Kappie en het Olifanten-kerkhof 5.50 Van der Waals was maar een instrument Mysterie Prinsengracht Bijzondere Politierechter KLANKEN 1ETHEI DIENSTMEIS1E FIRMA G. W. DENBQER HANDZETTER AGENT-INCASSEERDER Wagenpark van Haagse tram moest opgeblazen worden. De tweede dag van het proces te Rotterdam. getuige Th. Dob- In een ietwat rustiger sfeer «lan de cersto» dag, te donken aan het feit dat filmopera teurs en fotografen het veld hebben geruimd, ving Zater dag de tweede dag In het pro- 4oes tegen van der Waals aan. Als negentiende komt de weduwe van Th be, een lid van de illegale groep van Verstreden en Bur- Ser uit Amsterdam, voor. Van er Waals oaste ook hier zijn welbeproefde methode toe, be zocht de vrouw van Dobbe, be zwoer haar regelrecht uit En geland te komen en maakte 'n afspraak met haar ten behoe ve van haar man. Dobbe zelf heeft aan dezo afspraak ge volg gegeven, al waarschuwde zijn vrouw hem voor deze „En gelse agent". Van der Waals wordt zijn mening gevraagd over de ver klaring van de wed. Dobbe. Op enkele kleine onderdelen na Is hy lyt ermee eens. Hij heeft in opdracht van Schrei- eder gehandeld. EEN' INSTRUMENT. Schreieder geeft vervolgens een Uitgebreid exposé van de z&sJk tegen Dobbe, welke h|j als een onderdeel van de ge hele coutra-splonnage be schouwt. Van der Waals was slechts een instrument in zyn handen. Hij heeft er altfyl op gewezen, hoe onnodig het was arrestanten bij verhoren en arrestaties te mishandelen, „dit ls beneden het niveau van ons, „Krlminalisten". „Wie zonder mishandelingen geen bevredigendo verhoren kan af nemen, Is geen Krimlnallst". In de zaak van de Jood Cos- tima wordt als getuige Krimi- nalselcretaer J. Haubrock uit- Den Haag gehoord, die door Schreieder als zyn „stomste beambte" wordt geaualificeerd. Volgens Houbrock neeft van der Waals het huis van Costi- ma leeggehaald en. naar een andere getuige verklaart, ten eigen bate verkocht. „Dat is niet waar," zegt van der Waals, „Costima zelf had my verzocht zyn meubelen te verkopen en het geld aan zijn vader te geven." Een volgende zaak betreft de groep le Griep uit Den Haag en de groep van dr. Duuring uit Apeldoorn. In het oftfé van le Griep was van der Waals te weten gekomen, dat een groep van drie personen, onder wie Lassooy, van plan Tas het wagenpark m van de Taagse tram op te, blazen, 'an der Waals had Schreieder p de hoogte gesteld. Lassooy. verd op heterdaad betrapt? fan der Waals had voor de ttdbom gezorgd. Het gehele >lan van do vorm waarin de irrestatie zou geschieden was ioor Schreieder uitgedacht. INCIDENTEN. Ook de weduwe le Griep werd gehoord. Wanneer zy naar haar plaats terugkeert, tracht ze van der Waals een klap in 't gezicht te geven, (joch de parketwachter is haar ne$ even to vlug af en snik kend gaat zy zitten. De president schorst, nadat nog enkele getuigen gehoord zijn, de zitting tot Maandag ochtend. Als van dar Waals naar het trapje wordt geleld, dat naar het Huls van Bewa ring voert, gilt de weduwe van le Griep „vuile rove, moor denaar". En wederom moeten twee parketwachters haar vastgrijpen om to verhinderen, dat zjj de onaangedaan weg wandelende van der Waals zal aanvliegen. Kerknieuws Christelijk West-Europa antwoordt. Zondagavond 25 April half acht zal een grootse bijeen komst plaats hebben in de Albert Hail te Londen. Onder voorzitterschap van Lord Hal- lifax zal een campagne wor den ingeluid, die de christenen uit de landen der West-Euro- pese Unie wil verenigen om de de democratie van de W.-Euro- fese staten bedreigende mach- en een positief antwoord te geven. Sprekers op deze bijeenkomst zijn sir Stafford Cripps en voorts vertegenwoordigers uit Frankryk, Duitsland, Zweden, Denemarken, Italië, België en Nederland. Voor ons land zal spreken dr. E. Emmen, scriba van de Generale Synode der Ned. Hexw. Kerk. De samenkomst zal door de B.B.C. worden uitgezonden. JUBILEUM Ds. S. H. J. VOORS. A.s. Donderdag viert ds. S. H. J. Voors, geestelijk verzor ger van het Diaconessenhuis te Haarlem,zijn zilveren ambts jubileum. Ds. Voors werd 23 April 1895 te Heino, waar zijn vader toen predikant was, ge boren. Hij studeerde aan de R.U. te Utrecht en werd in 1922 candidaat in NoonflBra- bant en Limburg. 22 April 1923 aanvaardde de jubilaris zyn ambt te Opperdoes. In 1928 vertrok hij naar Zierik- zee en in 1932 kwam hy in Enschedé waar hy werkzaam is geweest tot 12 Oct. j.l„ toen hy zich aan het Haarlemse Diaconessenhuis verbond. In Opperdoes heeft ds. Voors een jeugdgebouw gesticht en in Zierikzee vooral aan kinder- zorg aandacht gegeven. In En schedé was hy president-cura tor van het Gem. Lyceum, J>raetor van de ring Enschedé, id en praeses van het classi caal bestuur van Deventer. De iubilaris heeft gistermorgen m zyn eerste gemeente te Op perdoes een gedachtenisrede gehouden en zal a.s. Donder dagmiddag van 35 uur in het Diaconessenhuis te Haar lem recipiëren. Limburgse Protestantendag. Ook dit jaar zal een Lim burgse Protestantendag wor den gehouden op de 2e Pink sterdag. Des morgens is er een dienst in de St. Janskerk te Maastricht. By gunstig weer zullen de deelnemers na af loop zich begeven naar een buiten, waarschijnlijk naar het oude kasteel Canne, waar een gezamenlijke koffiemaaltijd wordtgehouden, 's Middags wordt een lekespel opgevoerd, bij ongunstig weer zal dit in een zaal plaats vinden. NED. HERV. KERK. Beroepen te Delden (toez.) M. Hylkema te Kloosterhaar. Aangenomen naar Vlagt- 68. Door de luide .gil, die de maat gaf, keken Kappie en Keizer Napoleon Sneewwit meteen om en tot hun schrik zagen ze de maat trillend voor een grote leeuw staan. „Help! Help!" gilde de maat. „Wat moet ik doen!" „Ga weg, lelijke beessie!" riep de Kei zer. Hij pakte een tak en sloeg er mee naar de leeuw. „Hij ons zal opeet!" Kappie pakte^eveneens een tak en be gon ook te slaan. Maar de leeuw liet zich er niet door afleiden. Hy bleef vlak voor de maat staan en deed zo nu en dan zijn muil gevaarlijk wijd open. De maat kon van angst niets meer zeggen. Hij kreunde alleen nog maar- en durfde zich niet te verroeren- Keizer Sneeuwwit had het zo druk met slaan en het uiten van dreige menten 'dat hij er niet eens erg in had, dat naast hem, uit de struiken een tweede leeuw te voorschijn kwam! wedde (toez.) G. Colenbrander te EppenhuizenZandeweer. Beroepen te Zonnemaire (toez.) ds. S. P. de Roos te 's Heer Hendrikskinderen. CHR. GEREF. KERKEN. Beroepen te Huizen (N.H.) N. de Jong te Middelharnis. GEREF. GEMEENTEN. Tweetal te Aagtekerke J. B. Bel te Dirksland en T. Dorr- steyn te Opheusden. Beroepen te Aagtekerke J. B. Bel te Dirksland; te Enk huizen 'A. v. Stuyvenberg te Yerseke; te Oud-Beyerland D. L. Aangeenbrug te Dordrecht; te Tricht C.' v. d. Woesttijne te Ridderkerk. HET VAN DE FEUILLETON Tjeerd Adem» 28 De rechter-commissaris keek vragend naar dc arts. „Een partus," zei de dokter opstaande. „Ik hoop niet, dat Ik uw plannen verstoor, heren, maar ik kan deze vrouw niet laten wachten. Er is gevaar voor complicaties." „Een ogenblik, dokter!" riep de officier. „Was er, voor zo ver U bekend, nóg een medi cus in het gezelschap, of ie mand, die daarvoor misschien gestudeerd heeft?" „Dat is my niet bekend, mijnheer. Ik geloof, dat dit. niét het geval is, maar positief weten doe ik het niet. Heeft U nog iets te vragen?" „Ja," zei de officier. „Is U in het bezit geweest van een Zweedse dolk van vyf-en- veertig centimeter, of weet U iets van de herkomst van een dergelijk wapen?" De dokter fronste het voor hoofd en zweeg enkele ogen blikken. Toen haalde hij zyn brede schouders op. „Verwachtte U," vroeg hy, „dat ik zoiets als nagelmesje gebruik?" „Nog één vraag, dokter. Heeft U handschoenen by U?" „Ik heb ze in de zak van mijn overjas." zei de dokter. „Ik meen uit Uw vraag te kunnen opmaken, dat er geen vingerafdrukken op het wa pen zijn gevonden." „Ik bewonder uw combina tievermogen, dokter," zei de officier. „Wilt U verklaren, dat uw handschoenen de gehe le avond in uw jaszak zyn ge bleven „Ja, dat verklaar ik. Mag ik U er nogmaals op attent ma ken, heren, dat men mijn hulp als medicus nodig heeft?" „U kunt gaan, dokter," zei dc rechter-commissaris. „Wy stellen er prijs op, thans uw vrouw te horen." De dokter wierp een snelle blik op zijn horloge. „Kan ik daar nog even bn' blijven?" „Ik vrees, dat dit te veel van uw kostbare tijd zou vergen, dokter," zei de rechter-com missaris. Dokter Van Bremen deed n' forse haal aan zijn sigaret. „Ik moet U verzoeken," zei hij, „mijn vrouw zoveel moge lijk te sparen, zy is uiterst nerveus en het feit, dat de man, die zy zo goed gekend heeft hier vermoord is, heeft haar een psychische schok ge geven, waarvan ik de gevol gen nog niet overzien kan. U weet misschien, dat zij van avond enige ogenblikken bui ten bewustzyn is geweest." „Acht U het medisch onver antwoord, dat ik haar nu in verhoor neem?" vroeg de rechter-commissaris. „Neen, maar ik moet U ver zoeken, haar zoveel mogelijk te sparen. Zy mag geen ogen blik beseffen, dat U de indeuk heeft, dat ik..." „Dat beloof ik U," zei de rechter-commissaris. „Mis schien wilt U zelf zo vriende- lyk zyn haar te verzoeken even hier te komen." Dokter Van Bremen stond op en liep met vlugge passen naar de deur, welke hij achter zich sloot. „Mijnheer Cornelissen," zei de rechter-commissaris haas tig, „laat één van uw manne- a"es de dokter volgen. Ik wil, at hij de eerstvolgende da gen voortdurend onder toe zicht blyft." De hoofdinspecteur knikte en liep naar de deur, maar nog vóór hy deze bereikte werd ze geopend. Dokter Van Bremen liet zijn vrouw binnen. „Ik moet naar een patiënt, maar er staat een taxi voor, lieve," zei hij. „Ik geloof, dat de heren maar een kleine in formatie wensen." Mevrouw Van Bremen boog het hoofd en trad de salon binnen, waarvan de deur on hoorbaar achter haar werd gesloten. Toen de rechter-commissa ris, na de heren vluchtig te hebben voorgesteld, naar de vrouw keèk, die tegenover hem zat, verwenste hij meer dan ooit de onaangename taak, welke hem wachtte. (Wordt vervolgd.) TEXTIELPUNTEN EN TABAKSBONNEN De Bijzondere Politierechter te Middelburg deed de volgen de uitspraken: J. L. v. d. L., 26 jaar, chauf feur te "s-Gravenhage, had te Vlissingen uit het buitenland ingevoerd 14 kg. tabak en 100 boekjes sigarettenpapier, zon der in bezit te zijn van een geleidebiljet; 100 of 20 dagen. De 20-jarige koopman H. v. d. V., te Bergen op Zoom, had op 4 Maart 1948 te Driewe gen wit machinegaren voor handen zonder in het bezit te zyn van een daartoe vereiste vergunning, tevens was hy in het bezit van een hoeveelheid textielpunten, tabaks- en bo terbonnen, terwijl hy niet aan- nemelyk kon maken deze rechtmatig in voorraad te hebben; 30 of 10 dagen en 1 maand gev. voorw. met 2 jaar proeftijd en verbeurd verkl. A. J. P. v. S., 27 jaar, gros sier te Middelburg, was in ho ger beroep gekomen tegen een vonnis van de Tuchtrechter voor de Pry zen te Middelburg, bij welk vonnis hij wegens het te duur verkopen van rage bollen was veroordeeld tot 100 boete. In hoger beroep werd verdachte vrygesproken. Op 3 Februari 1948 werd door ambtenaren der Rijkspo litie onder de gemeente Zaa in slag een persoon aangehouden wegens het rijden zonder ach terlicht. Deze mail gaf op te zyn genaamd F. de R. te St. Jansteen. Daar' hij zich echter niet kon legitimeren werd ver moed dat hy een valse naam had opgegeven. By onderzoek werd in een der jaszakken een enveloppe aangetroffen waar op stond vermeld „aan D. F. H. te Stekene". Daar deze H. een der hoofdschuldigen was in de smokltelzaak contra H. de F. e.a., en nog steeds werd gezocht om te worden ge hoord, werd de man naar de Marechausseekazerne te Axel gebracht waar hij door een tweetal personen werd her kend als te zijn de 34-jarlge vlasbewerker D. F. H., gedo- micileerd te St. Jans|een, ver blijvende te' Stekene. Na con frontatie met enige getuigen gaf verdachte tenslotte toe op 19 Nov. en 24 Nov. 1947 tel kens een partij textielgoede- ren, welke door hem waren, binnengesmokkeld, te hebben afgeleverd resp. in de percelen bewoond door C. v. d. W. en H. de F. te Zaamslag. De Off. eiste tegen deze verdachte 4 maanden gevan genisstraf met aftrek voorar rest en opzending naar een Rykswerkinrichting voor de tyd van 1 jaar. Mr. A. H. Kuipers pleitte clementie en vroeg geen R.W.L op te leggen. Uitspraak conform de eis. Deze H. stond tevens te recht wegens het betreden van het bewakingsgebied, dat hem voor 6 maanden was ontzegd en waarin, hy, ondanks deze ontzegging enkele dagen was teruggekeerd. Eis 1 maand gev. Uitspraak 3 weken gev. Scheepvaartberichten Uit Vlissingen vertrokken: v. Gelder n. Londen; Glas haven n. Mittelfahrt; Reiger n. Goole. Gepasseerd n. Antwerpen: Grotekerk van Brisbane; Oleum uit zee v. Gent; Mizar uit zee v. Gent; Heron v. Charleston; Strybe v. Rotter dam; Blommersdijk v. New York. Gepasseerd v. Antwerpen: Grada n. Queensborough; Vi- da Kamö; Randkerk n. Marseille; Olwe n. Stroot; Bacchus n. West-Indië; Tilly ■n. zee. Schepen van en naar Indonesië. Van Indonesië: Sibajak pas seerde 16 April Gibraltar. Naar Indonesië: Karaton pas. 16 April Algiers; \Kota Baroe 16 April van Suez? Wil lem Ruys 16 April van, Suez; Groote Beer jass. 16 April Socotra-eilanden; Johan de Witt 16 April van Amster dam; Zeeman 16 April van Finisterre. UIT DE DINSDAG. Der Freischütsz, ouverture van Von Webér concert voor piano en orkest no. 4 in G, van Beethoven in het avondconcert van het Radio Philharmonisch orkest (H. II 20.12). De Vlaamse organist Flor Peeters speelt muziek van Vlaamse componisten (H. H 22.10). Hilversum I. 7 en 8 Nieuws; 8.45 Pablo Casals, cello: 9.30 Gram.; 10.35 Joe Petersen zingt; 11 Muziek uit de 18e eeuw; 12 A. E. J. van Epen- huysen, zang, Sas Bunge, pia no; 13 Nieuws; 14 Mevr. Ida de Leeuw v. Rees; 16 Gram.; 17 Dat kun jij ook; 17.30 Pierre Palla, orgel; 18 Nieuws; 18.30 Ned. Strydkr.; 19.15 Radio Filmkrant; 20 Nieuws; 20.15 Bonte Dinsdag- avondtrein; 21.30 Contact; 22.30 Beroemde liederenreek- sen; 23 Nieuws; 23.1524 Londens Philharmonisch or kest. Hilversum n. 7 en 8 Nieuws; 9.35 Serge Rachmaninoff, pia no en Fritz Kreisler, viool; 10.30 Schoolradio; 11.40 Ri chard Crooks, zingt liederen' van Collins Forster; 12.03 Lunchconcert o.Lv. Dolf v. d. Linden; 13 Nieuws; 14 Neder lands Kamerkwartet; 15.30 Cpnoertder jongeren; 16 De Zonnebloem; 17.15 Omroep Mannenkoor o.l.v. Carel La- out; 18.20 Sportpraatje door Jan Cottaar; 19.15 De piano concerten van Mozart; 20 Nieuws; 20.12 Radio Philhar monisch orkest; 22.10 Orgel muziek van de 15e fc/m 20e eeuw; 23 Nieuws; 23.15—24 Werken van Cesar Franck. ZON EN MAAN. 20 April. Zon: op 5.33, onder 19.46. Maan: op 15.44, onder 4.50. 20 April Vlissingen Temeuzen Hansweert Zierikzee HOOG WATER u. +NAP u. +NAP 11.44 1.92 12.11 2.13 0.04 1.89 12.49 2.24 0.25 1.15 13.07 1.51 LAAG WATER u. —NAP u. —NAP 5.34 1.97 6.15 2.20 6.44 2.34 6.15 1.63 17.54 1.80 18.37 2.00 19.09 2.15 18.47 1.38 Met blydschap geven wij kennis van de geboorte van ónze Dochter JACOMINA ELLINA. L.t.Z. n. J. A. ROBERS. E. M. ROBERS-- DWAR8HUIS. Vlissingen, 16 April 1948. Singel 69. Tyd. .St. Joseph ziekenhuis. Woensdag 21 April a.s verloven zich TOOS EL8LANDER en GIEL VAN BOXTEL. Middelburg. Vcerse singel 5 Kaatsheuvel, Kruisstraat 5. Gelegenheid tot feliciteren van 35 uur Veerse sin gel 5. J 1898 1948 j J Woensdag 21 April a.s. hopen onze gelief- j de Ouders, Behuwd- 1 en Grootouders, CH. RAS en M. RAS— VAN DE LUIJSTER, J de dag tc herdenken, dat zy 50 jaar geleden in het huwelijk traden. J Dat z|j nog lang ge- jij- spaard mogen blijven is de wens van hun dank- j bare Kinderen, Be- 2 huwd. en Kleinklndc- ren. Groede. 19 April '48. Kruisdyk. Wie vermist jonge Duitse herder, lichte kleur? Kap. aplon „Maison Cardon", Goes, Tel. 2652. Sfc -Ê" de dag te herdenken, dat zy vóór 45 jaar in het huwelijk traden. Zo de Here wil en zij leven, hopen op 24 X April a.s. onze lieve Duders, Behuwd-, Groot- Jjj en Overgrootouders HUISRECHT ROELSE en P1ETERNELLA WIELEMAKER, Voor de vele biyken van belangstelling, ons betoond bij de herdenking van onze 25-jarige Echtvereniging, zeggen wij allen hartelijk dank. J. P. BRAAM. J. BRAAM VAN DALEN. Lewedorp. Dat zy nog lang ge- spaard mogen blijven, is de wens van ons allen. ou«u. Gelegenheid tot feli. citeren op 24 April a.s. in de zaal van D. Wie- lemakcr, Dorpsplein, van half 4 tot 5 uur. Koudekerke, April 1948 Duinstraat A 202. Heden, Maandag 19 April, hoopt myn Pa- troon, de heer BERGSMA, zyn 75ste verjaardag j te herdenken. JAN.* Zoutelande. :t= jjc L. VAN KEULEN C. VAN KEULEN— CORBUN, zeggen, mede namens we derzijdse Ouders, harteiyk dank voor de blijken van belangstelling, vóór en bij hun huwelijk ontvangen. Middelburg, Zusterstraat 18 Terstond gevraagd een ARBEIDER, woning beschikbaar. M. A. GEELHOED, 's H. Arends- kerke. Voor direct gevraagd een net eeriyk Vereniging voor water- tourisme „SCHELDE". Algemene Jaarvergadering op Vrijdag 23 April a.s., des avonds half acht, in de bo venzaal van de heer KI- VIET, Badhuisstr. 8, Vlis singen, voor leden en be langstellenden. Opkomst dringend gewenst. HET BESTUUR. L. JOOSSE, Gróte Markt 8, Goes. Notaris J. L. HERTOGS te Middelburg zal Vrijdag 23 April 1948 te 14 uur (nm. 2 uur), in café Dek ker te Aagtekerke, voor de Erven wijlen dhr. SIMON WISSE Pz., in het OPENBAAR VERKOPEN 8 hectaren 40 aren 40 centiaren of 21 Gemeten 125 Roeden bouw- en wei land te Aagtekerke, aan de Aagtekerkse Straatweg, aan het Mölenwegeling, aan de Koekoeksweg en aan het Koekoekswegeling. In pacht by Mej. Wed. P. DEKKER tot roven oogst en 25 Nov. 1948 voor 1050 's jaars. Notltiën met kaart ver krijgbaar ten kantore van genoemde notaris, Hout- kaai 5. MEISJE. In prettige omgeving (fam. v. 3 pers.) te Amsterdam wordt gevr. net vertrouwd Werkster aamv. Hul. sel|jk verkeer. Goede verzorging. Hoog sal. Modehuls Marlène, P. C. Hooftstraat 78. Ondergetekende verklaart hiermede, dat zijn 3033 P.K. Deuz ruw-olie-motor, welke gedurende 2 jaar on der water heeft gestaan, in de reparatiewerkplaats van motoren en machines van de Heer J. P. KLAASSEN, Achtersingel 81-83, Middel burg, tot zyn volle tevre denheid is hersteld. J. LIEVENSE, Molenaar, Middelburg. Te koop gevraagd kinderfietsje, leeftyd 5 jaar. C. GELDOF, Noordweg 194, St. Laurens. Hotel DE ROSKAM te Weesp vraagt een net kamermeisje en een net keukenmeisje Intern. Schriftelijke sollici taties aan Hotel De Ros kam, Weesp, Tel. 268. B.z.a. beschaafde Duitse juffrouw als hulp in de huishouding, ln Vlissingen of Middelburg, Intern, in klein gezin, pen sion of hotel, kan zelf standig werken, desgewenst ook koken. Brieven letter Middelburg. Brieven letter W 6, bur. P.Z.C., Vlissingen. Ter overname aangeboden ,Rohyp".deeIname. Aantal spaardagen 53.000. Brieven letter S 3, bur. P.Z.C. Vlissingen. ORGEL te koop gevraagd. Brieven met prysopgaaf lett. T 4, Bur. P.Z.C., Vlissingen. Te koop Flat 500 van 1942, prima motor en banden plus reserve banden. Br. no. 308, bur. P.Z.C., Mid delburg. Te koop gevraagd Veerwagen lamoen. I. MINDERHOUD, B 24a, Westhoek, Aagtekerke. Gedemobiliseerde zoekt werkkring, in bezit van M. U.L.O.-diploma A, Handels avondschooldiploma, kun nende typen en kennis van boekhouden. Br. no. P 1, bur. P.Z.C., Vlissingen. Biedt z. a.\ bekw. MET SELAAR, P.G., op gunstige voorw. en goed zindel. kost huis. Brieven no. A 98, Bur. P.Z.C., Goes. Steenkolenhandel F. WT- BAUT Zn. N.V. te Vlis singen, vraagt voor direct een juffrouw voor de administratie. Brieven met opgaaf van leetyd en genoten onderwys aan bovenstaand adres: Bel- lamypark 22. Agentesse damesstoffen gevraagd voor verkoop aan particulieren. Br. no. 310, bur. P.Z.C., Middelburg. Monteur vraagt PENSION te Goes. Brieven A 100, Bur. P.Z.C., Goes. Ter drukker^ der Londense kaal 29, Middelburg, ls plaats voor een vormen-inslaander. B.z.a. nette werkster 2 3 dagen p. week. Brie ven: Agent P.Z.C., Koude kerke. Te koop mantelpakje, nieuw, m. 4042. ADRI. AANSE, Beursstraat 1, Vlissingen. Grote Levens-annex Variaverzekering-Maat- schappij vraagt voor spoedige indiensttreding een voor haar bestaande agentschappen te Vlissin gen en'Middelburg. Vast salé&is en provisie, terwijl tevens de mogelijk heid bestaat tot opname in pensioenfonds. Borgstelling wordt ver eist. Eventuële splitsing van het agentschap in twee agentschappen voor flinke personen, die goede bijver dienste wensen, kan worden overwogen. Brieven met uitvoerige in lichtingen lett. V 5, bur. P.Z.C., Vlissingen. Te ruil gevraagd 2e hands costuum, m. 52, voor iets anders. Koepoortlaan Middelburg. Te koop z.g.a.n. RUSTSTOEL. Ruyterlaan 50, Goes. Te koop zware biggen. J. M. MARINISSEN, Nieuw Prooyeweg, St. Laurens. Te koop kapokbed (1 pers.) met ledikant en ga bardine Falcon heren regen jas. Wijngaardstraat 45, Goes. bakeliet omhulsel sterker en zindelijker dan metaal longe Kerkstraat GQEÓ Nieuwe fuiken te koop, 80 mazen,^katoen, 16-draads. Br. lett. M 100, bur. P.Z.C., Vlissingen- Te koop z.g.a.n. guitaar. Braamstraat 50, Souburg. Kennismaking. Heer, 40 j., gescheiden (eiser) zoekt kennism. m. dame (3040 j.), opgew. karakter, weduwe of ge scheiden geen bezwaar. Br., liefst met foto, welke óp éerew. wordt geretourneerd, no. 309, bur. P.Z.C., Mid delburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 6