PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Problemen der Zeeuwse Waterhuishouding Nederlands jeugd eert H.M. de Koningin Sokolovsky wordt overgeplaatst GRAAF BERNADOTTE BLIJFT HOOPVOL DE BILT De kabinetsformatie. Haar auto ia het Aaisterdams Stadion omstuwd door duizenden jongeren. Polder- en Waterschapsbond vergaderde in Tholen. VOORSPELT: 191e Jaargang - No.161 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg. Dit blad verschijnt dagelijks. Maandag 12 Juli 1948 ABONNEMENTSPRIJS: 30 ct. per week; 3.75 per kwartaal; franco per post 4.— per kwartaal. Losse nummers 10 cent. ADVERTENTIEPRIJS: 12 ct. per behalve op Zon- en Algemeen WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN gg£ S'S»£z5?"miuSfbirg: Christelijke feestdagen. Bureaux te Vlissingen: Vlamingstr. 16-18-20 (tijd.) tel. 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 55. tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Maurltsstr. 12. tel. 102 - Terneuzen: Brouwerjjstr. 2 - ZlerikzeejJLBogerdst^^ Afwijzend antwoord op geallieerde nota's verwacht Duitse socialisten willen niet in de steek gelaten worden In de toestand te Berlijn is ook dit weekeinde in geen en kel opzicht een wending ten goede gekomen. De blokkade is zelfs opnieuw verscherpt. De jongste politieke ontwikkeling is in de volgende punten samen te vatten: 1. Sir Brian Robertson, de Britse militaire gouverneur in Duitsland, is gisteren in Londen aangekomen om be sprekingen te voeren met de Britse regering. 2. Maarschalk Sokolovsky, Sow jet-bevelhebber in Duits land, zal Berlijn spoedig verlaten om een hoge militaire post in de Sowjet-Unie te aanvaarden. Het Sowjet-ahtwoord op de vier geallieerde nota's is verstuurd. Over de inhoud is nog niets bekend, maar vermoed wordt, dat de geallieerde protesten van de hand zijn gewezen. De Duitse sociaal-democraten hebben enkele grote mee tings gehouden, tijdens welke het Westen werd ge vraagd Berlijn niet in de steek te laten. tijdens een vergadering te Lon den: ,,De Duitse socialisten zijn bereid deel te nemen aan de worsteling om het totalitaire communisme binnen zijn tegen woordige grenzen te houden". Churchill verklaarde tijdens een bijeenkomst in zijn kies district: „Indien wij wijken, zou de beste kans om een oorlog te vermijden vernietigd zijn" en de Australische premier Chifley na een bezoek aan Ber lijn: „Het is van belang, dat wij volhouden en dat zal ik de Australiërs vertellen". 3. 4. Het bericht van Sokoiovsky's heengaan is afkomstig uit Duitse kringen, die in nauw contact staan met de Sowjet- bezettingsautoriteiten. Er is nog geen datum voor zijn ver trek vastgesteld. Waarschijn lijk zal hij blijven tot de Ber- lijnse crisis is opgelost. Men verklaart met klem, dat Sokolovsky niet in ongenade gevallen is en dat zijn nieuwe commando in feite een bevor dering zal betekenen. Men achtte het echter mo gelijk, dat zijn vertrek uit Duitsland het begin zal zijn van een radicale verandering der Sowjet-politiek in Duits land. Er is niets bekend over een opvolger. HET SOWJET-ANTWOORD. De eerste reactie van Sow- jet-zijde op de geallieerde no ta's was een artikél in het door de Russen gecontroleerde Duit se blad „Nachtexpress". Dit blad schreef op gematigde toon „De Sowjet-Unie heeft nooit officieel voorgesteld, dat de drie Westelijke mogendheden Berlijn zouden verlaten. Dit voorstel is in dagbladartikelen gedaan, die niet als officiële verklaringen beschouwd kun nen worden. De nota's aan Moskou hebben de deur niet toegeworpen. Het zou dwaas zijn, de besprekingen te beper ken tot de Berlijnse kwestie. Dit zou slechts tot een voorlo pige oplossing leiden, terwijl de gehele wereld wacht op een algehele opheldering van de toestand". Algemeen wordt verwacht, dat in het Sowjet-antwoord op de nota's het geallieerde op- treden in Duitsland krachtig zal worden veroordeeld en dat herhaald zal worden, dat de kwestie Berlijn moet worden opgelost in het kader van al gemene besprekingen over ge heel Duitsland. Men gelooft echter niet, dat het Sowjet- antwoord de deur voor verdere besprekingen zal sluiten. LAAT ONS NIET IN DE STEEK. Tijdens een socialistische massa-meeting in de Ameri kaanse zóne zeide prof. Ernst Reuter. de Berlijnse sociaal democratische leider, in een toespraak 5,Wij zullen de Russische am bities in Berlijn met onze licha men remmen. De Russische kolos moet in Berlijn worden tegengehouden. De stryd door de Berlijners geleverd, ver plicht de geallieerden in Ber lin te blijven. Zij mogen ons thans niet aan een dictatuur uitleveren". Ongeveer 20.000 personen juichten prof. Reuter vijf mi nuten. lang toe. De Duitse socialist Wulle Eckler zeide in een toespraak „Zachte winter" in Europa. Niet alleen in Nederland, maar in vrijwel geheel Europa wordt de vacantiepret grondig bedorven door het slechte en koude weer. In Engeland heersten vorige week temperaturen, die maar enkele graden liggen boven die omstreeks Kerstmis. De bad gasten in de kustplaatsen bren gen hun dagen door met lezen en knagen rond het haardvuur. Ook in Frankrijk houdt de koude aan. Zaterdag werd te Parijs een temperatuur van 41 graden en aan de Riveira van 57 graden Fahrenheit gemeten, rinds 1919 Juli"'ternPeratuur Een ongewone atmosferische storing werd Zaterdag te Ve netië en de gehele overige pro vincie geconstateerd. De tem peratuur viel op 12 graden wat zich sedert een eew riet heeft voorgedaan. In het om liggende gebergte, waar de temperatuur tot onder het nul- GEEN VERSLAPPING DER BLOKKADE. De houding, die de Russen te Berlijn aannemen, wijst nog geenszins op de mogelijkheid, dat zij aan een verslapping der blokkade denken. Vrijdagnacht hebben zij nieuwe maatregelen tegen het geallieerde verkeer op de autoweg afgekondigd. Het verkeer van Berlijn in de richting Helmstedt was tot dusverre nog vrij, doch van Zaterdag af moeten alle geal lieerden Sowjet-vergunningen hebben. Hun bagage zou wor den onderzocht teneinde „ille gale uitvoer van waren uit Berlijn te voorkomen". Tegelij kertijd blijven de Russen voortgaan met de speldeprik- ken tegen de luhctqoi-ridor. Zij hebben het voornemen aange kondigd oefeningen in blind- vliegen in de Britse luchtcor- ridor te houden. Dit zou bij de huidige abnormale slechte weersomstandigheden tot ern stige gevaren voor de blokka- deb rakers kunnen leiden. Voorts hebben de Russen het Berlijnse gemeentebestuur be volen geen bezettingskosten voor. de Westelijke sectoren meer te betalen. Deze bezettingskosten om vatten o.m. de salarissen voor personen in dienst van het ge allieerde bestuur. Fransen kunnen geen belasting betalen. WANT DE AMBTENAREN STAKEN. De staking van de Franse ambtenaren heeft zich uitge breid, nu ook de employé's van het ministerie van economische zaken zich hebben aangesloten bij hun 60.000 stakende colle ga's van het ministerie van fi nanciën. Voor de 100.000 P.T.T.-amb- tenaren is het stakingsbevel tot Dinsdag opgeschort. De staking veroorzaakt de bevolking veel ongemak maar ook? enkele voordeeltjes. Voor de schuldenaren van de fiscus is prettig, dat geen be lastingen betaald kunnen wor den. Minder aardig is, dat ta bak en sigaretten langzamer hand niet meer te krygen zijn omdat de accijnzen niet vol daan kunnen worden. De smokkelaars hebben vry spel en beleven gouden dagen. 09k de douanen staken name- Een huls brandde. Zaterdagmiddag is via een brandende centrale verwar ming de vlam geslagen in het rieten dak van een huis op 't landgoed Clingendaal te Was senaar. De bewoners zaten rustig in de tuin, toen er een krantenbezorger hen kwam waarschuwen, dat hun huis achter hun ruggen in brand stond. De brandweer van Den Haag en Wassenaar werden onmiddellijk gewaarschuwd. Inmiddels had men het meubi lair uit het huis gehaald. Dank zij snel ingrijpen is het ge lukt, de woning en een groot deel van het dak te sparen. Uit veiligheidsoverwegingen heeft men een gedeelte van het dak gesloopt, gezien de ervaring dat rieten daken heel vaak door blijven smeu len. H.K.H. de Regentes heeft Zaterdag in 't Huis ter Bosch d© vice-president van de Raad van State, jhr. mr. F. Bee- iaerts van Blokland eri de voorzitters van de Tweede- Kamerfractiea vande K.V.P., de Partij van de Arbeid en de A.R. Party, onderscheidenlyk de heren prof. mr.- C. P. M. Romme, jhr. mr. M. van der Goes van Naters en-J. Schou ten, ter conferentie ontvangen. 300 ton kersen hangen te rotten. De Volkskrant verneemt uit Nymegen, dat de aanhoudende regens de kersenpluk in de Be tuwe -tot een groot fiasco ma ken. D© kwaliteit van de ker sen is achteruitgegaan en ze kyengen op de veiling niet meer dan 40 cent op per kilo. Aangezien het plukloon 20 tot 25 cent bedraagt per kg. zyn de vruchten het plukken niet meer waard. Men schat dat er 300.000 kg. thans op het hout verrotten. Merkwaardige zuiveringsraden In de jaarvergadering van de Groninger Rlegaliteit, die te Haren bijeenkwam, deelde de heer F. Onta, burgemees ter yan Stedum mede,dat in de afgelopen week leden van zuiveringsraden officieel be dankt zyn voor aan dén lande bewezen diensten, terwijl het merenaeei van deze ,-xièn geen zuiveringsraad, waartoe zij be hoorden, zou hebben bijge woond. r- Rokende ekster. Een jager uit Tar- bes (Hautes Pyrenees) is op een eigenaardige wijze er in geslaagd een ekster tam te ma- kon. Deze vogel rookt dagelyks als een kenner drie sigaretten. Talrij ke Engelse en Ameri kaanse toeristen hebben tot 50.000 fr. geboden om de ekster te kopen. Onder han bevindt zich een regisseur die van plan is de vogel te doen optreden in een Sm met de Marx Bro ers. Vliegveld Hilversum officieel geopend. In aanwezigheid van vele bekende figuren uit de sport- vliegerij en talrijke autoritei ten heeft Z-K-H. Prins Bern- hard Zaterdagmiddag het vliegveld Hilversum officieel geopend- Om half vier landde Z-K-H- Prins Bernhard, die met ziin eigen toestel van Soesterberg kwam, op het vliegveld en nam de officiële openingplechtigheid een aan vang- Een lange rij van sprekers voerde nog het woord. De Prins hees de vlag en een aantrekkelijk vliegprogram- ma vulde de rest van de mid dag. waarbij de Prins, die met de Fokker-Promotor een vlucht maakte een „zakdoe- kenapplaus" kreeg- Piloot Viruly bracht hem Zondag naar Schiphol Om precies kwart voor vijf Zondagmiddag verscheen het witte vliegtuig met het grote rode kruis en de woorden „United Nations" boven Schip hol. Talrijken, onder wie de Zweedse gezant en de direc teur van de K.L.M., de heer Plesman en natuurlijk het be kende legertje journalisten en fotografen, stonden ter begroe ting tJ wachten. Graaf Bemadotte verscheen in een aparte loods om de persmensen te woord te staan. Graaf Bemadotte kon niet veel meedelen. Vóór zijn vertrek had hij nog een onderhoud ge had met koning Abdullah over de veiligheid van Jeruzalem. Sedert zijn vertrek had hij geen nadere berichten meer ontvangen, zodat hij niet in staat was commentaar te ge. ven op de berichten van de laatste 24 uur Hjj bleef nog steeds hoop vol over de mogelijkheid tot vrede. Letterlijk zeide hij: „mijn missie is nog niet ge ëindigd en van belde zijden beeft men de hoop uitgespro ken, dat ik voort zal gaan met mijn pogingen eery oplos sing te vinden". Wel achtte hij de huidige stand van zaken een diepte punt, „maar", zo voegde hij Een Wandbord aangeboden. De jongeren van de in de Nederlandse jeugdgemeen schap verenigde jeugdorganisaties hebben Zaterdagmiddag in het Olympisch stadion op „de dag van de jeugd" onze landsvrouwe, aan het slot van het uitgevoerde „jeugd-sta- dionspel", ten afscheid een spontane, van jeugdige vitali teit tintel inde, indrukwekkende hulde gebracht. HET SPEL. Ruim 3000 jongeren, in uni form of zomer- en kampkle ding, hoofdzakelijk Amster damse leden van de bij de NJ.G. aangesloten landelijke jeugdorganisaties. hebben Rijtoer over slechte wegen Voor het eerst sedert twaalf jaren heeft Zaterdag de Zeeuw se Polder- en Waterschaps bond haar algemene vergade ring weer eens in Tholen ge houden. Het veilingsgebouw was geheel met leden der pol. der- en waterschapsbesturen uit geheel Zeeland gevuld. Spreker was op deze bijeen komst ir. G. de Bakker, die als onderwerp gekozen had „De betekenis van de water huishouding in de polders voor land- en tuinbouw". Ir. de Bakker zette uiteen, dat de waterhuishouding ten doel heeft de belangen van land. en tuinbouw te dienen, door constant het water op het voordeligste peil te houden. De moeilijkheid schuilt daarbij met name in het feit, dat wij niet goed weten, welk peil dat is. Er is daarvan nog veel te weinig studie gemaakt, er zijn te weinig gegevens verzameld, literator over dit onderwerp is niet te vinden. Men be schikt slechts over de erva ring der boeren. Wel staat vast, dat sterke wisseling van hoog en laag peil, schadelijker is, dan een constant hoog of laag peil, terwijl verder de gewassen een verschillend peil vragen om goed te gedijen en de sa menstelling van de bodem mede een der factoren is, die punt daalde, viel veel sneeuw, het beste peil bepaalt. Spr. meende, dat het de taak is van de landbouwkun digen, ook in Zeeland, om van deze problemen ernstig studie te maken Een stap in de goede rich, ting is reeds, dat men studie begint te maken van de sa menstelling van de bodem. Met name in Zeeland isr men, mede als gevolg van de door de inundatie nodig geworden bodemkartering, er tamelijk ver mede. Spr. waarschuwde tegen te sterke ontwatering, die vooral de fruitteelt schaadt. Daar moet in Zee land een der belangrijkste fruitgebieden van ons land aandacht aan geschonken worden. Aan de hand van concrete gegevens toonde ir. de Bak ker aan, van hoeveel beteke nis een juist waterpeil voor de fruitteelt is. Spr. besloot met de conclu sie, dat men in Zeeland le. moet zorgen, dat de pol derbesturen de beschikking krijgen over goede hoogte- kaarten; 2e. moet nagaan, of het mo. gelyk is, de secundaire en ter tiaire watervangers beter te doen functionneren; 3e. moet nagaan, of het no dig is, plaatselijk onderbema ling aan te brengen; 4e. trachten moet een flink zoetwaferreservolr te vormen, teneinde de verziltlng der gronden tegen te gaan en 5e contact moet scheppen tussen waterstaatkundigen en landbouwkundigen, omdat eerstgenoemden zich nog te weinig hebben verdiept in de noodzaak van een mede op de landbouwbelangen ingestelde waterbeheersing. Er volgde op deze rede een levendige geöachtenwisseling, die echter de grote lijnen on. aangetast liet. DE VERGADERING. Over de vergadering kun nen wij kort zyn. De voorzit ter van de Zeeuwse Polder, en Waterschapsbond, de heer P. J. J. Dekker, opende met een woord van welkom tot jhr. mr. A. F. C. de Casem- broot, Commissaris der Ko-: ningin en de andere genodig den, en stond hierna stil bij de te hoge polderlasten. He. laas is het tot nu toe niet gelukt, deze verlaagd te krij gen. Het stemt tot voldoening, dat het probleem de aandacht van de regering heeft. De heren M W. Arenthals en J. Goetheer, resp. te Kort- gene en te Wolfaartsdijk, wer den als bestuurslid herkozen. Het jaarverslag, het finan. cieel verslag en de begroting 1948, werden goedgekeurd, evenals een bestuursvoorstel om de duur der vereniging te verlengen en de statuten te wijzigen. Aan het einde der vergade ring voerde de Commissaris der Koningin het woord, die onder meer zeide, dat het provinciaal bestuur alles zal doen om de belangen van Zee land inzake de straatbelas ting, die hier extra zwaar drukt, zo goed mogelijk te be hartigen en ook actief zal blij ven Inzake de hoge dykgc- Zaterdagmiddag in het Olympisch stadion te Am sterdam, op het middenter rein en de sintelbaan. het door dr- H. Knorringa ge schreven en dóór Ben Groe- neveld, Ben Albach en Anton Sweers geregisseerde „Jeugd- Stadionspel" gespeeld- Circa 30-000 jongeren, af komstig uit alle delen van het land. keken en beleefden van de tribunes af dit spel en de hulde aan de vorstin mee. Hartelijk toegejuicht verscheen H.M., ontvan gen en begeleid door bur gemeester d'Ailly en ds- M. O- Steenbeek, voorzit ter der N-J.G-. om half drie in de koninklijke loge op de eretribune, waar reeds hadden plaats geno men twee leden van het demissionnaire kabinet, minister-president Beeï en de minister van O-K-W- dr. Gielen, de Commissa rissen der Koningin in de provincies Noord-Holland en Utrecht, ds. K. H. E. Gravemeijer als vertegen woordiger van de Ned- Herv- Kerk en de voorzit ter van de Katholieke jeugdraad als vertegen woordiger van het Episco paat. DE INHOUD. In het spel spreekt een jongen. als ..toeschouwer" spelende en zich steeds te- schotten. De heer C. Philipse, gedepu. teerde, stelde tenslotte voor een studiecommissie te benoe men, die de door ir. Bakker aangevoerde problemen nader zal bekijken, welk voorstel door het bestuur overwogen zal worden. Het gezelschap verenigde zich hierna aan een gemeen schappelijke maaltijd in het Hof van Holland en besloot de dag met een rytoer over Tholen, gedurende welke te Stavenisse verversingen wer den aangeboden. De rijtoer had het practi- sche nut, dat de hoge gasten, die tot provinciaal bestuur en waterstaat behoorden, nu eens proefondervindelijk ken nis maakten met de erbarme lijke conditie, waarin sommige wegen op Tholen verkeren. De meeste automobilisten hadden danig medelijden met hun ve. ren, die op een zware proef werden gesteld. midden van het spel bewe gende, met een onzichtbare oudere over deze bewogen tijden. Op de verzuchting van de jongen, dat het verleden toch niet terugkeert, treden op het middenterrein groepen aan, die het jeugdleven van onze grootouders uitbeelden. Het tweede deel van het spel begint met de opmars der jongerenorganisaties van nu- Als een kleurig lint trek ken de jongeren door lanen naar buiten. In bonte ver scheidenheid demonstreert de georganiseerde jeugd van de 20ste eeuw- Maar midden in hun sport, en spel worden zij gestoord, de sirenes loeien: de oorlog. Van alle zijden na deren in pijen gehulde don kere gedaanten, de jeugd wijkt en massa terug, waar bij de figuur van de Neder landse leeuw ontstaat. De in het midden opgestelde, uit losse rode, witte en blauwe banen bestaande vlag daalt. Maar de jeugd geeft zich niet gewonnen, noch in de oorlog, noch in de periode direct daaropvolgend, als zwarte handel en daling van de al gehele moraal hen bedreigt- DE HULDE. Dan komt het slot. Voor de laatste maal verenigen de jongeren zich rond de vlag- gemast en terwijl rond hen de Oranje circel. symbool van de N.J.G., wordt uitge legd, vraagt de jongen: Of de Nederlandse jeugd sterk genoeg zal zijn om de donke re machten het hoofd te bie den. Dan zegt de oudere: „Altijd, zolang de Ne derlandse jeugd eendrach tig samenwerkt, zolang elke organisatie haar eigen geestelijk beginsel ver diept ten bate van de geestelijke weerbaarheid van het Nederlandse volk, zolang de verdraagzaam heid van Willem v. Oran je ook jullie bezielt. Hoog boven de verscheiden heid van jullie gelederen wappert de banier van het Huis van Oranje, die de jeugd van Nederland de weg wijst naar het land van de toekomst". Statig klinkt daarop uit duizenden jonge kelen het Wilhelmus. Dan treedt uit de rond de vlag verzamelde jeugd over een oranje baan, die van de circel tot voor de loge van de Koningin leidt, een vertegenwoordiger van iedere organisatie naar voren en twee hunner bieden de landsvrouwe een wandbord met de emblemen van de jeugdorganisaties aan. Een luid gejuich breekt los als de Koningin haar loge verlaat en zich langs een haag van jongeren, met wie zii een en kel woord wisselt, naar haar op de sintelbaan voorgereden auto begeeft. Dan kent het enthousiasme geen grenzen meer, omstuwd door de jeugd kan de hofauto zich met moeite een weg banen, lang zaam rijdt de wagen, terwijl de landsvrouwe de stormach tige toejuichingen vriendelijk wuivend beantwoordt, de sintelbaan rond en verlaat dan het stadion. hieraan toe, „ik ben geen ge broken man". Graaf Bemadotte deelde tenslotte mede, dat hy Zater. dag op Schiphol hoopt terug te zyn om met hetzelfde vlieg tuig en bemanning naar Rho- dos door te reizen. „Want", zo zeide hij, „wanneer ik dit K.L. M.-vliegtuig en deze beman ning niet tot mijn beschikking zou hebben gehad, zou ik niet in staat zijn geweest rnjj zo snel te verplaatsen en zo veel besprekingen te voeren. Ik heb de grootste lof voor Vi ruly en zijn mannen". VIRULY VERTELT. Even later sprak ook de commandant van het vlieg tuig, A. Viruly, enkele woor. den. Hij vertelde, dat sedert de start van Schiphol 115 vlieguren waren gemaakt, hetgeen betekent, dat zy 20.015 km. hebben afgelegd „Overal waar wij geweest zyn heeft men ons de service ge boden, die men ter plaatse ge ven kon en wij konden weer terugvallen op de gronddienst van de K.L.M. voor de Indië- vliegtuigen te Cairo. Wy heb ben slechts één keer met es corte gevlogen en nimmer het gevoel gehad, in gevaar te verkeren" Om kwart over tien vertrok van Schiphol met drie kwar tier vertraging het vliegtuig voor New York, waarmede graaf Bemadotte reist om zich naar Lake Success te be geven. JODEN AANVAARDEN WAPENSTILSTAND. De regering van Israël heeft in principe de door graaf Bemadotte voorgestelde onvoonvaiardeiyke wapenstil stand van 10 dagen aanvaard, zo «teelde een woordvoerder van de Israëlitische regering mede. Hij voegde eraan toe, dat zyn regering dienovereenkom stig bevelen zou uitvaardigen, indien zy de mededeling ont vangen had, dat alle Arabi sche legers ook bevel gekre gen hadden het vuren te staken. De Arabieren hebben nog niet geantwoord: de Arabi. sche liga is voor Dinsdag in een spoedbijeenkomst bijeen geroepen. Wel is bekend, dat de Britse regering sterke druk uitoefent -op de Arabi sche regeringen, in het bij zonder die van Transjordanië en Egypte, om een nieuwe wapenstilstand te aanvaarden. DE GEVECHTEN Op vijf plaatsen in Palesti na wordt thans gevochten. De felste stryd woedt te Misj- mar Hayarden aan de Syri sche grens. Hier trachten de Joden het Arabische bruggen hoofd over de Jordaan te ver kleinen. Verder woedt een he vige slag om de twee Arabi. sche steden Ramleh en Lydda. De Joodse kolonie Ben Sje- men, 15 km. ten Oosten van Lydda werd bevrijd. Volgens een Joods commu niqué zyn de Joodse troepen ten Oosten van Acre, de heu vels van West Galilea bin. nengedrongen, waar zij vier Arabische dorpen bezetten. Egyptische vliegtuigen wier pen weer enkele bommen op Tel Aviv. De Joden zyn Zaterdagavond een hevige beschieting van de oude stad van Jeruzalem be gonnen met zware mortieren. Zy maakten gebruik van een „geheim wapen", een 30 c.iu. lange stalen buis, gevuld met springstoffen, die door een tydlont tot ontploffing wordt gebracht. Tegeiykertyd begonnen de kanonnen van het Arabische Legioen het nieuwe deel van Jeruzalem, dat nog in handen van de Joden is, te beschie ten In een verklaring van de Irgoen Zwai Leoemi wordt medegedeeld, dat de vyf Brit se employé's van de electricl- teitsmaatschappy te Jeruza lem, die door de Irgoen ge vangen worden gehouden, op „ernstige beschuldigingen" te recht zullenstaan, waar. schyniyk te Tel Aviv. MEER WTND Weersverwachting, mede gedeeld door het K.N.MI. te de Bilt, geldig tot Maandag avond. Matige, in de kuststreken krachtige wind uit Westelijke richtingen, meest zwaar be wolkt met nu en dan enige regen. Vry koel voor de tyd van het jaar. (Auteursrechten voorbehou den),

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1