De sociale verzekeringen Minister Lieftinck niet voor één gat te vangen NIEUWS UIT ZEELAND Rapport van studiecommissie verschenen WALCHEREN Richtlijnen voor de herziening Verschenen Is het rapport inzake de herziening van de so ciale verzekering, uitgebracht door een commissie, bestaan de uit vertegenwoordigers van de minister van sociale zaken en van de stichting van de arbeid. Aan het einde van haar rapport laat de commissie een samenvatting volgen van de voornaamste conclusies, waartoe zij gekomen is en welke over de verschillende hoofdstukken van het rapport 'ver spreid zi)n. Wy ontlenen daaraan het volgende: KRING VERZEKERDEN. Uitbreiding van de verplich te sociale verzekering tot de zelfstandigen is gewenst. Uit breiding van de ouderdoms- verzekering, de weduwenver- zekering en de kinderbijslag- verzekering zou reeds aan stonds kunnen geschieden. De mogelijkheid moet ge opend worden om de ouder- domsverzekering ook uit te breiden buiten de kring der loonarbeiders en zelfstandigen. De verzekeringsplicht be houdens de ongevallen- en kin- derbyslag verzekering dient gebonden te worden aan een inkomengrens. De meerderheid der commissie is voor 6000 inkomen als grens, de minder heid voor 4500. Naar beneden wordt geen grens gesteld met dien ver stande, dat voor zelfstandigen wier inkomen te laag is, pre mie ontheffing of verminde ring mogelijk moet zijn. De gehuwde in haar eigen huishouden werkende vrouw dient niet als zelfstandig ver zekerde te worden opgeno men. De verzekering van de man dient mede de ouderdoms- en weduwen-verzekering van de vrouw te omvatten. In het bedrijf van de ouders werkzame kinderen ouder dan 21 jaar dienen als zelfstancy- gen of als werknemers verze kerd te worden. De commissie wijst dan op de financiële consequenties vqn haar voorstellen en dringt op nadere grondige kostenberekening aan. BIJ ZIEKTE. Zij acht het volgende wense lijk: Bij ziekte een maximum-uit kering tot twee jaar van ten hoogste 16.per dag. Dit zelfde geldt voor ongeschikt heid door een ongeval. Bij arbeidsongeschiktheid door een ongeval wenst de commissie na 2 jaar een uitke ring van 70 of naar even redigheid van gedeeltelijke on geschiktheid. Aanspraak op begrafenisvergoeding blijft en wezenverzekering worde on dergebracht bij de kinderbij- slagverzekcring. BIJ INVALIDITEIT. Bij invaliditeit dient de eerste twee jaar de verzeke ring geheel op te gaan in de ziekteverzekering. Als invaliditeitsuitkering dient een percentage van het loon te worden vastgesteld In evenredigheid met de onge schiktheid. Bij totale onge schiktheid wordt 70 voor het eerste jaar, 60 voor het tweede jaar en 50 tot de 65-jarige leeftijd voorgesteld, daarna volgt het ouderdoms pensioen. Voor deze uitkering moet tenminste drie jaar premie zyn betaald. Voor weduwen van invalid!- Churchill over Italië. De Engelse begroting een schandaal. Winston Churchill noemde in een rede op het vrouwen congres van de conservatieve party, de nederlaag van de Italiaanse communisten een historische gebeurtenis. Het verheugde Churchill Italië op nieuw contact te zien nemen met Groot-Brittunnië en de Ver. Staten, en het wil hem voorkomen dat een oude vriend terug komt na een tragisch intermezzo. Italië neemt opnieuw z\jn laats in onder de voornaamste urope.se mogendheden. In plaats van. zoals zovele andere landen, met de beer In de kooi te z(jn opgesloten. Er is in Europa geen duur zame vrede, zolang de Azia tische imperialistische en com munistische overheersing zich over geheel Midden- en Oost- Europa zal uitstrekken. EEN SCHANDAAL Onze huidige begroting is 'n schandaal, de belastingen zyn zwaarder dan tijdens de oorlog, zo zei de conservatieve leider, die vervolgde: „Sir Stafford Cripps zal overigens wel met zijn geweten overhoop hebben gtfegen, wanneer hy in zijn be groting een maatregel inscha kelde, die ingegeven is door klassenhaat, wat het geval is met de uitzonderingsheffing op het kapitaal. De afschaffing van de doodstraf, ingevolge de stemming van een der minst representatieve en der minst van hun verantwoordelijkheid bewuste Lagerhuizen, die ooit te Westminster zitting hebben gehad. Is een bekentenis van onmacht vanwege de regering. Te Asuncion is de ontdek king van een communistische samenzwering, in overleg met clementeh uit politike partyen bekend gemaakt. teitsslachtofers geldt, dat de weduwenrente 30 bedraagt van het dagloon, dat de over ledene verdiende. Er zijn ech ter gevallen, dat slechts een overgangsuitkering wordt ver strekt. Het weduwenpensioen gaat op 65-jarige leeftjjd over in ouderdomspensioen. BIJ OUDERDOM. Bij ouderdom dient de defi nitieve regeling aan alle ver zekerden een bodempensioen te waarborgen. Daarnaast is plaats voor ondernemings- en bedrijfspen sioenfondsen en particuliere verzekeringen. Bij overgangsmaatregel dient voor hen, ten behoeve van wie te kort premie werd betaald, toch een uitkering van 70 te worden vastgesteld. Inkomensaftrek blijve, ook bij regeling in de overgangs periode, geheel achterwege. De ouderdomsuitkering aan f ehuwden dient groter te zijn an die aan ongehuwdeu. KINDERBIJSLAG. De zelfstandigen dienen in de kinderbijslagregeling te worden opgenomen. De uitke ringen dienen dezelfde te zjjn als voor loonarbeiders. De kin derbijslag dient voor wezen ho ger te zijn dan voor niet-we zen. UITVOERING DER VERZEKERING. Aan het hoofd van de gehele uitvoeringsorganisatie wordt geplaatst een centrale sociale verzekeringsraad, welke raad als toezichthoudend en coördi nerend toporgaan fungeert. Deze centrale'sociale verzeke ringsraad bestaat uit 1/3 werkgevers-, 1/3 werknemers- en 1/3 overheidsvertegenwoor digers. De uitvoering, der sociale verzekering geschiedt bedryfs- taksgewyze door bedrijfsvere nigingen. De administratie der be drijfsverenigingen wordt toe vertrouwd aan een centraal administratiekantoor, dat overal in den lande bijkanto ren en agentschappen heeft. De centrale verzekerings raad kan een bedrijfsvereni ging op haar verzoek toestaan de administratie Van een of meer takken der verzekering, zelf te voeren. DE MIDDELEN. De premie voor de verzeke ring van de werknemers zal in beginsel behoudens voor de kinderbijslagverzekering door de werkgevers en de werkne mers gezamenlijk dienen te worden opgebracht. De toepas sing van dit beginsel zal ech ter moeten worden bezien bin nen het raam van de algemene loon- en prijspolitiek. De premie voor de verzeke ring van de zelfstandigen dient door dezen te worden opge bracht. Anna Eleonora Roosevelt-tulp. Woensdag heeft me vrouw Rijnveld de we duwe van een Hillegom- se kweker met haar 8. jarig zoontje Bennie, op het paleis Soestdijk aan mevrouw Roosevelt een bouquet van de laatste door haar 'man gekweek te tulpensoort aangebo den. De tulp draagt de naam Anna Eleonora Rosoevelt-tulp. r EERSTfc KAMER Naasting van aande len der Nederlandse Bank aanvaard. (Van onze parlementaire redacteur ai) „Minister Lieftinck is*"niet voor één gat te vangen", was de waarderende uitspraak van mr. W. Rip (A.-R.) En inderdaad, deze bewindsman maakt zich nergens met een Jantje van Leiden af, en bè_ antwoordt alle sprekers en gemaakte opmerkingen zo uitvoerig als hij kan- Mis schien al te uitvoerig soms: zo heeft hü één van de toe hoorders op de gereserveer de tribune zó diep in slaap gespeechd, dat deze plotseling van zijn stoel viel. Blijkbaar was het slachtoffer niet erg geboeid door de aan de orde zijnde nationalisatie van de Nederlandse Bank, die zon der de aandacht van de sla perige meneer echter toch wel aangenomen zou worden- Zonder ons ook wel, was algemeen de toon van de ver. tegenwoordigers van de C.H., A.-R. en V-V-D-, die zich niet met de w.o. eens konden verklaren, in gelaten besef, dat dit toch niet meer zou helpen De bezwaren van mr. G. Vixeboxse (C. H.) waren voornamelijk gelegen in de zeer grote macht van de mi nister, die volgens art. 26 van het tweede ontwerp maatregelen kan nemen „for better and worse". En nu bleek mr. Vixseboxse meer te geloven in het „worse" dan in het „better". Ja, ik eigenlijk ook. zei minister Lieftinck, maar we moeten toch ook een beetje durven in dit leven: al te veel voorzichtigheid zou on zekerheden scheppen. Mr. Rip (A--R.) voelde eveneens meer voor een zelf. standige Centrale Bank. Zo als de minister zelf zegt, vol deed het oude systeem uitste kend. De heer R. Zegering Had- ders (V.V.D.) kwam met een nieuw tegenargument: we zijn debiteurenland en nu is onze grootste crediteur Ame rika, waar men nationalisatie van het bankwezen niet voorstaat. Amerika zou wel eens kunnen zeggen, aldus de heer Zegering Hadders, „Lieftinck is de man, die de Nederlandse Bank genationa liseerd heeft". Een opmerking, die de mi nister trots en zonnig la chend deed opzien. Overi. gens wist de bewindsman te vertellen, dat in Amerika net toezicht op particuliere ban ken veel verder gaat dan iii ons land- HET VóóR. Na het tegen het voor. Een voor-argument Van ir. F- C. M. Wijffels (K-V.P.) was het intei*iationale. Naasting maakt het de regering mo gelijk, gemakkelijker beslui ten te nerflen, zonder ont eigening vooraf. Sommigen zien in deze ontwerpen een streven naar nationalisatie en socialisatie. We moeten echter streven naar interna tionalisatie. Minister Lieftinck greep dit argument dankbaar aan, en borduurde er gretig op verder, waarbij hii mededeel, de dit ook in Benelux-ver- band dat in België soortge lijke wetten op dit ogenblik in staat van wording zijn als hier aan de orde zijnde, waarbij 't dan evenwel slechts om de (A.-R-, V.V.D. en C.H.U, te. De heren J. v. d. Kieft (P. v. d. A.) en J. van Santen (C. P-N.) steunden de w.o. on voorwaardelijk. De beide wetsontwerpen werden door één stemming tegelijk aangenomen, zeer ongebruikelijk, maar produc tief. De uitslag was 2111 (A.-R.), V.V.D. en C.H.U, te. gen). De aankomst van koning Leopold te Rptterdam. De heer van der Goes van Naters heeft aan de minister president vragen gesteld in verband met de aankomst van koning Leopold van België te Rotterdam. Hij acht het n.l. onjuist, dat demonstraties niet voorkomen werden. ERGERLIJKE VERWAARLOZING. Kinderen in vervuilde toestand. In het z.g. Brabantse dorp te Rotterdam is een echtpaar gearresteerd, dat zijn vier kleine kinderen in ergerlijke staat van verwaarlozing bracht en liet verhongeren, tengevolge waarvan de kleinste, een knaapje van tien maanden, in levensgevaar heeft verkeerd. Op klachten van de omwonen den kon de kinderpolitie nog juist op tijd ingrijpen. De toestanden, zoals de kin derpolitie die aantrof bij de 27-jarige machinebankwerker G. H. S., tartten alle beschrij ving. De huiskamer leök meer op een vervuilde beestenstal dan op een deel van een wo ning. De stank was er on draaglijk. want er lagen hopen vuil van een hond en vier jongen. De vier kinderen lagen vermagerd en ontoon. baar in hun vervuilde bedjes. Ze hadden bijna geen kleren aan het lijf. De meegekomen dokter constateerde bij de jongste twee kinderen, de ge noemde baby en een meisje van 21 maanden, bronchitis en middenoorontsteking, maar de moeder had het niet nodig ge vonden geneeskundige hulp,in te roepen. Beide kinderen wer den onmiddellijk naar een kin derziekenhuis gebracht. Niettemin verdiende de man 47 -f kinderbijslag, terwijl de huur maar 3.50 bedroeg. Er was een belangrijke huur schuld/ De 25-jarige moeder liet zich echter niets aan haar kroost gelegen liggen. Ze was hele dagen op stap en kocht soms op een middag voor 2 aan ijs. Kerknieuws GEREF. KERKEN. Beroepen te Kralingscheveer D, Kuiper te Rilland-Bath, NIEUWE BONNEN Geldig van 25 April tot en met 8 Mél. BONKAARTEN KA, KB, KC 804. Melk: 331 &elk 5 liter, 333 Melk 7 liter.® Vlees: 336 Vlees 100 gram, 337 Vlees 300 gram. Boter: 338, 339 Boter 250 gr. boter of margarine of 200 gram vét. Brood: 354 Alg. 200 gr. 356 Alg. 1600 gr., 343 Res. 800 gram; 346 Res. 400 gr. (alles geldig tot en met 1 Mei a.s.) 352 Alg. 400 gr. brood of 1 rantsoen puddingpoeder- vermicelli e.d. Thee: 357 Alg. 50 gram. Koffie: 359 Alg. 125 gram. Kaas: 358 Alg. 250 gram of 312 korstloze kaas. BONKAARTEN KD, KE 804. Melk 833 Melk 12 liter. Vlees 836. 837 Vlees 100 gram Boter 838 Boter 250 gram bo ter of margarine of 100, gram vet 839 Boter 125 gram boter of margerine of 100 'gram vet. Brood 854 Algemeen 200 gr- bropd, 856 Algemeen 400 gram brood, 843 Reservé 400 gram .brood (alles geldig tot 1 Mei a-s.) 852 Algemeen 400 gram brood of 1 rantsoen pud dingpoeder, vermicelli e. a Kaas 858 Algemeen 100 gram kaas of 125 gram korst loze kaas. BONKAARTEN ZA. ZB, ZC, ZD, ZE, MD, MF, MG, Mil, 804. (biiz. arbeid en a.s. moeders) Geldig zijn de bonnen van strook D. DE KREEFTEN AANVOER Mede in verband met het zeer gunstige weer van de laatste dagen loöfft de aanvoer van kreeften té Yerseke in stijgende lijn. Bij de Dinsdag gehouden veiling bedroeg de aanvoer plm. 250 kilo.. De prijs beliep ƒ16.50 p.'kilo. Amsterdam's 7e wethouder C.P.N. DEED NIET MEE. Alvorens de Amsterdamse gemeenteraad tot de verkie zing van een bevende wet houder overging, legde de voorzitter der C.P-N.-fractie, de heer Gortzak, een verkla ring af, waarin hii zei, dat „zijn fractie aan deze come- dié niet meedeed", en dat de ze de zaal zou verlaten. Me vrouw Heyermans (onafh-) sloot zich hierbij aan- Tot wethouder .werd geko. zen mr, J. J. van der Velde (Arb.), met 26 stemmen. De heer P. Faber (ArbO kreeg één stem- Prins Berrihard naar Zwitserland. Naar het secretariaat van Z.K.H. Prins Bemhard ons mededeelt, zal de Prins van Londen, waarheen hij mevr. Roosevelt in rijn vliegtuig heeft begeleid, rechtstreeks doorvliegen naar Zwitser land. Voor volledig herstel van zijn gezondheid wordt een verlenging van het ver blijf in de hoge lucht gedu rende korie tiid noodzakelijk geacht. GEREFORMEERDEN EN WERELDRAAD VAN KERKEN. Het Gereformeerd studie- verband voor oecumenische vragen organiseert een debat- samenkomst over de vraag of de Gereformeerde kerken zich al of niet bij de wereld, raad van kerken kunnen aansluiten. In de vacantie- maanden een bonnen- lijst om de 14 dagen. Evenals het vorige jaar zal, teneinde de winkeliers in de gelegenheid te stellen hun zaken enige tijl voor vacan- tie te sluiten van 4 Juli t-m. 11 September a.s. in plaats van iedere week, éénmaal per veertien dagen een bon- nenliist worden gepubliceerd. De bonnén, welke normaliter over twee weken verdeeld worden aangewezen, zullen dan in één lijst,worden be kend gemaakt. De eerste tonaan wijzing voor 14 dagen zal dus zijn op 2 Juli, de laatste op 27 Aug. Men moet er rekening me de houden, dat als gevolg van deze regeling men een weetk eerder debeschikking krijgt over de artikelen, wel ke gewoonlijk in de fcweede week worden aangewezen. Aan het einde van de perio de. waarvoor deze regelinrt geldt, zal men. echter een week langer moeten wach ten. Buitenlandse excursies Z.L.M. De Zeeuwse Landbouw Maat schappij heeft voor dit seizoen twee buitenlandse excursies op haar programma staan. Op 8 Juni vertrekt een 60- tal leden voor 4 dagen naar Frankrijk, waar het emigran tencentrum Meridon in de om geving van Parijs zal worden bezocht, terwijl de Franse boe- renorganisaties, waarvan men de gast zal zijn, verschillende excursies naar landbouwob- jecten in het departement Sei ne et Oise zal organiseren. Op de terugreis zullen nog de be drijven van baron Collot d'Es- cury in N.-Frankryk worden bezocht. Voorts zal met een 45-tal persbnen een 9-daagse reis naar Zuid-Zweden worden ge maakt. De eerste groep vertrekt 28 Mei en de tweede groep 17 Juni a.s. Het Zeeuws batailion bij de reserve-poiitie. De militairen van het Zeeuw se oorlogsvmwilligersbataillon II-14-R I, diïr onlangs in de burgermaatschappij zyn terug gekeerd, zullen gelegenheid krijgen om in de toekomst, wanneer zich onverhoopt bin nenlandse onlusten, woelingen en omvangrijke stakingen mochten voordoen, wederom gewapend dienst te doen voor het vaderland. Zij zullen n.l. onder de naam van Zeeuws batailion in geval van binnen landse onrust het politieap paraat versterken, zulks on der leiding van majoor R. Fassaert.. Uiteraard zijn de gedemobi liseerde militairen niet ver plicht hieraan mede te werken. Majoor Fassaert verzekerde ons echter, dat hij verwacht 90% van de mannen aan de oproep gehoor te zien geven. Het batailion zal 800 man sterk moeten zyn. Weliswaar kan men dit niet bereiken met de O.V.W.-ers van H-14-R.I daar het aantal daarvoor té gering is. Men zal deze moei lijkheden echter ondervangen door de mannen van de reser ve I-14-R.I. in de gelegenheid te stellen zich aan te melden. Gereformeerde Ouderlingenconferentie. Dinsdag hield in de grote zaal van de Prins van Oranje te Goes, de Geref. Zeeuwse Ouderlingenconferentie haar 25e vergadering onder leiding van ouderling J. J. Boon van Bergen op Zoom. In de morgenvergadering werden door de secretaris de. heer Douw en de pennii^mees- ter de heer F. Caan de jaar verslagen uitgebracht en hield Ouderling P. Boon van Sint- Laurens een inleiding over het Bevestigingsformulier voor Ouderlingen. Aan de bespre king werd door een ,16 tal aan wezigen deelgenomen In het comité werden geko zen voor de Classis Middelburg Ouderling F. G. D. Prins te Vlissingen en voor de classis Tholen Ouderling L. de Kok te Bergen op Zoom. In de mid dagvergadering sprak Ds J. Hindriks van Vlissingen over De nieuwe koers in de Ned. Herv. Kerk. Ook op dit refe raat volgde een leerzame ge- dachtenwisseling. Deze confe rentie, die goed geslaagd mag worden genoemd, werd byge- woond door ruim negentig Ou derlingen en predikanten. Tandverzorging voor de schooljeugd. IN MIDDELBURG VAN 1 SEPTEMBER AF. By de minister van Sociale Zaken is een plan ingediend tot organisatie van de algeme ne schooltandverzorging voor het gehele land, ter verkrij ging van een wettelijke rege ling De totstandkoming hier van' zal echter afhankelijk zijn van de wijze, waarop deze artie plaatselijk zal worden gestimuleerd. Men wil locale organisaties, d.w.z. een sa menwerking tussen de ver schillende op hygiënisch ge bied werkende verenigingen, de schoolbesturen en de ge meente. Deze organsatie is gedacht in de vorm van een stichting, waarin ook tand artsen als deskundigen-opge nomen dienen te worden. In afwachting van de lan delijke regeling blijven de richtlijnen voor schooltand verzorging van Jan. '47 van kracht. Het volgen hiervan is .een voorwaarde voor het verkrijgen van een bijdrage ten behoeve van de zieken fondsverzekerden. Ter ver krijging van déze bijdrage dient elke plaatselijke stich ting een half jaar voor de aanvang van het nieuwe schooljaar haar begroting in bij de Centrale Raad voor So ciale Tandheelkunde. B. en W. van Middelburg willen gaarne per 1 Septem ber '48 met deze schooltand verzorging aanvangen en ver zoeken de Raad derhalve om een crediet van rond 3000. Er zullen 2600 kinderen on der deze nieuwe regeling val len. Men rekent op een bij drage van 1.42% per bij het ziekenfonds ingeschreven leer ling. De eerste kosten, w.o. aanschaffing van instrumen tarium, worden begroot op 2500. De voorlopige begro ting leert, dat ten laste van de gemeente en ev. Kruisvere nigingen en schoolbesturen komt f 793,85* Een Butlin-kamp op Schouwen? Naar wij vernemen hebben de vertegenwoordigers van de Butlin-vacantiekampea een onderneming* die in En. geland een aantal vacantie- kampen exploiteert het plan opgevat een kamp te stichten op Westelijk Schou wen. Zy hebben daartoe overleg geopend met de be trokken autoriteiten in Zee land. Terrein voor nieuwe veiling gebouwen te Middelburg. Zoals reeds bericht heeft het bestuur van de Coöp. Veilingsver. Walcheren het plan haar nieuwe veilingsge- bomven, etc. aan de Nieuwe Vlissingse weg te bouwen. Behoudens goedkeuring van de raad en G. S. is voorlopig door B. en W. besloten hier toe een terein van 2.60.00 ha. eigendom van de aemeente, te d: voor 50-000 aan i bieden. Brand te Eede. Woensdagmiddag te half drie werd de brandweer van Aardenburg gealarmeerd voor een brand te Eede. Het bleek, dat een grote berg leem (af val van vlas) achter de coöpe ratieve vlasfabriek had vlam- gevat door onvoorzichtigheid. Aangezien de vlammen hoog oplaaiden was het gevaar niet denkbeeldig, dat de vlassery in brand zou geraken. De brand weer slaagde er in het vuur te beperken. Bovendien was de windrichting gunstig, zodat het gevaar spoedig bezworen was. Het blussingswerk nam geruimen tyd in beslag. HET PROTEST VAN DE V.C. VLISSINGEN. Naar wij vernemen zal het bestuur van de V.C. Vlissingerg dat protesteerde tegen het me despelen van een niet-gerech_ tigde speler in de jongste wed strijd tegen Sittard, geen ge noegen nemen met het afwij zen van het protest. Het be stuur zal het protest thans by een hogere instantie voorbren gen. HERBEGRAFENIS E. P. A. ASPESLAGH. Woensdag werd te Vlissingen op de Algemene Begraafplaats herbegraven het stoffelijk overschot, van de heer E. P. A Aspeslagh, die in October 1944 bij de uitoefening van zijn dienst by het Ned. Roode Kruis verdronk. De overledene, die in leven zeeloods was.^werd met corpseer begraven. De baar was bedekt met talrijke kran sen. Aan de groeve schetste ds. V Oosthoek van Westkapelle, hoe de heer Aspeslagh in de ware zin des woords loods is geweest. Steeds was het voor hem een plicht anderen te hel pen. De heer H. Jansen van Mc- liskerke sprak namens het Ne derlandse Rode Kruis. Spr. roemde de plichtsgetrouwe ar beid van de overledene bij het Ned. Rode Kruis. Nadat de heer E. Aspeslagh uit Gent een kort woord had gespro ken en het „Onze Vader" had gebeden, dankte een zwager voor de belangstelling. Ds. Oosthoek sprak het dankgebed uit. Bussenstation te Middelburg. B.'en W. van Middelburg en de directie yan. de Stoom tram Walcheren hebben be sprekingen gevoerd oyer de inrichting van een bussen- station op de z-g- Boden- markt, vanwaar alle bus diensten, met uitzondering van de diensten op Vlissin gen en Goes, kunnen ver trekken, waardoor 't markt terrein hiervan kan worden ontlast. Er is een bevredigende op lossing gevonden, waardoor het verkeer richting Gortstr. Markt en omgekeerd niet wordt belemmerd. Het ligt in de bedoeling het midden trottoir, als bussenstation, een breedte van 4 m. te ge ven en de rij breedte tussen dit station en het gewone trottoir aan de Oostzijde op 8 m. te bepalen. Deze laatst bedoelde rijweg wordt dan voor het normale verkeer af gesloten en komt alleen be schikbaar voor de daar sta- tionnerende bussen en event- vrachtauto's, die daar moe ten laden of lossen. Voorlopig wil men een overkapping van het bussen station achterwege laten. Ge- 'lijk met de aanleg van het bussenstation wil men de bo denplaats herbestraten en de trottoirs voor de sociëteit De Vergenoeging en de apotheek Van Pienbroek, versmallen. De kosten voor het totale werk worden geraamd op 31-600, waarvan 28-600 ten laste van de wederopbouw- rekening zal kunnen komen. Middeiburg verkoopt duinterrein. Het gemeentelijk duinterrein van Middelburg strekt zich uit tot voorby de weg van Vrou wenpolder naar het strand in de richting van Veere. Dit ge deelte is van geen enkel nut voor het gemeentelijk water, leidingbedryf, maar Vrouwen polder zou er mee gebaat zijn met het oog op het verkeer naar het strand aldaar. B. en W. hebben thans de raad ver zocht te besluiten om dit ter reingedeelte aan de gemeente Vrouwenpolder te koop aan te bieden voor 1 onder voor waarde, dat het slechts als openbaar recreatieoord zal worden gebruikt. JEUGDHUIS LEGER DES HEELS Het korps Middelburg van het Leger des Heils heeft het pand naast het Legerlokaal in de Hoogstraat aangekocht teneinde hiervan een jeugdhuis te maken. Om de kosten van aankleding te bestrijden zal volgende week begonnen wor den met het ophalen van fles sen, jampotten, e.d. GEMEENTERAADS ZITTING. De raad der gemeente Middelburg zal Dinsdag 27 April te 2 uur in het gemeen tehuis in vergadering bijeen komen. Bouwterrein voor f 23.000 aan mijnbeambtenfonds. B. en W. van Middelburg hebben bij de raad een ont- werp-bêsluit ingediend tot ver koop van een terrein, groot 2310 m2, aan de Rouaanse ka de, voor ƒ23.000 aan het Be- ambtenfonds van de Staatsmij nen te Heerlen, dat, zoals reeds gemeld, aldaar een aantal wo. ningen wil bouwen. Het plan zal 26 woningen omvatten. Het terrein zal worden opgeleverd in de toestand, waarin het zich na de ruiming van de oude funderingen bevindt en mag uitsluitend bestemd worden voor het stichten van *meer- verdiepingshuizen. Vlissingen BAZAR ONS GENOEGEN" Donderdag, Vrijdag en Zater dag wordt er in het gebouw „Concordia" aan de Paling straat te Vlissingen, door Het muziekgezelschap „Ons Genoe gen" een grote bazar georga niseerd. De baten, die deze bazar zal opleveren, komen ten goede aan het instrumentenfonds van het muziekgezelschap. OORLOGSVRIJWILLIGERS BIJEEN. - Maandag kwam de afdeling Vllssmgenv tma» dé<«s-E*®uwse Bond van Oorlogsvrijwilligers in het C.J.M.V. gebouw bijeen onder voorzitterschap van de heer Th. van Zutphen. Het voomadmste punt van bespreking votmde de reserve- poiitie. De heer F. van Sabben deelde mede dat in Vlissingen naar beschikbare krachten zal worden omgezien. De heer L. P. van Oorschot zal dit in de P.v.d.A.-kringen doen en in katholieke kringen zal dit ge beuren door de heer Andries- sen. Tenslotte deed de bondsvoor zitter, de heer Vader, nog eni ge mededelingen over de in standhouding van het batal jon. Aagtekerke TLJD. GEMEENTE SECRETARIS BENOEMD. Een dezer dagen kwam de raad van Aagtekerke in vol tallige zitting bijeen. Het voor stel tot verlenen van eervol ontslag aan de heer Neuge- bauer als gemeente.opzichter werd door de 'raad aangeno men. Tot zijn opvolger is be noemd de heer P. Izeboud, die iedere Donderdagmorgen zit ting zal houden op het gemeen tehuis. Daarna werd overge gaan tot aanstelling van een tijdelijke gemeente-secretaris voor onbepaalde tijd. Met al gemene stemmen werd de heer A. J. de Broekert, le ambte. naar ter secretarie van Oost- kapelle benoemd. In de rondvraag vroeg de heer Wisse om verbetering van de grintweg. De heer Moens bepleitte herstel van het weggezakte weggedeelte tussen Aagtekerke en Oostkapelle. Na enige discussie werd besloten de Polder Walcheren te ver zoeken deze plaats te herstel len. Wat de torenklok betrof, kan nog geen nadere uitslag worden medegedeeld. (Ingezonden mededeling) Jaag die Rheumatiek uit Uw ledematen. Ontdoe Uzelf van die slopen de kwaaL Neem regelmatig Kruschen Salts iedere mor gen in Uw eerste kopje thee en ge voelt U ai gauw een heel ander mens. Dat doet de wetenschappelijke samenstel ling van Kruschen zes mi nerale zouten. Die wekken de bloedzuiverende 'organen ueer op tot jeugdig krachtige wer king. Ook Uw organen hebben die opwekking nodig. Waarom zoudt ge ze die dan niet ge ven, met Kruschen Salts onder Uw'bereik en met het voor uitzicht weer helemaal de oude te worden, fief en fit en tot het verzetten van bergen In staat? Kruschen Salts wordt over de hele wereld ver kocht. Vraag Kruschen Salts by Uw Apotheker of Drogist.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 2