PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Ook Ramadier ziet er geen kans toe Tweede Duitse republiek in wording BILT Nederlander in Praag gearresteerd Algemeen Gratie-besluit Goese Winkelweek begonnen ■v r Wie wordt Minister van Verkeer en Waterstaat? Donderdag komt er een extra boter-bon. Kinderen aten vergiftigde bessen. 191e Jaargang - No.203 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg. Drukkerij Fa. F. van de Velde Jr. Vlissingen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 30 Aug. 1948 ABONNEMENTSPRIJS: 30 ct per week; 3,75 per kwartaal; franco per post t 4.— per kwartaal. Losso nummers 10 cent. ADVERTENTIEPRIJS; 12 ct per mm., minimum p. advertentie 2. Giro nr 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaux te VlissingenVlamingstr 16-18-20 (tjjd.) tel. 10 en 51 - Middelburg: LondenseKaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goes; L Vorststr. 55, tel 2475 (bg.g. 2228) - Oostburg: Pr Mauritsstr 12. tel. 102 - Temeuzen: Brouwerljstr 2 - Zierikzee: N. Bogerdstr^l60^tel^2g Hoe moei Frankrijk aan een meer stabiele regering komen Schuman wil het proberen „Doe een beroep op de Gaulle voordat de ramp losbreekt, of ge zult het er na moeten doen. In 1917 hing het zwaard ons boven het hoofd; Clemenceau bewerkte de victorie. In 1926, evenals titans, was de franc in gevaar; Poincaré her stelde toen het vertrouwen. Generaal de Gaulle heeft het zelfde recht als Clemenceau en Poincaré de man genoemd te worden, die in staat is de Fransen te verzamelen." Dit advies stond Zaterdag te lezen in het rechtse Franse blad „l'Aurore" in verband met de nieuwe Franse rege ringscrisis, die een eind maak te aan het kortstondig bestaan van het kabinet Marie. Er is echter geen sprake van, dat de Gaulle vooralsnog aan bod komt. Zijn tijd is nog niet gekomen en of ze ooit zal komen hangt af of er een fi guur gevonden kan worden, die de anti-Gaullistische krach ten rond zich kan verzamelen. Reynaud is dat mislukt. Toen het heeft veel weg van po litiek stuivertje wisselen was de beurt weer aan Paul Ramadier. Zondag heeft president Au- riol deze socialistische oud premier verzocht een nieuwe regering te vormen. Ramadier moest eerst eens kyken of hy kans van slagen hr- tt, doch heeft later het verzoek van de hand gewezen. De president heeft nu Robert Schuman aangewezen. Deze heeft de op dracht aanvaard. Tegenover de pers verklaar de Ramadier, dat Frankrijk geen „coalitie-regering" nodig heeft, maar een „actie-rege ring", die bereid zou zijn alle noodzakelijke offers te laten brengen. Er waren „strenge financiële en economische of fers" nodig, aldus Ramadier, de last hiervan moest gelij kelijk door alle lagen van de bevolking gedragen worden. Een nieuwe regering moest van een „zekere levensduur" verzekerd zijn, op zijn minst tot 30 Juni 1949. GEZONDE TAAL. Ramadier sprak ongetwijfeld gezonde taal, maar hoe komt Frankrijk aan zulk een rege ring? Parijse politici zien twee mogelijkheden. De eerste is een regering van figuren uit alle politieke partijen met uitzon dering van de communistische. In Nederland zou men zeggen een zakenkabinet. De tweede is een regering van uitsluitend socialisten, regerend bij de parlementaire gratie van de overige partijen. Het is Paul Reynaud mis lukt, omdatzijn bezuinigings- Steeds feller gevechten in Birma. REGERING ONGERUST. Do gevechten in het Noor den van Birma tegen do com munisten, waar 15 bataljons, van ieder 800 tot 1000 man een spookachtige vyand bevechten, veroorzaakt de regering de grootsto ongerustheid. In Rangoon zelf met zijn versterkte garnizoen is het vrij veilig, maar verder het land in vechten de regerings troepen die niet alle even loyaal zijn tegen een macht die de ene dag toeslaat en de andere dag verdwenen is. Men gelooft niet dat Birma het quotum van 1.500.000 ton rijst dit jaar kan uitvoeren. Bij het stadhuis te Rangoon is Zondag een massavergade ring gehouden, waarop men zich uitgesproken heeft voor „algehele steun" aan de rege ringscampagne tegen de op stand. De regering is in staat, al dus Reuter, Rangoon, Bassein en andere zeehavens in feite te behouden. Of rijst zal kun- nen worden aangevoerd hangt chter af van de vorderingen der regeringscampagne. Internationalisatie van het Zuidpoolgebied? Door het Amerikaanse de partement van buitenlandse zaken is officieel medegedeeld, dat de Ver. Staten plannen overwegen voor „internationa lisatie in enigerlei vorm" van het Zuid-Poolgebied. De verklaring vermeldde niets over de reactie van de belanghebbende regeringen op de stap van de V. S. Het is echter bekend, dat Argentinië en Chili, die met Groot-Brit- tannië een geschil hebben over zekere streken in het Zuid poolgebied, zich hebben verzet tegen een internationaal be stuur. De verldaring, dat een con ferentie op het ogenblik geen nut zou hebben, wordt be schouwd als een verwerpen van het Argentijnse voorstel tot het houden van een confe rentie van de belanghebbende landen. onmogelijk geaccepteerd worden door de socialis- plan kon ten. Als Reynaud zijn gang had kunnen gaan waren de lasten van zijjn plan hoofdzakelijk af gewenteld op de arbeiders en andere loontrekkenden met al le sociale onrust, die daarvan het gevolg zou zijn. Tenslotte zy ook de oplos sing, die de Franse commu nisten aan de hand dóen, vermeld: een regering, die het vertrouwen heeft van de wer kende klasse, die de munt ver dedigt tegen manipulaties van de Amerikaanse millionnairs, het plan Marshall opzegt en de kapitalisten hun overwinst afneemt V.N. waarnemers gedood. Te Tel Aviv is officieel me degedeeld, dat twee Franse V. N.-waamemers Zaterdagmor gen zijn beschoten en gedood toen zij in een witgeschilderd vliegtuig van de V. N. te Ga za landden. Het incident zou te wijten zyn aan gebrekkige verbin ding, waardoor niet op tijd van de aankomst van de ma chine kennis was gegeven. Russen mogen prlvé- huis hebben. Radio Moskou maakte be kend, dat by decreet van de opperste Sowjet elke staats burger der U.S.S.R. het recht heeft gekregen voor zichzelf een huis te bouwen en dit privé te bezitten. Hittegolf in de Ver. Staten. Minstens 91 personen zijn tengevolge van de hittegolf in de V. S. gestorven. Volgens de weerberichten kan vóór Woensdag geen afkoeling wor den verwacht. Te New York was het Vrijdag 98,8 graad Fahrenheit,-te Boston 100 gra den. Woensdag komt de Assemblee bijeen. Aanstaande Woensdag 1 September, zal de tweede Duitse republiek geboren worden. Op deze dag, precies negen jaar nadat Adolf Hitler de oorlog begon, zal de assemblee bijeenkomen, die de constitutionele fundamen ten moet leggen voor de nieuwe West-Duitse republiek. De eerste Duitse republiek begon haar leven in het Wei- mar van Goethe en Schiller, de tweede zal beginnen in Bonn aan de Rijn, de geboorteplaats van Ludwig van Beethoven. we demonstraties onmogelijk te maken. In 'n brief schrijft hy aan de Russische gene raal: „Gy meent, dat de bevol king van Berlyn een aandeel wil hebben in het bestuur van de stad. Ik wil er op wijzen, dat vier-vijf den van de bevolking het optreden van het huidige bestuur on dersteunt. Op de agenda voor de volgende vergadering van de raad komt een voorstel voor tot gemeenteraadsver kiezingen op 24 Oct. aan- staande, verkiezingen waar door de bevolking de gele genheid zal hebben van haar democratische opvattingen te doen blijken." De tweede republiek zal geen souvereine rechten heb ben. Haar basis is nog steeds de onvoorwaardelijke over gave. De assemblee van Bonn zal haar bestaan te danken hebben aan de Londènse con ferentie, waarop besloten word de West-Duitse minis ter-presidenten te machti gen tot het bijeenroepen van een constituerende vergade ring. Haar samenstelling is beperkt tot afgevaardigden van de Westelijke zones en Berlijn en haar werkzaam heid zal zich slechts tot de Westelyke zönes uitstrekken. Haar werk zal goedgekeurd moeten worden door de mi litaire gouverneurs en het Duitse volk. Behalve het opstellen van een grondwet zal de constitu erende vergadering van Bonn tot taak hebben mét de ge allieerden te onderhandelen over de uiteindelijke vorm van ccn bczettingsstatuut. Van de ln totaal 65 zetels van de vergadering worden er 27 bezet door de Christen- Democraten en eveneens 27 door de Sociaal-Democraten. De communisten bestrijden de assemblee, die zy als ver raad aan de Duitse eenheid bestempelen, met alle moge lijke propaganda-middelen. Het officiële Sovjet-Russi sche blad te Berlijn, de „Ta- liche Rundschau" schreef, at alle BerÜjners, die de bij eenkomst van de West-Duit se constituerende vergadering bijwonen, „hun stad verra den als de hoofdstad van Duitsland." DE BERLIJNSE GEMEENTERAAD. De leiding van de Beriyn- gemeenteraad heeft be sloten Dinsdag een zitting van de gemeenteraad te be leggen, indien generaal Ko- tikof de persoonlyke veilig heid der leden wil garande ren. Dr. Suhr, de voorzitter van de Berlijnse gemeenteraad, heeft generaal Kotikof om de instelling van een „neu trale" zóne rondom het stad huis verzocht ten einde nieu- Opnieuw naar het Kremlin. Naar Zondagavond van be trouwbare zijde te Moskou werd vernomen, hebben de drie Westelijke afgezanten om een nieuwe bijeenkomst op het Kremlin verzocht. Men acht het waarschynlijk, dat deze Maandag zal plaats hebben. Lomakin scheep gegaan. Jacob Lomakin, de Sowj et- Russische consul-generaal, wiens terugroeping door de V. S. is verzocht, is Zaterdagna middag scheep gegaan op de „Stockholm" om naar de Sow jet-Unie. terug te keren. J Kappie en het Eiland Koeterwaal. Het verhaal van Dob ber en Kliekje beleeft vandaag zijn slot en het verheugt ons te kun nen mededelen, dat Kap pie inmiddels van vacan- tie is teruggekeerd. Hij heeft weer allerlei avon turen beleefd, waarvan wij van Woensdag af in „Kappie en het ei land Koetearwaal" het relaas zullen geven. In verband met de vie ring van het Rege ringsjubileum op 31 Augustus, komt het eerstvolgende nummer van de Prov. Zeeuwse Courant uit op Woens dag 1 September. Verschillende candidates maar ir. Th. Ph. Tromp heeft veel kans. (Van onze parlementaire redacteur) Voor de functie van minis ter van Verkeer en Water staat, die op het ogenblik ad interim door de kabinetsfor mateur mr. J. R. H. van Schaik wordt vervuld, schijnt in aanmerking te komen ir. Th. Ph. Tromp, die reeds als minister van Waterstaat zit ting heeft gehad in het twee de ministerie-Gerbrandy. In dit kabinet, dat na de bevrij ding van het Zuiden des lands zyn zetel in Noordbrabant had, was de heer Tromp van 5 April tot 24 Juni 1945 minis ter van Waterstaat. Hij nam op 5 April de taak van ir. F. C. M. Wijffels, de toenmalige minister van Sociale Zaken, die Waterstaat a.i. beheerd had, over. Ir. Tromp heeft dezer dagen besprekingen met de forma teur gevoerd, al wil dit uiter aard geenszins zeggen, dat hy nu ook benoemd zal worden. Er zijn trouwens meer namen fenoemd en wel van mr. F. E. pat, voorzitter van de Alge mene Verladers en Eigen Ver voerders Organisatie, die in tal van internationale commissies zitting heeft en op verkeers- en vervoersgebied zijn sporen reeds verdiend heeft; mr. J. J. Oyevaar, directeur-generaal van de Scheepvaart en prof. dr. ir. J. Goudriaan, die presi dent-directeur van de Neder landse Spoorwegen geweest is. Van hen schijnt mr. Spat reeds te kennen gegeven te hebben, dat hij niet in aan merking wenst te komen. Ook mr. Oyevaar zal vermoedelyk niet achter de regeringstafel verschijnen. De beste kansen heeft ir. Tromp. De verbeterde vetpositie heeft reeds geleid tot een rantsoen verbetering voor de kinderen van de oudste leeftijdsgroepen (B en C). Verstrekking van een extra vetrantsoen voor allen in de vorm van olie is reeds aange kondigd. Thans kan het ministerie van landbouw, visserij en voedsel voorziening mededelen, dat ln de bonnenlyst van a.s. Donder dag een extra rantsoen voe- dingsvet (boter, margarine of vet) zal worden opgenomen, be staande uit 250 gram voor vol wassenen en de twee oudste leeftijdsgroepen der jeugdigen (A, B en C) en 125 gram voor de beide jongste groepen (D en E). Het opperste gerechtshof in Kroatië heeft het doodvonnis uit gesproken over drie-en-veertig le den der Oestasji-beweging (die met de Duitsers gecollaboreerd heeft). Eén meisje overleden. Vier kinderen uit Apeldoorn, t.w. de 4-jarige Bennie Spren- ger, en drie kinderen uit het ge zin Zuman, moesten Donderdag j.l. naar het Julianaziekenhuis te Apeldoorn worden overge bracht, omdat bij hen vergifti gingsverschijnselen waren op getreden. In het ziekenhuis bleek dat de kinderen bessen van de Nachtschade hadden ge geten en hoewel deze bessen slechts weinig gevaarlijk zijn, waraschijnlijk door een te gro te hoeveelheid te eten, ziek zijn geworden. Gisterennacht is het 6-jarige dochtertje van de familie Zuman aan de vergiftiging overleden. De drie andei-e kinderen verke ren buiten levensgevaar. Ambtenaar van de Repatriëringsdienst. Spionnage gepleegd? Volgens het Tsjecho Slowaak se nieuwsbureau Ceteka hebben Tsjecho Slowaakse veiligheids autoriteiten de heer L. B. van Dam, functionaris aan de Ne derlandse legatie te Praag, we gens spionnage gearresteerd. Volgens het te Praag officieel uitgegeven communiqué is de reden voor de detinering van de heer van Dam, die geen diplo matieke onschendbaarheid ge niet, dat bewezen is, dat hij „ten gunste van een vreemde In de prachtige Burgerzaal van het Koninklijk Paleis op de Dam te Amsterdam ontvingen B. en W. van de hoofdstad de gedelegeerden van het Wereldcongres der Kerken. Burgemeester mr. Am. d'Ailly begroet Vader Florosky van 't Russisch Theologisch Instituut te Parys. Voor één kwart van de straf met een minimum van een maand en een maximum van een jaar. Naar aanleiding van het 50-jarige regeringsjubileum van H. M. Koningin Wilhelmina en van de troonsbestyging van H.K.H. Prinses Juliana, heeft het de Prinses Regentes be haagd, om aan allen, die tot een vrijheidsstraf zijn veroor deeld, gratie te verlenen van een vierde gedeelte van hun straf, met dien verstande, dat dit gedeelte niet minder zal bedragen dan een maand en niet meer dan een jaar. Hiervan zijn uitgezonderd degenen, die zich tijdens de de tentie slecht hebben gedragen, of de hun geboden kansen bij een voorwaardelijke veroorde ling of voorwaardelijke invry- heidstelling niet benut hebben, zodat tenuitvoerlegging moest worden gelast. Dit algemeen gunstbetoon heeft betrekking op straffen, zowel opgelegd door de bur gerlijke of de militaire straf rechter als ook door de bijzon dere gerechtshoven of de bij zondere raad van cassatie aan politieke delinquenten. Ook in de Overzeese Gebiedsdelen zal een algemene gratie van de zelfde strekking worden ver leend. Ten aanzien van de krach tens het tribunaalbesluit ge- interneerden heeft de minister van justitie bepaald, dat de duur van hun internering op overeenkomstige wyze zal wor den bekort. Onder de werking van dit algemeen gratie-besluit vallen uiteraard niet degenen, die nog niet bij een onherroepelij ke rechterlijke uitspraak wer den veroordeeld. In het by zon der in de gevallen, waarin de verdachten soms jaren lang op hun berechting hebben moe ten wachten, kan dit leiden tot onbevredigende gevolgen. Na derhand zal onder ogen wor den gezien in hoeverre eventu ele onbillijkheden zullen kun nen worden weggenomen. Het gratiebesluit treedt in werking op de dag na die, waarop Koningin Juliana plechtig beëdigd en ingehul digd wordt. mogendheid spionnagewerk te gen de Tsjecho-Slowaakse re publiek" heeft verricht. Van Dam zou aan de afdeling onder zoek van het gezantschap na men genoemd hebben van of ficiële Nederlandse personen, die hem opdracht hadden gege ven in Tsjecho Slowakije mi litaire en politieke spionnage te verrichten, aldus de bekend making. „Zijn optreden", zo gaat de verklaring voort, „is bovendien bewezen door een aantal be langrijke documenten, die men bij hem heeft aangetroffen en die andere Nederlandse persoon lijkheden, die bij spionnagewerk in dit land zijn betrokken, ern stig compromitteren. De in be slag genomen documenten ont hullen de werkwijze en de taak van de veiligheidsdienst, waar Van Dam en zijn medeplichti gen voor hebben gewerkt". Ge lijk is een groep Tsjecho Slo waakse burgers gearresteerd, die bij de zaak betrokken zijn. Het onderzoek wordt voortge zet. Van officiële zijde te 's Gra- venhage verneemt het AN.P. dat de heer Van Dam ambte naar in dienst van de repa triëringsdienst is. Repatriërings dienst en ministerie van bui tenlandse zaken te 's Gravenha- ge hebben nog geen bericht ont vangen van de arrestatie. Reuter meldt nader, dat de Nederlandse gezant te Praag de arrestatie op het Tsjecho Slo waakse ministerie van buiten landse zaken besprak op het moment van de bekendmaking per radio. Burgemeester ten Kate verrichtte officiële opening. Plechtigheid in het Stadhuis. De Goese Winkelweek is begonnen. De fanfares van de Nytengo VI, in welke tentoon stelling de Goese midden stand ook zulk een groot aan deel had, zijn nauwelijks ver klonken of de winkeliers in deze centrum-gemeente komen opnieuw met iets bijzonders voor de dag. Een winkelweek welke niet alleen bij vernieu wing de aandacht op Goes ves tigt en bewijst dat zyn mid denstand kerngezond, vol on dernemingsgeest is en voor grotere plaatsen niet behoeft onder te doen, doch bovendien in deze blyde dagen met een keur van prachtige etalages, aan de feestelijkheden nog meerdere luister bijzet. Want, het kan met ere worden ge zegd. de winkelweek, georga niseerd door de beide midden standsverenigingen „Handels belangen" en „Hanze" is goed voor elkaar. De ca. 100 deelne mende winkeliers hebben hun beste beentje voorgezet en brengen etalages, waarin het beste is tentoongesteld wat ln hun branche aan te bieden is en dan veelal op een zo smaak volle wijze dat met recht van feestetalages gesproken kan worden. Natuurlijk ontbreken ook de attracties niet. Een etalage wedstrijd, verdeeld in drie groepen: de meest smaakvolle, de etalage, die het best tot uitdrukking brengt de jubi leums- en kroningsfeesten en de meest verkoopbare etalage, stelt fraaie pry zen in uitzicht voor hen wier oordeel over de prijswinnende winkeliers over eenkomt met dat van de jury. En voor de deelnemers zelf vormen een wisselbeker en en kele medailles, w.o. een van burgemeester ten Kate, een stimulans om zo goed moge lijk voor de dag te komen. OFFICIËLE OPENING. Zaterdagmiddag drie uur werd de winkelweek officieel geopend. De beide plaatselijke muziekkorpsen brachten het Winkelweek-comité met vrolij ke marsmuziek naar het Stad. huis, waar burgemeester Ten Kate met de wethouders Buys en Van Melle en de wnd. gem. secretaris, de heer J. Lodder, de heren in de raadszaal ont ving. In verschillende toespraken werd hier uitdrukking gegeven aan de goede verstandhouding welke tussen gemeentebestuur en de plaatselijke middenstand bestaat. Burgemeester ten Ka- te, die zeide gaarne contact te hebben met hen die Goes voor. uit willen brengen, wees op het belang van de middenstand voor deze gemeente en op het nut van acties als een winkel week, waardoor de bewoners van Goes en wijde omgeving er steeds weer aan worden herin nerd dat zij voor hun inkopen niet verder dan Goes behoeven te gaan. Bovendien sprak de burgemeester er zijn vreugde over uit dat deze winkelweek beoogt mede te werken tot verhoging van dc feestvreugde bij de laatste verjaardag van H.M. de Koningin Wilhelmina als regerend Vorstin. Met de middenstanders beste zaken toe te wensen, verklaarde de bur gemeester daarop de Winkel week officieel voor geopend. TOESPRAAK VAN DE HEER H. VERWER. Namens het comité beant woordde de heer H. Verwer deze toespraak en bracht dank voor de ontvangst en voor de medewerking welke de mid denstand steeds van het ge meentebestuur ondervindt. De winkeliers wilden ook bij de Oranjefeesten niet achter blijven en deden wat zij kon den. Zo goed als alle midden standszaken werken mede. Spr. hoopte ook dat van de etalages een grote waarde zal uitgaan, in dien zin, dat vele kijkers kopers zullen worden. Tenslott. hield hij een warm pleidooi voor Goes als zaken centrum. „Heel Zeeland zal het eens moeten beamen: Er is maar één Goes en daar is het in orde." Nadat ook de voorzitters van Handelsbelangen en Han ze, resp. de heren J. Don- ner en J. H. Rooze, hun erken telijkheid hadden uitgesproken over het goede contact met het gemeentebestuur, waarbij de heer Donner een dronk uit bracht op de stad Goes, bleef het gezelschap nog enige tijd gezellig bijeen, om tot 3lot ge zamenlijk een rondgang door de winkelstraten te maken; Op de eerste avond, waarop ook de feestverlichting in ver schillende straten was ontsto ken, was het buitengewoon druk in de binnenstad. Op 31 Augustus en 8 September zul len de winkels desgewenst mo gen sluiten, terwijl zy op de andere dagen in de winkel week iets langer geopend zul len mogen blyven. De minister van financiën heeft thans goedgevonden, dat aan het nationaal comité ten behoeve van het aan H.M. de Koningin aan te bieden nationale huldeblijk gif ten van 500 of meer ten laste van geblokkeerde rekeningen wor den geschonken. De Koningin in Den Haag. H. M. Koningin Wilhelmina zou vanmorgen om 10.51 uur aan het Staatsspoorstation te 's Gra- venhage arriveren. Vandaar zou H. M. zich via de Lange Voor hout naar het Malieveld bege ven om daar de zanghulde in ontvangst te nemen. Om 15.29 vertrekt H. M. weer van het station Scheveningen. Prinselijk paar komt vandaag naar Amsterdam. Prinses Juliana en Prins Bernhard zullen vandaag in- congnito te Amsterdam aanko men en hun intrek nemen in 't Paleis op de Dam. Wereldomroep legt radio keten om de aarde. Naast de bonte mengeling van feestprogramma's, die de Neder landse radio de komende dagen zal uitzenden, is er bovendien één, die enige bijzondere aan dacht vraagt. Dat is het pro gramma met de titel: „Wij roe pen de wereld", dat vanavond van 8.05 uur tot 8.50 uur over de zenders van Hilversum I en II en over alle korte golfzen- ders van Radio Nederland We reldomroep zal worden uitge zonden. Dit programma is een soort radio-keten, dat voor drie kwar tier rond de aarde zal worden gespannen om Nederlanders in den vreemde in de gelegenheid te stellen hun gevoelens van aanhankelijkheid en trouw je gens het Koningshuis tot uiting te brengen. Aan het programma doen mede Nederlanders en In donesiërs in Indonesië, Zuid- Afrika, Canada, in Suriname en Curasao, aan boord van de „Nieuw-Amsterdam" op de At lantische Oceaan en van het vliegkampschip „H. M. Karei Doorman" en aan boord van een K.L-M.-vliegtuig ergens in de lucht tussen New-York en Schiphol Franco zoekt een kroonpretendent. Volgens betrouwbare bronnen te Madrid heeft generaal Fran co de Spaanse kroonpretendent, Don Juan, Woensdag meege deeld, dat hij diens oudste zoon, Juan Carlos, als prins van Astu- rië en erfgenaam van de troon wilde erkennen als Don Juan zijn eigen aanspraken zou laten varen. Generaal Franco vond goed, dat de zoon van Don Juan naar Madrid zou komen om te stu deren. Franco stelde in dit ver band voor, dat prins Juan Car los officieel zijn intrek zou ne men in het oude paleis San Tel- mo te Sevilla. DE VOORSPELT. DROOG WEER. Geldig tot Maandagavond. Droog en tamelyk zonnig weer, met op de meeste plaat sen iets hogere temperaturen dan gisteren. Weinig wind.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1