„De Magneet" VERKOOPSTER en een leerling verkoopster MICHELIN VOOR SLECHTS 2 CENT Cor van Biemen C. Hoebeke Ringrijderij te paard Onderwijzer worden 1 Oaebationlcur BEHANGLINNEN Betonijzerknipmachines Betonijzerbuigmachines Met grote blijdschap ge ven wy kennis van de ge boorte van ons Dochtertje en Zusje JERINA ADRIANA. (INA.) L. G. VAN DER WEEL. J. A. VAN DER WEEL GOEDHART. NELLY. Oostburg. 22 Juli 1948. Oude Haven 24. Met grote blijdschap ge ven wij kennis van de ge boorte van ons Zoontje en Broertje JACOB HENDRIK. De Heer en Mevrouw VAN VISVLIET— 1 VAN HOORN. MONICA. St. Laurens. 23 Juli 1948. Noordweg 241. Verloofd: JANNY VAN DER MEER en NICO W. GROEN. Vlissingen, 24 Juli 1948. Havendorp, 3e Maststr. 586 Nieuwendijk 10. Verloofd: TOOS WEYENS en KO KRAAK. Vlissingen, 25 Juli 1948. Walstraat 25. Kasteelstraat 61. TE KOOP: houten schuur, 11*4 x 6 m., een boomgaard, naast per. ceel O. Rijksweg, B 35, 's Heer Hendrikskinderen. Br. met hoogste bod aan Noord Houdringelaan 1, Bilthoven. JOHAN H. HANNEMAN Predikant WILHELMINA F. KOENE, geven kennis van hun voor genomen huwelijk, waar van de voltrekking is be. paald op Woensdag 28 Juli 1948, des namiddags 1 uur te Middelburg. Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 170. Middelburg, Lapgeviele 61 16 Juli 1948. Receptie 28 Juli van 4 6 uur in hotel „De Burg". Toekomstig adres: Rot terdam, Nieuwe Binnenweg 170. Op Zondag 25 Juli* a s. hopen, zo de Here wil en zij leven, onze geliefde Ouders, Be.* huwd- en Grootouders, L. MOERMAN en C. W. MOERMAN— VAN IWAARDEN, de dag te herdenken, 4c waarop zy 30 jaar ge- leden in het huwelijk traden. Dat hieraan nog vele jaren toegevoegd mo- gen worden, is de wens J van hun dankbare Kin. 4c deren, Behuwd- en 4c Kleinkinderen. 4c Rilland-Bath, Stationsstraat 93, Op Woensdag 28 jjj Juli a.s. hoopt onze 4c geliefde Vader, de Heer PIETER VAN SCHAIK, J 4c zyn 90ste geboorte- dag te herdenken. Dat hy nog lang ge- J spaard mag blijven is 4c de wens van zyn dankbare Kinderen, Be. 4c huwd-. Klein- en 4c Achterkleinkinderen. 4c 4c 4: Namens de Familie, M. SCHIPPER— 4c VAN SCHAIK. 's H. Hendrikskinderen, 4c 24 Juli 1948. 4c 4c 4: Receptie om 2 uur 4c in gebouw „Samuël". W. J. DE KOK en A. W. DE KOK— v. d. PLANKE, betuigen mede namens hun wederzijdse familie harte lijk dank voor de zeer vele blaken van belangstelling, vóór en tijdens hun huwe. ltjk ontvangen. Middelburg. Veersesingel 104. Onze hartelijke dank aan allen, die op 6 Juli ons zil. veren huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag gemaakt hebben. J. DE VOOGD. Z. DE VOOGD—BLAAS. Middelburg, 19 Juli 1948. Langs deze weg betuigen wij, mede namens onze kin deren, onze hartelijke dank, voor de vele blijken van be. langstelling bij onze 40-jari ge echtvereniging ontvah. gen. W. WISSE. P. WISSE— HOOGESTEGER H. Araodakarfca, Juli .'48, Zij, die wensen deel te nemen aan een Patroons cursus Vakbekwaamheid Smedenbedrijven, uit gaande van de afdelingen Middelburg, Zuid-Beve land en Oostburg van de B.S.P.N., gelieven zich op te geven bij onderstaande adressen: de heer I. J. SCHIEMAN, Teerpakhuizenstraat 18, Middelburg; de heer G. VAN DAM ME, Smederij, 's Gra venpolder; de heer D. LUTEYN, Zuidzandestraat 33, Oostburg. FAKJOQ5SE&in. G< LANGE VOBSSCAAÏ 5PSJ - TEIEF 24ÖÓ Hoe eerder, hoe beter. NAJAARSMANTEL (36 t.m. 42) in prachtige wollen stof. Vanaf 43.55 en 30 pnt. Magazijn „De Ooievaar" Goes vraagt een flinke ™n 't blijft toch niet altijd regenen Haal dusvlug Uwtekort aan verf waren of kwasten voor Uwve- cantic- arweitjes in het verfhuis Steeds voorradig: alle kleuren VERF EN LAKKEN, KWASTEN, TUBEN VERF EN PENSELEN, BE HANG EN GRON O PAPIER, WATER VERF, TEER, GROENE EN BRUINE CARBONILEUM ALUMINIUM xV „Hel VcrlhuSs' Breestraat 35-37, Telefoon 2371 Gemeentelijk Nijverheids, onderwijs te Missingen. GEVRAAGD: dagschool Een leraar voor het lijn en vaktekenen aan me taalbewerkers, aantal les tijden per week 16. een leraar in het vakteke nen en vaktheorie aan scheepsbeschieters, aantal lestijden per week 6; een leraar in de theorie van de moderne metaal, bewerking, aantal lestij den per week 2; een leraar in de Lich. oefe ningen, aantal lestijden per week 5. avondschool Een leraar in het teclmlsch schetsen, aantal lestijden per week minstens 4. Sollicitaties vóór 1 Au gustus te richten aan de burgemeester van Vlissin gen. Nadere inlichtingen bij de Directeur, Badhuisstraat 64, Vlissingen. GEMEENTE OOSTBURG. Voor de openbare kleu terschool wordt tegen 1 September gevraagd een onderwijzeres, hoofd der school in tijdelijke dienst met kans op vaste aanstelling. Bevoegde krachten genie ten de voorkeur. Sollicita. tiestukken met opgaaf van verlangd salaris binnen 8 dagen te richten aan de burgemeester van Oost burg. Wegens omstandigheden ter overname in Vlissingen, een goed beklante schoenmakerij (inventaris). Br. lett. Z 3, Bur. P.Z.C., Vlissingen. CONCERTGEBOUW Vlissingen. MORGENAVOND DANSEN. Beneden 18 jaar geen toegang. Moderne kinderwagen te koop. Seisweg 226, Mid. delburg. Te koop bij inschrijving k contant van de Heer J. A. TRIMPE BURGER te Aag- tekerke onder Kloetinge a. d. Abbekinderse Zand- de aardappels wassende op het perceel ge naamd „de Schuinschen hoek": als: ±80 aren Be. velanders, 40 aren Koop- mans blauwe en 2 hecta ren Bintjes. Inschrijvingen bij de hoop worden ingewacht tot Za terdag 31 Juli a.s. uiterlijk 12 uur ten kantore van No. taris VAN DISSEL te Goes. Modern Taxibedrijf ,,'Cilax" U draeit-even Telefoon 25 6 5 en wij staan te Uwen dienste. M. Zandee Middelburgsestraat 1, Goes Beperkte voorraad ZONNEBRILLEN 8.45, 3.50, 3.25, 1.35 en 1.30. Ook voor kinderen. A. C. van der Rest Lange Kerkstraat Goes Telefoon 2468. Nog af te geven: prima jonge hennen in alle ras sen, 3Lj mnd 6.50, 4 mnd. 7.5 mnd. 7.50 p. st. Hoenderbedrijf „SUMA TRA", VEENENDAAL. v. d. Vliet's Taxi-onderneming Dag en nacht. Telefoon 3000 J. M. v. d. Vliet, L. P. v. d. Spiegelstr. 29, Goes Bandenfabriek t 's-Hertogenbosch soodi* om dee «nnonct dtaeknir* to open enveloppe els drakwexk mq ons op te zenden, onrvzngt U uitvoerige brochure* over HERSTEL VAN UW HAARGROEI Vermeld Uw «i««m en odrei op de «chterzijde de enveloppe ca CH.D.P,) «dresseert «tn: OS. H. NANKING'S PHAKM. FABR. N.V. DEN HAAG ORIGINELE „'GuUx NAGELLAK f 1.25 per flacon Parfumerie KLOKSTRAAT GO Koopvaard ij-machinist zoekt walbetrekklng in bezit diploma A en B (theoretisch). Br. no. A 218, Bur. P.Z.C., Goes. Dames, Gaat U op reis? Neemt een nieuwe permanent. Uw kap. sel zit dan prettig en stevig. U kunt bij ons ieder gewenst kapsel krijgen, zowel een lang als een kort model. VENDUTIE. Deurnaarder J. M. DE KOK te Goes, zal op Woensdag 28 Juli 1948, v.m. 10 uur, in de zaal by de heer J. C. KRIJGER, Beesten markt te Goes, om contant geld verkopen: ameublementen, eiken., mah.- en gesch. kabinetten, mah. e.a.. tafels, w.o. grote uittrektafel, pluche stoelen, spiegels, kasten, ledikanten, bedden, dekens, matten, kinderledikanten, schrijfbu reau, kachels, kookfomuis, boerinnemutsen, jacquet- costuum, verder timmer mansgereedschappen, gr. takel voor bomenrooiers, enz. enz. Zindelijke goederen kun nen worden bijgebracht. Kijkdag Dinsdag te voren van 105 uur. Heeft U een Taxi nodig? Bel opTelefoon 68 DAG EN NACHT. Adr. Butijnstraat 63, RILLAND-BATH Wist U, dat U spoor kaartjes voor het binnenland zonder prijsverhoging zo wel voor heen- als te. rugreis reeds dagen vóór Uw vertrek kunt kopen in het VERKEERSHUIS, MARKT 1, MIDDELBURG. Te koop MOTORRIJWIEL F.N. 350 c.c., in goede st., loopt prima, goede banden. M. FLORUSSE, Oranje- boomstr. 35, Wemeldinge. DE MEEST VROUW! Ook U kunt dat zijn, als U-zich dagelijks wast met LuxToilet Zeep. Uw teint wordt frisen aantrekkelijk. weet het wel! ,,/lc gebruik steeds Lux'Toilet Zeep. Ze maakt m'n huid zo wonderlijk zacht en blank." 9 vat! d t 10 filmsterren gebruiken LUX TOILET ZEEP LTZ 50a-067- 54 Ver. tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer in Walcheren, te Middelburg. voor bewoners van Walcheren in Walchers costuum, op Donderdag 26 Augustus 1948, op het Molenwater te Middelburg. Inleggeld 7.50. Deelnemers kunnen zich tot en met Zaterdag 7 Augus tus opgeven bij: C. FRANSE te Kleverskerke, C. A. POLDERDIJK te Nieuw- en St. Joosland, P. DINGE- MANSE te Zoutelande, J. MALJAARS te Oostkapelle en aan het Verkeershuis V.V.V. aan de Markt te Mid. delburg. Er zal gekampt worden óm fraaie wisselbe kers. Extra-prijzen voor de mooist versierde paarden. Wilt Gij Vraag dan e«rtJ Inlichtingen bij De Bekende Schriftelijke Cu raus. die opleidt voor het Staat» t Onderwijzec Ook dit jaar weer veie feslaafdin. Aarzel du» niet lan£er. een mooi beroep wacht U en 'l wordt tegenwoordig goéd betaald I Bekende Schrift etükc Cartas*» ö»ai mm am Burgemeester en Wethou ders van Aardenburg zullen op Dinsdag 24 Augustus 8, om 10.30 uur, in het gemeentehuis te Aarden- burg openbaar aanbesteden het maken van riolerin gen met bijkomende werken en het vernieu wen en herstellen van bestratingen. Burgemeester en Wethou. ders van Schoondyke zullen op Dinsdag 24 Aug. 1948 te 11.30 uur in het gemeente-- huis te Schoondijke Openbaar aanbesteden; het maken van wegen met verhardingen, grondwerken, riolerin gen en van een zuive ringsinstallatie, een en ander met bijkomende werken in 2 percelen en in massa. Een en ander behoudens goedkeuring van het werk door de Overheid. Bestekken met tekenin gen te verkrijgen bij het In. genieursbureau v.h. J. VAN HASSELT DE KONING, Pater Brugmanstraat 2 te Nijmegen, telefoon 25989, na overmaking van 8.per bestek, per postwissel of contant. Nadere inlichtingen als in bestek vermeld. Het Gasthuis te Middel burg kan nog enkele leer ling-verpleegsters plaat sen en inwonend dienst meisje. Notaris J. L. VAN DER HARST te Middelburg zal op Donderdag 29 Juli a.s. om 20 uur, in het Notaris huis aan de Koepoortstraat te Middelburg, PUBLIEK VERKOPEN: in de gemeente Middelburg: 1. Het huis aan de Koren dijk 30, groot 137 c.A. 2. Het koffiehuis aan de Pottenmarkt 4, groot 33 c.A. 3. Het huis aan de Korte Noordstraat 30, groot 76 c.A. 4. Het huis aan de Vliss. straat 26, groot 60 c.A. 5. De woonwagen, staande op het erf van de tuin derij van dhr. B. Koole, Abeelse weg 44. Bezichtiging 28 en 29 Juli van 1012 en van 24 uur op vertoon van een bewijs van toegang. Breder omschreven noti ties verkrijgbaar ten kan tore van de notaris, Lange Noordstraat 63. Te koop invalide duwwagen. 's Avonds na 6 uur, Ach. tersingel 37, Middelburg. Voor direct gevraagd in garage in Zeeuwsch-Vlaanderen die genegen is bedrijf over te nemen. Br. letter A 4, Bur. P.Z.C., Vlissingen. HEREN SCHILDERS EN BEHANGERS Wjj hebben weer voorradig in 190 breed k 1.45 per strekkende meter. Levering franco huis. A. S. FLIK.WEERT, Nleuwerkerk, Telefoon 55. N. V. „DE RIETVINK". Kanaaldyk Noord 5, EINDHOVEN, Alle aannemersmaterialen. Telefoon K 4900 2535, na 6 uur #791 2508

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 6