PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT K.L.M.-RAMP EIST TOCH 39 DODEN Het Westen aanvaardt compromis over Berlijn 06 BILT Vandaag Roerende eensgezindheid over Mexicaanse resolutie 191 e Jaargang -No.248 Dagblad, uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj.: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn, Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS: 32 ct. per week; 3.90 p. kw.; fr. p. p. 4.15 per kw.. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 22 Oct. 1948 ADVERTENTIEPRIJS18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 2.50, Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels f 1.—, iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad", 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaux te Vlissingen: Vlamingstr. 16-18-20 (tijd.) teL 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 55. tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102 - Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Zlerikzee: N. Bogefdstr. C 160. teL 26 Na mislukte noodlanding werd hoogspanningsdraad geraakt Toestand van enige overlevende zeer ernstig In de loop van Donderdag zyn aan hun verwondingen, bekomen bij de ramp van de K.L.M.-Constellation „Nijme gen", nog overleden de Amerikaanse passagiere Mrs. M. Rohrs uit New Jersey wier man reeds terstond was gedood, de stewardesse Elsie Fey, de steward, de heer H. J. van Over boek, wiens ouders inmiddels op reis waren naar Prestvvick om htm zoon te bezoeken en de boordmecanicien de heer J. Y, Beukenkamp. Het arjntal slachtoffers is hierdoor gestegen tot 39. De enige overlevende is nu nog de passagier, de heer W. G. Philippo uit Sassenheim. Zyn toestand is zeer ernstig, doch men heeft de hoop niet opgegeven. Zijn broer, do heer A. Philippo behoort tot de slachtoffers. behandelden, waarbij tevens foto's van de brandende wrak stukken werden gepubliceerd. In Sloanestreet, het bureau van de K.L.M., heerste grote ver slagenheid. Het overlijden van Parmentier heeft hier wellicht de grootste indruk gemaakt. Engeland kende Parmentier gedurende de oorlogsjaren, maar hij verwierf hier toch zijn grootste populariteit toen hij in 1934 met het vliegende hotel, de Uiver, in de Melbourne wedstrijd tweede werd achter Scott en Black. Een van de bladen noemt hem zelfs de meest ervaren piloot uit de hedendaagse commerciële lucht vaart. Een boerin, die op ruim anderhalve kilometer van de plaats woont, waar het onge luk gebeurde, vond. toen zij de kippen ging: voeren het lichaam van een der slachtoffers onder een heg. In een bij de boerderij be horend stuk land zyn sporen aangetroffen, die er, volgens Reuter, op zouden wijzen, dat de wielen van het 'landings gestel daar de grond zouden hebben geraakt, voordat de machine tegen de electrische kabel vloog. Zes personen wachtten in de afgelopen nacht op de landing van de „Nijmegen" op het vliegveld Prestwick, om daarna met deze machine naar New York te vliegen. Gisteravond zouden zij met het van Schip hol naar New York vliegende lyntoestel reizen. NAAR PRESTWICK De ingenieur by de rijks luchtvaartdienst ir. C. A. F. Falkenhagen en de heer M. S. Kamminga, eveneens van die dienst hebben zich naar Prest wick begeven om een onder zoek in te stellen naar de ramp. Ook zijn vertrokken de heer Fuchs, hoofd der „General Operaions" van de K.L.M. en dr. Slotboom, hoofd van de medische dienst. DEELNEMING. Uit alle delen van de wereld en natuurlijk ook uit Neder- De heer W. G. Philippo, de enige overlevende. Omtrent het reddingswerk werden in de loop van de dag nog de volgende bijzonderheden gemeld: Het vliegtuig cirkelde twee maal laag over het dorp Tar- bolton, voordat het viel. Een inwoner van het dorp, die zich naar de plaats van het onheil begaf, zeide, dat er vlammen en lichtschijnsels te zien waren op verscheidene delen van het vliegtuig toen het over het dorp vloog. De landbouwer Neil, op wiens land de machine neer kwam, ging te voet naar het ongeveer anderhalve kilome. -ter verder gelegen dorp Tar- bolton, om mensen te waar schuwen. Geneeskundige hulp, politie, brandweer werden- ge alarmeerd. Zij begaven zich zo snel mogelijk door de mist naar de plek. Toen de „Nijmegen" aan de grond was gekomen, schoot zij door een heg, stak de weg over naar de boerderij, ging door de aan de andere kant van de weg staande heg en kwam tot stilstand op het land. Het toestel vernielde de telefoonlijn, zodat de ver binding van de boerderij met de buitenwereld werd afge sneden. Twee wielen van het toe stel werden circa tweehon derd meter van het wak aangetroffen, het derde wiel werd nog tachtig meter ver. der gevonden. Eén der moto ren lag op ongeveer honderd meter afstand van de vlieg machine. De politiemannen en leden van de hulpverleningsdienst zagen, nadat zij gedurende vele ure:-, in het nachtelijk donker en de mist hadden getracht hulp te bieden, bij het aanbreken van de dag de verschrikkelijke ravage. Verbrande wrakstukken la gen wyd en zijd verspreid. De gehele romp met uitzon dering van de staart is ver brand. De mannen, die het reddingswerk op zich hadden genomen, troffen in de staart van de „Nijmegen" de vijf personen, die, hoewel ge wond, aanvankelijk het leven er hadden afgebracht. Zij had den brandwonden opgelopen. De mannen van de hulpver leningsdienst hadden Donder dagmorgen om negen uur het laatste stoffelijke overschot gevonden. DIEPE INDRUK TE LONDEN. Het ongeval met de „Nij megen" heeft ook in Londen grote indruk gemaakt. De ochtendbladen hadden reeds het publiekenigszins ingelicht, maar het waren vooral de drie middagbladen, die het ongeluk kige nieuws zo uitgebreid mo gelijk op hun frontpagina's De K.L M.-Constellation „Nij megen" met de bemanning. Links boven de directeur van de K.L.M., de heer H. Veenen- daal, die by het ongeluk de dood vond. Daaronder de „Uiver", waarmedede piloot K. D. Parmentier (links onder) in 1936 de Melbourne-race won. Verder v.I.n.r.: C. J. O'Brien (2de piloot), H. W. Parks (3de piloot), J. J. Beukenkamp (lste mecano), B. Timmer (2de mecano), H. P. P. Hurts (1ste telegrafist), IV. Bleuze (2de telegrafist). Rechts boven: H. J. van Overbeek (2de ste ward), mej, E. A. M. Fey (stewardes), J. C. Mink (1ste steward),, land heeft de K.L.M. bewijzen van deelneming ontvangen. Eén van de eersten, die zijn leedwezen betuigde, was Z.K.H. Prins Bernhard. Een official van het Britse mini sterie van burgerluchtvaart ver klaarde heden, dat voorlopige rap porten er op wezen, dat het vlieg tuig wilde landen volgens het G.C. A. (Ground Controlled Approach) systeem, wegens de mist. De lan ding geschiedde onder leiding van een lid van het personeel van het vliegveld, dat op de landingsbaan met een radiotelefoon geposteerd was. De official verklaarde verder, dat het vliegtuig in eerste instan tie ongeveer 100 voet van de lan dingsbaan aan de grond kwam, door startte en een nieuw circuit begon. Het toestel was daardoor niet meer onder controle van de grondstaf toen het ongeval ge schiedde. Lord Pakanham, de Britse mi nister voor burgerluchtvaart, zal beslissen, of er een openbaar on derzoek zal worden gehouden, na dat hij een volledig rapport heeft ontvangen. Autoriteiten van de K.L.M. en de politie, die bezig zijn te Prest wick de ooggetuigenverklaringen van waarnemers van het ongeval met de „Nijmegen" te ziften, zijn de mening toegedaan, dat toen Parmentier zag dat er brand aan boord was ontstaan hij een nood landing trachtte te maken in de buurt van de boerderij. Hij heeft tenslotte waarschijnlijk bemerkt dat hij daarvoor niet de nodige ruimte had en heeft toen getracht door te vliegen, .om elders een noodlanding te proberen. De verkoolde overblijfselen van het vliegtuig liggen over een af stand van ongeveer 300 meter in een klein dal verspreid. DIAMANTSMOKKELAAR AAN BOORD? Een hoeveelheid diamant, die op eèn waarde van 10 15.000 pond sterling wordt geschat, in onbe schadigd uit het wrak van het ver ongelukte toestel gekomen. De diamanten werden gevonden tezamen met een grote hoeveelheid 'Zwitserse horloges. In Engeland wordt vermoed, dat zich onder de inzittenden een diamant-smokkelaar heeft bevon den. De partij diamanten was al thans niet bij de douane aangege ven. Een onderzoek naar de her komst wordt ingesteld. De horloges behoorden tot sen zending van Zwitserland naar New York, zoals deze vaker ge schieden. DE BEMANNING. Van de uit tien koppen be staande bemanning van het verongelukte K.L.M.-vliegtuig „Nymegen" kwamen 8 om het leven. Elsie Annemarie Fey, dc bij de vliegramp in Schotland omgeko men stewardesse, werd op 5 Mei 1924 te Maastricht geboren. Zij was ongehuwd en woonde het laatst te Amsterdam. Na eerst tandartsas sistente en privé-secretaresse te zijn geweest, trad zij op 11 Aug. van het vorige jaar in dienst bij de K.L.M. Kevin Joseph O'Brien, tweede piloot, werd 11 Juni 1919 te Du blin geboren. Hij was Canadees, gehuwd en heeft 1 dochter. Zjjn vrouw woont in Ierland. Humphrey Walter Wilson Parks werd 14 October 1923 in Fanbury Wells (Engeland) geboren. Hij was gehuwd, maar heeft geen kinde ren. Zijn echtgenote woont m En geland. Henricus Petrus Paulus Hurts, telegrafist, werd 29 Juni 1912 te Amsterdam geboren. Hij was ge huwd, maar heeft geen kinderen. Willem Bleuse, tweede telegra fist, werd 27 Juli 1922 in Rotter dam geboren. Hij was ongehuwd. Baltes Timmer, tweede boord werktuigkundige, werd op 23 Juni 1921 te Veenhuizen geboren. Hij was gehuwd, maar heeft geen kin deken. Jan Carel Mink, eerste steward, werd 14 Juni 1919 in Ede geboren. Hij was gehuwd en heeft 1 zoon. De steward» H. J. van Over beek werd 3 October 1926 te Bre da geboren. Hij was ongehuwd en woonde te Amsterdam. Sneltrein Batavia Bandoeng beschoten. Do sneltrein van Batavia naar Bandoeng is vier k.m. ten Zuiden van Poerwakarta be schoten. Een stoker en een mi litair werden licht gewond. is het vier jaar geleden, dat de Engelsen de aan val op 's Hertogenbosch inzetten wordt de Neder landse beeldhouwer J. Willem Valk vijftig jaar. Joden zouden Beersjeba veroverd hebben. STRI JD OM DE HOOFDSTAD VAN' DE NEGEF. Ondanks de order van de Veiligheidsraad liet vuren te staken zijn de gevechten in het gebied van de Negef in hevig heid toegenomen. Vooral om de hoofdstad van de Negef, Beersjeba, wordt hard gevoch ten. Beersjeba heeft een Ara bische bevolking van ongeveer 6000 zielen. De Joden deelden Donder dagmiddag mede, dat zy de stad hebben verorverd. Daar mede zouden zij 40 km. zijn opgerukt sinds Maandag, toen zij de weg FaloedjaMadjal overtrokken. Door de bezetting van Beers jeba zouden de Egyptische garnizoenen te Bethlehem en Jeruzalem geheel zijn afgesne den. Er zou daarmee tevens een eind zijn gekomen aan het beleg van twee Joodse neder zettingen in de Negef, die vijf maanden stand hebben gehou den. Later op de dag echter maakte de secretaris van de Arabische Liga bekend, dat Egyptische strijdkrachten Beersjeba op de Joden her overd hadden. Beroep op de Grote Vijf vredelievend te zijn. Wonderlijke dag in de politieke commissie. „Dit Is een wonderlijke dag en iedereen is in een wonderlijk hu meur" zei de voorzitter Spaak Donderdagmiddag in de politieke commissie van de V. N. De zitting was dan ook verlopen op een wijze, zoals tot nu toe niet was voorgekomen. Geen beschul digingen over en weer, geen ve nijnige debatten, geen propaganda- vuurwerk, maar zoete vredelie vende woorden en welhaast vol strekte eenstemmigheid. De ene delegatie na de andere gaf te kennen geen bezwaren te hebben tegen het voorstel in be handeling, ja het zelfs min of meer van harte te zullen ondersteunen. Het was de jonge Mexicaanse af gevaardigde. die dit wonder had bewerkstelligd door de indiening van een resolutie, waarmee allen het onverwacht eens waren. Wel iswaar geen resolutie, die de loop van 's werelds zaken ingrijpend zal beïnvloeden, maar een die toch vol goede bedoelingen zat. De Mexicaanse resolutie doet namelijk een beroep op de grote mogendheden haar geschillen langs vredelievende weg te regelen. Zij raadt verder diezelfde groten aan, hun krachtsinspanningen te ver dubbelen om in de geest van we derzijds begrip in de kortst mo gelijke tijd een definitieve regeling te vinden voor de naoorlogse pro blemen. De Westerse woordvoerders ver klaarden volkomen met dit be roep te kunnen instemmen. De Brit Shawcroses voegde er laco niek aan toe, dat net hem beter leek er niet te veel over te praten. Men zou anders van louter vrede lievendheid een woordentwist kunnen krijgen over het begrip „vredelievendheid". Zelfs Wisjins- ky. die anders algauw achter een voorstel, dat niet van hem komt, boze imperialistische bedoelingen kan vinden, zei goedmoedig geen enkel bezwaar te hebben tegen de Mexicaanse resolutie. Ze was ge heel in overeenstemming met de beginselen en doelstellingen van de V. N. Zo zal de vergadering van de V. N. het zeldzame schouwspel bele ven. dat een voorstel als het ware bij acclamatie wordt aangenomen. Jammer, dat het er een is, dat slechts een schoon beginsel uit drukt, en verder geen practische gevolgen heeft. Mocht de resolu tie, tegen de sceptische verwach tingen in. een jaar inluiden van meer pais en vree, dan verdient de Mexicaanse gedelegeerde ongetwij feld de eerstvolgende Nobelprijs. Houding van Wisjinsky In de Veiligheidsraad nog onzeker. De Westelyke mogendheden hebben na een korte beraad slaging de door de „neutralen" opgestelde compromis-resolu tie over de Berlynse kwestie, die vanmiddag aan de Veilig heidsraad zal worden voorgelegd, aanvaard. De houding van Wisjinsky is nog niet zeker. Hy heeft er in toegestemd instructies aan Moskou te vragen en dat wordt gezien als een gunstig voorteken. Vernacht wordt, dat de Sowjet-gc- delegecrde af zal zien van z|jn recht tot veto door zich van stemming' te onthouden. ONGELOOFLIJK SUCCES. De ontworpen resolutie be helst geen rechtstreekse ver oordeling van de actie van de Sowjet-Unie. Het schijnt voor al aan de Fransman Parodi te danken te zijn, dat Engeland en Amerika zich bij het weg laten van deze steen des aan stoots voor de Russen hebben neergelegd. Wel wordt de Rus sen bevolen om de blokkade op te heffen, terwijl alle vier mogendheden worden aange spoord hun accoord betreffen de de Westelijke Mark ten uit voer te brengen. Onmiddellijk na deze maat regelen, die binnen een kort tijdsbestek na de aanvaarding van de resolutie zouden moe ten worden genomen, zouden de Grote Vier de Raad van Ministers van Buitenlandse za ken moeten byeenroepen cm het gehele Duitse probleem te bespreken. Beide partijen zouden daar mee ten dele hun zin krijgen. Het Westen omdat eerst de blaltkade wordt opgeheven al vorens verder onderhandeld wordt, de Sowjet-Unie omdat wordt ingegaan op de eis tot bespreking van het probleem Duitsland als geheel, waarvan Berlijn slechts een onderdeel is. Het is echter nog allesbe halve zeker of de resolutie in derdaad zal worden aangeno men. BERLIJNSE VERKIE ZINGEN, MITS De Russische commandant in Berlijn heeft zich bereid verklaard verkiezingen in de stad toe te zullen staan op voorwaarde dat de communis tische groepen, die in de Wes telijke sectoren zijn verboden, erkend worden. Vports moeten alle „mili taire en fascistische" orga nisaties ontbonden worden. Volgens de Amerikaanse voorlichtingsdienst verkiest 86 van de' Berlrjnse be volking de huidige toestand boven een communistisch be wind, 85 heeft vertrouwen in de luchtbrug en 51 wil volledige ontruiming van Duitsland door de bezettings legers. Dit zou uit een opinie-on derzoek gebleken zijn. Donderdagmiddag is .een Bel gische auto in de gemeente Hil- legom in botsing gekomen met een tramtrein van de N.Z.H.T.M. en daarbij totaal vernield. De beide inzittenden werden ernstig doch niet levensgevaarlijk verwond. De munthervorming in West- Duitsland is een bijna onge looflijk succes geworden, ver klaarde generaal Clay, de Amerikaanse gouverneur in Duitsland op zijn gebruikelijke persconferentie. De productie is met ongeveer 35 toegeno men. De maandelijkse export is gestegen met een waarde van 60 millioen dollar, de zwarte handel loopt belangrijk terug. Clay zeide verder, dat de Sowjets in Oost-Duitsland een sterk Duits politieleger van ongeveer 300.000 man hebbèn opgebouwd. STRIJD OM DE FRANSE MIJNSCHACHTEN. Gevechten tussen politie en stakers. Volgens het Franse ministe rie van binnenlandse zaken staan reeds tien schachten in het; Noordelyk steenkoolbek ken. onder water In een Zuidelijk departement heeft de Republikeinse garde traangas tegen stakers ge bruikt ten einde een kracht station en een aantal schach ten te kunnen bezetten. Plaat selijke „communistische vere nigingen van bouwvakarbei ders" zijn sympathiestakingen begonnen. In een stryd te la Grande Combe (Zuid-Frankrijk) zyn dertig manschappen van de Franse republikeinse garde ge wond, onder wie tien ernstig. Meer dan duizend stakers wa ren komen opzetten ter onder steuning van de mijnwerkers, die met geweld van de Ri- cardsmijn waren verwyderd. Het gevecht duurde een kwar tier, Verscheidene soldaten wer den ontwapend en de mynwer- kers hebben enige tijd grjze- laarsi vastgehouden. Het politiek bureau van de Franse communistische party heeft bekend gemaakt, dat het verheugd is te constateren, dat „de bevolking uit het ge hele land zich solidair betoont met de mijnwerkers". Het politiek bureau verwerpt de „fascistische methoden" der. regering brj het optreden tegen de stakers en heeft be sloten, dat de partij 500 dui zend francs in het stakings fonds zal storten. 12 jaar geëist tegen Vova-hoofdredacteur. Voor het Bijz. Gerechtshof te Utrecht stond terecht de -14-jarige kunstschilder M. Meuldrjk, die tijdens de 'bezet- I Ling geruime tyd optrad als hoofdredacteur van „Volk en Vaderland". De procureur-fis caal, mr, L. W. M. M. Drabbe eiste 12 "jaar met aftrek. Door trailer gedood. In de nacht van Woensdag op Donderdag is de ruim 20-jarige kommies der belastingen W. F. Dam. gestationneerd te Putte en afkomstig uit Roosendaal, onder een 12-tons trailer terecht geko men. Zwaar gewond werd hij naar het ziekenhuis te Bergen op Zoom vervoerd, waar hij enige uren la ter is overleden. Het ongeval ge beurde onder Putte waar Dam contróle op een passerende auto had gehouden. Daar hij iets ver geten had sprong hjj op de tree plank van de reeds in beweging zijnde wagen. De portier schoot open. waardoor hij van de tree plank afviel. Donderdagmorgen werd in het hoofdgebouw der Technische school te Delft 'n monument ont huld gewijd aan de nagedachtenis van hen. die tengevolge van het oorlogsgeweld aan de Technische Hogeschool zijn ontvallen. VOORSP NU EN DAN MOTREGEN Geldig: tot Vrijdagavond, i Meest zwaar bewolkt met vooral aanvankelijk op vele plaatsen nu en dan enige mot regen. Matige tot krachtige, later vooral langs de Wadden, kust opnieuw toenemende wind uit richtingen tussen Zuid- West en Zuid. Weinig veran dering in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1