PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Hongaarse president plotseling afgetreden Olympische Lauweren rNijtengo VI" opent haar poorten Haags trampersoneel gaat staken 0£ BILT Landsbelang I voor! EUROPA MAG ZELF BESLISSEN. Vandaag.. Mr. van Schaik thans kabinetsformateur.. Het programma van heden. Tentoonstelling is uitstekend verzorgd Fraaie siands Vierdaagse ten einde. VOORSPELT 191e Jaargang - No.178 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg. Drukkerij Fa. F. van de Velde Jr. Vlissingen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 31 Juli 1948 ABONNEMENTSPRIJS: 30 ct. per week; t 3.75 per kwartaal; franco per post 4,— per kwartaal. Losse nummers 10 cent. ADVERTENTIEPRIJS: 12 ct. per mm., minimum p. advertentie 2. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaux te Vlissingen: Vlamingstr. 16-18-20 (tijd.) tel. 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L Vorststr. 55. tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr Mauritsstr 12. tel. 102 - Temeuzen: Brouwerijstr 2 - Zlerikzee: N. Bogerdstr G 160. tel. De politieke partyen, die voor medewerking aan de kabinetsformatie in aanmer king komep, spelen op het ogenblik een allesbehalve ver heffend spel, een spel, dat er wel eens toe kan leiden, dat de handelingen van het toekomstige kabinet criti- scher bekeken zullen worden dan normaal het geval zou zijn. Immers op 7 Juli werd het nieuwe parlement gekozen. Enkele dagen later kreeg dr. Beel de opdracht tot kabinets-formatie. Nu zijn we drie weken verder, maar Nederland wacht nog altijd op zijn regering! De partijen, die in aan merking komen voor deelne ming aan de regering kun nen het onderling niet eens worden. De bereidheid tot concessies is zeer gering, de wil om de verkiezingsstryd te vergeten en samen te werken in het staatsbelang niet groterMen houdt vast aan het partij-belang terwijl toch het landsbe lang eist, dat Nederland bin nen de kortst mogelijke tijd een nieuwe regering heeft. De internationale toestand vereist dit, de situatie in Indië evenzeer. Begrijpt men dan niet, dat we het laatste restje morele autoriteit in Indonesië ver spelen door alles te doen be halve een vaste koers vol gen? Zienderogen neemt in Indonesië de lust toe om te profiteren van de besluite loosheid in Nederland zelf. Men zou toch mogen verwach ten, dat de politieke leiders drie jaar nadat Nederland gedwongen werd een levende factor te zijn in de wereld politiek, begrepen zouden hebben, dat w© er in het oude tempo niet komen, dat we integendeel het interna tionale tempo bij moeten houden. Er zijn met name in Indië door gebrek aan tem po al te veel kansen verlo gen gegaan. Het is daarom te hopen, dat men zal inzien, dat het hoog tijd is, d© politieke te genstellingen terzijde te schui ven en het landsbelang te laten domineren. Zijn wij wel ingelicht, dan komt het ver zet tegen de plannen van dr. Beel om een twee-partijen regering te vormen met me dewerking van enkele niet tot deze partijen behorende per sonen niet uit de kringen van de P. v. d. A. De oor zaak ligt elders. Maar waar dé schuld ook ligt, men dient zich voor ogen te stellen, dat een an dere formateur 'vermoedelijk even grote moeilijkheden zou ondervinden als dr. Beel, daar immers alleen van de zijde van de C.H.U. bedenkingen tegen zijn persoon bestaan Verandering van formateur zal dus alleen maar tijdsver- lies betekenen. En tijdsver- lies betekent op het ogenblik alleen maar schade voor Ne derland. Niet alleen om Indo nesië, evenzeer om dat de internationale spanning het noodzakelijk maakt, dat aan de binnenlandse crisis een einde komt. Opgaven van Marshall-hulp aan Washington. De Europese landen zullen in de toekomst zelf mogen beslissen, welk aandeel z\j van de Marshall-hulp zullen ont vangen. In beginsel is overeen stemming bereikt over de ver deling van de verantwoorde lijkheid tussen de Marshall administratie en het Parijs© bureau van de Europese lan den. Aan de deelnemende landen is verzocht voor het einde van dit jaar hun volledige jaarprogramma's voor het eerste jaar van de uitvoering van het Marshall-plan, dat April 1949 eindigt en voor het tweede jaar, dat April 1950 eindigt, alsmede een uitgebreid programma voor de gehele •periode van vier jaar in te dienen. Wanneer het jaarpro gramma van een land eenmaal is goedgekeurd, dan zal dat land rechtstreeks met Wash ington onderhandelen over 't vaststellen van het gedeelte van hét programma, dat door leningen en het gedeelte dat door schenkingen zal worden gefinancierd. Dit werd door Hoffman, administrateur van de Mar shall-hulp, op een persconfe rentie medegedeeld. Haarlemmer no. 160.000. In een woonark aan het Spaarne is de 160.000ste in woner van Haarlem geboren in het gezin Bouwensvan Ree. De jonggeborene is een meisje en de tweede baby van het gezin. Zijn schoonzoon had hoogverraad gepleegd. De president van Hongarije Zoltan Tildy, heeft Vrijdag yerzocht van zijn functie ontheven te worden. Op een speciale vergadering van alle partijen werd dit verzoek aanvaard. Zijn aftreden volgde op de arrestatie van zijn schoonzoon, Victor Czornoky, en ernstige misdryven. In een brief, die 30 Juli als datum draagt en waarin hij het parlement verzoekt zijn aftreden te aanvaarden, schrijft Tildy: ,,Ik wens in verband met deze stap er de nadruk op te leggen, dat ik het volkomen eens geweest ben met de tot dusver gevoerde politiek van de Hongaarse volksdemocra tie en met alle maatregelen Berlijnse communisten onder de hoede van Moskou. Vrijdag zijn vertegenwoordi gers van de Berlijnse partijen op het Russische hoofdkwar tier ontboden. Zy kregen van Russische officieren de mededeling, dat de socialistische eenheidsparty zich zal blgven verheugen in de bijzondere bescherming van de Sowjet-autoriteiten. Uit deze mededeling meent men te kunnen afleiden, dat Moskou van plan is zijn poli tieke koers te handhaven en er niet aan denkt tegenover de Westerse machten een te gemoetkomende houding aan te nemen. New Foundland bij Canada. Te Londen is officieel me degedeeld, dat de Canadese regering maatregelen wil tref fen voor de aansluiting van New Founland, dat zich bij volkstemming daarvoor heeft uitgesproken, by de Canade se confederatie en dat de Britse regering hiermede ac- coord gaat. De dure luchtbrug. „De voedselvoorziening van Berlijn door de Royal Air Force kost de Britse regering circa 60.000 pond sterling per week", zo verklaarde de on derstaatssecretaris van Buiten landse Zaken, Mayhew, Vry- dag in het Lagerhuis. Van vijf tot twaalf. Onlangs werd de 55-jarige Rotterdammer Jansen tot vyf jaar veroordeeld op grond van zyn gedragingen in be zettingstijd. Bij de hernieuwde behandeling van zyn zaak eiste de advocaat-fiscaal de doodstraf. Uit een ingekomen proces-verbaal was namelijk gebleken dat hy deel had uit gemaakt van een executie-pe loton, Thans werd hy tot 12 jaar veroordeeld, In Frankrijk is een nieuwe regeling voor benzinebonnen tot stand gekomen voor buitenlandse automobilisten. op grond van hoogverraad van de republikeinse rege ring. Ik heb mijn hoge con stitutionele functie derhalve niet opgegeven uit politieke overwegingen. Ik moest dit besluit wel nemen omdat iemand uit mijn onmiddellij ke omgeving ernstige mis drijven had begaan tegen de Hongaarse republiek en de belangen van ons volk. Daar om kan ik niet van het Hon gaarse volk verwachten, dat het mii volledig en onvoor waardelijk zijn vertrouwen schenkt, dat zo nodig is voor de uitoefening van de hoge constitutionele waardigheid". Het parlement is voor 2 Augustus bijeengeroepen om verdere constitutionele maat regelen te nemen. Graaf Michael Karoliii. president in 1919 en thans Hongaars gezant te Praag, wordt als mogelijke opvolger van Tildy genoemd- Is het 100 jaar geleden, dat de compo nist van „Les Cloches de Cornevüle", Robert Planquette, werd gebo ren. MORGEN treedt Mackenzie King af als eerste mi nister van Canada, wel ke functie hy meer dan 20 jaar bekleedde; herdenkt Zwitser land de stichting der federale Republiek. Dr. Beel vroeg ontheffing van zijn opdracht. Dr. L. M. J. Beel heeft H.K.H. de Prinses Regentes verzocht hem te ontheffen van de hem verstrekte op dracht. De Regentes heeft daarop mr. J. R. H. van Schaik, voorzitter. v.an de Tweede Kamer, opgedragen een kabi net te vormen. Mr. van Schaik heeft verzocht, de opdracht in beraad te mogen houden. NEDERLANDS LIEF EN LEED. Het grote moment Vrydag in het Olympische athletiek. toumooi was het winnen van de 10.000 meter door de Tsjech Zatopelc. De Nederlanders boekten geen daverende successen. Ans Niessmk werd 6e bjj het discuswerpen, de Ruyter twee de in zyn serie 800 meter, voor de rest werden onze landge noten uitgeschakeld. Beter deden onze zwemsters het. Nel van Vliet was de eer ste, die een Olympisch record verbeterde op deze spelen. Alle andere meisjes zwommen best, hoewel de successen kleiner zullen bljjven dan in Berlijn. Alleen Hannie Termeu- len faalde volkomen. Andere feiten van de dag: drie Amerikanen bleken sneller dan de snelste Europeaan, de Fransman Jany en twee hor denlopers verbeterden het Olympisch record 400 meter hor. den, nl. de Amerikaan Cochran en de Zweed Larsson. De Amerikaanse hegemonie hoogspringen werd door de Australiër Winter gebroken. Ned. elftal tegen Engeland. Het Nederlands elftal, dat Zaterdagavond op het Arsenal- terrein tegen Groot Brittannië speelt is als volgt samenge steld: doel: Kraak, Stormvo gels; achter: van Bun, M.V.V.; en Scliyvenaar, E,D.O.; mid den: Krygh, B.V.V., Terlouw, D.V,C. en de Vroet, Feye- noord: voor: van der Tuyn, Hermes D.V.S., Ryvers, N.A. C., Appel, Sittard, Wilkes', Xerxes en Lenstra, Heerenveen Op het programma van heden staan oan. de volgende wedstrij den: Zwemmen: halve eindstrijden 200 meter schoolslag dames. finale 100 meter borst heren, halve eind strijden 100 meter borstcrawl da- Hokckey: Nederland—België. Athletiek: 50 k.m. snelwande len. Speerwerpen dames. Series 100 meter dames. Halve eindstrijd 800 meter. Finale 100 meter heren. Series 5000 meter. Finale vèrspringen. Goed verzorgd, attractief, kleurrijk en gezellig; dit zijn de termc. voor de zesde Handel, Nijverheid en Industrietentoonstelling in het Schuttershof te Goes, welke hedenmiddag om drie uur haar poorten voor het publiek opent. Het getuigt geenszins van voorbarig opti misme, indien wij nu reeds voorspellen, dat met hetgeen hier geboden wordt üet succes van de Nijtengo VI verzekerd is. De organisatoren hbben de in vroeger jaren met de Nijtengo gekweekte goodwill nog verste vigd en we twijfelen er niet aan of ze zal in de komende dagen in het middelpunt dér belangstelling staan en een grote stroom "van be zoekers uit wijde omgeving trek ken. De Nijtengo VI verdient het ook. De zorg, die aan deze tentoonstel ling is besteed, ondanks de vrij korte tijd van voorbereiding en de bijna zonder uitzondering keurige uitvoering van de stands zal zeker vele verwachtingen nog overtref fen. De grote waarde van de Nij tengo is, dat ze een grote mani festatie vormt van de Zeeuwse za kenwereld, de Bevelandse in het bijzonder. Immers, het overgrote deel van de stands is van zaken en bedrijven uit deze omgeving. Wat door hen op deze expositie wordt gebracht moge zeker wor den gezien als een afspiegeling van de wijze, waarop het Zeeuwse za ken en bedrijfsleven zich ook in deze naoorlogse tijd heeft ontwik keld, een ontwikkeling, die zeker bewondering wekt. Vooral wordt ook hier de voor uitstrevende geest, welke in Goes als centrum-gemeente leeft, weer sterk geaccentueerd. Het is ondoenlijk alle stands uitvoerig te vermelden. Wij zul len volstaan met een korte op somming en dan in het bijzonder in het oog lopende inzendingen wat uitvoeriger bespreken. Op het feestelijk met bloemen versierde voorplein is de eerste stand die de aandacht vraagt, die van de fa. De Dreu Co uit Goes, met enkele land- en tounbouwtrac- toren en werktuigen. De fotograf A.i W. Verschoore uit Goes expo seert in het voorportaal specimina van zijn fotowerk, waarbij o.m. en kele prachtige opnamen van Goes opvallen. In de grote zaal vinden wij een fraai uitgevoerde stand van de Eleclr. Timmerfabriek „De Toe komst" uit Grijpskerke, met een volledige winkleinrichting en go- thisch meubelwerk. Hiettegenover komt de fa. Wilking uit Goes met een keurige stand van damescon- fectie, waarvoor uiteraard vooral van de zijde der dames interesse zal bestaan. De „Adelaar" zeepfa brieken uit Wormerveer demon streren po orginele wijze de schuimcapaciteiten van haar zeep- vertegenwoordigd dc Vezekering soorten. Verder is in deze zaal Mij. „De Nederlanden van 1845' met gegevens over de velerlei soorten verzekeringen, de distil leerderij Boll en Dunlop uit Schie dam, een stand die voor zichzelf spreekt, de fa. J. A. Stokmans uit Goes, die een keur van electrische lampen en apparaten brengt Focus uit Goes demonstreert een aantal film- en andere apparaten, alsmede een interessante nieuwe Amerikaanse vinding op het gebied van brilleglazen. Haar buurman, de fa. Joosse en Zonen, Goes, zal het vooral ook niet aan belangstel ling van de dames ontbreken, daai zij in een fris uitgevoerde stand de komende damesmode brengt. Nutricia uit Zoetermeer, vestigt op haar beurt in een eveneens aan trekkelijke stand de aandacht op haar melkproducten e.d. en ten slotte brengt de schoolmeubelenfa- briek „De Schelde" uit Goes in deze zaal een wat het meubilair betreft, compleet schoollokaal, an nex een standruimte, waarin de verschillende door haar vervaardig de gymnastlekwerktuigen staan opgesteld. Via de stand van bouwplaten, vloertegels enz. van de fa. A. de JagerTolhoek, Goes, welke in de tuin een plaats kreeg, komen we in de grote tent. Naast de inzen ding van de fa. Frits Gerritsen, Goes, die behalve zijn herenmode artikelen, ook zijn afdeling sport- bcnodigdheden op deze expositie brengt; een stand in feestartikelen van Loretti uit Tilburg, is bijzon der veel werk gemaakt van de stand van de Ver. Coöp. Suikerfa brieken „Dinteloord", waar de sui- kerfabricage in haar verschillende stadia wordt getoond. De P.ZJS.M. Middelburg brengt een maquette van een nieuwe centrale, de Schil dersstudieclub enige mooie schilder en glas-in-loodwerken^en de V.V. V., Goes, is ook van de partij. Voorts geven Eru-kaas uit Woer den, Lanko, Bussum, met cbem. reinigingsmiddelen. Fa. Wolf Root, Amsterdam, reclame-kunst. Pano rama en Libelie, de laatste in een KORTE PREDICATIE Wat is uw enige troost in leven en sterven? Heid Cat. vr. 1. Een zeer oude vraag, een zeer actuele vraag. In dit opzicht verandert de wereld niet, n.l. dat er heel weinig mensen zijn geweest en zijn, die hier op een bevredigend antwoord gegeven hebben of kunnen geven. Voor al ook omdat deze vraag altes op één kaart zet De vraag naar iets, dat onder alle omstandighe den alle "nood, zorg, leed enz. afdoende weg neemt. De vraag is ook in dit opzicht actueel, dat ze niet maar oppervlakkig over het leven heen gaat, als of het uitsluitend zozengeur en manne- schijn is. Achter deze vraag ligt een grote mensenkennis met zijn hoogten en diepten, zijn zonde en wanhoop. Alles waar mede gij worstelt op stoffelijk of geestelijk gebied. Misschien antwoordt men op deze vraag: Dit is mijn troost dat ik een goed bestaan heb. dat 'k een goede gezondheid geniet. Maar wat troost dat in het sterven, en wie heeft deze twee din gen? Op de man af gevraagd weet men gewoonlijk niet wat men op deze vraag moet ant woorden, omdat men ongetroost het leven door en de dood te gemoet gaat. Men heeft veel vragen en problemen, maar geen antwoord. Nu geeft de bij bel en de Catechismus wel een afdoend antwoord: de enige troost in leven en sterven is, dat men eigendom is van Jezus Christus, gekocht met zijn bloed, de zonde betaald. Hij bewaart zijn eigendom, zo dat er geen haar van ons hoofd val len kan zonder Gods wil. Het leed doet Hij tot onze zaligheid dienen. Tenslotte geeft Hij ons de zekerheid van 't eeuwige le ver).. Dat is een zeer oud ant woord en een zeer actueel ant woord: Hèt antwoord voor alle eeuwen! Eigendom van Jezus Christus, met alle consequenties daar van, van afhankelijkheid en geborgenheid, vrede en blijd schap. F. v. d. GRIFT. Serooskerke (Sch.) Negers in Duitsland maken het best. DE „ZWARTE AREND" OP SCHIPHOL. „Ik heb geheel Duitsland doorgereisd en geconstateerd, dat de Amerikaanse neger- troepen uitstekend behandeld worden en zich opperbest voe len". Aldus verklaarde de „zwarte arend" aan Nederlandse pers mensen op Schiphol. Deze 51-jarige negerpiloot van 't Amerikaanse leger, ko lonel Hubert Julian, die de bij naam „Black eagle" verwierf door zijn heldhaftige houding in de vier laatste oorlogen, de wereldoorlog van 19141918, de oorlog in Abessinë, de oor log in Finland tegen de Russen en de laatste tegen Hitler, is Vrijdagavond om kwart voor acht op doorreis van Frank fort naar New York op Schip hol geland. Hy vertelde, dat hy op eigen rekening een studie reis In Duitsland gemaakt heeft om te onderzoeken in hoeverre de Amerikaanse ge ruchten, als zouden de neger troepen in Duitsland door de blanke soldaten slecht worden behandeld, juist zyn. Over Truman had hy een originele mening. Sprekende over de president gaf kolonel Julian te kennen, dat deze naar zyn mening de grootste president is, die Amerika ooit jehad heeft. „Als Truman niet iet moeilyke besluit genomen had de atoombom tegen de Ja panners te gebruiken zou het aan de Ver. Staten een millioen meer doden hebben gekost om de oorlog te winnen." Nederlandse Kanaalzwemmers? Niet alleen de 20-jarige Dick Schermer uit Venhuizen traint zich om in de komende maanden de overtocht zwem mend over het Kanaal te wa- jen, maar ook de 16-jarige Dini Bakker uit Schagen. Dit meisje heeft reeds enige ma len grote afstanden op het IJsselmeer gezwommen en toonde daarby een uitstekend uithoudingsvermogen. Van morgen zou zy om 7 uur in Stavoren starten om zwem mend naar Enkhuizen te gaan, een afstand van 22 km. Mochten de plannen, die beide jonge mensen koeste ren ten aanzien van het over zwemmen van het Kanaal doorgaan, dan zullen zy deze tocht gezameniyk trachten te volbrengen. Ontevreden over de geldende loonregeling. Vanmorgen slechts enkele bussen en trams uitgereden. In de afgelopen nacht werd op een vergadering van onge veer zevenhonderd man rij dend personeel van de Haag se Tramwegmaatschappij be sloten Zaterdagmorgen in staking te gaan. De vergadering, die in het Capitol theater werd gehou den, was vrij rumoerig- Slechts enkele aanwezigen maakten kenbaar bezwaren te hebben. Reeds een jaar geleden heeft een groep in het H-T- M.-personeel kenbaar ge maakt de geldende lonen en loonregelingen niet aan vaardbaar te achten. Uit de Nederlandse Vereniging voor Spoor- en Tramwegpersoneel en de H.T-M.-directie werd toen een looncommissie inge steld. Volgens mededeling ter vergadering heeft deze com missie haar werk nog niet volbracht. Men is zowel over de houding van de vereniging als van de H-T-M-directie 5900 wandelaars volbrachten de vier tochten. De laatste dag der vierdaagse eindigde om 7.30 uur ofschoon de eindtermijn 5 uur moest zijn. Felle hitte en een langdurig op onthoud aan de Maas hielden ve len langer op dan in hun bedoe ling lag. Precies 5900 dames en heren hebben de Vierdaagse in blakende gezondheid en flink bruin verbrand ten einde ge bracht. In totaal zijn er gedu rende de 4 dagen 684 deelnemers uitgevallen, dus ongeveer 9 pet., onder wie 2 Noren en 1 Frans man. Zij, die de 40. de 50 en de 55 km. per dag hebben afgelegd, hebben een kranige kamp gele verd tegen de stralende kracht van de zon, welke de energie van honderden verteerde. Het was bekend, dat de brug over de Maas bij Kuik na 1 uur in de middag voor de scheep vaart zou worden opgebroken. De helft der deelnemers heeft de Maas over de tijdelijke brug kunnen veroveren. De rest. die zich had laten verleiden door het loos gerucht, dat de brug tot 5 uur zou open blijven, werd te leurgesteld en moest nu per pont bij Kuik of bij Katwijk worden overgezet. Dit was een opont houd van 1 of 2 uur minstens, vandaar ook dat sommigen om 7.30 te Nijmegen aankwamen. In do Koninklijke loge in het Olympisch Stadion te Wem bley tydens de openingsplech tigheid van de Olympische Spelen. Van links naar rechts de Graaf van Ath lone, Konin gin Mary en Z.K.H. Prins Beraharrd. ontevreden. De stakers eisen een loonregeling, zoals die voor het Rotterdamse Tram personeel bestaat. Invoering van deze regeling zou vol gens de stakingleiding ge middeld 15 procent loonsver hoging betekenen en boven dien een nieuwe technische loonregeling in zes klassen. Tijdens eerder gehouden be sprekingen hebben vertegen woordigers van het personeel naast de Rotterdamse rege ling de voorwaarde gesteld, dat eens verkregen rechten en persoonlijke regelingen, die gunstiger zouden liggen, niet mogen worden geschaad- Nadat tijdens een nacht vergadering. die in het begin van de afgelopen week ge houden werd, het. besluit viel om te staken als de eisen niet zouden worden ingewilligd, besloot men in de afgelopen nacht dit besluit te effectu eren. Om vier uur vannacht be gaven stakersploegen zich naar de remise en personeels- wagens om collega's, die niet ter vergadering waren, van het besluit op de hoogte te stellen- Indien het opzet der sta kers slaagt, ligt dus het bus- en tramverkeer te 's-Graven- hage van de vroege morgen af, volkomen stil. VANOCHTEND VROEG. Tussen hedenmorgen half zes en half acht verlieten enkele motorwagens van de H.T.M. en een klein aantal autobussen de remises. Het liet zich aanzien, dat het overgrote deel van de ochtendploegen van tram- en buspersoneel aan de staking deelneemt. Op de knooppunten van lijnen en vooral by de re mises wordt druk gepost. Over het algemeen lieten de stakers uitrijdende voertuigen met rust, ook al wordt het bedie nend personeel uitgejouwd. Ook by halten trachten pos ters werkwilligen over te ha len om het werk neer te leg gen. De stakingsleiding van vier man, behorende tot een stakingscomité van 24 man, heeft het parool uitgegeven om de handen thuis en de hoofden koel te houden. Men wilde het publiek, dat van de enkele rij dende voertuigen gebruik maakt, niet hinderen. Overal langs de straten stond vanmorgen publiek door gaans vergeefs op transport te wachten. Van het stakingscomité wordt vernomen, dat de Am sterdamse en Rotterdamse col lega's de staking zullen steu nen. In de nachtsocieteit van Haagse taxichauffeurs is be sloten om de stakers financieel te helpen. De vraag naar taxi's is zo groot, dat men het pu bliek niet behoorlijk bedienen kan. fleurig met foto's opgeluchte stand alle in hun branche iets aardigs te zien. Tenslotte kan men de tent niet verlaten zonder ken- e hebben genomen van de stand van de F. van de Broek. Goes, waar men de nieuwste ra diotoestellen, lampen en electr. ap paraten kan bewonderen, de grote inzending van de fa. Tamse, Goes, met sanitair, centrale verwarming enz, enz. en de kleine maar fijn uitgevoerde inzending van het elec- tro-tech. bureau H. J. Colijn uit Kloetinge. (Zie vervolg pag. twee). Hoe staat het met groente en fruit? Aan de gegevens betreffende de stand der groente- en fruit teeltgewassen, zoals deze ge regeld door de hoofdafdeling tuinbouw van de directie van de landbouw worden verza- medl, ontlenen wij het volgen de: In de periode van 1 Juni tot 15 Juli was het weer niet onverdeeld gunstig voor de ontwikkeling van alle groente gewassen. De bonen, met uit zondering van de sterkere pronkbonen, ondervonden veel hinder van de regens, terwyl de lage temperaturen voor de ontwikkeling van komkom mers, meloenen en augurken evenmin bevorderlijk waren. Daartegen konden de bladge wassen, zoals andijvie en koolsoorten, alsmede prei, wit lof en uien zich goed ontwik kelen. De oogstvooruitzichten gewassen luiden dan ook gunstig. De matige vooruitzichten met betrekking tot de appel en perenoogst zyn vrijwel nog gunstiger geworden, waar door de oogst van dit gewas een ongekende hoogte zkl be reiken. Werknemers bij het beroepsvervoer ontevreden. Te Utrecht werd in de Stads schouwburg een buitengewoon congres gehouden van de zes in de „Bedrijfsunie vervoer" en de „Unie verkeer" samenwer kende organisaties van werk nemers in het beroeps perso nen- en goederenvervoer. On danks de hitte werden er hef tige debatten gehouden, waar bij ongeveer 20 sprekers het woord voerden. Door vrywel allen werd op een scherpe ac tie aangedrongen. Tenslotte werd een motie aangenomen waarin ernstige afkeuring wordt uitgesproken over het feit, dat door de houding der werkgeversorganisaties na een half jaar onderhandelen nog steeds geen resultaat is be reikt. In deze motie wordt on der meer geconstateerd, dat voor de werkgevers in het al gemeen sinds 1919 de 48-werk- week is bereikt en dat er geen gegronde reden is om voor de werknemers in het vervoerbe drijf een langere tyd dan 48 uur te handhaven. De motie verwerpt nadrukkelyk het bij de onderhandelingen tot uit drukking gekomen streven der werkgeversorganisaties om de 55-urige arbeidsweek in het al gemeen toe te passen. Verder uitstel van een aan vaardbare overeenkomst kan tot ernstige moeilijkheden lei den alaus besluit de motie. De vergadering verklaarde zich bereid alle door de hoofd besturen uit te geven parolen op te volgen. WARM. Zonnig, droog en warm of zeer warm weer. Echter later op de dag in het Zuiden van het land enkele verspreid optreden de onweersbuien. Langs de Wad deneilanden meest matige Ooste lijke wind. elders weinig wind. Langs de Noordzeekust op som mige plaatsen invallen van een koelere zeewind.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1