PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT KONINKLIJK PALEIS IN VLAMMEN Kuststrook hecht in Joodse handen Schildersvlam was dejoorzaak BILT Brief van Stalin aan Henry Wallace Tholen wil wel vaart Inventaris in veiligheid gebracht 191e Jaargang-No.lt 5 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg. Drukkerij Fa. F. vah de Velde Jr. Vllssingen. Dit. bladverschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 19 Mei 1948 ABONNEMENTSPRDS: 25 et. per week: 3.20 per kwartaal; franco per post I 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS: 12 ct. per mm., minimum p advertentie 2. Giro nr 359300 P.Z C„ Middelburg. Bureaux te Vlissingen: Vlamingstr. 16-18-20 (tijd.) tel. 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L Vorststr. 55. tel 2475 (b.g.g.2223) - Oostburg: Gratamastr. 3, tel. 102 - Temeuzen: Brouwerijstr- 2 - Zterikzee: Nwe Bogerdstr. G 160. tel. 26. ZEEUWSE ZETEL VERLOREN. Heel langzaampjes aan ko men de verkiezingen, nodig in verband met de grond wetswijziging, in zicht en hgel langzaampjes begint liet Nederlandse publiek zich er voor te interesseren. Jammer toch, die politieke onverschil ligheid..... Beseft men dan niet, dat het erom gaat, hoe wij in de komende regerings periode geregeerd zullen worden? Een opinieonderzoek heeft aangetoond, dat er vermoede lijk zeer weinig veranderen zal bh de komende stem busstrijd. De communisten lopen wat achteruit, de nieu welingen van Vrijheid en Democratie zullen wat winst boeken, de grote partijen be houden hun positie, wat na tuurlijk niet wegneemt, dat de mogelijkheid aanwezig is, dat na de verkiezingen een veranderde coalitie aan het roer komt. Men weet die din gen nooit van tevoren. Het merkwaardige is ech ter, dat er beslissingen vallen nog voor de verkiezingen er eljn. Belangrijke beslissingen vaak- Ook ditmaal is zulks geschied. En het was een be slissing. die voor Zeeland van grote betekenis is. Bii de candidaatstelling in de samengevoegde kieskrin gen Den Helder, Haarlem, Leiden, Dordrecht en Middel burg zijn namelijk de Zeeuw se R.K. candidaten W. Grof-, fen en J. van Dongen terecht' gekomen op plaatsen, die het practisch zekér doen zijn, dat de R. K. Zeeuwse Kamerze tel verloren is gegaan. Nu is het niet aan ons 'om ons te mengen in de interne aangelegenheden van de Kf- V.P. Maar er stond hier een Zeeuws belang, op het spel en daarom menen wij er toch, iets van te mogen zeggen. En dit wel voornamelijk, omdat de zetel ten dele ver loren is gegaan door ondis ciplinair optreden van de overigens zich zo door disci pline onderscheidende K-V.P- leden- Zelfs in eigen provin cie immers bleven de Zeeuw se candidaten Groffen en v- Dongen enige honderden stemmen beneden hun voor naamste concurrent uit het WestenDit kan zijn uit werking niet gemist hebben, het moet de resultatep in de andere kieskringen wél nade lig hgbben beïnvloed. En dit, gevoegd bij het fèit, dat Par tijbestuur en Partijraad wei gerden de Zeeuwse zetel schriftelijk te garanderen met de geruststellende mede deling dat de Katholieke Zeeuwse Kamerzetel toch wel veilig zou» worden ge steld. heeft er toe geleid, dal deze zetel thans gevallen is- Misschien, dat er nog iets aan te doen' is, de kans is echter zeer gering- Wij betreuren dit. Want Zeeland kan eigen Kamerle den opperbest gebruiken. De heren van der Feltz en Mes in de Tweede Kamer, de heer Hommes in de Eei-ste. zijn woordvoerders gebleken, die in staat en bereid zijn om krachtig te pleiten voor de specifiek Zeeuwse noden en belangen. Zij hebben op de -bres gestaan voor Zeeland en zij hebben resultaten weten te bereiken. Zonder hun activiteit zouden Zeeland verscheidene tegemoetkomin gen ontgaan zijn- Jammer" daarom, dat een hunner af valt. Eigenlijk had Zeeïknd in deze Tweede Kamer drie re presentanten, daar voor de P.v d»A. jhr- Schorer mede gekozen was. die echter be dankte- Zal het nu zo wor den, dat Zeeland van 3 op 1 terugvalt? Wij vrezen het. Drie procent van de Ne derlanders woont in Zeeland- Drie Kamerleden zou dus overeenstemmen met de be volkingsomvang- Eén Twee de Kamerlid is voor Zeeland zeer beslist te weinig. Nogmaals: jammer, dat het zo loopt en nog wel mede door eigen schüld. Prins Bernhard naar Gelderland. Z. K. H. Prins Bernhard zal op 8, 9 en 10 Juni een --zoek brengen aan Gelder land, in hoofdzaak de Achter hoek en Lijmers. De tocht van de Prins kan gezien wor den als een voortgezette uit voering van zijn plan, diverse streken van ons land meer in het bijzonder te leren ken- nen. DÉ voorspel r ZELFDE WEERBEELD. Weersverwachting, mede gedeeld door het K-N-M.I. te De Bilt, geldig tot Woens dagavond. Droog en over het alge meen zonnig weer, met iets lagere temperaturen. Meest matige wind tussen Noord .en Oost. Toestand bij Jeruzalem hachelijk. Volgens de laatste berichten over de krijgsverrichtingen in Pales Una is de positie van de Joden in en hij Jeruzalem hachelijk geworden. Ook Tel Aviv wordt bedreigd, hier staan 50 000 man aan Joodse troepen geconcentreerd voor de beslissende slag in de kustvlakte. De Arabische haven stad Acre heeft zich aan de Joodse troepen over gegeven. Daardoo» beheerst de Haganah thans het gehele Noordelij ke gedeelte van de Palestijnse kust, met uitzondering van de haven van Haifa, welke nog in Britse handen is. TEL AVIV BEDREIGD. De wanhopige pogingen van de consulaten der Christelijke naties een wapenstilstand te bewerkstelligen in Jeruzalem' vóór de historische kerken ver nietigd zullen zijn, zijn ver geefs. De stad is volop strijd toneel. De 1300 Joden, die in de. oude stad zijn opgesloten, blijven zich tot het uiterste verweren. De 15.000 belegerde Arabieren worden op hun beurt ingesloten door Joodse strijdkrachten "buiten de oude stadsmuren, terwijl deze laat ste Joodsé1 ring weer van de buitenwereld is afgesloten door de Arabische hoofdmacht. Alle toegangswegen tot Pale stina worden door Arabisch geschut beheerst, zodat aan voer onmogelijk is. De voorlopige hoofdstad van Israël, Tel Aviv, is weer door enkele vliegtuigen gebombar deerd. Een bom viel daarbij op een busstation. 20 personen, die in de rij op de bus ston den te wachten, «berden hierbij gedood. Arabische leiders me nen, dat het binnenrukken in Tel Aviv nog slechts een kwestie van een paar weken is. De Joden echter hebben tanks en artillerie rondom de stad geconcentreerd en staan gereed de stad tot het uiterste te verdedigen. De Veiligheidsraad heeft na enig gediscussieer over de vorm van de tekst een vragen lijst goedgekeurd, die aan de Arabische en Joodse autoritei ten zal worden gezonden. Deze lijst moet binnen 48 uur be antwoord worden. Het gebied, dat door de Joodse staat. Israël wordt op geëist, is belangrijk groter dan het gebied, dat volgens het bekende verdelingsplan van Palestina gis Joods gebied wordt aangegeven. In de bij gaande kaart komen de ver schillen tot uitdrukking. Deze omvatten de oorspronkelijk aan_ de Arabieren toegedachte gebieden Galili% en Samaria, de viakte van Jezrecl en de Jorda*_'a vallei. Inlevering van buitenlandse effecten vóór 15 Juni a.s. De Nederlandse Bfcnk heeft een lijst gepubliceerd van buitenlandse effecten, die vóór 15 Juni ais- aan haar moeten worden aapgeboden. Verwacht kan worden, dat na deze tweede aanwijzing voor lopig geen verdere dollar- fondsen voor aanbieding «en overdracht aan de Nederland se Bank zullen worden aan gewezen. Nog een wijzig'ng van de Grondwet. Het inkomen van de Koningin na de troonsafstand Bij de Tweede Kamer is in gediend een wetsontwerp tot het in overweging nemen van een voorstel tot verandering in de Grondwet, strekkende tot aanvulling van.de tweede afde ling van het tweede hoofdstuk met een bepaling nopens het inkomen van de koning of ko ningin, die afstand gedaan heeft van de kroon. De Grondwet treft geen voorziening inzake het inko men uit' 's rijks kas van de koning of koningin, die afstand gedaan heeft van de-ltroon; Het nieuwe' lid van art. 26 wordt voorgesteld als volgt: „De Jioning of koningin, af stand gedaan hebbende van de kroon, geniet uit 's rijks kas een jaarlijks inkomen, waar van het bedrag bij de wet wordt vastgelegd". Financiering economisch herstel van Indonesië. Bii de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot oprichting van de Neder lands-Indonesische maat schappij tot. financiering van het economisch herstel van Indonesië N.V- en verlening van garanties voor investe ring in Ned.-Indic- Dit wets ontwerp is te beschouwen als het complement op het ont werp van wet regelde de credietverstrekking aan Ned.- Indië. Het maatschappelijk kapt. taal van het vennootschap is gesteld op 300 millioen In dische courant. De geschiedenis van het Paleis. Het Kon. paleis Noord einde werd in 1533 door een particulier gebouwd en in 1584 door de Sta ten van Holland aan Louise de Coligny,. de weduwe van Prins Wil. lem I, ten geschenke ge geven Daarna kwam het door erfenis in bezit van de Pruisische ko ningin, die het tót wo ning van de Duitse ge zant bestemde, terwijl la ter het gebouw door de weduwe van Prins Wil lem V voor het Huis Oranje werd aangekocht- In 1795 werd het staats domein, doch na het herstel onzer onafhanke lijkheid weer het eigen dom van het Huis van Oranje en sindsdien werd het steeds door de Ko ninklijke familie be woond. De laatste res', tauratie dagtekent van 1891. Binnenkort onderhandelingen in Indonesië. Het stadium van de Ne derlands-Republikeinse on derhandelingen, bereikt door de besprekingen te Batavia en Kalioerang. is thans zo ver gevorderd, dat verwacht mag worden, dat in de ko. mende drie weken de eigen lijke onderhandelingen zullen beginnen op basis waarvan 't politieke accoord zou moeten worden bereikt* Dinsdagmiddag, even na half vier, is er een uitslaande brand uitgebroken in 't Koninklijk Paleis aan het Noord einde te 's-Gravenhage. De brand ontstond doordat schil ders bezig waren oude verf af te branden. De brand be- Son op de bovenste verdieping. Aanvankelijk kreeg men de tdruk slechts te doen te hebben met een binnenbrand, doch mede door de vrij sterke wind sloegen binnen korte tijd de vlammen aan alle kanten naar buiten. Vooral aan de achterzijde van het paleis was het dak weldra een vuurzee. Van alle kanten stroomde het publiek naar het Noordeinde. Prins Bernhard was reeds spoedig ter plaatse. baarheden van het paleis me de in veiligheid te willen bren gen. Onmiddelgk begaven zich vrijwilligers in de linkervleu gel van het paleis, waarna zij in allerijl begonnen schil derijen, meubels, kostbare va zen, kledingstukken enz. in de paleistuin neer te leggen. Nadat Üe voornaamste kost baarheden uit de linkervleu gel in veiligheid waren ge bracht, vormden de vrijwilli gers eer keten en gaven elk ander zo het kostbare ser vieswerk door. uit de ramen van de bovenverdieping wer den kleren en beddengoed naar omlaag geworpen. Van verre af kon men bo ven het centrum der stad 'n grote goor-gele rookkolom zien, die door de Noordoosten wind in schuin opwaartse rich ting omhoog werd gedreven. Op alle .bruggen en pleinen stonden mensen en van mond tot mond werd gezegd: „Het Paleis staat in brand". MET VEREENDE KRACHTEN Toen- de brand hevig op de bovenste verdieping van het paleis woedde, werd aan dege nen, die brand gade sloegen, de vraag gedaan om de kost- BASIS. VOOR RUSSISCH-AMERIKAANSE BESPREKINGEN -Maarschalk Stalin heeft persoonlijk geantwoord op de open brief, die Wallace tot. hem richtte. Het ant woord van Stalin is door radio Moskou uitgezonden. Stalin noemt de brief van Wallace „een document van het grootste belang" .en'ver klaart: „Ik ben Van oor deel, dat onder de politieke documenten van de laatste tijden, die de consolidatie van de vrede, de totstand koming van internationale samenwerking en de verze kering van de democratie beogen, de open brief Aan Wallace, candidaat van de derde partij voor de presi dentsverkiezingen in de V.S., het belangrijkste is". „Het is mogelijk, dat men voor of tegen het program van Wallace is, doch niettemin is één ding zeker: er is geen staatsman, die geeft om vrede en samenwerking tussen de volken, die dit program kan negeren, daar het de hoop en het streven van de volken De stad moet zijn bevolking uitbreiden. Vertier en industrie. Het Brabantse welvaarts plan spreekt over enige „do de" Zeeuwse dorpen. Dat is geen prettig, geluid, en er spreekt een miskenning uit van 't streven naar-welvaart, dat ook bestaat in Zeeland- De bevolking van Brabant heeft zich met grote energie geworpen op de industrialisa tie. Zij streeft inderdaad de Zeeuwse bevolking in dat op zicht voorbij, maar ook in de Zeeuwse steden en dorpen tekent zich de drang naar nieuwe bedrijvigheid af. Veel van wat nu soms „dor" hout schijnt te zijn, zal in de toekomst opnieuw uitbotten. Dat is nu reeds merkbaar in de stad Tholen, waar men er van overtuigd is, dat men het Brabantse ontwikkelings tempo moet bij houd A, wil de stad niet afzakken tot een stille dorpsgemeenschap. EEN LEVENDIGE STAD Dertig jaar geleden was Tholen een levendige stad met veel vertier. De stad was een typisch centrum van een bedrijvig eiland- De verbete ring van het verkeer met Brabant heeft aan die bedrij vigheid weinig goed gedaan. Nu de Thoolse brug weer in gebruik is, merkt de Thoolse middenstand dat op het ogen blik heel sterk. De autobus sen en vrachtauto's, die het verkeer met Bergen op Zoom verder onderhouden. snorren wel over het eiland, maar ze concentreren de aan dacht niet op de stad Tholen, doch op Bergen op Zoom. Hoe licht komen daardoor de bewoners van de Thoolse dorpen er toe als ze bepaalde inkopen moeten doen of an dere zaken afhandelen, in eens naar Bergen op Zoom te rijden en niet eerst eens rond te zien in de stad Tho len. HERLEVING? Dat zou niet zo opvallen als Tholen nog dezelfde tie rige en fleurige stad was ge weest van dertig jaren gele den, toen er voor de midden stand heel wat werk aan de winkel was en er winkelwe ken, tentoonstellingen, plaat selijke feesten en allerlei ontspanning waren, welke de stad aantrekkelijk maakten voor de eilandbewoners. Tho len heeft echter een goed deel van die aantrekkelijkheid verloren en men zoekt, nu naai' een geneesmiddel tegen die kwaal. Het is wel duidelijk, dat de middenstand van Tholen te zamen met de burgerij alles in het werk zal moeten stel len, om aan de stad weer het levendige karakter te geven, dat zij vroeger bezat. INDUSTRIE. Reeds enige tijd geleden is men tot het inzicht gekomen, dat Tholen zijn inwonerstal moet opvoeren. De gedachten gaan nu uit naar vestjging van industrie. Tholen kan daarvoor terrein aanbieden in de Dalempolder, ten Noor den van het stadscentrum. Het zal echter niet eenvoudig zijn dit terrein voor de vesti ging van industrie geschikt te maken, want een industrie terrein moet nu eenmaal goe de verbindingen te land en te water hebben en die verbin dingen zullen heel wat geld kosten. Het arbeidersvraagstuk is evenmin eenvoudig. Wel ver wacht men, dat in de komen de jaren verscheidene hon derden landarbeiders door de mechanisatie van het land bouwbedrijf overbodig zullen worden, maar voor het ogen blik zijn die ^arbeiders nog niet beschikbaar en men zou dus de stad Tholen geschikt moeten maken voon vestiging van arbeiders, die van elders komen. De vrees bestaat, dat deze arbeiders de centra met meer vertier en ontspanning zullen prefereren boven Tho len en daarom is het wel no dig, dat bii het zoeken van nieuwe welvaartsbronnen ook dit probleem nu reeds beke ken wordt. ACTIVITEIT! Veel zou reeds gewonnen zijn, wanneer Tholen's burge rij sterker dan thans de aan dacht zou weten te vragen voor de stad door op gezette tijden werkelijk iets aantrek kelijks te bieden zowel aan de eilandbewoners als aan hen, die van buiten komen. Alles hangt af van de acti viteit, die de middenstand en de burgerij zelf kunnen ont plooien. Schiet die activiteit tekort, dan zal Tholen nog meer dan thans door de Bra bantse activiteit overvleugeld worden en dan zal achteruit gang daarvan het gevolg zijn. naar de consolidatie van vrede weerspiegelt, waardoor het ongetwijfeld de steun zal heW- ben van vele millioenen ge wone mensen. Ik weet niet, of de regering der V.S. het pro gram van Wallace goedkeurt als basis voor overeenstem ming tussen de Sowjet-Unie en de V.S. Wat de regering van de sowjet-Unie betreft, deze Is van mening, dat het pro gram van Wallace zou kun nen dienen als een goede en vruchtbare basis voor een dergelijke overeenkomst voor de ontwikkeling van de internationale samen werking, daar de Sowjet- regering van mening is, dat ondanks het verschil van economisch stelsel en ideo logie, liet naast elkaar be staan van deze stelsels en een vreedzame regeling van de geschillen tussen de Sow jet-Unie en de V.S. van Amerftca niet alleen moge lijk, doch tevens ongetwijfeld noodzakelijk is In het be lang van een algemene vrede". ,-De brief van Stalin whs gedateerd op 17 Mei. GEEN GUNSTIGE INDRUK. Het antwoord van Stalin op de open brief van Hepry Wallace, heeft in Amerikaan se regeringskringen een wei nig gunstige indruk gemaakt. Het komt volgens velen niet te pas, dat buitenlandse staatshoofden zich in verbin ding stellen met een Ameri kaan, die een uitgesproken tegenstander van de politiek van Truman en Stalin is. De regering van de V. S- heeft officieel Stalins voor stel tot besprekingen tussen de Sowjet-Unie en de V. S- op basis van de open brief van Henri Wallace aan Sta lin, verworpen. De tekst der verklaring zegt: „Het departement heeft kennis genomen van de pers berichten over een verkla ring van premier Stalin in antwoord op een open brief van de heer Wallace". „Het oordeel van premier Stalin, dat een vredelievende regeling van de hangende problemen mogelijk en nood. zakelijk is, is bemoedigend, maar de specifieke kwesties, in premier Stalins verklaring opgesomd, zijrt geen bilatera le kwesties tussen ons land en de Sowjet-Unie. In verband met de ver mindering van de hoeveel heid beschikbaar gestelde de viezen voor fotografisch ma teriaal, Is men in vakkringen zeer pessimistisch t.a.v. de voorziening van amateurs met rolfilms e.d. HOUTRUST HIELP MEE Allerlei materiaal, dat ten toongesteld was op de brand weertentoonstelling op „Hout- rust" werd naar de brand in het paleis aangevoerd. 's-Avonds om' zes uur kon men met vrij grote stelligheid aannemen, dat de brand fn het paleis bedwongen was. De grote balzaal op de eer ste verdieping van net mid den-voorgedeel te was toen ge heel verwoest, evenals de ge hele bovenste verdieping. Op deze verdieping huisae perso neel. Vleugels en achterge deelte van het paleis hebben grote waterschade gekregen. Honderden manschappen van marine en landmacht hebben zich beijverd kostbaarheden, meubels, tapijten, verzame lingen en schilderijencollecties te redden. Het meeste daar van werd door de marechaus see per vrachtauto wegge bracht naar de koninklijke stallen en daar opgeslagen. Volgens een hógc functio naris van het paleis beperkt de schade zich voornamelijk tot 't gebouw en van de daarin aangebrachte kostbaarheden kunstwerken, voor zover hij het kon overzien, is slechts enig ten dele antiek glas- en servieswerk gebroken. Kunstvoorwerpen, tapijten i schilderijen van enige waarde zijn alle of vrijwel al le g^red, ook al zijn verschil lende schilderijlijsten gebro ken. De garderobe van H.M. is. voo: zover aanwezig, ge red. De paleistuin leek een op slagplaats van meubelen. Beeldhouwerken. schilderijen, vitrines en lichtornamenten, statieportretten en allergori- sche voorstellingen lagen of stonden tusen rollen tapijten gordijnen, sofa's, stoelen en tafels tussen de rozenbed den op de gazons. STRENGE BEWAKING De paleistuin en naaste omgeving werden streng be waakt door rijkspolitie, mare chaussee en rechercheurs in burger. Een gezelschap journa listen, dat in de gelegenheid werd gesteld een bezoek aan de paleistuin te brengen, werd na afloop volgens de regelen van de kunst gefouilleerd zo als trouwens iedereen, die de tuin verliet. Men was vooral i bevreesd voor souvenirjagers In de gangen van het paleis stond het water wel tien c.m. hoog en al de genen, die by de blussings- en reddingswerk zaamheden waren- ingezet moesten door het water wa den. PLAFOND NAAR BENEDEN Het gehele plafond van de grote balzaal is naar beneden gekomen. Men vreesde dat ook het midden-gedeelte naar beneden zou komen, hierdoor zou waarschijnlijk de vloer van de balzaal doorzakken. Daarom werd de grote vesti bule van het paleis ontruimd. Met grote pieken stak men gaten in het plafond van de vestibule om daardoor het wa ter naar beneden te laten komen, waardoor de druk op de vloer van de balzaal ver minderd werd DE OORZAAK De brand is ontstaan in het dak van de linkervleugel. Daar waren enige schilders bezig met het afbranden van de daklijsten. Op een gegeven ogenblik is tussen de zinken laag en het plafond een brand je ontstaan, waar men niet bij kon komen. Men dacht aan vankelijk, dat het niet zo erg was, doch toen het vuurtje zich uitbreidde, maakten de schilders een gaatje om bij 't vuur te kunnen komen. Hier door kon de wind 't vuur aan wakkeren, waardoor 't gehele plafond spoedig in brand stond. Sromen water vieln in de vestibule naar beneden, doch de portier hield, gekleed in 'n regenjas, trouw de wacht bij de telefoon. De brand is niet direct op gemerkt. Toen er reeds een aantal militairen in het pa leis was om bij de reddings werkzaamheden te assisteren, zat nog een deel van het huis personeel rustig het koper te poetsen SCHADE 3 TON- De commandant van de Haagse brandweer, de heer C. W. P. Otten, deelde Dins dagavond mede dat de schade aan het paleis naar zijn schat ting een kwart millioen tot 3004)00 gulden bedraagt. Hij zeide, dat ondanks uitdrukke lijk voorschrift van de poli tieverordening aan dit histo. risch gebouw met vuur ge werkt is, in dit geval een verfbrander, zonder dat de brandweer gewaarschuwd is» dat zulks zou geschieden. De ,heer Otten zeide niet te begrijpen, dat dit werk werd toegestaan, omdat het hout werk van het paleis, dat zes a zeven millimeter dik onder de verf zit, „zo vermolmd en verdroogd is, dat het bij wij ze van spreken door de verf bii elkaar wordt gehouden." Naar zijn mening is te lang gewacht na het ontdekken van de brand, om de brand weer te waarschuwen, al zou dit ook maar vijf of tien mi nuten zijn geweest. REEDS VROEGER? Hij heeff horen zeggen, dat omstreeks twaalf ur in de middag eveneens door toe doen van een verfbrander 'n brandje is ontstaan, dat ech ter met in het paleis aanwe zige brandblusmiddelen ge blust is. Ook klaagde de heer Otten erover, dat* de bevel hebber van de eerste brand weerauto, die na het alarm „kleine binnenbrand" om een paar minuten over drie aan het paleis kwam, niet vol doende inlichtingen heeft ge kregen over de situatie van het gebouw. Waarom een half uur is gewacht vóór het alarm „grote brand" is gege ven is hem voorshands nog een raadsel. Het paleis is op beurspolis verzekerd- Volgens oordeel van deskundigen is het ge bouw te herstellen. De scha de, die door de brand werd veroorzaakt, beperkt zich tot het receptiegedeelte, t.w. de grote balzaal en de daarvoor aan de straatzijde gelegen balconzaal en kieine balzaal- De grote eetzaal, die achter de grote balzaal ligt, bleef volkomen intact evenals de bijzonder kostbare Indische zaal met zijn vele kunstschat ten uit Indbnesië en zijn ge beeldhouwde lambrizeringen en plafond van exotische houtsoorten- De ^>oven de drie vernielde zalen gelegen zolderkamers, waarin meubi lair en goederen waren opge slagen. zijn totaal uitgebrand. Naar werd medegedeeld, is er door de opdrachtgeefster en de firma, die de schilder werkzaamheden zou uitvoe. ren lang gedelibereerd over de te volgen methode bij het verwijderen van de oude verflaag. Tenslotte is, vol gens een mededeling van de Haagse recherche, het af branden contractueel vastge legd, omdat men geen andere oplossing kon vinden. Enige uren na het begin der werk zaamheden, zo schijnt wel vast te staan, is regds een begin van brand in de kiem gesmoord met blusmiddelen van het paleis. Tussen half drie en drie uur is opnieuw brand ontstaan in de brede daklijst, die langs de voorge vel van het middengebouw loopt, Deze daklijst heeft in verband met de windrichting als een schoorsteen voor zich zelf gewerkt en ook het vuur blijkbaar tussen de plafonds der bovenzalen en de zolder verdieping gebracht. Volgens commandant Otten mag men van geluk spreken, dat het paleis z.g. zigzagda ken heeft en dat dikke mu ren het brandende gedeelte van het niet.aangetaste ge deelte scheidden. Bij moder nere bouwwijze, zou waar. schjjnlijk veel groter schade zijn aangericht. De Haagse brandweer werd vrijwillig ter züdc gestaan door een hypermoderne mo torspuit uit Wcstzaan, die uit een brandput tegenover het paleis met vier stralen de zestien Haagse slangen kwatn versterken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1