PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Winston Churchill op Congres van Europa Olie-schaarste in Amerika BILT Doodstraf voor van der Waals PLANOLOGIE IN ZEELAND Oe Saw opgehangen. WAPENSTILSTAND IN JERUZALEM. Aanval bij Cheribon door 1000 man. Drie streekplannen in bewerking 191e Jaargang - No.107 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg. Drukkerij Fa. F. van de Velde Jr. Vlisangen. nit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. Zaterdag 8 Mei 1948 ABONNEMENTSPRIJS. 25 ct. per weck: 5.20 per kwartaal: franco per post i 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS: 12 ct. per Bureaux gevestigd te Vlissingen: Walstr. tel. 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaal 29. tel. "077 en 2 Goes.: L Vorststr 55. tel. 24^5 (b.g.g 2228) Oostburg: Gratarhastr. 3. tel. 102 - xemeuzen: BrouwerUstr. 2 - Zlertkzee: Nwe Bogerdstr G 160. tel 26 Het Wereldgebeuren Sleutel tot de politiek in het Midden-Oosten. Rapport van Amerikaanse commissie. - Oil is the root of much evil, olie is de wortel van veel in ternationaal kwaad. Olie immers is" van zulk enorm belang voor de econo mie en de defensie van een grote mogendheid, dat aan de verzekering van een geregel de toevoer vele andere over wegingen ondergeschikt wor den gemaakt. In de periode tussen de twee wereldoorlogen is veel geïntrigeer achter de scher men en strijd om invloedsfe ren en machtsposities een ge volg geweest van de begeer te de oliegebieden te beheer sen. Dat daarbij de grote in ternationaal vertakte trusts en olie maatschappijen een belangrijke en vaak minder fraaie rol hebben gespeeld, is genoegzaam bekend. In dat opzicht is er nog niet veel veranderd. De sleutel tot begrip van bepaalde tëndenzen in de Amerikaanse politiek is dan ook te vinden in een rapport, opgesteld door 'n commissie van het Huis van afgevaardig den over het belang van de olie voor Amerika. In dit rapport komen de opstellers tot de conclusie, dat de Ver. Staten zich wat de voorziening van benzine betreft in een zeer ernstige situatie bevin den Rantsoenering zou op de duur zelfs onvermijdlijk zijn. Het verbruik, van olie in Ame rika is thans meer dan in '38 in de gehele wereld. De olie bronnen 'in Amerika leveren niet voldoende op om in dat verbruik te voorzien. Derhal ve zijn de Ver. Staten afhan kelijk van de oliegebieden buiten Amerika. Oe Saw, de 47-jarige vroe gere premier van Birma, is Zaterdag in de vroege ochtend in de gevangenis „Insein" te Rangoon opgehangen, wegens medeplichtigheid aan de boord op de Aoeng San, eerste-mi- mster, en zes andere ministers, vorig jaar Juli. Hij heeft tot aan zijn dood volgehouden on schuldig te zijn. Lijnolie voor Nederland. De administrateur van het Marshall-plan, IJoffman heeft zijn goedkeuring gehecht aan nieuwe 'hulpleveranties voor een totaal-bedrag van ruim 4 millioen dollar aan Dene marken, Oostenrijk, Grieken land en Nederland. Het totale bedrag der hulple. verantiés, die sedert het in werking treden van hét plan- Marshall zijn goedgekeurd, is hierdoor gestegen tot een bedrag van 110-629,337 dollar- De toewijzingen zijn: 18.000 long ton tarwe ter waarde van 1 976.099 dollar voor Oos tenrijk, 2-250 short tot kunst mest ter waarde van 214-920 dollar voor Griekenland en 4-400.000 1- lijnolie ter waarde van 1-291,00Ó dollar voor Ne derland. Twee jongens bij zandinstortlng gedood. Donderdag waren in de Zandbergen te Mook bij Nij megen enkele verkenners en kinderen uit-de omgeving be. zig met het graven in het zand. Op een gegeven ogen blik stortte een massa zand, welke zich aan de bosrand bevond, plotseling in- Drie jongens werden bedolven, Onmiddellijk toegeschoten helpers konden de% jongelui bevrijden, mqar toen men de laatste uit de zandkuil gerod had, ontstond een nieuwe zandinstorting. waardoor nieuwe slachtoffers vielen.- Twee der jongens werden on der zand bedolven en ge dood- Bij werkzaamheden in een tank van een tankschip te Amsterdam ontstond plotse ling een rookontwikkeling. Een der arbeiders werd be dwelmd en viel in het ruim. Hij is aan de gevolgen van de val overleden. De afgebroken partij SmyslovReshevsky is na de 73ste zet opnieuw afgebroken. DE VOORSPEL J DROOG WEER. Geldig tot Zaterdagavond. Droog weer met weinig bewolking. Meest matige wind tussen Noord en Oost Ongeveer dezelfde tempera, tuur. Datzelfde geldt trouwens voor Engeland. De Britse mi nister van brandstoffenvoor- ziening heeft dezer dagen meegedeeld, dat de stookolie situatie, reeds moeilijk gewor den door een verbazingwek kende stijging van het Ameri kaanse verbruik, nog slechter geworden door het afslui ten van raffinaderijen in Hai fa Deze feiten maken begrij pelijker, waarom het in Pa lestina zo'n warboel is, waar om Iran op weg is een Ame rikaanse kolonie te worden, waarom de onderhandelingen over Oostenrijk voortdurend tot niets leiden. De oliebronnen daar zijn on ontbeerlijk voor de Ver. Sta ten en Engeland. Elke invloed van de Sowjet Unie dient ten koste van veel geweerd te worden Door Britse bemiddeling is een wapenstilstand voor Jeru zalem tot stfmd gekomen. Do Arabische toestemming werd medegedeeld in een officieel Brits communiqué uit Jericho, waar Cunningham, de Britse hogo commissaris voor Palesti na, met Arabische leiders had geconfereerd. Onmiddellijk daarop is van Joodse zijde ge antwoord: „Wij hebben reeds twee maanden lang gezegd dat wij. zodra de Arabieren het vuren in Jeruzalem staken, en elders, hetzelfde zullen doen". Er werd medegedeeld, dat het hoofdlewartier van de Haga- nah te Jeruzalem Vrijdagavond aan alle manschappen van de Haganah in Jeruzalem bevel zou geven het vuren te staken. Engeland heeft op de V. N. medegedeeld, dat de hoge commissaris in Palestine er niet in geslaagd is iemand te vinden, die zowèl voor de Ara bieren als de Joden aanvaard baar is als neutrale commis saris voor Jeruzalem. Enge land heeft de V. N. derhalve verzocht een geschikte candi- daat voor deze functie te vin den. Een vertegenwoordiger van het Rode' Kruis heeft ver klaard, dat de typhus-epldemie in Acre aan de kust van Pa lestina is# overgeslagen naar de omringende Arabische dor pen. Gaat de K.L.M. met de Sabena samenwerken? Engeland en Frankrijk be studeren het plan om bepaalde luchtlijnen te coördineren.Ook de K.L.M. en de Sabena ma ken studie van de mogelijk heid om bij het transatlanti sche luchtverkeer samen te werken. KORTE PREDICATIE „De discipel dan, welken Jezus liefhad, zeide tot Petrus: Het is de Heere!" Joh. 21 7a. Moe en teleurgesteld sturen de discipelen hun boot naar de oever, 't Is ook om er moedeloos onder te worden: xze hebben de hele nacht ge. vist en niets gevangen. We kennen dat verlammen de gevoel, als je je uiterste besf hebt gedaan, zonder suc ces De zon is opgegaan, maar de morgennevels hangen nog over het meer. Door die ne-' veis heen zien de mannen vaag iemand op de oever staan. Wie het is. kunnen ze niet onderscheiden. De vreemdeling vraagt hun om wat vis, om zijn honger te stillen. Beschaamd moeten die ervaren vissers «antwoor den: We hebben niets gevan gen Dan roept de onbekende: Werpt het net aan de rech terzijde van het schip qn ge zult vinden. De vissers gehoorzamen dadelijk, hoe vreemd het ook lijkt. Wat is dat? Een grote schQol vissen zwemt in het net. De mannen hebben er een hele toer mee om de gro te vangst te bergen. Ineens gaat Johannes een licht op- Hij ziet die plotse linge vangst als een wonder. Dat kan niet anders! Spontaan roept hii uit: 't Is de Heer! Waarom herkende Johan. nes Jezus het eerst? Omdat hij Jezus liefhad en Jezus hem. Liefde ziet scherp! Wij zitten in ons leven ook vaak -te worstelen met tegen spoed- We dreigen de moed te verliezen. God is zover weg. Maar zo komen, we, waar God ons hebben wil. We moeten leren zien, dat we 't zelf niet af kunnen, dat we maar afhankelijke schepselen zijn- Dan gaan onze ogen open voor de zegeningen, die God ons schenkt, onverdiend. Dan zien we hem staan op de oever van ons leven: Je zus Christus, onze Redder en Zaligmaker. Dankbaar en blii moeten we belijden: 't Is de Heer! F. H. A. VAN DER WIND. Serooskerke W. AAN NEDERLANDSE ZIJDE GEEN VERLIEZEN. In de omgeving van Koenin- gan bij Cheribon is een Neder landse veiligheidspatrouille aangevallen door een bende van circa 1000- man, aldus vernam Aneta. De bendeleden wa,ren gewapend met slag- en steekwapens. De aanval werd afgeslagen, waarbij de bende zeer aanzienlijke verliezen ge leden zou hebben, terwijl aan Nederlandse zijde geen verlie zen waren. De correspondent van Aneta te Tasikmalaja meldt, dat in de omgeving van de stad 7 In donesiërs door rampokkers werden vermoord. Vandaag-1 is het 375 jaar ge leden dat de Staatse troepen bij Oud-Vosse-- meer door de Spanjaar den werden verslagen. MORGEN is het Moederdag;' komt de grenscon trole op het station Es- schen te vervallen. Coloradokevers waren niet welkom in Londen. Niet minder dan dertien Co- lorado-kevers kropen dezer da gen op het station te South ward Z.O. Londen, uit een la ding Italiaanse sla, het groot ste aantal ooit per enkele la ding genoteerd. Inspecteurs van het Britse ministerie van Landbouw gaven onmiddellijk opdracht om de gehele zending te vernietigen of terug te stu ren naar Italië. De Britse vereniging van medici heeft besloten de 56.000 Britse geneesheren te adviseren deel te nemen aan de nieuwe gezondheidsdienst. Benelux: voorbeeld en pionier voor onmiddellijke vooruitgang Openingsrede van mr. P. A. Kerstens. Mr. P. A. Kerstens, voorzit ter van het organiserende werkcomité van het Congres van Europa, opende Vrijdag, middag, nadat de burgemees ter van Den Haag, mr. W. A. J. Visser, de gedelegeerden in de hdfstad. had begroet, het congres met een rede, waarin hij dit congres een unieke ge beurtenis in de geschiedenis van Europa noemde. De belangrijkste factor is, dat alle in Europa be staande politieke schake ringen, met uitzondering van de communisten, er aan deel- Hij hoorde onbewogen zijn vonnis aan. „Geraffineerde intrigant". Vrijdag veroordeelde tie Rotterdamse Kamer van het Haagse gerechtshof de 35- jarige Anton van der Waals, voormalig S.D.-spion en ver rader van tientallen illegalen, tot de doodstraf. Even onbewogen als hij vijf da gen lang, gedurende"de behan deling van zyn zaak de advo caat-fiscaal, zyn rechters en de getuigen charge heeft aangehoord en zijn eigen ver klaringen aflegde, even emo tieloos heeft Anton van der Waals zijn doodvonnis aange hoord. Met een kleine hoofd beweging groette hij het Hof na het uitspreken van de doodstraf, waarna hij tussen twee parketwachters, tegen wie hij een opmerking maak te, de rechtszaal verliet. MOTIVERING. Hét Hof motiveert het von nis uitvoerig. Ten aanzièn van het verweer van v. d. Waals zegt het Hof dat hij in gebreke is gebleven een begin van be wijs aan te voeren, waardoor het aannemelijk is te achten dat v. d. Waals in de verpn- derstelling verkeerde dat een zekere John Verhagen of Schreieder in Engelse dienst zou zijn. HET ENGLAND-SPIEL. Wat betreft het „England- spiel" stelt het Hof vast, dat verdachte hierin generlei Ini tiatief heeft gehad, noch actief, noch verantwoordelijk is opge treden. Hoezeer het wellicht uit histoirsche en andere oog punten wenseljjk zou zijn te doorgronden hoe het mogelyk is geweest, dat radio Oranje argeloos heeft medegewerkt tot het doen welslagen van Schreieder's opzet, vast staat, dat de oplossing van dit vraag stuk voor de beoordeling van het strafwaardig karakter van verdachte's handelingen Irre levant is te achten, nu een maal is duidelijk geworden, dat verdachte nimmer recht streeks bU de uitzending van berichten naar Engeland of bij ontvangst van berichten van daar betrokken is geweest. Het Hof is van mening dat verdachte gequalificeerd moet worden als een uiterst geraf fineerd en verraderlijk intri gant, die bovendien bezeten was van een fanatieke haat jegens de illegaliteit. Zijn ac tiviteit heeft aan de geallieer de oorlogvoering zeer ernstig afbreuk gedaan. Het Hof is dan ook van oor deel dat verdachte tot een der hoogst gevaarlijke landsverra- derlyket elementen gerekend kan worden, wiens radicale1 verwijdering uit de samenle ving alleen reeds het belang van de veiligheid van'de staat onafwendbaar vordert en acht dan ook de oplegging van de doodstraf geboden. Aan verdachte werd het recht van cassatie verleend, terwijl hem tevens de beide kiesrechten werden ontnomen. Industrie, landbouw en recreatie. Er zyn zo van die woorden welke bij het publiek direct inslaan. Tot deze behoort planologie vast en zeker niet; daarvoor is het nog te veel een vakterm, maar dan een vakterm waarvan de beteke nis tot diep in het maatschap pelijk bestel merkbaar kan zijn'. Planologie immers be oogt regeling van de bestem ming en het daarmee verband houdende gebruik van de bo dem. Hierbij spelen drie fac toren een rol: de bestaande toestand, de richting waarin de natuurlijke ontwikkeling gaat en het bewust ingrijpen door de mens. De vraagstuk ken ralten hoofdzakelijk het gebied der doelmatigheid en der schoonheid. Planologie richt zich op de toekomst, vaak op een toe komst die nog ver verwijderd is. Wij kunnen dit thans in ons eigen gewest opmerken Het centrale punt van waaruit het planologische- werk wordt geleid, het provinciale coör dinerende orgaan, is de Pro vinciale Planologische Dienst te Middelburg. Het bureau van deze dienst is op 1 Decem ber 1943 in werking getreden, doch begon eerst na de be vrijding volledig te function- ueren. RESULTATEN Een van de eerste belang rijke resultaten van de be moeiingen van deze dienst na de bevrijding vinden wy be lichaamd in het reconstruc tieplan voor het geïnundeerde deel van het eiland Walche ren en de duingebieden, uitge- wérkt in het rapport „Het nieuwe Wacheren" (Augus tus '46). Een belangrijk deel van dit plan, dat onder de auspiciën van de inmiddels op geheven Snel-commissie Wal cheren tot stand is gekomen, ligt op het terrein van het streekplan en uit hoofde daar van berustte het secretariaat der commissie dan ook bij de Planologische Dienst, terwijl het bureau van de dienst al het voorbereidende werk heeft verricht. De gewichtigste functies van Walcheren, culminerend in de landbouw, de industrie en het vreemdelingenverkeer, worden in dit reconstructie plan grondig behandeld. Het geeft in grote lynen de toe komst van Waclieren en het bevat tevens de grondslagen waarop hetdefinitieve streek plan voor dit gebied zal wor den opgebouwd. HET STREEKPLAN Intussen is de Planologische Dienst bezig de laatste hand te leggen aan de voorberei dende werkzaamheden voor dit definitieve streekplan. De belangrijkste problemen welke voor het nieuwe streek plan Walcheren onder het oog moesten worden gezien, wa ren: de kl^ne boeren; de in dustrie; de recreatie. Het probleem dér kleine boeren leidde tot het on derzoek op welke wyze de kleine landbouwbedryveu (in het algemeen die tot 10 ha.) gesaneerd behoren te worden. De kwestie van de indu strie liep hoofzakeiyk over de vraag welke uitbrei- dingsmogeüjkheden er zjjn voor de Industrie te Vlis singen. Het vraagstuk der recrea tie omvatte in hoofdzaak het onderzoek naar de mogelijk heden welke de kuststrook voor ontspanning biedt. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek, hetwelk thans nagenoeg gereed is, zul len de richtlijnen worden uit gestippeld volgens welke het recreatiegebied van Walcheren zich het beste zal kunnen ontwikkelen. Het rapport waarin de con clusies over deze vraagstuk ken zijn neergelegd, zal bin nen afzienbare tijd gereed komen. ZEEUWSCH VLAANDEREN Een ander gebied w*aarvoor reeds nu planologische werk zaamheden worden verricht, is Zeeuwsch-Vlaanderen. Hier bestond al eerder een streek plan n.l. voor de kuststrook van West Zeeuwsch-Vlaande ren, doch de gevolgen van de oorlog hiaakten een nieuw plan noodzakelijk. Als punten van - onderzoek gelden hier o.m.: de industrie, de arbeidsmarkt, de emigratie, de verkeerswe gen en de recreatie-mogelijk heden van het kustgebied. De onderzoekingen betreffen de de industrie zullen zich voor al bezig houden met' de ge meente Breskens, terwijl de situatie waarin Sluis ten ge volge van de oorlogverwoes- tingen is komen te verkeren, eveneens het onderwerp van ernstige studie zal uitmaken. Met het oog op de ontwik- kelingsmogelijkjieden der indu strie vooral is het vraagstuk betreffende de arbeidsmarkt in West Zeeuwsch-Vlaanderen van veel belang. Het is de vraag in hoeverre in de toe komst de eigen bevolking vol doende arbeidskrachten kan leveren. Wat de migratie betreft kan reeds nu opgemerkt wor den dat er nagenoeg geen trek bestaat van West naar Oost en omgekeerd; het is niet uitgesloten dai de indijking van de Braakman mettertijd hierin verandering zal bren gen. SCHOUWEN Behalve met Walcheren cn Zeeuwsch-Vlaanderen houdt de Planologische Dienst zich ook bezig met de kop van Schouwen Hier zijn het voornamelijk de (zeer grote) recreatie belan gen welke de aandacht vra gen; het bouwen van hotels, zomerwoningen, de ligging van kampeerterreinen, be bossing, enz. Dit alles verkeert uiteraard nog veel te veel in een stadium van voorbereiding zodat het gewaagd zou zijn meer con crete gegevens tè vermelden. Nu echter in de drie ge noemde gebieden streekplan nen in voorbereiding zijn, zal iedereen die plannen heeft tot het uitvoeren van werken zoals het plaatsen van zomer huisjes, aanleggen van kam peerterreinen, het verrichten van ontginningswerkzaamhe den enz., goed doen er zich van te voren van te overtui gen da' deze werkzaamheden niet in strijd zijn met de in voorbereiding zijnde streek- Ëlannen. De Planologische iienst is gaarne beTeid hier toe steeds de nodige inlich tingen te verstrekken. nemen in een geest van samen werking, gericht op één ge meenschappelijk doel: de bevor dering van een vrij en demo cratisch verenigd Europa. De belangrijkste vraag is thans, of de Europese lan den bereid en in staat zijn van de dwalingen huns weegs terug te komen. Wy hopen, dat ditcongres er in mag slagen het antwoord op deze vraag in hoge mate te be- invloeden. Zich tot de heer Churchill richtende, zei de heer Kerstens, dat het congres het zijn plicht achtte hem tot ere .voorzitter te benoemen op grond van het vele werk dat hy voor de een heid van Europa heeft gedaan. REDE VAN CHURCHILL. De heer Kerstens gaf daar op het woord aan Churchill, die o.m. verklaarde: „Sedert mijn rede te Zürich in 1945 over dit onderwerp en sedert de oprich ting van de Britse beweging voor een Verenigd Europa in Jan. 1947, hebben de gebeur tenissen onze onderneming bo ven onze verwachting uit be vorderd. Wij hopeu, dat spoedig de volken van Scandi navië-en het Iberische schier eiland zich by deze kern zullen aansluiten, evenals Italië, dat thans zijn plaats onder de vol ken weer volledig kan inne men. Dit is een beweging van vol ken en niet van partijen. Nie mand kan veronderstellen, dat Europa vqgenigd kan worden op basis van party of sectie, evenmin als een bepaalde natie zich overheersing In deze aan gelegenheid kan foeëlgenen. Het is inderdaad treffend, dat het eerste congres van Europa in Nederland wordt gehouden, dat met zijn nabu ren in de Benelux reeds door zyn voorbeeld leiding geeft. Voor de gastvrijheid van Ne derland breng ik onze dank tot uitdrukking. Inderdaad Benelux is tegelijkertijd een voorbeeld en een pionier voor onze onmiddellyke vooruit gang". Met betrekking tot Duitsland zeide Churchill: „Het is de grootse taak der overwinnende landen do Duitsers bjj de hand te nemen en hen terug te voe ren in de Europese familie en ik verheug mij erover dat eni ge van de meest eminente en gezaghebbende Fransen in de ze geest hebben gesproken. Om Europa te herbouwen en haar licht wederom over de wereld te doen schijnen, moeten wy in de eerste plaats onszelf over winnen." Churchill verwelkomde de Duitse delegatie, die was uit. genodigd. Voorts betoogde Churchill, dat hy niets minder wenst dan de vereniging van geheel Europa. Alle staten van Oost- en Zuid- Oost-Europa zyn gedwongen verre van ons te blijven. Wij zien echter met vertrouwen de dag tegemoet, dat deze een. held voltooid kan worden. REGION ALE RADEN. Tydens de oorlog was ik van •mening, d^t er verschillende regionale raden zouden moeten zijn, die de zuilen zouden moe ten vormen waapop de wereld- J' Churchill miste de boot. Winston Chürchill heeft de reis naar Nederland, ter bijwoning van het Europese Congres per vliegtuig moeten maken, maar dat geschiedde te gen zijn zin. Engelands gevierde oud-premier immers was voornemens geweest, met de gewone nachtboot naar ons land te komen. De vorige Week Zaterdag was hij echter te laat met zijn „booking" voor een pas sagebiljet. De sinds Ja nuari genationaliseerde spoorwegen weigerden een uitzondering te ma ken om hem in de gele genheid te stellen toch per boot over te steken. Men zag nl. „geen reden om aan de heer Chur chill een speciale priori teit te verlenen". Dank zij de op 1 Mei ingegane opheffingen van het En gelse reisverbod was de boot volgeboekt met va kantiegangers. In de Irenehal te Utrecht zal Woensdag 12 Mei a.s. de deputatenvergadering der an- ti-revolutionnaire partij bijeen komen. organisatie zou moeten berus ten. Zo zag ik in de uitge strekte Sowjet-Unie een van deze groeperingen. De raad van Europa, inclusief Groot-Brit- tannië met zijn imperium en gemenebest, zou een andere vormen. De derde groepering zou dan het gehele Amerikaan se continent omvatten. Tot op zekere hoogte heb ben de gebeurtenissen tot een ontwikkeling in deze richting geleid, maar dat geschiedde niet in degeest, die daartoe, nodig was. Wij zjjn hier in den Haag byeengekomen, om onze regeringen bij de schepping van een nieuw Europa te hel. pen. Tydens zyn toespraak richt te Churchill fcich nog speciaal tot het prinselijk paar, dat eveneens aanwezig was en dat hy namens het congres be groette. De congressisten on derstreepten dit welkom door luid applaus. DR. H. BRUGMANS. Dr. H. Brugmans, die even eens op de eerste dag het woord voerde, noemde de Europese eenheid een vitaal vraagstuk. De Europese vol- WINSTON CHURCHILL ken lopen gevaar in een we reld. die naar een conflict schtfnt te koersen. RAMADIER. De vroegere Franse premier Ramadier bracht hulde aan Churchill. Hij is de werkelijke grondlegger van die grote geestesbeweging, die heden ten dage alle wapenen op richt naar een grote verwach ting, in een uur waarin de angst de wil dreigt te verlam men, aldus Ramadier. De ver- wezenlyking van de gedachte van een Verenigd Europa kan niet alleen geschieden door'ge loof alleen, ging de Franse staatsman verder. - Een veresrigd Europa zal ook niet tot stand komen door een soort staatsgreep. Het zal een interne evolutie dienen te worden zonder vernielende schok. Laten wij onstuimig uitroepen „Euro pa of de dood". Veel applaus oogstte graaf Jan Coudenhove Calergi, de leider van de vroegere Pan- Europese beweging. Zyn be toog werd herhaaldelyk door applaus onderbroken. Verder spraken'nog de vroe gere Italiaanse ambassadeur- te Londen, Graaf Caradini en Paul van Zeeland. VAN ZEELAN^. Wij staan voor het alterna tief slechter of beter, aldus van Zeeland. Diep in het hart van millioenen Europeanen is de keuze reeds gemaakt. Door een Europese Unie kunnen zij meebouwen aan een betero wereld. Zeer veel aandacht schonk men aan de woorden van graaf Gafencu, oud-minister van buitenlandse zaken van Roemenië, die thans in ver banning leeft. RESOLUTIE. Aan het einde van deze zit ting las voorzitter Ramadier een resolutie voor, die een stemmig werd aanvaard. De tekst dezer resolutie luidt: „Aan het begin van zyn werkzaamheden wenst het congres van Europa te verkla ren, dat de door hem nage streefde doeleinden eerst vol ledig bereikt zullen zyn op de dag, dat geheel Europa ver enigd en georganiseerd zal zyn. Overwegende, dat zestien landen van dit ogenblik af van hun besluit tot samenwerking hebben doen biyken, legt het congres er de nadruk op, dat deze groepering geen gesloten geheel vormt. Het congres zendt alle volkeren een broe- dcriyke groet". Volgende week zal de Belgische minister van oorlog ons land bezoeken ter ondei? tekening van een overeenkomst tot militaire samenwerking.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1