PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Prinses Juliana beëdigd als Regentes van het koninkrijk Joodse staat „Israël" geproclameerd Communistisch incident Klachten en wensen van Zeeuwse paardenfokkers BILT Vandaag Jepartementen moeten bezuinigen. Prof, Kranenburg getuigt van de ontroering over het besluit van de Koningin Vertrouwen in de Prinses-Regentes Ver. Staten erkennen de Joodse regering Egyptische troepen overschreden Palestijnse grens Warm Pinksterweer. Een droom van twintig eeuwen. 191e Jaargang - No. 113 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg. Dit "blad verschijnt behalve op Zon- en Christelijke feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 13 Mei 1948 ABONNEMENTSPRIJS, 25 ct. per week; i 3.20 per kwartaal; franco per post 3.45 per kwartaal Losse nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS: 12 Ct. per mm., minimum p. advertentie 1 2. Giro nr 359300 PZC. Middelburg. Bureaux te VlissingcnVl^mingstr. 16-18-20 (tijd.) tel. 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaal 29. tel '077 en 2924 - Goes: L Vorststr 55. tel 2475 (b.g.g 2228) Oostburg: Gratamastr. 3. tel. 102 - zem.euzen: BrouwerUstr a - Ziertkzee: Nwe Bogerdstr G 160. tel 26. RONDOM DE ZEELAND Een Zeeuw houdt van zijn land;, idealiseert het, droomt van een gouden toekomst, vecht voor nieuwe moge lijkheden. Dat is goed en goed is het, dat zijn rechtvaar digheidsgevoel hem dwingt om terug te eisen, wat de oorlog aan zijn land ontnam. Van daar, dat hij verlangt, dat de Stoomv. My. Zeeland de diénst op Engeland weer vanuit Vlis singen zal gaan varen. Ver dwijnt de Zeeland, dan is dat voor onze protinpio een nieu we, zware slag na de vele sla gen, die Zeeland reeds ontving. Een zakenman redeneert evenwel anders en het is lo* gisch, dat de Zeeland-directie liever in Hoek van Holland bljjft zitten, dan terugkeert naar Vlissingen. De heer Ben- sink. verweet de Zeeuwen na mens haar, dat zij geen enkel steekhoudend zakelijk argu ment hebben aangevoerd om de terugkeer van de Zeeland te motiveren. En hij had gelijk. Zakelijk is het juist om in de Hoek te blijven. Maar de mens leeft niet bij brood alleen. En daarom is het goed, dat er Woensdag in de bekende Zeeland-vergade ring tegenover het glasharde betoog van de Zeeland-directie van Zeeuwse zijde nuchtere, van alle sentimentaliteit ge speende woorden zijn gespro ken. Dat de/fruit- en groenten- teelt een hoge vlucht kan ne men wij weten het en gelo ven met de telers in de toe komst. Als een groep wils krachtige mensen iets waarlijk wil, bereikt zij haar doel. En gelukkig: De Zeeuwse telers willen. En dat over enkele ja ren Duitsland weer een factor in Centraal Europa zal zijn en passagiers zal leveren aan de Zeeland, wij geloven het. Maar het is inderdaad een blanco wissel op de toekomst. De heer Bensink had gelijk. Vlissingens burgemeester echter betoogde, dat men van de noodprovincie Zeeland geen wonderen moet venvachten en dat alleen doelmatige samen werking van regering, provin cie en S. M. Zeeland een basis voor de toekomst kan schep pen. En wethouder van Oor< schot zeide, dat men in Zee land de grootst mogelijke ac tiviteit moet ontwikkelen om aan de Zeeland een bestaans basis te verschaffen. Het is te hopen, dat ieder, die deel uitmaakt van ons pro vinciaal bestuur, deze woorden in zijn geheugen zal griffen en er zijn handelwijze naar zal richten, want inderdaad: zij zijn een richtsnoer! En ook iedere belanghebbende dient zich hiernaar te richten. Het is ons niet bekend, of er in deze richting reeds iets ge daan is. Zo ja, dan duide men ons deze raad niet euvel. Maar het is noodzakelijk, dat er contact opgenomen wordt met regering en spoorwegen om, als de Zeeland in 1949 te rugkeert, de dagdienst uit Vlissingen aantrekkelijk te doen zijn. Wellicht is een re geling mogelijk om de spoor wegtarieven naar Vlissingen voor bootreizigers gelijk te stellen aan die naar Hoek van Holland en het is evenmin uit gesloten dat dit ten aanzien van de vrachttarieven kan worden bereikt. Reeds nu ech ter moet die mogelijkheid grondig onderzocht worden. Daarnaast kan er bij de re gering op worden aangedron-. gen, dat er voor Zeeuwse oes- ters>en mosselen, voor Zeeuws fruit en Zeeuwse groerften ex port-mogelijkheden naar Enge land worden geschapen op gro ter schaal dan tot dusver. Aart de Zeeuwse tuinders en kwe kers is het, aan de hand van de oogst 1948 na te gaan, welke kwantums beschikbaar zijn voor uitvoer. En ten slotte is de tijd aan gebroken voor A.N.V.V., Pro vinciale V.V.V. en plaatselijke V.V.V/s om met spoed te on derzoeken, wat er .gedaan kan worden om, Als de Zeeland in 1949 komt, aantrekkelijke trips voor Engelse en Amerikaanse toeristen met Zeeland als uit gangspunt te organiseren. Als dit alles geschiedt, kan er iets bereikt worden. Het is waar: men mag van het ge troffen Zeeland geen wonderen verwachten, men zal het de helpende hand moeten bieden. Maar Zeeland zelf moet vóór gaan en de handen ineenslaan. ...eindigt het Britse mandaat over Palestina; ...is het 300 jaar gele den, dat tussen Spanje en de Republiek de rati ficatie oorkonden werden uitgewisseld van de vre de van Munster; ...i9 het 175 jaar gele den, dat de Oostenrijkse staatsman Metternich werd geboren. Minister Gielen zal ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Vlaamse club op 22 Mei a s. een bezoek aan Brussel brengen. TWEEDE KAMER Internationale gezangen in vergaderzaal. Hamergeroffel van de voorzitter. De Tweede Kamer heeft Vrijdag behandeld het voorstel van de heer Romme c.s. tot verandering in de Grondwet, strekkende tot- aanvulling van het tiende hoofdstuk ipet een regeling nopens de mogelijk heid van overgang van grond wettelijke bevoegdheden van organen van burgerlijk gezag op andere organen van burger lijk gezag. De heer Wagenaar (CPN) wilde de behandeling uitstel len. Het yoorstel-Wagenaar wera verworpen met 60 tegen 7 stemmen, die der CPN. De heer Vonk (VVD) be sprak de grondwettelijk ge waarborgde burgerrechten, als vrijheid van drukpers, recht van vereniging en vergadering, vrijheid van woning en recht Gromyko legt zijn functie neer. Andrei Gromyko, de,. Sov jet-Russische afgevaardigde bij de Veiligheidsraad van de y.Nheeft aan Trygve Die medegedeeld, dat hij komende zomer zijn functie zal neer leggen. Hy zal vervangen worden door 'Jacob Malik, Sovjet-Russisch plaatsvervan gend minister van buiten landse zaken, die thans op weg is naar de Ver. Staten. Gromyko heeft aan journa listen verklaard, dat hij naar de Sovjet-Unie zou terugke ren voor een lange vacantie, zijn plannen voor daarna wa ren nog niet vastgesteld. Naar het A.N-P- verneemt zijn of worden op alle de partementen commissies in gesteld met het doel verschil lende taken te doen afkap pen en de diensten, met na me die, welke uit de oorlogs- en bevrijdingsperiode stam men, op korte termijn te doen inkrimpen of verdwij nen. op briefgeheim. Hij wilde een verplicht gestelde, zo groot mogelijke meerderheid in de Staten-Generaal voor de wet, welke uit hoofde van het nieuw voorgestelde art. 195a deze materie moeten regelen. Op dé ze wet zal z.i. alles aankomen en daarvoor wilde hij een ge- qualificeerde meerderheid van tweederden vastleggen, waar toe hy een amendement in diende. In een rede van bijna twee uur bestreed de heer Wagenaar (CPN) het voorstel-Romme. Aan het slot der middagver gadering stelde de voorziter voor de algemene beraadsla gingen in de avondvergadering om half elf te doen eindigen, welk voorstel met 58 tegen 8 stemmen (die der CPN) werd aangenomen. In de avondvergadering be toogde de heer Stokvis (CPN) dat noch de inwendige noch de uitwendige veiligheid- bedreigd wordt. De heer de Groot (CPN) sprak de scherpe afkeuring van zyn fractie uit over de wijze, waarop z.i. Kamer en volk zijn overrompeld door dit wetsontwerp. De heer Romme (KVP) ver klaarde daarna van oordeel te zijn, dat de hier gevolgde me thode van bestrijding voor het Nederlandse volk duidelijk kan maken hoe terecht het voorstel is ingediend. Als voorbeelden van buiten gewone omstandigheden noem de hij oorlog, oorlogsgevaar, onlusten, gevaar voor onlus ten, gevaar voor een georga niseerde wanorde, welke aan stuurt op vernietiging onzer vrijheden. Hiermede werden de alge mene beraadslagingen gesloten. De heer Hoogcarspel (CPN) lichtte een amendement toe om in het voorgestelde nieuwe artikel te lezen: organen van het burgerlijk gezag, in plaats van organen van burgerlijk De heer Stokvis (CPN) diende een amendement in be ogende een gequalificeerde 'meerderheid van tweederden voor te schrijven voor de aan vaarding van wetten voort vloeiende uit het nieuwe arti kel. Nadat de heer Romme (K VP) de amendementen bestre den had wer/d gestemd. Het amendement-Stokvis werd ver worpen met 61 tegen 8 stem men (CPN), het amendement- Vonk werd verworpen met 63 tegen 6 stemmen en het amen- dement-Hoogcarspel viel met 61 tegen 8 stemmen (CPN). De communisten begaven zich hierop naar de uitgang, waar een aantal hunner, de internationale aanhief. On danks het hamergeroffel van de voorzitter, die daarmee het gezang wilde oinderdruk- ken en ondanks het lawactf, - dat een aantal kamerleden verwekten door met hun mappen op de lessenaars te slaan, zongen de communis ten twee coupletten uit. Zjj verlieten daarop de zittings zaal. Het wetsontwerp is daarna met 60 stemmen voor aange nomen: er waren geen tegen stemmers. KORTE PREDICATIE DE TROOSTER. „De Trooster, de Heilige Geest, welken de Vader zemjen zal in Myn Naam, die zal U alles leren, en zal U indachtig maken alles wat Ik U gezegd heb". Joh. 14 26. Ieder mens kent het verlan gen naar troost en zoekt zyn tróóst ergens. Dit is onze nóód, waarbij de Bybel zich aansluit om te wijzen op de enige ware troost. Wy verlangen naar troost, omdat we bedroefd zyn over leed, dat we dragen moeten. Dit leed kan zich voordoen in allerlei vorm, maar al die vor men- hangen samen. Zjj zijn verschillende uitwassen van het ene grote leed, dat op heel de mensheid rust. Dit grote leed is in wezen heimwee naar God, naar het paradijs, dat verloren ging door eigen schuld. Buiten het paradys werden wy geboren en buiten 't para dijs leven wy. Dat is leed, of we het erkennen willen of niet. Dit leed is de wortel waaruit al het andere leed opschiet. En hiertegen weet niemand een raiddel. Daarom kan geen mens waarlijk troosten en is de wereld troosteloos. In die wereld is Jezus Chris tus gekomen, de Zoon van God. Hy bond de stryd aan met het leed. Hij n^m het leed der wereld op zich; Hij daalde neer in de godverlatenheid. Jezus greep het leed aan in. de wortel. Hy leed tot in de dood aan "het kruis. Zo droeg Hij het leed in onze plaats om ons ervan te bevry- den. En Hij overwon! Daardoor is by Hem alleen ware troost te vinden, die stand houdt zowel gedurende ons leven als bij ons sterven. Op die troost wijst de H. Geest, die God op het Pinkster feest aan de mensen gegeven heeft. Daardoor is de H. Geest: de Trooster. Hoek. A. J. Kromhout. H- K. H. Prinses Juliana der Nederlanden is Vrijdag middag, nu H. M. de Koningin andermaal de uitoefening van het koninkijk gezag tijdelijk neerlegt,beëdigd als re gentes van het Koninkrijk. Dit is geschied in de verenigde vergadering van de beide Kamers der Staten-Generaal, wel ke daartoe in de vergaderzaal der Tweede Kamer waren bijeengekomen, onder voorzitterschap van prof. dr. R. Kra nenburg, voorzitter van de Eerste Kamer. Te kwart voor twee open de de president, prof. mr. Kranenburg, de verenigde vergadering, waarna de griffier prof. dr. A. L- de Block, voorlezing van het be sluit der beëdiging van H. K- H. gaf. Vervolgens benoemde de voorzitter tot leden der com missie van in- en uitgeleide de heren mr. J. R. H. van Schaik, president der Tweede Kamer en prof. mr. A- Ane- ma, lid der Eerste Kamer. Tegen twee uur begaf deze commissie zich naar de in gang van het Kamergebouw om Prinses Juliana en Prins Bernhard binnen te geleiden. TOESPRAAK VAN PROF. KRANENBURG. Toen de Prinses en de Prins hun zetels hadden in genomen, hield de voorzitter, prof. mr. Kranenburg, de volgende toespraak: Koninklijke Hoogheid. Namens de verenigde ver gadering der Staten-Generaal heet ik uwe Koninklijke Hoogheid en haar gemaal welkom in dit plechtig uur. Met diep leedwezen hebben de Staten-Generaal kennis genomen van de redenen, die hebben geleid tot het ko ninklijk besluit, waarbij aan uwe Koninklijke Hoogheid dê waarneming van het ko ninklijk gezag werd opgedra gen. Een golf van ontroering is door ons volk gegaan, toen het door de vertrouwde stem van onze Koningin, die in de jaren der bezetting zo -dik wijls sterkende woorden van Vrijdagmiddag is op een plechtige bijeenkomst van de Joodse Nationale Raad te Tel Aviv de Joodse staat „Is raël" geproclameerd. Totdat een volksvertegenwoordiging zal z(jn gekozen, zal de Raad als voorlopige regering van dezp staat optreden. Zo spoedig mogelyk za! een constitu ante bijeenkomen, welke vóór 1 October een grondwet zal opstellen. Ben Goerion is benoemd tot premier van de nieuwe staat. Er zyn twaalf ministers. Mosje Sjertok is minister van buitenlandse zaken, Shapiro van immigratie- Uit Washington werd ge meld, dat de Ver. Staten de Joodse .staat hebben erkend. Dit verrassende bericht heeft onder de gedelegeerden by de algemene vergadering van de Ver. Naties grote opschud- Buitenlandse kopers moeten op de bedrijven komen. Handel beter geïnformeerd dan de fokkers. In de afgelopen weken hebben we reeds enige malen berichten gepubliceerd, waar uit bleek, dat er bij de paar denfokkers van Zeeuwsch- Vlaanderen enige grieven le ven wat betreft de gang van zaken bij de paarden-export. Grieven, welke tot uiting kwamen in een communique van de Stichting voor de Landbouw, welke reeds aan dacht aan deze kwestie be steedt. Grieven ook. welke besproken zijn in een verga dering van de V.V-Z.F., de vereniging van fokkers, die vorige week in Axel gehou den werd- Waartegen richten zich nu de bezwaren van deze fok kers? Tegen de handelaren zegt ,men". En toch is dat niet hele maal waar. De fokkers heb ben inderdaad ernstige be zwaren tegen de gang van zgken bij de export, welke naar hun oordeel veelal zo I verloopt, dat zij tegenover de handelaren in een ongun stige positie verkéren, maar hun verwijten richten zich toch in de eerste plaats tegen de overheidsinstanties en de „Stamboeken" „Het Neder landse Trekpaard" in dit ge val die onvoldoende maat regelen zouden hebben ge troffen om de belangen van de boerenfokkers toereikend te behartigen. DE GRIEVEN. In de eerste plaats is daar de kwestie van de „centrale plaatsen", waar de buiten landse aankoopcommissies 't aangeboden paar denmateri aal komen keuren en uit zoeken. In theorie kan iedere fokker daar zijn paarden vrij aanbieden, maar zo zegt men in fokkerskringen de practiik is toch wel zo. dat de handel hier de zaak m handen heeft, ook al omdat de handel steeds beter op de hoogte blijkt te zijn soms reeds weken van te voren van hetgeen er aan de hand is. WAT ER GEBEUREN MOET. Wat de fokkers willen, is dat de buitenlandse aankoop commissies naar de bedrijven zelf komen en daar het mate riaal uitzoeken, waarbij de onderhandelingen zouden moeten geschieden met hulp van door het „Stamboek" ter beschikking te stellen tolken. Er zou dan geen bezwaar ziin de leveranties te doen ge schieden via handelaren en commissionnairs. Maar bovendien zouden de commissies, welke in het bui tenland de contracten afslui ten onlangs is bijv. weer met Frankrijk gecontracteerd voor 2350 paarden, welke de ze lomer geleverd zullen worden - zo moeten zijn sa mengesteld, dat ook de fok kers tijdig op de hoogte zijn van de afgesloten contracten, de minimum-prijzen voor de Verschillende klassen enz- Men meent, dat in dit op zicht het Stamboek, dat toch voor de belangen van de fok kers heeft op te komen, wel enigszins in gebreke is ge bleven- Dit zijn zo de voornaamste klachten en verlangens van de paardenfokkers. Klachten, die overigens ook vernomen worden in verband met de levering van rundvee, poot- aardappelen, enz. Zij richten zich dus niet in de eerste plaats tegen de handela ren, van wie men be grijpt, dat deze trachten op zo voordelig mogelijke wijze zaken te doen. Maar men verlangt van overheid en stamboeken, dat deze er voor waken, dat ook de belangen van de fokkers behoorlijk worden veilig gesteld. ding teweeg gebracht. De Amerikaanse delegatie kon evenwel geen verklaring af leggen omdat ze nog niet oj> de hoogte was gesteld. De Arabische afgevaardigden waren zeer terneergeslagen en konden het nieuws nau welijks geloven. EEN BEMIDDELAAR. Met 31 tegen 7 stemmen keurde de algemene vergade ring 'n-resolutie goed, waarin besloten wordt een bemidde laar der Vee. Naties te be noemen en naar Palestina te zenden. De politieke commis sie der V.N. voor Palestina werd met 32 tegen 8 stem men van haar taak onthe ven verklaard. Tegen stemde de Slavische groep. Tegelijkertijd met het ein de van het Britse mandaat is in de omliggende Arabi sche staten de slaat van beleg afgekondigd. Een Egyptisch blad meldde in een extra edi tie, dat twee bataljons van het Egyptische leger de Pa lestijnse grens hebben over schreden. Dit bericht is even wel nog niet bevestigd. Wel heeft de Egyptische premier, Nokrsaji Pasja, te midder nacht over radio Cairo ver klaard, dat bevel was gege ven aan de Egyptische troe pen Palestina binnen te trek ken. Minstens 10.000 Egypti sche soldaten zouden by de Zuidgrens van Palestina ver zameld zijn. DE GEVECHTEN. Het hosfdkwartier van de Haganah te Tel Aviv meldde, dat er gevechten gaande zyn aan de rand van de Arabi sche stad Acre, ongeveer 25 km. ten Noprden van Haifa. De Irgoen Zwai Leoeml be weert, dat Acre is ingeno men. De Haganah meldt voorts, dat de Joodse strijdkrachten te Jeruzalem verscheidene sterke punten hebben vero verd, o.m. het regeringszie- bemoediging en vertroosting en hoop tot ons bracht, de tijding hoorde, dat Hare Ma jesteit hepft besloten tot spoedige afstand van de kroon ten behoeve van uwe Koninklijke Hoogheid. Wij begrijpen volledig, dat enkel diep plichtsbesef en warme liefde voor land en volk dit ingrijpende besluit deden ontstaan, en wij bui gen daarvoor eerbiedig het hoofd, vervuld van weemoed en dankbaarheid. Dankbaar heid, dat wij onze geliefde Koningin zo lange jaren heb ben mogen behouden. Wij verenigen ons in de innige bede. dat Haar een schone en rustige levensavond te mid den van een weer tot voor spoed komend volk moge worden geschonken. 'Als voorzitter van de ver enigde vergadering der Sta ten-Generaal neem ik dan thans de vrijheid uwe Ko ninklijke Hoogheid eerbiedig te verzoeken de door de grondwet van de regent ge vorderde eed in miin handen te willen afleggen. BEËDIGING. H. K. H- Prinses Juliana legde vervolgens in handen van de voorzitter de in arti kel 44 der Grondwet voorge schreven eed af. Na deze plechtige beëdiging zeide de voorzitter: „Mogen aan uwe Ko ninklijke Hoogheid de kracht en de wijsheid geschonken worden voor de vervulling van hare hoge taak en moge Gods zegen op haar arbeid rusten. Leve de regentes". De nieuwe Joodse premier. kenhuis en de Barclays Bank en het ziekenhuis. In een Joodse radio-uitzen ding uit Tel Aviv werd gis teravond gezegd: „Tel Aviv wordt, terwijl ik sta te pra ten, door vyaiidelyke vlieg tuigen gebombardeerd." VERDUISTERING. Het oppercommando van de Haganah heeft per radio een beroep gedaan op de Joodse bevolking rekening te htouden met de mogelijkheid van invasie en luchtaanvallen op de Joodse staat. Twee uur voor het- uitroepen van de Joodse staat heeft de Ha ganah verzocht in de Joodse steden een gedeelteiyke ,ver- duistering in te voeren, de schuilkelders in orde te ma ken, samenscholingen op straat te voorkomen en op het platteland loopgraven te maken. Gedurende de laatste dagen is de luchtdruk in West- Europa langzaam doch regel matig blijven Stijgen onder invloed van een verplaatsing in N.O. richting van het Azoren-hogedrukgebied. Het gevolg van de ontwikkeling in de luchtdrukvepdeling is, dat de aanvoer van koelere lucht over het Noordzeegebied is afgesneden en de tempera- ren geleidelijk weer hoger zullen worden. Gedurende de eerste paar dagen zijn boven dien de kansen op vorming van verspreide onweersbuien door de verwarming in de na middag uiterst gering. Pas in de loop van Twéede Pinkster dag wordt de kans hierop groter. Het ziet er dus naar uit, dat het weer met Pinksteren over het algemeen frapi zal feün met tamely k hogëlempe- raturen Ongeveer een half jaar ge leden bracht een bericht uit Lake Success grote vreugde onder de Joden in de gehele wereld: De Ver. Naties had den besloten Palestina te ver delen in een Joodse en een Arabische staat. Eindelijk ;loorde weer toekomst voor iet Joodse volk, dat pas weer een nieuwe periode van mens onterende vervolgingen achter de rug had, eindelijk scheen de droom van de sinds 20 eeuwen Wandelende Joodwer- 'kelijkheid, eindelijk scheen de belofte van een Nationaal Te huis vervuld te worden. Helaas, de vreugde was slechts van korte duur. De Arabieren namen een dreigen de houding aan en weigerden zich aan de internationale or de te onderwerpen. De En gelsen steunden achter de schermen de Arabieren en sa boteerden de maatregelen, nodig voor de uitvoering van het V.N. besluit. En de grootste teleurstel ling kwam, toen de Ver. Sta- 'ten een ommezwaai maakten en hun steun aan het verde lingsplan introkken, 'daarmee de Joden in de steek latende. Gelijk in de eerste wereld oorlog moest het Joodse ideaal worden opgeofferd aan oliebelangen en strategische overwegingen. Het pleit voor de kracht en de energie van de Joden, dat zij zich niet uit het veld lieten slaan. Zonder steun van buiten, slechts op zichzelf aangewezen, bleven zij vast besloten kost wat kost de stichting van een Joodse staat doorte drijven. Nu of nooit. Vandaag is er opnieuw vreugde onder de Joden, maar dit keer vreugde, getemperd door bezorgdhid en manmoe dig onder het oog zien van komende nieuwe beproevingen. De Joodse staat „Israël" is gesticht. Ben Goerion is de eerste Joodse premier. Maar aan de grenzen van de staat staan fanatieke Ara bische legioenen gereed de jonge staat aan te vallen. Met de wapenen in de hand zullen de Joden moeten vech ten voor behoud van datge ne, wat eindelek bereikt is. Allen, die niet het anti-semie- tisme in hun vaandel geschre ven hebben, zullen hopen, dat de grote mogendheden tot be zinning komen en de Arabie ren een halt toeroepen. Een gunstig teken is, dat Washington de Joodse staat heeft erkend. Indien de Ver. Staten het niet bij deze er- kenning laten, doch „Israël" metterdaad zullen steunen, kan wellicht nog een bloedige strijd in het Heilige Land worden vermeden. DE VOORSPEL T ZONNIG EN DROOG. Geldig tot Zaterdagavond Droog en over het alge meen zonnig weer, met iets hogere temperaturen dan gis teren. Zwakke tot matige wind tussen Noord en Oost.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1