PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Nederlandse voetballers versloegen Ierse amateurs De Palestijnse balans Goederenverkeer stopgezet Bizonia-Sowjet-zöne D£ BILT Vandaag.. Verdiende 3-1 overwinning ondanks slechte wedstrijd a.s. Zaterdag tegen de Britten Buitengewoon lager onderwijs in Zeeland VOORSPELT: 191e Jaargang - No.174 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg. Drukkerij Fa. F. van de Velde Jr. Vlissingen. Dit blad verschijnt behalve op Zon- en Christelijke feestdagen. dagelijks. Algemeen Dinsdag 27 Juli 1948 ABONNEMENTSPRIJS: 30 ct. per week; 3,75 per kwartaal; franco per post 4.per kwartaal. Losse nummers 10 cent. Z.C., Middelburg. Bureaux te Vlissingen: Vlamingstr. 16-18-20 (tijd.) tel. 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaal 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 55, tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr Mauritsstr 12. tel. 102 - Terneuzen: Brouwerijstr 2 - Zlerlkzee: N. Bogerdstr G 160, tel. 26 Israël doorstond de proef glansrijk. Arabische nederlaag. Nu de rust in Palestina vrij wel is weergekeerd is de ge legenheid gunstig de voorlopige balans op te maken van de gebeurtenissen der laatste maand. Zulk een balans toont wel een zeer gunstig saldo voor de" Joodse zaak. Militair hebben de legertjes van de Arabische olievorsten een pak slaag gekregen, dat hun de lust wel zal hebben ontnomen opnieuw het bestand te ver breken. De Haganah is de toe stand volkomen meester en heeft op Jeruzalem na het ge hele gebied, dat de Joden voor hun staat opeisten stevig on der contróle. Deze militaire krachtsontplooiing van de jonge staat Israël heeft meer indruk gemaakt dan de meest briljante voordracht van de Joodse eisen voor de Ver. Na ties. De levenskracht van een natie is in dit geval bewezen geworden door haar vermogen zich tegen aanvallen van bui ten af te handhaven. Het is voor de meer idealistisch aan gelegde naturen, voor wie het „niet met de wapenen der bar baren" geldt, een harde waar heid, maar feiten zijn feiten. De militaire nederlaag van de Arabieren wedijvert met de politieke. Alle grootspraki- ge taal ten spijt bleven Abdul lah c.s. na de krachtige reso lutie van de V.N. weinig an ders- meer over dan de order op te volgen. Dat was meer dan de beslissing om het vu ren te staken. Het was het ein de van alle illusies, dat Is raël van de kaart kan worden weggepoetst. De eerste keer, dat de Arabische Liga werkelijk als eenheid naar buiten is op getreden is meteen een misluk king geworden. De oude ver deeldheid is al teruggekeerd. Abdullah, Bevin's vriend, heeft f,rans andere plannen dan zijn eodale collega's, waardoor de onderlinge naijver weer opge laaid is. Hoe de zaak zich ook verder zal ontwikkelen, één ding staat vaèt: De Joodse staat blijft. De verdeling van Pales tina. die volgens Bevin onuit voerbaar was, is tot stand gé- komen. Zonder Bevin en zon der de Ver. Naties. Nu de Jo den in zover hun zin hebben, kan het hen niet zoveel sche len wat er met de rest van Palestina gebeurt. Mosje Sj er- tok verklaarde dezer dagen, dat Israël het liefst ziet, dat het Arabische deel van Pales tina een aparte staat wordt. Maar als dit deel onder be stuur van Abdullah komt is het ook goed. Aan Bernadot- te is de taak opgedragen een blijvende oplossing te zoeken. Indien de bemiddelaar, wiens gezag en enthousiasme aller minst evenredig is aan zijn deskundigheid, zich niet te veel door Britse influisteringen laat leiden, heeft bü grote kans van slagen. De Arabieren dient slechts duidelijk gemaakt te worden, dat zij de consequen ties van hun nederlaag hebben te aanvaarden. Voor de West-Europese lan den wordt het tijd Israël te er kennen. Het faillissement over de Britse Palestinapolitiek is uitgesproken en daarom heeft het weinig zin meer Bevin di plomatiek te steunen. De Irgoen wordt weer opstandig. AFSCHEIDING VAN ISRAëL. Opnieuw veroorzaakt de Ir goen, de rechts georiënteerde Joodse beweging moeilijkheden. Maandag verstrekte de Irgoen het volgende gevaarlijke com muniqué: „Wij erkennen de voorlopige regering van Israël niet langer. Alle eenheden van de Irgoen Zwai Leoemi hebben bevel ont vangen van het leger van Israël af te scheiden. Wij zijn bereid de internering in concentratie- kampen te aanvaarden, maar niet onder een regering, die wij verafschuwen. Omdat Israël in staat van oorlog is, en enkel om deze reden, geeft de opperbe velhebber van de Irgoen het formele bevel niet de wapens tegen de Haganah op te nemen. De regering van Israël heeft Maandagavond het Joodse nieu we gedeelte van Jeruzalem tot door Israël bezet gebied ver klaard en de ongeveer honderd duizend bewoners van dit ge deelte onder de Israëlitische mi litaire gouverneur geplaatst. BERNADOTTE NAAR ZWEDEN. Naar graaf Bernadotte Maan dagavond verklaarde, zal hij vóór eind Augustus geen be sprekingen met Arabieren of Joden op Rhodos voeren. Ver der zeide Bernat lotte dat hij 9 of 10 Augustus naar Zweden zou vertrekken. Prof. Kranenburg weer Senaatsvoorzitter. Bij Kon. Besluit van 22 Juli is prof. mr. R. Kranen burg benoemd tot voorzitter der Eerste Kamer gedurende de buitengewone zitting, wel ke 27 Juli zal aanvangen. Prof. Kranenburg is reeds door de Regentes beëdigd. De „Indrapoera" door mist opgehouden. Volgens de laatste berich ten bevindt het troepenschip „Indrapoera", dat met mili tairen van het K.N.I.L de Kon. Marine en de Kon. Landmacht op weg is naar Nederland, zich in de mist. Het schip heeft reeds 8 uur vertraging en werd niet voor Dinsdagochtend 4 4 5 uur bij Hoek van Holland verwacht. is het 40 jaar gele den, dat te Rev al een bijeenkomst plaats had tussen Czaar Nicolaas II van Rusland en pre sident Fallières van Frankrijk; wordt de Zwitser se beeldhouwer Paulo Oszwald 65 jaar. Staking in Oranje Nassau- mijn ten einde. Maandagmorgen zijn alle mijnwerkers in de Oranje- Nassaumijn II, weer aan het werk gegaan. De Besprekingen tussen de vakbonden enerzijds en de beheerders anderzijds, die de vorige week reeds begonnen, worden nog voortgezet. „Technische moeilijkheden" de oorzaak. De Britse en Amerikaanse autoriteiten in Duitsland hebben bevel gegeven tot de stopzetting van alle goederenverkeer tussen de Engels-Amerikaanse zóne en de Sowjet-zöne. De order, die werd uitgegeven door het Duitse bizonale transportbestuur, gaf „technische moeilijkheden" als reden voor het verbod op. Een ideale passagier. Andrei Gromyko, de scheidende Sowjet-gede- legearde by de V.N., is op weg naar huis te Gothenburg aangeko men. De hofmeester aan boord van het schip neomde hem „de ideale passagier". „Hy zei geen woord gedurende de he le reis, aldus de hof meester. Gromyko, die 75 stuks bagage bij zich heeft, zal enkele dagen in Zwe den blijven alvorens door te reizen naar de So wjet-Unie, De Grondwetswijziging. By de nieuwe Tweede Ka mer zijn thans ingediend vier ontwerpen van wet, strekken de tot wijziging van de Grond wet, alle geheel overeenkom stig de reeds door de oude Staten-Generaal aanvaarde voorstellen. Zoals bekend, zal de nieuwe Kamer de voorstel len met -twee-derde van het aantal uitgebrachte stemmen moeten aanvaarden. André Marie, de nieuwe Franse premier. De nieuwe Franse regering bekend. Nadat Maandag tot zelfs in de avond verschillende ernsti ge moeilijkheden, voorname lijk met de Socialisten, die te gen de benoeming van Ray naud tot minister van econo- miche zaken waren gekant, de vorming van een nieuwe Franse regering hadden be dreigd, heeft de formateur André Marie laat in de avond toch kunnen bekend maken, dat hij er in geslaagd is een regering samen te stellen. De voornaamste ministers zijn: Premier: André Marie (ra dicaal) Vice-premiers: Pierre Hen ri Teitgen (MRP) en Leon Blum (socialist). Ministers van Staat: Hen ri Queuille (radicaal) e>n Paul Ramadier (socialist). Ministei* van buitenlandse zaken: Robert Schuman (M RP). Minister van financiën en nationale economie: Paul Roynaud (onafhankelijk repu blikein) Nationale defensie: Rene Mayer (radicaal). Binnenlandse zaken: Jules Moch (socialist). Arbeid: Daniel* Mayer (so cialist). Onderwijs: Yvon Delbos (radicaal). 1 Het verkeer iry de dubbele zóne naar de Oost.Europese staten, via de Sowjet-zöne, is stopgezet. Het verkeer uit de Sowjet-zöne en Oost-Europa door de dubbele zóne naar West-Europa echter niet. Uit de volledige tekst van de order blijkt, dat ze geen be. trekking heeft op de Franse zóne en dat deze zóne op de zelfde wijze als de West-Euro pese landen, zal worden behan deld. In de order komt voorts tot uiting, dat het goederenverkeer uit Wëst.Europa voor de Sow- jet zóne door de dubbele zóne niet zal zijn toegestaan. De order geldt alleen voor het goederenvérkeer per spoor. Volgens waarnemers te Frankfort zijn de „technische moelijkheden" van dezelfde aard als die, welke door de Sowj et-autoriteiten werden opgegeven als reden voor het sluiten van de verbindingen over land met West-Berlijn. Olympisch yuur in Luxemburg. Enkele minuten na midder nacht is in de nacht van Maandag op Dinsdag de fak kel met het Olympisch vuur het Groothertogdom Luxem burg binnengekomen. Bg Evrange aan de Moezel werd de Frans-Luxemburgse grens gepasseerd. Het Nederlands elftal heeft Maandagavond in Portsmouth een verdiende overwinning op de Ierse amateurs behaald en zich daardoor in de eerste ronde van het Olympisch voetbal- tournooi geplaatst, waarin het a.s. Zaterdag op het ver. maarde Arsenal-terrein te Londen tegen het Britse ama teurselftal zal moeten uitkomen. Het was een weinig aantrekkelyke wedstrijd, waarin het zwakke spel van de tegenstanders de Nederlanders weinig gelegenheid bood tot hun normale spel-ontplooiïng te komen. Desondanks is de Nederlandse zege geen ogenblik in. ge vaar geweest, maaT algemeen was men het er toch over eens, dat de 8 of 9 duizend toeschouwers waarschijnlijk meer zullen hebben genoten van het mooie weer, dan van het vertoonde spel. Het Nederlandse elftal zal echter, wil het verder komen dan de eerste ronde, a.s. Zaterdag tegen de Britten, uit een ander vaatje moeten tappen. Zeker, wanneer zij de voorspel, ling van veel Engelse bladen, dat straks de finale zal gaan tussen Zweden en Nederland, tot werkelijkheid willen maken. Deze overwinning op een zwakke tegenstander hield de waarschuwing in, dat men niet al te optimistisch mag zyn over de kansen van ons voetbalelftal in dit toumooi. Het Nederlandse elftal heeft werkelgk een weinig bemoedi gende wedstrijd gespeeld waarin, naast technische te kortkomingen, een gemis aan eenheid viel te constateren die tegen sterkere tegenstanders fatale gevolgen kan hebben. De tropische warmte was al leen verantwoordelijk voor la ger tempo en talloze onderbre. kingen van het spel. Het veld van de eerste Di visie-Club Portsmouth zag er schitterend uit en het grasop pervlak lokte in al zijn pracht tot spel over de grond. Maar het eigenaardige geval heeft zich hier voorgedaan, dat geen der beide partijen aan die ver lokking gehoor gaf. Men ver. koos het luchtruim voor het spel van de bal, die natuurlek, van dikwijls grote hoogten neerstuitend, veel moeilijker te spelen was, dan wanneer hij over dit natuurlgke biljartla ken geschoven ware. De technische tekortkomin gen van beide ploegen stonden vrjjwel gelyk en het was dan ook alleen aan het falen van de Ierse verdediging te dan ken, dat een aan eenheid te- 25 millioen francs voor Nederlandse touristen. In kringen van het Belgisch tourisme toont men zich vol" ö;ian over het besluit der Ne derlandse regering een bedrag aan deviezen ter beschikking te stellen van de Nederlanders, die deze zomer een bezoek aan België wensen te brengen. Men wyst erop, dat het be drag aan deviezen, dat voor Nederlandse toeristen naar België beschikbaar is 25 milli oen francs bedraagt, zodat er waarschgnlijk een lotingssy steem zal moeten worden inge voerd, zoals dit ook reeds voor Zwitserland en Frankrijk geldt. Verder ontveinst men zich in deze kringen niet, dat het be drag van 300 francs per dag per persoon slechts toelaat zeer matig te leven in België. De hotelnijverheid en vooral de hotels van betere klasse zijn dan ook niet met deze regeling gebaat. 'Wat de Noorderburen voor al zal aanlokken, zo is men hier van oordeel, is een kort en goedkoop verblyf, waarbij zij de kostbare Belgische francs zullen kunnen beste den aan het kopen van allerlei waren, die in Nederland nog moeilijk te krggen zijn. Niet temin ziet men in de getrof fen regeling een poging van de Nederlandse regering om het hotel- en restaurantbe- drijf in België tegemoet te Het Vikingschip, een van de kleurige groepen uit d© histo- komen. rische op tocht in Middelburg, vaart langs de Watertoren. kort schietend Nederland de zege heeft kunnen behalen. Een overwinning, die hoofdza. kelijk het gevolg was van In dividueel spel, in oasu van twee doorbraken van Wilkes, en van een hoogst eigenaardig doelpunt, waarbij Rosenburg de bal het laatst aanraakte, die met veel effect langs een ont hutste doelverdediger in het doel belandde. Het eerste doelpunt van Wil kes een minuut na de aan. vang van de wedstrgd werd gescoord op een moment, dat de Ierse verdediging een grote sector in het midden had vrij gegeven, waardoor Wilkes on gehinderd en onbedreigd naar het doel kon rennen om met een enorm hard schot recht vooruit te doelpunten. Dit ging alles zo gemakkeiyk in zgn werk, dat een catastrophe voor de Ierse Vrijstaat mogelijk leek. Maar zelfs toen die catastrophe uitbleef en Rosen- burgs vreemdsoortige doelpiftit tien minuten later een nut tige voorsprong had ingeleid, leek Nederland de overwinning niet meer te kunnen ontgaan. TERUGGEDRONGEN. Na de hervatting echter vie. len de Ieren zó enthousiast en goed aan, dat Nederland voor enige tijd teruggedrongen werd en toen een van hun goede aanvallen de beste van deze middag de linksbuiten O' Kelly een gemakkelijke kans tot doelpunten geboden had, waarvan hg dankbaar ge bruik maakte, zag het er niet zo gunstig meer voor Neder land uit. Vooral niet, omdat zich intussen bij twee Neder landse voorhoedespelers, Ro senburg en van der Tuyn, en. keiverwondingen hadden ont wikkeld, waardoor genoemde spelers naar de rèspectieve vleugels verhuisden. Met het De provincie heeft 11 achterlijke leerlingen, 8 a 9 scholen voor hen nodig. Zeeland heeft onder zijn lagere schoolkinderen onge veer 11 voor wie dit on- derwys om een of ander© re den niet geschikt of te zwaar is. Dat is een gunstig per centage, want het landelijk percentage van zogenaamde achterlijke leerlingen beloopt niet minder dan vgftien. Deze betrekkelijk gunstige toestand voor Zeeland had er evenwel niet toe mogen lei den, dat men aan het bui tengewoon lager onderwijs, waarop deze kinderen zgn aangewezen, nu ook minder aandacht zou gaan schen ken. Toch is dat gebeurd. Zeeland heeft slechts één B.L.O.-school op Wal cheren, en één in Hulst, terwijl een derde te Goes in oprichting is. Het zou echter volgens de lande- lyke normen 8 9 B. L. O.-scholea moeten hebben. Het Rijk is bereid op elk aantal van drie duizend l.o.- leerlingen de stichting van een B.L.O.-school te bevorde ren en Zeeland heeft tot nog toe van die regeling geen af doende gebruik gemaakt. Het gevolg daarvan is (lat Schouwen en Duive- land, waar blijkens een onderzoek van de school arts direct 85 leerlingen een B.L..O.-sehool kunnen bevolken, zo'n instituut niet heeft en dat Weste lijk Zeeuwsch-Vlaanderen, waar ook zo'n school dringend gewenst is, even min daarover de beschik king heeft. EEN ONDERZOEK. De Stichting Zeeland voor Maatschappelijk en Cultureel werk, die geen eigen taken uitvoert, maar all© leemten op sociaal en cultureel ge bied in Zeeland onder de lou pe neemt, heeft daarom een voorlopig onderzoek naar het B.L.O.-probleem ingesteld. Daarbg is gebleken,- dat vooral West-Zeeuwsch-Vlaan- deren een B.L.O.-school no dig is. Het dagelijks bestuur van de Stichting Zeeland heeft nu een sectie gevormd, die de uitbreiding van het buiten- fewoon lager onderwijs in eeland ter hand zal nemen. Zg stelt zich voor om met vertegenwoordigers van alle betrokken instanties dit on derwerp te bestuderen en dan vast te stellen, waar vestiging van zo'n school mo gelijk is, wie daaraan kun nen meewerken en hoe op de snelste wijze resultaten be reikt kunnen worden. DE VOORDELEN. De voordelen van B. L. O.- scholen zijn tweeërlei. In de eerste plaats worden de ge wone lagere scholen bevryd van een aantal leerlingen, die daar een grote rem vor men en de bijzondere aan dacht van de onderwijzer no dig hebben, zonder dat deze bevredigende resultaten kan bereiken. Daarnaast kunnen de zo genoemde achterlijke leerlin gen op de B.L.O.-scholen de leerstof krggen, welke zg no dig hebben, zodat zij daar veel beter tot hun recht ko men. Deze scholen immers zyn ingesteld op hun ver standelijke vermogens en op hun speciale behoeften ook wat de karaktervorming be treft, Vooral door het aan kweken van meer handvaar digheid zal het mogelijk zgn deze leerlingen later een nut tige plaats in de samenleving te geven. DE NAZORG. In dit verband is het van betekenis, dat de sectie van de Maatschappij Zeeland, be halve de stichting van B. L. O.-scholen ook de nazorg in haar studie zal betrekken. Het vraagstuk van de werk inrichtingen zal bekeken wor den en behalve de landelijke bonden voor B. L O. zal 't gewestelijk arbeidsbureau in de besprekingen worden be trokken. Deze verbetering en uitbrei ding van het B. L. O. in Zee land zal een arbeid zgn, die ongetwijfeld enig© jaren in beslag zal nemen. Vooral de vraag in welke plaats de scholen moeten komen en hoe het vervoer van de leerlingen geregeld dient te worden, zal nauwgezet worden overwogen. Deze scholen zullen namelijk streekscholen moeten worden, waaraan dus groepen van gemeenten dienen mede te werken. Zoals de cyfers thans lig gen, kan verwacht worden, aart; Walcheren met zgn 7000 l.o.-leerlingen in de toekomst twee van deze scholen zal hebben en Beveland met een zelfde aantal leerlingen even eens twee, evenals Oost Zeeuwsch Vlaanderen. Voor Duitse premiers zijn het eens met de gouverneurs. WEST-DUITSLAND IN WORDING Tussen de drie Westelijke militaire gouverneurs in Duits land, d© generaals Clay, Ro bertson en KönJg en de elf West-Duitse premiers is over eenstemming bereikt ten aan zien van de te nemen stappen ter vorming van een politiek regiem in West-Duitsland. De voorbereidingen voor het bijeenroepen van een constitu erende vergadering zullen Woensdag beginnen. De constitituerende vergade ring zal „parlementaire raad"' worden genoemd en de voor lopige grondwet die door dit lichaam zal worden uitgewerkt zal basiswet heten. De Duits© premiers zouden gaarne zien, dat de nieuwe grondwet wordt geratificeerd aoor de parlementen der di verse staten en niet door een plebisciet in de staten. MARKGRAF ONTSLAGEN De Sowjet-Kommandantura van Berlijn heeft geweigerd 't ontslag van Markgraf als hoofdcommissaris van politie goed te keuren. Markgraf, die bakker van beroep is werd in 1945 door de Russen als hoofd ■van de politie aangesteld. In Londen wordt de Russi sche inmenging beschouwd als een nieuwe bron van moeiiyk- heden. gevolg, dat de Nederlandse voorhoede er op een gegeven ogenblik als volgt uitzag: Ro senburg Lenstra Rijvers Wilkes van der Tuyn. By een dergeiyke voorhoede met twee gewonde vleugelspe lers kon natuurlyk moeilijk van enige eenheid sprake meer zijn. Dat Wilkes in deze periode zelfzuchtig speelde (en weder, om met die spelwijze succes had) zal wel niemand hem mo gen verwijten. Het derde Nederlandse doel punt maakte aan alle twijfel over wie de uiteindelijke over winnaar zijn-zou, voorgoed een einde, want de Ieren hadden reeds teveel van hun krachten gevergd, zodat voor geen ver rassende opleving van hun ploeg gevreesd behoefde te worden. Daar kwam nog bij, dat de Ierse doelverdediger ook al gewond was geraakt. Het was wel eigenaardig dat men voor dit Olympisch tournooi niet dezelfde regels omtrent invallers liet gelden als voor gewone interlandwed. stryden en zich hield aan de Engelse regel, dat geen inval lers worden toegelaten, zelfs niet voor een doelverdediger. Dat deze wedstrijd verder een nóg minder interessant verloop had dan tevoren moet vooral worden toegeschreven aan het handhaven der gewon de spelers. DRIE GOEDE SPELERS We spraken reeds over de technische tekortkomingen van de Nederlandse ploeg. Hierop maakte Rgvers een zeer gunstige uitzondering. Het was een genoegen deze kwieke Zui. derling aan het werk te zien" Ook hij maakte zich teveel aan zelfzuchtig; spel schuldig, maar een dergelijke technicus kan zich die luxe veroorloven zon der een aanval als zodanig na deel te berokkenen, hoewel ook Ryvers zich evenals Wilkes meer als onderdeel van een volledige aanval zal dienen in te schakelen en aan te passen om deze aanval tot de grootste prestaties te kunnen opvoeren. Gelukkig stonden er achter de wat kwakkelige aanval twee rotsen, waarop Nederland bouwen kon: de spil Terlouw en doelman .Kraak. Beide in elk opzicht Huizenhoog uitste. kend boven hun collega's aan Ierse zijde. Telkens wanneer de Nederlandse pleeg uiteenviel of andere fouten een tijdelijke de pressie veroorzaakten, zorgden Terlouw en zo nodig Kraak,, voor een stimulans. Twee spe lers, waarop Nederland trots mag zijn. Onze vleugelhalves waren niet zwakker, maar ook niet beter dan de middelmatige Ierse, doch onze backs konden over het algemeen met ere een vergelijking met de Ierse doorstaan. Het debuut van de B.V.V.'er Krygh op de rechts- halfplaats was overigens niet onverdienstelijk. Het was jam mer, dat ook in onze verdedi ging telkens weer hiaten ont. stonden door gebrek aan een heid. Dat deze fouten niet door de Ierse aanvallers werden af gestraft pleit niet voor de Ierse aanval. Nederland heeft deze wed strijd gewonnen, omdat onze gif spelers, ondanks alle te kortkomingen, toch nog ster. ker waren dan hetgeen de Ier se Vrijstaat presteren kon. We kunnen slechts hopen, dat het Britse elftal op 31 dezer op het veld van Arsenal Nederland tot beter spel zal inspireren. Dit zagen wij reeds op het Paastournooi in Engeland waar Nederland na een slecht begin veel goeds presteerde, toen onze ploeg de over de grond splende Britse ploeg ontmoette. ANTI.REVOLUTIONNAIRE KAMERFRACTIE. De anti-revolutionnaire Twee de Kamer-fractie heeft tot haar voorzitter gekozen de heer J. Schouten. Tot tweede West Zeeuwsch-Vlaanderen is voorzitter is mr. A. B. Roosjen er één nodig en voor Schou- tot secretaris mr, J. Terpstra wen eveneens één. i benoemd. Luxemburg versloeg Afghanistan. De tweed© wedstrgd van de voorronde voor het Olympisch voetbal-toumooi die tussen Luxemburg en Afghanistan,- werd met 6-0 door Luxemburg gewonnen. Bg de rust was de stand reeds 3-0. Vooral de linksbuiten Schammel toonde zich productief. Door deze overwinning plaatste Luxem burg zich m de eerste ronde, waarin zg Zaterdag as op 't Fullham-terrein te Londen Zuid-Slavië zullen ontmoeten. WARM Geldig tot Dinsdagavond. Zonnig, droog, warm tot zeer warm weer. Zwakke tot matige wind uit Oostelykc richtingen. Aan de kust in de namiddag op sommige plaat sen tijdelijk een wat koelere zeewind.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1