PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Bevin zal niet zwichten Noors schip voor Westkapelle lekgesioten Hadji Agoes Salim over het compromis-voorstel Melk van de bon Noord Beveland als gastheer van de Z.L.M. D£ BILT Lagerhuis debateerde over de crisis in Berlijn Er wordt een „luchtbrug" opgebouwd Einde van ie Engel havenstalingen. Laatste Britse militair vertrokken uit Palestina Het gaat niet langer .J vrijgesproken van grafschennis. V.S. deblokkeren Yoego-Slavisch tegoed, Regering wordt 7 Juli demissionnair. Ruim 200.000 kiezers meer dan in 1946. VOORSPELT 191e Jaargang - No.152 Uitgave van de Firma Provinciale Drukl.erij Fa. F. van de Veld? Jr. Vlissingen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Christelijke feestdagen. Donderdag 1 Juli 1948 ABONNEMENTSPRIJS: 30 ct. per week; 3.75 per kwartaal: franco per post 4.per kwartaal. Losse nummers 10 cent. ADVERTENTIEPRIJS: 12 ct per Algemeen WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Bureaux te Vlissingen Viamingstr. 16-18-20 (tijd.) tel. 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 5., tel 2475 (b.g.g.2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102 - TerneuzenBrouwerjjstr. 2-Zierikzee: N. Bogerdstr C 160, tel. 26 Onder lidd gejuich verklaarde Anthony Eden Woensdag middag bij de .opening van het debat over de crisis iri Duits land in het Lagerhuis: „Wij" zijn niet bereid ons door bruut geweld of chantage te intimideren." Het antwoord van mi nister Bevin hierop was: „Ik geloof, dat men geprobeerd heeft te onderzoeken hoe lang onze zenuwen het zouden kunnen uithouden. Niets wyst er tot nu toe op, dat zij ka- pot zullen gaan."' Er was tijdens het debat geen spoor van tegenstelling te ontdekken tussen Labour en de oppositie in'.ake de toe stand in Berlijn. Op de enige communist na stcid het ge hele Lagerhuis ahter Bevin toen deze zei: „D? Britse re gering zal er uch niet bij neerleggen, indie- de Russen van plan zijn Vs millioen mensen uit te h ngeren, om chaos te verwe.ken en zo doende de ge-liieerden te dwingen Berlijn t verlaten," Hij vervolgde: ,/v'ij zijn ons ten volle bewust 'in de taak die voor ons ligt en van de hinderpalen, die or- in de weg gelegd kunnen wrden. We zullen alle mogcli;e hulpmid delen ter beschiking stellen om Berlijn v n voedsel te voorzien. D piankn van het massa vervoer dc>- de lucht zijn zeer ver gevolerd en de resultaten zullen waarschijn lijk de verwachtingn overtref fen. Als gevolg 'ervan kan een ernstige toestad ontstaan. Er is echter g«n andere keus." Bevin wilde aan akolovsky's woorden, dat de bkkade van Berlijn slechts el tijdelijke maatregel is, enig/ertrouwen schenken, doch t zich niet door om de tuir laten lei den. Ik zou me gtkkig voe len, zei hij, indie de eerste trein zou rijden eile schépen de Elbe afvoeren, fevin vond overigens uit de hding van de Duitsers blrjk< dat on danks Hitier er ld noch een sociaal democrach onder laag was in Berlj ^GEEN OTCESSEES Vóór Bevin hadden er op aangedrongen t« vooral geen concessies til oen. Te rugtrekken uit Ben zou fa tale gevolgen Iten, voor spelde hy. Het zoieerkomen op 'n uitnodiging i deSow- jets om in Wenen herhalen wat in Bsrlyn pkt was. Elk toegeven zou Sowjet- regering alleen ma sterken in het geloof, dat vere druk verder toegeven ïgevolge zou hebben, totdat i oorlog onvermijdelijk zou x\ Eden kon echter »t gelo ven, dat het Krerr oorlog wil. Hij stelde voor gealli eerden een gezamee nota naar Moskou te dozenden, opdat alle twijfel er hun houding gebannen zevorden. Voor het eerst ft ook minister Marshall zijn dui delijke bewoordingeutgela- ten over Berlijn. Hij-klaar de kort en krachtig xy zul len in Berlijn blijvecn liet verder door scherm, dat de Amerikaanse &r het langer uit zou houden men aanvankelijk verwacb. EEN LUOT-IUG De Amerikanen iijinog steeds bezig een „ljh^g" op te bouwen om de.sojng van West Berlijn te vrbien. Woensdag werden meran 100 vliegtuigen naar de ad gezonden. Dt Brittenvofen er 25 aan tot en trefen r- bereidingen ook hm lt- transport verder uit te j. den. Men vreest echter, dat ook de grootste luchtketen de stad niet voor verlamming kan behoeden, indien geen middelen gevonden worden om de snel slinkende kolen- voorraden aan te vullen. Onder de bevolking groeit het vertrouwen, dat een uit weg gevonden zal worden door toegevendheid van Sowjet zij de. CONFERENTIE IN FRANKFORT Vandaag zullen te Frank fort de elf minister-presiden ten der staten in de Weste lijke zönes bijeenkomen ter be spreking van de oprichting van een West-Duitse staat. Officieel zullen zij dan door de drie gouverneurs in Duits land van de Londense beslui ten in kennis worden gesteld. Men verwacht een voorstel tot het per 1 September bij eenroepen van een wetgevende vergadering, die een Duitse grondwet zal opstellen. Versnelde wapen- leveranties aan Turkije. De militaire leveranties vol gens „het Amerikaanse «hulp plan arriveren in toenemende mate in Turkije. In de afgelo pen vijf dagen voerden drie Amerikaanse schepen ongeveer 7000 ton militaire uitrusting aan. Woensdag arriveerde te Istanboel een Amerikaanse transportschip met. een lading zware tanks, machinegeweren, munitie en medische artikelen. De levering van Amerikaanse oorlogsuitrusting zal in Juli versneld worden. BEPERKING LUCHTVERKEER Van gezaghebbende zijde verneemt Reuter, dat wellicht alle handelsverkeer per vlieg tuig boven Bizonia m de ko mende 48 uur zal worden stop gezet wegens het groeiende aantal vliegtuigen, dat de ge wone luchtwegen gebruikt om Berlijn van voorradén te voor zien. Als het verbod doorgaat, betekent dit, dat er belang rijke wijzigingen aangebracht moeten worden in de routes naar Italië, Zwitserland, Praag, Wenen, de Ealkan, Afrika en het verre Oosten. De luchtvaartmaatschap pijen, die van Frankfort ge bruik maken, zijn o.m. de K.L. M. de Air France en de Sa bena. Joden namen bestuur van Haifa over. Lt. generaal Mc Millan, de Britse commandant in Pales tina heeft als laatste Britse militair Woensdag de Pales tijnse grond verlaten, waarme de een kwart-eeuw van Britse bezetting van het Heilige Land definitief ten einde is gekomen. 150 Leden van de Joodse havenpolitie namen het beheer over de haven van Haifa over, toen de laatste Britse man schappen ingescheept waren. Mac Millan schudde de haven autoriteiten de hand, stapte in zijn sloep en voer naar de Phoebe". „Dit is een nogal historisch ogenblik", zo zeide hij. De laatste „Union Jack" werd om 12.43 grnt. neerge haald. Kolonel Hoffman, de Ame- ril(p.anse waarnemer die aan ,de commissie der V.N. is toe gevoegd, heeft heden medege deeld, dat hem de opdracht was verleend „toezicht te oefenen" op het beheer van de haven van Haifa, dat de Joodse autoriteiten wensen in handen te nemen. De eerste Schepen met een deel van de 25.000 op Cyprus gedetineerde immigranten zouden binnen lopen, maar de strijdbare man nen zullen tijdens de duur van het' bestand geïnterneerd worden, althans indien dit be stand verlengd werd. Op eigen kracht naar Vlissingen. Het Noorse 2400 ton meten de passagiersschip Jupiter" kapitein J. Sagen van de Bergense, rederij, die een veer tiendaagse dienst tussen Ant werpenBergenStravanger onderhoudt, is Woensdagnacht omstreeks twaalf uur lek ge stoten op de zeewering voor Westkapelle. Aangezien het schip niet meer zeewaardig was, heeft het zyn reis van Antwerpen naar Bergen niet vervolgd, maar is het teruggekeerd naar de rede van Vlissingen, waar het door de sleepboot „Adriaan Letzer" in de haven werd bin nengesleept. Het ongeval voor Westkapel le had plaats bij zeer slecht weer. Het regende en er stond een stevige Noordwesten wind. Plotseling moest de Jupiter" uitwijken voor een ander schip. Daarbij kwam het te dicht on der de kust en stootte op een der betonnen caissons, die bij Westkapelle gebruikt zijn om De havenarbeiders te den en Liverpod. keei/ Woensdagmorgen if, grote tale naar het wtik tei waardoor practisch is gekomen aan del staki welke zeventien dajfrp gé den begon en oj) haai hofs tepunt meer dan 30-&I omvatte. Ook kantoorbed?nde| schuitevoerders en tuw] doors gingen weer aai. werk. Eerst zullen nu de j dingsmiddelen. met het sen waarvan reeds aoor 3 tairen begonnen was, land gebracht worden, v, na de in de loop der d opgestapelde goederen de uitvoer zullen worden ^De^foor de staking ontsta vertraging in de scheeps^ wegingen zal nog wel ne gehele jaar door haar invloch Lord Mountbatten in laten gelden. Brits India. destijds de zeewering te dich ten. Aan stuurboordzijde ontstond een gat in het voorschip van verscheidene viqjkante meters. Het schip maakte enig water, dat echter door pompen bijge houden kon worden. Een passagier, die zich in het voorschip bevond, liep lich te verwondingen op en een ander verloor enige tanden. Voor het overige ontstond er en paniek onder de 150 passagiers van wie de meesten eerst in de haven van Vlissin gen hoorden, dat het schip niet meer zeewaardig was, en dat de passagiers vermoedelijk te Vlissingen ontscheept zou den worden om opgehaald te worden door een ander schip van dezelfde maatschappij, dat vermoedelijk binnen één of twee dagen aanwezig kan zijn. Velen onzer abonné's is het ongetwijfeld wel eens opgevallen, dat ons blad zeer goedkoop was. De prijs is na de bevrij ding vastgesteld op 25 cent per week. De on kosten zijn sindsdien enorm gestegen. De lo nen zijn reeds tweemaal verhoogd, vorig jaar gingen de papierpryzen met ongeveer 15 om hoog, de omzetbelasting met 50 De omvang van de krant is aanzien lijk vergroot en ter ver betering van de inhoud zijn geen kosten ge spaard. Slechts door de ge weldige toename van het aantal abonné's hebben wij de grote sommen, die met dit alles gemoeid waren, kunnen opvangen. Onze prijs bleef 25 cent en wij stelden er een eer in, dit zo lang mo gelijk vol te houden. Thans gaat het helaas niet langer. Wij hebben onze ex ploitatie-rekening aan de Directeur-generaal van de Prijzen voorgelegd en naar aanleiding daarvan machtiging ontvangen onze prijzen met ingang van 1 Juli a.s. te stellen als volgt: 30 cent per week - 3.75 por kwartaal franco per post 4. per kwartaal losse nummers 10 cent. Deze prijsverhoging is toegestaan by prijsvast stelling no. 2104—072.61 —807. Onpry's is daardoor gelijk geworden aan die, welke de meeste Provin ciale bladen reeds sinds de bevrijding berekenen. Wij zyn er van overtuigd, dat onze abonné's liet zullen waarderen, dat wij al die tjjd een lagere prijs hebben kunnen handha ven. Nog steeds beweegt ons abonnementen-aantal zich in stijgende lyn.» Steeds meer Zeeuwen scharen zich achter ons. Wy hopen dat. dit zo zal bljjven. Deze waardering voor ons werk is ons een aansporing te meer om trouw te blijven aan ons pogen om het belang van Zeeland te dienen en op do bres te staan voor al wat Zeeland wenst. DE DIRECTIE. Grootste schroef van Nederland op reis. Woensdagmorgen is de grootste scheepsschroef van Nederland voor het m.s. ,,An- dijk" door de Lipsfabriek te Drunen naar Wilton Fejjenoord verzonden. De schroef van 31.000 kg. met een diameter van 6.60 is binnen de levertyd van 4 maanden geleverd. Maandenlang zijn met Rijks waterstaat besprekingen ge voerd over het transport. Men besloot tot vervoer over de weg. Woensdagavond is het trans port behouden in Rotterdam aangekomen. Ondanks „onbehoorlijke mentaliteit". De heer J. Kalff, oud-bur gemeester van Krommenie, thans burgemeester van Hei- loo, stond voor het Kanton gerecht te Zaandam terecht- Als burgemeester van Krom menie zou hii opzettelijk heb ben uitgelokt, dat eigen gra ven werden verwijderd van de algemene begraafplaats al daar om ruimte te maken voor industrieterrein- De ambtenaar van het O- M., mr- dr. R. W. H. Pitlo, vroeg vrijspraak De kantonrechter, mr- R- van Houten, sprak verdachte, conform de eis, vrij „omdat ?t wettig bewijs ontbrak Bei den spraken als hun overtui ging uit, „dat een onbehoor lijke mentaliteit was ge toond-" De oorzaak Yan twee scheepsrampen. Van twee recente scheeps rampen bij de Nederlandse kust is de oorzaak thans aan het licht gekomen. Het Noorse s.s. „Skoghaug" verongelukte op Kerstmis 1947 by IJmuiden. Er was slechts één geredde. Gebleken is. dat de aan het schip toegebrachte schade alle verschijnselen vertoont van een ketelontploffing. Het Britse s.s. „William Bursley" is niet op een mijn gelopen, doch op een obstakel onder water gestoten. „Er moet een weg gevonden worden." Geen tien maar vijf doden bij treinaanslag. •Sprekende over de huidige politieke situatie, gaf Hadji Agoes Salim, de Republikeinse minister van buitenlandse za ken, die wegens ziekte zjjn werkzaamheden nog niet heeft kunnen hervatten, in een ge sprek met een correspondent van „Antara" als zijn per soonlijke mening te kennen, dat hü er van overtuigd is, dat de gerechtigheid de wei gering van het compromis voorstel niet zal goedkeuren en het doel om de vrede te bewa ren en het wereldwelzijn te bevorderen, niet arl worden bereikt, indien de weigering niet kan worden gewijzigd. „Van voor het begin van de Renville-onderhandelingen", al dus H. A. Salim verder, „was het ons duidelijk, dat de Neder landers de Republiek geliqui deerd willen zien. Dit zal de wereld nooit goedvinden en is ook in Indonesië niet uit te voeren. Omdat het compromis-voor stel nu eenmaal publiek ge heim is geworden, moet ei een weg gevonden worden op dat het plan overwogen kan worden, in en buiten de Ver. Naties en de Veiligheidsraad. Is dit eenmaal gebeurd, dan kan de wereld zelf conclude ren, hoe de houding en wat het doel is van de Nederlanders als zij steeds weigeren". Distributie voor consumenten althans voorlopig opgeheven. Gunstige vooruitzichten. De minister van Land bouw, Visserij en Voedsel voorziening heeft, naar offici eel wordt medegedeeld, be sloten in afwachting van een definitieve beslissing, welke eerst in het najaar kan worden genomen, wanneer meer gegevens bekend zijn over de vooruitzichten voor de krachtvoedervoorziening en de uitkomsten van de teelt van ruwvoedergewassen met ingang van Donderdag 1 Juli de distributie van con- sumptiemelk en consumptie melkproducten voorlopig op te heffen. Voor de aflevering van melk, bestemd voor verwer king b-v- tot consumptieiis. chocolademelk e-d- blijft het stelsel van toewijzingen tot nader order gehandhaafd. Be staande melkverwerkingsver- boden, zoals b-v- het verbod tot het verwerken "van melk in brood, blijven eveneens ge handhaafd- GOEDE VERWACHTINGEN De verwachting bestaat, dat ook gedurende de aanstaande herfst en winter de opheffing van de melkdistributie ge handhaafd kan blijven. Er kunnen zich echter omstan digheden voordoen, zoals b-v- een tegenvallende melkpro ductie of een belangrijke toe name van het verbruik, wel ke mede met het oog op de Uitstekend openluchtspel te Wlssekerke. GESLAAGDE RIJTOER. Noord Beveland heeft zich :en uitstekende gastheer be loond op de Toogdag der Z. J.M. De rytoer, die gelukkig ge naakt kon worden by opkla- •end weer en af en toe zelfs ^en vleugje zon, voerde langs :11e plaatsen van het eiland en ïveral was een groot deel van le bevolking uitgelopen om in le dorpskernen de gasten toe e wuiven. De nationale drie- deur wapperde van vele hui ten, wat aan het geheel een "oestelijk karakter verleende. Hoe weldadig was de aan- lik, die de Noord-Bevelandse kkers boden. De gewassen ":aan er prachtig bij. Een goed n vruchtbaar land, bewerkt en tebouwd door goede, nijvere boeren. Men hoort nooit spre ken over de „schoonheid" van Noord-Beveland. Maar wat de ze rytoer aan landelijk schoon te genieten bood, overtrof alle verwachtingen. HET OPENLUCHTSPEL. Na de rytoer werd een op voering bijgewoond van het openluchtspel „Toen Beveland verzonkgeschreven door Louis Lockefeer, een historisch spel in twee bedrijven. Noord-Beveland heeft, als zovele delen van Zeeland, zyn overstromingsrampen gekend en een der ergste was wel de St. Felix-vloed van 5 Novem ber 1530, waarbij 15.000 geme ten land met hoeven en dorpen overstroomd werden en vele mensenleveps verloren gingen. De her-inpoldering was een kwestie van eeuwen. Deze Felix-vloed heeft Louis Lockefeer als basis genomen van zyn historisch spel en hij heeft een knap stuk werk ge leverd. Afgezien van enkele ietwat pathetische details in de dialoog, schiep hij een open luchtspel dat van de eerste tot de laatste episode weet te boeien en dat rijk is aan actie. Voortdurend was er beweging voor de sobere maar geslaagde decors. En zo knap voerde de toneelvereniging Wissekerke dit stuk op, dat men zich in derdaad vier eeuwen terug ge plaatst waande. Natuurlijk wa ren er kleine foutjes. Om er maar één te noemen: men droeg in 1530 geen moderne Amerikaanse brillen en ver moedelijk liepen de vrouwen niet met blote benen of nylons rond. Maar er was beweging en fleur en kleur en allen waren rolvast. Het stuk zat er by al len „in" en het lag de spelers en speelsters goed. En er deden toch zeker 80 personen aan mede! Daardoor volgden de 1300 toeschouwers de loop der gebeurtenissen met ingehouden adem. Vooral de vlucht der Bevelanders voor het water was buitengewoon knap werk. De regie was onberispelyk De lof, die jhr. mr. A. F. C. de Cascmbroot na afloop de toneelvereniging en de auteur toezwaaide, was dan ook ten volle verdiend. Een prima beurt voor Noord Beveland Het duurde tot laat in de avond, eer alle gasten het eiland hadden verlaten. Maar toen was de Z.L.M.-dag dan ook volledig geslaagd. B. belangen van onze export van zuivelproducten de we derinvoering van de melk distributie noodzakelijk zou den kunnen maken- De zuivelbedrijven melkinrichtingen zullen van het bedrijfschap voor zuivel nadere administratieve voor schriften ontvangen. Tito's rebellie tegen Moskou schijnt een kleine wending ten goede tot gevolg te hebben in de verhouding Joego-Slavië en het Westen. De regering van de Ver. Sta ten zal onverwyld wellicht volgende week de 55 mil lioen dollar deblokkeren, die Joego-Slavië in Amerika bezit. Als tegenprestatie zou Joe go-Slavië ongeveer 20 millioen dollar storten voor Amerikaan se burgers, als vergoeding voor het verlies, dat zij geleden heb ben ingevolge de nationalisatie van sommige fabrieken. Daar mee zou een reeds lang be staand geschil tussen beide lan den over geldelijke aanspraken in der minne zyn opgelost. In Washington is men van mening, dat Marshall zal trachten munt te slaan uit het conflict tussen Belgrado en Moskou. Aangenomen wordt, dat de Joego-Slaven ingescha keld wensen te worden in de handel tussen Oost en West en zelfs voor het plan Marshall in aanmerking wensen te komen. In Borba, het blad van de Joego Slavische communis tische partij, is een 17 kolom men beslaand artikel versche nen over de buitenlandse poli tiek, die Tito van plan is te voeren. Er zal worden gestreden voor de versterking van de sa menwerking met de Sowjet- Unie, zegt het artikel, maar tevens voor een toekomstig Balkan-blok, omvattende Joe go-Slavië, Bulgarije en Alba nië. De zetel van de Kominform zal uit Belgrado verp laatst worden naar Boekarest. Dit hp- slult is genomen door de leden van de Kominform. Vorig jaar 5 milliard sigaretten vervaardigd. Hoeveel er in Nederland ge rookt wordt, blijkt uit het jarverslag van de bedrijfs groep „tabakverwerkende in dustrieën". In 1947 werden ingevoerd 23.936.918 kg. tabak, waarvan bestemd voor de siga- renindustrie 4.788.137 kg., si garettenindustrie 5.839.896 kg., kerftabak-industrie 7.206.185 k.g. en de pool 6.102.740 kg. In 1947 bedroeg de productie van sigaren 894.962.161 stuks, sigaretten 5.330.347.000 stuks, kerftabak 6.984.376 kg. De op brengst van de tabaksaccijns in 1947 bedroeg 151.100.000. Er werden 35.764.000 sigaren uit gevoerd. VIJF DODEN BIJ AANSLAG OP TREIN. Naar thans wordt bekend gemaakt, zijn bij de aanslag op de trein BataviaBandoeng vorige week Woensdag niet tien, maar vijf reizigers ge dood. Aan het kundig optre den van de machinist is het te danken, dat de ramp niet ern stiger is geworden. De man heeft onmiddellijk, toen hy voelde, dat er iets niet in orde was, stoom afgesloten en ge remd. De vraag is gerezen, of het thans zittende kabinet op de dag der verkiezingen zijn ontslag zal aanbieden. Het is immers traditie in Nederland, dat van de dag der verkiezin gen af de regering zich de missionnair acht. Naar verwacht mag wor den. zal ook de regering van die traditie niet afwijken, zo dat een ontslagaanvrage op 7 Juli kan worden tegemoct- gezien- Zeeland steeg van 149.845 tot 155.099. Het aantal stemgerechtig den voor de verkiezing van le den der Tweede Kamer, welke op 7 Juli aanstaande zal wor den gehouden, bedraagt voor het gehele land 5.444.785. Ter vergelijking diene, dat voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1946 5.229.927 personen op de kiezerslijsten stonden inge schreven, een toename dus van meer dan 200.000 kiesgerech tigden. De kieskring Middelburg (provincie Zeeland) steeg van 149.845 tot 155.099 stemge rechtigden. Drie gemeenten in ons land waarvan twee in Zeeland hebben minder dan 200 kiezers: Overslag 147, Se- rooskerkc (Sch.) 154 en Beme- len (L.) 159. Amsterdamse Raad contra C.P.N.-fractie. In de Amsterdamse gemeen teraad kwam een voorstel aan de orde van raadsleden der P. v. d A.-, K.V.P.-, A.R.- en V.V.D.-fracties om het aantal leden van enige raadscommis sies met één te verminderen. Bedoeld is niet te voorzien in de vacature-Hofstede en is ge richt tegen de C.P.N.-fractie. Leden hiervan verzetten zich met klem tegen het voorstel, uat echter met 23 tegen 10 stemmen werd aangenomen. Prinses Juliana bij het Leger des Heils. H.K.H. Prinses Juliana heeft Woensdagmorgen de Landdag van het Leger des Heils, wel ke in de bossen van het Do mein Soestdijk werd gehou den, bezocht. De Prinses-Re gentes woonde een deel van de Heiligingsdienst bij. Later op de dag gebruik ten de leiders van het Leger des Heils, Generaal en mevr. Orsborn, op uitnodiging van H. K.H. ten paleize de lunch. Prins Bernhard onthulde vliegermonument. Z.K.H. Prins Bernhard heeft Woensdag te Soesterberg het herstelde monument voor de gevallen vliegers onthuld. Voor de onthulling hield kolo nel I. A. Aler, commandant van de Legevluclitmacht Ne derland, een rede, waarin hij niet alleen de dertien pioniers herdacht, voor wie dit monu ment werd opgericht, maar ook hen, die in de jongste oorlog in dienst van de lucht macht het leven lieten. Alleen in de vijf Meidagen waren dit er al evenveel uls in de 27 daaraan voorafgaande jaren. Zo is het aantal dergenen, die bij deze onthulling herdacht worden, gestegen tot plm. 300. NOG KOEL. Geldig tot Donderdagavond. Wisselend bewolkt met voor al aanvankclyk hier en daar nog enige lichte regen. Zwak ke tot matige, maar langs de Waddeneilanden tijdelijk vrij krachtige wind tussen West en Noord. Weinig verandering van temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1