PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Hongaars regime contra Katholieke geestelijkheid Gottwald tot opvolger van Benesj gekozen De „Koninklijke" maakte in 1947 93 millioen winst D£ BILT GEZOND VEE VOOR WALCHEREN Windhoos richtte zware schade aan Brand in de Noordoostpolder. Verdediger van v. d. Waals veroordeeld Ontwikkelingspeil van lyceïsten in Brabant VOORSPELT 191e Jaargang - No.138 Dit blad verschijnt dagelijks, cSl£3iji2'ftSd^S Algemeen WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg. Drukkerij Fa. F. van de Velde Jr. Vlissingen Dinsdag 15 Juni 1948 ABONNEMENTSPRIJS: 25 ct. per week; t 3.20 per kwartaal; franco per post 3,45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS: 12 ct per iiun, minimum p. advertentie 2. Giro nr 359300 P.ZC.. Middelburg. Bureaux Vlissingen: Vlamingstr. 16-18-20 (tijd.) tel. 10 en 51 - Middelburg: Londënse Kaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L Vorststr 55. tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oost burg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102 - Temeuzen: Brouwerijstr. 2 - Zierikzee: N. Bogerdstr. C160. tel. 26 Het Wereldgebeuren WETSONTWERP TOT NATIONALISATIE DER CONFESSIONELE SCHOOL. De Hongaarse politie heefteen aantal Rooms-Katholieke geestelijken gearresteerd, die beschuldigd zijn van agitatie tegen de regering. De pastoor van een parochie te Boedapest werd aangehou den wegens „ophitsing van de democratie vanaf de kansel". Een geestelijke uit Debretzin is veroorc^eld tot 8 maanden gevangenisstraf op beschuldiging van Duits gezinde propa ganda. Kardinaal Mindszenthy wil onderhandelen. De arrestaties en veroorde lingen zijn een uitvloeisel van het openlijke conflict, dat in Hongarije is uitgebroken tus sen de Katholieke Kerk en het communistisch régime. De aanleiding daartoe is een door de regering ingediend wetsont werp, waarinnationalisatie van de confessionele scholen wordt voorgesteld. Vandaag wordt dit ontwerp aan het parlement voorgelegd, Vrijdag zal het debat begin nen. Het nationalisatie-voorstel van de minister van opvoeding Artutay houdt een rechtstreek se aanval in op het gezag der R.K. Kerk, waarvoor het bij zonder onderwijs een zeer teer en kwetsbaar punt is de schoolstrijd in tal van andere landen bewijst het. Hardnekkig verweer van de Kerk, die vooral o^ de boeren bevolking van het platteland grote invloed heeft, is niet uit gebleven. Kardinaal Josef Midszenthy, R.K. primaat van Hongarije, voerde het verzet aan. Hij gaf de geestelijkheid in structies een campagne te on dernemen tegen de regerings plannen. In een van de dorpen, Pocs- petzi, leidde dat tot een ern stig incident. Pastoor Asztalos kweet zich met zoveel ijver van zijn taak, dat zgn paro chianen onder anti-regerings leuzen een gebouw bestorm den en daarbij een politieagent doodden. Tijdens het daaropvolgende proces tegen Asztalos verklaar de deze: Ik voerde slechts de orders uit- van de kerkelijke autoriteiten. Ik was helaas wat al te vurig, waardoor mijn wei nig ontwikkelde hoorders het verkeerd begrepen. Moge het voor mijn mede-priesters een waarschuwing zgn zich twee maal te bedenken alvorens stelling te nemen in belangrij ke zaken. Voor de regering was het incident sein en voorwendsel om hard op te treden. Kardi naal Mindszenthy kreeg een ernstige waarschuwing, dat elk verder verzet krachtige te genmaatregelen zou uitlokken. Arrestaties volgden. Het verzet is echter niet ge minderd. Donderdagavond werd in Boedapest een grote demon stratie gehouden tegen de na tionalisatie, waaraan duizenden personen deelnamen. De menigte zong liederen en bad „voor het zieke vader land". De primaat werd toe gejuicht onder geroep van „wij willen onze scholen voor ons zelf houden", totdat vliegende politieagenten er een eind aan maakten. In alle kerken werden bood schappen voorgelezen, waarin allen, die aan de nationalisatie meewerken zouden, met kerke lijke uitsluiting werden be dreigd. Kardinaal Mindszenthy is alleen bereid te onderhandelen op grondslag van de volgende punten: 1) De bijzondere scho len moeten onaangetast blijven. 2.) Het dagblad .van de Kerk moet toestemming krijgen on gecensureerd en in behoorlijk formaat te verschijnen. Premier Rackoszy verklaar de kortaf: Wij zullen de natio nalisatie doorzetten. Het conflict heeft zich dus op gevaarlijke wijze toege spitst. Het is echter aan wei nig twijfel onderhevig, dat de regering, die over het machts apparaat beschikt, het pleit zal winnen. „Neen" voor Koning Leopold. Max Buset, de voorzitter van de Belgische socialisti sche partij, schrijft met be trekking tot de konings kwestie in „Le Peuple": .,De katholieken hebben geen eisen gesteld, de socialisten hebben geen concessies ge daan Het initiatief gaat nog steeds uit van de koning te Pregny. Tegen dit initiatief hebben wii een duidelijk •neen laten horen". Hugo Stinnes onschuldig. Een Duits Zuiveringshof heeft Hugo Stinnes, destijds „leider van de Duitse verde digingsindustrie, onschuldig bevonden. Stinnes had volgens het Hof zijn buitenlandse arbei ders niet slecht behandeld en stond in verbinding met te genstanders van het Natio naal Socialisme. Zes Oostenrijkse woningen verwoest. Maandagmiddag is brand uitgebroken in de grote kap- schuur te Ens in de Noordoost polder. In deze schuur lag het materiaal voor twaalf complete z.g. Oostenrijkse woningen op geslagen. Zes hiervan zijn een prooi der vlammen geworden. Dit be tekent een tegenslag, wat be treft de kolonisatie van de Noordoost-polder, daar de fon damenten voor de woningen reeds gelegd waren. De brand is ontstaan door dat oen jongetje dichtbij de kapschuur met lucifers speelde. Labour onderhandelt met Leon Blum. Volgens de Reuter-corres- pondent, Harold King, houdt de secretaris van de Britse Labour partij, Morgan Philips op 't ogenblik met Leon Blum een bespreking over het Ruhrgebied. Philips zou voorstellen de voornaamste industrieën in het Ruhrgebied onder inter nationale controle te brengen in plaats van alleen maar de productie. Indien een overeenkomst tot stand komt zou Blum als afgezant naar Washington gaan om de Amerikanen voor het plan te winnen. Zeven Belgische landverraders gefusilleerd. Maandagmorgen zijn op de binnenplaats van de gendar meriekazerne te Charleroi zeven Belgische leden van de Gestapo terechtgesteld. Zij waren gezamenlijk verant woordelijk voor de wegvoe ring van 500 Belgen, van wie er 200 niet meer terugkeer den- Vele inwoners van Char leroi woonden de executies bij. Cacao in Juli. In de bonnenliist van 2 Juli zal voor de leeftijdsgroe pen A, B en C een bon wor den aangewezen voor vijftig gram cacao. Voor de D en E- groepen wordt een rantsoen van honderd gram verstrekt. West-Europa en zijn overzeese gebieden. De Internationale Studie conferentie Overzeese Ge biedsdelen te Amsterdam is Zaterdag gesloten met een openbare zitting, waarin de voorzitter Sir Southorn een' slotwoord sprak. Ons eerste doel, zo zeide hij, was over en weer een beeld te krijgen van de problemen, die wij moeten oplossen in onze overzeese gebieden. De grote mogendheden hebben West- Europa nodig, en het is op onze conferentie wel geble ken, dat het bestaan van W> Europa afhankelijk is van de steun der overzeese gebieden. Volgend jaar zal een bij eenkomst worden gehouden in Lissabon. Alles voor yader. Er zgn moeilijkheden met de Vaderdag. Een bond van dassenhandela- ren te Amsterdam begon kort geleden eén cam pagne om 20 Juni tot vaderdag te verklaren. De maand Juni is name lijk een goede maand voor dassen en overhem den. Daartegen hebben de drankslijters en siga renhandelaren in een Noordbrabantse stad he vig geprotesteerd. Zij hebben namelijk al een vaderdag in October en ze vieren die dag met borrels en sigaren. Zij beweren in hun protest, dat ze de meest belang hebbenden zijn. Wie de strijd om de vaderdag zal winnen is nog niet duidelijk, maar één ding is wel heel duidelijk: het gaat om vaderis porte- monnaie, waaruit de dui ten moeten komen. ZAPOTOCKY LEIDER DER REGERING. ALLES BIJ ACCLAMATIE. Klement Gottwald, de com munistische eerste-minister van Tsjecho-Slowakije sinds 1946, is Maandagochtend door de nationale vergadering bij handopsteken tot presi dent van de republiek geko zen, als opvolger van dr. Be nesj; alle 296 aanwezige af- gevaardigden stemden voor ottwald. Gottwald is op 23 Novem ber 1896 geboren in het Mo ravische dorp Dedica als zoon van een kleine boer. Als 12- ge jongen ging hij bij een familielid te Wenen in de leer voor meubelmaker. Als 16-jarige jongen was Gottwald lid van de sociaal democratische jeugdbeweging. Gedurende de eerste jaren van de republiek was hij ac tief lid van de sociaal-demo cratische partij. Bij de op richting van de communisti sche partij in 1920 trad hij tot deze party toe als lid In 1929 werd Gottwald tot seretaris-generaal van de communistische partij be noemd. Na München, in November 1938, werd Gottwald door de actionnair, partij naar Moskou gezonden om de beweging voor de be vrijding van Tsjecho-Slowakge te organiseren. ZAPOTOCKY KABINETSFORMATEUR. Gottwald heeft de heer Za- potocky met de vorming van de nieuwe regering belast. Antonin Zapotocky, thans 63 jaar oud, leerde op 16-jarige leeftgd het metselaarsvak en sloot zich aan bij de sociaal democratische jeugd. Na de eerste wereldoorlog werd hij communist. In 1945 werd hg door de Russen uit een Duits uitroeiïngskamp bevrijd en daarna in Praag tot voorzitter van het Tsjechische vakver bond gekozen. In de regering Gottwald was hij vice-minister- president OPPOSITIE NIET NOODZAKELIJK. Een correspondent van Reu ter heeft gisteren tijdens een interview enkele vragen kun nen stellen aan Zapotockv. Eén ervan was of in de" toe komst niet-communistische partijen in Tsjecho-Slowakije toegelaten zouden worden. Ons bestuur sluit parlementaire op positie niet uit, was het ant woord, maar ik zie geen reden, waarom oppositie beslist nood- zakelgk zou zijn. Wg hebben ook geen behoefte aan geweld. Wij zullen dege nen, die deze tijd niet be grijpen, met geduld overtuigen en opvoeden. Zapotocky zei verder, dat de particuliere on dernemingen niet geheel en al zullen verdwijnen, wel de kapi talistische ondernemingen. Wij hebben veel overgeno men van het Westen, voegde hy er aan toe en zullen in de toekomst alles overnemen wat goed, voordelig en progressief en alles bestrijden wat re- kapitalistisch en I imperialistisch is. Twee prima fokstieren beschikbaar. Reeds 500 veehouders ingeschreven. Maandag is op Walcheren d© stryd begonnen tegen de besmettelgke onvruchtbaar heid van het rundvee. De Gezondheidsdienst voor Die ren en het Ryksveeteeltcon- sulaat zijn namely k aange vangen met de kunstmatige inseminatie, waardoor men verdere uitbreiding van dit euvel grotendeels kan voor komen. Dat de Walcherse boeren het belang van deze actie inzien, blijkt uit het feit dat reeds een 500-tai bedrijven werd ingeschreven, een getal, dat zeker nog aanzieniyk zal stggen. Vóórdat de inundatieramp het eiland trof, waardoor de voornaamste inkomstenbron van circa 1100 veehouders wegviel, was reeds 30 jaar gewerkt aan de verbetering van de veestapel. De boeren fokten met eigen materiaal, waardoor de besmettelgke on vruchtbaarheid over het alge meen beperkt bleef tot de stallen, waarin zich een be smette stier bevond. Na de bevrgding, toen Walcheren weer werd be volkt met rundvee, nam de ziekte onrustbarende vormen aan, o.a. in Vrouwenpolder, Aagtekerke en. Oostkapelle. Wel werd gepoogd zo goed mogelijk vee te kopen, maar de boeren in Noord-Holland en Friesland verkochten uiteraard niet hun beste exemplaren en ook was de verbruikswaarde niet te overzien: hoge productie en afwezigheid van bepaalde ziekten konden moeilgk wor den geconstateerd. VERHOGING MELK- GIFT. Kunstmatige inseminatie bleek dan ook dringend no dig te zijn. Het initiatief hiertoe werd genomen door de heer C. Zwagerman, Rijksveeteeltconsulent voor Zeeland, dr. G. Wagenaar, directeur Prov. Gezondheids dienst voor Dieren en enige veehouders. Aanvankelijk wil de men eind 1948 starten, maar de nood maakte eerder ingrgpen nodig. In de herfst zal echter een vereniging worden opgebouwd, die de K. I. kan financieren. Er is een deskundige opgeleid, die bij zgn arbeid vergezeld wordt door een veearts. Men kan met dure stieren van goede kwaliteit wer ken, omdat men er dan min der nodig heeft. Er kan te vens op gelet worden, dat men een goede productie aan melk krijgt. Op de reeds be smette koeien komt een ex tra controle; men zal pogen deze veterinair te genezen. FTNANCIëLE STEUN. Het Ned. Rundveestamboek helpt het getroffen Walche ren op twee manieren. Het schrijft alle runderen, die reeds in het Friese rundvee stamboek stonden ingeschre ven, gratis in 't eigen stam boek in, terwgl zgn export vereniging twee prima stie ren tegen schappelgke prijs verhuurt. De K.' I. wordt financieel gesteund uit de zg. „Ierse pot", de opbrengst van de door Ierland aan ons land geschonken vette ossen, door het Veeverbeteringsfonds Walcheren en door de over heid. Het door de boeren te betalen geld behoeft daar door niet te hoog te worden. De ter beschikking staande stieren zijn van prima kwa liteit en hebben voorouders gehad met bijzonder goede melkglft. De ene komt uit één van de fokstallen, die van Groneman in de Wie- ringerwaard (1880) en heeft een beroemde afstamming; de tweede stamt uit de niet minder beroemde stal van do familie Stapel te Hoog- carspel (1900). De beesten staan gestald in het stieren station te Kattendyke. Er zyn veehouders, 'die te gen de K. I. principiële be zwaren hebben. Intussen verscheen reeds een artikel in het orgaan van de Chr. Boeren- en Tuindersbond, die zich volle dig met de nieuwe methode kan verenigen. Mr. J. S. van der Starp uit Rotterdam, de verdediger in het proces Van der Waals, is in hoger beroep wegens „belediging van het open baar gezag" tot 300 boete, subsidiair 30 dagen gevange nisstraf veroordeeld. Het Amsterdams gerechts hof, dat met deze uitspraak het vonnis van de rechtbank heeft bevestigd, is van me ning, dat mr. van der Starp zich schuldig heeft gemaakt aan belediging, doordat hg een uit Indië van een zgner vrienden ontvangen brief, waarin dr. van Mook van „gigantisch en beestachtig landverraad" werd beschul digd, ter publicatie had door gezonden aan het weekblad „De Ochtendpost." Blik en tarwe voor Nederland. Een nieuwe toewijzing voor Nederland door de E.C-A. is bekend gemaakt ten bedrage van in totaal 4-183.905 dollars. Zij omvat blik, aan te kopen door de particuliere handel, ter waarde van 508-000 dol lars, alsmede tarwe ter waar de van 3-675-905 dollars Weer wilde zwijnen in het grensgebied. Bij de uitlopers van het „Reichswald" op Nederlands gebied, is een troep wilde zwijnen gesignaleerd. In het uiterste Noorden van Lim burg, het gebied van Otter- sum, heeft men langs de grens de wacht betrokken om de dieren onschadelijk te maken. Ter beteugeling van de ergelijke vernielingen hebben de jagers zich vrijwillig ge mobiliseerd en de wacht be trokken. Elke nacht pa trouilleren zg op die plaat sen, waar men de dieren ver moedt. Vergif in de zee. Verscheidene Deense en Duitse vissers zijn ziek ge worden, nadat zij vis hadden gegeten, welke zij in hun net ten hadden opgehaald, teza men met twee kisten, ge vuld met een geheimzinnige bruine stof. Men denkt dat zij vergiftigd zgn en dat de kisten gifgas bevatten, dat na de Duitse caputilatie in zee is gestort. Nieuwe Investeringen van 1100 millioen gulden verwacht. De petroleumgroep de „Koninklgke" heeft over 1947 een winst gemaakt van ruim 93 millioen gulden tegen vorig jaar ruim 80 millioen. Uit het jaarverslag over 1947 biyict verder, dat de ruwe olie-productie steeg van 229.615.000 barrels tot 274.985.000 barrels. Daar een enorme vraag naar petroleum-producten geduren de de eerstkomende tgd wordt verwacht, raamt men de in vesteringen van de petroleum-trust tot en met 1949 op 1100 millioen gulden. In 1947 waren over de gehele wereld ruim 230.000 personen in dienst van de groep werkzaam. De tonnage van de eigen vloot der groep was aanzienlijk groter dan in 1939. Enorme vraag naar olie. In het verslag over 1947 van de N.V. Koninkiyke Ne- derl. Mij. tot exploitatie van petroleumbronnen in Ned. In dië wordt verder melding ge maakt van de emissies in dat jaar in een omvang als nooit tevoren. Een obligatielening ten bedrage van 100 millioen gulden 3% werd het pu bliek en een aandelen missie van ruim 302 millioen gulden pari werd de aandeelhouders aangeboden. Beide uitgiften waren een volledig succes; de obligatielening werd vele ma len overtekend en de nieuwe aandelen waren op het ogenblik dat dit verslag werd geschre ven, op een uiterst luttel be drag na, alle geplaatst. Tot deze omvangryke emis sies werd overgegaan, omdat de maatschappg in de ontwik keling der olie-industrie na de oorlog mogelijkheden ziet, die weliswaar enorme bedragen vorderen, doch niet ongebruikt mogen worden gelaten door een maatschappg, die haar vooraanstaande positie in de oliewereld wil handhaven en verstevigen. Het wereldverbruik van olie bedroeg in 1938 ongeveer 5 millioen barrels per dag. Thans is het gestegen tot 8^ millioen barrels per dag. Een officiële Amerikaanse instantie schat het dagelijks verbruik van olie in 1948 alleen voor de Ver. Sta ten op bijna 6 millioen barrels. 1947 HISTORISCH OLIEJAAR. Het jaar 1947 is in meer dan één opzicht een historisch jaar voor de olie-industrie gewor den. barrels per dag bete- 20 millioen ton VELE GEWASSEN GINGEN VERLOREN. Zoals wij reeds meldden, zijn de dorpen Tolbert en Leek Zaterdagmorgen door een windhoos en zware hagelbuien ge troffen. Zaterdagmorgen ongeveer half drie werd het dorpje Tolbert opgeschrikt door een zwaar onweder, gevolgd door een hagelbui van ruim een uur. Hagelstenen van grote om vang vielen op de landerijen neer en versplinterden broeikas sen van kwekerijen. Bomen knapten af als luciferhoutjes. De hiermede gepaard gaan de windhoos richtte enorme schade aan. Bomen van 80 en 100 jaren oud, knapten af als luciferhoutjes, terwgl een 3-tal boerderijen als kaartenhuisjes in elkaar zakten. Het koren, dat even voor de ramp 1.50 m. hoog stond, werd tegen de aarde geduwd en vernield. TROOSTELOZE AANBLIK. De velden bieden op het ogenblik een troosteloze aan blik. Aardappelvelden werden door water overstroomd en de planten werden als het ware aan de grond gezogen. Thans liggen deze planten aan de kanten van de velden te rot ten. Ook de vruchtbomen heb ben veel geleden. Aanvanke- ïyk meende men, dat de schade hieraan zeer beperkt was. doch Noodweer in Frankrijk. In verschillende delen van Frankrijk hebben Zondag zware onweers- en hagelbui en gewoed, die ernstige scha de aan de graan- en fruit oogst hebben toegebracht. De Fransen vrezen, dat de be loofde verhoging van het broodrantsoen in het najaar door deze tegenslag in ge vaar wordt gebracht. Vier personen werden door de bliksem gedood, onder wie een motorrijder te Pargs. Bij Lyon kwam de spoorweg on der water te staan en werd de electrische stroom afge sneden. Benelux keurt aanbevelingen goed. De regeringen van Neder land, België en Luxemburg hebben haar goedkeuring ge hecht aan de gemeenschappe lijke aanbevelingen, welke 't resultaat vormen van de in formele Londense besprekin gen inzake Duitsland, later bleek, dat deze bomen waarschijnlijk gedurende 2 ja ren geen vruchten meer zullen opbrengen. De takken werden n.l. afgerukt, waardoor de vruchten, die tevens de vrucht jes voor het volgende jaar aanzetten, verloren gingen. Grote roggevelden werden overstroomd en thans ligt een bruingele massa te blakeren in de zon. VERSLAGENHEID. De verslagenheid onder de bevolking is zeer groot. Onmiddellgk is een hulpactie ingezet onder leiding van de burgemeester van Leek. Ook de Commissaris der Koningin in de provincie Groningen heeft een bezoek aan het geteisterde gebied gebracht. Thans worden rapporten samengesteld over de totale schade. Reeds 200 personen hebben een opgave gedaan van de schade aan hun bedrgven toegebracht. Naar wij vernemen zgn voorts onder handelingen gaande op welke wgze men de getroffenen fi nancieel kan steunen. Zuinig aan met rolfilms. .Voor het jaar 1948 is 12 millioen gulden beschikbaar voor fotografisch materiaal. Hiervan is 5 dus ca. 600.000 gulden beschikbaar voor rol films. Volgens een medede ling van het ministerie van economische zaken komt dit neer op een voorziening van rolfilms met 45 van het vooroorlogse niveau- Re kening houdende met de hui dige omstandigheden, kan dit niet onredelijk worden genoemd. Voorlopig zal men echter nog moeten voortgaan zuinig te zijn bij het gebruik van rolfilms. Generaal Markos, leider der Griekse partisanen heeft verklaard, dat de overwin ning van zijn troepen „zeker" Uit officiële ramingen blgkt, dat voor 1948 in de Ver. Sta ten een nieuwe sty ging van ruim 7 boven het verbruik In 1947 wordt verwacht, het geen een stijging van rond 400.000 barrels pei kent, of circa 20 per jaar. Tegenover de toeneming der behoeften in de Ver. Staten staat een indrukwekkende stijging der productie. De ge middelde dagproductie was 5.400.000 barrels, terwgl zij thans een peil hoger dan ooit heeft bereikt. VERDERE UITBREIDING. De groei der olie-industrie maakt het vinden van nieuwe winplaatsen nodig. Exploratie werkzaamheden in het nabge Oosten hebben aangetoond, dat in deze gebieden op zeer be langrijke oliereserves kan wor den gerekend. Met de ontwikkeling voor ogen, zoals ze zich in het jongste verleden heeft afge beeld, wil de Koninklijke Shell-groep niet blgven toe zien, doch actief deelnemen in de enorme uitbreidingen op het gebied van opsporing, winning, transport, verwerking en dis tributie. De nieuwe investerin gen van de groep exclusief die in de Ver. Staten en een aan tal Europese landen tot en met 1949 worden geraamd op 1100 millioen gulden, welk be drag voor 60 door de maat schappij, voor 40 door the Shell transport and trading Company Ltd. zal worden ge fourneerd. Vandaar dat ook de „Shell" een beroep op de geld markt deed. Voorts is het noodzakelgk, dat de installaties van de Ba taafse PetrolQum Maatschappij' in Pernis (Rotterdam) belang rijk worden uitgebreid en dat in het Ver. Komnkrgk door de groep twee nieuwe raffinade rijen worden gebouwd, één aan de Theems en de andere aan het Manchester Ship Canal. Schrikbarend laag. Naar wij vernemen, is het aantal leerlingen der gymna sia in het Zuiden des lands, die het eindexamen niet met goed gevolg afleggen, aan merkelijk groter dan voor de oorlog. Volgens de ryksgecommit- teerden prof. dr. J. A. Prins te Delft, prof. dr. K. Sneij- ders de Vogel te Groningen, prof dr. C. de Boer en prof. I. M. van der Vlerk te Lei den, die op dit ogenblik aan het St. Theresia-lyceum te Tilburg examens afnemen, is het intellectuele peil der can- didaten van deze school ontrustbarend laag. Alle wer kelijke interesse voor weten schappelijke problemen met name t.a.v. de klassieken is ten enenmale zoek. De alge mene ontwikkeling staat op een uiterst laag peil, terwijl de mentaliteit der leerlingen er blijk van geeft, dat het be halen van het diploma op zichzelf belangrijker is dan welke ontwikkeling dan ook. Dit lage peil moet pnge- twiifeld voor een groot deel worden toegeschreven aan de oorlogsomstandigheden. Ook echter heeft een moderne le vensvisie, die ontstellend ni vellerend werkt, een grote oppervlakkigheid als het wa re noodzakelijk gemaakt. Van de zestien candidaten zijn er tot dusver tien gezakt, terwijl viif verlengde exa mens hebben. PLAATSELIJK ZEEWIND. Geldig tot Dinsdagavond Overwegend droog en, af gezien van enkele overdrij vende wolkenbanken vrij zonnig weer. voornamelijk in het Zuiden en Oosten van 't land een kleine kans op ver spreide onweersbuien. Plaat selijk een wat koelere zee wind, overigens weinig ver andering van temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1