PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT President Benesj afgetreden Republiek mobiliseert niet Kleuteronderwijs in Zeeland Or. Edward Benesj, Plannen voor Duitsland bekend gemaakt BILT Schreieder buiten vervolging gesteld. Zal Hatta Dr. van Mook bezoeken „LOCOMOTIEF" VERWACHT ONBEVREDIGEND ANTWOORD De opleiding te Middelburg Zeilboot met drie jongelui vermist. DE VOORSPELT i 91 e Jaargang - No. 132 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg. Drukkerij Fa. F. van de Velde Jr. Dit blad verschijnt behalve op Zon- en Christelijke feestdagen. Dinsdag 8 Juni 1948 ABONNEMENTSPRIJS: 25 ct. per week; 3,20 per kwartaal: franco per post 3,45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS: 12 ct. per Algemeen WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN PVc V^ribur£ Bureaux Vlisslngen: Vlamingstr. 16-18-20 (tijd.) tel. 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaal 29. tel. 2077 en 2924 - Goes. L Vorststr 55 teL 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr Mauritsstr 12. tel. 102 - Temeuzen: Brouwerüstr 2 - Zlerikzee: N Bogerdstr G 160, tel. 28 Premier Gottwald ontving een brief met ontslagaanvrage REGERING DANKT DE PRESIDENT VOOR ZIJN GROTE DIENSTEN. In een buitengewone vergadering van het Tsjecho-Slo- waakse kabinet heeft premie r Clement Gottwald Maan dagmiddag medegedeeld, dat dr. Edward Benesj, de pre sident der Republiek, heeft besloten af te treden. Dr. Benesj had van zfjn besluit kennis gegeven in een brief gericht aan Gottwald. Gottwald zeide in de kabi netsvergadering, dat het aftreden hem zeer speet, doch dat niets anders over bleef dan zich ermee eens te ver klaren en de president hartelijk dank te betuigen voor de aan de Republiek bewezen diensten. In ztfn brief verwast dr. voor onze dierbare Repu- Benesj naar een onderhoud, dat hij op 4 Mei had met Gottwald. Reeds tijdens dit onderhoud deelde Benesj zijn besluit om af te treden mee. Gottwald werd er toen van ln kennis gesteld, dat dit mede op dokters advies ge beurde met het oog op de .gezondheidstoestand van Be nesj. Benesj schrijft: Ik dank het volk voor zijn vertrouwen en toegenegen heid, welke immer een grote steun voor mij hebben bete- kend en welke ik geprobeerd heb niet te beschamen. „Late men de anderen vrij heid gunnen en zelf vrjjheid genieten. Ik vertrouw op de goede genius van ons volk en op een schone toekomst Hij zou een correct Duits politieman zijn. Naar het A.N.P. ver neemt heeft deprocureur- fiscaal bij het Byzonder Gerechtshof te 's-Graven- hage de vooral door het z.g. „England Spiel" be kende Krïminal Direktor Jozeph Schreieder buiten vervolging gesteld. Omtrent de motivering van deze buitenvervolgingstelling verneemt het A.N P. nog 't volgende: Het '„England Spiel" was, voor wat de be trokken Duitse ambtenaren bétreft, een knap stuk con tra spionnage-werk^ Van door Schreieder ge pleegde oorlogsmisdrijven is niets gebleken. Integendeel is komen vast te staan, dat Schreieder, die een zeer knap maar ook een correct poli tieambtenaar was, zijn in vloed heeft aangewend om zyn werk, dat tot het zakelijk verantwoorde beperkt bleef, buiten het bereik te houden van de drastische en misda dige practijken van andere Duitse autoriteiten. Schreie der heeft zich bereid ver klaard nog enige tijd in Ne derland te blijven ter be schikking van de Nederland se justitie voor het verstrek ken van inlichtingen. Nederlandse ath'leten in Engeland onderdak. De Nederlandse deelnemers aan de Olympische spelen zullen te Uxbridge gelegerd worden en de Nederlandse deelneemsters te Northwood dat een 5 a 6 km. van Ux bridge en op ongev. een zelf de afstand van Wembley ge legen is. Nederlandse consulaten in Duitsland. Bij K-B zijn in Duitsland consulaten-generaal der Ne derlanden opgericht te Ber lijn, Hamburg en Düsseïdorf en voorts consulaten en vice- consulaten in de voornaamste Westelijke zones van Duits land. voor onze dierbare bliek." LOF VAN GOTT WALD. In zijn toespraak tot de le den van het Tsjechische ka binet bracht Gottwald hulde aan het werk van de presi dent, die ook na de tweede wereldoorlog bleef strijden voor een vernieuwde Repu bliek op socialistische grond slag in nauwe alliantie met de Sovjet-Unie. Aan het slot van zyn toe spraak zei hij: Ook in de historische Fe bruari van dit jaar bleef - hij trouw aan het volk en het erfdeel van onze strijd, toen hij de lijst tekende van de nieuwe regering, welke de verdere vreedzame ontwikke ling van deze staat zou ver zekeren. „Sta my toe voor te stel len, dat aan dr. Benesj, in waardering voor zijn ver diensten voor de natie en de staat, een levenslang pensi oen worde verleend gelijk aan het salaris van de president van de Republiek en even eens gebruik voor het leven van het kasteel van Lany." De regering besloot daarop „onder betuiging van leed wezen" kennis te nemen van Gottwalds mededeling en zich ermee eens te verklaren! Het voorstel betreffende een pen sioen en gebruik van het kasteel, van Lany werd even eens aanvaard. groot patriot, democraat en Europeaan De nieuw gekozen nationa le vergadering is bijeengeroe pen tegen 10 Juni. Dan zal de regering aanbevelen op 14 Juni een vergadering te be leggen voor het kiezen van een nieuwe president in de Wladislaf-zaal van ^het kas teel van Praag. Dr. Edward Benesj heeft zijn leven gewijd aan de op bouw van een onafhankelijke Tsjecho-Slowaakse Republiek op democratische grondslag. 28 Mei 1884 werd hij ge boren in Kozlany, een dorp bij Pilzen, als laatste zoon van een gezin van 10 kinde ren. Door de offers van zijn ouders kon hij studeren. In de eerste dagen van de oorlog 1914-1918 begaf de jonge Benesj zich naar Ma- saryk en maakte met hem 'n plan op voor revolutionnaire actie. Sindsdien, is hij de in tieme vriend en medewerker gebleven vanMasaryk, de eerste grote, president van de Republiek. In Sept. 1915 begaf Benesj zich clandestien naar Parijs en werd daar secretaris van het Tsjechische bevrijdings comité. 14 September '18 werd zijn werk met succes bekroond: De geallieerden erkenden de Nationale Raad als voorlopige regering van de Tsjecho Slo waakse republiek en 28 Oc tober werd te Praag en ir het buitenland de onafhanke lijkheid geproclameerd. Be nesj werd minister van bui tenlandse zaken. In 1935 volgde hö Masaryk op als president. Ieder kent nog het drama van Miinchen toen Tsjecho- Slowakye voor de wolven werd gegooid, nadat Cham berlain en Daladier door Hit- Ier overbluft waren. Benesj boog, nam ontslag en ging in October 1938 opnieuw in ballingschap. Hij vestigde zich in Chicago, waar hij 'n leerstoel in de sociologie be zette. In 1939, toen het uitbre ken van de tweede wereld oorlog vast stond, reisde Be nesj naar Londen en vormde daar opnieuw een comité van bevrijding. In Dec. 1943 ging Benesj naar Moskou om met de Sovjet-Unie een verdrag van wederzijdse bijstand te tekenen. In Maart 1945 'verliet Be nesj Londen om als over winnaar te Praag terug te komen. Na een langdurig verblijf te Moskou over- De opvolger van Gromyko als Russisch gedelegeerde bij de Ver. Natles, Jacob Malik (links) wordt voorgesteld door Gromyko (midden) aan Parodi, de Franse afgevaardigde. PRESIDENT BENESJ. schreed hij op 3 April de grens en de volgende dag stelde hij te Kosloe met de vertegenwoordigers van alle politieke partijen het pro gram van het nationale front op. 28 October 1945 werd hij eenstemmig tot president der republiek herkozen. De gebeurtenissen daarna leggen nog vers in het geheu gen. Zeker, Benesj' gezond heid is geschokt toen hij door de communistische staats greep een deel van zyn le venswerk vernietigd zag. Minstens evenveel invloed Een stevige dronk bij het Marshall-plan. In de afgelopen we ken werden verscheidene jeneverstokeryen te Am sterdam opgebeld door. Mr. John Redmond, functionaris van het Marshall-plan. Hjj deel de mede van de burge meester van Amsterdam een gebouw te hebben toegewezen gekregen en nu wilde hij de betref fende firma de levering van gedistilleerd gunnen. Hij zou wel even langs komen om het kostbare vocht te keuren en te bestellen. Vijf firma's traden met hem in con tact en gaven hem drie liter jenever mee. Men kreeg echter argwaan, er werd geïnformeerd en Redmond bleek bij de burgerlijke stand niet bekend te zijn. Hy had ondertussen een afspraak gemaakt met „een der directeuren van een je neverstokerij". De poli tie kwam de afspraak na. Redmond bleek een 54-jarige stuurman te zijn, die 6 weken geleden uit het huis van bewa ring was ontslagen. H\j zit er nu weer in. Hongaarse regering waarschuwt de katholieken. De Hongaarse regering heeft gewaarschuwd dat „strenge maatregelen" zullen worden getroffen om een einde te maken aan demon straties tegen de nationalisa tie van katholieke scholen. De pers, dié achter de coa litie-regering staat, beschul digt de Hongaarse primaat, karainaal Mindzsenthy, open lijk van ophitsing der Katho lieken tegen het democra tisch regiem. zijn lichamelijke gesteld heid heeft zijn geestelijke ge- steldhéid invloed uitgeoefend op zijn besluit. Benesj wenste niet langer als politieke ge vangene de door de commu nisten opgelegde totalitaire staatsvorm met zijn gezag te dekken. De verjtiezingscomedie stuitte hem tegen de borst; hy weigerde de nieuwe grond wet, die indruist tegen wat hij als elementaire principes van geestelijke vrijheid ziet, te tekenen. Benesj zal de rest van zijn levensdagen waarschijnlijk te ruggetrokken op zijn land goed doorbrengen. Tegen het onafwendbare politieke noodlot dat over de Republiek kwam, tegen de koude revolutie die de bour geoisie als machtsfactor uit schakelde, was hij als enke ling niet opgewassen. Heel West-Europa gevoelt sympathie voor deze grote Europeaan. Van officiële zijde wordt medegedeeld, dat dr. van Mook de republikeinse premier, drs Moh. Hatta, heeft uitgenodigd voor het houden van bespre kingen. PERSCONFERENTIE VAN HATTA Aneta's speciale correspon dent te Kalioerang meldt, dat de republikeinse premier, drs. Moh. Hatta, in zyn perscon ferentie verklaard heeft, dat het republikeinse antwoord op de Nederlandse regeringsmede deling „binnen enkele dagen" zal worden overhandigd. Hatta verklaarde de Nederlandse mededeling niet als ultimatum te beschouwen. Hatta ontkende, dat er enige sprake van mobilisatie was, zoals gezegd in het interview van generaal Soedirman met Merdeka te Solo. In dit ver band wees hij erop dat 40.000 republikeinse soldaten gemobiliseerd en te werkge- steld zyn by de opbouw, ter wijl de demobilisatie steeds voortgaat. HET PLEBISCIET Ten aanzien van het plebis ciet zeide Hatta, dat de repu bliek nooit het plebisciet had verworpen. „Dit dient echter te worden gehouden in betwis te gebieden". De Nederlanders houden vast aan het standpunt, dat het plebisciet in geheel Java, Madoera en Sumatra moest worden gehouden. Momen teel wordt een andere wjjze gezocht om tot de oplossing van deze kwestie te komen. SOERIPNO'S MANDAAT Hatta wees de persvertegen woordigers er op dat de door de „Nieuwsgier gepubliceerde versie van Soeripno's mandaat verminkt is. Naar aanleiding van de vraag of het juist is, dat de republikeinse regering de door Soeripno met Rusland aangegane overeenkomst niet kon ratificeren, antwoordde Hatta, dat de republikeinse regering nog steeds niet weet, welke soort overeenkomst door Soeripno is afgesloten. Door de slechte verbindingen met de buitenwereld is het nu zelf nog niet bekend of Soe ripno het bericht van zijn te rugroeping om bijzonderhe den over de overeenkomst me de te delen, heeft ontvangen. Hatta verklaarde voorts dat hy bereid is dr. van Mook „in formeel" te bezoeken, indien h\j een invitatie ontvangt. EEN COMMUNIQUE De R.V.D. te Batavia heeft Onderwijzeresjes a f 5.- per week i Er hapert nogal wat aan het voorbereidend onderwijs in Zeeland. Dat is al lang zo en reeds enige jaren hebben overheidsinstanties aandacht daaraan geschonken, maar nu is men dan toch bezig juiste gegevens te verzamelen over dat onderwijs, over de scholen, over de salariëring van het personeel enz., opdat voor Zee land een afgerond verbete ringsplan opgesteld kan wor den. Wy hebben aan de heer A. de Jonge, directeur van de Rijkskweekschool te Middel burg en tevens directeur van een cursus voor fröbelonder- wyzeressen gevraagd, hoe het staat met het voorberei dend onderwijs in Zeeland. De toestand van dat on derwijs, zo zei hij, is slecht. We mogen in vele gevallen niet eens van onderwijs spre ken, want in verscheidene ge meenten gaat het om echte ouderwetse bewaarscholen, waar de kinderen alleen maar bewaard worden als moeder werkt. De localiteiten zijn onvol doende, wat begrijpelijk Is in een geteisterde provincie, maar wat toch veel meer een gevolg is van de geringe aan dacht, die jarenlang aan dit onderwijs is besteed. Veel er ger Is het gesteld met het personeel, dat de kinderen moet bezig houden of les geeft. Een groot deel daarvan is onbevoegd en een klein deel is zelfs onbekwaam, om dat het niet behoorlijk is op geleid. SALARIS-KWESTIE. Dit is geen verwijt aan het personeel, want dat is de dupe van de slechte salariëring. Een dienstmeisje krijgt boven kost en inwoning nog salaris, maar een helpster in een fröbel school krijgt vaak een belo ning, waarvan zij niet eens de kost kan betalen, laat staan een examenopleldlng kan vol gen. Er zyn meisjes, die 5 per week ontvangen, anderen, die het op 18-jarige leeftfld brengen tot 10 per week en in de hoofdstad van Zeeland werken meisjes op een sala ris van 50. per maand. Dat is geen basis, waarop men een behoorlijk corps van fröbelonderwijzeressen bijeen kan. brengen. GROOT BELANG. Toch, aldus de heer de Jonge, schijnt het voorbe reidend onderwijs wel be langrijk, want in het grote onderwjjs-plan Bolkestetn neemt het kleuteronderwijs een voorname plaats ln. Dat plan voorziet ln twee jaar voorbereidend onderwijs, waarin dan het eerste leer jaar van de lagere school wordt opgenomen. Ook de psychologen zijn het er over eens, dat de kinder leeftijd tot 7 jaar uiterst be langrijk Is voor de opvoeding. Hoe krijgen we nu bet kleu teronderwijs omhoog DE OPLEIDING. In de eerste plaats zal er een behoorlijke salariëring moeten komen voor de onder wijzeressen. In de tweede plaats is er behoefte aan een ryksakte. Op het ogenblik kan echter al een verenigingsdiplo ma behaald worden, dat waar devol is. Na een tweejarige opleiding aan een kweekschool kan een fröbelonderwijzeres examen doen voor het A-diploma, dat bevoegdheid geeft tot les geven en later kan ze nog het B-diploma behalen, dat de weg naar het hoofdschap opent. Voor deze opleiding wordt heel wat gevraagd. Zy is vooral wat de practische vakken, zoals tekenen, zin- en, boetseren enz. betreft, ze- :er niet minder dan die van een gewone onderwijzeres. Ook krijgen de meisjes een be hoorlijk stuk kinderpsycholo gie. Sedert twee jaar bestaat in Zeeland weer de moge- ïykheid voor het fröbeK examen te worden opge leid, nadat de vroegere op leiding te Vlisslngen was stopgezet. Men heeft hier echter geen tweejarige school, maar twee cursussen, waar de meisjes, die reeds als helpster werken, In haar vrije uren worden opgeleid. Deze cursussen duren drie jaar. Een daarvan is onderge bracht in de Rijkskweekschool te Middelburg en telt veertien leerlingen, de tweede is onder gebracht in de Bijzondere Chr. kweekschool te Middelburg en telt 15 leerlingen. Van de Rijkskweekschool cursus doen dit jaar drie meisjes die reeds in het be zit van het Mulo-diploma wa ren vervroegd examen. (Slot volgt) een communiqué uitgegeven, waarin o.m. wordt gezegd, dat de recente uitlatingen als door de heren Soedirman en Soe- karno gedaan, volgens welke de republikeinse legerleiding het nodig zou vinden te mobi liseren en Nederland zyn po gingen zou voortzetten om de republiek te vernietigen, uiter aard niet geëigend zyn om voor de delicate onderhandelingen de gewenste stemming te scheppen. In tegenstelling met de republikeinse uitlatingen wordt de aandacht gevestigd op een reeks van op verzoe nende toon gestelde uitlatingen van Nederlandse zijde, tenvijl met nadruk wordt verzekerd, dat ook het aan Hatta over handigde bescheid een zelfde geest ademt. Gehoopt wordt, dat 6poedig bekendheid zal kunnen worden gegeven aan de verdere stap van de Landvoogd, die ausn de ze ongegronde opwinding een einde zou kunnen maken. In een hoofdartikel schrijft de Samerangse „Locomotief" onder de titel Grens aan het geduld?" o.m.: „We zien het antwoord van Djocja op de vragen der Nederlandse re gering belangstellend tege moet, doch men behoeft geen profeet te zyn om te voor spellen, dat dit onbevredigend zal zijn. Indien het negatief is, dan kan men aannemen, dat de onderhandelingen worden afge broken, indien het positief is, dan zal de republikeinse regering zich niet kunnen handhaven. Resumerend, kan worden aangenomen, dat wy vrjjwel zeker staan voor het einde van de besprekingen waarvan wy nimmer iets verwacht heb ben. Den Haag is te veel blij ven kyken naar Djocja en te weinig naar de federatieve opbouw buiten het republikein se gebied. In verband met deze hou ding liet Den Haag zich vrij wel alles welgevallen, wellicht is thans een einde gekomen aan het vrijwel onuitputtelijke geduld van de regering te Den Haag" Tijdens de bijeenkomst van de commissie van overleg, be staande uit voorzitter, vice- voorzitter en sectie-voorzit ters van de Bandoengse fede rale conferentie, is besloten, dat de conferentie achtereen volgens zal behandelen de vraagstukken, betrekking heb bende op a. de Ver. Staten van Indonesië en b. de samen werking met Nederland. Ten aanzien van a. besloot men tot instelling van enige voor bereidende commissies, die be treffende vraagstukken zul len beschouwen. REPUBLIKEINS PROTEST Het bureau der republiek in New York heeft hedenoch tend een verklaring uitgege ven betreffende het in sterke woorden gestelde, officieel door de republikeinse regering bij de commissie voor goede dien sten ingediende protest t.a.v. de conferentie te Bandoeng. In de verklaring wordt gezegd, dat de republikeinse delegatie te Lake Success is meaege- deeld, dat het protest middels de Commissie van Goede Dien sten aan de Veiligheidsraad zal worden overlegd. Een woordvoerder van de Indonesische delegatie zeide te hopen, dat het protest in de raad ter sprake zou ko men bh de bespreking van het rapport over de politieke ont wikkelingen in W.-Java. Wij zullen dan twee aanzienlijke schendingen van de Renville- oveeenkomst door de Neder landers kunnen naar voren brengen. Aldus deze woord voerder BELANGRIJKE REACTIES VERWACHT IN PARIJS EN MOSKOU. Het officiële communiqué over de resultaten der Lon dense conferentie over Duitsland is verschenen. In Duitse kringen beschouwt men de tekst ervan als een duidelijke verklaring aan de Sowjet-Unie, dat samenwerking wat be treft Duitsland onmogelijk is gebleken- In spanning wor den de Russische maatregelen verwacht. De positie van de Franse regering is moeilijk geworden, daar een groot deel van de publieke opinie zich tegen de plannen tot vorming van een West-Duitse regering verzet. De conferentie, waaraan delegaties van Engeland, Frankrijk, de Ver. Staten, België, Nederland en Luxenv burg deelnamen» bereikte overeenstemming over de volgende aanbevelingen: De productie van steenkool, cokes en staal in het Ruhrge- bied zal worden verdeeld door een internationale auto riteit, bestaande uit verte genwoordigers van de zes landen van Londen en Duits land. De Grote Drie en Duitsland krijgen elk 3 stemmen, de drie Benelux-landen elk één stem. De internationale autoriteit zal de leiding van de kolen- en cokesindustrie controleren en bindende beslissingen ne men Het Ruhrgebied wordt dus niet politiek afgesneden van Duitsland. 2. Instelling van een consti tuerende vergadering voor West-Duitsland. De militai re gouverneurs van de drie Westelijke bezettingszones Drie circa 20-jarigo jonge lui twee meisjes en éen jon gen - die Zondagmorgen met de kleine B.M. „Jan van Gent" van Baarn uit op het IJsscl- meer gingen zeilen, waren Maandagmorgen nog niet te ruggekeerd. Het laatst heeft een andere zeilboot de „Jan van Gent" waargenomen Zon dagmiddag om half vier onder de kust van Harderwijk. Men vermoedt, dat de jonge lui door de sterke wind, die Zondagavond kwam opzetten, zjjn overvallen en vreest een ongeluk. De rivierpolitie van Amster dam, Urk en Harderwijk zoekt voortdurend. De namen van de verdwenen jonge mensen zijn: J. Brei, 21 jaar, leerling-stuur man te Baarn, Elly Loopuit. 20 jaar, leerling aan het Lyceum te Baarn, G. J. Brakel, 24 jaar, studente te Utrecht. van Duitsland zullen een ver gadering bijeenroepen van de min.-presidenten van de Duitse staten in hun zóne. De min.-presidenten zullen ge machtigd worden een consti tuerende vergadering voor geheel West-Duitsland bij een te roepen- 3. De vorming van een mi litaire veiligheidsraad voor de Westelijke zones van Duitsland gedurende de peri ode dat Duitsland bezet is. Als de bezetting van Duits land beëindigd is, zal, zo zijn de zes landen overeengeko men, in het Westen een systeem van controle en toe zicht op de industrie worden gehandhaafd ter waarborging van de ontwapening en de demilitarisatie. BIDAULT VOOR GP»OTE MOEILIJKHEDEN. In de vijandige ontvangst te Pariis van het zeslanden- plan voor een West-Duitse constituerende vergadering en een internationale contrö- le v^n,het Ruhrgebied ligt een dodelijke bedreiging voor de Franse regering verscho len. Georges Bidault, de minis ter van buitenlandse zaken, zal zeer veel moeite hebben om de aanbevelingen van de Londense conferentie, die waarschijnlijk Vrijdag door het parlement zullen worden besproken, geratificeerd te krijgen. Vooraanstaande Franse afgevaardigden, die de regering gewoonlijk steu nen, typeerden de voorgestel de politiek voor West- D uitsland als een politiek, ,die iemand de haren te "ber ge doet rijzen". WARMER. Geldig tot Dinsdagavond- Minder bewolking en droog weer, met hogere temperatu ren dan gisteren. Matige wind uit Zuidelijke richtin gen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1