PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Erger dan de Tsaar zegt minister Bevin oe BILT Moorden in de Republiek Haags taxi-chauffeur beleefde angstig avontuur Belgische architecten en aannemers in Zeeland Industrie in het Ruhr-gebied terug aan de Duitsers Vandaag Ook Setyadjit en dr. Moev/ardi onder de slachtoffers VOORSPELT 191e Jaargang - No. 242 Dagblad, uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj.: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn, PI. ver v.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS: 32 ct. per week; f 3.90 p. kw.; fr. p. p. 1 4.15 per kw.. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 15 Oct. 1948 ADVERTENTIEPRIJS18 ct. per inm. Minimum p. advertentie f 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels 11.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven o£ adres Bureau van dit blad", 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaux te Vlissingen: Vlamingstr. 16-18-20 (tyd.) teL 10en51 - Middelburg: Londense Kaai 29, lel. 2077 en2924 - Goes: L. Vorststr. 55. tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. teL 102 - Temeuzen: Brouwerjjstr.2 - Zierikzee': N. Bogerdstr. C 160^teL28 Sowjet-lelders zijn imperialisten. In een rede tijdens een lunch met fabriekseigenaren heeft minister Bevin de vraag gesteld hoever de ambities van de Sovjet-Unie nu eigen lek reiken. Waar willen de Sovjets naar toe? Hoe kun nen wg samen leven? Bevin stelde voorop, dat de Sovjet-leiders imperialis ten. zijn. Zij zijn de laatste telgen van imperialistische volken, imperialistischer dan de Tsaar ooit geweest is. De Britten daarentegen hebben opgehouden imperia listisch te zijn. Wij over heersen niemand meer. We aanvaarden gelijkstelling van godsdienst, van kleur en van status en in de gebieden, die nog niet onafhankelijk zyn, werken we voor zo spoeuig mogelijk zelfbestuur. Als we niet tot een over eenkomst kunnen komen met onze buren, zei Bevin, laat ze dan tenminste aan hün kant van de muur blijven. Ik ben geen voorstander van interventie, maar als zij ons pogen te hinderen moe ten wij bereid zijn ons daar tegen te verweren. Wat Bevin wil is solide bouwen, tezamen met de West-Europese landen en met het Midden-Oosten, met Pa kistan, India, Zuid-Afrika en Zuid-Oost Azië, aan een stel sel van veiligheid. Als we de Het werk in de V.N. commissies. In de sociale commissie der V.N. is men bij de discussies over de „verklaring van de rechten van de mens" geko men tot de behandeling van het derde artikel: ieder heeft recht op een leven van vrij heid en veiligheid. De Sovjet-afgevaardigde stelde voor, de afschaffing van de doodstraf tot één der punten van de verklaring te maken, waarop mevr. Roose velt snedig antwoordde, dat men niet eenvoudig kon spre ken var. de doodstraf zonder verwijzing naar de verschil lende manieren, waarop men sen met de dood konden wor den gestraft, daar er concen tratiekampen bestonden. De juridische commissie houdt zich bezig met de vraag of in de conventie te gen massamoord ook van politieke groepen moet wor den melding gemaakt. Vele sprekers achtten ook de ver volging om politieke redenen misdadig. De Sovjet-Unie verzet zicli hiertegen In de economische commis sie meende de Sovjet-gedele geerde, dat de lof van mr. Patijn voor het plan-Marshall niet de ware gevoelens van het Nederlandse volk weer spiegelt. In de administratieve com missie wenste Nederland een aanzienlijke verlaging van de begrotingspost, bestemd voor de voorlichtingsdiensten van de V.N. Bunche rapporteerde over Palestina. In een korte zitting heeft "de Veiligheidsraad zich Don derdagmiddag bezig gehou den met de Palestijnse kwes tie. De waarnemend bemidde laar, Ralph Bunche, gaf een verslag van de aanslag op graaf Bernadotte en betreur de het nog geen enkel be richt te hebben ontvangen over arrestatie van de schul digen. Het bestand werd voortdu rend overtreden zonder dat de ene partij hiervoor meer verantwoordelijk ls dan de andere. De Syrische afgevaardigde bracht hulde aan de wijze waarop Bunche zrjn taak ten uitvoer brengt en verzeker de, dat de V.N.-missie in zijn land volkomen geëerbie digd wordt. De Joodse gedelegeerde Eban klaagde er daartegen over, dat de V. N.-waame- mers de Joden veel strenger controleren dan de Arabie ren. Hij verzekerde, dat het extremisme in Israël aan bandenis gelegd en de lei der der Stern-groep is gear resteerd. Italiaanse ambtenaren bleven weg. Ongevear 60 van de Italiaanse ambtenaren is Don derdag van het werk geble ven als protest tegen de wei gering van de regering een toeslag op de salarissen te geven. Zelfs op de ministeries van arbeid en financiën staakte het overgrote deel der amb tenaren Overigens verliep de sta king geheel rustig. machtige hulpmiddelen van ons koloniale keizerrijk in Afrika kunnen inschakelen, als we de zaken met Azië in orde kunnen maken, kun nen we misschien een groot wereldcentrum bouwen. Met een beetje nadenken kunnen we dan een belangrijke fac tor van evenwicht vormen tussen Oost en West in het belang van vrede en voor spoed. Volgend jaar in Moskou De volgende algemene verga dering van de Ver. Naties zal waarschijnlijk in Moskou wor- dien gehouden. De wnd. secretaris van de V. N., Cohen, deelde op een persconferentie mee, dat alleen technische redenen, zoals het vinden van de geschikte ver gaderzalen, de keuze van Mos kou zou kunnen verhinderen. Geen Frans visum voor Sowjet-delegatle. Het Franse ministerie van binnenlandse zaken heeft ge weigerd aan een Sovjet-vak- verenigings-delegatie visa te verstrekken tot het bijwonen van het congres van de C. G. T. te Parijs. De delega.- tie had gevraagd om een ver bluf van een maand, terwyl het congres slechts vijf dagen zou duren. Nieuwe wisselkoersen voor de Franse franc. In Parijs werd Donderdag avond voorspeld, dat binnen kort hogere wisselkoersen zullen worlen vastgesteld voor de Franse franc trti op zichte van het pond sterling, da Belgische franc, de Ita liaanse lire en de andere niet omwisselbare valuta. Dit zou neerkomen op een waardevermindering van de franc ten opzichte van de franc ten opzichte van deze munteenheden. ...wordt door de Sowjet- troepen een begin met de ontruiming van Ko rea gemaakt; ...wordt de violist Sam Swaap zestig jaar. Doodstraf voor Poos en Slagter. Het Bijzondere Gerechtshof te 's-Gravenhage veroordeelde Leo Poos en Maarten Slagter, twee voormalige Haagse poli tieambtenaren, conform de eis, tot de doodstraf. Door hun toedoen verloren tientallen Nederlandse verzets lieden in Duitse concentratie kampen of voor een vuurpelo ton het leven. Kaiser-Frazer-Nederland thans opgericht. In Rotterdam is de N.V. Ne derlandse Kaiser-Frazer fabrie ken, die de bekende Kaiser- Frazer auto's zal vervaardigen en verhandelen, opgericht. Het maatschappelijk kapitaal be draagt 5.000-000. Hierin wordt ondermeer deelgenomen door de Rotterdamse Bank N. V. en de Haven- en Scheep vaartbedrijven N.V. Directeur is ir. J. F. van Diermen. Het Departement voor levensmiddelen in Frankrijk heeft de verkoop van vlees overgenomen om op deze manier de strijd aan te binden tegen de prijsstijgingen. Het vlees wordt onder de blote hemel, in verschillende gedeelten van de stad verkocht. Woensdag raakten 500 Paryse slagers in de hallen slaags met 100 politic-agenten toen de regering het grootste gedeelte van de voorraden opeiste. Op deze foto ziet men een regeringsstalletje aan een van de boulevards. Wilde rit door Nederland met beruchte boef. Wilcfe de vreemde passagier de chauffeur vermoorden Een Haagse taxichauffeur is deze week een avontuur over komen, dat hem 350 gulden en een p.2ar angstige uren heeft gekost, maar ten slotte toch heeft geleid tot de arrestatie van een berucht misdadiger, die reeds door verschillende poUtie-insfanties werd gezocht. De geschiedenis begon Maan dagmorgen in Den Haag voor het Staatsspoor-station, waar een nog al haveloos uitziend heerschap de taxichauffeur J. H. van Broek verzocht hem naar Venlo te rijden om daar onderdelen te halen voor de truck, waarmede hij in Den Haag pech zou hebben gekre gen. Maar eerst moest in Den Haag de baas nog even wor den opgezocht. Deze baas bleek eheter onvindbaar en dus werd de reis naar Venlo onderno men. Maar ook daar geen baas. Dan maar naar Leeuwarden. De Friese hoofdstad leverde evenmin succes op. Er werd overnacht zonder de hotelreke ning te betalen en de volgende morgen gaf de vreemde passa gier, die zo nu en dan eens uitstapte om te telefoneren, opdracht maar weer terug te rijden naar Venlo. Onderweg wilde de man de chauffeur enige malen laten stoppen om een lifter op te ne men, maar gelukkig ging deze daarop niet in. Wellicht heeft hy daaraan zijn leven te dan ken, want achteraf is het ver moeden gerezen, dat deze lif ters door de passagier telefo nisch waren „besteld" om met vereende krachten de chauf feur van zijn wagen en zijn le ven te beroven. Toen de „baas" ook in Venlo natuurlijk onvindbaar bleef, werd besloten naar Den Haag terug te rijden. De man gaf te kennen in Delft te wo nen, maar toen aan het opge geven adres niemand bleek open te doen, vertelde hij weer, dat zijn vrouw niet thuis was. Misschien was zy bij de fami lie in Pijnacker. RARE VRAGEN. De chauffeur, die langzamer hand doodmoe en zeer nerveus was geworden, moest hier wait rondryden, terwijl zyn passa gier hem vragen stelde die vol doende waren om iemand de stuipen op het lyf te jagen: „Voor hoeveel zou je die wa gen van je kunnen verkopen?" en „Zijn er de laatste tijd veel chauffeurs door passagiers ge dood?". Vooral omdat reeds bij het vertrek uit Den Haag de eis was gesteld, dat er met een splinternieuwe wagen gereden moest worden, begon van Broek het ergste te vrezen. Gelukkig echter ontmoette hij een nachtelijke patrouille van de Rijkspolitie. Hy stopte zg. om de weg te vragen, doch in wei'kelijkheid om hun aan dacht op zijn passagier te ves tigen. De list gelukte. De man werd overgebracht naar het politiebureau te Pijnacker. GOEDE VANGST. Door het opgeven van valse namen probeerde hij nog zich er uit te redden, maar zijn wa re identiteit werd spoedig ont dekt. Het was de 26-jarige Piet Adriaan Uyl, die enige weken geleden uit het huis van bewaring te Breda ontvlucht is en door vele politie-instan- ties gezocht werd, o.m. wegens goud- en veesmdkkel aan de Belgische grens, diefstal van vee, en talloze oplichtingen. De Haagse taxichauffeur is nog steeds versuft van de emo tionele rit. De kosten 350 zullen hem wel nooit betaald worden. Studiereis begon in West Zeeuwsch-Vlaanderen Bezoek aan Oostburg. Donderdagmorgen kwamen in Zeeland 25 Belgische arelii- tecten en aannemers, sommige vergezeld door hun echtgeno ten, alle lid van de Belgi sche vereniging voor steden bouw en woningwezen aan voor een driedaags bezoek. Zy arriveerden in de stad Sluis in West-Zeeuwsch Vlaan deren, waar het gezelschap werd begroet door de heer M, A. D. Gierum, hoofd van de provinciale dienst voor de we deropbouw en volkshuisvesting in Zeeland. Na een wandeling door Sluis, vertrokken de be zoekers na%r Oostburg. Daar ontving het gemeentebestuur onder leiding van burgemeester mr. K. Hoekzema hen in de bovenzaal van café De Vuijst. In die zaal was een expositie aangericht van maquette's en tekeningen, welke een indruk gaven van hetgeen Oostburg vroeger was en van hebgeen Oosfcburg straks worden zal. De heer Gierum gaf by deze plannen een uitvoerige toelich ting en zette ook uiteen hoe men deze wederopbouw finan ciert. Zijn voordracht werd met grote belangstelling ge volgd. Daarna werd een be zoek gebracht aan het com plex van 152 zg. Finse wonin gen in Oostburg, aan de in aanbouw zijnde R.K. kerk en aan de kort geleden gereedge komen R.K. school. Een aantal van de Belgische gasten had nog gelegenheid even kennis te nemen van de woningbouw in Breskens, waar na het gezelschap zich naar Vlissingen, waar gelogeerd werd, begaf. EERSTE INDRUKKEN. 's Avonds hadden wij gele genheid in het Strandhotel en kele leden van het gezelschap naar hun eerste indrukken te vragen. Het merendeel van de gasten is afkomstig uit Brus sel, waar de reis per bus be gon, andere wonen in Antwer pen, Charleroi, Verviers, Gent en Wesembeek. Tot hen be horen vooraanstaande figuren, als de heren Cuvelier, direc teur van de Confédération Na tionale de la Constructieve, Mombach, directeur van Na tionale Maatschappij voor Goed Wonen en E. Vinck, voorzitter van de vereniging voor stedenbouw. De reisleider is de Brusselse architect A. Hoffmann, die ons vertelde, dat de vereniging de studiereis heeft georganiseerd, omdat zij het nuttig achtte, dat de le den zich ter plaatse volledig op de hoogte kunnen stellen van de financiële regelig der we deropbouw in het nabuurland, van de na-oorlogse volkshuis vesting in een zwaar geteis terd gebied als Zeeland en van de herbouwplannen in deze provincie. Hij merkte op, het nog wat te vroeg te vinden om zich een oordeel te vormen, maar hy sprak vol lof over de Finse woningen in Oostburg, ook al vond hij deze wat te dicht op elkaar staan. Van andere zyde hoorden wij ook gunstig spreken over de financiële regeling in ons land. Vanzelfsprekend werden niet in het minst door de aan nemers in het gezelschap vergelijkingen gemaakt tussen de regelingen in beide landen en deze vielen over het alge meen in het voordeel van Nederland uit. Voor Vrijdag staat een be zoek aan Vlissingen en Mid delburg op het programma. Tientallen Masjoemi-leiders vermoord De politieke situatie. Volgens onbevestigde berichten zou Setyadjit, voormalig vlce-pre- mier in het kabinet-Sjarifoeddin, en een der leiders van de met de P.K.T. gefusionneerde socialistische partij van Sjarifoeddin, tijdens zuiveringsoperaties van het repu blikeinse leger zijn gedood. Het bericht vermeldt niet, waar zulks zou zijn geschièd. De „Sin Po" bericht, dat dr. Moe- wardi, de leider van de Garakan Rakjat Revolusioner (welke partij thans is aangesloten bij de nieuwe linkse republikeinse partij „Moer- ba") in de omgeving van Solo vermoord is aangetroffen. „Sin Po" zegt in een commen taar, dat deze moord van grote be tekenis is voor de politieke we reld in republikeins gebied, gezien Moewardi's positie als leider van de linkse groep, die thans de plaats van het voormalige F.D.R. (het in de P.K.I. opgegane linkse front) zal innemen. De „Sin Po" voegt hieraan toe. dat volgens verklaringen van uit het republikeinse binnenland ge arriveerde personen, dit soort moorden reeds geruime tijd aan de gang is. voornamelijk tussen Isla mieten en communisten. Het blad zegt, dat het aantal moorden op vooraanstaande figuren in de Re publiek met de dag toeneemt en is van oordeel, dat „dit angstwek kende verschijnsel tot een misluk king der revolutie kan leiden". Een woordvoerder der Mas- joemi-partij deelde mede, dat te Madioen 22 Masjoemi-lei ders werden gedood, te Mage- tan 13, te Ngawi 12, te Pono- roga ongeveer 22 en In Tjepoe 12, terwyl het aantal der ge vallen Masjoemileiders in an dere gebieden nog niet bekend is. STAAT VAN BELEG IN TAPANOELI. Op 6 October is in de residentie Tapanoeli, in het republikeinse ge bied van Sumatra, de staat van be leg afgekondigd door de republi keinse leperleiding en het werkco mité uit de volksvertegenwoordi ging aldaar, aangezien er iif Noord- Tapanoeli elk ogenblik een aanval door opstandelingen wordt ver wacht. aldus meldt thans een com muniqué van de dienst legercon- tacten. In verband met gebeurte nissen. die zich in de tweede helft van September en begin October in Tapanoeli hebben voorgedaan, en gevechten tussen manschappen van de voormalige Banteng Negara en de voormalige A-brigade, had het republikeinse binnenlandse be stuur van Tapanoeli gemeld, dat het niet meer in staat is. zijn be stuurstaak uit te oefenen. Communisten-leiders op Oost Java achter slot. Nederlanders garanderen rusl en veiligheid. De civiele en militaire autoritei ten in Oost-Java hebben besloten aan alle georganiseerde communis tische activiteit in hun gebied ccn einde te maken door de hoofdlei ders té arresteren. Het is n.l. meer en meer gebleken, dat de commu nisten beproeven door intimidatie en door fluistercampagnes de be volking angstig te maken en on rust te verwekken. De correspon dent van Aneta meldt, dat te Soc- rabaja de arrestaties uiterst rustig zijn verlopen en door de bevolking nauwelijks werden opgemerkt. Tc Soerabaja werden enkele tiental len Chinezen en enige Europeanen gearresteerd. In het communiqué van de R.V.D. te Soerabaja. dat het besluit van de civiele en militaire autoritei ten tn Oost-Java ten aanzien van de communisten aankondigt, wordt o.a. gezegd, dat de communisten in het bijzonder tegen godsdienst voorgangers bedreigingen hadden gericht en dat deze en hun ge meenten daarom om bescherming hadden verzocht. De bevolking van Oost-Java aldus zegt het communiqué kan er op rekenen, dat moordpartijen op politieke tegenstanders, zoals deze door Moeso en zijn trawan ten in de Republiek werden aan gericht. in het Nederlandse gebied in Oost-Java zijn uitgesloten en dat het in Oost-Java. met uitzon dering van enkele gebieden bij de bestandslijn, rustig en veilig is. De bevolking verleent medewerking bij het arresteren van communisti sche infiltranten. Kappie en de kost bare sleep. Vandaag plaatsen we de laatste aflevering van het verhaal van Kappie en het eiland Koeterwaal. Maar de avonturenreeks van on ze populaire held is nog altijd niet ten einde. Het zal onze lezers, jong en oud, ongetwijfeld genoe gen doen te vernemen, dat wy van morgen af weer met het relaas van een nieuw avontuur beginnen, ditmaal van „Kappie en de kostbare sleep". Een Belgisch damescomité heeft prinses Josephine-Charlotte ter gelegenheid van haar 21ste ver jaardag een auto alsmede een kost baar juweel aangeboden. Volgens Antara heeft Hadji Agoes Salim. de republikeinse im- nister van buitenlandse zaken, in een onderhoud met een vertegen woordiger van het republikeinse blad „Kedaulatan Rakjat" ver klaard. dat de Nederlanders elke poging van de C.V.G.D. tot oplos sing van het conflict torpederen. Hadji Salim wees er op dat, terwijl het Amerikaanse lid van de C.V. G.D., de heer Cochran, bij beide partijen gegevens verzamelt, ten einde een plan te kunnen opstellen, dat door de commissie zou kunnen worden ingediend, de Nederlanders dit weer dwarsbomen door te ver klaren. dat zij de plannen van Cochran hebben gewijzigd en het tot h'-n plan n aakten. Volgens Hadji Salim hebben de Nederlan ders kennelijk de bedoeling alleen eigen initiatief ten toon te sprei den bij de oplossing van het Indo nesische vraagstuk en willen zü al les. wat van een derde partij komt, negeren. In de Donderdagmorgen ge houden „routinevergadering" van de Commissie van Goede Diensten werd besloten atai beide partijen suggesties te doen om maatregelen te tref fen, die een goede handhaving van het bestand zouden bevor deren. Do suggesties zullen schriftelijjk aan beide partijen ter kennis worden gebracht. Hoge onderscheidingen voor oud-ministers. Bij K.B. zijn benoemd tot ridder in de Orde van de Ne derlandse Leeuw: mr. C. G. W. H. baron van Boetzelaer van Oosterhout, oud-mtnister van Buitenlandse Zaken; mr. dr. P. J. Witteman, oud-mi nister van Binnenlandse Za ken; dr. J. J. Gielen, oud-mi nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen; A H. J. L. Fiévez, oud-minister van Oorlog en van Marine a.i.; ir. H. Vos, oud-minister van Ver keer en Waterstaat, en is be noemd tot commandeur in de Orde van Oranje-Nassau: mr. J. A. Jonkman, oud-minister van Overzeese gebiedsdelen. Federalisten keerden naar Batavia terug. Uitgeleide gedaan door mi nister Joekes en prof. Romme zijn Donderdagavond de voor naamste vertegenwoordigers van de federalisten in Indone sië, die besprekingen met de Nederlandse regering hebben gevoerd, naar BataMa terug gevlogen. De algemene indruk was dat de besprekingen in Den Haag in een zeer prettige sfeer zijn gehouden. De minister-president van Oost-Indonesië verklaarde aan A.N.P., dat de Nederlandse re gering veel begrip getoond heeft en dat men in het alge meen zeer tevreden is. Z. H. Hamid II vond, dat overleg met Djocja over de be reikte resultaten geen zin heeft. Algemeen is er de hoop dat overeenstemming met de Republiek zal worden bereikt. Allo overleg met Djocia zal echter door of via de Kroon geschieden, zodat van 'n offi cieel contact tussen de fede ralisten en/of de federale in terim regering voorlopig geen sprake zal zyn. De interim-regering voor Indonesië. Het A.N.P. had een onder houd met de heer M. Bakrioen, voorzitter van het Bandoengs federaal overleg, die in Den Haag overleg heeft gepleegd met de Ned. regering. Met de Nederlandse regering is overeengekomen, dat de Fe derale interim-regering na 1 Jan. a.s. gehoord hebbende de federale raad aan de kroon voorstellen kan doen over de duur van de interim periode. De heer Bakrioen achtte het organiseren van verkiezingen in Indonesië op korte termijn uitgesloten. Voor andersden kenden is propaganda binnen de republiek niet mogelijk zonder levensgevaar. EFFECTIEF. Onlangs werd het Potomac-Edi- songebouw te Hagerstown in de Amerikaanse staat Maryland uit gerust met een speciale camera om dieven te fotograferen als zij het gebouw zouden binnendringen. Woensdag hebben dieven er in gebroken en de camera meegeno men. Parlement zal beslissen over nationalisatie. Volgens Reuter zal binnenkort een geheim Anglo- Amerikaans plan voor de teruggave van de kolen- en staalindustrie in het Ruhrgebied aan de Duitsers in wer king treden. Het toekomstige Duitse parlement zal moeten beslissen of de mynen en fabrieken genationaliseerd zullen wor den dan wei in particulier eigendom worden gegeven. Het Britse persbureau heeft deze gegevens ontvangen van Britse en Amerikaanse auto riteiten te Frankfort. De de tails worden geheim gehou den tot de officiële aankon diging. Het plan zou echter reeds goedgekeurd zyn door de regeringen te Londen en Washington en in elk geval voorzien in een blijvende in ternationale controle over 't Ruhrgebied, zoals indertijd op de zes-mogendheden conferen tie in Londen werd beslist. Op het ogenblik berusten de eigendomsrechten op de kolen- en staalindustrie for meel bii de geallieerde opper bevelhebbers. Tot nu toe kon men het Nieuwe installaties in Rotterdamse haven. Op Vrijdag 22 October zul len, vermoedelijk in tegenwoor digheid van Prins Bemhard, de nieuwe installaties van Thomsen's havenbedrijf aan Lekhaven. Maashaven en Waalhaven te Rotterdam, de grootste tot op heden voltooi de bijdrage van particuliere zijde tot de wederopbouw van de haven van Rotterdam, offi cieel geopend worden. Uitbreiding op Indië-route. De verbinding Amsterdam Batavia is met twee diensten uitgebreid. Iedere Vrijdag ver trekt nu een vliegtuig extra van Batavia en Amsterdam uit. Deze toestellen doen Rome en New Dehli weer aan. Voorts zal eens in de twee weken op Maandagen een extra dienst worden uitgevoerd. Wellicht zal in Januari 1949 een „tien maal per week"-dienst wor den ingesteld. Op de Rijksweg Breda—Moer dijk is een rondtrekkende harmo nicaspeler van een snelrijdende vrachtauto gesprongen. Hij heeft daarbij een dodelijke smak ge maakt. er niet over eens worden wat er verder mee moest gebeu ren. De Britten voelen het meest voor nationalisatie, zo als ze dat ook in eigen land in practijk brengen. De Ame rikanen daarentegen, vurig voorstanders van het parti culiere initiatief, willen de fabrieken en ondernemingen in privé-bezit laten. Desnoods in net bezit van dé vroegere eigenaren, van wie de namen Krupp en Thyssen berucht geworden zyn. De Fransen tenslotte wensen de Ruhr-in- dustrie aan de Duitsers te ontnemen en onder interna tionaal beheer te stellen. De belachelijk lage vonnis sen over Krupp en Thyssen, de hernieuwde activiteit van dr. Schacht, het weer open stellen van de Duitse indu strie voor Amerikaans kapi taal en de beperking van de ontmanteling, dat alles wijst erop, dat het Amerikaanse standpunt aan de winnende hand is. Onder de Duitsers zelf is de nationalisatie van de Ruhr-industrle de inzet ge weest voor een felle politie, ke strijd tussen de partijen. De sociaal-democraten achten nationalisatie een zaak van leven en dood, de christen-de mocraten zyn er minder op gesteld. Hoe een toekomstig 'uits parlement zal be slissen hangt natuurlyk vol komen af van de samenstel ling er van. WISSLEND BEWOLKT. De Bilt meldt: Cteldig tot Vrijdagavond: Wisselende bewolking met enkele plaatselijke buien. Ma tige, in de kuststreken krach tige wind tussen Zuid cn West. Iets kouder.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1