PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Grote overwinning voor de Gasperi England-Spiel toch aan de orde Mevrouw Roosevelt in Nederland BILT De Sloe-inpoldering Communisten overal ver in\ de minderheid Weer een atoombom geworpen. Zware mijnexplosie in Frankrijk. IN MEI MEER KAAS. Tien babies gestorven op de „Volendam". Prinses Juliana bij de plechtigheid inde Ridderzaal 191e Jaargang - No. 92 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg. Drukkerij Fa. F. van de Velde Jr. Vlisslngen. Dit blad Dinsdag 20 April 1948 ABONNEMENTSPRIJS: 25 ct. per week: 3.20 per kwartaal: franco per post 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent --- verschijnt dagelijks, ADVERTENTIEPRIJS' 12 ct per Sfa"«..op Zon- on Aigomoen WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN JL Christelijke feestdagen. Giro nr 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaux gevestigd te Vlissingen: Walstr. 58-60, teL 10 en 51 - Middelburg: LondenseKaai 29. tel 2077 en 2924 - Goes: L Vorststr. 55. tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Gratamastr 3. tel 102 Terneuzen: Brouweriistr. 2 - Zierikzee- Nwe Bogerdstr C 160. tel 2C. ITALIAANSE VERKIEZINGEN De'eerste uitslagen van de Italiaanse verkiezingen wijzen' op een grote overwinning voor de Christen Democraten van de Gasperi. Vrijwel overal, zowel in het industriële Noor den, in Rome als op Cicilië bleef het communistische Volks front ver achter in Rome was vannacht het resultaat van 632 van dc 785 k'^c Vstricten: Christen-democraten 147.094 Volksfront 125.021 Gematigde socialisten 53.479 De algemene indruk is, dat het Volksfront veel stemmen heeft verloren aan de rechtse socialisten van Saragat. De Christelijk.democrati sche leiders waren al spoedig zeer positief in hun verkla ringen. De secretaris van de Chr Democratische partij, Picconi, verklaarde Maandagavond: „Dit is een overwinning zonder weerga. Wij hadden niet gedacht, dat zij groot zou zijn. Dit betekent dat de democratie in Italië is gewaarborgd en geconso lideerd". Mario Scelba. de Italiaanse minister van binnenlandse zaken zeide tegenover een con-esoondent van Reuter: „De resultaten van de verkiezingen betekenen een overwinning van de democratische geest van het Italiaanse volk". VREUGDE IN ROME- Grote massa's blokkeerden in een ommezien de hoofd- strat, toen omstreeks zes uur de eerste gedeeltelijke uitslagen via de luid sprekers werden bekend ge maakt. Hoewel de beschikbare uit slagen nog slechts een zeer klein percentage van de 24 .millioen uitgebrachte stem men uitmaakten was er een stemming, alsof een grote overwinning van de Christe lijk Democratische Partij reeds verzekerd was. Inderdaad spraken alle uit slagen van een grote en soms vërnietigénde nederlaag van Eerste proef na Bikini. v Officieel is bekend ge maakt, dat op de Atol Eniwe- tok in de Stille Oceaan een proef is genomen met het atoomwapen. De thans genomen proef is de eerste sinds 1946, toen op Bikini een experiment werd uitgevoerd. Om veiligheidsre denen wordt de datum van de jongste proef geheim ge. houden. In de na de proef uitgege ven verklaring wordt alleen gesproken van ..een atoom wapen". Volgens het officiële rapport zullen de weten schappelijke en technische onderzoekingen van de grond in de streek, waar de proef genomen is, nieuwe belang rijke gegevens aan de hand doen en een ruimer begrip geven van de verschijnselen der kernsplitsing voor het gebruik van atoomenergie voor vredes. en militaire doeleinden, Botsing boven Berlij'n was een ongeluk. Het Britse hof van onder zoek. dat zich heeft bezig ge. houden met de oorzaken van de botsing tussen een Brits Viking-vliegtuig en een Sow- iet-jager op 5 April boven Berlijn, maakt bekend, dat er „geen reden is om aan te nemen, dat de botsing 'iets anders is geweest dan een ongeluk". Bevin heeft in het Lager huis medegedeeld, dat Enge land schadevergoeding zal vragen. Het hof wijt de botsing aan de Sowjet-piloot, die naar de mening van het hof de regels niet in acht heeft genomen. Reshevsky Keres afgebroken. De partij ReshevskyKeres, die door de ziekte van Res hevsky niet eerder gespeeld kon worden, vond Maandag plaats en werd n§ de 41ste zet in ongeveer feltyke stelling afgebrokM. het Volksfront. De voor de regeringspartij gunstige re sultaten' werden met iuid ge juich ontvangen en men zag mens op straat elkaar om. heizen van vreugde. WORDT TOGLÏATTI VERVANGEN. Volgens een door „II Tempo" aangehaald gerucht zou Pal- miro Togliatti als' Jeider van de Italiaanse Communistische Partij vervangen worden door Rugero Grieco, lid van het Centrale comité van de partij. Tiberias heeft een Joodse regering. In de stad Tiberias heeft de Haganah een „onafhanke lijke Joodse stadsregering' geproclameerd, nadat de ge hele Arabische bevolking on der militaire leiding was ge- evacueerd- De Algemene Vergadering der Ver. Naties heeft met 44 stemmen vóór en 10 onthou dingen de kwestie der toe komstige Palestijnse regering terug verwezen naar de poli tieke commissie- De Engelse regeririg heeft haar onderdanen in Palesti- ifa aangeraden zo spoedig mogelijk het land te veria, ten, daar zii na de beëindi ging van het mandaat op 15 Mei geen verantwoordelijk heid op zich kan nemen voor hun veiligheid en hun bezit tingen. Twee voetballers door bliksem gedood. Tijdens een wedstrijd tus sen twee Engelse legerelftal- len. Maandagmiddag te Ai- dershot gespeeld, brak plot seling een hevige onweers bui ios. Een geweldige blik semstraal schoot op een gege ven moment over het speel veld met het gevolg dat vele spelers en de scheidsrechter toegen de grond sloegen. Toen men van de eerste schrik bekomen was. bleek REEDS ELF DODEN. Driehonderd mijnwerkers werden ingesloten in een ko lenmijn bij Lens in Noord- Frankrijk na een zware ont ploffing ondergronds.- De myn bevindt zich in de plaats Sal- laumines. Het aantal doden zou 20 be. dragen en het aantal gewon den 30. Tot nu toe zyn elf ly- ken geborgen. In de mjjn zijn nog 96 mijnwerkers opgeslo ten. Uit Parijs wordt bloed- plasma aangevoerd. Bij de in gang van de mijn verdringt zich een dichte menigte. Vermoedelijk is de ramp ver oorzaakt door de ontbranding van mijngas of kolenstof. Zondagmorgen werd te Groenlo een clandestiene ra-1 diozender opgespoord welke vernield. Aan regelmatig op Zondagmorgen en gewassen uitzond. I aangericht. In de week van 27 April tot 1 Mei zal aan de houders van a, b en c-kaarten een extra rantsoen kaas van 50 gram beschikbaar worden ge steld. Veertien dagen later zal wederom een extra irant- soen kaas van 50 gram aan dezelfde leeftijdsgroepen wor den verstrekt, een en ander dank zy een ruime kaaspro ductie. De in deze tijd van het jaar geproduceerde kaas leent zich niet voor bewaring van lange duur, zodat het niet mogelijk is voorraden te vormen. Met Pinksteren weer spijsolie. In de bonnenlijst, welke in de week van Pinksteren zal worden bekend gemaakt, zal een bon voor alle leeftijds groepen worden aangewezen voor het kopen van 120 gram spijsolie. In verband hiermede wordt nogmaals een beroep gedaan op het publiek om ledige spijsolieflessen in te leveren- NOODWEER IN VENRAY. Maandag heeft zich boven Venraay een geweldige- regen en hagelbui ontlast, die zeer zware overstromingen veroor. zaakt heeft, stukken straat en trottoirs wegspoelende. Een der pleinen van het stadje, dat pas was aangelegd, is geheel Op het naar Nederland' terug kerende troepenschip „Volen dam" hebben zich onder de kinderen (babies) uit repatri ërende militaire gezinnen ern stige darmstoornissen voorge daan. waarvan helaas 10 met dodeljjke afloop. Van het hospitaalsehip „Grote Beer" is in de Indi- scho Oceaan geneeskundig per soneel ter aanvulling van de medische dienst aan boord van de Volendam" overgegaan. Verdere maatregelen tot medi sche hulpverlening worden nog getroffen. Geen verhoging van de benzineprijs. In verband met het gerucht, dat de benzineprijs in Neder land met ingang van 1 Juli a.s. met negen cent zou wor den verhoogd, deelt het direc toraat-generaal van de prij zen mede, dat van een verho ging in de naaste toekomst geen sprake zal zijn. Montgomery „opperbevelhebber" van West-Europese Unie. De bij het pact van Brussel opgerichte militaire stafcom missie zal „iij de zeer nabije toekomst" te Londen bijéén komen. Men acht hét het - ,.c meest waarschijnlijk, dat veld- de fruitbomen maarschalk Montgomery „op- veel schade perbevelhebber" zal worden I van dc West-Europese Unie. PROCES VAN DER WAALS Duitsers controleerden radioverkeer met Engeland. Kolonel Somer in duel met de president. In het trieste licht van een regendag begon Maandagmorgen de derde zittingsdag in het proces tegen Anton van der Waals. Een interessante acte in het England-spiel was ditmaal aan de orde, voorzover dit althans Van der Waals raakt. Eerst werd Schreieder echter in de gelegenheid gesteld het zijne over het England.spiel te debiteren. Hij vertelde, hoe hij door de arrestatie van Louwes op 6 Maart 1942 in het bezit ge raakte van code,- radiover bindingen en zekerheidsco- den, zodat op 12 Maart het eerste radiogesprek volgde. Op 27 Maart werd de eerste agent uit Engeland na zijn „dropping" ontvangen. Andp. re arrestaties volgden snel daarop. „Van der Waals heeft nim mer radioverkeer met Enge- Boodschap tot de vrouwen. Maandagmorgen is mevrouw Eleanore Roosevelt in Ne derland aangekomen. Nadat zij om 8 uur per auto uit Brussel was vertrokken, arri veerde zij omstreeks kwart over negen aan de Belgisch Nederlandse grens bij Wern- hout, waar de Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, dr. H. B. Baruch', ter verwel koming aanwezig was. In een wagen van de Amerikaanse ambassade reed de weduwe van Amerika's oorlogsleider naar Den Haag. Prinses Juliana ontving mevr. Roosevelt op 't bordes, van het Huis ten Bosch, 'n Half uur later reden bei den in een Koninklijke auto naar de Ridderzaal, waar de huldiging namens de Neder landse vrouwen zou plaats vinden. Verschillende minis ters woonden de plechtigheid met hun dames bij. Vele deputaties van de vrouwen-organisaties, die bij het Nederlandse Vrouwen-co mité zijn aangesloten, vulden de zaal. Daaronder viel vooral een deputatie op van vier dames in Friese klederdracht, dat 9 spelers min of meerdie ter rechterzijde van het ernstig wafen gewond. Zij I podium had plaats genomen, werden naar een ziekenhuis en tijdens de plechtigheid vervoerd, waar inmiddels 21 mevr. Roosevelt een oud van hen zijn overleden. I Friese zilveren kop aanboden. Door het orgel begeleid zong Jo Vincent onmiddellijk nadat allen gezeten waren, „Where 'er you walk", aria uit „Semele", van G. F. Han del. TOESPRAAK VAN MEVR. ROOSEVELT Na een begroetingswoord door mej. mr. M. A. Teile gen, presidente van het Ne derlandse Vrouwen-Comité, richtte mevrouw Eleanor Roo sevelt zich met een boodschap tot de Nederlandse vrouwen. Mevrouw Roosevelt zei blij te zijn, dat het plan-Marshall werd aangenomen. Dat toont aan, dat het volk der Ver. Saten niet het gevoel heeft, dat het eigen land zo groot is, dat het zyn belangstelling alleen op het eigen land te richten heef». „Wij interesse- ren ons voor het welzjjn en de goodwill van Europa." Dit betekent, dat het Ame rikaanse isolationisme voorbH is. „Ons land wil geen enkel land in de wereld controleren. WH willen helpen, om dé goodwill en de economie van andere landen te verstevigen. Wij willen vrede, zoals ook de volkeren van an dere landen de vrede willen. Door het versterken der eco nomie van de verschillende landen zullen ook de Ver. Na ties sterker kunnen worden." Zij herinnerde er aan, dat zij elke dag een stuk in een der Amerikaanse bladen sojjrijft. Ook thans tijdens haar reis tracht zy nog meer dan anders te schrijven over de omstandigheden in de lan den. welke zij thans bezocht. „Een vrouw is soms meer gevoeliger, om de dingen te beoordelen, die de vrouwen móeten .doormaken. De Ame rikaanse vrouw wil helpen, door een beter begrip zal ec een nog grotere verstandhou ding kunnen komen." Sprekende over de hulp, die aan de kinderen over de gehele wereld gegeven wordt en nog zal moeten gegeven worden, wees mevr. Roose velt erop, dat dit een zaak is van bijzonder belang-, Ne derland is daar thans ook mee begonnen. Mevr. Roosevelt dankte ten slotte voor het welkom, dat haar gebracht werd en voor de gedachten, welke naar haar overleden echtgenoot zijn uit gegaan. Na deze boodschap van me vrouw Roosevelt, die met zeer grote aandacht en onder diepe stilte werd aangehoord, sprak mej. M. A. G. Ribbius. vice-presidente van het Ne derlandse Vrouwen Comité, 'n slotwoord. Hierna zong Jo Vincent „Abide with me", waarna de eregasten de Ridderzaal ver lieten. OP SOESTDIJK. Om tien voor half zes kwa men Prinses Juliana en me vrouw Roosevelt op paleis Soestdijk aan. De Prinsesjes Beatrix, Irene en Margriet begroetten de Amerikaanse gaste op het bordes van het paleis. Even later poseerde mevrouw Roosevelt tezamen met het gehele Prinselijk ge zin in de paleistuin voor een groot aantal fotografen en filmoperateurs. MEVR. ROOSEVELT. Noorwegen, wil geen pact met de Sovjets. „Noorwegen is en zal altijd een West-Ëuropese democratie blijven", aldus zeide de Noor- se minister van buitenlandse zaken, Halvard Lange, in een too»?raak tot Noorse officie ren. Met betrekking tot de be richten, dat de Sowjet-Unie Nooi*wegen zou kunnen polsen over een militair pact zeide Lange: „Wij geloven nu, dat de Sowjet-Unie dit niet zal doen. Mocht zij het echter wel doen, dan zijn wij ervan ver zekerd, dat het gehele volk het met de regering eens zal zijn, dat Noorwegen niet kan in gaan op enig bijzonder pact met de Sowjet.Unie". HET WACHTEN IS NU OP DADEN. De bezwaren werden bestudeerd. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben, overeen komstig de wet van 1904, aan de Minister van Ver keer en Waterstaat ver slag en tevens advies uit gebracht, zowel over de inpoldering In het Zuid- Slóe zelve als over de be zwaren, welke daartegen z^n gerezen. Dit stuk ligt thans voor een ieder ter inzage op 't femeentehuis van 's-Heer rendskerke, alsmede ter Provinciale Griffie. Gedeputeerden hebben de be zwaren, welke tegen de indij king van het Zuid-Sloe be staan, in drie hoofdgroepen verdeeld en wel: le. die betreffende de zee-' weringen der aangrenzende polders; 2e. die betreffende de af watering van deze en van de achterliggende polders; 3e. die van het verkeer te water en te land. VERLAGING DIJKEN. VAN Wat le betreft achten Ge deputeerde Staten het geen bezwaar, dat by de aanslui tingen van de nieuwe zeedyk op de bedijking van de Zuid- Kraaijertpolder en de Bnle- veldpolder, deze laatste be dijking op een gelijke hoogte als de zeedijk wordt ge bracht. ONVOLDOENDE AFWATERING. Er werd verder gevreesd, dat nA de bedijking, bij storm vloed, het water in het Sloe, dat met de Wester-Schelde in' verbinding zal blijven, ho ger zal worden opgestuwd, welke vrees Gedeputeerde Sta ten evenwel niet delen. Van de voorgestelde afwa tering punt 2verwach ten de besturen van de Nieu we West Kraaijertpolder, de Zuid Kraayertpolder en de Jacobpolder, evenals de be sturen van de afdeling Nieuw- dorp van de Z. L. M., de C. B. T. B. en de Land- en Tuinbouwbond, moeilijkheden, omdat zy de ontworpen afwa- teringssluis in de nieuwe zee dijk niet voldoende achten, evenals de breedte van de langs de nieuwe dijk te leg gen waterleiding. Zij hebben evenwel met ge noegen geconstateerd, dat in de, onder leiding van de heer C. Philipse, gehouden bezwa- renzitting, de deskundige van het Rijk, ir. Th. Heijblom, zich bereid heeft verklaard, deze bezwaren ernstig te on derzoeken. Hg deed de toezegging ii\ ieder geval de drempel van de sluis belangrijk lager te leggen en de waterleiding op enige afstand van de zeedijk te graven en te verbreden. Nochtans blijven Gedepu teerde Staten -het op prijs stellen, dat hiernaar nog een grondig onderzoek zal wor den ingesteld. VERDWIJNT DE HAVEN TE NIEUW- DORP? Verscheidene polderbestu ren, de gemeente 's-Heer Arendskerke, diverse land bouworganisaties, alsmede de Schippersbond, zouden de ha ven van Nieuwdorp willen behouden, die binnen de be dijking komt te liggen en die voor de streek van belang is. speciaal voor de afvoer van de landbouwproducten waarover de organisaties be langrijke cijfers noemen. Gedeputeerden zyn van me ning, dat de gedupeerden aanspraak kunnen maken op schadevergoeding, hetzij door het aanleggen van een nieu we haven of los- en laad plaats plders, hetzij door een uitkering in geld aan belang hebbenden. Door het vervallen van de haven zullen de vervoerskos ten immers stygen en dit zal de bedryfsuitkomsten druk ken. Nu, naar het Provinciaal bestuur heeft vernomen, een aannemer bereid schijnt, met gebruikmaking van het ma teriaal van de haven Nieuwdorp, een nieuwe los- en laadplaats te maken voor het betrekkelijk geringe be drag van 13.000,— en on geveer op de plaats waar de nieuwe zeedyk aan de Zuid Kraayertpolder zal aanslui ten, menen zij, dat dit de voorkeur verdient. In ieder geval zal, naar de mening van Gedeputeerde Staten, öf voor een 'nieuwe haven, öf los- en laadplaats gezorgd moeten worden waarvan niet slechts Beve- landse landbouwers, doch in de toekomst ook door de ex ploitanten van de Nieuwe pol der en enige Walcherse land bouwers gebruik zal worden gemaakt öf anders voor een schadevergoeding in geld. BEZWAREN TEGEN DE DUURDERE WEGEN. Omdat de afstand van de Zak van Zuid-Beveland met Walcheren, door de aanleg van wegen belangrijk zal worden verkort, waardoor een beduidende toeneming van t verkeer wordt verwacht over de wegen op Walcheren, zo als de Oostweg. de Tweede weg en de Kruisweg, welke op dit verkeer niet zyn bere kend, hebben Nieuw- en St, Joosland en de Oud Sint Joos- landpolaer, die deze wegen moeten onderhouden, bezwa ren. Zij verwachten namelyk niet alleen hogere onder houdskosten, maar zij vrezen ook, dat dan verbetering van deze polderwegen op de duur niet kan uitblyven. Het Gedeputeerd College komt nu met een nieuw voor stel. van Zij stellen nl. voor, in plaats- van het verkeer te leiden over een weg onder langs de nieuwe zeedyk, zoals is voor gesteld, dit te leiden over 'n weg, die gerekend van de N. W. punt van de zeedijk van de Zuid-Kraaijertpolder af ii N.W. richting loopt, en aan sluit aan de weg voor door gaand verkeer, welke midden door de nieuwe polder zal worden gelegd. Hierdoor zal ook het be zwaar van jhr. mr. H. de Ra- nitz, tegen de insluiting van de .boerderij „Sloeveer" tus sen drie dijken, komen te ver vallen. Bovendien bevinden zich gerekend van de haven van Nieuwdorp af tot aan het punt waar de Kruisweg op de Rijksweg komt, in die weg niet minder dan elf min of meer scherpe bochten, terwijl in het nieuwe voorstel een behoorlyke aansluiting van de wegennetten van Zuid-Be veland en Walcheren moge lijk wordt. NATUURSCHOON. Tenslotte blyken Gedepu teerde Staten te waken voor het natuurschoon. Zij dringen er bij de Minister met klem op aan voor de nieuwe zee dijk geen zand te onttrekken aan de zg_ „Kaloot", een ge bied van schorren met strand en duinen aan de Zuidpunt vanZuid-Beveland, onder Borssele, dat als één van de fraaiste natuurreservaten op welke lyst het voorkomt in deze provincie wordt beschouwd, terwijl de broed- kolonie van zeevogels aldaar wordt bewaakt door de stich ting Het Zeeuwse Land schap." Het woord is thans aan de Minister, die ondernemer is van dit voor Zeeland zo be langrijke werk. Aan de wetteiyke bepalingen voldaan, het wachten is opdaden. land gehad, als hij seinde, was het naar de Ordnungs. polizei", verklaarde Schreie der. SCHREIEDER IS TROTS- Hij vertelde dan met enige trots dat hem nooit uit En geland enig bericht heeft be reikt, dat hem schrik heelt aangejaagd. Slechts in het begin heeft iemand van de Ordnungspolizei een fout ge maakt, waarop Londen wel reageerde, echter zonder arg. waan te krijgen. „Er gebeurde in heel Ne derland niets wat liet radio verkeer met Engeland betrof, of ik wist het. De zender Al- blas liet ik staan, omdat ik de code kende", zeide Schreie der trots. In totaal werden 53 agen ten gegrepen door de Duit sers. Kol. J. M. Somer verklaar de. dat 43 agenten door zijn dienst zijn afgeworpen, die nooit door de Duitsers zijn gearresteerd, terwijl er ra dioverbindingen zijn geweest waarvan de Duitsers niets wisten. GETUIGE LAAT WEINIG LOS. „Kunt u iets over de werk wijze van radio.Oranje mee delen?" vroeg de president- „Dat gaat niet, want ^ian zou ik mij in discifssies moe ten begeven, die de sfeer van dit proces niet raken". Pres.„Kunt u een verkla ring geven, waarom er in Londen nooit argwaan is ge rezen tijdens het „England, spiel"? Getuige: „Nee, ik ben geen hoofd van die dienst ge weest". Pres-: „We hadden dus eigenlijk een andere getuige moeten dagvaarden". Getuige: „Inderdaad". Pres-: „Er zal na de oorlog toch wel onderling besproken zijn, dat dergelijke dingen voorkomen hadden kunnen en moeten worden? Het gro. te publiek en ook het hof is daar onaangenaam door ge. troffen". Getuige: „Ik heb reeds in Londen daarover contact met de regering gehad. Verder kan ik er niets over meede len". VERRAAD BIJ EDE. De groep d'Aquin uit Ede kwam ook aan de orde. Schreieder was als steeds de eerste die gehoord werd. Hi.i vertelde uitvoerig hoe Van der Waals met de 12 a 15 le den van de groep contact kreeg en in opdracht van hem, getuige, ervoor zorgde, dat zii op 24 Juli 1942 bijeen kwamen in een huis te Ede. In het huis zelf bevonden zich S. D. beambten, die de binnenkomenden een voor een arresteerden en naar bo ven brachten, tot alle twaalf in de val waren gelopen. F. van Moorsel uit Eindho. ven. was een der slachtoffers, die getuigde. „Bij mijn verhoor", zeide hij, gaf de S-D. onomwonden toe dat Van der Waals een provocateur was- Men moest hun niet vragen, hoe ze over dergelijke mensen dachten. In tijden van oorlog waren ze echter nodig". Van der Waals vertelde, één keer werkelijk contact met Engeland gehad te heb ben. Hij wist. dat de groep d'Aquin in opdracht van Schreieder gearresteerd zou worden en gaf toe. de leden naar de villa in Ede te heb ben gelokt. (Ven ilg op oa^'na 2) Soldaat veroorzaakte vreselijke treinbotsing. Thans is gebleken, dat de schuld voor het vreselijk treinongeval in Engeland, waarbij 24 personen om het leven kwamen, ligt bij een soldaat, die aan dc noodrem trok om dicht bij huis uit de trein te kunnen stappen. Een tweede trein reed toen op de stilstaande met vermeld noodlottig gevolg. De soldaat heeft zich bij de politie aan gemeld. DE VOORSPEL T IETS MINDER ZACHT. Geldig tot Dinsdagavond. Bn na overal droog w. Zwakke b>t matige w overwegend tussen Noord Oost. lata minder zacht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1