PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Poging tot bemiddeling over Berlijn mislukt Or. van Mook voornemens ontslag te vragen oe BILT Ontwapening voorlopig van de baan Het Westen wil eerst „sfeer en vertrouwen" Kabëlleggers in de Zeeuwse wateren Rederij liet relaties plezierreisjes maken VOORSPELT 191e Jaargang - No. 241 Dagblad, uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B, den Boer. Adj.: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn, Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS: 32 ct. per week: 3.90 p. kw.; fr. p. p. 1 4.15 per kw.. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 14 Oct. 1948 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie 2,50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels 1.—iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adre3 Bureau van dit blad", 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaux te Vlissingen: Vlamingstr. 16-18-20 (tijd.) tel. 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29, lel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 55. tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102 - Terneuzen: Brouw erijstr. 2 - Zlerikzee: N. BogerdstnC^160^teL26 EERSTE AANBEVELING AANVAARD Na de verwoede debatten in Parijs over atoomenergie en ont wapening, in hoofdzaak bestemd voor pers en publieke tribune, is thans het stadium van de „beslissingen" bereikt. De ge delegeerden van de politieke commissie moeten nu tot een be paalde slotsom komen en deze in de vorm van een ontwerp voorstel aan de algemene vergadering doorzenden. De assemblee kan het voorstel met twee derde meerderheid doen promoveren tot „aanbeveling". Daarmee is dekous, wat dit onderwerp betreft, af, tot volgend jaar tenminste. De kwestie van de atoomener gie. het eerste punt op de agenda is al afgedaan. De subcommissie belast met de naarstige bestude ring van de negen ingediende voorstellen, heeft de volgende ontwerp-aanbeveling opgesteld, aanvaard met de stemmen van de owjet-Unie en de Oekranie tegen: 1) De Grote Vijf plus Cana da komen op gezette tijden bij een om na te gaan, of de Sow- j et-Unie bereid is zich neer te leggen bij het meerderheids plan voor internationale con trole op de atoomenergie. 2) Als een basis voor een over eenkomst gevonden is zal Trygve Lie onmiddellijk wor den gevraagd de commissie voor de atoomenergie .opnieuw bijeen te roepen. Het komt er dus op neer, dat de discussies over de atoomener gie voorlopig worden stopgezet tot de Sowjets bereid zijn op de belangrijkste punten toe te ge ven. Van een verbod van atoom wapens is vooralsnog geen spra ke. Wat betreft punt twee van de agenda de beperking der be wapening aan 'n aanbeveling hierover wordt nog gedokterd. De algemene stemming is: als de vos de passie preekt, boer pas op de kippen. In dit geval: als Wisjinsky voortdurend hamert op vermindering van bewape ning en maatregelen tegen oor logsophitsing worden daar aller lei motieven achter gezocht be halve de gewenste: de wil tot overeenstemming te komen. Het refrein in alle redevoeringen van de Westelijke gedelegeer den is: laat de Sow jet-Unie eerst met daden bewijzen dat de voor stellen volkomen ernstig bedoeld zijn. Is de Sow jet-Unie bereid de geheime vijfde colonne, die poogt de economie in vele lan den te ontwrichten, terug te roepen? vroeg Woensdag de Brit Shawcross. Is Moskou bereid tot vrije uitwisseling van radiouit zendingen, van kranten, van toe risten en studenten? Mogen de correspondenten van de bladen zich vrij in de Sow- jet-Unie bewegen? ZEVEN VOORSTELLEN. Er zijn uiteindelijk zeven voor stellen uit de bus gekomen. Het eerste is dat van de Sow- j et-Unie: Beperking van de be wapening met een derde en verbod van atoombommen. Het tweede, dat van de Brit ten, is daaraan tegenovergesteld en houdt alleen de nuchtere constatering in: Er is geen ont wapening mogelijk voor dat een sfeer van vertrouwen is gescha pen. Hetgeen dus zeggen wil: We vertrouwen Rusland niet en daarom denken we er voorlopig niet over enze bewapening te verminderen. Integendeel. De andere vijf voorstellen, af komstig van de Libanon, Syrië. Salvador, Frankrijk en België liggen met kleine variaties tus sen deze uitersten in. Syrië wil het probleem over doen aan de Veiligheidsraad, Salvador aan de commissie voor atoomenergie. Libanon wil aan stonds een contrólelichaam op richten en met de ontwapening 76-jarige parachutist. De 76-jarige Walter Morgan te Fosston heeft Maandag een parachu te-sprong van 10.000 voet hoogte gemaakt, terwijl zijn vrouw en zes kinderen van de grond af toekeken. Na de sprong zei Morgan: „Het zal hun veel moeite kosten me Voortaan op de grond te houden". Morgans vrouw zei, dat zij geen bezwaar tegen de sprong had gemaakt. De krasse parachutist, die van beroep boer is, wilde „zijn kinderen tonen dat hij het kon". Mr. H. Zwarcnstein, secretaris van de Nederlandse Kamer van Koophandel voor Amerika, zal op 6 November a.s. voor enkele maan den naar de Ver. Staten vertrek ken. teneinde dc mogelijkheid na te gaan voor vergroting van de ex port van Nederlandse producten naar Amerika. beginnen. Een voortvarende af gevaardigde, de Libanees! Belangwekkend en zeer rede lijk is tenslotte het voorstel van Frankrijk, dat de oprichting van een apart V.N.-bureau behelst, waaraan alle landen gegevens over de sterkte van de gewa pende macht moeten zenden. Zo dra deze gegevens voldoende gecontroleerd zijn kan worden nagegaan in hoeverre een doel treffende vermindering van de bewapening mogelijk is. Een nieuwe sub commissie zal proberen uit deze zeven voor stellen een aanbeveling te dis tilleren. die voor de grote meer derheid aanvaardbaar is. Af wachten wat uit de bus komt. Italiaanse ambtenaren staken „symbolisch". De Italiaanse regering heeft, naar aanleiding van de plannen tot symbolische sta kingen door ambtenaren en spoormannen, tot alle ambte naren een oproep gericht, „hun plicht te doen". De ambtenaren willen staken uit protest tegen „de weigering van de regering terstond loonsverhoging toe te staan". De onafhankelijke en katho lieke vakverenigingen, met uitzondering van die van de onderwijzers der lagere scho len, hebben met de staking ingestemd. De douanekantoren aan de Italiaanse grenzen zullen Donderdag van twaalf tot twee uur gesloten z}jn. De brandweer zal 'slechts „in de allerdringendste geval len" optreden. De postdiensten, behalve de telegraafdienst, zullen onder broken worden. In Palestina wordt weer gevochten. In kringen van de V. N. wordt de toestand aan de Noordelijke en Zuidelijke fron ten in Palestina „gespannen" genoemd. Na de gevechten in de afgelopen dagen tussen Egyptische en Israëlische troepen in de Negev-woestijn, wetrd Woensdag gemeld, dat er aan de PalestijnsLibane se grens in het Noorden Dinsdag gevechten op grote schaal werden geleverd. Donderdag zal de Veilig heidsraad de toestand in Pa lestina behandelen. Nederlandse electrische locomotieven De Nederlandse Spoorwegen onderzoeken mogelijkheden tot het bestellen van enige tien tallen electrische locomotieven bij de Nederlandse industrie. Dit onderzoek geschiedt in verband met de electrificatie van de voornaamste delen van het. spoorwegnet. Aanvankelijk was men van mening, dat de ze belangrijke order in het bui tenland zou moeten worden ge plaatst. Men heeft de indruk gekregen, dat de Nederlandse industrie in staat zal zijn de locomotieven te bouwen, waar door deviezen worden gespaard. Men zou geneigd zyn tot toe passing van gasturbineloco motieven. Italiaanse mijnwerkers voor Nederland. Vertegenwoordigers van de Staatsmijnen en het Rijksbu reau, zijn naar Rome vertrok ken in verband met besprekin gen van de werving van Itali aanse mijnwerkers voor de Ne derlandse mijnen. Aan het oude weeshuis te Aardenburg wordt druk gewerkt aan het herstel van de gevel, waarbij de ramen meer zullen worden aan gepast aan de stijl van het huls, terwijl de topgeveltjes trapvormig zullen worden gemaakt. E.V.C. en Franco-bewind. De E.V.C. heeft er in een te legram. aan de minister-presi dent niet klem op aangedron gen, dat de regering zal mee werken tot het bereiken van herziening van het ongemoti veerde doodvonnis, dat door het- Francobewind over José Satue, secretaris van de radio- electriciteitswerkers in Spanje, is uitgesproken. Zes „neutralen" geven de poging op. Vrijdag bijeenkomst Veiligheidsraad. Vrydag zal de Veiligheids raad weer bijeenkomen ter bespreking van de Berlijnse kwestie. Alle hoop op het vin- de» van een compromis of op het welslagen va» een poging tot bemiddeling is echter verdwe nen. Woensdagavond zijn de gede legeerden der zes „neutrale" staten in de Raad weer bijeen geweest. Volgens diplomatieke kringen heeft de Argentijn dr. Bramuglia toen medegedeeld: dat zijn besprekingen met Wis jinsky niet hebben opgeleverd. Het onbevredigend geachte ant woord van Wisjinsky kwam hierop neer: 1) De Sowjet-unie blijft er bij dat de Berlijnse kwestie niet op agenda van de Veiligheidsraad thuis hoort; 2) Moskou is bereid de be sprekingen te hervatten op het punt, waar zij op 30 Augustus werden afgebroken. Gelijk bekend wensen de Wes telijke staten niet meer verder te onderhandelen voor de blok kade van Berlijn is opgeheven. Hun geduld is uitgeput, te oor delen naar de verklaringen. Bramuglia heeft daarom voor gesteld de poging tot bemidde ling op te geven en de zaak ver der openlijk in de Raad te be landen kan nu op eigen reke ning voorstellen indienen. Doen ze het niet dan wordt een bepaald voorstel van de Weste lijke mogendheden verwacht, waarschijnlijk een, dat het Rus sische optreden afkeurt en be paalde maatregelen aanbeveelt. Zodra, wat ook te verwachten is, Wisjinsky zijn veto uitspreekt is men daarna weer even ver als bij het begin. Het Westen smaakt dan uitsluitend de twijfelachtige genoegdoening ten overstaan van de wereldopinie de Sowjet- Unie als de bedreigster van de vrede te hebben doen bestem pelen en aan de kaak te hebben doen stellen. Op welke wijze de hopeloze impasse doorbroken moet wor den is nog niet te voorzien. Ook de nieuwe „onbuigzame" hou ding van het Westen, met de vrees voor een op veler lippen zwevend „nieuw München" op de achtergrond, heeft haar na delen. Republikeins kabinet besprak de situatie. Dinsdag is ten paleize van president Soekamo een bij zondere zitting van het repu blikeinse kabinet belegd ter bespreking van de huidige situatie wat betreft de be sprekingen tussen beide de- legaties en de betrekkingen handelen. Elk der zes neutrale met het buitenland. De P.Z.E.M.-mannen weten er weg mee Op de Zeeuwse stromeh is een „Blauwe Wimpel" ver overd! Niet door grote gestroomlijnde oceaanreuzen, maar door een paar heel gewone schepen: de „Meermin", de „Zeepaard" en een zolderschuit allen van Tak's Bergings bedrijf en tijdelijk bemand met P.Z.E.M.-personeel. Enkele weken geleden hebben zij 5200 m. kabel van Zierikzee naar Nqord-Beveland gelegd. Vijf kilometer hoogspannings kabel aan één stuk zonder één las er in. Tot nu toe ha,d men in Nederland dergelijke lange kabels nog niet gelegd. In de Waddenzee b.v. gebruikte men het systeem „eiland je springen", van het ene schoreiland naar het andere, of ook wel werd de kabel onderweg gelast. Het langste stuk van Nederland ligt dus in Zeeland. „De blauwe wimpel hebben we er mee verdiend" zeggen de mannen van de P.Z.E.M. en ze zijn er trots op. Het is ook wel iets om mee te geu ren, want kabelleggen is geen eenvoudig karwei. Niet alleen kost het een gedegen voor bereiding, maar ook is het werk zelf zwaar. Wij hebben Woensdagmorgen' gezien hoe zoiets eigenlijk gebeurd. Toen werd namelijk het twèede „hoogspanniingsdraadje" tus sen Noord- en Zuid-Beveland in de Zandkreek gedeponeerd. HET WERK- Aan de Zuid-Bevelandse kant waait een grote rood- wit-blauwe vlag: daar moet de kabel naar toe! Aan de Noord Bevelandse kant staan rode vlaggen: daar begint het werk! Als een reusachtige witte zeeslang ligt de kabel ln grote bochten op de zol derschuit: achthondei'd meter lang. Op de schuit is een stel lage gebouwd, een soort luchtbrug, waarover een der eindpunten is gelegd. Via een paar remblokken komt de ka bel dan in het water terecht. Behalve door ingenieurs van de P.Z.E.M. worden de werk zaamheden geleid door schip per Breel van de „Zeepaard". Hij is een grote, wat gezette man en loopt geagiteerd over de boten heen en weer. Hij lijkt een dirigent, die voordat het concert begint zijn orkest leden controleert of zij hun instrument wel zuiver hebben gestemd. Als alles in orde is, geeft de schipper het teken „be ginnen". De fluit van de „Zeepaard" blaast luid en na drukkelijk, De mannen grijpen de kabel, er zijn twee ploe gen één voor en één achter de „luchtbrug" de „Zee meermin' begint de zolder schuit te trekken en het leg gen is begonnen. ER IN GEDUWD. Op plaatsen waar de vaar geul diep is, valt de kabel gemakkelijk door z'n eigen zwaarte, maar wanneer men komt op plaatsen, waar wei nig waxer staat, moet hij. er min of meer in geduwd wor den. Het is een stugge en zware „draad": één meter weegt ongeveer 15 kg. Er moet zorgvuldig voor gewaakt worden, dat er geen kink in de kabel komt. Deze zou breken en niet meer te gebruiken zijn. Het leggen gaat betrekkelijk snel. Na ongeveer drie kwar tier is de overzijde bereikt en kan het andere einde op de dijk worden gesleept. De lengte van de kabel is door de ingenieurs van de P.Z.E.M. nauwkeurig bere kend,er is niets te veel en niets te weinig. EIGEN BEHEER. De werkzaamheden worden door de P.Z.E.M. geheel met eigen mensen uitgevoerd, be halve dan het technisch per soneel van de boten. De ka bel. die Woensdag werd ge legd, is de laatste voor 1948. Volgend jaar komt de tweede tussen Schouwen en Noord Beveland aan de beurt en daarna begint men aan de verbinding door de Wester Schelde. Hier komen twee maal vier kabels te liggen. Waarschijnlijk zal men pas in 1951 hiermede beginnen. Overigens zit aan de twee de kabel tussen Noord-Beve land en Zierikzee nog een „fijnigheidje" vast. Het Is na melijk gebleken, dat de ka bel langs een omwegje ge legd moet worden en daar door 800 meter langer wordt, dan de eerste kabel. De oorspronkelijk geprojec teerde kabelgeul liep namelijk dwars door een munitiedump voor de haven van Zierikzee. Acht honderd meter langer, dat wil zeggen 16.000 meer, want een meter kabel kost ongeveer 20. „Der Spiegel" voor 14 dagen verboden. WEGENS ARTIKEL OVER TROONSWISSELING. Aan het met Britse licentie te Hannover verschijnende weekblad „der Spiegel" is door het Britse militaire be stuur een verschijningsverbod voor 2 weken opgelegd als gevolg van een door de Ne derlandse regering tegen het blad ingediende aanklacht naar aanleiding van een arti kel over de troonswisseling in Nederland. De Nederlandse re gering had geprotesteerd te gen de „beledigende strek king" van het artikel. Minister in 't Veld naar Parijs. Op 15 October zal tc Pa rijs in aanwezigheid van de minister van wederopbouw en volkshuisvesting mr. dr. J. in 't Veld een tentoonstelling over volkshuisvesting en ste- debouw in Nederland worden geopend. Deze tentoonstelling was reeds eerder in Brussel, Gent, Luik, Ziirich en Luxem burg, in welke plaatsen zij grote belangstelling trok. De opening zal geschieden door de Franse minister van we deropbouw Claude Petit. Maar het kostte de staat vele deviezen. Smokkelcomplotten opgerold. De douane-recherche te Rot terdam heeft, aldus weet het Alg. Dagblad te melden, niet minder dan 41 processen-ver baal opgemaakt in verband met een uitgebreide deviezen-smok kelarij, welke is bedreven door de directie van een Rotterdam se reder}), haar kapiteins en een aantal relaties. De rederq had namelijk in verschillende landen, voorna melijk in België, Zwitserland en Portugal, deviezen-tegoeden weten te kweken en gebruikte deze om bevriende relaties in de gelegenheid te stellen eens een aardig reisje te maken. Men was gast aan boord, be taalde de kosten van verbl}jf en inkopen uit credietbrieven, welke de firma meegaf en ver rekende de zaak op 't kantoor in Rotterdam in witte guldens. Op deze wijze werden ongeveer 300.000 Portugese es cudo's (p.ml 30.000), 300.000 Opheffing Zondags rijverbod gevraagd. De K.N.A.C. heeft zich op nieuw tot de minister van ver keer en waterstaat gewend met het verzoek „thans einde lijk het Zondagsrijverbod op te heffen" en daarbij tevens een nieuw voorstel ingediend. Dit behelst, als de overheid on danks alles niet tot opheffing wenst over te gaan, een ge deeltelijke opheffing te verle nen aan hen, die geen Zon dagsvergunning bezitten, met dien verstande, dat bepaald wordt, dat het verboden is des Zondags van een personenauto gebruik te maken buiten de frenzen van een zeker district, ulk een districtsindeling zou aan de omstandigheden kunnen worden aangepast doör als grondslag de provinciale gren zen te nemen. Als luitenant gouvemeur_generaal. Naar het AN.P. van gezaghebbende zijde verneemt heeft dr. van Mook het voornemen te kennen gegeven om z}jn ontslag als luitenant gouverneur-generaal te vragen. Aneta seint uit Batavia, dat men ddaar Donderdagmorgen nog geen bevestiging heeft kunnen krijgen van de berich ten uit Den Hag, „dat van Mook z}jn ontslag heeft aan gevraagd en dat dit ontslag aanvt'_Vd zou zijn". Intussen doen te Batavia ge ruchten de ronde, dat ver schillende hoge ambtenaren van de Neder.» 'adse regering in Indonesië thans eveneens de dienst zullen verlaten. Het Dagblad" meldt, dat „ver schillende hoge ambtenaren eveneens de dienst zullen ver iaten". Dr. H. J. van Mook, wiens aftreden als luitenant-gouver neur-generaal niet geheel on verwacht komt, sluit daarmede een lange en verdienstelijke loopbaan in Indonesië af. Na verschillende functies in over heidsdienst bekleed te hebben werd h}j als opvolger van mr. G. C. Hart in 1937 benoemd tot directeur van economische zaken te Batavia en van die tijd af was hij een der invloed rijkste adviseurs van de land voogd Jhr. mr. A. W. L. Tjar- da van Starken borg Stachou- wer. Na de Mei-dagen van 1940 was h}j aanvankelijk bestemd voor het vervullen van een mi nistersfunctie in het Nederland se kabinet te Londen, maar hij bleef nog enige tjjd te Bata via als luitenant-gouverneur- generaal. In die functie werd hij belast met de overbrenging van een deel der Ned. Indische regering naar Australië. Gedurende de oorlogsjaren heeft hij als minister en als luitenant-gouverneur-generaal de bevrijding van Indonesië voorbereid. Op 5 October 1945 keerde hij te Batavia terug, met de opdracht in samenwerking met het Engelse militaire gezag een nieuw burgerlijk bestuur te vestigen. Gestreefd zou wor den naar een zelfstandig In donesië op basis van de belof ten vervat in de rede die H. M. Koningin Wilhelmina op 7 Dec. 1942 hield. Eerst na het vertrek van de Engelse troepen uit de Indi sche archipel kon onder lei ding van dr. van Mook con structieve arbeid aanvangen, maar het bleek nodig in Juli 1947 tot een beperkte politione le actie over te gaan. Nadien werd in Indonesië de basis gelegd voor de federatie van deelstaten, waaruit het toekomsige Indonesië zal be staan. De opbouw van deze federa tie is grotendeels het werk van de heer van Mook geweest. Zijn krachtige persoonlijkheid te Batavia domineerde sterk en door zijn kennis en zijn toewijding voor Indonesië. hij was op Java geboren en opgegroeid genoot hij het vertrouwen van vele leidende figuren uit de Oosterse bevol kingsgroepen. Waar meer dan eenmaal werd verklaard, dat dr. H. J. van Mook zou aanblijven, tot dat de federale regering van Indonesië definitief gevormd zou zijn, schijnt dit aftreden vóórtijdig te komen en is het wellicht aan bijzondere oorza ken toe te schrijven. Dr. H. J. vian Mook. Een Nederlandse televisiediens*. Woensdagavond hebben d adjunct-regeringscommissaris van het radiowezen, de heer mr. Ph. de Vries en het be stuur van de Nederlandse Ra dio Unie in Eindhoven als gast van Philips een experimentele televisie-uitzending bijgewoond. Deze uitzending gaf aanleiding tot een uitgebreide gedachten- wisseling over de mogelijkheid om later in Nederland tot een regelmatige, televisiedienst te komen. Belgische franks 20.000) en 12.000 Zwitserse franken (J 7500) opgenomen en in Ne derland betaald. De inkopen, als een partijtje wyn, een. mooi tapijtje e.d., werden in de regel door de ka piteins aangegeven als een ca deautje voor „moeder de vrouw". De zaken gingen goed tot een van de zeelui het spel letje niet langer wilde mee spelen en de douane-recherche op de hoogte bracht. De Delftse politie heeft voorts een Haagse chauffeur gearresteerd die betrokken is in een belangrijk smokkelcom- plot, dat duizenden Belgische tapijten en vele meters stof fen illegaal de grens over bracht. De Brabantse politie maak te reeds lang jacht op deze bende. In afwachting van de arrestatie van de hoofddaders houdt de politie van Ooster hout zich onledig met het onschadelijk maken van de mindere goden, de chauffeurs, de afnemers en tussenperso nen, waarvan steeds meer na men worden toegevoegd aan de onrustbarend groeiende lijst Zoals reeds ln het kort ge meld heeft de C.C.D. te Til burg thans volle klaarheid gebracht in een uitgebreide smokkelaffaire, waarmee een bedrag van 2UO.OOO ge moeid was. De hoofdfiguren van het smokkelcomplot, de Tilbur- gers P. van E. en A. v. d. A. kochten in België geregeld grote partijen breikatoen, breiwol en zakdoeken tegen zwarte prijzen. De Belgische leveranciers zorgden er voor, dat de gekochte goederen over de Nederlandse grens werden gesmokkeld. In Til burg werd d'e smokkelwaar ln een tweetal opslagplaatsen verzameld. De goederen werden in de meeste gevallen verkocht aan manufacturen-handelaars en wel tegen afgifte van textiel punten. De prijzen lagen in dat geval vrijwel normaal, doch winkeliers die hun punten- voorraad op peil wilden bren gen en dus geen textielpunten te missen hadden, konden ko pen tegen verhoogde prijzen. In vele gevallen werden de winkeliers vooraf bezocht door een der hoofdfiguren, van het smokkelcomplot, die zich uit gaf als vertegenwoordiger van een textielfabriek. De verkoop aan winkeliers in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven le verde de smokkelbende in to taal 10.000 textielpunten op, welke weer verkocht werden tegen 40 50 cent per punt. In deze affaire werden negen arrestaties verricht, vijf in Tilburg, 3 in Amsterdam en een in Rotterdam. Voorts werd tegen 54 personen proces ver baal opgemaakt. Sociale vrede In België in gevaar. STEEDS NIEUWE LOONEISEN. De arbeidersklasse in Bel gië roert zich, na de betrek kelijke rust, die de sociale vrede tijdens dc zomermaanden met zich bracht, opnieuw en de laatste dagen komen uit alle delen van het land be richten binnen over nieuwe looneisen. Hoewel men in het alge meen nog in het stadium dejr onderhandelingen verkeert, Is men in tot oordelen bevoegde kringen der Belgische vak verenigingen van mening, dat de huidige verhouding tussen lonen en prijzen onvermijde lijk tot sociale conflicten moet lelden. Een ton méér voor Tweede Kamerleden. Bij de Tweede Kamer is een wetsontwerp ingediend tot wij ziging van het tweede hoofd stuk der rijksbegroting voor 1947. De schadeloosstelling van de leden der Tweede Ka mer benevens toelage aan do voorzitter zal 101.000 méér vorderen. Voor pensioenen van do Tweede Kamerleden is 55.000 méér nodig. TIJDELIJK ENIGE REGEN. Weersverwachting geldig tot Donderdagavond. Meest zwaar bewolkt met tijdelijk enige regen. Matige tot krachtige en langs uc kust tijdelijk hajrde wind Lus sen Zuid en Zuid-West. Wei- nig verandering in tempera tuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1