PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Schuman alweer verslagen Onderwijsvernieuwing wordt bestudeerd 0E BILT Washington ontstemd over demonstraties in Berlijn Amerikaanse critiek op Attlees bedachtzaamheid Frans parlement verwerp motie van vertrouwen delegaties van Oost en West. VOORSPÉLT 191e Jaargang -No.210 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg. Drukkerij Fa. F. van de Velde Jr. Vlissingen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 8 Sept. 1948 ABONNEMENTSPRIJS: 30 ct. per week: 3,75 per kwartaal: franco per post 4,— per kwartaal. Losse nummers 10 cent. ADVERTENTIEPRIJS: 12 ct. per minimum p. advertentie 2. Middelburg. Bureaux te Vlissingen. Vlamingstr 16-18-20 (tijd.) teL 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 55. tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr Mauritsstr 12. tel. 102 - Temeuzen: Brouwerijstr 2 - Zierikzee: N. Bogerdstr G 160, tel. 26 De Franse politiek is als een kegelspel. De ene regering- na de andere wordt omvergeworpen met steeds korter tussenposen. Het nieuwe Kabinet Schuman was geen langer levensduur beschoren dan twee dagen. Dinsdagavond werd Schuman met zes stemmen verslagen in het parlement en kort daarop bood hy president Auriol zijn ontslag aan. Opnieuw zit Frankrijk zonder regering. De Assemblee was begonnen met een herdenking van de overleden oud-president van de Tsjechoslowaakse republiek, dr. Eduard Benesj. Het debat werd daarop geopend door Rollin (rechts republikeins), die zeide, dat de regering niets zou kunnen bereiken, tenzij ze de „autoriteit van de Staat" zou kunnen herstellen. Daarop waarschuwde pre mier Schuman de afgevaardig- digden tegen „het ernstige gevaar", dat een nieuwe kabi netscrisis in de tijd van zes weken zou betekenen. Schu man werd scherp aangevallen door „rechtse en Gaullistische woordvoerders", toen hij zei, dat een wetsontwerp, dat nieuwe belastingen beoogt Vrijdag aan de vergadering zou worden voorgelegd. Vervolgens critiseerde Schu man de vakverenigingsleiders wegens ..het teweeg brengen •van stakingen". Hij kreeg slechts applaus van zijn eigen partij, de M.R. P. Daarna werd een half uur gepauseerd, opdat de afge vaardigden zich nog over hun stem zouden kunnen beraden. Een motie, die geacht werd de kwestie van vertrouwen in te sluiten, leidde tot een ne derlaag van de regering Sehu- man met 295 tegen 289 stem men. Na de stemming hebben Schuman en de leden van zyn Kabinet een spoedvergadering gehouden. WIE NU? Kort na het aftreden van de regering Schuman, heeft president Auriol een onder houd van een uur gehad met' Edouard Herriot, voorzitter van de Nationale Vergadering. De president verzocht Herriot officieus „om te zien naar een politieke leider, op wie tijdens de 11 kabinetsmislukkingen sinds de bevrijding nog geen smet is geworpen en die toch voldoende gezag heeft om aan het hoofd te staan van een nationale unieregering". In parlementaire kringen wordt de veronderstelling ge uit, dat Gaullistisch gezinden tot minister gekozen zullen worden in een kabinet op bre der basis. A.F.P. meldt, dat uit wel in gelichte bron wordt verno men, dat Herriot ontslag heeft genomen als voorzitter van het hoofdbestuur van de Radicaal- Socialistische Party. Deze be slissing zou verband houden met de houding van de meer derheid van de radicale frac tie bij de stemming over de motie van vertrouwen in de Nationale Vergadering giste renavond. SCHUMAN Donderdag een ei. Op de bonnenlijst van i Donderdag komt een bon voor alle leeftijdsgroepen voor, die recht geeft op het kopen van een ei. Deze eieren zullen op vele plaatsen niet aanstonds voor radig zyn, aangezien de be voorrading van de handel in hoofdzaak in de eerste dagen van de volgende week zal ge schieden en wel met koelhuis eieren, waarvan de prijs 2 cent hoger is dan die van verse eieren tengevolge van de kos ten van opslag en extra be werking. OOK RIJST EN OLIE. Ook zullen op de bonnenlijst voorkomen een bon voor 200 gram rijst en een bon voor 120 gram spijsolie. Haagse trammannen zetten hun actie voort. •In een nachtvergadering van het Haagse trampersoneel, welke door velen werd bijge woond, heeft men tot uitdruk king gebracht, dat de actie tot verbetering der bestaans voorwaarden zal worden voort gezet. Deze vergadering werd belegd door de „personeels- ter van de voormalige sta- commissie" der H.T.M., waar van de heer L. Touw, voorzit- kingsleiding, voorzitter is. Be sloten werd nog deze week of In het begin van de volgende week een demonstratie op straat te houden. Gratieverlening in Indië. By besluit van de Gouver neur-Generaal wordt oan alle by rechterlijk gewijsde tot tijdelijke vrijheidsstraf ver oordeelden met uitzondering van veroordeelden behorende tot de koninklijke Nederlandse Marine en de Koninklijke Landmacht gratie verleend volgens bepaalde regelen. Proteststakingen in Frankrijk. Het Franse vakverbond, de C-G.T. heeft een staking af gekondigd voor een periode van 24 uur van het personeel van -3JlIe openbare diensten in het gebied van Groot-Parys met ingang van morgen. In haar stakingsoproep aan het personeel in openbare dienst, verklaart de C.G-T-, dat de burgelij ke autoriteiten getoond hebben, „niet in staat te zijn", ook maar de gering ste nauwkeurigheid te betrach ten bij de toepassing van maatregelen tot reclassifieatie van de lonen- Elders in Frankrijk is er een golf van soortgelijke „waarschuwings stakingen" en „symbolische" stakingen. In het departement Rhone werd een uur gestaakt en re den de trams niet. Te Troyes staakten de arbeiders in tex tielbedrijven en bouwbedrij ven 24 uur op advies van com munistische en niet com munistische bonden, i Het bevel tot één uur-sta king schijnt in het nijverheids bekken van Lyon, byna over al te zijn gevolgd. In alle gro te metaal-, textiel- en chemi sche bedrijven is het werk stopgezet evenals in het trans portbedrijf. Ook in het Loiredepartement hebben de mynwerkers het werk voor 24 uur stilgelegd. De Katholieke vakvereni ging van gemeente-ambtena ren heeft haar leden geadvi seerd niet deel te nemen ami de staking van vier-en-twintig uur. Weer gevechten In Jeruzalem. Een Israëlitisch communiqué maakt bekend, dat Joodse mortieren en kanonnen gedu rende een half uur Arabische stellingen rond Jeruzalem hevig beschoten hebben. Dit was geschied,, toen eenheden van het Arabische legioen 'n bombardement op de Joodse stellingen hadden geopend. De Arabische actie was „groots opgezet en de Joodse stellingen werden met automatische wa pens en mortieren aangeval len". Reuter tekent hierbij aan, dat de opleving van de strijd van de hevigste was sinds het afkondigen van het bestand in Jeruzalem. 20 jaar geëist tegen vrouwelijke kampbeul. Voor het Bijzondere Gerechts hof te 's Hertogenbosch, kwam de eerste strafzaak voor inzake het Vughtse concentratiekamp. De Duitse vrouw Margareth Gallinot, had in Ravensbrück Joodse vrou wen mishandeld en werd in Sep tember 1943 in het concentratie kamp Vught aangesteld als „Oberaufseherin". Ook kwam tijdens deze zitting in behandeling het bunkerdrama van 12 Januari 1944 te Vught. toen 74 vrouwen in één cel van 2.80 bij 2.30 meter werden geperst en daar 14 uur onafgebroken moesten door brengen. Hierin heeft, verdachte volgens getuigenverklaringen een groot aandeel gehad. Twaalf vrou wen kwamen om het leven en een aantal anderen werd krankzinnig of voor het leven ongelukkig. De procureur-fiscaal, rekening houdende met de leeftijd van ver dachte, eiste 20 jaar met aftrek. Boze stiefmoeder kreeg schot in de hals. Maandagavond ontstond er op 't Hofwijkplein te 's-Gravenhage een vechtpartij, waarbij een tweetal rechercheurs van politie en een 15-tal burgers betrokken waren. Een der rechercheurs loste tijdens de ontstane worsteling een paar waarschuwingsschoten. Een der an dere politiemannen, die even later gedwongen was het pistool te trek ken, werd op hetzelfde ogenblik door de 32-jarige vrouw J. van H. besprongen. Hij kreeg daarbij een slag of stoot tegen de arm. tenge volge waarvan het schot afgihg. Dit trof de vrouw in de hals. Zij moest naar het ziekenhuis aan de Zuidwal worden overgebracht. Haar toestand is niet levensgevaar lijk. De vechtpartij ontstond op het ogenblik, dat twee rechercheurs aldaar een minderjarig meisje ar resteerden. dat uit een stichting in Hoensbroek was ontsnapt. Het meisje bleek bij haar stiefmoeder en vader te vertoeven, die zich verzetten tegen de aanhouding. Ook het publiek bemoeide zich er mee, waarna de vechtpartij ont stond, waarvan tenslotte de stief moeder het slachtoffer werd. Ds. Beel Zondag naar Indonesië. Van officiële zijde, wordt medegedeeld. dat, aangezien de luitenant-gouverneur-gene raal, dr. H. J. van Mook, niet voor Vrijdagavond hier te lande kan worden verwacht, dr. L. J. M. Beel eerst Zondag morgen naar Indië zal ver trekken. Eerste cursus te Middelburg geopend. Belangstelling uit geheel Zeeland. De Nederlandse Onderwij zers, Vereniging heeft besloten de onderwijsvernieuwing, die thans in deze kringen in het middelpunt van de belang stelling staat, met kracht aan te pakken. Daartoe zullen in vële plaatsen van ons land cursussen voor de leerkrach ten worden gegeven- De eerste van deze reeks is Dinsdag morgen in de Rijkskweek school te Middelburg geo pend- Deze 'curcus, waarvoor zich 43 onderwijzers en onderwij zeressen uit alle delen van Zeeland hadden opgegeven, werd in tegenwoordigheid van de burgemeester van Middel burg, jhr- Mr. W. C- Sand- berg tot Essenburg en de wethouders L. J- Geers en A- J- Berenpas, geopend en in geleid door de voorzitter van de N-O.V- te Amsterdam, de heer A. C. Zevenbergen. De ze verklaarde, dat de vereni ging geen vakverenigings- of rijks-paedadogiek wenst. De onderwijzers moeten zelf kun nen beoalen. hoe zij hun les sen zullen indelen. Daarbij moet de vakvereniging slechts leiding en voorlichting geven Spr- die de directeur van de rijkskweekschool, de heer A de Jonge, dank bracht voor zün bereidwilligheid, om de school beschikbaar te stellen, merkte op, dat men voor de eerste keer Middelburg heeft uitgekozen, omdat verwacht wordt dat de onderwijsver nieuwing in Zeeland, waar de bewoners zich met zoveel energie uit het puin hebben opgericht, een goede voedings bodem zal vinden. Hij uitte de hoop, dat de arbeid, die hier wordt aangevangen, het on derwijs, de onderwijzers, maar vooral het Nederlandse kind ten zege zal strekken- De leidster van de cursus sen. mej. II. M- de Haas, dank te voor deze woorden en sloot zich er gaarne bij aan. De burgemeester zeide, dat het college van B. en W. het op hoge prijs stelt, dat men de onderwijsvernieuwing van Middelburg wil laten uit gaan. Als ieder op onderwijs gebied zich ten volle wijdt aan de belangen van het kind zal voor ons volk een zonni ge toekomst zal ziin wegge legd. Na dit officiële gedeelte begon de cursus. De heer B- G. Palland, gemeentelijk on der wiisinspecteur te Amster dam, behandelde achtereen volgens de onderwerpen: „Doel en achtergrond van de vernieuwing" en „Het taal onderwijs in nieuwe banen"- 's Avonds was er gelegen heid tot discussie. De cursus zal Zaterdag a-s. gesloten wor den- In de namiddag van de inhuldiging maakte de voltallige Koninklijke familie een rit in de beroemde gouden koets. Dronkemansruzie met dodelijke afloop. Tegen het einde van de feestelykheden, heeft zich te Nijmegen een tragedie afge speeld. De 47-jarige rijwiel hersteller L. J. kreeg woorden met zijn kostganger de 53- jarige timmerman Th. van G. De rijwielhersteller hakte met een bijl op zijn kostgan ger in en verwonde deze aan het been. Van G. ging daarop zyn kostbaas te lyf en takelde hem zodanig toe, ook met een bijl, dat L. J. zware verwon, dingen kreeg aan de hals. J, werd naar het Canisiuszie- kènhuis gebracht, waar hij na aankomst aan zijn verwondin gen overleed. Beide mannen verkeerden onder drankinvloed. De politie heeft Th. van G gearresteerd. Jonge man levend verbrand. ZIJN BROER ERNSTIG GEWOND. Een ongeval te Zeilberg. ge meente Deurne, heeft de 23-jarige J. de M., wonende aldaar het le ven gekost, terwijl zijn broer Roe lof in levensgevaarlijke toestand naar het ziekenhuis is overge bracht. Beide broers waren bezig benzine af te tappen uit de tank van een motorrijwiel. Plotseling vatlé de benzine vlam tengevolge waarvan de kleren van de 23-jarige Jan in brand geraakten. De jongen verbrandde. Zijn 30-jarige broer Roelof liep ernstige brandwonden op. Bij reddingspogingen door de ouders greeg de moeder vry ern stige brandwonden aan haar rech terarm en haar gezicht, terwijl ook de vader en de zusters van de slachtoffers brandwonden opliepen. Voor het leven van Roelof wordt ernstig gevreesd. Westerse politici gaan echter niet vrij uit. Regeringsfunctionarissen te Washington verklaarden Dins dag, dat „de door de communisten geleide aanvallen jegens de Berlijnse gemeenteraad" een ernstige toestand gescha pen hadden, welke door hoge functionarisssen van het mi nisterie van buitenlandse zaken bestudeerd werd. Er was nog geen besluit genomen omtrent het al of niet zenden van een officieel protest naar de Sowjet-autoriteiten aangaande de ze zaak. Er zit geen schot in de Westerse Unie. Er wordt in de Ver. Staten steeds meer critiek geoefend op „het langzame ontwikkelingstempo van de West-Europe- se Unie in politiek en économisch opzicht". Hoge Ameri kaanse ambtenaren hebben, overigens niet-officieel, uiting aan deze toenemende ontevredenheid gegeven en vele in vloedrijke commentatoren doen het openlijk. In diplomatieke kringen te Londen acht men het onver mijdelijk, dat de „pogingen om het werk van de gemeenteraad te fnuiken" hun weerslag zul len hebber? op de besprekingen van de vier militaire gouver neurs. Over de besprekingen van de militaire gouverneurs wordt nog steeds geheimhouding be tracht. Een Amerikaans nieuwsbureau berichtte echter, dat volledige overeenstemming was bereikt over de opheffing van de blokkade, en wel op de vergadering van Maandag avond. De overeenkomst zou zyn bereikt op voorwaarde, dat de Sowjet-Unie zou in stemmen met een „bevredigen de" regeling van de geldkwes tie en de handel. WESTERSE SABOTAGE? Sommige waarnemers in Berlyn menen, dat bepaalde Westerse politici met voorbe dachte rade getracht hebben de toestand in Berlijn te ver slechteren en zodoende de on derhandelingen der vier gou verneurs te torpederen. De Westerse kranten in Berlyn hameren er voortdu rend op, dat een compromis jk zou staan met een ne derlaag. Gebruik makend van de demonstraties in het stad huis is de gemeenteraad naar 47 doden bij uitbraak poging op West-Java. Naar Aneta verneemt, zijn er 47 doden en 24 gewonden gevallen, toen 400 gearres teerde Indonesiërs in de nacht van 4 op 5 September een uitbraakpoging deden uit een kamp nabij Gedong Ge- deh, in het Krawang-gebied op West-Java. De wacht moest van de vuurwapens ge bruik maken toen de gein- terneerden trachtten uit te breken, nadat tevoren reeds tot tweemaal toe een misluk te uitbraakpoging was ge daan. het Westen overgeplaatst, waardoor feitelijk een schei ding in het stadsbestuur is ver oorzaakt. Waarnemend burgemeester Friedensburg is ook zijn be voegdheid ver te buiten ge gaan door politie uit West Berlijn naar het stadhuis te zenden. Het stadhuis ligt in de Sowjet-sector en alleen de Russische politie heeft daar bevoegdheden. Dat thans 20 „Westerse" politiemannen door de Russen in arrest gehouden worden is het onvermijdelijk gevolg van de onverstandige daad van dr. Friedensburg. VANDAAG WEER VERGADERING Burgemeesters en Wethou ders hebben besloten Woens dag om 10 uur wederom een vergadering in de Britse sec tor te houden. Men neemt aan, dat de raad resoluties zal be handelen, waarin geprotesteerd wordt tegen de arrestaties in de Oostelijke sector en de ont slagen, verleend aan „pro- Westerse ambtenaren" aldaar. RUSSEN HIELDEN CON OOI AAN. Sowjet-Russische manschap pen hebben 13 politiemannen uit de Westelijke sectoren, toen deze op grond van het door de Sowjet-autoriteiten gege ven vrijgeleide het Berlijnse gemeentehuis verlieten gear resteerd. Vijf Franse officie ren en 6 Westerse journalis ten, die samen met de politie mannen het gebouw verlieten en in hetzelfde convooi waren, mochten de reis naar de Wes telijke sector voortzetten, na dat hun papieren nauwkeurig waren onderzocht. De Duitse politiemannen werden naar een Sowjet-Rus sische vrachtauto gevoerd en naar de Sowjet-sector overge bracht. Een Duits fotograaf, wiens papieren eerder in de nacht in het gemeentehuis door stille agenten uit de Oos telijke sector werden afgeno men, werd eveneens ingere kend. Er is al een aanwijzing, dat de regering het met de critiek eens is. Het ministrie heeft in een verklaring onvoorwaarde- lyk steun toegezegd aan de mogelijke instelling van een Europees parlement. Dat was enkele dagen nadat de Britse premier Attlee in dat opzicht een houding van bedachtzaam heid had aanbevolen. De ver klaring was dus duidelijk een afkeuring van wat als Attlee's overmatige voorzichtigheid wordt beschouwd. VLOED VAN COMMENTAREN. Tegelykertijd publiceerde de Amerikaanse pers een vloed van berichten en commenta ren, waarin geconstateerd werd, dat het ontwikkelings tempo der West-Europese Unie de laatste maanden duidelijk vertraagd was. De volgende verklaringen voor deze ontwikkeling werden gegeven 1. De landen van Europa hebben „niet zoveel belang stelling in het plan-Marshall en zyn doeleinden als wel ge wenst zou zijn", doordat ze te zeer in beslag worden geno men door hun dagelijkse zor gen. 2. Verscheidene Europese landen zijn in verband met de tegenwoordige spanning en het verzet van Oost-Europa tegen het plan-Marshall, van me ning, dat Amerikaanse econo mische hulp alleen onvoldoende is en dat militaire steun nodig is om het herstelplan te com pleteren. 3. Engeland, aanwezen als leider van welke federalisti sche beweging ook, vertraagt de ontwikkeling, omdat de Dinsdagmorgen heeft H. M. Koningin Juliana in de troon zaal van het Koninklyk Pa leis te Amsterdam met groot ceremonieel de volledige de putaties uit Indonesië, Surina me, de Nederlandse Antillen en van het K.N.I.L. ontvan gen. Deze kwamen de nieu we vorstin haar hulde betui gen. De hoofden der delegaties spraken H. M. met enkele woorden toe en deden hun huldebetuiging vergezeld gaan van enkele geschenken, o.a. enige zeer mooie olifantstan den, kostbare handgeweven stoffen en een Chinees thee servies. Koningin Juliana sprak 'n kort dankwoord, waarna H. M. en Prins Bernhard zich nog enige tijd met de afge vaardigden van haar overzee onderdanen onderhielden. - De schade veroorzaakt door stortregens, orkanen en overstro mingen in Noord-Italië wordt ge schat op 15 millioen lire. Te Tu rijn zijn vermoedelijk 40 personen om het Jeven gekomen. economische „controle-politiek" van zyn socialistische regering onverenigbaar is met een fe deraal schema dat zou bete kenen. dat die contróle in vele opzichten opgeheven of ver zacht zou moëten voorden. Wat dit laatste betreft, zegt Walter Lippman by voorbeeld: „Attlee en Bevin zullen nooit de oprichters van een federa tie van socialistische staten, zijn. Zij zullen blijven werken voor een socialistisch Enge land, dat geen Unie of ver vlechtingen met andere landen heeft". Keuzebonnen worden thans afgeschaft. MEER BROOD EN BLOEM. Sinds enige tijd zijn de vooruit zichten van de broodgraanvoorzie ning zodanig verbeterd, dat de mi nister van landbouw, visserij en voedselvoorziening thans op de met ingang van 3 Januari 1948 genomen maatregelen ter beperking van het meel- en bloemverbruik (instelling der z.g. keuzebonnen) kan terug komen. Het is bovendien mogelijk de productie van meel- en bloem- bevattende artikelen te vergroten. Te beginnen met de distributie periode, die op 11 September a.s. ingaat, zullen geen keuzebonnen meer worden aangewezen. Met uit zondering van brood, tarwegries- meel en tarwevlokken, zullen van die datum af de thans op keuzebon beschikbare producten vrij kunnen worden verkregen, derhalve: ver micelli, macaroni, spaghetti, noe dels, vermicellisago en mie., be schuit, biscuits, wafels, speculaas, koekjes, ontbijtkoek, taaitaai, korstjes, stroopwafels en gebak. Brood (ook wittebrood) blijft op de broodbon. Tarwegriesmeel en tarwevlokken kunnen met ingang van 11 Sentember a.s. op de bloem- bon worden betrokken tot een hoe veelheid. gelijk aan die voor tar webloem. In verband hiermede zal 't 4-wekelijkse bloemrantsoen met ingang van 25 September a.s. wor den verhoogd van 100 tot 200 gram. Het veertiendaagse bloemrantsoen voor de babies (E-groep) van 500 gram ondergaat geen wijziging. Door ruimere bevoorrading met de grondstoffen bloem, suiker en vetten, wordt het mogelijk, dat de vrijkomende artikelen in redelijke hoevéelheden voor het publiek be schikbaar komen. Tengevolge van de opheffing van de keuzebonnen, kan het veertien daagse broodrantsoen van 11 Sep tember a.s. af worden gesteld op: 1200 gram voor houders van E- kaarten, 2400 gram voor houders van D-kaarten, 4800 gram voor houders van C-kaarten, 6400 gram voor houders van B-kaarten. 4000 gram voor houders van A-kaarten. WARMER. Weersverwachting, medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Woensdagavond. Plaatselijk wat ochtendnevel. Overdrijvende wolkenbanken, vooral in het Noord-Westen. Droog weer met hogere temperaturen, speciaal in het Zuid-Oosten. Aan de kust tijdelijk vrij krachtige, overigens zwakke tot matige wind tussen Zuid-West.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1