PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Russische publicatie verrassing voqr Washington Een „Provinciaal welvaartsplan"? Economische Unie van Benelux-landen BILT WENDING IN DE KREMLIN-POLITIEK? Commentaren zijn zeer terughoudend Ver» Staten wilden hun houding duidelijk maken r; j r N.-Brabant geeft voorbeeld REGEREN IS VOORUITZIEN VOORSPEL r 191e Jaargang - No.MO Dit blad verschijnt dagelijks. SW?»..*. Aigemet» WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 12 Mei 1948 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Middelburg. Cbristelijkfe feestdagen. ABONNEMENTSPRIJS. 25 ct. per week; l 3,20 per kwartaal; franco per post l 3,45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS: 12 ct per mm., minimum p. advertentie 2. Giro nr 359300 PZC.. Middelburg. Bureaux te VlissingenVlamingstr. 16-18-20 (tijd.) tel. 10 en51 - Middelburg: Londense Kaai 29. tel "077 en 2924 - Goes: L Vorststr 55. tel 2475 (b.g g 2228) Oostburg: Gratamastr. 3, tel 102 xerneuzen: Brouwer(istr. 2 Zlerikzee: Nwe Bogerdstr G 160. teL 26. De Amerikaanse commentaren op de mededeling Van radio Moskou, dat dc Ver, Staten en de Sovjet-Unie zullen onderhandelen over de gespannen internationale toestand munten niet uit door duidelijkheid. Vas. staat, dat de Russische publicatie van de notawisseling voor Washington geheel onverwacht is gekomen cn ook niet welkom was. Generaal Bedell Smith, de Amerikaanse ambas sadeur in Moskou, verklaarde in Berlijn, waar hij op doorreis voor een vacantle vertoefde, daf de Sovjets het vertrouwen geschonden hadden door hun_ publi caties over zijn besprekingen met Molotov. Hjj zeide deze besprekingen als volkomen „vertrouwelijk" bef- schouwd te hebben. Op het Witte Huis geeft men als enig commentaar: ..geen commentaar". Wel heeft president Truman een korte verklaring afgelegd over de notawisseling. „Het Amerikaanse verzoek aan Molotov om behoorlijke en redelijke betrekkingen tussen beide landen betekent geen. nieuwe richting in de Ameri kaanse politiek", zei hijr „Het doel van het verzoek is olt- miskenbaar duidelijk te ma ken, dat de Ver. Staten geen vijandige of agressieve be doelingen hebben jegens de Sovjet-Unie." „De ambassadeur Smith werd opgedragen contact met Molotov te toeken teneinde de bedoelingen van de Ver. Sta ten zo duidelijk mogelijk uit een te zetten." In bepaalde Amerikaanse kringen verklaart men, dat het antwoord van Molotov aan Bedell Smith niet vol doende blijk heeft gegeven van bereidheid om te onder handelen. Het is lang niet ze ker, dat Amerika thans toe zal stemmen in een vergade ring om de geschillen op te lossen. Alleen als de Russen iet» hebben voor te stellen, constructieve suggesties heb- Generaal Bedell Sntith, de Amerikaanse ambas sadeur in Moskou, heeft te Berlijn, waar hij op doorreis voor 'n „visvacantie" vertoefde, verklaard, dat de Sow- .iets het vertrouwen ge schonden hadden door publicaties te doen over zijn besprekingen met Molotov. Hij zeide deze besprekingen als „volkomen vertrouwe lijk" beschouwd te heb ben- - Jeruzalem open stad. Joodse troepen afgesneden. Jeruzalem zal Woensdag of Donderdag tot open stad ver klaard worden, tenzij zich onvoorziene omstandigheden voordoen, zo heeft het inter nationale Rode Kruis te Gé- nève medegedeeld. Engeland, de «commissie der V. N. in Jeruzalem en de Arabische en Joodse politieke en militaire organisaties staan gunstig tegenover het plan, dat van geheel Jeruza lem een veiligheidszone zal maken ter bescherming van non-combattante burgers, in het bijzonder van kinderen en invaliden. De commissie voor de wa penstilstand van de Veilig heidsraad heeft heden een oproep .gericht tot de inwo ners van Jeruzalem, waarin hulde wordt gebracht' aan de Britse hoge commissaris evenals aan de bevolking van Jeruzalem, die het bestand zorgvuldig heeft in acht ge nomen. De commissie vraagt de inwoners van Jeruzalem het wapenbestand strikt na te leven. Volgens het Arabische be vrijdingsleger zouden bijna 1000 Joden van de hoofd macht zijn afgesneden in een hernieuwde strijd bij de weg versperring te Bab el Wad op de vitale Joodse verbindings- weg van Tel Aviv naar Jeru- zalem. Republiek bij economische conferentie aanwezig. De Nederlandse regering' heeft de Republikeinse rege ring uitgenodigd vertegen woordigers aan te wijzen, die als lid van de Nederlandse delegatie zullen deelnemen aan de conferentie van de economische commissie voor Azië en het Verre Oosten, welke de volgende-maand te Ootacamund in India zal worden gehouden. beif te doen, zullen de Ver, Staten te allen tijde beschik baar zijn. GEEN OMSINGE LING. Gebleken is dat de Russi sche publicatie niet geheel volledig is geweest. Op de antwoord-nota van Molotov heeft Bedell Smith op zijn beurt weer geantwoord. De opmerking van Molotov, dat Amerika een omsingelingspo- litiek voerf, noemde Smith een, verdenking, die door niets gerechtvaardigd wordt. Wat betreft de aaneenslui ting van de West Europese staten, „de steun die zij van de Ver. Staten ontvangen is een directe weerspiegeling van de vrees, die gerezen is tengevolge van de expansi onistische politiek van de Sovjet-Unie. De V. S'. stellen on prijs en begrijpen ten volle het verlangen en inderdaad de noodzakelijkheid van nauwe en vriendschappelijke 'betrek kingen tussen ae Sovjet-Unie en haar naburen, doch de fei ten spreken voor zichzelf en ik ben volledig op de hoogte van de gebeurtenissen, die volgden op de aanvaarding door Tsjecho-Slowakije van de uitnodiging* voor de con ferentie over het Europese herstelprogramma te Parijs en de daarop volgènde intrek king van deze aanvaarding tijdens het kort .daarop ge volgde bezoek aan Moskou van Masaryk en Gottwald." STAATSGREPEN. Verder heeft Smith er de nadruk op gelegd, dat de V. S.het communisme niet om* zijn marxistische ideologie bestrijden, „doch louter en alleen, omdat bij herhaling is meegemaakt, dat communisti sche minderheden op onwet tige wijze en tegen de wil van de meerderheid der be volking aan de macht kwa- mei. De V.S. blijven over tuigd. dat deze staatsgrepen van ee"1 minderheid geheel onmogelijk zouden zijn ge weest zonder de geestelijke en daadwerkelijke steun van de S. U Nieuwe avonturen van Kappie èn de Maat. Vandaag plaatsen wij het slot van het verhaal van „Kappie en het Oli fantenkerkhof". Maar nog zijn de avonturen vap Kappie en de Maat niet ten einde. We begin nen morgen dus met een nieuwe serie, „Kappie en het geheim van de aard-" laag en wij twijfelen er niet aan of deze reeks zal er toe bijdragen de popu lariteit van het tweetal in Zeeland nóg meer te verhogen. Hei militaire verdrag met België. Belangrijke bijdrage voor de vrede in Europa. Na het diner, dat door minister Fiévez aan de Bel gische minister, van lands verdediging, kolonel R. de Fraiteur, werd aangeboden ter gelegenheid van diens be zoek aan Nederland en de ondertekening van de mili taire overeenkomst tussen België en Nederland, had 'n verslaggever van het A.N.P. een kort onderhoud met bei de ministers. Minister de Fraiteur leg de er de nadruk op, dat deze overeenkomst er één is van zuiver militajr technische aard, zonder een verdere po litieke strekking. Minister Fiévez verklaarde, dat deze overeenkomst ook openstaat voor Luxemburg, ja voor iedere andere mo gendheid. De clausules van "e overeenkomst zijn ten olie bekend aan de andere mogendheden van het VLjf landen pact en de overeen komst zelf wordt door hen beschouwd als een belang rijke bijdrage tot de verdere militaire samenwerking tus sen de vijf landen. De jongste nota-wisseling tussen de Sovjet-regering en die van de Ver; Staten heeft nieuwe hoop doen ontstaan op een ontspanning in de ge vaarvolle internationale toe stand. Hoewel begrijpelijker wijs de verwachtingen op 'n werkelijke overeenkomst nog niet hoog gespannen zijn, komen uit alle delen van de wereld berichten binnen, die van opluchting "spreken. Dat was hard nodig. Het "defai tistisch gepraat over een der de wereldoorlog is sinds de gebeurtenissen in Tsjecho Slowakije niet van de lucht geweest, de vrees voor het Russische gevaar af en toe tot Hysterie opgezweept. Voor het eevst zullen nu de Grote Twee met uitslui ting van Engeland, Frankrijk en China, rechtstreeks con tact met elkaar opnemen om over een mogelijke regeling van de punten van geschil te overleggen. De inleidende nota-wisseling was, vergele ken met wat op conferenties de afgevaardigden elkaar aan beschuldigingen en kwade bedoelingen in de schoenen schuiven, in vrij gematigde en verzoende tèrmen gesteld. Natuurlijk, /Washington weet in zijn nota de huidige toe stand aan het optreden der Sovjet-Unie en Moskou repli ceerde, dat de spanningen een gevolg waren van de politiek der Ver. Staten. Beid# rege ringen hebben echter nadruk kelijk verklaard, geen vijan dige bedoelingen te hebben en bereid te zijn tot redelijk overleg. Dat is een belang rijk punt. Geheel onverwachts komt het nieuws niet. Er waren en kele aanwijzingen, dat het Kremlin een matiging in de anti-Westerse politiek voorbe reidde. Voorstel-Romme c.s. tot Grondwetswijziging. Vrijdag in de Tweede Kamer De voorzitter'van de Twee de Kamer heeft in de Dins dagmiddag gehouden verga dering mfedegedeeld, dat indien het eindverslag tijdig gereed is Vrijdagmiddag om drie uur behandeld zal worden het voorstel van wot- van de heer Romme es- 'tot het in overweging nemen van een voorstel tot verandering in de Grondwet, strekkende tot aanvulling van het liende hoofdstuk met de regeling no pens de mogelijkheid van overgang van grondwettelij ke bevoegdheden van orga nen van burgerlijk gezag op andere organen van burger lijk gezag. Stadionspel van de Nederlandse jeugd. Op, 10 Juli zal de 'Neder lanc'se Jeugdgemeenschap tor gelegenheid van het reg? •yi jubileum van H. M- d-; Kmv tgin twee opvoeringen verzorgen van een spel in 't Olvr pisch stadion te Amster dam. v Het starre en strakke be leid van Molotov is tot nu toe geen doorslaand succes ge weest. De enorme goodwill, die de Sowjet-Unie vlak .na de oorlog had in vele landen is er geheel door verspeeld, de Westerse landen worden te samen gedreven in een §rote militaire -alliantie. De owjet-leiders zijn nimmer ge lijk de nazi's bluffende avon turiers geweest, maar harde realisten, die rekening houden met de kracht van de tegen- stander eri op lange termijn Werken. De Amerikanen hebben her- haalde malen doen weten. dat een verdere uitbreiding van de Sowjet-invloedssfeer onvermijdelijk tot een conflictL zou leiden, waarbij de Ver. N"" *- Staten de sterkste militaire troeven zouden hebben. Dat weet men in het Krem lin. waar de spionnage-rap- porten terdege bestudeerd worden ook. Indien de Ameri kanen bij de komende bespre kingen enigermate de Wala- ce-ljjn volgen en niet trachten .de in Jalta gedane concessies weer ongedaan te maken, is op basis'van een nauwkeurig afgebakende grens tussen twee invloedssferen wellicht een vergelijk Vinden. Zo niet dan weet de wereld waar ze zich op moet voorbe reiden. Deze overeenkomst., die te gen niemand gericht is, zal te ^jjner tijd een grote In vloed doén gelden op de gang van zaken ln Europa en een belangrijke bijdrage voor het behoud van de vrede beteke- H.M. de Koningin houdt een radiorede. Vanavond om half zes. H.M. de Koningin zal van avond ,oni 17.80 uur een ra diorede houden voor Neder land en de Overzeese Ge biedsdelen. -Voor Nederland zal de re de uitgezonden worden over belde lïllversumse -zenders. Ministers Lieftinck en Götzen naar Indië. Naar het A.N.P. verneemt zullen de ministers mr. P. Lieftinck en L. Götzen zich on middellijk n*j> Pinksteren naar Indonesië begeven, teneinde met de autoriteiten aldaar fi nanciële besprekingen te voe ren. Gemeentelijk toezicht op leesbibliotheken. In strijd met de Grondwet Naar het A.N.P. verneemt, is binnenkort een beslissing van de Kroon te verwachten over de vraag of de gemeen telijke commissies van toe dicht op uitleenbibliotheken in strijd zijn met art. 7 (pers vrijheid) der Grondwet. De bond van bibliotheekhouders heeft bij de minister van binnenlandse zaken geklaagd over het gemeentelijk toe zicht, dat hier en daar be staat op de uitleenbibliothe ken, met name over de bepa ling. dat de bibliotheekhou der verplicht is op aanwijzing van B. en W. bepaalde boe ken uit de bibliotheek te ver wijderen. De minister van binnen landse zaken, die deze ge meentelijke bepalingen in strijd acht met artikel 7 der Grondwet, heeft Gedeputeer de Staten der onderscheidene provincies van deze zienswij ze in kennis gesteld en één dier verordeningen ter vernie tiging aan de Kroon voorge dragen. Hierop is dezer dagen een beslissing te verwachten. Intussen hebben op grond van deze circulaire aan Ge deputeerden verscheidene ge meentelijke commissies ont slag genomen. Nieuwe besprekingen op „Hoge Veluwe". Bericht van de „Nieuwe Gids". Russische militairen mogpn niet komen in de Ameri kaanse zöne van Wenen. Een Amerikaanse patrouille on derzoekt een auto. Naar het Belgische blad „Nieuwe Gids" bericht, willen de drie regeringen van de Be nelux binnenkort een nieuwe stap doen op de weg naar een, volledige economische unie. De moeilijkheden, di© een dergelijke uuie op het ogenblik in ue weg staan zijn o.a. het tekort op de Nederlandse be talingsbalans, de goederen- schaarste m Nederland en het deficit op de Belgisch-Neder landse handels- en betalings balans. De drieledige commissie van deskundigen, die op het ogen blik op het kasteel „Hoge Veluwe" te Apeldoorn verga dert,heeft de opdracht een ontwerp voor een economische unie op te stellen, waarbij ge tracht zal worden in het bij zonder voor de volgende pro blemen een oplossing te vin den: a. De coördinatie van ae in Nederland en België ge voerde economische politiek b. De unificatie van de prijzenpolitiek door het af schaffen van alle kunstmatige elementen. c^ Het coördineren van de politiek der staatsfinanciën, crediet-politiek en belastingen. Volgens de „Nieuwe Gids" is men te Brussel van oordeel dat een zo belangrijke stap op de weg naar een econo mische unie in een conventie dient vastgelegd £e worden, welke de wederzijdse verplich tingen op duidelijke en zake lijke wijze bepaalt. Schrijvend over de coördi natie der beide economisch- politieke stelsels stelt het blad in het licht, dat men 't er over eens is de accijnzen, met uitzondering van die van alcohol en bertzine van 1 Januari 1949 af gelijk te scha kelen. DE UITVOER VRIJ Wat de verzadiging van de Nederlandse markt met con sumptiegoederen betreft, zou Nederland van 1 Juli 1948 af er in toestemmen in de be trekkingen met België uit sluitend het systeem der „verklaringvergunning" (hier onder moet vermoedelijk wor den verstaan een zeer ruime verstrekking van in- en uit voervergunningen), toe te pas sen. Dit betekent dat, behalve voor textiel de uitvoer van BelgiO naar Nederland en van Nederland naar België in gro te mate vrij zou worden ge laten. Uitzondering zouaen worden gemaakt voor textiel, omdat men in Nederland de Belgische kwaliteitsconcur- rentie enigszins zou vrezen. Einaudi president van Italië. Orlando kreeg 320 stemmep Einaudi is Dinsdagavond tot president van Italië ge kozen. Hij werd gekozen met 508 stemmen tegen 320 voor Vit- torio Orlando. Er waren blanco-stemmen. Het Volksfront en de Ita liaanse sociale beweging heb ben Orlondo gesteund, de 37-jarige oud-premier en „va der" van de constituerende vergadering. De oppositie van het Volksfront tegen Einaudi was gebaseerd op Einaudi's economische inzich ten: hij is voorstander van staatseigendom. Hoewel uiterst links en ui terst rechts voor Orlando hadden gestemd, namen zij toch deel aan het applaus voor Einaudi, toen het resul taat van dg verkiezing be kend werd gemaakt. Het provinciaal bestuur van Noord-Brabant heeft reeds geruime tijd behoefte gevoeld aan een provinciaal wel vaartsplan, -dat richtingge vend kan zijn voor de activi teit van alle openbare en par ticuliere instellingen in die provincie. Het gemis aan overleg tus sen de verschillende instan. ties, het onbreken zelfs van enig vast contact-orgaan en van een dit alles overkoepe- pelend provinciaal orgaan, gaven, een krachtige stoot in de richting van een provinci aal welvaartsplan. Hoewel, hetgeen hiemfa zal blijken, dit vraagstuk zich onze provincie anders voordoet dan in Noord-Bra bant, rijzen ook hier, wat wij in een volgend artikel hopen aan te tonen, soortgelijke vragen. Wij willen thans iets over dit belangwekkende Brabant se plan mededelen en dit dan later toetsen aan onze Zeeuw se toestanden. De prov. Planologische Dienst en de Prov. Water staat nu werden in Brabant samengebracht in de Provin ciale Raad voor de Welvaart- 1 De particuliere culturele instellingen met een lid van Gedeputeerde Staten aan het hoofd, vormden de .Cultureèe Raad, terwijl tenslotte alle instellingen, op sociaal fen liefdadig gebied werkzaam, in het Opbouworgaan Bra bants Volksherstel werden ondergebracht. Tezamen vormen deze eco nomische, culturele en socia le sectoren, de Welvaart- stichting Noord-Brabant en reeds bij de eerste besprekin gen kwam men tot de conclu sie, dat hèt kernpunt van het welvaartsplan gelegen is in het: INDUSTRIALISATIE- VRAAGSTUK. De bevolking van Noord- Brabant is van 1 Januari '40 tot 1 Januari 1947 met niet minder dan 130 000 zielen ge stegen. De bevolkingsgroei in Noord-Brabant over slechts 7 jaar is dus niet minder dan de helft van de gehele Zeeuwse bevolking, t w. ca. 260-000. Men verwacht in Brabant binnen 50 «jaar een verdub beling van de bevolking- Voor de jaren 1940 tot 1970, dus over niet meer dan 30 jaar, meent m en de stijging van de beroepsbevolking vei lig op 212.000 te kunnen stel len- Van deze bevolking .woont 43 op het platteland. Deze fabelachtige groei eist dringend bezinning op dit probleem. Het belangrijke arbeidspo. tentieel, dat Brabant abso luut, zowel als procentueel heeft, legt het in deze plich ten op, immers 1/5 gedeelte van de bevolkingsaanwas van Nederland, komt uit die provincie. „Het moge. aldus de direc teur van het Brabantse Eco- nomisch-Technologisch Insti. tuut, nogmaals benadrukt worden, dat de industrialisa tie, het enige middel is, om te geraken tot herstel van de welvaart, om te ontkomen derhalve aan dreigende pau- perisering (verarming)". Intensivering van de land bouw. ruilverkaveling, leve ren volgens deskundigen niet een zodanige opname.capaci- teit, dat hierin ook macgr in enige mate, een oplossing kan worden gezien. De hui dige mechanisatie van de landbouw oefent zelfs in de volkomen tegenovergestelde richting, een belangrijke werking uit. Blijft nog over: dé emigra tie, doch men heeft hiertegen bezwaren, omdat deze, de beste krachten uit de pro vincie zod wegtrekken. Industrialisatie blijft dus de enige weg. De Welvaartstichting N.- Brabant, de nijpende urgen-jver tie van dit probleem 'inzien de, heeft dit in zijn verschil lende aspecten: het religieus- ethisch, het sociaal, het eco nomisch en het stedebouw kundig aspect, met loffelijke voortvarendheid aan de orde gesteld. De gevaren aan industriali satie verbonden worden dui delijk gezien. GEVAREN VAN DE INDUSTRIALISATIE. Eén van de uitgebrachte rapporten citeert het Pause lijk woord: „Het materiaal komt ruw in de fabriek en verlaat deze veredeld, maar de mens komt edel in de fa briek en verlaat deze ver ruwd". Om meer dan één reden verwacht men dat dit proces Brabant grote vormen zal aannemen. Men is' er huiverig voor. dat de nieuwe industrie veel vreemdelingen zal aantrek ken. mensen die weinig of niets met het Brabants ka rakter gemeen hebben- Velen van hen zullen ook komen uit de boerenstand, die, aldus een rapporteur, in merg en been katholiek is, doch dit katholicisme wat te familiair, te amicaal, te goe der trouw, beleeft en hij is er bang voor. dat zij niet vol doende opgewassen zullen blijken tegen de degenereren de tendenzen van 't fabrieks leven. En tenslotte is er z-i. lering te trekken uit de toestand bij de Zuiderburen, die ons ten deze reeds een 25 jaar voor zijn. en zal alios in het werk moeten worden gesteld, om het in Brabant niet zo- te laten komen. (Zie vervolg pagina 2)» Melkbestemming en oogstverzekerlng. (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen heeft het dagelijks bestuur van de Stichting voor de Landbouw besloten op 2 Juni a.s. een studie-commissie te installe ren, welke een onderzoek zal instellen naar de nationaal verantwoorde bestemming van de melk. Op dezelfde dag zal geïn stalleerd worden de studie commissie inzake de oogst- verzekering. Het doel van deze commissie zal zjjn het bestuderen van de mogelijk heden om te komen tot «en algemene oogstverzekering tegen schadelijke klimatologi sche invloeden in de land- en tuinbouw. Belgische socialisten contra subsidieverhoging. De Belgische socialistische Kamerfractie heeft d<j wens te kenen gegeven met de alge mene partijraad te overleggen alvorens openbaar stelling te nemen in de regeringskwes tie. De meerderheid der fractie zou .vijandig staan tegenover verhoging der subsidies aan het technisch onderwas. Na afloop der bijeenkomst van de zgn. commissie van negen heeft De Schrijver, voorzitter van de Katholieke Volkspartij, verklaard, dat de door-de commissie opgestelde tekst met betrekking tot de onderwijsproblemen geheel herzien is- Over deze tekst zullen thans besprekingen worden gevoerd in de partij- fracties. De besprekingen wofden nog steeds gevoerd, geba seerd op de veronderstelling, dat Spaak terug zal komen als eerste-minister. Executies in Griekenland. Te Saloniki zijn zeven per sonen ter dood' gebracht en te Trikala drie wegens deelne ming aan de opstand in 1944. De Franse gezant te Athene heeft op last van zijn regering by de Griekse minister van buitenlandse zaken en waarne mend ministèr van justitie, Tsaldaris, geprotesteerd tegen de executies. Gevangen genomen guerilla- strijders verklaren, dat veertig kinderen, die men gewurgd op de berg- Ghiona heeft gevon den, door hun eigen ouders zijn vermoord. Een groep medici is in de streek een onderzoek be gonnen. Oude korenmolen verbrand Tijdens een hevig onweer sloeg de bliksem in de eeu wenoude korenmolen tussen Lochem en Diepenheim. De brandweer kon door gebrek aan water niet veel uitrich.1 een. De molen, die een sie raad in het landschap was, ging geheel verloren. Wereldkampfoenschap dameshockey. ENGELAND VERPLETTERT SCHOTLAND. Dinsdag hebben de Engelsen, favorieten voor de titel van wereldkampioen, hun eerste wedstrijd in het toumooi om het wereldkampioenschap da meshockey te Amstelveen ge speeld en daarbjj Wales met niet minder dan 7—1 verplet terd. Tévoren was Ierland er in geslaagd de athletische ploeg der V.S. met 41 aan haar zegekar te binden. In het troosttournooi ver sloeg Frankrijk Oostenrijk met 42 en won België met 2—1 van Spanje. OE RUSTIG WEER. Geldig tot Woensdagavond. Aanvankelijk op vele plaat sen nevel of mist. Overdag nog enkele verspreide buien- Meest zwakke wind. Onge veer normale temperatuur voor de tijd van het jaar-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1