PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Djocja-republiek breekt onderhandelingen af Ook Sowjet-optimisme over toestand in Berlijn Communistische partij in Malakka verboden Marie vormt een nieuw Frans kabinet 2000 kleuters in Zeeland verstoken van onderwijs BILT Vandaag Nieuwe opdracht voor dr. Beel T.N.L-AANVAL BIJ SOEKABOEMI. In hotelkamer gestikt. Nederlanders veroorzaakten impasse" Republikeinen niet meer naar Batavia Er moeten meer kleuterscholen komen DE VOORSPELT 191e Jaargang - No. 172 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg. Drukkerij Fa. F. van de Velde Jr. Vlissingen. Dit blad verschijnt dadelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 24 Juli 1948 ABONNEMENTSPRIJS: 30 ct. per week: 3.75 per kwartaal: franco per post 4,per kwartaal. Losse nummers 10 cent. ADVERTENTIEPRIJS: 12 ct per minimum p. advertentie 2. Bureaux te Vlissingen: Vlamingstr. 16-18-20 (tijd.) tel. 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L Vorststr. 55. tel 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102 - Temeuzen: Brouwerijstr. 2 - Zierikzee: N Bogerdstr C 160. tel. 26 DE MISLUKKING. De pogingen van dr. Beel om een kabinet op brede basis te vormen zijn dus mislukt en een poging om een twee' partijenregering' te formeren heeft hy niet aangewend. Een tijdelijk zakenkabinet, dat af zou treden nadat de Grond wetswijziging haar beslag had, wenste de Partij van de Ar beid niet. En daarna gaf dr. Beel de opdracht terug. Waar er twee kijven, heb ben er twee schuld. Het zou verkeerd zijn om de Partij van de Arbeid thans alleen de schuld te geven van de mis lukking. Nauwelijks immers was de naam van de forma teur bekend, of de C.H. Ne derlander trok zo fel van leer tegen dr. Beel, dat men be zwaarlijk kan aannemen, dat er van deze zijde veel mede werking heeft bestaan. Terug houdender heeft de V.V.D. zich gedragen, maar in Den Haag wordt aangenomen, dat de eisen, die de heer Oud ge steld heeft, ook tamelijk ver gingen. Ook deze grooepen dragen daarom mede de ver antwoordelijkheid voor het fa len van dr. Beel. Trouwens: het door dr. Beel gewenste zakenkabinet had al zeer weinig- aantrekke lijks. Het zou slechts betekend hebben, dat weliswaar de Grondwetsherziening er door was gekomen, maar dat Ne derland onmiddellijk daarna voor een nieuwe kabinetscri sis zou hebben gestaan. Intussen zullen nu andere formateurs een leans krijgen. De R.K. fractieleider Romme? DeKamervoorzitter van Schaik? Of Drees? Niemand kan het voorspel len. Het zal echter uiterst moeilyk zijn om een combinatie samen te stellen, die een voldoende meerderheid voor de Grondwet verwerft. De beste kans zou misschien zijn als P.v.d.A., C. H.U. en V.V.D. alle drie wat water in de politieke wijn de den en alsnog onder een an dere leider dan Beel tot coali tie besloten. De N.R.C. zinspeelt duidelijk in deze richting. En zou daarmede de wens der kie zers niet het dichtst worden benaderd Leest men echter het Parool, dan ziet men daaruit, dat de bereidheid daartoe bij de P.v. d.A. niet groot is. Men houdt in dit kamp ondanks de ver kiezingsuitslag hardnekkig vast aan de twee partyenre gering met ongewijzigd pro gram. En dat wil de K.V.P. weer niet Het zou uiteindelijk niet be hoeven te verwonderen als na een reeks mislukkingen van anderen dr. Beel toch weer aan bod kwam. Maar ook dan zal men wellicht in alle kam pen wat water in de wijn moe ten doen. Niettemin Russische forten aangekomen. (Van de A.N.P.-correspondent) lil Sowjet-Russische kringen te Berlyn legt men een op vallend optimisme aan de dag in verband met de, zü het dan ook voorwaardelijke bereidwilligheid der Westerse geal- lieerden om Inde naaste toekomst besprekingen te openen over het probleem Duitsland. Naar wij vernemen zou Mos kou van plan zijn de eis te stellen, dat deze onderhande lingen op zeer brede basis worden gevoerd en dat het aantal deelnemende staten niet beperkt mag blijven tot dat van de vier grote mogendhe den. Het zou de wens van het is het 5 jaar gele den, dat Benito Mussoli ni na een motie van wantrouwen door de fascistenraad ten val werd gebracht; is het 25 jaar gele den, dat Engeland. Frankrijk, Griekenland, Italië, Japan, Roemenië en TuYkije het verdrag van Lausanne sloten. MORGEN wordt Koningin- Moeder Elizabeth van België 72 jaaj4. H.K.H. de Regentes heeft dr. L. J. M. Beel ontheven van zyn vorige opdracht en hem thans opdracht verleend tot het vormen van een kabinet. Belgische francs voor Nederlandse touristen. Naar de Belgische minister van financiën, Eyskens, in de Belgische Senaat verklaarde heeft de Nederlandse regering als resultaat van de onderhan delingen, die de laatste tijd ge voerd zijn, besloten aan Neder landse touristen, die een bezoek aan België willen brengen fr. 300 per dag toe te staan. Deze regeling treedt onmiddel. lyk in werking en zal gelden tot eind September. ENGELAND DULDT GEEN GEWELD. De regering van Malakka "t Vrydag bekend ,e maakt, dat zij de communistische party in Malakka heeft verboden. Sir Alee Newboult, waarnemend hoge commis saris der federatie van de Malakka-staten, heeft de volgen de organisaties buiten de wet gesteld: de communistische partij, de „tegen het Japanse leger gerichte bo^d van voor malige kameraden", de „nieitvve democratische jeugdliga" en de jeugdliga voor de nationale verdediging van Ma lakka" Georganiseerde opstand. Volgens de officiële bekend making is bewezen, dat deze organisaties betrokken waren bij het beramen en uitvoeren van de huidige geweldactie in Malakka. „Eenstemmig is bevestigd, dat de bond van voormalige kameraden vooral verantwoordelijk is voor het verstrekken van strijders en wapens voor de door de comm. partij beraamde actie De communistische partij van Malak! j, heeft zijn leden ge mobiliseerd, die thans in groene uniformen zijn gesto ken en over geheel Malakka regeringsstrydkrachten en particulieren aanvallen. Zy is niet alleen het hart" en de stuwende kracht van de hui dige revolutionnaire bewe ging geweest door met on wettige middelen een aanval te doen op het gezag van de regering, doch .heeft zichzelf in een propagandistische actie van nevendiensten geworpen, verzamelt en verstrekt geld, voedsel en andere benodigheden voor de gueril- labenden in de Malakka-sta ten", aldus de bekendmaking. IN SINGAPORE De gouverneur van Singa- Raad van tucht Nederlandse journalisten geïnstalleerd. Te Amsterdam werd Vrydag door mr. M. Roog, voorzitter van de Federatie van Neder landse journalisten, de raad van tucht dezer federatie ge ïnstalleerd. De voorzitter van deze raad prof. J. A. van Ha. mei, sprak hierbij een rede uit. pore heeft dezelfde organisa ties in zijn stad verboden. De hoge commissaris van Malak ka en de gouverneur van Sin gapore hebben beide verze kerd, dat zij de vrijheid van spreken en -van politieke or ganisatie zullen handhaven. De vorming en gezonde groei van politieke partijen, vakver enigingen en soortgelijke lichamen, die met grondwette lijke middelen hun doelstel lingen trachten te bereiken, zal niet verhinderd worden. NEDERLANDER GEDOOD. Dinsdagavond werd bij een aanval op de thee-onderneming ..Goalpara" bij Soekaboemi een Nederlandse planter gedood, aldus deelde de directie van „Geo Wehry" heden mede. Deze aanval werd onder lei ding van een officier van de T.N.I. op het emplacement van de theeondeijneming uitgevoerd. Bij een vuurgevecht werd de Jilanter gedood, terwijl na afk oop ook de leider van de ben de dood bleek te zyn. Uit de papieren,- die op deze laatste gevonden werden, bleek, dat hy officier bij de T.N.I. was en dat hij schriftelijke instructies van de republiek had om zo veel1 mogelijk wapens van on dernemingen te bemachtigen. Volgens de directie van Geo Wehry werden onder de aan vallers twee leden van de on- dememingswacht herkend, ter wijl later op het appèl in to taal vyf leden ontbraken. Kremlin zijn de regeringen van alle landen uit te nodigen, die belang hebben bij de vrede met Duitsland zodat niet al leen alle staten van het Ooste lijk blok, die deel namen aan de conferentie te Warschau, doch ook kleinere staten van het Westen, die in de strijd tegen het Derde Rijk waren verwikkeld aan de conferentie tafel een plaats vinden. SOWJET-SUPERFORTEN IN DUITSLAND. Op het vliegveld bij Dessau zyn naar uit Sowjet-Russische bron wordt vernomen, 17 Sow jet-Russische superforten ge land, die in de komende dagen boven de Sowjet-zóne „oefen- vluchten" zullen maken en aan manoeuvres van het rode luchtwapen zullen deelnemen. VERKLARING VAN CLAY. Generaal Clay heeft op een persconferentie verklaard, dat de V.S. en de Britse autoritei ten thans in staat zijn de be volking van West-Berlijn te blijven voorzien met voedsel en andere voorraden, voor on bepaalde tijd en de gehele win ter door, via de „luchtbrug". Verder zeide hy, dat er een zeer goede kans bestond op het bereiken van een oplossing van de Berlijnse kwestie. Hij had er reeds eerder de nadruk op gelegd, dat het belang van de operatie-luchtbrug vooral hierin bestond, dat er tijd door gewonnen werd voor onderhan delingen. Matroos rookte sigaret op bed. In een kamer van een hotel aan de Stationsweg te 's-Gra- venhage werd Vrijdagmorgen om zeven uur brand ontdekt. Toen de brandweer ter plaatse kwam, vond zij in de kamer het stoffelijk overschot van de 44-jarige matroos Pieter de R. uit Amsterdam. Vermoed wordt, dat de ma troos op bed een cigaret heeft gerookt en dat het beddegoed in brand is geraakt. De ma troos is waarschijnlijk door de rookontwikkeling gestikt. Het stoffelijk overschot is naar het ziekenhuis aan de Zuidwal vervoerd. Middenstandspartij blijft. De partijraad van de mid denstandspartij heeft besloten het werk voor /deze party voort te zetten. Men zal ook deelnemen aan de toekomstige gemeenteraadsverkiezingen. Drie gesneuvelden. In de afgelopen week heeft de Koninklijke Landmacht in Indonesië 3 leden verloren. KORTE PREDICATIE Hand. 4 12: „En de zalig heid is in geen Anderen". Bij het lezen van dit Bijbelge deelte valt ons oog op het woord zaligheid. Dit is als het wa re het woord, waar alles om draait. Zaligheid. Wat is dit ei genlijk? Is het hetzelfde als ge luk? Wanneer dit zo is, kan ik zeker zijn van Uw belangstel ling, want naar het geluk jagen we immers allemaal? Wie wil niet gelukkig zijn? Maar nu is het helaas zo, dat niemand kan zeggen, dat hij het volmaakte geluk bezit. Er ont breekt nog steeds iets aan. En daarom zijn we er steeds mee bezig, om te proberen dat vol maakte geluk te veroveren. Doch hoe we ook ons best doen, het lukt ons niet.. Hoe komt dat? Het komt door de macht der zonde. Omdat wij gevallen zondaren zijn, zijn wij door God uit het Paradijs, het oord van geluk, verdreven. Er ligt een vloek op ons. Is het mogelijk daaraan te ont komen? Ja, wanneer wij gelo ven in Christus, wordt die vloek van ons afgenomen, .want Hij zelf heeft die voor ons aan het kruis gedragen. Dan wordt het geluk weer ons deel, dan wor den wij zalig. Want zalig wor den is eigenlijk: Behouden wor den in het oordeel Gods. Nu moeten we er goed op let ten, dat er staat: „De zaligheid is in geen Anderen". Jezus Christus is de enige Weg tot de zaligheid, er is geen andere. Wij zijn steeds weer geneigd om an dere wegen te zoeken. Het zal ons niet lukken. Er is maar één mogelijkheid: Jezus Christus. En de zaligheid is in geen Ande ren! Veere. C. D. OTTE. Twee kleuters overreden. MEISJE VAN TWEE JAAR GEDOOD. Donderdagmiddag gebeurde te Hank een ernstig ongeval, tengevolge waarvan een kind je werd gedood en een ander zwaar gevVond. De twee doch tertjes van A van der P., res pectievelijk 2 en 4 jaar, waren aan het spelen bij een nieuws aan te leggen weg. V. de P. die een vrachtwagen zand ver voerde, reed op een gegeven ogenblik achteruit, waardoor de twee meisjes werden ge grepen. Zij kwamen onder de wielen terecht. Het tweejarig kindje werd op slag gedood, terwijl het andere zwaar ge wond naar het ziekenhuis te Raamsdonksveer werd overge bracht. De Republikeinse regering van Indonesië heeft Vrijdag be sloten' de onderhandelingen met de Nederlanders over de toekomstige status der Republiek af te breken, aldus meldt volgens Reuter het Republikeinse persbureau Antara. De regering is bereid de overeenkomstige besprekingen met de Nederlandse autoriteiten over het tot stand brengen van een bestandsovereenkomst voort te zetten. Volgens Antara zullen de leden van het lichaam, dat hierover onderhandelt, in de Republikeinse hoofdstad Djoc- jakarta blijven. dagmorgen niet geneigd het bericht, dat de republiek de politieke onderhandelingen zou hebben afgebroken, an ders dan zeer rustig te be oordelen. Hoewel men nog geen be schikking had over officiële gegevens, veronderstelde men voorshands, dat het woord „ar- breken" dient te worden be grepen in de zin van „onder breken". evenals zulks het ge val is geweest, toen op 16 Ju ni j.l. onzerzijds de politieke besprekingen werden geschorst. Zulk een onderbreking, zo meende men, heeft op dit tijd stip zeer zeker hare objectieve merites. TE BATAVIA Hoewel het afbreken van de politieke onderhandelingen door de republiek zeer te be- DE IMPASSE. In een communiqué, waarin de Republikeinse regering haar besluit bekend maakt, ver klaart zy, dat „vyf weken ge leden de voorstellen van de Australische en Amerikaanse leden der commissie van Goe de Diensten om tot een oplos sing te komen „zonder toelich ting door de Nederlanders werden afgewezen". Neder land had ook geen andere methodes voorgesteld om een impasse in de politieke be sprekingen te voorkomen, al dus het communiqué. „Daar door zijn de onderhandelingen over een politieke regeling tot stilstand gekomen en zij kun nen op het ogenblik onmogelijk worden hervat". NIETS TE BESPREKEN. „Het heeft geen zin voor de politieke sectie van de Repu blikeinse delegatie, bijeenkom sten voort te zetten, waar niets zal besproken worden. De regering heeft besloten, dat het voor de politieke sec tie der Republikeinse delegatie niet nodig is na de huidige be sprekingen te Kalioerang bij Djocja naar Batavia te gaan. Alleen de commissies der de legatie die over de totstandko ming van een bestandsover eenkomst besprekingen voeren, zullen voortgaan met haar werk", aldus het communiqué. In regeringskringen te 's-Gravenhage was men Vrij- Het Kroningsballet vormde een van de hoogtepunten va# het openluchtspel te Middelburg. treuren is,- brengt zulks in feitelijke toestand weinig of geen verandering, aangezien in afwachting van nadere in structies van de Nederlandse regering op het politieke vlak toch al niets meer gebeurde, aldus verklaarde men van ge zaghebbende Nelerlandse zijde te Batavia aan Aneta.. Naar Aneta mededeelt zal de conferentie volgens het nor male schema a.s# Maandag wederom voor dé volgende drie weken naar Batavia wor den verplaatst. I NIEUWE VOORSTELLEN" INZAKEZEEVERKEER. De commissie voor goede diensten maakt bekend, dat de Nederlandse delegatie in de fi- nancieel-economische commis sie aan de Republiek thans formele voorstellen heeft ge_ daan voor de regeling van het zeeverkeer in de Nederl.-Indi- sche wateren. Het in Juni be reikte accoord tussen de Ne. derlandse en Republikeinse de legaties werd indertijd door de Republikeinse regering verwor pen. Aan het bezwaar van de Re publiek dat door het oorspron. kelyk accoord de blokkade der Republiek niet wordt opgehe. ven, is in de nieuwe voorstellen in zoverre tegemoetgekomen, dat Nederland toezegt, „wel willende aandacht" te zullen schenken aan de wensen inzake de invoer van materiaal voor de wederopbouw in het Repu blikeinse gebied, indien de Re. publiek garandeert, dat dit niet voor militaire doeleinden wordt gebruikt. BIDAULT KEERT NIET TERUG, Oud-premiers in sleutel posities. Veel sneller dan verwacht werd is de kabinetsformateur André Marie erin geslaagd een einde te maken aan de Franse regeringscrisis. Vandaag reeds zal Marie zyn kabinet, waarvan de samenstel ling nog niet bekend is, aan het parlement voorstellen. Blijkbaar heeft Marie zijn best gedaan, alle kopstukken van de „derde macht" bij elkaar te trommelen om aan gezag te win nen, wat hij aan parlementaire stevigheid te kort komt. Het staat wel vast, dat vier oud-premiers de sleutelposities zullen innemen, t.w. Leon Blum, Paul Reynaud. Paul Ramadier en Robert Schuman. Dit opperkabinet zou 's lands zaken moeten besturen tot in October algemene verkiezingen gehouden worden. Dan zal moe- Enquêie van de Siichiing Zeeland De Stichting Zeeland voor Maatschappelijk en Cultureel werk is gereed gekomen met een voorlopige enquête naar de toestand van het kleuter onderwijs in Zeeland. Het was bekend, dat dit on derwijs in een zeer zorgvolle positie verkeerde. Men had te kampen met exploitatietekort met tekort aan schoolruimte, met onvoldoende sanitair in de meeste scholen en tenslotte was een groot deel van de leerkrachten ongediplomeerd. De voorlopige enquête van de Stichting had ten doel een inzicht te verschaffen in de omvang van het kleuteronder wijs, het aantal leerkrachten, de finantiële toestand der scholen, de salarissen der leer krachten, de toestand der schoolgebouwen, de schoolgel den, de gemeentelijke bijdragen enz. Zy heeft belangrijke feiten aan het licht gebracht. Zo zyn er in Zeeland 204 leerkrachten bij het kleuter onderwijs, van wie slechts 49 gediplomeerd zijn. In totaal zyn er 103 kleu terscholen in de provincie met ongeveer 8000 leerlin gen. Het gemiddelde van twee leerkrachten per school is veel te laag. Bovendien is gebleken, dat geen plaats was op de scho len voor ruim 2000 leerlin gen, die voor onmiddellijke toelating in aanmerking kwamen. Er zijn 85 Prot. scholen mét ruim 3100 leerlingen, 37 Ka tholieke met ruim 2700 leer lingen en 31 openbare of neu trale scholen met ruim 2000 leerlingen. Uit deze cijfers blijkt, dat het aantal leerlin gen op de neutrale of openba re scholen aan de lage kant is in verhouding tot het aantal leerlingen op de scholen voor lager onderwijs. In Goes is het tekort aan dit onderwijs zeer groot even als in Middelburg, terwijl Vlis singen er iets beter voorstaat. DE GEBOUWEN. Uit de enquête is voorts ge bleken, dat vele schoolgebou wen niet voldoen aan de eisen, welke voor een goede volksge zondheid gesteld dienen te wor den. Ook de leermiddelen zijn veelal onvoldoende en voor een groot deel verouderd. De plaat sing der gebouwen is dikwijls ongunstig doordat de meeste lokalen op het Noorden of Noordoosten liggen en nimmer zonneschyn krijgen. Een verblijdend teken bij het ingestelde onderzoek was, dat in de kringen, die zich met het kleuteronder wijs bemoeien een sterk be sef bleek te bestaan van de tekorten en leemten, die het onderwijs aankleven. Er was dan ook een hartelijke be reidheid om samen te werken voor verbetering. Op verzoek van de minister van onderwijs zal de Stichting Zeeland voor Maatschappelijk en Cultureel werk thans tot verdere nauwkeurige inventa risatie van het kleuteronderwijs in Zeeland overgaan. De Stich ting stelt zich voor in de toe komst door deskundige voor lichting daadwerkelijke hulp bij de sanering van dit onder wijs te verschaffen. EEN LICHTPUNT. Een lichtpunt is reeds, dat Gedeputeerde Staten van deze provincie hebben, besloten hun goedkeuring te hechten aan een verhoging van de gemeen telijke bijdrage, die thans 15 per leerl. per jaar bedraagt, tot 30. Daardoor zal het wellicht mogelijk zijn dc onvoldoende salarissen van de leerkrachten iets te verbeteren. Voorts zal de Stichting alles in het werk stellen om de uit nemende opleiding voor kleu teronderwijzeres, zoals die thans bestaat bij de beide Kweekscholen te Middelburg in haar huidige vorm te hand haven. De betekenis van het kleu teronderwijs is door de jongste oorlog sterk toegenomen. Het tekort aan woonruimte en de verzwaarde taak van de huls vrouwen, die allerlei bijzondere beslommeringen zoals distribu tiekwesties enz. te behandelen kregen, heeft er toe geleid, dat de kleuterscholen een overvloe dig leerlingenaanbod kregen. Ook is er een groeiend besef, dat men de kinderen tot on geveer het zesde jaar niet zon der leiding moet laten spelen en dat de kleuterschool daar voor de geëigende oplossing biedt. 6 Dit maakt het kleuteronder wijsprobleem voor Zeeland wel bijzonder urgent en daarom is het van zoveel betekenis, dat de Stichting Zeeland deze zaak heeft aangevat. Men weet nu uit de gehouden enquête hoe groot het probleem is waar voor men staat! ten blijken hoeveel zetels de Gaulle in het parlement kan be halen en of de „derde macht" nog enige levensvatbaarheid be zit De regering Marie wordt gezien als een laatste krachtsin spanning van de democratische krachten van het midden een autocratisch bewind van de Gaulle te verhinderen. Drie bekende figuren zijn waarschijnlijk voorlopig minis ter af. De eer se is Bidault, die sinds de bevrijding onafgebro ken de buitenlandse politiek heeft geleid en zich daarbij als een bekwaam staatsman heeft doen kennen. De beide anderen zijn Teitgen en Mayer. Teitgen was de zondebok in het vorige ministerie, die door zijn beleid aanleiding gaf tot de regeringscrisis. De radicalen koesterden een wrok tegen hem omdat hij vlak na de bevrijding drastisch de pers zuiverde, ook de radicale. De socialisten, die plotseling met vooroorlogse anti-militaristische stokpaardjes kwamen aandra ven, vonden de door hem ge vraagde legercredieten te hoog. Mayer heeft het verbruid met zijn economische politiek, die wet de prijzen deed stijgen, maar niet de lonen met gelijke tred liet volgen. Het is niet erg duidelijk, waar om de socialisten een regerings crisis geforceerd hebben. Mayer en Teitgen zijn weg van het regeringstoneel. Maar het nieuwe kabinet als geheel genomen is belangrijk rechtser dan het vorige en zal zeker geen beleid voeren, dat genoeg radi caal en progressief is om de so cialistische partij weer een mas sa communistische stemmen te rug te geven. Soldaten huistoe. Vrijdagmiddag zyn het m.3. Johan van Oldenbarnevelt en het s.s. Groote Beer, van Ba tavia naar Amsterdam ver trokken. Aan boord van de Oldenbar nevelt bevinden zich 1750 mi litairen en gezinnen van mili tairen en aan boord van de Groote Beer ongeveer 1500 man terugkerende troepen. Beide schepen worden 18 Augustus in de Amsterdamse haven verwacht. Meer Nederlandse touristen naar Frankrijk. In het nieuwe handelsac- coord tussen Nederland en Frankrijk zijn de mogelykhe- den voor het reizen van Ne derland naar Frankrijk ver groot. Per maand zullen ongeveer 1000 Nederlandse toeristen een bezoek aan Frankrijk kunnen brengen. TOENEMENDE BEWOLKING. Geldig tot Zaterdagavond. Geleidelijk toenemende bewol king. Zwakke tot matige wind uit Zuidelijke richtingen en stijging van temperatuur. In het Oosten van het land een groot deel van de dag nog droog weer. In het Westen plaatselijk enige regen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1