PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT De ziektegevallen aan boord van de „Volendam" KOOS VORRINK GETUIGT De spoorwegen spraken.... BILT Spanning in Italië Russen in Palestina? Russen gaan meer confiskeren. Vandaag Geen direct gevaar voor het vleesrantsoen. Keres wint van Reshewsky. De zaak van der Waals We zullen er eerder zijn dan de „Zeeland"' 191e Jaargang - No. 94 Drukkerij Fa. F. van de Velde Jr. Vlissingen. Dit blad verschijnt dagelijks. Donderdag 22 April '48 behalve op Zón- Christelijke feestdagen. ABONNEMENTSPRIJS: 25 ct. per week; 3,20 per kwartaal; franco per post I 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS: 12 ct per Algemeen WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN gj£ JSpaM Bureaux gevestigd te Vlissingen: Walstr. tel. 10 en 61 - Middelburg: Londense Kaai 20. tel 2077 en 2924 - Goes: L Vorststr 55. tel 2475 (b.g.g Oostburg: Gratamastr 3. tel 102 Terneuzen: BrouwerUstr 2 Zierikzee- Nwe Bogerdstr C 180. tel 28. NEDERLAAG VOOR MOSCOU. Het belangrijkste feit van de laatste dagen is wel, dat het Volksfront in Italië een zware nederlaag heeft geleden en dat de communisten geen zetels zullen hebben in de toekomsti ge Italiaanse regering. Deze overwinning van de Gasperi en zijn Christendemocraten komt niet onverwacht. De toenade. ringsgezindheid van Amerika nen en Engelseri jegens het te- 0 gemvoordige bewind, de terug gave van Triest en de moge lijkheid, dat Italië een deel van zijn koloniale gebieden terug zal krijgen, hebben 't prestige van de regering begrijpelijker wijs aanzienlijk versterkt en een stembusoverwinning lag dus in de lijn der verwachtin gen. Wel verrassend evenwel is de zwaarte van de communisti sche nederlaag. Hier immers kreeg voor 't eerst na het einde van de tweede wereldoorlog het com. munisme een zware slag van de democratie. Het communis me heeft voorlopig afgedaan in Italië. Het moge getriomfeerd hebben in Oost- en Midden Europa, het moge zelfs het toch wel Westers georiënteerde Tsjecho Slowakije onder de voet hebben gelopen, in Italië is deze stormloop mislukt. De Christendemocraten kregen bij na de helft van de stemmen en nemen dus een buitengewoon sterke positie in. Dit betekent natuurlijk niet, dat alle moeilijkheden nu in Italië van de baan zijn. De Volksfronters hebben 30 van de stemmen veroverd en bly'ven dus ook in 't pariet ment 'n factor .van betekenis. Bovendien behouden zij in de gemeenten en in de vakbon den zeer veel invloed. Zjj kun nen dus nog steeds de nodige beroering wekken. Wel echter betekent deze stembusuitslag, dat Italië de zjjde van het Westen heeft ge. kozen en de logische conse quentie daarvan zou zijn, dat het volledig toetrad tot het Wésters blok. Als het dit doen zou, is hét te hopen, dat het zich ditmaal een betrouwbaarder bondge noot zal tonen, dan in het ver leden. Het Italiaanse blazoen is niet bepaald smetteloos. Zowel in de eerste, als in de tweede wereldoorlog liet het zijn bond genoten Sfiïadèlïjk ih dé steek. En men zal, wijs geworden door deze ervaring, niet al te zeer moeten bouwen on de Ita liaanse betrouwbaarheid. Opmerkelijk in deze verkie zingsuitslag is ook het zeer ge ringe succes, dat de monar. chistën hebben weten te boe ken. Zij behaalden slechts 2,2 procent van de stemmen. Men mag er het bewijs in zien, dat de monarchie in Italië dood is, afgedaan heeft, voor goed. Als gevolg van het fascistische avontuur. Voor ex-koning Um- berto, die zeer grote belang stelling had voor de verkie zingsuitslagen, dus een bittere tegenvaller. Voor Europa evenwel is de communistische nederlaag het feit van de dag. Zetelverdeling in Kamer en Senaat. Communistisch partijgebouw in brand. Reuter geeft als officiële uitslagen van de Italiaanse verkiezingen, medegedeeld door het Italiaanse ministerie van binnenlandse zaken: Chr.-Democraten Volksfront Soc. Eenheid Nationaal bloc Monarchisten Republikeinen Ital. Soc. Bew- Zuid-Tiroolse partij Sardinischë actie Italiaanse boeren 303 zetels 178 zetels 29 zetels 15 zetels 12 zetels 6 zetels 4 zetels 3 zetels 1 zetel 1 zetel De hierboven gegeven uit slagen zijn in zoverre niet definitief als er nog twee.en- twintig zetels voor de* Kamer te verdelen zijn. Hieromtrent geeft Reuter de volgende prognose: Chr- Democraten 4: Volksfront 4; Soc. Unie 4: Republikeinen 3; Nat. Bloc 3; Monarchisten 2: Ital. Sociale Beweging 2. Het ministerie van binnen landse zaken heeft de vol gende zetelverdeling in dc Senaat bekend gemaakt (voor de gekozen sena toren): Christen-Democraten Volksfront Socialistische Eenheid Nationaal Bloc Monarchisten Republikeinen Onafhankel. v. Trente Ital. Soc. Beweging 130 74 12 9 4 3 3 1 Het Arabisch legerhoofd- kwartier te Damascus heeft in een communiqué ver klaard, dat men definitief heeft kunnen vaststellen, dat Sowjet-Russische strijd krachten in Palestina aan de zijde van de Haganah vech ten. Veertig bouwmaatschappijen, die haar hoofdkwartieren in de Britse, Franse en Ameri kaanse sector van Berlijn hebben, hebben Woensdag brieven ontvangen van het Sowjet-Russisch militair be stuursbureau te Berlijn, waarin zij er van worden verwittigd, dat al haar eigendommen in de Sowjet- sector zijn geconfisceerd. 15 April van dit jaar had maarschalk Sokolofsky ver klaard, dat alle confiscatie in de Sowjet-Russische sector van Duisland beëindigd was. Aanslag op Walter Reuther. Dinsdagavond is een aan slag gepleegd op Walter Reu ther, voorzitter van het ver. bond van arbeiders in de Amerikaanse automobiel-in dustrie, dat aangesloten is bij het C.I.O. Hij werd onmiddel lijk naar een ziekenhuis ver voerd. Volgens de eerste be richten is hij door een kogel in de rechterarm getroffen toen hij zich in de keuken van zijn woning bevond. Een vrouwelijke ooggetuige zeide, dat vanuit een auto werd ge. schoten, die vlak langs de woning van Reuther reed. Reuther is 40 jaar en werd in 1946 voorzitter van het verbond van automobielar beiders. Zijn herverkiezing in 1947 ging gepaard met de ne derlaag van de linkervleugel van het verbond, die hij me- dogenloos bestreed. In een half uur om de wereld. Het hoofd van de dienst voor ballistiek van het proefstation te Aberdeen (Maryland) heeft verklaard, dat 't Amerikaanse leger in staat is een raket te bouwen, die in 30 min. om de wereld kan vlie gen- Te Aberdeen wordt de laatste hand gelegd aan een raket, die tweemaal krachti ger zou zijn dan de Duitse „VE 2" en die een vliegbereik zou hebben van 650 km. Ministers van financiën der vijf landen gaan confereren. Woensdag en Donderdag zullen te Brussel besprekin gen plaats vinden tussen de ministers van financiën van Groot Brittannië, Frankrijk, België. Nederland en Luxem. burg. Het doel van deze be sprekingen is maatregelen te bestuderen, welke er toe zou den kunnen bijdragen het probleem van de handelsde- ficitten tussen de landen van de West-Europese Unie op te lossen. Er is een totaal van 237 gekozen senatoren, terwijl er volgens bovenstaande opgaaf 108 bijbenoemd worden. Van de 345 senatoren zullen er 148 Christen-Democraten zijn en 119 Volksfronters. GEVAARLIJKE SPANNING. De vice-secretaris van de Italiaanse communistische partij, Luigi Lóngo, heeft verklaard, dat hij vreesde dat de betrekkingen tussen de regering en het volk spoedig een gevaarlijke spanning zul len bereiken. De uitslagen der verkiezingen, zo zei hij, betekenden slaphts een ver. traging in dev ontwikkeling van de plannen der parfij Het Volksfront zou. indien 't de overwinning had behaald, de Christen-Democraten heb ben uitgenodigd deel te ne men aan de regering. De minister van binnen landse zaken, Mario Scelba, heeft de demonstratie verbo. den. welke Zondag 25 April te Millaan moest nlaats heb ben onder, ausniciën van het Volksfront ,,ter bevestiging van de democratische een heid in het land". DE GASPERI SPREEKT. De Gasperi hield te Rome een rede. waarin hij o-m. zei de: .,De Christen-Democraten hebben geweten, hoe recht 'en orde tijdens de verkiezin gen te verzekeren en zullen weten, hoe de hoogste eisen tot sociale rechtvaardigheid voor het Italiaanse volk te bevredigen". In de loop van zijn rede zeide de Gasneri nog. dat het volk een actie verwacht te gen werkloosheid en een orogramma van landbouw hervorming ..Dit alles zal uitgevoerd worden, doch op één absoluut noodzakelijke voorwaarde: handhaving der vriiheid. eerbied voor de vril heid en een geest van onaf hankelijkheid. Het Italiaanse volk moet vrii ziin. over zijn eigen lot te beslissen. BRAND IN MILAAN WoensdagavondTs"brand uitgebroken in het hoofd, kwartier van de Communis tische Partij te Millaan. Vol gens geruchten te Milaan zou een poging gedaan zijn om 't gebouw der Communistisch Partij in brand te steken. BIJ DE WEST-EUROPESE UNIE? Het is waarschijnlijk, zo meldt Reuter, dat de oone. ming van Italië in de West- Europese Unie zal worden besproken, wanneer Zater dag te Londen de permanen te organisatie van de Unie haar eerste vergadering houdt. In diplomatieke kringen gelooft men, dat de overwin ning der anti-communistische Dart ij en in Italië de weg vrij heeft gemaakt voor aanslui ting. is het 4 jaar ge leden dat de eerste Ne derlandse stad op Nw. Guinea werd bevrijd; vertrekt Henriët- te Davids naar de Ver enigde Staten; .t.... bestaat het fan* farecorps „Ons Genoe gen" te Kapelle 40 jaar. Verduistering uit nalatenschap van gesneüvèlden. De auditeur militair bij de krijgsraad te 's-Gravenhage eiste een jaar gevangenisstraf en ontslag uit de dienst tegen de 1ste luitenant F. H. uit Utrecht, die er van beschul digd wordt, dat hq in de jaren 1944 en 1945 gelden uit de na latenschap van twee gesneu velde vlieger» en een officier had toegeëigend. Beklaagde ontkende. Import echter niet zeker. Het vleesrantsoen verkeert momenteel niet in direct ge vaar. Dank zij 'n ruiltransactie met België, kon ons land de beschikking krijgen over hoe. veelheden schapenvlees. Daar naast zal i België ingevroren vlees leveren. Voorts zal nog Argentijns vlees worden gé- importeerd. Volledige zeker heid van import en daarmede van een ongéstoorde vleesvoor ziening voor de maanden Mei en Juni, is er evenwel nog niet. De partij ReshevskyKeres uit de dertiende ronde, die Maandagavond afgebroken werd, eindigde na 65 zetten in ,een overwinning voor Ke. res. NOG VIER BABIES ERNSTIG ZIEK. Maatregelen genomen Naar aanleiding van de berichten over het uitbre ken van maagdarmstoornis sen, aan boord van het troe pentransportschip „Volen dam" heeft het A.N.P. zich tot de directeur van het ver keerswezen. generaal-majoor A. H. Nijhoff en de chef 'van de geneeskundige dienst van de koninklijke landmacht, generaal-majoor dr. F. Dau- benton. gewend voor nadere informatie over de oorzaak en de huidige ontwikkeling van deze ziekte aan boord van het schip. Generaal-majoor Njjhoff chetste de gang van zake» bij het vervoer van troepen van en naar Indië en van eva- cue's uit Indië. VOLDOENDE VOEDSEL. Op de heenreis waren 2400 militairen aan 'boord van de „Volendam". nu op de terug reis slechts 650 personen. Voor de aanvang van de reis was gezorgd voor voldoende babyvoedsel. De eerste berich ten over maagdarmstoornis- verschijnselen. kwamen vorige week binnen. Het bleek, dat er toen reeds tien babies gestor ven waren, n.l. 8 kinderen van K.N.I.L.-personeel, een kind van een militair van de K.L. en een baby van een marineman. Volgens het laatste tele gram, dat van de „Volendam" ontvangen is, werden op 19 April geen nieuwe gevallen gemeld, op 20 April twee. Iri totaal zyn er nog,vier babies ernstig ziek. De ouders van al deze kinderen, twee uitge zonderd, bevindeu zich aan boord van de „Volendam". DE HYGIËNE. Generaal-majoor Daubenton verklaarde vervolgens. dat door de geneeskundige dienst in samenwerking met het di rectoraat verkeerswezen al het mogelijke gedaan wordt voor een zo groot mogeljjke hygiëne aan boord van de troepentransportschepen. Dé juiste gegevens over de ziekte zijn nog niet bekend, maar men w\jt het optreden van ziektcverschqnselen aan het feit, dat door een verza meling van niet gezamenlijk opgevoede mensen een ver hoogde virulentie ontstaat. De „Volendam" die de autoritei ten reeds meer zorgen heeft gebaard, ookin 1946 kwamen er maagdarmstoornissen voor en in 1947 typhusgevallen. is echter voor het vertrek uit Indië grondig gedesinfecteerd. Alleen een tot het uiterste op gevoerde hygiëne kan ziekten voorkomen. MAATREGELEN Ondertussen zijn tal van maatregelen genomen, om de „Volendam" te hulp te komen. Geneeskundig personeel is van de „Grote Beer" op de „Vo lendam" overgestapt om de aanwezige geneeskundige staf te assisteren, terwijl verder per K.L.M.-vliegtuig de Haagse kinderspecialist dr. H. Broeke- ma, dank zij de medewerking van de Egyptische legatie in Nederland, Maandagmorgen naar Egypte vertrokken is met medicamenten en extra- voedsel voor zieke babies. Ra dio-I Jmuiden probeerde twee maal daags contact te krijgen met de „Volendam" voor na dere gegevens. HIJ LEIDDE TWEE ORGANISATIES. De vierde zittingsdag io het proces tegen van der Waals brengt in de morgen een der belangrijkste illegale groepen, het „Nationaal Comité", voor het voetlicht. Getulgè Schreleder wordt allereerst verhoord over het con tact, dat deze met het Nationaal Comité kreeg. Het Eng- land-Spiel werd voornamelijk ook gespeeld om te trachten het „Nattonatd Comité" te benaderen. Het eersto contact punt vormde een foto van twee ldnderen. Arrestaties in Vlissingen. Schreleder begint dan een van zijn nu reeds bekende uit eenzettingen te geven over de stand van het Englandspiel in begin 1942. Hij zegt uit het hoofd op de namen van agenten, die in dat jaar in zijn handen vielen. Een zelfde systematische uiteenzetting volgt voor het jaar 1943. Terugkomend op de foto ver telt Schreleder, hoe een vol- fende radioboodschap uit Lon en opdracht gaf met de foto naar een adres in Amsterdam te gaan, waar materiaal moest worden gehaald. Van der Waals ging erop af en bleek bij een der leden van het Nationaal Comité te arriveren. HJj hoorde daar, dat Koos Vorrink, die als belangrijkste figuur gold, zeer voorzichtig werkte en zelfs voor eigen kring moeilijk te benaderen was. VORRINK. Het gelukte van der Waals Vorrink van zijn soliditeit te overtuigen. Koos Vorrink zond door be middeling van van der Waals uitgebreide telegrammen over het doel van het Nationaal Comité naar Engeland, tenein de daarop goedkeuring te ver krijgen. Vorrink wilde J. van Tijen naar Engeland laten gaan. Op weg daarheen werd van Tyen gearresteerd. Op hem werden belangrijk materiaal en politieke gegevens gevon den, „en wat voor mij het be langrijkste was", aldus Schrei- eder, „een nauwkeurige om- De onderhandelingen te Djocja. Uit een communlpué, dat de Commissie voor Goede Densten te Batavia uitgaf, blijkt, dat er drie nieuwe sub commissies ingesteld zijn, ten eerste voor het behandelen van de federatie en de Ne derlands-Indonesische Unie, een voor defensie en binnen landse veiligheid en een voor pcblisciet-procedure. Van Nederlandse zijde is reeds een document inge diend betreffende de struc tuur van de Nederlands-Indo nesische Unie. Matzes en toast bonvrij. Met ingang van heden zijn matzes en toast zonder bon verkrijgbaar. De vervaardi ging van deze producten ii beperkt, zodat het niet moge- Hik is ongelimiteerde hoe. veelheden te kopen. Zeeland in de nieuwe dienstregeling Op 9 Mei, treedt de nieuwe dienstregeling der Neder landse Spoorwegen In werking. De eerste van de 550.000 exemplaren tellende» oplage van het spoorboekje zjjn reeds van de pers en Woensdagmiddag heeft de directie der N. S. tijdens een bespreking in haar hoofdgebouw te Utrecht de veranderingen bekend gemaakt. Verandert er veel? Gaan we weer een flinke stap vooruit? Helaas moeten we deze vraag ontkennend beantwoorden. Wel is het aantal treinkilometers per dag met 1520 op gevoerd en konden hier en daar enkele verbeteringen wor den aangebracht, maar zoals de president-directeur, ir. F. Q. den Holander, zeide er komt geen wiel bU en aan het voornemen om met Ingang van 9 Mei weer enkele belangrij ke baanvakken met electrisch materiaal te gaan berijden, kan ook geen gevolg worden gegeven. ZEELAND. Zeeland krijgt, gelijk wij enige t\jd geleden reeds be richten, één niet onbelangrijke verbetering: de ochtendtrein van 6.18 van Vlissingen, welke tot dusver niet verder dan tot Roosendaal reed, wordt nu doorgevoerd naar Rotterdam, waar verder aansluiting in de richting Den HaagAmster dam wordt gegeven. Eén vroege verbinding met Holland meer dus. Daar tegenover staat dat de lokaaltreinen tussen Vlissin gen en Kruiningen v.v. ter be sparing op het aantal trein kilometers opgeheven moesten worden behalve een enkele op Zaterdag. Dit verkeer, dat in derdaad niet groot was, zal door de bussen moeten worden opgevangen. Voor 'Tholen is nog van be lang een kleine uitbreiding van het aantal treinen tussen Bergen op Zoom en Roosen daal. MATERIEELPOSITTE. Wat de personenrijtuigen betreft, is het dus inderdaad zo, dat er voorlopig geen wiel bijkomt. We moeten het dus stellen met 102 stalen en 479 houten rijtuigen, die thans ir bedrijf zjjn (vóór de oorlog in totaal pl.m. 1400), Men vraagt zich ook wel al of er althans aan het in ge bruik zijnde materiaal niei wat opgeknapt kan worden De Spoorwegen staan hier voor een moeïlqke keuze: ver betering van het tegenwoordi ge materieel óf nog een paar jaar de tanden op elkaar en bouw van nieuw, modern ma terieel De Spoorwegen heb ben gekozen voor het laatste! De minister heeft enige we ken geleden reeds aan de Ka mer medegedeeld, dat het electrificatieschema niet vol gens plan uitgevoerd kan wor den. UtrechtAmsterdam UtrechtArnhem worden pas in het najaar electrisch en ArnhemNqmegen waar schijnlijk zelfs dén nog niet. En ook UtrechtBaarn moest een paar weken uitgesteld worden. Voor EindhovenMaastricht Heerlen rekent men 10 Mei 1949 en voor Brabant najaar 1949. Wat de electrificatle van Zeeland betreft, verzekerde ir. den Hollander nogmaals, dat de Zeeuwse ljjn alle aandacht van de directie heeft. Maar zelfs met dleselelectrische ma terieel zal het toch zeker nog wel twee jaar duren. Op het ogenblik wordt ge- experimenteerd met een nieu we motor in een vijfwagenstel. Slaagt deze proef, dan zullen er zo twaalf vijfwagenstellen en dertig driewagenstellen be drijfsklaar gemaakt worden. Maar dat kost tijd Electrische locomotieven ko men voorlopig maar in zeer 'eperkte mate in gebruik op 'c trajectenjDen Haag en Rot- srdam—UtrechtArnhem. Op onze vraag, deelde de di- ectie nog mede, dat het op '.et ogenblik niet mogelijk is le wachttijden van de Zeeuwse reinen te Roosendaal te ver korten. Natuurlijk kan men daar wel eerder wegrijden, maar dan kloppen in verband met het enkele spoor de krui singen met andere treinen niet meer en zou men toch moeten alle krachten geworpen oJ> de gaan. „boemelen". Zodra er voor deze lijn zwaardere loco motieven vrij komen en er dus sneller gereden kan worden, kan ook de wachttijd in Roo sendaal belangrijk verkort worden. Dan snijdt het mes ineens van twee kanten DE „ZEELAND". En dan de Mij. „Zeeland". Daarover wilden de heren van de Spoorwegen niet te veel zeggen. Uit de spoorweg- dienstregeling blijkt, dat de dagdienst nóg van Hoek van Holland met ingang van 31 Mei tevens een dage lijkse wordt (ook op Zondag), maar over werkzaamheden in Vlissingen in verband met de terugkeer van de „mailboten' wilde de heer den Hollander maar .één opmerking maken „Als het om de „Zeeland' gaat, zullen wij er in elk geval eerder zijn dan de Zeeland zelf!" Voorts vestigde de directie er zeer nadrukkelijk de aan dacht op, dat als resultaat van zeer prettige besprekingen met België nu voor het eerst ook de lijn in Oost Zeeuwsch Vlaanderen in het N.S.-net is opgenomen. De Spoorwegen hopen ook dit deel van ons land zo goed mogelijk te die nen. INTERNATIONALE VERBINDINGEN. In het algemeen zitten er in het binnenlands verkeer weinig veranderingen yan be. tekenis. De rijtijden op Am sterdam—Alkmaar—Den Hel der, kunnen wat verkort wor den, evenals die op Zwolle Emmen. De dienst ondergaat overigens de gebruikelijke zo- meruitbreiding, maar daar blijft het vrijwel bij. Anders staat het met de in. temationale verbindingen. Door de vereenvoudiging der douane-formaliteiten wordt op het traject Amsterdam Parijs dat ook in beide rich- U1U 41lUV uur tingen een nieuwe verbinding kerke weg kan. krijgt plm. 45 minuten ge wonnen. Nieuw is ook de ver binding Den HaagBrussel Luxemburg—Bazel v.v., terwijl op andere internationale ver. bindingen kleine verbeteringen konden worden bereikt. AANSLUITING MET STREEKVERVOER. Er zjjn ditmaal voor het eerst besprekingen geweest, streeksgewijs oJ.v. de Ryksver- keersinspecteur, om te komen tot een betere coördinatie van diensten met streekvervoer-on- dernemingen. Het waren heel prettige besprekingen, waar mede zeker een eerste stap op een goede weg ls gezet. Welk effect hieruit voor Zeeland geressorteerd is, zal pas kunnen blijken als ook de niéuwe dienstregelingen van bussen, trams en boten bekend zijn gemaakt. Men weet echter reeds, dat met name in Vlis. singen een veel betere aanslui ting tussen trein en boot is bereikt door het instellen van een starre vijf-kwartier-dienst met de ferryboot en daartus sen een andere boot in aan sluiting op de treinen. Deze verbetering staat reeds in het spoorboekje, maar gaat in op een nader bekend te maken datum, zodra de aanleg plaatsen voor de ferryboot ge. reed zijn. Ook de bootdiensten Krui ningen— Perkpolder en Hoedc- kenskerkeTerneuzen. staan weer in het spoorboekje en als nieuweling nu ook Goes-Katse veerZierikzee. Voor Hoede- kenskerkeTerneuzen zijn er belangrijke veranderingen. Voer de boot tot dusver elke dag vier maal heen en weer, dit wordt nu op werkdagen zes maal. 's Zondags drie maal. waarbij men in de week nog om 20.50 uur uit Terneuzen, en om 21.50 uur uit Hoedekens- schrqving van het werk van het Nationaal Comité.. Van der Waals had mij ook eens mel ding gemaakt van het feit, dat van Tijen het plan had ge had bij een bezoek aan de Fok ker-vliegtuigfabrieken Goering te ontvoeren naar Engeland." DE FOKKEP DIRECTEUR. De heer J. van Tijen, direc teur van de Fokkerfabrieken, wordt als eerste getuige ge hoord. Van Tjjen is zonder vorm van proces naar Duits land gevoerd en heeft 2Vz jaar In concentratiekampen doorgebracht. Koos Vorrink legt dan zijn getuigenverklaring af. Reeds vroeg is hij in de illegalitèit gegaan. Vele politieke figuren waren in het Nationale Comité verenigd.- „Zowel ik als myn kamera den, die gearresteerd werden, zyn pas enige tyd later tot de ontdekking gekomen, dat van der Waals ons had verraden," zegt Koos Vorrink. „Ik kon begrjjpen, dat de Duitsers wilden weten, wat wij uitspookten, maar van der Waals was een provocateur. En het plan voor de nieuwe organisatie, dat wij met hem zelf ontwierpen, was op zijn instigatie tot stand gekomen. Dit heeft men ons later ook niet aangerekend. Ik werd zeer correct verhoord door de Duit-, sers, dat moet ik toegeven". Van der Waals komt voor de eerste maal aan het woord. „De verklaringen van de Nederlandse getuigen zijn in de hoofdzaken juist", zegt hij, Hij geeft toe alle arrestaties jn deze zaak te hebben ver oorzaakt. DE DIENST WOL 's Middags wordt Schreleder gehoord in de zaak van de „dienst Wim", waarvan de werkzaamheden zich ook bui ten de - grenzen uitstrekten. Schreieder was bekend met het bestaan van deze organi satie. Wederom was het een radiobericht, dat de S.D. op het spoor hielp. Allereerst leidde het naar Bergen op Zoom. Van der Waals werd er op af gestuurd. Het bleek, dat zekere Jliten in Bergen op Zoom contact had met de „dienst Wim". De chef daar van was de Belg Gaston van der Meerschen. De opdracht die aan van der Waaln gegeven werd, was als gewoonlijk zich In to dringen in de organisatie te Bergen op Zoom, hetgeen namen ople verde yan personen aldaar en in Vlissingen en Apeldoorn. Een bijeenkomst van velen van hen te Apeldoorn, door van der Waals georganiseerd, bood de gelegenheid tot gevangen neming. Getüige Jüten uit Bergen op Zoom vertelt dat hij ne gen maal de legitimatie van Anton „van der Wilde" door kreeg, driemaal over radio- Oranje, driemaal over de B.B. C. en driemaal over de Belgi sche zender. ARRESTATIES IN VLISSINGEN. Van der Waals ontkent de arrestaties van C. Grocn- djjk te Vlissingen en van D. J. van Tuyl. Schreleder verklaart aan van der Waals opdracht te hebben gegeven de arresta ties in Bergen op Zoom en Vlissingen te verrichten, doch weet niet precies of van der Waals er bij is geweest. ZWEEDSE REIS. der Waals' verblijf in Van Zweden in Sept '43 wordt ver volgens onder de loupe geno men. Van der Waals wordt in de- kwestie gehoord en ge vraagd wat het doel was van zijn Zweedse reis. „Schreieder droeg mij op contact te leg gen tussen Stockholm en Ne derland en zo belangrijke ge gevens te krijgen". „Voor mij was deze reis aan leiding hem op non-activiteit te stellen met uitzondering van een enkele kleine op dracht". verklaart Schreieder. DE VOORSPEL T WARM. Geldig tot Donderdagavond- Warm weer. In het Zuiden en Westen van het land tij del uk meer bewolking met olaatselijk enkele regenbuien Hier en daar met onweer. Matige wind tussen Oost en Zuid.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1