Goudzwendelaars stonden terecht Zakkenrollers sloegen hun slag NIEUWS UIT ZEELAND WALCHEREN KANAAL DOOR WALCHEREN. Maakten zelf goud met behulp van lood. „Het loze vissertje". De 45-jarigc smid A. K. en de 42-jarige koopman N. A. H., beiden uit Rotterdam, de twee hoofdfiguren uit de „goudstaven"-zwendel, die enige maanden geleden aan het licht kwam, hebben zich Dinsdag wegens oplichting moeten verantwoorden voor de Rotterdamse rechtbank. De smid K. goot blokjes lood en dompelde ze in een goudbad, met het gevolg, dat ze sprekend op echte goud staven leken. Zijn vriend H. zocht vervolgens naar kopers. Op de veemarkt kwam htf in contact met de veehandelaar van der H. uit Ede, die op zijn beurt een fabrikant in me taalwaren wist te interesse ren. Gezamenlijk togen ze naar Rotterdam, om daar de koop man te ontmoeten. De fabri kant leek de zaak betrouw baar en een uitstekende geld belegging. Voor 60.000 gulden werd men het eens en na in een restaurant de zaak beklon ken te hebben, gingen fabri- Nederlands zeeman overleefde scheepsramp. Radio Kiel meldt, dat het Italiaanse stoomschip „Apollo- lbad", op weg van Kiel naar Gdansk, Dinsdagmorgen vroeg een Nederlandse zeeman heeft opgepikt, een schipbreukeling van het Deense stoomschip „Massl Ma", dat op 6 Septem ber des avonds op een mijn liep en in de lucht vloog. De geredde schipbreukeling kon niets over het lot van de 8 an dere opvarenden mededelen. Er worden acht leden van de bemanning vermist; onder hen bevindt zich nog een Ne derlander, De Deense vloot zoekt thans met patrouillevaartuigen en vliegtuigen naar mogelijke overlevenden. Dc „Maasima" had Rotter dam aangedaan en was nu met een lading cokes op weg van Emden naar Stege. Twee leden der bemanning van de „Massima" zijn later levend aangetroffen op 54.35 graden n.b. en 11.03 o.l. Republiek geen „kolonie" volgens de Sowjets. In een Maandag gehouden vergadering van de Commissie voor niet-zelfbesturende gebie den van de Ver. Naties werd het debat over een Russisch voorstel, beogende een erken ning door de Ver. Naties van de Indonesische Republiek, voor onbepaalde tijd uitgesteld. De Russische gezant in Zwitser land. Kulagenkov, diende op de ze vergadering een protest in te gen het feit, dat de Nederlandse regering in haar statistieken en andere stukken aan de Ver. Na ties, de Nederlandse koloniën betreffende, mede het grondge bied van de Republiek insluit. Hij stelde voor, dat de commis sie de Republiek zal uitsluiten van haar beschouwing en over koloniale gebieden. Kulagenkov zeide in zijn toelichting, dat de Republiek een onafhankelijk ge bied is, uitgeroepen bij de wil van haar bevolking. Wij moe ten zeide hij de feiten er kennen en het is een feit. dat er in Indonesië een Republiek be staat, die niemands bescher ming van node heeft. Jaarbeurs geopend. Mr. J. Milius, directeur van de Kon. Ned. Jaarbeurs, heeft Dinsdag zonder enig ceremo nieel de najaarsbeurs 1948 ge opend Er bestond voor deze beurs zeer grote belangstel ling. Voor een gezelschap binnen- en buitenlandse journalisten hield mr. Milius een rede, waarin hu een scherpe ana lyse van de economische toe stand van Nederland gaf. Als enige oplossing voor de nog zeer grote moeilijkheden zag mr. Milius, grotere krachtsinspanningen, nog scherpere besparingen en nog meer versoberingen van het dagelijkse leven. Mr. Milius laakte het feit dat de regering de jaarbeurs niet in de gelegenheid heeft gesteld haar gebouwencom plex aanzienlijk uit te breiden. Waarnemers der V.N. werden vermoord. Graaf Bernadotte heeft een boodschap aan de Veiligheids raad gezonden, waarin hij verklaart dat de belde Franse waarnemers, die 28 Augustus in de vlieghaven van Gaza zijn gedood, door ongeregelde troe- Kn uit Saoeai-Arablë „op estachtige wijze vermoord zijn geworden". Laatstgonoemdo troepen stonden onder bevel van een Egytische eenheid. De schoenen-productie. De Nederlandse schoenenin dustrie werkt weer op volle toeren. In 1947 verlieten 14.837.000 paren schoenen en pantoffels de fabrieken. In 1939 was dit aantal 16.778.000 Toen was de waarde 38.507.000, in 1947 U7.S38.000. 11.580 personen zijn in de schoenenindustrie werkzaam. kant, koopman en veehande laar naar de Kralingse plas, waar de twee halve goudsta ven in het riet verborgen zou den zijn. Op een der eilandjes zat een man te vissen, die nie mand anders was dan de smid, en die uit het riet een zak met twee halve goudstaven te voor schijn toverde. Men rekende af, de veehan delaar kreeg als commissieloon 5000 en van de fabrikant nog eens 10.000 gulden voor zijn moeite, terwyi de smid K. 30.000 gulden en de koopman 25.000 gulden opstreken. Later heeft de veehandelaar uit Ede, die volkomen te goeder trouw bleek te zijn, het geld terugge geven. De verdachten ontkenden hardnekkig. Zy vertelden zelf het slachtoffer geweest te zyn van een complot, dat door een visser, die niet nader met naam of andere bijzonderheden werd aangeduid, in elkaar was gezet. LOZE VISSERTJE. Volgens verdachten zat dit loze vissertje altyd op een eilandje te vissen. Hij verkocht de staven, die afkomstig zou den zyn uit de Nieuwe Water weg en zy hadden als tussen persoon gefungeerd en in het geheel niet geweten, dat de staven onecht waren. De pre sident trok hun verhalen sterk in twyfel en zo deed ook de officier van justitie, die tegen beiden twee jaar gevangenis straf met aftrek van vier maanden preventief eiste. Uit zijn requisitoir bleek, dat er nog steeds twee hele goudsta ven In omloop zyn. Goudstaven waren uit K.L.M.-toestel ontvreemd. Het geheim van de kist met goudstaven, die maanden naby Heliopolis, in de buurt van Cairo in de woesty'n is gevon den, is snel opgehelderd. Uit het onderzoek der politie is gebleken, dat de kist deel uit maakte van een goudlading, die maanden geleden van Am sterdam per vliegtuig naar Saigon werd vervoerd. Het toe stel had een landing gedaan te Cairo op 3 September en daar na zyn vlucht naar Indo-China via Delhi voortgezet. De on derzoekers trachten thans vast te stellen, hoe de gevonden kist clandestien tydens de lan ding te Cairo ontvreemd is. Den Haag bood Koningin Wilhelmina een schilderij In een plechtige zitting van de Haagse gemeenteraad heeft deze er zyn goedkeuring aan gehecht, dat B. en W. aan H. M. Koningin Wilhelmina by de herdenking van haar gouden jubileum gehuldigd hebben door aanbieding, uit naam van de gemeente, van een geschil derd rulterportret van haar voorvader, Frederik Hendrik, Prins van Oranje. Dit portret bevond zich van oudsher in de gemeenteiyke kunstverzameling. Het werd in 1643 door de Haagse schilder Jacob Frans van der Merck vervaardigd. Het portret werd geschilderd tegen het silhouet van 's-Gravenhage. Het schildery werd met een begeleidende oorkonde aan H. M. de Koningin op 31 Augus tus 1948 toegezonden. Het ge meentebestuur van 's-Graven hage mocht hierop van H.M. Koningin Wilhelmina een tele gram ontvangen, waarin zy berichtte het huldebiyk van de gemeente 's-Gravenhage met bijbehorende oorkonde gaarne te aanvaarden. Internationaal „rollerspaar" te Amsterdam gearresteerd. Ook in Den Haag inbrekers actief. De Amsterdamse politie is er in geslaagd een internatio naal zakkenrollerspaar te grypen. Dinsdag ontdekte de koster van de N.Z. kapel aan het Rokln een zevental lege por- temonnaies achter het hek. In vier van deze portemon- naies vond men kleine papier tjes, die het mogelijk maakten de eigenaren op te zoeken. Een van hen wist te zeggen, dat in de door hem verloren por- temonnaie een gulden met de beeltenis van Koning Willem I en een gouden ring met daarin gegraveerd „Joris" had gezeten. Even tevoren had de politie op aanwyzingen een man gearresteerd, die zich in de Kalverstraat aan zakken rollerij schuldig maakte. Het bleek een Fransman te zgn, die samenwerkte met zyn vrouw. Ook deze kon worden opgespoord en men trof een aantal artikelen in hun zakken en bagage aan, die kenneiyk van zakkenrollerij afkomstig waren. Men vond op hem een zilveren gulden met de beelte nis van Koning Willem I en een gouden ring met de naam Joris er in gegraveerd. Uit de paspoorten, die zij by zich hadden, bleek, dat zy se dert 15 Juli 1948 in Italië, Bel gië Zwitserland en Engeland ten tijde van de Olympische Spelen hadden vertoefd. Een Amsterdamse smokke laar, een 35-jarige bankwerker uit de Ferdinand Bolstraat, werd gisteren gegrepen op het Rokin, toen hU zyn slag pro beerde te slaan tussen de men sen, die het vertrek van Ko ningin Juliana naar het sta dion gadesloegen. DEN HAAG. Tydens de feestdagen zijn ook in 's-Gravenhage enige inbrekers en zakkenrollers „actief" geweest In een perceel werd een goede slag geslagen, 4.225 en een aantal gouden sieraden werden ontvreemd. Uit een ander perceel ver dwenen een radio-toestel, een tafelkleed en enige distributie bescheiden. Verder werd uit een woning een bedrag van 150 gestolen. Ook werden distributiebeschei den ontvreemd en van een melkwagen in een der Haagse straten bleken plotseling 27 Ds. G. Westmijsef Te Rotterdam is op 59-jarl- ge leeftyd overleden ds. G. Westmijse, voorganger der Vryzinnig Hervormden te Rot terdam. Ds. Westmyse was 'n vooraanstaande figuur in vrij- zinnig-protestanse kringen. Zo was hn o.a. voorzitter van de Ned. Protestantenbond en be stuurslid van de vereniging voor volksonderwijs. Hij was reeds vele jaren predikant te Rotterdam doch de laatste tyd regelmatig ziek. In ver band hiermede was ds. Hanne- man uit Middelburg naar Rot terdam beroepen om ds. Westraflae ta assisteren. pakjes margarine gestolen te zyn. Ter verhoging van de feest vreugde brachten twee inbre kers een bezoek aan een fa briek. Zy gingen er met 21 liter jenever vandoor, doch kwamen niet aan een verho ging van de feestvreugde toe, daar de politie de daders, de 19-jarige M. H. en de 20-jarige T. R. H. in verzekerde bewa ring stelde. MOORD TE BOXMEER. Door de rijkspolitie te Box meer werd in een bos naby Boxmeer het lijk gevonden van een ongeveer dertigjarige vrouw. Bij het onderzoek kwam vast te staan, dat het slacht offer een Duitse is. Daar ver denkingen van moord oprezen, werd een zekere H. uit Box meer aangehouden en aan een streng verhoor onderworpen. Hy bekende omtrent de dryf- veren van de moord wel meer te weten maar wierp de schuld van moord op een andere man. wiens naam hem niet bekend zou zijn. Het galaconcert te Amsterdam. Reeds lang voordat het gala-concert Dinsdag een aan vang nam had een menigte Amsterdammers en tallozen, die van buiten de stad waren gekomen om de feestweek mee te vieren, zich opgesteld in de omgeving van het Concertge bouw om weer eens een glimp van hun landsvrouwe op te vangen. Toen Koningin Juliana door de ingang Jan Willem Brou werstraat, speciaal gereser veerd voor vorsteiyk bezoek, wa- binnengetreden, bood het elf-jarig dochtertje van de secretaris van het Concertge bouw-bestuur, Anelien Kap- peyne van de Coppello, H.M. een bouquet rose orchideeen aan. Minzaam boog de vorstin zich over het bedeesde meisje en zei: „wat een bof, dat je van avond zo laat naar bed mag" Onder leiding van Eduard van Beinum en met medewer king van het toonkunst-koor bracht het Concertgebouw-or kest voor de pauze het Te Deum van Diepenbrock en de Variations Symphoniques van Cesar Franck ten gehore. Slijkhuis vestigde nieuw record. Tijdens Internationale wedstrij den te Leuven, heeft Slijkhuis de 1500 meter gewonnen in 3 min. 49.6 sec., een nieuw Nederlands re cord. Het oude record stond sinds 30 Aug. 1946 op zijn naam met 3 min. 50.4 sec. Als tweede klasseer de zich de bekende Belg Gaston Relff met een tijd van 3 min. 50.4 sec., terwijl de Luxemburger Barthcl derde werd in 3 min. 53.4 sec. Alle andere deelnemers had den opgegeven. Gedurende maand September zal Gibraltar dc verzamelplaats zijn van ongeveer 50 Britse en Amerikaanse oorlogsschepen, ver moedelijk dc grootste Brits-Ameri kaanse vlootconcentratie sinds het uitbreken van de oorlog. Een bijzondere Juliana-boom. Te Lochem werd in het kader van de boom- plantdag een Juliana- boom geplant. Het bg- zondere van deze Julia na-boom is, dat zg ge groeid is uit een stek van de in 1940 omgehak te Juliana-Bemhard- boom. Deze laatste was geplant in Januari 1937 ter gelegenheid van het huweiyk van het toen malige kroonprlnseiyk paar. In 1940 hakten de Duitsers de boom om. Zonder daartoe opdracht gekregen te hebben trok ae Lochemse gemeente - tuinman Weber toen 50 stekken van de over- biyfselen. De grootste boom, uit deze stekken gegroeid, werd in tegen woordigheid van B. en W., de raad van Lochem en duizenden inwoners als Juliana-boom ge plant. De afkondiging van de Grondwet. De wetten tot verandering in de Grondwet zullen mor gen 8 September in 't Staats blad verschijnen Nog deze week is in het Staatsblad voorts te verwachten de pu blicatie betreffende de plech tige afkondiging van de vast gestelde veranderingen in de Grondwet. Deze plechtige afkondiging zal geschieden op Maandag 20 September des namiddags hlaf arie wettelgke Neder landse tod, en wel tegelgker- tyd in Nederland, Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen. De wetten worden op het bovengenoemd tijdstip in Nederland voorgelezen in een plechtige openbare zitting van de Hoge Raad der Ne derlanden. van elk der ge rechtshoven en der arrondis sementsrechtbanken. Bij vorige Grondwetsherzie ningen werd de publicatie be treffende de plechtige afkon diging afgelezen in elke ge meente van de pui of voor de deur van het huis der ge meente. Ditmaal en ook in den vervolge zullen de burge meesters ook de gewijzigde ar tikelen zelf in hun geheel voorlezen. De minister van Binnenlandse Zaken zal aan de burgemeesters voorstellen deze voorlezing te doen ge schieden in een buitengewo ne zitting van de gemeente raad. Dit zal echter facul tatief zyn. Foto's van de Prinsesjes. Evenals vorig jaar heeft ook dit jaar H.M. Koningin Juliana een aantal speciaal voor dit doel vervaardigden foto's van de vier prinsesjes ter beschikking gesteld van het Ned. Verbond van ver enigingen „Pro Juventute"t Deze foto's zyn gebruikt voor de Pro Juventutekalender 1949 welke na October ver krijgbaar zal zgn. De herziening van de sociale verzekering. Zoals men weet kwam in April j.l. het rapport van de pers inzake de herziening van de sociale verzekering, uitge bracht door een commissie, bestaande uit vertegenwoor digers van de minister van sociale zaken en de Stichting van de Arbeid. Thans heeft minister Joe- kes in overleg met de Stich ting van de Arbeid aan deze commissie verzocht de arbeid te hervatten om op basis van haar rapport wetsontwerp pen voor te bereiden. De stakingen in de Ver. Staten. Uit Chicago wordt gemeld, dat de vereniging van arbei ders aan de communicatiemid delen, 17 September heeft ge noemd als datum voor een staking die de telefoondiensten door de gehele Ver. Staten zou lamleggen. Onderwerp van het feschil zyn de lonen en ar- eidsvoorwaarden. In New- York was de voedsel-toevoer verminderd en men vreesde een tekort aan melk, nu de volle uitwerking van een uitbreiding van de staking van de vracht rijders, die reeds 6 dagen oud is, gevoeld begint te worden. Verschillende soorten voedsel verdwenen uit de winkels en de melkdlstributie werd be dreigd door een ophouden van de aflevering. Prinses Wilhelmina de vierde Ridder 1ste klasse M.W.O. sinds 50 jaar. De eerste daad van Hare Majesteit Koningin Juliana als Koningin was het tekenen van het besluit, waarbij Prin ses Wilhelmina benoemd werd tot ridder der eerste klasse van de millitaire Willemsorde. Deze onderscheiding wordt hoogst zelden toegekend. Tydens de gehele regerings periode van Hare Majesteit koningin Wilhelmina is dit slechts drie maal geschied. Gouverneur-Generaal van Heutz was de enige Nederlan der aan wie deze hoge onder scheiding te beurt viel, name- ïyk ln 1903. In Juli 1946 benoemde Ko ningin Wilhelmina Koning George VI van Engeland tot Ridder Grootkruis en zoals men zich nog zal herinneren werd de onderscheiding in '48 postuum toegekend aan presi dent Roosevcldt bg het bezoek, .dat mevrouw Eleanor Roose velt aan Nederland bracht. Ds. G. H. Kersten overleden. Ds. G. H. Kersten, oud-voor zitter van de Staatkundig Gereformeerde party, is Maan dag op de leeftijd van 66 jaar overleden te Waarde (Zee land), waar hij in verband met zijn gezondheidstoestand verbleef. Ds. Kersten werd 6 Augus tus 1882 te Deventer gebo ren- Hii studeerde eerst voor onderwijzer op de kweek school te 's Gravenhage, waar na hij aan de Keuchenius- school aldaar een betrekking kreeg- Daar hii zich echter meer tot het predikambt voelde aangetrokken, ging hij theologie studeren. In 1905 werd hii bevestigd als predi kant der Gereformeerde ge meente te Meliskerke (Zee land). Van 19061912 was hii predikant in Rotterdam, van 19121926in Yerseke, en van 1926 tot ziin dood in Rotter dam, waar hii tevens docent was aan de school voor opleiding van predikanten der Gereformeerde gemeenten Van 1922 tot de bevrijding was hii voor de Staatkundig Gereformeerde partij lid van de Tweede Kamer. Ds- Kers ten was voorts hoofdredac teur van het orgaan van ziin partij „De banier". Hii was ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw en lid van het Zeeuws genootschap voor wetenschappen- Tumfeest in Tilburg. FRAAIE SUCCESSEN VAN ACHILLES. Vyf en twintig honderd tur ners uit Zeeland, Brabant, Limburg, Dordrecht en van de Veluwe namen te Tilburg deel aan de regionale gym- nastiekfeesten van het K. N. G. V. als onderdeel van de jubelfeesten De Middelburgse gymnas tiekvereniging „Achilles" be haalde hierby enkele fraaie successen, namelijk een eerste ai dames driekamp (mooi and, klassikaal brug, paardspringen) met 42.6 pun ten (maximaal 50 pnt.), een eerste prijs meisjes driekamp met 44.6 punten (max. 50 pnt.) en een derde prü's vrije oefeningen naar keuze meis jes met 27.6 punten (max. 40 pnt.) STOOMSCHIP AAN DE GROND GELOPEN. Het Panamees stoomschip „Perla" is bij Hoedekensker- ke aan de grond gevaren. Het kwam op eigen kracht weer vlot en zette zgn reis voort. NED. HERV. KERK. Beroepen bij de Ned. Herv. Kerk te Wolphaartsdgk, ds, K. G. Jansma, thans Ned, Herv. predikant te Heerde (Gld.) Deventer politie arresteerde oplichter. VERDUISTERING VAN 3000 GULDEN. Een handelsvertegenwoordi ger uit Temeuzen, een zekere R., is aldaar op verzoek van de politie te Deventer in hech tenis genomen, verdacht van verduistering van een bedrag van circa 3000, welk geld hij op quitanties in ontvangst had genomen voor zgn patroon, de koopman de L. uit Deven ter. De politie in Deventer heeft aangehouden de 25-jarl- ge B. en de 30-jarige mej. V., die in de nacht van 23 op 24 Juli j.l. te Middelburg een ze kere de W. van zgn porte feuille hadden beroofd. Beiden zijn naar Middelburg overge bracht. Onteigening fabrieksterrein. In de gemeenteraad van Breskens werd medegedeeld, dat binnen zeer korte tijd zal worden overgegaan tot ont eigening van het fabriekster rein der N.V. van Melle. Het terrein is bestemd voor fabrieksterrein, tem behoeve van de N.V. Kon. Mij. „De Schelde" en voor aanleg van een weg. Ronde van Sas van Gent. Zes en zeventig van de bes te Nederlandse en Belgische beroepsrenners verschenen Dinsdagmiddag aan de start voor de Ronde van Sas van Gent. De course, die ging over een afstand van 125 km., werd vrijwel geheel beheerst door onze landgenoten van Beek en Lakeman, die echter beiden in het zicht van de finish strand den. In de zevende ronde la gen van Beek, Lakeman en Bern. Franke en de Belg Inpa. nis één minuut voor op het peloton. Tot de 31ste, voor laatste ronde, bleef deze po sitie gelijk, doch in de laatste ronde kreeg Lakeman banden- pech, terwyi van Beek tenge volge van kramp eveneens zgn leidende positie moest afstaan. De twee overige renners uit de kopgroep, Inpanis en Franke, konden niet voorkomen, dat zij door het peloton werden inge lopen, zodat het eindresultaat was, dat de Australiër Strom met een tgd van 3 u. en 14 min. als eerste door de finish ging. 2e werd Bomme (Bel gië); 3e v. d. Zande (Nederl.); 4e van Beek (Nederl.); 5e Franke (Nederl.); 6e Inpanis (België); 7e Rgckaert (Bel gië). De wedstrijd, welke bestond uit 7 ronden van 12 km. buiten om Sas van Gent en 25 ron den van ca. 1% km. in de kom der gemeente, werd door naar schatting 12 15.000 toeschouwers bggewoond. Middelburg COLLECTE VOOR DRIE SANATORIA. Zaterdag 11 September a.s. zul len de t.b.c. Sanatoria „Sonne- vanck", „Zonnegloren" en „Zonne straal" gezamenlijk bij een en de zelfde collecte een beroep doen op de offervaardigheid van de Mid delburgse burgerij, ten bate van het verplegingswerk dezer Sanato ria. Bekend ls. dat de tuberculose, door allerlei omstandigheden van oorlog en bezetting weer fel om zich heen heeft gegrepen en dat hst aantal patiënten sterk is toege nomen. Hieruit volgt dat de-t.b.c.- sanatoria zich voor een zwaarder taak zien gesteld. De bezettings tijd bracht bovendien nog een ster ke achteruitgang ln middelen. Willen de sanatoria dus tegen hun toegenomen taak behoorlijk zijn opgewassen en de nodige vernieu wingen. aanvullingen en verbete ringen in de apparatuur kunnen aanbrengen, is extra geldelijke hulp onmisbaar. Moge de opbrengst der voorgenomen collecte daarin een goede steun geven. Het aantal collectanten is nog niet voldoende. Wie zich opgewekt voelt die dag voor het goede doel te collecteren, wordt verzocht zich alsnog ten spoedigste bij het Secre tariaat van het comité gevestigd Korenstraat 1 aan te m elden. Vlissingen ONS GENOEGEN Ter gelegenheid van de in huldiging en jubileumfeesten was door de harmonie „Vlgt en Volharding" te Hulst een muziekfeest georganiseerd, dat in alle opzichten slaagde. Zondag was eigenlgk de dag. Om half twee verzamelde men zich aan het station. „Vlgt en Volharding", Hulst, Kon. Har monie, Hulst, Muziekvereni ging „Nut en Genoegen", Nieuwvliet, de Kon. Fanfare uit Aardenburg, de Scheldezo- nen uit Hogcrheide en Weldoen door Vermaak uit Clinge (Z.- VI.). Bovendien was er de har monie „Ons Genoegen" uit Vlissingen. Buiten medediging deden aan deze wedstrgden mede, de beide plaatselijke harmo nieën en de harmonie „Ons Genoegen" uit Vlissingen, wel. ke laatste vereniging 's avonds voor zeer veel publiek een schitterend slotconcert gaf, waarop o.a. gespeeld werd de Telefunkenmars van J. Evert, Orphé eux enfers van J. Offen bach, Oud Hollandse boeren dansen van J. Siep, Firenza van C. Allier. Een selectie uit Tsaikowski's werken, Classical Memories van M. Ewing, Wie ner BUrger Wals van C. Zieh- rer, Dans le Sud van Middle- ton en de taptoe met mede werking van de signaalafde ling, welke een onvergetelgke indruk actterliet. De Jury bestond uit de he ren Aug. Eeckhout, A. v. d. Broecke (B.) en de Rooy uit Vlissingen. DE FEESTELIJKHEDEN. De uitslag van de te Vlissingen tijdens de Oranje feesten gehou den wielerwedstrijd luidt als volgt: No. 1 Th. Boogaard te Vlissingen in de tijd van 53 m. 58.2 sec.; no. 2 J. Abee; 3 P. Buter te Vlissin gen; 4 J. B. Stokx te Souburg; 5 A. Cornelissen; 6 M. C. de Winter; 7 J. Buter; 8 L. Damen; 9 A. de Bruyne; 10 A. Polderman, allen te Vlissingen. Een der renners, kwam reeds in de eerste ronde lelijk te vallen. Hij kwam tegen het trottoir te recht. Het bleek, dat hij een lichte hersenschudding had opgelopen. Wethouder L. van Oorschot, die namens het gemeentebestuur bij de wedstrijd aanwezig was, over handigde de winnaar een bouquet bloemen, waarna Theo zijn ere rondje maakte, onder applaus van de talloze toeschouwers. Op de Singel werd er „ringge- stoken". Nu niet eens op paarden, doch ditmaal met versierde wa gens. Hier was het de heer A. Minderhout, die de eerste prijs won. De andere prijzen werden ge wonnen door de heren J. v. d. Voorde, A. Schout en J. Koole. Grijpskerke Afscheid ds. van Loon. Zondagnamiddag nam ds van Loon, Herv. Predikant, af scheid van de Ned. Herv. Ge meente te Grypskerke, na een verblijf van 11 jaar. Hg had tot tekst gekozen Ps. 110 vers 4. Ds. van Loon dankte B. en W. voor de nauwe samenwer king en richtte zich ook tot de afgevaardigden van de Geref. Kerk. Spr. richtte een dankwoord tot de Kerkvoogden en Nota belen en Kerkeraad, Jeugdver enigingen, organist en in 't by- zonder een woord van dank voor de koster Looise, die on danks zijn 85-jarige leeftyd, zijn werk nog correct vervuld, tot de ringpredikanten en ten slotte tot de ganse gemeente, voor al de vriendschap in zo'n ruime mate genoten. Het was voor hem een zware stap, van Grgpskerke te vertrekken Burgemeester Bouwman sprak namens het gemeentebestuur, ds. Dorst namens de Geref. kerk, ds. de Vries voor het classicaal bstuur en ds. van Willenswaard namens de ring Veere. Ouderling Schoe dankte ds. en mevr. van Loon voor het vruchtbare werk, gedurende het 11-jarig verblgf verricht, BESTAAT 75 JAAR. Vandaag is het juist 75 jaar geleden, dat met veel feestbe toon de nieuwe waterweg tus sen Veere, Middelburg en Vlis singen, het Kanaal door Walche ren, in gebruik werd genomen. De aanleg duurde drie jaar. In 1865 nam de Tweede Kamer, na een langdurig debat en... na heftige bestrijding door enkele afgevaardigden de krachtig door Thorbecke verdedigde Onteige ningswet aan, welke vervolgens door de Eerste Kamer werd goedgekeurd en door de Koning bekrachtigd. Dit was in feite het begin van het grote werk, want nu was zekerheid verkregen, dat er geen hinderpalen meer in de weg zouden staan. In 1870 ging de eerste spade in de grond en sindsdien werd on afgebroken gearbeid. Het was geen geringe karwei, want men beschikte in die dagen uiteraard nog niet over draglines en an dere moderne hulpmiddelen. Bovendien werd tegelijkertijd ook een ander werk aangevat, de bouw van de havens en slui zen te Vlissingen en het door trekken van de spoorlijn nnar de Scheldestad. Vele millioe- nen waren er mee gemoeid. Terwijl de regen in stromen vielwerden de haven-, kanaal- en spoorwerken op 8 September 1873 feestelijk in gebruik geno men. Koning Willem III, verge zeld door Z.K.H. Prins Hendrik, voer met het Koninklijke stoom jacht ,JDe Leeuw" door hft Ka naal en verrichtte de openings plechtigheid. Die zelfde dag verliet het eerste stoomschip de nieuwe Vlissingse haven. Het vervoerde 300 kolonialen naar de Oost, De teraardebestelling van omgekomen Amerikaanse vlieger. Het stoffelijk overschot van de bg het vliegtuigongeval bo ven de Schelde omgekomen Amerikaanse mecanicien, is door zorgen van de luchtvaart attaché bij de Amerikaanse Ambassade van Vlissingen naar Frankfort vervoerd. Het zal op een militair kerkhof ter aarde worden besteld. Weg Hulst—Terhole tijdelijk gesloten. De K.N.A.C. deelt mede, dat de weg HulstTerhole voor alle verkeer van 8 Sep tember 1948 af voor een pe riode van ongeveer 3 maanden zal zijn gesloten. Het verkeer zal worden omgelegd. In verband hiermede is het gewenst dat het verkeer Ter- neuzenHulst zich ovër Axel begeeft. Domburg KONINGIN JULIAN ABOOM. De Domburgse Oranjever eniging heeft een gift over handigd aan de burgemeester voor het planten van een her denkingsboom op een geschik te plaats in de gemeente, wan neer de tgd daarvoor gunstig is. De boom zal Koningin Ju- lianaboom heten. Oostkapelle TEVEEL VREUGDE. Zondagavond omstreeks elf uur moest de brandweer te Oostkapelle uitrukken voor het blussen van een brandende houtstapel bij „Overduin". Ter gelegenheid van een verjaar dag was een vreugdevuur ge stookt, dat zulk een omvang had, dat veiligheidshalve hier aan een ontijdig einde moest worden gemaakt. Het blus- singswerk nam een uurtje in beslag. FILMS VAN DE WEEK CONCHITA. Alhambra, Vlissingen: „Con- chita" met Louise Carletti, Maurice Escandi, Inkyinoff, Habil Benglid en Pierre Luai- quey; regie: Jacques Severes. Een nieuw Frans werk „La Rénégate", dat uitermate ro mantisch is en enkele prachti- Ee typen heeft (Inkyinoff en arquey). Aan liefhebbers van dit genre zal deze film zeer zeker bevrediging schenken. Reeds eerder vertoond: Monte Cassino (Electro. Mid delburg) een Italiaans werk over het lgden van de bewo ners van het beroemde kloos ter in 1943. De film is nu en dan pathetisch, nu en dan ook aangrgpend. Leven in de brou- werg (Luxor, Vlissingen) is de tweede George Formby-film, die in Nederland werd uitge bracht. Een vermakeiyk hoog tepunt vormt de wilde achter volging in een bierbrouwery. Moeder des lands (Electro, Middelburg)een gaaf werkje naar een uitnemend scenario van Koolhaas. jT-genda MIDDELBURG. Woensdag: Van Benthem en Jut ting: expositie (ook Donder dag); Electro: Montecassino en Moeder des Lands. 7 en 9.13 uur (ook Donderdag), VLISSINGEN. Woensdag, gemeentehuis, raad 2.30; Alhambra: „Conchita, 7 en 9; Luxor: „Leven in de Brouwe rij", 7 en 9. Donderdag; zie Woensdag.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 2