Jane Grey? Start voor de eerste ronde KAPPIE en het eiland Koeterwaal Oe Zeeuwse elftallen (LINKEN AETHER Vlissingen-junioren speelden gelijk in Scarborough Waar is Minister Mansholt over de toekomst van onze landbouw Zuid-Beveland Het voetbalprogromma Interessante ontmoetingen in de Zeeuwse 2e klasse Wat zal Vlissingen tegen Hero doen? 2e KLASSE De Zeeuwcn-R.A.C.; Goes-- Breskens; Hero-Vlisslngen Internos-Dosko; Middelburg- R.B.C. Nu Zeeland weer gespeend is van het bezit van een eerste klasser, gaat de groot ste aandacht uit naa-r "e tweede klassers. Reedsstaan de eerste Zondag Interessante ontmoetingen op het program ma Hoewel een eerste treffen geen duidelijk beeldvan de krachtsverhoudingen kan ge ven, mogen we toch uit de eerste uitslagen een kleine aanwijzing verwachten om trent de weerstand der zwak- sten en de stootkracht der sterksten. In Vlissmgen zullen we kun- men zien, wat de nieuwste aan winst der tweede klasse het Rijense R.AC. weet te presen teren. Voor de Vllssingers zitten er wellicht twee kostbare punten in een voor R.A.C. nog onwennige wedstrijd. Goes zal zich door Breskens, dat alge meen als één der zwakke broe ders wordt aangemerkt, niet veel moeilijkheden in de weg laten leggen. Belangstellend zal men zijn naar de presta ties van Vlissingen, dat in He ro geen onoverwinnelijke, maar toch wel eens een lastige te genstander kon treffen. Dos- ko heeft als kampioen de plicht in Etten fel te starten, doch de start zal niet zo for midabel zijn als vorig jaar toen Middelburg op de Raaij- berg 'n nooit te vergeten zware klap Jtreeg. En hoe zullen de groen-witte Middelburgers te gen R.B.C. starten? De Roo- sendaalse ploeg kon wel eens een harde noot blijken en ons zou het niet verwonderen als de Middelburgers daarop de tanden kapot beten. Se KLASSE E Nieuw Borgvllet-Zeelandia; R.K.F.C.-R.C.S.; Meto- Steenbergen; Zierikzee-Ko- bur; Yerseke-Odio. Er zit voor de Zeeuwse ploegen de eerste Zondag al niet veel in. Natuurlijk valt in Zierikzee de buit in Zeeuw se schoot, zelfs al zou deze gedeeld worden. De thuis spelers hebben hier de beste kansen. Yerseke zou gedurende het stille seizoen veel aan kracht -gewonnen moeten heb ben om Odio er onder te kun nen houden en we houden het hier evenals in Bergen op Zoom, waar Zeelandia Nieuw Borgvliet gaat bestrijden, op een Brabantse overwinning. Zeelandia staat voor een uiter mate zwaar seizoen. De enige hoop is gevestigd op een goe de prestaties van R.C.S., dat in R.K.F.C. een gelijkwaardi ge tegenstander ontmoet. Steenbergen krijgt een gepro- J vierde klasser te om- pioenen moeten daar kunnen winnen. Voor IJzendijke is Sluiskil een tegenstander, die op regelmatige wijze geklopt moet Kunnen worden, willen de IJzendijkenaren althans weer meedoen in de bovenste rijen. Steen zal zich door Hon- tenisse deze keer niet laten verrassen en 't is wel met meer dan gewone belangstel ling dat we de jongens uit St. Jansteen bij hun eerste stap pen volgen. Hoofdplaat is nog steeds geen herstel te bespeuren en aangenomen moet dan ook worden, dat Hulst als overwinnaar zal ein digen. Moeilijker is de voor spelling voor Oostburg-Corn- Boys, doch een feit is dat de Sassenaren met de beste pa pieren toch nog behoorlijk op hun tellen zullen moeten pas sen. 4e KLASSE G Ria-Kruiningen; De Patrij zen-Biervliet. Voor Kruiningen wordt het een moeilijke reis naar West- dorpe, waarvan hen niet veel goeds voorspeld kan worden. Twee nieuwelingen overigens, wier verrichtingen wat spel peil betreft nog wel aan de matige kant zullen blijven. Biervliet krijgt in de vierde klasse meteen een vuurdoop. De Patrijzen zal de eerste thuiswedstrijd behoorlijke par tij weten te geven. RES. 2e KLASSE E Axel II-Goes II; Breskens II - Middelburg II; Terneu- zen II Vlissingen II. Van de reserve elftallen valt weinig te zeggen, omdat de eerste elftallen de beste krachten plegen weg te trek ken voor invallers en reser- vers. Toch valt wel te voor spellen, dat Goes II 't met Axel II zal weten te klaren. Minder duidelijk is de situatie tussen Breskens II en Middel burg II, doch de kansen der bezoekers liggen niet kwaad. Terneuzen II en Vlissingen II zullen beide door de gewijzig de situatie wat versterkt kun nen zijn. Wij geven de Vlissin- gers de beste kansen K.N.V.B. AFD. ZEELAND De Zomeravondcompetitie te Middelburg is weer ten einde. De eindstand is als volgt: GROEP A. V.S.V. 1 10 8 - 2 52-20 16 Veere 10 8 - 2 50-21 16 Middelb. I 10 5 1 4 44-36 11 P Z.E.M. 10 4 1 5 25-30 9 P.G.Z. 10 2 1 7 28-46 6 Nieuwland 10 1 1 8 14-60 3 Beslissingswedstrijd V.S.V I- Veere 4-3. GROEP B. Middelb. H Alberts Zeelandia V.S.V. II 6. Maar na een halve dag varen, zag het er toch naar uit, dat de Maat ge- gelijk ging krygen! De zon was hele maal achter donkere, dreigende wolken verdwenen, en de wind zette op. De ze werd woester en grote golven joe gen tegen de Kraak aan. die heen en en w.eer dobberende als een notendop. „Wè,t heb ik gezegd?" riep de Maat. „Heb ik het niet gezegd! We hadden beter terug kunnen gaan! Hier komen we nooit doorheen! Straks vergaan we met man en muis! „Klets toch niet zo'n onzin praat!" zei Kappie, maar zelf zat hij ook boorde vol zorgen. Hrj zag wel, dat de storm nóg erger zou worden. „Het is best mogelijk, dat we in een orkaan of een typhoon of hoe zo'n ding heet, verzeild raken!" voorspelde de Maat. „De golven zijn nu al hulzen- hoog!" Kappie draalde haastig de telegraaf op „stop" en net op dat moment sloeg er een hoge golf over de brug heen. 6 4-2 17-12 8 6 3 12 14-14 7 6 3-3 14-12 6 6 114 12-19 3 moveerde vierde zeilen en dat kon wel eens tegenvallen. 3e KLASSE F Aardenburg-Temeuzen Clinge-Axel; Sluiskil - IJ- zendyke; Hontenisse-Steen; Hoofdplaat-Hulst; Oost- burg-Corn Boys. Terneuzen mag de eerste ronde niet falen en het zou ook erg tegenvallen indien in Aardenburg de vlag gestreken moest worden. Axel heeft het tegen Clinge niet veel lasti ger dan Terneuzen; de kam- Waterpolo-team verloor maar Bridgers wonnen Hartelijke ontvangst. Een speciale medewerker telefoneerde ons uit Scarbo rough: De Vlissingse sportploeg maakt het uitstekend in En geland en genoot de eerste dag reeds volop van de gast vrijheid van de inwoners van de wondermooie stad Scarbo rough Gelukkig was het weer Maandag ook heel mooi, het geen niet alleen aan de wed strijden ten goede kwam, maar ook aan het bezoek aan het openlucht-theater, dat voor Maandagavond op het pro gramma was geplaatst. Zowel het prachtige theater, dat in een schitterende omgeving is gelegen, als de opvoering van een Faust-spel, genoten de algemene bewondering van de Vlissingers. Maar men is er natuurlijk in de eerste plaats om de sport en daarom is het ver heugend, dat reeds van de eerste dag enige successen gemeld kunnen worden. JUNIOREN-VOETBAL De voetbal-junioren speelden een uitstekende wedstrgd met een 2-2 gelijkspel als resul taat. En hadden ze geen pech gehad, doordat een kwartier voor het einde keeper Florus- se wegens een blessure niet ernstig gelukkig het veld moest verlaten, dan was het beslist een verdiende overwin ning geworden. Voor de rust wist H. van Wezel de schore te openen en na half-time bracht midvoor Oosterling met een formidabel schot de stand zelfs op 0-2. Tien minuten la ter scoorden de Engelsen hun eerste tegenpunt en pas tn 't laatste kwartier, toen de Vlissingers dus met tien man speelden, kwam de gelijkma ker. Vooral keeper Florusse, Meyboom en Oosterling speel den een uitstekende party. De Vlissingse waterpolo- ploeg was helaas minder for tuinlijk en verloor eigenlijk tegen de verwachting in met 6-4. Daartegen wisten de Zeeuw se bridgers, baron van Pal- landt en zyn echtgenote, hun eerste party te winnen. ONTVANGST. De -vier leiders van het Vlissingse gezelschap, t.w. de heren M. van Hijfte, A. Kor- teweg, dr. J. Spulman en J. de Visser, werden, tezamen met burgemeester mr. B. Kolff, Maandagmiddag door de Rotary-club ontvangen, welke deze heren een lunch aanbood. Tijdens deze lunch heeft burgemeester Kolff een causerie gehouden over de huisvestingsproblemen en de herverkaveling van Walche ren, waarna dr. Spuiman iets vertelde over het dichten van de dijken. Ten slotte kunnen we nog melden, dat voor Dinsdag 'n tocht naar Filey op het pro gramma stond, waarschijnlijk met een bezoek aan het But- lin-kamp. In Filey zou ook 'n voetbalwedstrijd worden ge speeld. C Feuilleton"") Romantisch verhaal van H. Morgan 26 Als geheel een gezelschap, dat voor een vreemdeling misschien niét oninterressant was, maar dat niet bijster veel vertrouwen wekte, wan neer men er zich niet thuis voelde. Jane Grey's verschijnen baarde groot opzien. Van alle kanten werd-zij onmiddellijk opgemerkt. Haar elegant ui terlijk viel zo volkomen uit de toon van dit milieu, dat geen blik haar ongemoeid liet. Bob Dayton legde onge duldig zijn hand op haar arm. „Kom nou!" fluisterde hij- Laat je niet zo aangapen! Daar aan de overkant is een tafeltje vrij". Glimlachend sAreed Jane Grey langs de bezoekers, die haar aanstaarden om haar daarna ostentatief na te kij ken. Ook toen- zij reeds plaats had genomen en een kellner haastig toeschoot, verflauwde de belangstelling niet. Enige minuten waren nodig om het plotseling verstomde gesprek veer op gang te brengen en oen het eenmaal zover was, hoorde Bob Dayton achter '.eh in een vloed van woor- hen de naam Jane Grey noe men. „Ze hebben je herkend!" fluisterde hij haar toe, maar genheid te antwoorden, want op dit ogenblik trad Jimmy Hylton de zaal binnen. Was Jane Grey met stomme ver bazing begroet, de onver wachte verschijning van de populaire bokser verwekte een tumult, dat zich nauwe lijks laat beschrijven. Man nen sprongen overeind en juichten de kampioen, die ve len deze avond in de ring had den gezien geestdriftig toe. „Hallo. Jimy! Three cheers! Good evening Jimmy!" klonk het door elkaar. De drie negers zetten een „big apple" in, het alles overheerschende lawaai van hun instrumenten overstemde het geschreeuw der bezoe kers en temidden van dit spektakel liep Jimmy Hylton lachend en naar alle kanten groetend op het tafeltje van Jane Grey toe. Zij gaf hem een hand en stelde Bob Dayton voor. De bokser ging zitten- „Ik ben werkelijk ver baasd, dat u mij naar deze obscure gelegenheid hebt la ten komen, miss Jane!" zei hij en hij sloe£ daarbij een toon aan, alsof zij elkaar al sinds jaren kenden. „Had u daar een bijzondere reden voor?" „Ik hoorde, dat het hier nogal origineel toeging Jane Grey kreeg geen gele- wilde dat wel eens van na bij bekijken", lachte ze. „Al leen zou ik er natuurlijk niet aan gedacht hebbenmaar met u, Jimmy Hylton Zij maakte de zin niet af, maar de blik, waarmee zij hem aankeek, was een vertrou wensvotum op zichzelf- Jimmy Hylton voelde zich zeer gevleid. En als bij toe val legde hij zijn vrij grote hand op de hare en boog zich naar haar toe. Maar nog voor hij iets had kunnen antwoor den. gebeurde er iets onver wachts- De muziek zette plotseling een andere melodie in: de nieuwste schlager. Jane Grey glimlachte, toen zij de vragende blik van de bokser opving, en knikte. Zii kende het lied, dat zich in Amerika's tempo overal had verbreid en binnen enkele dagen van mond tot mond was gegaan. Dat het nu hier werd gezongen, kon louter toeval zijn maar even goed een bewijs, dat haar aanwezigheid niet meer onopgemerkt was gebleven. De negers, die de muziek met de zotste grimassen en uithalen begeleidden, gingen tot het refrein over. waarmee alle aanwezige bezoekers als op commando instemden. Het was een weinig verheffende tekst, waarin op geestelijke wijze de lof werd gezongen van „het mooiste meisje van Hollywood", dat het gehele Amerikaanse politiecorps tot wanhoop had gebracht en voor wie alle mannen sinds dien door het vuur gingen zonder haar persoonlik te ken nen- En op elke regel, die in vragende vorm was gesteld, volgde dan weer met een lange uithaal de naam. „Jane Grey!".... tot. vervelens toe- (Wordt vervolgd) Amsterdamse beurs 2 Sept. 7 Sept. Ned. Ind. Hand. B. 123 122% Ned. Hand. Mij. 170% 168 A.K.U. 1MJ4 184(/ Calvé 185 185 Unilever 301'/4 295% Kon. Petr. 354 35934 Amst. Rubber 180% 175'A H.A. Lpn 191% 198 Scheepv. Unie 183% 186 Deli Mij. 151 Ned. '48 (3%<r<.) 100% 100% Ned. (dollar '47) 102 100% Ned. W.S. 81 81 Grootboek '46 98 98 Na het langdurige en feestelijke weekend, bekroond door de groot se evenementen van Maandag in de hoofdstad, kwam de effecten beurs Dinsdag slechts met moeite op gang. Bij opening van de markt bleken er vrijwel geen orders aan wezig. Het publiek hield zich vol komen afzijdig en zaken kwamen niet tot stand. Het koerspeil liet dan ook weinig of geen variaties zien. Merendeels lagen de prijzen op het slotniveau van jl. Vrijdag en aangezien zich dit keer geen gebeurtenissen hebben voorgedaan, die de visie op de effectenmarkt konden beïnvloeden, bleef een on geanimeerde stemming overheer sen en vertoonden de koersen geen fluctuaties. Het was tenslotte al leen de daghandel die hier en daar de koersen iets wist op te drijven. Uiteindelijk had de markt een min of meer onregelmatig aanzien. Wederom was er een fonds dat speciaal de aandacht genoot en wel ditmaal de certificaten hoogovens. Of hierbij dividend overwegingen een rol speelden, viel moeilijk uit te maken, maar in ieder geval liep de koers van 205 tot 210 op. Minister sir Stafford Cripps heeft op het jaarlijkse congres van het Britse vakverbond een drin gend beroep gedaan op de Britse arbeiders om de productie te ver groten. ScheenvaartberlL-hir» Vlisisngen 5 Sept. aangekomen: Sleepboot Humber v. Antw., Hen- drika v. id., Maria v. ld. 7 Sept.: Falga v. Antw.. Vertr.: 5 Sept. Hendrika n. Lissabon, Ma ria n. Antw., 6 Sept.: Humber n. Duinkerken, Noordstad n. Kopen hagen. Gepasseerd n. Antw.: 5 Sept.. Nij- kerk v. A'dam, Rapid v. R'dam, Berend N. v. Huil, Arkeldijk v.New York, 6 Sept.: Arak v. Swansee. Gepasseerd van Antwerpen 5 Sept.: Sleepboot Blankenburg n. Maassluis, Rapid n. R'dam, Rand- kerk n. R'dam. 7 Sept.: Omlandia n. Garston. De productie van voedermiddelen moet verhoogd worden. Schaarste-economie gaat tot het verleden behoren. Minister S. L. Mansholt, sprak Dinsdag op de land- bouwdag van de tentoonstel ling Stad en Lande van Gro ningen 1948. een rede uit, waarin hij uitvoerig enkele vraagstukken, die voor de Ne derlandse landbouw van groot belang zijn, belichtte. De mi nister betoogde, dat het ver krijgen van welvaart en be staanszekerheid voor boer, tuinder en landarbeider als doel van het landbouwbeleid moet worden gesteld. Alleen technische verbeteringen en vooruitgang kunnen gëen wel vaart en bestaanszekerheid scheppen. Maatregelen op het gebied .van productie en afzet blyven noodzakelijk. Meer en meer blijkt, dat de schaarste-economie tot het ver leden gaat behoren, en dat een overgangsperiode naar een normaler economische situatie is ingetreden. De minister be twijfelde het echter, of een evenwicht tussen vraag en aanbod op de wereldmarkt, wanneer dit eenmaal mocht zijn bereikt, gehandhaafd zou kunnen blijven. Twee feiten noemde de mi nister als van zeer groot be lang voor de toekomst van de Nederlandse landbouw, n.l. de verwezenlijking van de econo mische unie met België en Luxemburg en het vraagstuk van het alom in West-Europa bestaande tekort aan dollars. VEEVOEDER. Het is logisch, aldus de mi nister, dat Nederland, tenein- HANDBAL Komen uit tegen West- en Oost-Brabant Te Middelburg werden 2 se- lectie-handbalwedstryden ge speeld om te komen tot een dames- en heren handbalelftal, dat a.s. Zondag te Breda de strijd zal aanbinden tegen West- en Oost-Brabant. Om 10 uur werd begonnen met de dameswedstrijd. Reeds in de eerste minuten is er een overwicht van de A-ploeg. Na 5 min. weet mej. van Belzen de score te openen (10), di rect daarop gevolgd door een ial van mej. Braun (20). >k de keepster van de A- ploeg krijgt nog wel eens wat te doen maar aan goede schut- sters ontbreekt het nog in de B-voorhoede. Het is vfeer mej. van Belzen die na goed sa menspel de keepster kansloos passeert (30). Het gaat er op lijken of de B-ploeg niet is opgewassen tegen het beter spel der A-ploeg; maar nadat mej. W. Adriaanse de stand op 40 heeft gebracht ver kleinen resp. mej. B.' Willem- sen (2 x) en mej. Kole (l x) de stand tot 43. Na de rust voeren de A-dames de stand geleidelijk op tot 73 door mej. T. Reierse (lx) en mej. van Belzen (2 x). De achter hoede der A-ploeg is nog steeds het grote struikelblok voor de dames van de B-voorhoede, maar ze kunnen toch niet ver hinderen dat mej. R. Adriaan se na een snelle rush de stand verkleint tot 74. Nadat de A-dames nog 3 x en de B-da mes nog éénmaal scoorden, brak het einde aan met een 105 overwinning voor de A- ploeg. Na afloop dezer wedstrijd werd het Zeeuws dames-elftal als volgt samengesteld: Doel: W. Goor (Marathon). Achter: N. Reurse (Hellas), H. de Vos (Marathon). Midden: U. Gijzel man (De Zeeuwen). N. Westdorp (Hel las), R. Florusse (De Zeeuwen). Voor: T. Reurse (Hellas), T. Braun (Zeeuwen), W. Adriaan se (E.M.M.), S. v. Belzen (Ma rathon). R. Kole (Hellas). Direct hierop volgde de he renwedstrijd. Het grootste pro bleem van deze wedstrijd vorm de weer het keepersvraagstuk, daar Zeeland in G. Haasdonk (Hellas) en de Nooyer (Toni- do) 2 weinig voor eikaar on derdoende krachten heeft. Het begin kenmerkte rich door een voortdurend aanvallen van de A-ploeg. De Nooyer kreeg in de eerste minuten al een paar gevaarlijke schoten op z|jn doel, maar op schitterende w|jze wist hij zijn doel schoon te houden. Hij kon chter niet verhinde ren dat, toen de rust aanbrak de stand 90 in het voordeel van de A-ploeg was. Na de rust werden de kee pers verwisseld en zo stond de Nooyer nu in het A- en Haas donk in het B-elftal. Ook Haasdonk heeft vele malen op prachtige wijze z|jn doel verdedigd, maar ook h|j was toch niet opgewassen tegen de vele schoten die op zjjn doel werden afgevuurd. Het einde brak dan ook aan met een 192 overwinning voor de A-ploeg. Bij de A-ploeg scoorden Rosier (9 x). Zweedijk (6 x), Verdonk (3 x), van Hese (lx). Bjj de B-ploeg: Minnaardt (1 x) en Wonderghem (1 x). Het Zeeuwse heren-elftal werd als volgt samengesteld: Doel: G. Haasdonk (Hellas). Achter: H. v. d. Sluis (Hel las), F. J. Thiery (Tonido). Midden: W. de Vos (Hellas), J. C. Verkerk (Marathon), A. C. de Vos (Marathon). Voor: P. van Hese (Hellas), J. Rosier (Hellas), C. Won derghem (E.M.M.), P. Zwee dijk (Hellas), W. Verdonk (Marathon). A.s. Zondag gaan deze 2 Zeeuwse elftallen naar Breda en wij kunnen er op rekenen dat zij de kleuren van Zeeland op een waardige wijze zullen verdedigen. de een veestapel van voldoen de omvang in stand te kunnen houden, zelve voor een zo groot mogelijk gedeelte in de productie van voedermiddelen zal moeten voorzien. Dit nu opent belangrijke perspectieven voor de Nederlandse landbouw. In landbouwkringen vreest men thans, dat een overschot van aardappelen een sterke prijsdaling ten gevolge zal kunnen hebben. Spr. vestigde er met nadruk de aandacht op, dat in de toekomst een grote behoefte aan aardappe len als voedermiddel zal blij ven bestaan. De kern van de vraag is derhalve niet tegen welke prijs de boer meent zijn aardappelen te moeten verko pen. doch wel welke waarde hij daaraan uiteindelijk zal weten te geven door de aard appelen te vervoederen. De omstandigheden voor dit laat ste zijn uitermate gunstig. De prijs van het varkens vlees en de afzetmogelijkheden zijn van dien aard, dat de mi nister de landbouwers in hun eigen belang ernstig wenste te waarschuwen tegen het te snel ten verkoop aanbieden van aardappelen, aie als vee voeder kunnen worden ge bruikt. De bewindsman besloot z|jn rede met de mededeling, dat de overheid haar beleid zal richten op een verhoging van de productie van voedermid delen in de landbouw. Zowel door onderzoek, door de be vordering van voorlichting en onderwijs, als ook door ande re middelen zal het stomen van aardappelen en het con serveren van ander ruwvoeder worden bevorderd. Kloetinge GEMEENTERAAD BIJEEN. In de buitengewone Openba re Raadsvergadering te Kloe tinge van Maandag j.l. las de voorzitter allereerst de pro clamatie voor Inzake het aan vaarden der regering door Ko ningin Juliana. Daarna bracht de voorzitter nog even de geslaagde feeste lijkheden van 31 Augustus In herinnering, alsmede het vele belangrijke werk dat de afge treden Koningin Wilhelmina in de 50 jaar van haar regering voor ons volk heeft verricht, zowel in bl|jde als in droeve dagen. Spreker stelde haar als voorbeeld voor geheel ons volk: sterk in - geloof en Godsver trouwen. Ook de nieuwe Koningin Ju liana, aldus spr., is voor ons geen onbekende. Als voorzit ster van het Ned. Rode Kruis, bij de oprichting van het cri- siscomite in 1933 en het zich bezig houden met alle sociale vraagstukken van deze tijd heeft ze rich steeds temidden van ons volk geplaatst. Spr. schetste nog eens de moeilijke jaren van 1940—1945, waaruit de Koninklijke familie versterkt in het Vaderland te rugkeerde. Na eerbiedige lxulde ge bracht te hebben aan de nieu we Koningin besloot de voor zitter tenslotte met: „Leve Koningin Juliana, leve het Va derland". HET IXHULDIGINGSFEEST. De feestviering op 6 Sep tember bleef in deze gemeen te zeer beperkt en verliep rus- tig. Alleen in de morgenuren werden in de boomgaard „De Schalk" kinderspelen gehou den voor de jeugd van de O.L. School en de gemeentelijke fröbelschool, die zeer geslaagd mogen heten. Voor de kleuters stond hin dernislopen, verkleedpartij en koekhappen op het program ma. De leerlingen van de le klasse kwamen In actie b|j het eierlopen. De 2e klasse weerde zich In het cricketspel. Voor de jongens van- de 3e klasse was touwtrekken het attractienummer en voor de meisjes 3 stenenloop. De 4e klasse meisjes be- kampten elkaar in een bal&n- ceerwedstr|jd, terwfll de jon gens een geheel nieuw spel ten beste gaven, n.l. tonnetje lo pen. De meisjes van de 5e. klasse vermaakten zich met dweil- prikken en de meisjes van do 6e klasse met tegengestelde kringloop. Tenslotte gaven de jongens van de 5e, 6e en 7e klasse een aardig spel ten beste: wiebe lende toren. Er was voor deze spelen, die opgeluisterd werden met mu ziek van een geluidsinstallatie en bijgewoond door het bestuur van de Oranjevereniging en het Gem. Bestuur, een goede belangstelling. s-Gravenpolder KOMENDE FEESTEN. Te 's-Gravenpolder zal op Vrijdag 10 September a.s. het feest worden gevierd, ter ere van het 50-jarig jubileum van H. M. Koningin Wilhelmina en het kroningsfeest van H. M. Koningin Juliana. Dit feest be looft heel wat te worden, er is geen buurt of straat waar men niet bezig is met een versie ring. Ook de optocht zal vele wagens tellen. De winkeliers hebben hun etalages een fees telijk aanzien gegeven en vele gebouwen z|jn verlicht. Hier volgen enige punten van het programma: des morgens 8 uur Klokluiden; 8.45 Reveille door hoornblazers; 9 uur Feest rede van de burgemeester op het terrein van de heer C. Boogaard, daarna kinderspe len; 12.30 Optocht; 2.30 Volks spelen; 19 uur concert en mars door het dorp door het Pjj- perscorps uit Biezelinge. DONDERDAG. Anthon van der Horst, een van Nederlands grootste organisten, geeft met de sopraan Ankle van Wiele voortCrommeltn, een concert in de Oude kerk. uitgevoerd worden werken van 16e en 17e eeuwse meesters (H. I 21.20). De bekende Duitse dirigent. Wilhelm Furtwangler, in Edinburgh ter gelegenheid van het Internationaal Festival of MU6ice and Drama:: Werken van Ghcdini en Strauss. Hilversum I: 7 en 8 Nieuws: 9.05 Alexander Brailowsky, piano; 10 Concertgebouw Orkest o.l.v. Edu- ard v. Belnum; 11 De Zonnebloem: A.45 Société J. S. Bach met or gel en orkest o.l.y. Gustave Bret; 13 Nieuws; 14 Giaconda Ensemble, serie muziek uit alle landen: 14.40 Causerie voor de vrouw; 15.30 Pi anorecital door Henk Stam; 36,45 Cyclus: vijftig jaar Nederlandse muziek: 17.30 Symph.-orkest Con Brio o.l.v. Roelof Krol; 18.30 Ned. Strijdkr.: 19.30 Het actueel geluid; 20 Nieuws; 21 Onze jonge Konin gin thuis; 21.20 Kerkconcert ln de Oude Kerk te Amsterdam door Ankie van XVickevoortCromme- lin; 21.50 Nieuwe aanwinsten van onze discotheek: 22.35 Philharmo- nisch Orkest van New York; 23 Nieuws. Hilversum II: 7 en 8 Nieuws: 8.45 Muziek om 1775; 9.35 Arbeids vitaminen; 10.30 Korte gesprekken van vrouw tot vrouw: 11 Orgel concert door Jan Schmitz, in de St. Jacobuskerk te 's Gravenhage; 13 Nieuws; 14.15 Solistenconcert; 15 Voor zieken en gezonden; 16 Symphonisch gramofoonplaten- programma; 17 Kaleidoscoop door R. Feenstra; 18 Nieuws; 18.20 Sportpraatje door Aad van Leeu wen; 19.15 Eine Nacht in Venedig. J. Strauss; 19.25 Nieuws; 19.30 Eerste deel van een concert door het Augiisteo orchestra, o4.V, Wil helm Furtwangler; 20.50 Arthur Rubinstein, piano; 21 De over tocht van H. M. Koningin Juliana met de prinsesjes Beatrix en Irene naar Canada; 21.40 Een bank in de schemering, hoorspel; 22.10 Het Metropoleorkest o.l.v. Dolf v. d. Linden; 23 Nieuws. ZON EN MAAN. 9 September Zon: Op 6.04 onder 19.10 Maan: Op 14.11 onder 21.35 9 September. Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee Hoog Water u.+NAP u.+NAP 5.52 1.96 18.09 1.81 6.22 2.13 18.38 2.00 6.57 2.21 19.09 2.08 7.16 1.48 19.30 1.36 Laag Water u.—NAP u.NAP 12.05 1.74 0.39 2.27 12.48 1.93 1.11 2.42 13.21 2.09 0.23 1.66 12.42 1.37

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 3