PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Het vrij vervoer op de Westerschelde Indische regering neemt stelling tegen communisme De onrust in Solo en Djocja De Gaulle richt zich tot Franse volk Italiaan liegt over Nederland BILT Communistische werkzaamheid zal met kracht worden bestreden Misdadigheid wordt dagelijks bewezen Vandaag.. Hoe men er in Zeeuwsch Vlaanderen over denkt Vóór en tegenstanders DE VOORSPELT: 191e JaargangNo.217 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg. Drukkerij Fa. F. van de Velde Jr. Vlissingen. Dit blad verschijnt behalve op Zon- en Christelijke feestdagen. Donderdag 16 Sept. '48 ABONNEMENTSPRIJS: 30 ct. per week:. 3,75 per kwartaal; franco per post per kwartaal. Losse nummers ii>- cent. ADVERTENTIEPRIJS: 12jet jjer Algemeen WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN fe"c"iSrtburg. Bureaux te Vlissingen: Vlamingstr. 16-18-20 (tijd.) tel. 10 en 51 - Middel burg: Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 55. tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102 - Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Zierikzee: N. Bogerdstr. G 160. tel.2< De verklaring van mr. Amir Sjarifoeddin over zyn ge heim-lidmaatschap van de Communistische partij in In donesië sedert meer dan tien jaar en de onmiddellijk daarop gevolgde grotere comunistische activiteit in verschillende delen van Indonesië, welke o.m. tot uiting kwam in een sterkere concentratie van de partyen van uiterst linies, hebben de Nederlands-Indische regering aanleiding gegeven tot een duidelijk stelling nemen. Ook het bezoek dat de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken vrij onver wacht aan Washington brengt ten einde daar de toenemen de communistische activiteit in Z.O. Azië te bespreken, staat hiermede in onmiddellijk verband. De Ned.-Indische regering heeft thans een scherp ge steld communiqué uitgegeven, dat aan duidelijkheid weinig te wensen overlaat. Wij laten hieronder het communiqué in zijn geheel volgen: De ontwikkeling van de communistische actie geduren de de laatste maanden in Zuid-Oost-Azië en elders heeft duidelijk de methoden en doel einden van deze actie in het licht gesteld. Mag zij aanvan kelijk de schijn aannemen van legale wegen te volgen, zodra de omstandigheden daarvoor rijp worden geacht, onthult zij zich als een beweging, welke gericht is op omverwer ping of tenminste aanranding van het gevestigde wettige gezag en ontwrichting van het maatschappelijk en economisch leven. Daarom moet communisti sche activiteit gekenmerkt worden als strafbare daad, ook in het stadium van be dekte en ondergrondse werk zaamheid. Het bewjjs van misdadig oogmerk wcirdt dagelijks ge leverd door de ontwikkeling, De verdwijning van vliegtuigen uit Engeland. De „Daily Tejegraph" schat, dat 40 vliegtuigen van Enge^ land naar het Midden-Oosten zrjn gevlogen* in strijd met de wapenstilstandsovereenkomst in Palestina. „Ongeveer een derde van deze vliegtuigen is van vliegvelden in Engeland verdwenen. De rest is het land uitgegaan op uitvoervergun ningen voor landen in Euro pa", aldus de „Daily Teje graph", die deze verklaring aan Britse luchtvaartmaat schappijen toeschrijft. De „Dail Herald", het or gaan van de Labour-partrj, verklaart eveneens dat onge veer 40 Britse vliegtuigen vermist worden. Volgens het blad had men drie van de ver miste toestellen op een vlieg- ved te Tel Aviv gezien. .Tachtig dagen blokkade Berlijn. Dinsdag 14 September was het de tachtigste dag van de Berlqnse blokkade. Op 26 Ju ni, toen het normale verkeer tussen Berlijn en West-Duits- land tot stilstand kwam, trad tevens de „air lift", de lucht brug, in werking. Reeds tach tig dagen en nachten lang hebben Britse en Amerikaanse militaire vliegtuigen geweldi ge hoeveelheden voedsel, grondstoffen, steenkool, enz. naar Berlijn gebracht en op die manier kunnen voorkomen dat de bevolking van het „droge eiland", zoals de Ame rikanen de stad noemen, ge brek leed of dat alle fabrie ken en bedrijven moesten sluiten^ In 'Amerikaanse mili taire kringen is men ervan overtuigd dat de luchtbrug, hoeveel deze ook kost, voor een onbeperkte periode intapt kan worden gehouden. Expeditie van prof. Piccard uit Antwerpen vertrokken. Woensdagmorgen te 10-37 uur heeft de „Scaldis" het' vaartuig dat de chroomsta- len kogel waarmede de pro fessoren Piccard en Cosijns in de golf van Guinea tot meer dan 4000 nieter onder de zeespiegel eullen afdalen, te Antwerpen het anker gelicht- Tot de passagiers behoren, behalve de beide professoren ook de echtgnote van prof- Cosi.ins, die de kwestie der biochemie voor haar rekening neemt. Te Duinkerken zal het schip nog een- lading staalschroot aan boord nemen, dat zal die nen als ballast wanneer de bathyscaaf naar de diepte der zee zal afdalen- Prof. Piccard heeft een gratis levensverzekering van 1.600.000 francs aangeboden gekregen. welke deze beweging in dui delijk opeenvolgende stadia vertoont en die steeds op ge welddadige aantasting van de openbare veiligheid uitloopt. Zij schroomt ook niet om van uit republikeins gebied on rust te wekken en geweld te plegen in niet-republikeinse streken, geheel in strijd met de bestand-overeenkomst. Mitsdien acht de regering het noodzakelijk uitdrukke lijk te verklaren, dat iedere communistische actie in stryd is met de openbare orde en valt onder de straf artikelen, welke de openba re orde beschermen. Dit geldt evenzeer voor individuele activiteit als voor het deelnemen aan verenigingen op communis tische grondslag. Terwijl reeds geruime tijd van overheidswege maatregelen tegen deze misdadige werkzaamheid zijn getroffen, zal nu verder deze werkzaamheid met al le ten dienste staande wet tige middelen worden be streden. Het spreekt van zelf dat de ze bestrijding zich alleen richt tegen hen, die de misdadige oogmerken der communistische agitatie uitvoeren, nastreven of propageren en niet te kort doet aan vrijheid van woord en geschrift of van politieke organisatie, zolang deze geen communistische ondergrond heeft en daarmede grenzen van wettige en vreedzame actie niet worden overschre den. Voorzitter N.V.V. treedt af. De heer E. Kupers zal het volgend jaar aftreden als voorzitter van het N.V.V. In dit verband is een E. Kupersfonds gevormd, dat beoogt gelden bijeen te bren gen voor een Kupersoord, dat in navolging van het Troelstra-oord een centrum van studie en ontspanning zal worden. Minister Stikker naar Washington. OM OVER 'T COMMUNISME TE SPREKEN De minister van Buitenland se Zaken, de heer mr. D. U. Stikker, is voor een kort be zoek naar Washington ver trokken, teneinde besprekingen te voeren over de algemene politieke verhoudingen en over de ontwikkeling van het com munisme in het Verre Oosten. Dr. Beel in Batavia aangekomen. Dr. Beel is Woensdag te Batavia aangekomen. Hij werd verwelkomd door Raden Ab- doelkadir, de heer Neher, lui tenant-generaal Spoor en vele militaire en burgelijke autori teiten. De toestand op Oost-Java. Uit republikeinse bron wordt vernomen, dat sedert enige dagen in door de Nederlanders gecontro leerde gebieden van Oost-Java. ge vechten tussen Republikeinse en Nederlandse strijdkrachten zijn uitgebroken. Volgens dezelfde bron hebben de Nederlanders een nieu we waarschuwing aan de Republi keinse plaatselijke autoriteiten ge zonden om de strijd te beëindigen. Indien dit niet geschiedt, zullen de nodige maatregelen genomen wor den. De Amerikaanse militaire waarnemer, kolonel Mayer. zou zich naar het Republikeinse gebied begeven, teneinde een bijeenkomst tussen de Nederlandse en Repu blikeinse commandanten van Oost- Java te beleggen. viert Mexico zijn onafhankelijkheidsdag (1810); is het 75 jaar ge leden, dat na de Frans- Duitse oorlog de laat ste Duitse sojdaat de Franse bodem verliet; is het vier jaar geleden dat Maastricht door de Amerikanen werd bevrijd. Tegen de S.D.-er Ahlbrecht, die voor het Bijzonder Hof te Arn hem terecht heeft gestaan, is de doodstraf geëist. School voor gedeeltelijk blinde kinderen? Zoals gemeld bezocht Ko ningin Juliana in Londen de John Ruskin school, een op leidingsinstituut voor gedeel telijk blinde kinderen. Nader vemejnen wij dat de Konink lijke moeder van Prinses Ma rijke, die in haar prilste jeugd eert oogoperatie onder ging, zich wilde oriënteren over de op de genoemde school gevolgde methoden, mede als voorlopig onder zoek naar de eventuele mo gelijkheden een soortgelijke school in ons land te doen oprichten. Tegen de S.D.-rechercheur Albrecht werd voor het Byz. Ge rechtshof te Arnhem de doodstraf geëist. Volgens gen. Soedlrman is het staatsgezag in gevaar. Republikeinse 14 doden te Solo. De Republikeinse autoritei ten hebben Woensdag vol gens het Republikeinse pers bureau Antara medege deeld, dat te Soerakarta de rust is hersteld. De orde wordt er gehandhaafd door een mo biele brigade van de staats- H.M. Koningin Juliana heeft op het Paleis Sorstdyk enige leden van de Indonesische dele gatie naar de jubileum en inhuldigingsfeesten ontvangen. In de bibliotheek onderhield H.M. zich geruime tyd met Haar gasten. De eerste foto van Koningin Juliana in een officiële functie na Haar troonsbestijging. V.r.n.l. Koningin Juliana, de Sultan van Pontianak, de Sultan van Teraate en de Sultane van Pontianak. Een gecamoufleerde volksstemming. Generaal Charles de Gaul le heeft Woensdag een mani fest aan het Franse volk uit gegeven, waarin hij degenen die het met hem eens zijn verzoekt dit kenbaar te ma ken door een speciaal zegel te kopen en dit aan hem op te zenden. De zegels kosten 50 francs en draeen het op schrift: „voor het welzijn v|n het land ja!" Het manifest zal de ko mende dagen door het gehele land worden verspreid- I# het manifest wordt om- gezegd: „Ik dank bii voorbaat iedere Franse man en vrouw, die mij een zegel zal toezen den. In de komende dagen, waarin over alles zal worden beslist, moet het totaal der toegezonden zegels zeer grote betekenis hebben, omdat elke gekocht e zegel mij zal tyelpen de Fransen te verzamelen voor het welzijn van Fank- riik". Een partijfunctionaris heeft meegedeeld, dat reeds vijf millioen van deze zegels in het bezit zijn van plaatselij ke Gauillistische agenten en dat er zoveel worden gedrukt als nodig zijn. André Matraux, de Franse schrijver, die aan het hoofd van de propaganda-afdelmg van generaal de Gaulle staat verklaarde: „aangezien het parlement de mensen niet wil wil laten stemmen, zullen wij hen op een andere manier la ten stemmen". Gaullistische functionaris sen zeiden dat de campagne die een poging is om uit naam van de Gaullp een volksstem ming te houden en om een ontbinding van het parlement en het uitschrijven van nieu we verkiezingen bespoedi gen, tot 5 October zal duren- Dan zullen de resultaten wor den bekend gemaakt. In Pa rijs alleen zullen 50-000 Gaul listen zich belasten met de verkoop van de zegels- Sluiting Staten-Generaaï. De beide Kamers der Staten- Generaal zullen Zaterdag a.s. te kwart voor drie bijeenkomen ter sluiting van de zitting. Russen vonnissen Duitsers. Een militaire Sowjet-recht- bank heeft twee Duitsers ver oordeeld tot twintig resp. vijf entwintig jaar dwangarbeid wegens „gewaperderhand ro ven bij het dragen van het uni form van het Sowjet-leger". Wensen van de middenstand. OONCRES TE HAARLEM. In Haarlem is Woensdag het eerste na-oorlogse congres van de Nederlandse Middenstands bond geopend. Het congres nam een resolutie aan, waarin het als zijn oordeel uitsprak, dat de voorwaarden voor het herstel van een redelijke vrije concurrentie zowel door ver bruik van de goederenstroom als door terugkeer van het pu bliek tot normalere bestedings gewoonten voldoende zijn ver vuld. Aangedrongen werd op snelle afschaffing van alle rantsoeneringsmaatregelen en al die prijsvoorschriften, die niet strikt noodzakelijk zijn voor het in de hand houden van de kosten van levensonder houd. De middagzitting werd bij gewoond door Prins Bernhard en de minister van economi sche zaken, prof. dr. J. R. M. van den Brink. Een resolutie van het hoofd bestuur werd aanvaard, waar in wordt gezegd, dat het be drijfsleven en de middenstand door versterking van zijn or ganisatie en verhoging van het geestelijk peil zijn morele kracht zozeer moet verhogen, dat het zijn positie in dé sa menleving voldoende kan ver sterken en zijn verhouding tot de -overheid kan regelen. Onze redacteur voor West-Z.- Vlaanderen schrijft: Het bericht in ons blad van Dinsdag j.l. over de eventuele afschaffing van het vrije ver voer over de Westerschelde, heeft vanzelfsprekend speciaal in Zeeuwsch-Vlaanderen de vol le belangstelling en vormt dan ook het gesprek van de dag. Wy hebben daarom met velen in W.- Zeeuwsch-Vlaanderen gesproken over dit onderwerp en ons ver moeden dat een storm van pro test zou opwaaien, is verre van juist gebleken. DE MIDDENSTAND. Integendeel blijken er velen te zijn die een afschaffing van dit vrije vervoer zouden toejuichen en onder hen vinden wij in de eerste plaats de winkeliers. Zij toch beweren veel schade te on dervinden van dit vrije vervoer, eerstens omdat de bewoners, speciaal die van Breskens en omliggende gemeenten, hun in kopen veel doen in Vlissingen en Middélburg, nu de boot toch niets kost en men aan de overkant meer sortering heeft. Daar komt nog bij dat vele le veranciers uit Walcheren hun goederen per autc naar Zw.- Vlaanderen brengen, omdat ook het overzetten van deze auto's gratis is. De Zeeuwsch-Vlaamse winkeliers gevoelen zich daar door gedupeerd en zijn over tuigd dat, wanneer het vrije vervoer wordt afgeschaft, dit aan hun zaken ten goede zal ko men. Van hun standpunt geke ken dus een heel logische rede nering. DE SCHIPPERS. Een andere groep die het vrije vervoer met leede ogen aanziet, wordt gevormd door de beurt schippers, die practisch geen vracht meer hebben op Vlissin gen en Middelburg. Dat zijn dus allen belanghebbenden en hun mening is dus verklaarbaar. SCHERPE CRITIEK. Daarnaast zijn er echter velen die hevig verontwaardigd zijn en in de afschaffing van het vrije vervoer een teken zien van achteruitstelling van de Z. Vlaamse bevolking. De finan ciële consequenties van dit vrije vervoer te drukkend voor onze regering? Moeten daar bij uitstek de Zeeuwsch-Vlamingen weer de dupe van worden. De bruggen over de waterwegen in Holland zijn toch ook vrij en ook wij helpen aan het betalen daarvan. Door het vrije ver voer is er meer contact gelegd tussen de bewoners van Z. Vlaanderen met die van overig Zeeland en van Holland en dit contact moet blijvend zijn. Mede daarom de veren vrij! En de bezwaren van de win keliers? Laten de winkeliers zorgen, dat zij de klanten dat kunnen bieden wat ook aan de overkant te koop is, dan zullen de inwo ners heus wel in eigen omgeving kopen, zo zegt men. Meermalen zijn de meest nodige artikelen hier niet te verkrijgen, terwijl ook het verschil in prijs vaak groot is. Dergelijke argumenten kregen wij te horen van vele tegenstan ders van opheffing van het vrije vervoer. TE WEINIG SERVICE Daarnaast zijn er de meningen van meer bezadigden, die een vrij vervoer niet absoluut nood zakelijk vinden. Echter moeten de tarieven laag gehouden wor den. Een tarief zal tot gevolg hebben dat het verkeer over de Schelde, niet onnodig drukker gemaakt wordt, daar er thans vele mensen zijn die louter voor hun genoegen overvaren. Het voordeel van een bescheiden ta rief zal tevens zijn, dat er meer service geboden zal worden. Men kan zich.n.l. moeilijk aan de indruk onttrekken, dat bij de minste of geringste tegenslag de normale bootdienst stagneert en dat men weinig aandacht schenkt aan de belangen van de passagiers, omdat het vervoer immers toch kosteloos is. Wan neer daartentegen de passa giers betalen, kan meer ser vice geëist worden. De Nederlandse schuld aan Australië. De Australische eerste-mlnister, Chifley, heeft verklaard, dat een Nederlandse delegatie in Austra lië wordt verwacht voor besprekin gen over de regeling der schulden die ontstaan zijn door het huis vesten van Nederlandse troepen in Australië tydens de oorlog en dóór de verkoop van Australisphe uit rusting in Ned.-Indië na de oor log. Naar verluidt beloopt de schuld 10 tot 20 millioen Australische pon den (8 tot 61 millioen pond ster ling). Minister Stikker naar Washington. Communisme in het Oosten niet de hoofdzaak. Voor zijn vertrek' vertelde mr. Stikker, dat de situatie in Indonesië, de Marshall-hulp en de Benelux zullen worden be sproken. Het zwaartepunt ligrt niet op het communistische gevaar in het Verre Oosten. Mr. Stikker verklaarde, dat door de regering van Moeso de kaarten duidelijk op tafel zijn gelegd. Voorlopig is geen verdere actie dan de verklaring van de Ned.-Indische regering te verwachten, Men wil deze zaak in alle rust bezien. Mr. Stikker hoopt Marshall te ontmoeten. Zyn verblijf zal vermoedelijk tot midden vol gende week duren. Van de be sprekingen in New-York zal het afhangen of hij onmiddel lijk naar Parijs, waar de verga dering van de U.N.O wordt gehouden, zal doorgaan. politie. Alle troepen zijn in de kazernes troepen zyn in de kazernes ge consigneerd. Naar Antara thans meldt, zijn er Maandag gevechten uitgebroken tussen verschillen de leger-eenheden, waarbij in totaal 14 man werden gedood. Een ander Antara-bericht zegt, dat te Madioen de wa tervoorziening gestoord is door een staking van 600 ge meente-werklieden. Deze heb ben Maandag j.l. het werk. neergelegd, omdat een hunner zou zijn mishandeld door de militaire politie. Het vakver bond, de Sobsi, zou Dinsdag te Madioen de situatie bespre ken. Woensdagavond is voor Ra- dio-Djocja een dagorder voor gelezen van generaal Soedir- man, de Republikeinse leger commandant. Deze verklaart hierin, dat 'op het ogenblik de binnenlandse onenigheden een critiek stadium hebben bereikt en dat er gevaar bestaat voor de staats-souvereiniteit. De ge beurtenissen te Solo acht Soe- dirman deels gericht tegen het gezag van het leger. Hy roept op tot het betrachten van de uiterste discipline in 't leger en waarschuwt tegen provocatieve geruchten. Hy deelt verder mede, dat de re gering en de opperste militai re leiding hebben besloten, in het gebied van Soerakarta strenge militaire maatregelen t« treffen. De schorsing van kapitein Alsem. De legervoorlichtingsdienst deelt het volgende mede: „De tijdelijke reserve-kapitein voor algemene dienst, H. M. A. Alsem, is met ingang van 13 Sep tember 1948 door de luitenant-ge neraal chef van de generale staf, mr. H. J. Kruis, tot nader order in de uitoefenir.j van zijn dienstbe trekkingen geschorst, in verband met het feit, dat sterke vermoe dens zijn gerezen, dat de kleuren films, welke door of namens de reserve kapitein Alsem te Amster dam zijn opgenomen, vervaardigd zijn in strijd met terzake be staande bepalingen en gegeven voorschriften, en dat de reserve kapitein Alsem ziin functie als officier van de legerfilm- en fo todienst heeft misbruikt om zijn particuliere belangen op filmge bied te behartigen. In verband met de aangerande belangen en ten be hoeve van het onderzoek heeft de reserve-kapitein Alsem vrijwillig de door of namens hem opgeno men kleurenfilms en de daarvan gemaakte copieën in handen ge steld van de verwij zings-officier bij de generale staf. Deze functio naris is de hoogste vervolgings autoriteit van de militaire justi tie". China's president. Tsjang Kai Sjek, heeft een actie ingezet voor „ijver en zuinigheid". Zeven dagen dronken de feestvierende Nederlanders bols. Ze lagen dronken op straat en aten als wilden. Het onafhankelijke week blad „l'Europeo"L dat het be langrijkste geïllustreerde weekblad van Italië is, bracht, volgens de correspondent van „De Volkskrant" te Rome, deze week een meer dan schandelijk artikel van Nico la Adelfi over de kronings feesten in Nederlanda. De Nederlandse gezant te Rome, graaf Van Bylandt, heeft een officieel protest ingediend bij de Italiaanse regering wegens de enormiteiten, die de Ita liaanse journalist daarin ten beste geeft over Prinses Wil- helmina en het Nederlandse volk. Wij zullen, schrijft de cor respondent, onze lezers de on zin, die deze scribent over de Prinses, die hy betitelt als de „rijkste vrouw ter wereld", en over de Konin gin, die rijke en pompeuze feesten geëist had om een streep te zetten achter de treurige tijd van oorlog en bezetting" maar verder be sparen. Ter typering van het ge heel halen we echter enkele gekuiste fragmenten aan van de beschrijving der feesten: „Zeven dagen lang hebbende Nederlanders stromen Bols gedronken. Zy lagen dronken op straatZij aten als wilden, staande aan de kar retjes met lekkern\jcn, man nen en vrouwen, ou'den en kinderen, zonder cr op te letten, dat zij zich bevuilden Jonge moeders sleepten zui gelingen in kinderwagens mee, dag en nacht met bran dende ogen. In de eerste da- fen waren de feestelijkheden oordrenkt met sch» inhellig- heid. De Nederlanders be weerden, dat zij zoveel aten en dronken, zongen en dans ten, omdat ze treurig waren, dat de oude Koningin afstand deed van de troon. Toen dit eenmaal voorbij was, was er geen reden meur voor rouw en daarmee was het laatste hek van de dam.' „De nieuwe Koningin heeft een treurige' jeugd gehad." „Prins Bernhard heeft haar gemaakt, wat ze nu is: een vrouw die haar eigen weg weet te gaan en niet bang is tegen haar moeder in op stand te komen. De Neder landers zijn trots op haar, al zyn er velen, die naar te vrij en te modern vinden en het hoofd schudden." Enzo voort en zo verder. Met be langstelling zal Nederland, dat alleszins voor een vrije en onafhankelyke pers is, afwachten wat de Italiaanse regering in antwoord op het officiële protest tegen de ge melijke, smerige en leugen achtige onzin in het artikel zal zeggen. DROOG WEER. Geldig tot Donderdagavond: Droog weer met enkele overdrijvende wolkenvelden. Matige tot zwakke wind tus sen Noord en Noord-West. Iets kouder dan gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1