Organisatie „Wim werd opgerold Hulst compleet in wielerstemming Marxistische Communes in Palestijnse woestijn HEVIGE CONFLICTEN IN LONDEN yy i m 1 «L; W 30 April: wielrendag, die tot volksfeest uitgroeit Ook arrestaties in Vlissingen Wï W m m m.M Gevaar en problemen dwongen tot Moskouse methoden Kiemcel „Gezin" viel weg. Vijftienduizend toeschouwers? TWEEDE BLAD PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 22 APRIL 1046 My. tot Financiering van Nationaal HersteL $xvm Het spionnage-materiaal, dat het Nationaal Comité en de groep-Vorrink hebben bijeengebracht, is zeer uitgebreid en uitermate Interessant. Schreieder en Giskes bestuderen het te de weken, die volgen op de eerste April 1943, de dag waarop de S D. zulk een grote slag heelt geslagen. Daar is allereerst het materiaal, dat Van Looi in zo mas sale hoeveelheid aan Van der Waals heeft ter hand gesteld. Dan is er de verzameling van burgem. G. Ritmeester uit Den Helder: lijsten van fabrieken in Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk, fabrieken die van de lucht uit herkenbaar zijn en dus prachtige doelen vormen voor de steeds sterker wordertde Engelse en Amerikaanse bombardementseska ders. En dan natuurlijk, kan men bijna zeggen de Duitse verdediginswerken van Den Helder. De heer Toom- stra heeft gezorgd voor een vliegplan voor jagers boven het bezette Nederlandse gebied. Ir. C. Th. Groothof lever de de schetsen van drie sluizen in Limburg, die voor de Duitse weermacht van groot belang waren. En de heer H. J. M. Hansen had we hebben het reeds eerder gemeld de Duitse Radarinstallaties in Brabant in kaart gebracht, zó nauwkeurig, dat Giskes rood wordt van kwaadheid, als hij de kadastertekeningen ziet. Het staat v%st, dat het Na. tionale Comité en de groep- Vorrink organisaties van gro te politieke importantie zijn geweest, die, mede door de activiteit van hun spionnrfge- medewerkers, voor de Duit* sers een groot gevaar bete kenden. Daarom hebben de enkele ingewijden in het land, die op vrije voeten ble. ven, weinig hoop, nog ooit een der gevangenen levend terug te zien. De bezetter heeft reeds zovele illegale werkers van kleiner formaat ter dood gebracht, dat men voor de gevangenen van 1 April nauwelijks op een be ter lot mag hopen. Alle gevangenen worden nauwkeurig verhoord er valt niet veel te ontken nen, want het bewijsmateri aal is weken vóór de arresta tie reeds via Van der Waals in Duitse handen gegevén- De heer Vorrink heeft tot „Sachbearbeiter" een zekere Bartels, een rechercheur van betrekkelijk geringe--ontwik keling, die uitermate geïm poneerd wordt door de poli. tieke uiteenzettingen, die Vorrink nopens tal van vraagstukken geeft. En als Bartels hierover met Schreie der spreekt, stelt de leider van het Engeland-Spiel zich m verbinding met Berlijn en weet te bereiken, dat de ar restanten niet voor het ge recht worden gedaagd maar als bijzondere gevangenen in een concentratiekamp wor den opgesloten. ONVERKLAARBAAR. Nederland heeft weinig re den om de SJD..chef Joseph Schreieder erkentelijk te zijn, maar het is een daad van eenvoudige rechtvaardigheid te erkennen, dat Schreieder in ieder geval een zekere be zorgdheid heeft getoond voor de levens van de mensen, die hij zelf in de val lokte. Dit is een van de onverklaar bare dingen, waaraan de Duitse tijd zo rijk was; een van de dingen, waaror Schreieder in het proces, dal tegen hem gevoerd zal wor den, ongetwijfeld met grote nadruk wijzen zal. Van der Waals heeft het direct na het oprollen van het Nationale Comité weer druk. Hij heeft in Bergen op Zoom contact gekregen met leden van een wijdvertakte illegale organisatie, de dienst „Wim", die afdelingen heeft in Nederland; België en Frankrijk. De heren A. J. L. Jütten, D. H. Schortinghuis, D. J. van Tuyl, G. Lam, D. A. Stienstra en J W. Vermeulen behoren tot de vooraanstaan de figuren van deze onder grondse groep, die in totaal meer dan duizend medewer kers telt. Men helpt personen die gevaar lopen, naar Zwit. seriand en Spanje, men brengt piloten, wier toestel werd neergeschoten, naar Engeland terug. En men on derhoudt verbindingen met Londen, waarvan de Duitsers weliswaar het bestaan ver moeden, maar waarop zij geen invloeduitoefenen. De grote organisator van dit al les "is een zekere heer Van Meerssen uit Gent Op zijn bekende, sluwe wij ze weet Anton van der Waals zich ook in deze machtige or* ganisatie In te dringen. Hij wendt weer al de oude kunstgrepen aan om het ver trouwen te verwerven; hij laat Schreieder weer naar Londen seinen om een slag zin, die hij ter legitimatie heeft afgesproken. En radio- Oranje roept het gevraagde bericht ona: „De pot staat op het vuur". Inderdaad! Er wordt met vuur gespeeld! Opnieuw ont. wikkeld zich het afschuwe lijk drama van het verraad, opnieuw krijgt de schurk, die sic Anten van der Waals is, alle dit gegevens in handen. Op nieuw geeft Schreieder hem nauwkeurige instructies. En op 20 Juli 1943 worden vele illegalen in een huis te Apel. doorn gelokt, waar de S.D. wacht.... Meer dan tien dappere Nederlanders vallen in» handen der Duitsers, wor den geboeid en met een prop in de mond op zolder gelegd en later opgesloten. Een dag later volgen arrestaties in Bergen op Zoom en Vlissin gen. En opnieuw beginnen de verhoren. Opnieuw heeft het sinistere werk van Anton van der Waals een verzet on dermijnd en' weggeslagen. De gehele dienst „Wim" wordt opgerold; enigen van de gearresteerden zullen nimmer terugkeren, de ande ren zullen tot aan het einde van de oorlog in concentra tiekampen verblijven. IN LONDEN. En het radioverkeer met de besmette zenders van 't Éng- land-Spiel duurt 'voort. De containers komen in onon. derbroken stroom. In Londen echter beginnen zich sinds Mei 1943 tegen stellingen te openbaren. Het oorlogskabinet ontvangt om streeks die tijd een missive, waarin met nadruk de vraag wordt gesteld, of de in Ne derland werkende agent De Wilde (Van der Waals!) wel inderdaad een agent van Londen is en of er niet sprake moet zijn van een penetr^ie. Voorzover thans nog valt na te gaan, ontstaat daaruit ver warring, omdat M.I.D. twee agenten heeft uitgezonden, die beiden de naam Van der Wilden dragen (de neven •Wim en Piet van der Wilden thans". uit Zuid-Afrika). Ook staat wederom voo: thans nog is na te ga omstreeks diezelfde t|id een conflict over het feit, dat M- I-D. zijn werk voortzet naast B.L, hoewel het laatste, blij. kens het Koninklijk Besluit van November 1942, uitslui tend bevoegd is tot het on derhouden van de verbindin gen met bezet-Nederland. Als tenslotte de regering ZÜ het dan ook veel te laat ingrijpt, wordt M-I.D. op geheven en gaat naast B.L een nieuwe dienst werken, de dusgenaamde B.B.O., het Bu. rau voor Bijzondere Op drachten, dat zich bezig houdt met sabotage, wapen droppings, enz. Over het werk van dit bu reau kan slechts met lof ge sproken worden. Het begon zijn arbeid op de puinhopen van de M.LD. en dus onder de denkbaar slechtste om standigheden- Voor de Engel, sen werkte mee major Dob- son, die de plaats ingenomen had van Blunt-Bingham. De Nederlandse leiding bestond uit de heten generaal Van Oorschot, kapitein Kleyzing de kapitein C. de Graaf en met dankbaarheid mag er kend worden, dat deze men sen voor hun taak berekend .waren en er van gemaakt hebberi, wat er van te maken was- Zij hebben van begin 1944 af talloze wapendrop pings verzorgd, tal van agen ten doen parachuteren (van wie met name Bialostowski uitnemend werk deed) en zij zagen hun omvangrijke^en verantwoordelijke arbeid met vele successen bekroond. Verschenen is het jaarver slag 1947 van de Maatschap pij tot financiering van Na tionaal HersteL In totaal werden gecon tracteerd financieringsoedra- gen tot een totaal van ruim 122 millioen gulden, waarvan 57 millioen voor uitbreiding van bestaande bedrijven en 25 millioen voor dé vestiging van nieuwe bedrijven. Toe gezegd werden bedragen tot een totaal van 57 millioen, terwijl 79 millioen aan voor schotten werd verstrekt op rijksbijdragen- De investeringen bereikten het totaal van 259 millioen. De industrie breidde zich uit, de scheepvaart herleefde en het vervoer ging vooruit. De agrarische sector werd gedrukt door tekort aan kunstmeststoffen en de4 zui velindustrie bleef ten achter. Het schijnbare trage tem po van de indusftalisatie vindt zijn verklaring in de behoedzaamheid van de on dernemers. Zij strookt niet geheel met de eisen, die in het algemeen belang aan het tempo van de industrialisatie gesteld moeten worden. De tolunie met België le. vert niet alleen voordelen op, maar vèrgt ook offers door t prijsgeven van industriële projecten. Verwacht wordt, dat het kapitaalaanbod op de bin nenlandse markt zal krim pen. Voorgesteld wordt een di vidend van 314 uit te ke ren uit de winst, groot 6.5 millioen gulden. Er zal een nieuwe financieringsmaat schappij worden opgericht i vóór deelneming in het ka pitaal van ondernemingen. I Minder Amerikaanse films. Komen de Yankees hier films maken De Ned. Bioscoopbond heeft bekend gemaakt, dat In het t|)dvak van 27 Februari tot 27 Augustus 1948 het aantal we ken, dat een bioscoop hoofd films uit de Ver. Staten kan vertonen, beperkt moet blijven tot acht. De oorzaak is de dol- lardeviezenpositie van ons land. Hiermee is voor dit tijdvak het maximum-aantal speelwe- ken voor films uit de V. S. tot de helft teruggebracht. Het minimum-aantal komt van veertien op zes. In bedr|Jfskringen meent men dat Amerikaanse belang hebbenden. zullen voorstellen deze aantallen toch omhoog te brengen, terwijl dan het be drag, dat de Amerikaanse on dernemers zouden moeten ont vangen boven de som, die de doilardeviezenpositie toelaat» ln Nederlands geld betaald zou worden en ln Nederland zon bl|)ven. De Amerikanen zouden dit geld dan te zijner tjjd wil len gebruiken hetzjj om Ne derlandse bioscooptheaters aan te kopen hetzij om hier films te produceren, zoals dat reeds ln verscheidene andere landen van Europa geschiedt, wAarb|j z|j Amerikaanse acteunl laten overkomen. 40 JAAR TUBER CULOSEBESTRIJDING. Op 4 Mei a.s. zal het 40 jaar geleden zijn, dat de Noord.Hollandse Vereniging tot Bestrijding van de Tuber culose werd opgericht. Hetj was de eerste provinciale vereniging op dit gebied. I H. M. KONINGIN WILHELMINA. De nieuwste foto der vorstin in haar jubileumjaar. Gevaarlijke situatie bij Roosendaal. De K.N.A.C. heeft de mi nister van Verkeer en Water staat verzocht in het belang van de veiligheid van het verkeer te bevorderen, dat bij de driesprong in de weg WouwRoosendaal aan de Wouwseweg een parkeer plaats wordt ingesteld. Ter plaatse wordt namelijk aan beide zijden van de weg, in verband met de aanwezig heid van twee café's druk ge. 3arkeerd, waarvan het ver keer ernstige moeilijkheden ondervindt. Sovjet-componisten vergaderen. Te Moskou is het congres van Sowjet-componisten ge opend, dat wordt bijgewoond door 50.0 afgevaardigden met inbegrip van toondichters en musici van 16 verenigde Sow- jet-republieken. De oudste Russische toondichter Wassi- lenko opende het congres. Hij zeide: „In de 76 jaren van mijn leven ontmoette ik Tsiaikofsky, Rimsky.Korsa- kof, Glazounof. Taneyef, Lya- dof en Rachmaninof. De mu ziek is echter nimmer het onderwerp van zo'n uitge breide discussie geweest als v (Van onze Par|jse correspondent) TelAviv, April. .Objectiviteit kun je niet verwachten van Joden, noch van Arabieren of Engelsen. Alle partijen z|jn te sterk ge ïnteresseerd. Vandaar dat Pa lestina zo'n moeilijk land is voor journalisten. Ik zit hier over te denken, terwijl onze jeep over een hobbelige weg sputtert, die dwars door het fraaie, doch kale heuvelland schap slingert. Men heeft ons de tocht afgeraden. Ook in de Joodse gebieden zijn overval len niet denkbeeldig. Met het gevaar voor ogen rijdt de chauffeur zo hard mogelijk. Vooral de bochten neemt hh met een snelheid, die ongezond moet worden genoemd. M|jn gastheer en dé beide leden van de Haganah spieden de omstreken af, met hun guns op scherp. Men heeft mij ©en zielig revolvertje in de hand gedrukt, waarmee ik geen raad weet. Wat de Joden van het land gemaakt, hebben is hier duidelijk te constate ren. Van grond heb ik geen verstand. Maar de heuvels lij ken me een kwaad mengsel van steen en zand. Al is het land al aardig dicht bevolkt met ongeveer 2.000.000 men sen, toch z|jn cr hier in de Zuidelijk punt Nogeb nog he le streken waar je geen ster veling tegenkomt. Als oases ln de woestijn liggen er de Joodse nederzettingen, veelal r|jk en welvarend met eigen ziekenhuizen, zwembassins.enz. Neen, ik wil geen propaganda maken voor de Joodse zaak, doch ik wil evenmin m|jn blauwe kijkers sluiten voor de werkelijkheid. We vliegen met tachtig kilometer door een haarspeld-bocht. We grijpen In het land van Hulst is het in deze dagen alles wieler sport wat de klok slaat! Met snelle sprongen immers nadert de Ronde van Nederland, het wielersport- evenement. dat ©lndel|jk ook aan ons land z|jn „Tour" zal geven, gelijkwaardig aan een een Tour de France, een Ron de van België, een Ronde van Spanje, van Italië, van Luxem burg. En men spreekt ln Hulst nauwelijks over iets anders! uand merkt men nog niet veeP van de gro te Ronde. De renners zullen oi dwars door onze provi sfce helft van de April, komende van Eindhoven, racen, waar in Vlissingen de eer- j étappe van die dag eindigt ln een sprint. Dan gaat het de Schelde over naar Breskens, waar gestart wordt voor een tijdrace naar Hulst, een wedstrijd tegen 't horloge dus. Zeeland kr|jgt dus ruimschoots gelegenheid om de internationale sterren op hun stalen rosse? voorbQ te zien snellen, maar zoals gezegd: van opwinding of van dag tot dag stijgende belangstelling b|j het publiek Is nog niet vee! te bespeuren. Alleen ln Zeeuwsch Vlaanderen, daar laait het enthousiasme op. Trouwens: in het hart van Oost Zeeuwsch Vlaanderen wordt reeds vele maanden hard ewerkt voor de ronde van ederland. Nauwelijks hoorden hier de wielersportliefhebber», dat de Ronde-renners ook door hun streek zouden komen, of z|j staken de koppen b|j elkaar en besloten, dat Hulst, als het enigszins kon, de plaats moest worden, waar de Zeeuwse eindigde en een nieuwe zou beginnen. MOEDIGE ORGANISATORS! De Wieier- en Suportersclub ,De Sportvrienden" spande zich er voor en toen bleek, dat voorrecht Hulst een slordl- 10.000 zou kosten, lit allerminst een reden was om ontmoedigd te z|jn. In tegen deel: in een ommenen was, dank z|j de onmiddelflke mede werking van vrijwel de gehele bevolking, het benodigde be drag b|jeen. En omdat men in Hulst de dingen graag goed doet, ging men een stapje verder. Komen de renners op 30 April? Dat is Prinsessedag! En waarom zouden we daar aan in verband met het rege ringsjubileum van de Koningin in September geen bijzon dere luister bijzetten? Vuur werk dus, het grootste te Zeeuwsch Vlaanderen ooit ver toond! En muziek, een concert op de Markt in de kersvers opgeschilderde muziektent, die juist weer geplaatst is! En dan bovendien, om de dag te vullen, een extra Ronde van Hulst voor de beste Neder landse en Belgische amateurs! Het was geen gemakkelijke taak, die het Werkcomité Ron de van Nederland in Hulst voor z|jn rekening nam. Maar de heren P. Warnier; Th. H. Peeters, A. T. Demanez en P. de Bruyn hadden er zin in en de zaak is in kannen en krui ken. DE POORTEN VAN HULST GAAN OP SLOT. Op 30 April -a.s. gaan de poorten van Hulst gedurende enige uren op slot. Tribunes zijn langs een parcours van 1800 meter lengte binnen de wallen gebouwd, waarop duizenden een plaats kunnen vinden. En de bloem van de Nederlandse en Belgische ama teurrenners zal dit parcours maar eventjes 60 keer afleg gen, een totaal afstand dus van 108 kilometer. Een spor tlef kijkspel, dat de moeite waard ls dus en dat dan ge volgd zal worden door de aan komst van de renners uit de grote Ronde, door muziek vuurwerk! Een compleet volks feest! De Hulstenaren z|jn er trots op, dat ze de zaak so netjes voor elkaar hebben. Dankbaar z|jn ze voor de ma nier, waarop het college van Ged. Staten meegewerkt heeft om alles grondig te organise ren en te regelen en voor de extra verbindingen, die het mogeljjlf maken, dat er inder daad duizenden naar Hulst komen uit alle windstreken. ENORME BELANGSTELLING maar de meesten schijnen toch wel uit België -te zullen ko men. In Zeeuwsch Vlaanderen wordt op de 30ste April- niet gewerkt. Omdat duizenden de Ronde willen zien. Maar ook in Sint Nicolaas en in Gent werkt men niet, want de Bel gen willen eveneens deze ron de zien! De grens mag "voor deze speciale gelegenheid ge passeerd worden op een sim- peL persoonsbewijs en de kan toren, die anders vroeg sluiten, blijven zo nodig langer open. Geloof dus maar, dat er Bel gen zullen komen! Hulst gaat een grote dag tegemoet. IN VLISSINGEN De jonge Wielerclub te Vlis singen heeft daar de organi satie van het etappe-einde ln handen. Eerst was 't de bedoe ling, dat de rennerS van Mid delburg direct naar de boot zouden rijden. Maar dat zou te gek geweest z|jn. Nu komen ze Vlissingen door en r|jden naar de Boulevard, waar in 'n sprint de rit wordt beëindigd. Alle hulde voor de jonge ver- Jbig, die dit mogelh! te ls Vlissingen - Uit alle windstreken... tja,lleta voor Walcheren, enlging, die dit mogelijk maak te!* Vlissingen kr|jgt dus ook ruimschoots z|jn deel. Daar, en in Breskens, waar voor de tijdrit naar Hulst ge start wordt, en in Hulst zal de belangstelling het grootst zjjn. Maar overal langs de weg wordt op grote drukte gere kend, ook op Zuid Bevel and en op Walcheren, maar bovenal in Zeeuwsch Vlaanderen, in Oost zowel als in West. Want waar de Nederlanders mocjiten ontbreken maar dat zullen z|j niet daar komen de Bel gen. En laat ons eerlijk z|jn: die drukte brengt geld in de la-- den! Hulst heeft ieder jaar twee maal een wielercriterium. En ga maar eens aan de midden stand vragen, of zoiets de moeite waard is. Niet voor niets tastte men stevig in de portemonnaie, toen men etap pe-eindpunt in de Ronde kon worden! Is zoiets nu ook niet eens ons vast. M|jn wapentje zwaait met, een sierlijke boog op de weg. Stop! MET EIGEN W APENS BESCHOTEN. De Haganah is zuinig op wapens.' De Irgoen en de Stern eveneens. Immers alle munitie moet clandestien worden aan gevoerd en wordt brj ontdek king in beslag genomen. De Engelsen nemen de op de strijdgroepen gevonden wapens in §n korte t|jd later worden de Joden bestookt met hun eigen guns, die dan worden fehanteerd door de Arabieren. 'oor de waarheid durf ik niet in te staan, doch de Joden zeggen, dat ze over bewijzen beschikken. Genummerde sten- guns en revolvers, die 'door de Engelsen in beslag werden nomen, zijn later door Londen doorgeleverd aan de Arabi sche nabuurlanden en komen zo terug in Palestina. Een nieuwe bocht, een nieuw gevaar. Het gevaar van de snelheid lijkt me ^voorlopig groter, dan dat varwde sluip schutters. En dan, vrij plot seling, zijn wc er. Een kleine zijweg, die prima is onderhou den, leidt ons naar een huizen complex dat aan alle- zijden omgeven is door weelderige sinaasappelbomen en lande rijen. In 't Hebreeuws klinken Toeten heen en weer. Alleen le grote, r|jke sinaasappelbo men herinneren aan Palestina. Anders zou men zich evengoed in Nederland kunnen wanen. Hier hebben we dan een Jood se commune, nog- een jonge, wapt pas in 1937 is zij ge sticht. COMMUNISME Ik begin nu iets te begrij pen van Moskou's belangstel ling voor Palestina. Dat Tru man te elfder ure het verde lingsplan tot contra-bande ver klaarde, geschiedde weliswaar enerzijds om de sympathie der Arabische landen te handha- In zijn tweede artikel geeft onze Parijse cor respondent zijn indruk ken weer na een bezoek aan een Joodse kolonie. Dat de levensomstandig heden voor de Joden, nog afgezien van de ge varen, allerminst ideaal zijn voor Westerlingen, is een gemakkelijk te trekken conclusie. ven in verband met de olie rijkdom, doch anderzijds om dat een verdelingsplan troepen van de U.N.O. nodig zou ma ken. Tot die troepen zouden ook Russische behoren en... in Palestina z|jn reeds uitge sproken communistische ten- denzen. Toen onder de Hitler-progroms de immigratie van Joden groteske afmetingen begon aan te nemen, werden de Ara bische Effendi'S, zoals we dat in ons vorig artikel hébben gezien, bang. Men had oor spronkelijk gedacht, dat" En geland slechts een handjevol oden zou toestaan te immi greren. Hierop had men niets tegen. Men wilde gastvrijheid verlenen. Doch met angst en beven voorzag men dat bin nen luttele jaren Palestina een Joodse natie zou worden en vijftig procent plus één uit Joden zou bestaan. De rijke grootgrondbezitters, die dei ning ontwaarden het ontwaken der Palestina- Arabieren onder de druk der door de Joden gebrachte Wes terse beschaving, hogere le vensstandaard en socialisatie.. Het motto werd :de Joden er uit of wij gaan ten gronde. DWINGENDE NOODZAAK. Men begon te stoken. Voor zichtig infiltreerden Arabieren uit de naburige landen en van .lieverlee nam het aantal over vallen toe. Het hek was van de dam. De Joodse kolonisten bewapenden zich en schoten terug. Individuele kolonisatie werd steeds riskanter en om dat de gezamenlijke commu nes goede resultaten begonnen af t$ werpen en ook omdat er speciaal onder de Oost-Joden vele Marx-verheerlijkers wa ren, kregen we gezamenlijke kolonisatie-pogingen. Maar om onvruchtbare grond bouwrijp te maken, om voorlopig zo goedkoop moge lijk te leven en om gezamen lijk de nederzetting té kunnen verdedigen tegen Arabische overvallen, moest de samén- werking een blijvende, georga niseerde vorm worden gege ven. Men had de coöperatie kunnen kiezen. Doch Marx had te veel aanhangers en zo ge schiedde .het, dat de gemeen schappelijke nederzettingen communes werden, gebaseerd op de leer van Marx. Ontdaan van de Stalinisti sche phrasen poogden z|j het communistische ideaal te be leven. GRAUW EN EENTONIG. „Ja, we hebben inderdaad een gezamenlijke kas. In gro te trekken gezien is het sys teem heel eenvoudig. Alle va lide mannen en vrouwen ver richten arbeid. De meesten z|jn hier werkzaam in de neder zetting zelf. Z|j ontvangen daarvoor geen loon. De op brengst van de oogst wordt in de- gemeenschappelijke kas gestort. Uit die kas worden levensmiddelen, productie-mid delen, machines, kledingstuk ken en alle andere zaken ge docht, die men in een gecivi liseerde maatschappij nodig heeft. Deze worden gel|jkel|jk onder de leden van de commu- ie verdeeld. Niemand hier eeft een dubbeltje in z|jn zak. Alleen ln het verkeer met de buitenwereld gebruiken we na tuurlijk geld. Daar, links van die bomengroep", en de secre taris wijst op een laDg, hou ten gebouw, „liggen de vrijge- zellenbarakken. leder heeft er zijn eigen kamertje. Aan de andere zrjde z|jn de niet ge trouwde meisjes onderge bracht en daar in het midden wonen de getrouwden". Grauw en eentonig l|jkt me het leven hier. Man en vrouw werken beiden. De kinderen wonen overdag in het kinder tehuis. Men vervlakt. Zelfs het zwembassin, waar op ze zo trots z|jn, omdat het is aangelegd met eigen raid- delen, zelfs de uitstekende bi bliotheek, zelfs de veelvuldige bioscoop- en toneelvoorstellin gen kunnen hierin geen veran dering brengen. De klemcel der maatschappij, het gezin, heeft plaats gemaakt voor een nieuwe eenheid r de commune. Marx kan trots zijn. Inderdaad, m|jn gastheer heeft gelyk. Lang niet leder een is communistisch en we moeten het ontstaan zien in het historische verband. H|j kan me evenwel niet uit het hoofd praten, dat hier verder felijke invloeden heersen, die zeer gevaarlijk zouden kunnen blijken te zijn. Ik kan Truman nu begrijpen. (Nadruk verboden) - Het zware onyxeer, dat zich Maandagavond1 boven j t." Noord-Oost.Brabant ontlaad- onder hun de heeft op verschillende paupers, werden bevreesd voorplaatsen brand doea «tstaan

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 5