NELLE N i LI L 10 jaar KOFFIE NYLONS VAN ^7 VAN LU VLISSINGEN-SITTARD 2 ERVAREN ÏR. KRACHTEN WIJ KOPEN C. JOOSSE, 0 Te Roller CO., ANTON HUNINK £ni nip en «innp Per touringcar „De Pelikaan" GLD De Heer en Mevr. JACOB- SON—VAN LEEUWEN ge. ven met grote dankbaarheid kennis van de geboorte van hun Dochter ELISABETH CATHARINA 1 JACOBA. Havana, 19 April 1948. c/o Estrella Oficios 104. Heden werd ons een Zoon MAR TIEN geboren. L. DE NOOIJER. M. DE NOOIJER MEULMEESTER. LEIN en KLAAS. Vlissingen, 20 April 1948. Bellamypark 25. In plaats van kaarten. Hierbij geven JANNEKE DE JONGE en ARNOUD MINDERHOUD, mede namens wederzijdse familie, kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekkingt zal plaats hebben op Maandag 10 Mei 1948 te Breskens. 19 April 1£48. N. Sluis 66, Breskens. Kanaalstr. 39, O.-Souburg. Toekomstig adres: Kanaalstr. 37, O.-Souburg. TANDARTS SMIT Middelburg. Vrijdag 23 en Zaterdag 24 April AFWEZIG. Gevestigd te OVEZANDE Dr. J. Mees ten Oever Arts. Spreekuur van 12 uur. Boodschappen vóór 9 uur. Tel. no. (tijdelijk K 1195— 289) behalve 's nachts. Toe komstig Tel. no. 233. Tandarts HAGE te Goes, is Vrjjdag 28 en Zaterdag 34 April AFWEZIG. G. H. VAN BERGEN, Tandarts, Middelburg, Vrijdag 23 April AFWEZIG. WIJ VRAGEN VOOR ONS KANTOOR VEREISTEN: Administratieve ervaring. Inzicht in controle- Mulo Onderwijs. (vRÓonupi^csmann^ MIDDFIBUSG Oud goud, zilver, diamant, parels, kralen aan de hoogste waarde. St. Adriaanstraat 11, Goes Telefoon 2728 repareren wij ook voor U. Gemeente Kortgene, Burgemeester en Wet houders van Kortgene roe pen sollicitanten op voor de betrekking van hoofd In vaste dienst aan de openbare lagere school in het dorp Kortgene (4 leerkr.) Woning beschikbaar. Gro te schoolkas aanwezig. Kortgene is een welva rend dorp, waar slechts één lagere school gevestigd is. In het dorp is een openbare U.L.O. school en een Land- bouwhuishoudschool. Sollicitaties op zegel aan de burgemeester binnen 10 dagen .na het verschijnen van dit blad. iWt deiï&e/ie en aefomde évteJt/uwimen ALG. MILITAIRE PENSIOENBOND (A. M. P.) I Vlissingen. VERGADERING op 24 April a.s., 3 uur pre cies, in de bovenzaal van de Heer Kiviet, Badhuisstr. 8. Aller opkomst, ook van niet-leden, dringend ge. wenst. ENGELS. Leert het thuis Spreken en schrijven in 20 lessen, geheel nieuwe schrif telijke methode, vlot en practlsch. Zend voor koste loze toezending van pros, pectus deze adv. met ver melding van naam en adres als ^drukwerk aan: Fabritius' Moderne Talen, Lange Houtstraat 12, Den Hang:, Telefoon 110570. H. J0055E-G0E5 ANOt VQOStstoaai 51-S3 'Grijze werkjassen uit voorraad'' leverbaar, in diverse maten, voor 7.64. Alleen geldige bonnen. Iedere Zaterdagavond DANSEN met „The Happy Boys" uit Roosendaal. Café „FLORA" Grote Markt 22 Goes NET MEISJE gevraagd voor de morgen uren. W. SCHONIS, Noord, weg 82, Middelburg. ROODMERK 82 et GROENMERK 77 et ,G E E L M E R K 64 et 250 GRAM IN ELKE reus EEN KLASSE Of> ZICHZELF 100 GRAM AFTERNOON 80 et GIRAFFE 70 et K U B U S 60 et 'i 5 Besch. echtpaar z. kin deren zoekt 2 ongemeub. kamers, gaarne met gebr. van keu ken te Middelburg. Brieven no. 323, bur. P.Z.C., M'burg. Gevraagd een leerling-verkoopster fro Liefst in Goes woon- ter opleiding als winkeljuf achtig. Bakkerij VAN MEL- LE, Goes, Telef. 2023, CONSERVEN „Met zorg bereid" vSCHOONDERCANC Het bestuur van de afde. ling Walcheren van de Mij. ter Bevordering der Genees kunst zal, ter gelegenheid van het Eeuwfeest der afde ling, receptie houden in de Conrèrïezaal van het „Schuttershof" te Middel burg op Zaterdag 24 April ..s. van 56 uur. zaak waar U steeds tot tevreden heid wordt bediend, 15 en BLIJFT de modelslagerij van de firma Öiststraat 27. MIDDELBURG telefoon 2106 ZIE ONZE ETALAGE en niet alleen de fleur,'nee.... ook de smaak vao Anton Hunink's soepen is iets bijzonders. Vraag Uw winkelier eens een pakje. De smaken zijn: Koninginnesoep, Groentesoep, Vermicellisoep, To matensoep, Kippensoep en Oxtailsoep. Al deze smaken met vermicelli Let op de naam HOFLEVERANCIER DEVENTER Psychiatrische Inrichting „VREDERUST" te Bergen op Zoom. Op bovengenoemde in richting bestaat gelegenheid om geplaatst te worden als LEERLING- VERPLEEGStER en -VERPLEGER. Gratis opleiding voor het diploma Ziekenverpleging B. Boven kost, inwoning, ge neeskundige behandeling en vrqe dienstkleding, is het aanvangssalaris 510.per jaar. Dit klimt bij opleiding en behalen van het diploma tot 1173.—. Leeftjjd 18 jaar. Schriftelijke sollicitaties aan de Geneesheer-Direc teur. AANBESTEDING. Het Bestuur van het Wa terschap „De Breede Wate ring Bewesten Yerseke" zal op Vrijdag 30 April 1948, trachten aan-te besteden: 1. Het delven van water gangen en wegsloten, het onderhoud van de' wegen en bijkomende werken in 10 percelen. 2. I#t zuiveren van water afvoerkanalen in 39 per celen. Inschrijvingsbiljetten moe ten uiterlijk 29 April a.s. worden ingediend bij de Dijkgraaf P. J. J. DEKKER te Wemeldinge. Inlichtin gen te bekomen bij de Wa terbouwkundig-Ambtenaar op Dinsdag 27 April a.s. tussen 9 en 11 uur. Bestek ken vanaf 23 April a.s., be doeld onder 1, a 50 cent, de anderen gratis te bekomen op werkdagen tussen 9 en 12 uur, ten kantore Grote Markt 3 te Goes. Concertgebouw - Vlissingen Zondag 25 April 8 uur WILLY WALDEN PIET MUYSELAAR in een Snip en Snap ffSonlc f vein" met: Berrie Kievits, Gerard Walden, Miny Bracke De Gesona's, (2 meisjes en een Gitaar), Eddy Canzoni (Napolitaanse zanger). Aan de vleugel: Govert van Oest. Toegangsprijs f 2.50 belasting inbegrepen. Plaatsoespreking Zaterdag 24 April en Zondag 25 April van 2-4 uur, telefoon 114 Wie heeft mijn antiek wandelstokje gevonden, dat ik Zaterdag middag bij de vijver in Ber kenbosch liet staan? Gaar ne terug bezorgen bij mr. KUIPERS, Oostkapelle. Bij Lensvelt kopen is geld besparen «Ruim voorradig roombo ter, margarine, vet, fijne kaas in alle soorten, koffie en thee van de allerbeste kwaliteit, zowel in goedkope als duurdere soorten, mac- caroni, vermicelli, pudding in alle smaken, amandel- gries, chocol. hagel en cho. colade pasta, salata, pud- dingsaus, bier, limonade, 'li monadesiroop enz. Deze week 1 pot van onze beken de prima meubelwas van 53 voor 36 ct. Ook voor wijn moet U 'bij Lensvelt zijn. Reeds fijne zoete wijn vanaf 130 ct. p. fles. Fa. Lensvelt <S Co. Depót Nutricia Nieuwendijk 27, Vlissingen. Telefoon 249. Gevraagd NETTE JONGEN of aankomende bakkersbe- diende. C. HENDERIKX, brood- en banketbakkerij, Oranjeplein 29, O.-Souburg. Onze prachtige dagtochten naar de bloem- bollenvelden op 24, 25, 27, 28, 30 April en 1 Mei, 7.50 per persoon. 37 April mooie middagtocht door bloeiend Zuid.Beveland, met bezoek aan de markt dag in Goes, 3.50 per ^persoon. Bestel tiju.g uw plaatsen. AUTOREISBUREAU GEBf.S. VAN FRAASSEN Paul Krugerstraat 21,' Telefoon 80, VLISSINGEN. Plaatsverkoop voor Goes en omgeving sigarenmagazijn PIET SCHIPPER, Beestenmarkt 6, telef. 3133, GOES. Het Bureau Ruilverkaveling roept de eigenaren en ge bruikers van gronden, gelegen 'in de gemeente Koude- kerke op, zich ter controlering van hun eigendom en gebruik, tevens met het oog op de schadevergoedings regeling van de Rijksdienst voor Landbouwherstel, te vervoegen in het Distributielokaaal te Koudekerlte. Zo mogelijk pachtcontracten enz. medenemen. En wel zij, wier namen beginnen met de letters: A t.m. D Maandag 26 April a.s. van 8.30—12.30 uur en van 1316.30 uur. E t.m. J Dinsdag 27 April a.s. van 8.3012.30 uur en van 1316.30 uur. K en L Woensdag 28 April a.s. van 8.3012.30 uur en van 1316.30 uur. M t.m. R Donderdag 29 April a.s. van 8.3012.30 uur en van 1316.30 uur. 3 t.m. V Vrijdag 30 April a.s. van- 8.3012.30 uur en van 1316.30 uur. W t.m. Z Zaterdag 1 Mei a.s. van 8.3012.30 uur. Het Hoofd van het Bureau Ruilverkaveling te Middelburg. A.S. ZONDAG AANVANG 2.30 UUR. Denk aan voorverkoop op de bekende plaatsen. i4 Mei Lu va Loten 60 cent 14 Mei SNELLE TREKKING 's-Hage. Ie PrUs w. f 6000.- 16 Hoofdprijzen. Ziet schitterende prijzen op de raambiljetten KLM-passage, KLM-ag Kiosken, Lissone, Giro 241.OOO I Kon. Ned. Ver. v. Luchtvaart. Just. 30-7-'47. I 2 A. 1753 LU VA-LOTEN 60 ct.: VLISSINGEN: Reisbureau Lis. sonne_V.V.V.-bureau; K.L.M..agent MULLER Co.; Sig.mag. HARINCK; LAGAAY, TERMEULEN; coif feurs LABRUYÊRE, EVELIN; boekh. JILLEBA, TIMMERMAN. LUVA-LOTEN, 60 ct: MIDDELBURG: Reisbureau LissonneV.V.V. bureau; K.L.M.-agent Zeeuwsche Kolenmjj.; Sig.mag. DINGEMANSE, IJSSEL; coiffeur JELLEMA, boekh. HILDERNISSE, lotencolp. FRE- DERIKS; café VOGEL.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 4