De Calamiteuze Polders in West Z.VIaanderen PREDIKBEURTEN Bijzondere Politierechter WALCHEREN LEZERS SCHRIJVEN Chefarine,A Walcheren. Mysterie Prinsengracht De heer C. Philipse, lid van Ge deputeerde Staten, schrijft ons het volgende: Mag ik naar aanleiding van „Ca lamiteuze polders in W.-Zeeuwsch- Vlaanderen" in Uw blad van Vrij dag 16 Juli 1948, enkele opmerkin gen maken? Op de hoge lasten zelf zal ik mo menteel met ingaan, omdat deze binnen afzienbare tijd behandeld zullen worden voor de Raad State afd. geschillen. Ik ben echter van mening dat het door u gepubliceerde stuk on juistheden bevat, die kunnen lei den tot onrust In de streek. Dat de Calamiteuze polders, om dat zij duurder zijn in beheer en onderhoud, buiten Het 't Vrije van Sluis zijn. géhouden kan alleen door diegenen medegedeeld wor den, die de geschiedenis niet ken nen Geheel andere motieven lig gen hieraan ten grondslag. Uw stuk kan de schijn wekken, dat 't Vrije van Sluis geen zeewe- rende dijken in beheer en onder houd zou hebben. Niets is minder waar; wie geen vreemdeling is in West-Zeeuwsch-Vlaanderen weet wel beter, ook dat waterschap zucht momenteel onder de kostba re werken, die enkel tonnen gouds op zullen eisen. Dat in Walcheren alle gronden de zelfde lasten moeten betalen is evenmin juist, wel is dit het ge val met de gronden die behoren tot de polder Walcheren, maar dit is grotendeels één gebied; de ove rige polders in Walcheren echter betalen over het algemeen veel minder waterschapslasten. Walcheren heeft tot op heden zijn eigen lasten nog kunnen dra gen, maar dat is niet het geval met de Calamiteuze polders in Zeeuwsch-Vlaanderen, behalve de laatste jaren de Hoofdplaat en Thomaspolder. Te gemakkelijk worden de te korten vergeten, die de belasting betaler heeft bijgepast sinds de wet van 1870 bestaat. Zij voorzien in geen klem bedrag: tot op heden Sl.m. 20 millioen gulden over ge- eel Zeeland. Dat de lasten zeer zwaar en ondraageüjk worden is niet te ont kennen, maar dit geldt ook voor de vrije waterkerende polders. Wat de mijnenvelden betreft, de ze dienen vergoed te worden door de Dienst Landbouwherstel. Dat de verhoging der pachtprij zen maximaal 17 pet. zou bedra gen, is onjuist. De pachtprijzen in hun geheel zijn t.m. 1946 met dit percentage gestegen Wat behuisd land betreft, en met 20 pet. be treffende de losse percelen, maar dit zegt niet, dat dit het maximum is. Tevens is het momenteel verbo den dat de pachter de lasten be taalt. als bestaansdeel van zijn pachtsprestatie. Dat de ingelanden van Het 't Vrije van Sluis bevoordeeld zou den worden, betwijfel ik. Vraag het hun zelf eens. Weet Uw zegs man dat veleingelanden in Het Vrije van Sluis het 5 6 voudige aan waterschapslasten betalen sinds 1940? (De schrijver van het artikel van 16 Juli deelt naar aanleiding van de opmerkingen van de heer Phi lipse nog het volgende mede: Ons betoog had juist voorname lijk de bedoeling te wijzen op de hoge lasten, die ondraaglijk zijn geworden. Zo is de waarde van de grond verdeeld in klassen, maar welke waarde men lasten moet be talen. Deze lasten nu zijn ver hoogt als volgt: le klasse van f 46 op f 65. 2e klasse van f 38 op f 55. 3e klasse van f 33 op f 45, 4e klas se van f 27 op f 35, 5e kl. van f 20 op f 25. 6e klasse van f 10 op f 10. Nu ishet zo, dat practisch alle grond in een hogere klasse is ge komen, hoewel de kwaliteit niet is verbeterd. Integendeel is de waar de minder geworden, omdat vele gronden, mijnenveld zijn gèweest. of door granaten en bommen heb ben geleden. Daarbij komt dat drainages zijn verwoest, dat de op stallen zijn vernield enz. De vergoeding van deze oorlogs schade door de Dienst „Landbouw herstel" is volgens de boeren ver re van bevredigend. Wij willen hier nog enkele voor beelden geven van de verhoging van lasten: van f 2718 .tot f 4775; van f 746 tot f 1243; van f 2288 tot i 4057. Dit is slechts een greep van de navorderingen die hebben plaats gehad. Dat ,,'t Vrije van Sluis" ook zee- werende dijken in beheer en on derhoud heeft, is juist, doch niet die van de Calamiteuze polder „Oud en Jong Breskens", waar het, de heer Philipse zal het reeds heb ben begrepen, over gaat. Welis waar is dit een gevolg van de wet van 1870. die bepaalt, dat de TEKORTEN voor het onderhoud van de zeewering of waterkering, voor twee derde door het Rijk en voor één derde door de Provincie worden betaalt. Zou ook deze polder bij ,,'t Vrije van Sluis" zijn ondergebracht, dan zouden deze bijdrage vervallen. En aangezien het onderhoud en be heer van deze polder veel duur der is, werd deze niet bij ,,'t Vrije Van Sluis" opgenomen. Deze wet van 1870 deugt echter niet meer voor deze tijd. In 1870 kende men in de polders geen ver harde wegen. Thans is dat anders, van deze verharde wegen maken toch ook anderen gebruik. De Zeeuwse polders kosten in derdaad veel geld, doch wat bete kenen deze polders voor onze voedselvoorziening? Dat mag toch niet onderschat worden. Na Informatie is ons inderdaad gebleken dat de verhoging dei- pachtprijzen niet maximum 17 is, doch dat deze verhoging wordt aangepast aan de waarde van de grond. Inderdaad is het momen teel verboden, dat de polder de lasten betaalt, als bestaansdeel van zijn pachtsprestatie, maar hoe is het in de practijk? De verpachter kan pachters genoeg krijgen, nu er zo'n gebrek is aan land! Tenslotte is het toch zo, dat ook andere polders beschermd worden door de zeewering, voor welker onderhoud de boeren in de Cala miteuze polder zulke ondraaglijk hoge lasten moeten betalen. Een herziening van de wet van 1870 is dan ook een eerste eis. Red. P. Z.C.) Wel doodstraf in Engeland. Gezien de oppositie van het Hogerhuis heeft de Britse rege ring besloten van de afschaf fing der doodstraf, zelfs parti eel, af te zien. De reddingsboot President Jan Leis is Woensdag tweemaal uitge varen om zeilscheepjes op te halen, die zich voor de ingang van de Nieuwe Waterweg in moeilijkheden bevonden. Doodstraf tegen Vught-bewaker geëist. De procureur-fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof te 's- Hertogenbosch, eiste tegen de Rotterdamse chauffeur J. W. de G. de doodstraf. Beklaagde was als S.S.-man gedetacheerd bij de bewaking van het be ruchte concentratiekamp te Vught. Uit de getuigenverhoren bleek, dat beklaagde zelf on der zijn collega's-gevangenbe waarders als fanatiekeling be kend stond. Van de radio op de naaimachine. Gezien de enorme vraag naar naaimachines in ons land en in de gehele wereld heeft de N.V. Waldorp Radio te 's- Gravenhage besloten electri- sche naaimachines te gaan fa briceren. In de loop van 1949 hoopt men met de productie te beginnen. Voorlopig zullen 200 tot 300 arbeiders in deze nieuwe industrie werk kunnen vinden. Reeds het volgend jaar denkt men een vrij aanzienlijke productie te bereiken. De nieuwe Waldorp-naaima chine is een Zwitserse uitvin ding, die buiten dat land nog onbekend is. De fabriek heeft licentie verkregen om voor de Eehele wereld te produceren 'e machine zal worden uitge voerd in een gemakkelijk transportabel koffermodel en zal vele nieuwe snufjes ten be hoeve van de huisvrouw in zijn binnenste verbergen. Rotterdam krijgt zijn nieuw carillon voor de Stadhuistoren. De 48 nieuwe klokken zijn in de Maasstad aangekomen. De aankomst voor het Stadhuis. Textiel en varkens. De bijzondere Politierechter te Middelburg behandelde de volgen de zaken: J. J. v. d. O., 13 J.. controleur te Terneuzen. had een varken ge kocht zonder een aankoopvergun ning. I 50 of 20 d. met teruggave opbrengst. D. F. d. W.. 58 J.. grondwerker, had te Hulst van verstflËl lende personen tabaksbonnen gekocht; i m. gevangenisstraf. L. H., 31 j., autoverhuurder te Nieuw- en St. Joosland, had zich te verantwoorden wegens het on bevoegd voorhanden „ebben van textielproducten, shagtabak en si garetten. Bij een op 5 Maart 1948 in de woning van verdachte gehou den huiszoeking werden aldaar aangetroffen: 20 knotten sajet, 105 ongebanderolleerde pakjes tabak en 12 ongebanderolleerde dozen si garetten. I 125 of 25 d. met ver beurdverklaring van het inbeslag- genomene. A. P. de B-, 42 j.. caféhouder te Oostburg, had een varken in ont vangst genomen zonder een aan koopvergunning: f 40 of 20 d. E. P.. 49 j.. koopman-woonwa genbewoner. had op 20 Mei 1948 te Rilland-Bath onbevoegd voorhan den 104 meter vitrage, 40 of 20 d. F. van G-, 33 j., landbouwer te BEWAKERS PROTESTEREN. De bewaker O. Hellinga van het kamp Domburg protesteert tegen de zinsnede uit het jaar verslag over 1947 van het Ge westelijk Arbeidsbureau te Middelburg, waarin geconsta teerd wordt, dat bij het ver richten van arbeid door poli tieke delinquenten de bewa king in verschillende gevallen weer alles te wensen overliet (P.Z.C. van 20 Juli). HQ acht j.het over de hekel halen van de bewaking zonder argument of bewijs" een laakbare hande ling. (Wtf vermoeden, dat het ver wijt toch wel niet zonder reden zal zijn geweest. Of Domburg, een uitzondering ls, weten wjj niet. Red.). (Ingezonden mededeling) Gezonder en mooier wordt Uw huid door Hamamelis, het sap van de struik Witch Hazel, verwerkt in Hamea-crême. mmm—m (Ingezonden mededeling) m ÉHMiiI I hlI' 11I JMÉIi Middelburg WEDEROPBOUW MONUMENT De buurtvereniging Stations- straat-Loskade-Loskade- Blauwedijk te Middelburg heeft op een zeer sympathieke wijze uiting gegven aan de feestvreugde over het 50-jarig regerings-jubileum der Konin gin, maar tevens hulde ge bracht aan allen, die zich verdienstelijk maken bij de herbouw van Zeeland. Voor het hek van de Sta- tionsbrug tegenover de Sta tionsstraat is een door de heer L. Heijmans ontworpen monu ment geplaatst, als symbool van de wederopbouw uit aller lei bouwmaterialen samenge steld. Des avonds wordt het door schijnwerpers belicht. LEGER DES HEILSCONCERT Zaterdagavond om zeven uur zal het Leger des Heils-mu- ziekkorps, onder leiding van kapelmeester J. Amoldes, op de Dam te Middelburg, vader landse liederen en marsen ten gehore brengen, UITSTAPJE OUDEN VAN DAGEN Van de autotocht voor Middelburgse ouden van dagen naar Zuid-Beveland hebben zich 325 deelnemers aange meld. Hoewel men voor het vervoer 93 luxe auto's nodig heeft, hebben zich tot nu toe maar 58 automobilisten 'met hun wagen beschikbaar ge steld. De voorbereidende com missie doet daarom een drin gend beroep op 35 auto-bezit? ters om er aan mede te wer ken, dat de rijtour kan slagen. Expositie Ph. ten Klooster. De eerste expositie, die de Veerse schilder Philip ten Klooster houdt in de boek handel Van Ben them en Jut ting te Middelburg is op merkelijk, omdat men hier wordt geconfronteerd met het werk van de weinige Neder landse kunstenaars, die een „Oosters" penseel voeren. Ten Klooster heeft niet alleen de Chinese techniek toegepast, maar zijn gehele oeuvre ademt ook een Oosterse geest. Hij ge bruikte zgde-papier, dat ge wassen werd en waarop ver volgens datgene, wat de schil der had leren liefhebben er begrijpen, door middel van penseeltjes in inktlijntjes en -vlekjes gestalte kreeg. Het re sultaat is ondanks deze beperk te uitdrukkingsmogelijkheid verrassend. Contouren, détaille ring, kleur mist men dank zij de fijnzinnige nuanceringen niet in de rake impressies van Veere, het Veerse gat, een groep paarden, enkele lelies. Ook bij de toepassing van andere technieken bespeurt men ten Klooster's artistieke verwantschap aan de Ooster se kunst; zijn pentekeningen en kleurhoutsnede zijn knap gedaan, maar boeien niet in die mate als zijn ander werk. Zeer geslaagd zijn ook de twee geëxposeerde plastieken in kalksteen en kalkzandsteen, een jongenskopje en een knie lend naakt, de dageraad, voor treffelijk van vormgeving en allure. R. AFSCHEID VAN DE HEER CH. J. BAKKER Deze week nam de heer Ch, J. Bakker afscheid van dé Rijkskweekschool te Middel burg, waaraan hij van 1 Juli 1922 af als leeraar in de Ne derlandse- en Duitse taal ver bonden is geweest. Uit de woorden van afscheid, die tot hem werden gesproken door de directeur, collega, leerling, oud-leerling en de inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Middelburg. bleek wel, hoe de heer Bakker door allen werd gewaardeerd. De hoofdinspecteur voor de onder wijsopleiding, die niet aanwe zig kon zijn, had de directeur verzocht de scheidende leeraar uit zijn naam te danken voor het vele en grote werk, dat deze veor de school had ver richt. Door alle sprekers wer den als herinnering cadeaux aangeboden. De heer Bakker dankte ontroerd. Daarna werd door de leerlingen van de school een kort programma afgewerkt. „NEDERLANDS NIEUWE KERKEN". Zoals reeds eerder werd ge meld, zal op 17 Augustus te Middelburg ln de Concert en Gehoorzaal een tentoonstel ling worden geopend, waar een groot aantal ontwerpen van kerkbouw zal worden ge- exposeerd. Tijdens deze tentoonstelling zal op 20 Augustsus voor be langstellenden een congres worden gehouden, waar vier prominente figuren het woord zullen voeren, te weten: Ds. W. A. Zeydner uit Rot terdam over het onderwerp: Richtlijnen voor de inrich ting van het kerkgebouw, vastgesteld in de vergadering van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde kerk d.d. 17 Juni 1947 te Groningen; Dr. A, I. M. Kat uit Haarlem over de liturgische zin van het R.K. kerkgebouw; Ir. Alph. Siebers uit Breda over de vormgeving van het R.K. kerk gebouw en prof. ir. J. Berg hoef over de ruimtevorm van het Protestantse kerkgebouw. Vlissingen ERGERLIJKE BALDADIGHEID. Woensdagavond zijn bij een viertal winkeliers in de Wal- straat te Vlissingen spiegelrui ten voor de étalages door een onverlaat ernstig beschadigd. Met een hard voorwerp, ver moedelijk een diamant of glas snijder, werden diepe kerven in het glas gesneden. Van de dader ontbreekt tot nu toe elk spoor. Zij, die hieromtrent in lichtingen kunnen geven, wor den verzocht zich: met de Po litie of de winkeliers in ver binding te stellen. O.- en W.-Souburg EERSTE WONING De 60 woningen, die het bouwplan „Middenhof" te Sou burg omvat, zijn thans zover gevorderd, dat de eerste wo ningen in gebruik genomen zijn. De Geref. Jongensclub „Ti- motheus" te Souburg maakte een autotocht naar Breda en Tilburg. SCHEPEN VAN EN NAAR INDONESIË. Van Indonesië: „Indrapoera' pass. 22 Juli Gibraltar (wordt 26 Juli in Hoek van Holland verwacht), „Weltevreden' pass. 22 Juli Port Said. Naar Indonesië: „Temate" pass. 22 Juli Malta, „Water man" pass. 22 Juli Don dra. head. HE 7 VAN DE FEUILLETON Tjeerd Adem» 104 Inspecteur Beekman glim lachte geruststellend. „In elk geval behoeft U met deze politiemacht in Uw huis niet ongerust te zijn, tante Marianne", zei hij- „Krijgen we weer van die lekkere cocktail?" „O nee- Niet, dat we 't niet graag zouden geven, maar meneer Feenstra heeft gezegd dat we geen alcohol mogen schenken. Ik mag alleen een kopje thee presenteren. Neem mij niet kwalijk, beste jon gen, maar ik moet nog naar de keuken en ze kunnen ie der ogenblik hier zijn". De inspecteur knikte haar bemoedigend toe. „U zult zien, dat er voor Uw vrienden niet de minste onge rustheid bestaat", zei hy. „Trouwens ik vermoed, dat 'n eventuele arrestatie niet eens in Uw bjjzyn zal gebeuren." „Is hethet is toch geen van onze gasten?" vroeg tante Marianne. „Jullie zetten toch geen val uit voor dokter Van Bremen?" „Neen, neen, daarop kunt U gerust zijn." „Hier staan sigaretten, he ren", zei de heer De Wit. „Ik hoop, dat U er een ruim ge bruik van zult maken. Heeft U nog bijzondere instructies, me. neer Feenstra?" „Dank U, mijnheer", zei de rechtercommissaris vriendelijk. „Ik beloof U, dat wij U zo spoedig mogelijk weer de be schikking over Uw huis zullen geven. Als de dokter komt wil ik hem graag even spreken." „Dokter en mevrouw staan juist in de gang, mijnheer", zei de makelaar. „Wil ik vragen of de dokter even alleen bin nen wil komen of wilt U hem liever privé „Neen, neen", zei de rech tercommissaris, „dat is niet nodig." De heer De Wit knikte en liet een ogenblik later de dok ter binnen, wiens gelaat ver somberde, toen hij de vertegen woordigers van politie en jus. titie zag met wie hg zo lange tijd onvrijwillig in aanraking was gekomen. „Neemt U alstublieft plaats, dokter", zei de heer Feenstra, naar een fauteuil wijzend. „De mogelijkheid bestaat, dat wjj vanavond Uw hulp nodig heb ben." „In welk opzicht, mijnheer?" vroeg de dokter stroef. „Wy zullen in de tgd, dat de gasten zich door het huis ver spreiden, waarschijnlijk iemand arresteren en de mogelijkheid bestaat, dat deze man zich niet zonder meer zal overgeven." „Met de kans, dat hij min of meer zal worden beschadigd", zei de dokter begrgpend. „Juist, ik zou U daarom wil len verzoeken straks in destu. deerkamer te willen biyven?" De dokter knikte. „Ik was graag by. mijn vrouw geble ven", zei hg, „maar ik zal haar wel even op de hoogte stellen. Kan mgr. vrouw binnen ko men?" „Natuurlgk, dokter", zei de heer Feenstra. Hy stond op, toen mevrouw Van Bremen in de kamer werd gelaten en wees haar hoffelijk een zit plaats. De deur werd opnieuw ge. opend en het echtpaar Visser trad binnen. „Wat een drama", zei de ad vocaat, terwgl hg naar de ern stige gezichten keek. „Zijn jul lie van plan hier vanavond een opvoering van „De twee we. zen" te geven?" Hy kreeg geen antwoord, want aller ogen vestigden zich op de deur, welke de hulpkell- ner had open gedaan om me vrouw Jaarsma door te laten. Ze keek met hoog opgetrok ken wenkbrauwen naar de autoriteiten en liep langzaam naar een stoel naast de thee. tafel, waar ze ging zitten. ,,'t Is toch zeker niet de be doeling, dat ik vanavond weer op die vuile kisten moet klim men", zei ze, zich tot de rech tercommissaris wendend. „O, kgk, daar is die verschrikkely- ke man ook weer. Is dat nu nodig, dat die er ook altijd by zit?" „Laat U dat maar aan ons over. mevrouw", zei de rech- ter-commisearis. De heer en mevrouw Van den Brink traden de kamer binnen en de apothekersvrouw, die haar vriendin ontdekte, zette zich met een zucht van verlichting nafct mevrouw Visser „Wat een begrafenisgezich ten, Sophie", fluisterde zij. „Sssst", zei mevrouw Visser waarschuwend. „Wat gaat er nu eigenlijk febeuren?" vroeg mevrouw aarsma. „Gaat U nu iemand arresteren?" „Misschien wel, mevrouw", zei de rechter-commissaris on willig. „Weet U dan al wie de moord gepleegd heeft?" (Wordt vervolgd) Ned. Herv. kerk. Aagtekerke: 10 en 2.30 ds. Noteboom, Arne- muiden: 10 en 2.30 ds. Mulder. Biggekerke: 10 ds. Oosthoek, 2 ds. Hartjes, Domburg: 9.30 dr Hack, 7 ds. Aalbers. Gapinge: 2 ds. de Boer (H.A.). Grgpskerke: 10 ds. v. Loon, 2.30 ds. Aalbers. Kleverskerke: 9.30 ds. Otte Koudekerke: 10 dhr. Sabben. 2.30 ds. v. Dijl, Meliskerke: 2.30 dhr. Barnard. Middelburg: Oostkerk: 9 ds. Don (jeugdd.), 10.30 en 7 ds. Don, Nieuw- en St. Joosland: 10 dhr. Barnard, 2.30 ds. v. Woerden, Oost- en W.-Souburg: 9.30 ds. v. Empel. 7 ds. van Dijl. Oostkapelle: 10 en 2.30 ds. Richard, Ritthem: 10 ds. Witteveen. 2.30 dhr. Wijsman, Serooskerke: 10 ds. v. Woer den, 2.30 dienst, St. Laurens: 10 en 2.30 ds. J. P. Simoons, Vrou wenpolder: 10 ds. de Boer, Westkapelle: 9.30 en 2.30 ds. Oosthoek, 't Zandt: 10 ds. v. Dijl, 7 ds. Witteveen, Vissingen: St. Jacobskerk, 10 ds. Aalbers. 5 ds. Witteveen. Eglise Wallonne. Middelburg: 10.30 ds. Risseeuw (bevest.) Lu therse kerk. Geref. kerk. Arnemuiden: 10 en 2.30 ds. Vreugdehil, Dom burg: 11 ds. Boon. 3 ds. Schee- Ie, Gapinge: 9.30 en 2 ds. Don- dorp, Grijpskerke: 10 en 2.30 ds. Scheele, Koudekerke: 9.30 en 2.30 ds. Elshout. Meliskerke: 9.15 en 2 ds. Gilhuis, Middel burg: Hofpleinkerk: 9.30 dr, Oussoren, 2.30 ds. v. Til, Noor- derkerk; 9.30 ds. v. Til, 5.30 dr. Oussoren, Oost- en West-Sou burg: 9.30 en 2.30 ds. v. d. Berg, Oostkapelle: 9.30 en 2.30 ds. Deenik (H. A.), Serooskerke: 10 en 2.30 dhr. de Jonge, St Laurens: 2 en 7 ds. Boon (H. A.), Veere: 9.30 en 2.30 ds. Streefkerk, Vlissingen: 9.30 en 5 ds. v. d. Bos. Vrouwenpolder: 10.30 en 4 ds. Brouwer, Westka pelle: 9.30 ds. Scheele, 2.30 lees- dienst. Geref. kerk ex art. 31. Mid delburg: 2 en 7 ds. Moggrè. Zoutelande: 9.30 en 4 ds. Vreug- denhil. Geref. gem. Aagtekerke: 9.30 2 en 6 leesd., Arnemuiden (24 Juli) 7 ds. de Wit, 9.30, 2 en 6 leesd., Meliskerke: 11 en leesd.. Middelburg: 9.30, 2 en 6 ds. de Wit, Oostkapelle: 10 en 2.30 leesd., Westkapelle: 11 en 4.30 leesd. Chr. Geref. kerk. Middelburg: 10 en 3 ds. Rijksen, Vlissingen: 9.30 en 5 leesdienst. Ver. Vrgz. Herv. Middelburg: 7 dr. Spelberg; Vlissingen: En gelse kerk 10,45 ds. van Wijhe. Evang. Luth. gem. Middel burg: 7 ds. v. Empel, Vlissingen: 10 da. de Boer. Doopsgez. gem. Middelburg: 10.1510.15 mej. dr. Bakker. Hersteld Apost. Zendingsgem. Vlissingen: 10 en 4.30 Bakkers gang. Leger des Heils. Middelburg: 10 en 7.30 M. Sonverein, 4 open luchtsamenkomst op de Dam. ZONDAGSDIENST DOKTOREN. Voor spoedgevallen zullen te bereiken zij: Middelburg: dr. J. C. Peeck, Langeviele 49, tel. 2637. Vlissingen: de heer J. J. Wol- ters, arts. Badhuisstraat 70, tel. 136. Voor Koudekerke, Westkapel le en Zoutelande: de heer Berk, arts, Langedamsestraat 30, Zou telande, tel. K. 1186—232. Oostkapelle: de heer P. J. Boon, arts te Oostkapelle, tel. K. 1188 Voor Veere, Serooskerke en —276. APOTHEKERSDIENST. Middeburg: (2 t.m. 30 Juli) Apotheek Nonhebei, Lange Delft 133, tel. 2538. Vlissingen: Apotheek fa. v. Ockenburg en v. d. Kleinemul der, Singel 5, tel ,511. FILMS VAN DE WEEK Opnieuw een lilm over Jongensstad. Een jaar voor de oorlog werden wg verrast door een ontroerende film. die 'n bele venis was: een onopgesmukt verhaal over de stad. aie de on langs overleden pater Flana gan in Amerika voor jeugdi ge boefjes had gesticht. Het succes over de gehele wereld was enorm en dat bracht Hollywood er toe nog een film over het zelfde onderwerp te maken, Mannen van Jongens stad (Alhambra, Vlissingen). Zoals te verwachten was,' werd- deze herhaling -een mis lukking. vergeleken althans bij de voorganger. Het ver haaltje begaat platgetreden paden en het sociale probleem der berechting van jeugdige delinquenten, dat de kracht uitmaakte van de eerste .Jongensstad", verdrinkt in deze film in een zee van sentimentaliteit. Het begaafde spel van Spencer Tracy en Mickey Roony kunnen dit pro duct, dat wellicht alleen nog voldoening mag geven aan de genen, die de eerste film niet zagen, niet redden. De kleurenfilm De Zoon van Robin Hood (Luxor, Vlissin gen) verplaatst ons naar de 13e eeuw, toen Robin Hood een onverschrokken strijder was voor de vrgheid en tegen de tyran. Zijn zoori deed daar in niet voor hem onder, zoals wij uit dit sensationele werk kunnen leren. Cornel Wilde geeft er een aardige uitbeel ding van, die zijn „Alladin' nog in de schaduw stelt. Met zijn vuisten, zijn degen en zgn listen slaat hg zich door alle tegenslagen heen en weet ten slotte de wrede Pembroke (Henry Daniell) te doden. Als beloning krijgt hg de hertogs- titel en de schone Catharine (Anita Louise) tot bruid. Kemseke. had in Nederland van verschillende landbouwers land ge huurd en de daarvoor verschuldig de bedragen (circa 4000), zonder vergunning in Nederlandse betaal middelen aan die landbouwers be taald: 3 m. gevangenisstraf. Ook de 39-j. landbouwer R. v. G., te St. Pauwels had zonder toestem ming circa 3800 betaald aan ver schillende landbouwers in Neder land wegens huur van door hem gepacht land. 500 of 3 m. en 1 m. gev. voorw. proeftijd 3 Jaar. C. J. B., 37 j.. rijwielhersteller te Merksem werd wegens mishande ling van P. L. M. de B.. te Hulst, veroordeeld tot 40 of 20 d. J. B.. echtg. van M. B., 24 J., te IJzendljke. werd v.egens het wegmaken van een emmer toebe horende aan J. B.. veroordeeld tot 20 of 10 d. D. S.. 20 j.. visventer te Bres kens. wegens schennis der eerbaar heid. 40 of 20 dagen. M. J. v. G., 31 j.. dagbladcolpor teur te Nieuw-Vossemeer, had op 24 Mei 1948 uit baldadigheid een aantal grote stenen gelegd over de gehele breedte /an de openbare weg onder de gemeente St. Phi- Wegens nishandeling werden veroordeeld: M. G.. 21 j., arbeider te Wol- faartsdyk. 40 of 20 dagen. A. J. de J., 26 j., landbouwers knecht te Kwadendamme, 1 10 of 5 dagen. J. van 1 W.. 39 J., arbeider te Kwadendamme. 10 of 5 dagen. C. R.. 28 j.. schipper te Rotter dam. had in Januari 1948 te We- meldinge met ander:.i een hoe veelheid steenkolen weggenomen uit een schip, welke kolen toebe hoorden aan de gemeente Hulst: 50 of 20 dagen. Voor de examens van de E.N. M.V. te Amsterdam slaagden voor costumlére de dames: A. J. FUlus. J. G. de Kam. M. J. v. d. Moere. L. P. Wisse te Kamperland: M. P. Gouloozev. Liere en H. C. Mar- cusse te Wissekerke. Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee 26 Juli. Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee Hoog water U.+N.A.P. U.+N.A.P. 4.38 2.00 16.46 1.87 5.04 2.16 5.45 2.26 6.08 1.50 17.16 2.03 17.49 2.11 18.17 1.29 Laag water u.—N.A.P. u.NAT. 10.34 1.77 23.10 2.15 11.15 1.97 23.51 2.36 11.49 2.13 11.28 1.36 23.55 1.75 5.11 1.94 5.36 2.10 6.16 2.19 6.41 1.45 17.19 1.80 17.48 1.97 18.19 2.05 18.46 1.26 11.03 1.72 11.44 1.91 0.24 2.52 12.06 1.33 23.41 2.08 12.19 2.07 Diefstal bij Kon. Mij. „De Schelde". De politierechter te Middelburg behandelde in cje ritting van 20 Juli de volgende zaken: Op 22 Februari 1943 werd bij de politie te Vlissingen kennis gege ven van vermissing van diverse goederen van het terrein van „de Schelde". Bij een onderzoek op 'n in de nabijheid van het fabrieks terrein liggend vissersvaartuig werden aangetroffen 100 m. staal draad: 6 maai 5 m. touw. *6 span- schroeven. 16 kabelklemmen.1 ijzeren kous. 7 D. sluitingen, 1 moersleutel. 1 beiteltje. 1 hamer. 1 handveger, 1 koperen ollespuit. 1 bus met 10 L smeerolie. 2 emmers en IV, m. Uzerpakking. alles toebe horende aan *de Mij. „De Schelde". Voor deze diefstallen hadden zich te verantwoorden: G. W., 18 jaar, L. L„ 24 jaar. B. T., 24 Jaar, allen vissers en wonende te Usquent. Zij werden veroordeeld tot 60 of 20 d. en 1 m. gevangenisstraf voorw., met een proeftijd van 2 jaar. W. M. de R.. 31 metselaar te Dordrecht, wegens diefstal van een hoeveelheid steen, toebehoren de aan de firma D., te Waarde, f 50 of 20 dagen. Rechtbank Middelburg UITSPRAKEN Bij de Arrondissements rechtbank te Middelburg werden de volgende vonnis sen uitgesproken: C. d. B-, 41 j., koopman, wonende te Kruiningen. ver blijvende te Goes, thans ge detineerd in het Huis van Be waring te Middelburg; we gens „oplichting", 8 maanden gevangenisstraf met aftrek voorarrest. M. de S-, 67 j„ smid, wo nende te Kruiningen, wegens „met iemand beneden de leeftijd van' 16 jaar ontuch tige handelingen plegen", meermalen gepleegd; 6 maan den gevangenisstraf voor waardelijk, met bijzon dere voorwaarde dat hij zich gedurende de proeftijd gedra gen moet naar de aanwijzin gen hem te geven door het Ned. Genootschap tot Reclas sering afd. Zeeland. C. S„ 27 j.t biikok, wonende te Zierikzee. thans gedeti neerd, wegens „diefstal", 8 maanden gevangenisstraf, met aftrek voorarrest. F. J. R. 30 j., slager te Vo gelwaarde, wegens het rijden met een auto op Zondag, zon der vergunning, f 35- of 15 dagen hechtenis, met bevesti ging van het vonnis van de Kantonrechter. Amsterdamse beurs 22 Juli 23 Juli 120 123 161%. 163 168^ 170% 194 194 301% 299% 339% 340 171 173 160% 162 197% 197% 183% 183% 224 225% 139 138% N.I. Hand. B Ned. Hand. My. A.K U. Calvé Unilever Kon Petr. Fokker Amst. Rubber H.A. Lijn Scheepv. Unie H.V.A Deli My. WM (3%%) Ned. (dollar '47) 102% 102% Ned. N.W.S. 81 81 Grootboek '46 98 98 Hoewel de handel op de effec tenbeurs te Amsterdam Vrijdag nog verre van omvangrijk was. bestond er voor zover althans te beoordelen viel, toch wat meer be langstelling. De koersen verschil den over het geheel niet veel bij die van Donderdag, maar de stem ming was toch goed prijshoudend, hetgeen klaarblijkelijk verband DE NEDERLANDSE IN- EN UITVOER 1 hield met het feit, dat de politieke 1 situatie, speciaal metbetrekking tot dc verhouding ln Berlijn, wat optimistischer werd beoordeeld. Het meest ging weer om ln Kor ■ïinkiyke, die fluctueerde tussen 339 en 341 en bij het schelden van de markt ongeveer 340 bedongen, van de industriëlen waren Unile vers. vergeleken met het vorige slot. met een koers van 298 aan vankelijk een viertal punten la- 'er> doch spoedig kon een kleine verbetering worden geconstateerd en later op de middag werd in hoofdzaak omstreeks 300 afgedaan, /oor Aku's bestond nu en dan mige belangstelling. 48 Jan. Feb Mrt Apr Mei Jua 48 Jan. Feb Mrt. Apr Mei •INVOER - UITV06R MAANDREM. 1947: INVOER 'UITVOER Jun ZON EN MAAN Zondag 25 Juli. Zon: op 4.50, onder 20-41. Maan: op 22-40, onder 9-11. l4e69tv.l>£lT Maandag 26 Juli. Son: op 4.52, onder 20-40- Maan; op 22 51, onder 1O 20-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 7