De mummies in de kerk Mijn schildt ende betrouwen NIEUWS UIT ZEELAND Viissingen krijgt twee nood-sportvelden Walcheren Vlissingse Schoo vereniging een „klassenschooltje?" T hooi se impressies I EEN THEORIE OVER DE HERKOMST. Er moet een oude crypt geweest zijn. Rond de mummies van Tho len is een romantische geschie. denis geweven. Zelfs als zc niet geheel waar zou zyn, dan is ze er niet minder belang wekkend om. Toen een gezelschap jour nalisten Dinsdag J.l. een tocht over Tholen maakte en daarby door burgemees ter mr. A. J. van der Hoe. ven werd ontvangen in het fraaie, oude stadhuis, sprak hy in zUn begroetingswoord ook even over die mum mies. By de restauratie der Ncd. Herv. kerk werd een graftom be afgebroken, die volgens de kerkelijke bescheiden het stof felijk overschot zou bevatten van 10 leden der familie van Vrijberge. maar in werkelijk, beid werden in die tombe een veel groter aantal kisten aan getroffen, die mummies ble ken te bevatten. .DE HERKOMST. Hoe zjjn die mummies daar gekomen? Op uitnodiging van de burgemeester vertelde de heer Dekker, die een bijzon dere studie van Tholen's ge. schiedenis heeft gemaakt, iets over de vermoedelijke her komst van deze stoffelijke overschotten. Hij noemde in dit verband de naam van Pieter Carel de Bils, die in de zeventiende eeuw zo iets als dictator van Tholen is geweest. Zyn vader Louis de Bils, moet een bekwaam ana toom geweest zijn, die ook op de hoogte was met balsemen. Wellicht heeft Pieter iets van die vaderljjke kennis geërfd. Hjj huwde in 1678 met jkvr. Suzanna van Vrybcrge en ver. vulde tal van belangryke be stuursfuncties op Tholen en in Zeeuwsch-V 1 aan deren Twee zusters van zijn vrouw overleden in 1685 en 1689. Het is zeer wel mogelijk, dat haar liehamen thans als mummies zijn teruggevonden. De vraag evenwel, of de lichamen ge balsemd zyn, of alleen door uitdroging gemummificeerd, is nog niet beantwoord. Men onderzoekt dat nog in het anatomisch laboratorium te Leiden. IX DE KERK. Gewapend met deze histo. rische kennis, bezocht het jour nalistieke gezelschap de kerk, waar in een gedeelte van het vroegere koor enkele geopende kisten met mummies werden getoond. De heer Reeder, die de res tauratie van de kerk leidt, lichtte de mummievondst na der toe. Vermoedelijk hebben de lichamen, zo vertelde hij, zich aanvankelyk bevonden in een kript onder de kerk. Dat moet een byzonder droge plek geweest zijn. Later heeft men de vloer van de kerk gewijzigd en de krypt verwijderd, waar. na de mummies werden opge borgen in de bovengrondse graftombe van de familie van Vrnberge. DE MUMMIES. De huid van de mummies is hard en leerachtig, ver klaarde de heer Reeder en hij klopte met de vinger op de kleiachtig-bruine borstkas van wat eens wellicht een autori. tair heerser over Tholen was geweest. Het is opmerkelijk, zeide hy hoe goed de klederen en weefsels nog bewaard zijn, en hy trok aan een zwart lint, dat een vroegere geesteiyke om de hals droeg, die in een doodshemd met wierook en was rustte op een bed van kruiden. Kijk eens, ging hij voort, naar die fijne handjes van dit anderhalf jarig kindje, en hij liet het frêle figuurtje, dat zelfs enkele honderden ja ren na de dood nog een won derlijke bekoring had behou den, geheel onberoerd. Nog rustte in.de tere hand. jes een gebruind bosje bloe men, dat blykbaar door de moeder aan het kindje was meegegeven op haar laatste reis. Volgens de mening van de heer Dekker zou dit kindje een natuurlijke afstammelinge van Pieter de Bils geweest zyn. Wij hebben, zo besloot de heer Reeder, geen definitieve gegevens over deze mummifi- catieverschijnselen. We moeten afwachten, wat men te Leiden zegt, waar de meeste stoffel yke overschotten zich bevinden voor nader onderzoek. Daarmee eindigde dit jour nalistieke bezoek aan de mum Klachten over springplank. De jongste deelnemer aan de Olympische Spe len te Londen, de 13-ja- rige Mund Gunter, kam pioen schoonspringer van Chili, vindt, dat de springplank in de Wem- bley-pool niet soepel ge noeg voor hem is. Zyn vader, die in 1926 het Europese kampioen schap behaalde, zal een verzoekschrift by het Olympisch comité indie nen, ook namens andere ichoonsprlngers, opdat zijn zoon een speciale plank zal mogen gebrui ken. die beter veert. Deelnemers uit Enge land, Australië, Mexico, Argentinië, Egypte, Frankryk en Brazilië hebben het verzoek schrift mede onderte kend. Gunter. die sinds zyn 2de jaar al sprint en zwemt, .voelt zich geiyk een kikker even goed thuis in het water als op het land. Huldiging Koningin Juliana in Baarn. In een Donderdagavond ge houden vergadering te Baarn, waar de feestelykheden ter ge- mies van Tholen, die strak.,Le,F®ï£eW Is" he£ rcSerin£*iu- weer sullen nistim in de oude S? "SSÏfS- Ilï kerk, omdat het nu eenmaal i it vQ,? a,®.hS de mens niet past de rust van to SdSe H KLH Ukdmsetnorêner da" n00dZakC- Prtaesb5Sagna Ehaa?'k£ lyk te storen. ain_ tot konjngin een intocht Op Tholen en de kerkrestau- in Eaarn te bereiden. De ver- ratie komen we nader terug in I moedelijke datum van deze een volgend artikel. huldiging zal zijn 8 September. Nieuw geld in de Sovjet-zöne. Maarschalk Sokolofsky heeft Vrydag een order uitgevaar digd betreffende invoering van nieuw geld In de Sowjet.zóne en Beriyn. De details van de nieuwe Sowjet-Russische monetaire maatregelen worden door de Westelyke bezettingsautoritei ten zorgvuldig bestudeerd, al dus is officieel van Amerikaan, se zyde medegedeeld. De economische commissie van de Sowjet-zöne maakte een uur na het afkomen van de order van Sokolofsky gede tailleerde instructies bekend. Per hoofd zullen zeventig mark op verzoek worden omgewis seld. Bedragen boven zeventig mark per hoofd moeten gede. poneerd worden op een bank en kunnen na 15 Augustus zonder beperking worden op genomen. Alle banken kunnen hun kasgeld pari inwisselen. P.T.T. wil geen „ball-point". Van dc zyde van P.T.T. deelt, men mede: ..Daar gebleken is, dat het schrift van de z.g. kch> gelpunt (ball-point)-pennen niet voldoet aan de daarvoor door de P.T.T. gestelde eisen, is het gebruik ervan voor het invullen van die P.T.T.-formu- lieren. waarvan de invulling met inkt of inktpotlood moet geschieden, niet toegestaan". Per 1 October zullen brood en STüker in' België niet langer tot de gedistribueerde producten beho ren. De enige producten die dan nog onder dc distributiebepalingen zullen vallen zijn zeep. spijsolie en geïmporteerde boter. Het is even wel niet uitgesloten, dat tegen ge noemde datum ook deze producten vrij van distributie zullen zün. OPENLUCHTSPEL TE MIDDELBURG. Ter viering van het regeringsjubileum van H.M. de Koningin. Tweemaal klaterde er Vry- dagavond een spontaan ap plausje over de Middelburgse Markt by de eerste opvoering van het openluchtspel „Myn Schilt ende Betrouwen" van W. Abeleven en W. Abeleven Labberton, geschreven ter ge legenheid van het gouden re geringsjubileum van H. M. de Koningin en georganiseerd door de Kon. Ver. Uit het VolkVoor het Volk. De eerste maal was dat. toen een ballet van engeltjes de geboorte van ons eerste prinsesje toejuichte, de 2e maal toen de Westkappelse dijkwer kers de droogmaking van Wal cheren symboliseerden. Boven dien dwong bijwylen de belich ting van 't stadhuis de bewon dering af. Voor het overige echter bleef dit openluchtspel beneden de verwachtingen, die men er Ronde van Frankrijk. liet klassement van de 19e etap pe MctzLuik luidt: 1. Bartali (It. A) 7.18.55; 2. Robic (Fr. nat. ploeg); 3. Schotte (Belg. A); 4. Ockcrs (België A); 5. Nerl, dezelfde jd als Bartali; S. Ca- melllnl (Int. ploeg); 6. Brulé (Pa- ploeg); 9. Impanis (Belg. A); 10. Kirclien (Ned.-Lux. ploeg) allen zelfde tijd. De Ruyter en Janssen kwamen met een grote groep binnen die- ex aequo 18/37 werd geklasseerd in 7 uur 21 min. 56 sec. Na deze etappe staat Bartali nummer 1 In het alg. klassement met 131 uur 34 min. 53 sec. Schotte (België) is 2 met 132 uur 0 ruin. 39 sec. Naar wij van betrouwbare zyde vernemen bestaat het plan de Ronde van Frankryk die dit jaar vyf Landen aan doet het volgende jaar ook r Nederland en Spanje uit te strekken. Dc Internationa lisatie wordt steeds verder doorgevoerd. Men streeft naar een Ronde van West-Europa. De buitengewone dienst plicht voor broers van yerzetsslachtoffers. Het kamerlid Biewenga heeft aan de minister van oor log gevraagd of het juist is, dat voor aanwijzing tot buiten gewoon dienstplichtige alleen broers of halfbroers van hen in aanmerking komen, die voor hun vaderland znn gevallen voor zover het leden van ver zetsorganisaties betreft ty- dens het plegen van actief ver zet of overleden tengevolge van verwondingen, opgelopen tydens het plegen van actief verzet. Zo ja, acht de minister het niet onbillyk, dat hiervoor niet in aanmerking komen de broers of halfbroers van hen. die als lid van een verzetsor ganisatie nk het plegen van actief verzet op grond daarvan door de bezetter van het leven zyn beroofd. De minister heeft hierop ge antwoord dat inderdaad alleen de eerste categorie hiervoor in aanmerking komt. Wanneer men ook de tweede groep tot buitengewoon dienstplichtige zou verklaren, zou een zo groot aantal jongelieden aanspraak kunnen maken op bestemming tot buitengewoon dienstplichti ge, dat de belangen van het leger ernstig in het gedrang zouden komen. redelijkerwys van mocht koes teren en beneden de reputatie, die Middelburg op het gebied van openluchtspelen en optoch ten heeft. Byna anderhalf uur lang leest een grootvader aan zijn klein kinderen de inhoud voor van een geschiedenisboekje, geïllus treerd door een paar onbelang- ryke eenactertjes en aan een wassenbeeldenspel herinneren de, bitter weinig variatie ver tonende tableaux. Daarna ging dit verhaal nog anderhalf uur door met als afwisseling en kele balletten. De enige variatie die er er verder in zat was, dat het grootvaderiyk verhaal af en toe vervangen werd door „een stem" en door de Nederlandse Maagd. Het spel ging ten slotte als een nacht kaars uit met een parade van historische figuren en een ste den- en eilandenwapen-revue, die te traag was om enig ef fect te sorteren. Een openluchtspel moet vol doen aan drie eisen. Het moet boelen. Het moet zich ken merken door beweging. En het moet kleurig zyn. Boeien deed de van gemeenplaatsen krioe lende tekst nergens. Op bewe ging hebben wy de ganse avond tevergeefs gewacht, want de balletten werden tel kens onmiddellyk gevolgd door perioden van duisternis en mu- zick-in-blik. Kleur was er door de buitengewoon fraaie costu mes en enkele lichteffecten. Maar als geheel bleef dit spel toch, mede als gevolg van de kennelijk zeer oppervlakkige voorhgreiding en de gebrekki ge, TOn alle artisticiteit ge speende décors, beneden de maat. Natuurlyk waren er indivi dueel goede prestaties. Zo droeg Mamix van St. Alde- gonde enkele coupletten van het Wilhelmus meesterlyk voor; verder was er goed spel ohder slechte belichting van Juliana van Stolberg. De bal letten deden het als geheel ;oed, met name het engeltjes- allet en de „massa-scène", die de vrees gedurende het be gin van de oorlog verbeeldde. WH noemden verder reeds het optreden van de dijkwerkers en willen nog herinneren aan enkele goede momenten van de niet rolvaste Nederlandse Maagd. Het koor onder leiding van de heer J. H. Caro was verademing tussen de slecht weergegeven gramo- foonplaten. De costumes en grime waren prima evenals de belichting. Dit alles was echter slechts de buitenkant en kon de ge breken van het geheel met maskeren. Er is voor Uit het VolkVoor het Volk een troost. Noch in Delft, noch in Utrecht vielen de openlucht spelen beter uit. Het is helaas een schrale troost. Mislukkin gen schy'nen in de lucht te zit ten. Het heeft echter geen zin wat slecht was goed te pra- *"n. Een volgende keer beter. Al onze hoop is op de grote historische optocht van heden middag gevestigd. G. B. in een opslagplaats van een 150 kisten, die meer dan 30 ton springstoffen, bestemd voor het buitenland, bevatten. Ter gelegenheid van het aan- staond aftreden van Koningin Wil helm ina heeft radio-Vaticaan hui- gebracht aan de landsvrouwe, steeds een sympathieke hou- houding tegenover het katholicisme heeft aangenomen. Zeeuwse Zendingsdag Chr. Geref. kerk. Donderdag werd te Bieze- linge de Zeeuwse Zendingsdag gehouden der Chr. Geref. Kerk in een boomgaard van de heer Rottier. In de morgenböeenkomst opende ds. A. Gruppen te Bie- zelinge de dag, waarna als le spreker optrad ds. J. C. van Ravenswaay uit Zaamslag met als onderwerp „S.O S.". Spreker wees op het grote gevaar van het communisme. Hierna werd gezongen psalm 22:14. Vervolgens sprak ds. J. C. Maris uit Haarlem niet als onderwerp „De geheimzinnige steen". Na het zingen van psalm 68:16 werd gepauzeerd. In de- middagvergadering sprak ds. A. Bikker van Amsterdam over „Toradja's mede erfgena men". Spreker wees er op, dat t Heidendom moet wijken voor het Christendom. Hierna werd 't 3e en 4e vers vanps. 87 gezongen. Als 4e spreker trad op ds. H. van Leeuwen van Tholen met als onderwerp „De Zendingskracht der Kerk" en als laatste spreker ds. D. Biesma van Amsterdam 'met als onderwerp „Uw konink- ry'k kome". Ds. Biesma zei o.a.: „Er zijn drie Koninkrij ken n.l. het koninkryk der aarde, het koninkrijk van sa tan en 't koninkrijk van God". Aan het einde werd uit de Lofzang van Zacharias het 4e en 5e vers gezongen. Ds Rijksen van Middelburg sloot deze zendingsdag. De collecte bracht ongeveer 550.op. Aanbesteding Medisch Centrum te Viissingen. Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van de heer M. A. L. Beun (arb.) in de Vlissingse gemeenteraad werd door de voorzitter mede gedeeld, dat het Medisch Cen trum in Viissingen op 13 Augustus a.s. zal worden aanbesteed en dat de gunning spoedig daarvan zal volgen. Vlissingse klok keerde na 50 jaar terug. Viissingen heeft iets terugge. kregen, wat sinds een halve eeuw werd vermist, n.l. een klok. Toen omstreeks het einde der vorige eeuw het beursgebouw door de gemeente werd ver kocht bleek plotseling de klok uit het beurstorentje verdwe nen. Niemand wist waarheen. Na de bevrijding echter kwam uit Duitsland een tijdens de be zetting ingeleverde klok terug met het volgende opschrift; „Soli Deo Gloria. Michael Bur gerhuys Me Fecit Ao. 1634. De Heren Niclaes Jansen Hon- nynck en Pieter Jaspersen, Bur. gemeesters en Jacob Heyns en Jasper de Macht, tresoriers ter stede Vlissyngen." Het bureau dat de door de Duitsers geroof de klokken asm de rechtmatige eigenaars moest terugbezor. gen, nam contact op met de gemeente Viissingen. Men ken de hier evenwel een dergelijke klok nietHet bleek echter de Beursklok te zijn Na een halve eeuw is ze de zer dagen weer in haar vader stad teruggekeerdzonder klepel en kop. Men wil thans trachten ze als luidklok voor de toren te gebruiken. Mutatie bij de N.S. Met ingang van 1 Septem ber a.s. is de heer W. H. Car ton, thans chef van het goede renkantoor van de Ned. Spoor wegen te Goes, benoemd tot chef van het plaatskaarten- kantoor van het station Apel doorn. De heer Carton die sedert 15 Juni '46 te Goes werkzaam is en daar de nieuwe groepswa- gendienst van de N.S. opbouw de, mocht zich door zyn op treden vele vrienden onder zyn personeel en cliënten verwer ven. Franse jongens leden schipbreuk. Een klein scheepje, bemand met 4 Franse jongens is Don derdag tijdens harde wind in het Middelgat bij Hansweert vol water geslagen en gezon ken. Twee der jongens werden opgepikt door een Engels jacht en in Terneuzen aan de wal gebracht, terwyl de ande re twee opgepikt werden door het betonningsvaartuig en in Hansweert werden binnenge bracht. Het scheepje kon door het betonningsvaartuig wor den gered, doch de jongens zyn byna alles kwyt. De automatisering van het Vlissingse telefoonnet. De voor de automatisering van het telefoonnet te Viissin gen benodigde automaten zyn een dezer dagen aangekomen. Men zal thans met het op stellen hiervan in de centrale beginnen. Het is echter nog niet mogelyk een definitieve datum voor de automatisering van het telefoonnet vast te stellen. Met het monteren is nog geruime tijd gemoeid. Ver. wacht wordt dan ook dat de automatisering niet voor eind 1948 een feit zal zyn. Omvangrijke woning bouw te Viissingen. EERSTE GEDEELTE VAN FLAT WORDT AANBESTE- DINGSKLAAR GEMAAKT. Het raadslid de heer M. J. Corveleyn (KVP) heeft aan B. en W. van Viissingen gevraagd of binnen afzienbare tyd de plannen voor herbouw van de oude stad tot verwerkelijking kunnen worden gebracht. Als antwoord hierop werd medegedeeld, dat binnenkort de volgende plannen tot ver werkelijking Kunnen worden gebracht: 32 woningen in Gra- vestraat en omgeving, die reeds zijn aanbesteed en 22 woningen aldaar, die binnen enige weken worden aanbesteed; voor 46 woningen (13 in de Clijver- straat, 3 aan het van Nispen- plein, 12 in de Bouwen Ewout- straat en 18 in de Joost de Moorstraat) is opdracht tot besteding gegeven; in aanbouw zijn vyf afzonderlijke gevallen en vier in de Verkuyl Quakke- laarstraat van „Gem. Belang", tezamen dus 110 woningen. Daarenboven zijn in bewer king en bestaat de mogelijk heid voor aanbesteding in 1948 voor nog 15 woningen, waar van 5 op het Eiland. Voorts wordt het eerste ge deelte van de flat op de Bou levard Bankert bestedlngsklaar gemaakt, welk plan 30 wonin gen bevat. In totaal zyn dit dus 155' woningen .waarmede het con tingent voor 1948 van 123 reeds belangryk is overschre den. Toch worden nog andere plannen zoals aan de Grave- straat, de Oranjestraat, de Emmastraat, de Hendrik straat en de Van Dishoeck- straat klaar voor besteding gemaakt, zodat, indien by één of ander plan vertraging ont staat, onmiddellijk een ander plan tot uitvoering kan komen. „Ida M" gelicht. Het nabij Walsoorden gezon ken Finse motorschip Ida M is Vrijdag met behulp van de dryvende bokken Hercules II en Atlas gelicht en naar de omgeving van de Veerhaven te Kruiningen gesleept. MULO-EXAMENS. Donderdag slaagden te Goes voor het Mulo-examen; C. Mennes, N. Huijsse. E. Krijger, J. Jongepier. L. C. de Klerk, H. Drost, allen Mid delburg, J. J. v. Sweeden, J. A. D. Vonck, C. Vos, allen Axel. E. M. Brasser. Zoutelande, C. W.deEoer, O.- en W.-Souburg, D. F. Dronkers, Nisse, P. Duinkerke. Yerseke, T. J Feleus, Kattendijke, T. B. de Vlugt. Te.neuzen, F. S. Buyze en L. de Koeyer, beiden Zaamslag. J. Ber- ling en J. G. M. T. v. Gerven, bel den Viissingen, P. C. v. Wijngen. Kloetinge. Afgewezen; 4. Vrijdag slaagden te Goes voor het Mulo-examen: N. J. Peeman, J. Simo ze, C. J. Pouleijn, G. M. Baijens, F. Antheunisse, allen Mid delburg. A. L. Rouw, P. A. van Driel en J. den Hamer, allen Ter- neuzen, M. E. v. Bezooijen Viissin gen, H. A. Haverhoek en F. C. Duijnhouwer, beiden Goes, C. van Cadsand. Zaamslag, C. J. Dieleman, Axel, W. M. van Strien. Veere, J de Braai en X. Donze, beiden f>a: van Gent, J. J. van 't Hof. Bors- sele, D. W. T. den Hartog, Wol- faartsdijk, J. H. Kampman, Dom burg, C. Ruitenbeek, Koudekerke. Afgew. 4. Met ingang van 1 September is benoemd tot onderwijzerses aan de Chr. school te Dinteloord, mej. P. E. Laport te Goes. Door trap van een paard overleden. Woensdamiddag kreeg het dochtertje van C. van P. te Stavenisse op de hofstede van C. S. een paar hevige klap pen van een paard t Het kind bleef bewusteloos liggen. Na dat hulp van dokter Berrihardi was ingeroepen, werd zij naar het ziekenhuis te Bergen op Zoom vervoerd. Het beek dat zy beide benen had gebroken en dat de onderschedel was scheurd. Later is het meisje in het ziekenhuis overleden. OV HA VENDAM GEVAREN". De sleepboot „Stormvogel" met twee schepen op weg van Terneuzen naar Dordrecht, is bii het binnenvaren op de Oost. havendam te Hansweert geva ren. Na hevig trekken wist de boot de schepen nog in de ha ven te krijgen. De uitgevaren sleepboten behoefden geen as sistentie te verlenen. Gemeenteraad Viissingen P.v.d.A. wilde haar geen noodgebouw geven. Voorstel van B. en W. na stemming aangenomen. In een vergadering van de Vlissingse gemeenteraad, die overigens een vlot verloop had, vormde Vry dagmiddag een voorstel van B. en W. om een te bouwen Finse houten nood schoot beschikbaar te stellen aan de Vlissingse Schoolvere niging aanleiding tot een dis cussie over het nut van deze instelling in deze tijd. Op ver zoek van de heer M. J. van Poelje (Arb.) werd het voor stel in stemming gebracht, waarna het met 11 tegen 5 stemmen werd aangenomen. De heer A. van Schijndel (Arb.) kenschetste de Vlissing se Schoolvereniging als een „klassenschooltje" en de heer van Poelje pleitte voor ophef fing daarvan. „Laten wy het bestuur niet meer geven, dan wij persé moeten", zo zei hy. Wethouder W. Poppe was het daar echter niet mee eens; de school bestaat nu eenmaal, is niet noodlijdend en moet dus gelylce rechten hebben als de andere scholen. De heer Knoop noemde aanval van de P.v.d.A. op de school zeer ondemocratisch. Heftig bestreed hy de Indië- politiek van deze partij, maar werd, omdat hij afdwaalde, te rechtgewezen. Wethouder Pop pe uitte de wens, dat de open bare school zal ophouden over- heidsschool te zijn. Tenslotte merkte de heer van Poelje op, dat hy Christelijk en R.K. la ger onderwijs wel kan billyken, maar zich fel verzet tegen scholen, waarop de leerlingen een voorsprong krijgen boven minder bevoordeelde jeugd om dat de ouders over een ruime beurs beschikken. Hierna volg de de stemming, waarbij de C.P.N.-afgevaardigde het voor stel van B. en W. steunde. DE VERMAKELIJK HEIDSBELASTING. By de overgelegde stukken bevond zich een verzoek van 't Comité van Actie vermake- lykheidsbelasting tot herzie ning van de verordening op de heffing van deze belasting. De heer van Poelje betwijfelde of de verhoging hiervan gunstige resultaten afwerpt. De voor zitter antwoordde, dat de kwes tie nader wordt bezien. Een voorstel tot verlenen van eervol ontslag aan de heer W. S. Mijnheer als vak onderwijzer lichamelijke oefe ning aan de O. L. School E werd aangehouden, teneinde een oproep voor een opvolger te kunnen plaatsen. De andere voorstellen wer den zonder hoofdeiyke stem ming aangenomen. Alvorens de raad een subsidie van 2000 per jaar aan V.V.V. goedkeur de .wekte de heer van Poelje de zakenlieden op om deze ver eniging daadwerkelijk te steu nen. Bij de rondvraag ageerde de heer J. Marys (A.R.) tegen het herhaaldelijk opbreken van de Walstraat en informeerde de heer M. A. L. Beun (Arb.) naar de vernielingen van riool buizen op het eiland. Hij kreeg te horen, dat de jeugd zich daaraan heeft schuldig ge maakt en dat strenger toezicht is geboden. Op een schriftelijke vraag van de heer Corveleyn (KVP) over de mogelykheid tot we ring van rijdende winkels werd geantwoord, dat B. en W. de rijdende bloemenzaken niet willen weigeren, maar het voor nemen hebben aan rijdende showwagens voortaan geen vergunning meer te verlenen. Middelburg CONCERT. De muziekvereniging Eu- phonia" uit Goes sal heden avond van 7 tot 8.30 op de Dam te Middelburg een feest- concert geven. OPLEIDING LEERKRACH TEN VOOR KLEUTER ONDERWIJS. Voor het examen voor on derwijzeres bij het voorberei dend onderwijs slaagden te Rotterdam de dames E- J- Biondina te Middelburg en C. de Rijke te Veere. Dit zijn de eerste leerlingen van de cursus aan de Rijkskweek school te Middelburg, die het diploma behaalden. Zij de den examen na 2 jaar. De an dere leerlingen doen het vol gend jaar examen- Het is verblijdend, dat voor het kleuter onderwijs in Zeeciand weer leerkrachten in de pro vincie worden opgeleid. Kerknieuws PREDIKANTEN BIJ DE GEREF. GEMEENTEN. Door het overlijden van ds. Visser te Scherpenisse in Juni j.l. en het a.s. vertrek van ds. Stuyvenberg te Yerseke was in Zeeland als bedienaar des Woords by de kerken der Geref. Gem. alleen ds. de Wit te Middelburg overgebleven. Door dat 3 van de 4 dezer dagen af gestudeerde candidaten een be roep naar Zeeland aannamen, is het echter zover niet geko men. Ds. Dieleman gaat naar Borssele, ds. van Dyke naar Tholen en ds. Mallan naar Bruinisse. Zodoende zal iedere classis weer een "predikant rijk zijn en de classis Thoïen zelfs 2. De classis Middelburg telt 10 gemeenten, Goes 15 en Tholen, waartoe ook behoren Schou wen Duiveland en St. Philips- land, 11. Marktberichten. VEILING „WALCHEREN" Donderdag 22 Juli. Groenten: Andijvie 416. Dubb. princessen 42—57, Wagenaars 22 39, Saxa's 33—47, Snijbonen 13—61. Kroten 6—9, Waspeen 14—21, Prei 4114, Rabarber 518. Pootuien 3 17, Spinazie 2122, Rode kool 5 11, Savoye kool 1036, Spitskool 21—27, alles per kg. Bloemkool I 38—67, id. H 14—35. id. Ill 419. Platglaskomk. IA 15 —16, id. II 9—14, id. Ill 4^-8, Na- tuursla I 211, id. II 28, alles per stuk. Kroten 26. Peen 519, beiden per bos. Fruit: Pruimen: Early Laxton 27 —78. per kg. Appels: Madeleinen A. B, C 43—60, id. I n II 22—38, id. val 618, Kroet 26, alles per kg. Peren: Oomskinderen 39 per kg. Meloenen: Annanas 98, net 0194, beiden per stuk. Diversena Rode bessen 1.20, Kruisbessen 31—50. To maten kas 1835. alles per kg. Kas- pruimen 516 ct. per stuk. Aardappelen: Grote 7.58.4, Bon ken 7.9—8.8, Drielingen 5.1—5.6, Ei genheimers 8.3—9.1, Bintjes 7.1— 8.6, Kriel 33.6, Koom. Blauwe 8.1, alles per kg. Een van de scène's uit het openluchtspel „Myn Schilt ende Betrouwen": Prins Willem krygt in zUn tentenkamp slechte tydlngen, B. en W. hebben Rijksgoedkeuring gekregen. Het gemeentebestuur van Viissingen heeft bericht ont vangen, dat de ryksgoedkeu. ring voor de verdere afwer king van de noodsportterrei- nen op het voormalige vlieg veld is verleend. Dit bericht in Vlissingse sportkringen met vreugde worden ontvangen en zal daar ongerustheid en ont stemming over .deze materie wegnemen. Zowel de heer M. J. Corve- leijn als de heer M. J. van Poelje, resp. raadsleden voor de K.V.P. en de P.v.d.A. heb ben aan B. en W. schriftelyke vragen gesteld over de Stich ting „Vlissings Sportcentrum" en over de aanleg van het sportpark. Eerstgenoemde wees erop dat de stad slechts één behoorlyk bruikbaar veld bézit, de ander vroeg o.m. of het juist was, dat het college van G.S. reeds een of twee keer een begroting heeft ge vraagd van de plannen voor hét Sportpark. Aan het antwoord van B. en W. ontlenen wy, dat de Stich ting Sportpark Viissingen tot stand zal komen, zodra G.S. het betreffende raadsbesluit hebben goedgekeurd. WERK GESTAAKT. Om aan het nypend tekort aan behoorlyke sportvelden te. gemoet te komen, verleende dë raad eind 1947 een crediet van 9950 voor de aanleg van twee noodsportvelden op het voormalig vliegveld. Na enige moeilijkheden te hebben over wonnen, begon men in Maart 1948 met de werkzaamheden, echter zonder ryksgoedkeuring, die wel was aangevraagd. Op 30 April 1948 gelastte het hoofd van het Streekbu- reau Walcheren stopzetting van het werk. Nadat een der velden met graszaad was in gezaaid, werd dit gestaakt. B. en W. verzochten toen de mi. nister van Wederopbouw ver hoging van het contingent voor openbare werken ten behoeve van de uitvoering van urgente werken. Inderdaad werd een aanvulling van het bouwvo lume beschikbaar gesteld. De aanvrage om Ryksgoedkeuring voor de aanleg van de nood- sportvelden werd toen weer aanhangig gemaakt en dat met succes. Het ls niet juist, dat G.S. reeds om de begroting van de plannen voor het Sportpark hebben gevraagd. Het sportveldje in het Ha. vendorp is thans nagenoeg voltooid. i '7

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 2