Schreieder arrangeerde een feest I.K.O.-Kinderactie 1948 Voedsel voor sterren van 50 naties De grenscorrecties Zierikzee, parel der Schelde Toen de vijftigste agent in Duitse handen gevallen was Honderdiwintig uur moordend kruisverhoor Geef een arbeiderskind 14 dagen vacantie Wat zullen de Olympische ploegen eten? TWEEDE BLAD PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG !C APRIL 1948 Schreieder begrijpt in het voorjaar van 1943 éigenlyk «elf niet, hoe alles zo goed kan big ven gaan. Hoe ter wereld is het mogelijk, dat de samenwerkende Engels-Ne derlandse diensten in Londen het 'radiospel, dat deze Bei erse politieman reeds met zestien zenders speelt, niet be grepen? Hoe is heli bestaanbaar, dat dit grootscheepse bedrog maand na maand ban doorgaan? Is er dan in Londen niemand, letterlijk niemand, die het verstand heeft om „de ongewoon-prachtige resultaten van dè verbindin gen en de droppings" met een critisch, analyserend ver mogen te benaderen? Is er dan niemand onder de En- grise radiospecialisten, die iets vreemds ontdekt aan de telegrammen, of is 'de Nederlandse dienst waarljjk zo mis dadig roekeloos geweest om geen bijzondere beveiligings panten vast te leggen in het radioverkeer met zijn agen ten? 8 Zeker Schreieder perst de geheimen uit de gevangenen. Hij mishandelt hen met Hij laat hen al leen maar geboeid op een stoel zitten in het felle licht van schijnwerpers. PTaten moeten ze, praten, Eraten! Niet slapen, niet ggen, niet rusten. Alleen maar zitten. Twintig uur, dertig uur, vijftig uur. Vijftig uur in een kruis vuur van vragen en zon der pauze om gewoon- menselijke behoeften te doen. Eten en drinken? Natuurlijk. Het gaat een beetje lastig, als je met één' pols vastgeketend zit aan een stoeltje zonder leuning, maar eten en drinken krijg je. Zo heb ben ze gezeten tegenover Schreieder en tegenover Ernst May en tegenover allerlei assistenten. Dagen en nachten in golven siga rettenrook en m het felle licht van electrische lam pen. Ieder uur is een eeuwigheid geweest, een eeuwigheid van louter el lende. Eén is er geweest, die honderd-en-twintig-uur op dat stoeltje zat, alvo rens hg op de grens van krankzinnigheid en dood begon te vertellenEen ander hield het zes-en-ze ventig uur uit en heeft toen, meer dood dan levend, ge sproken. Diep in zijn hart heeft Schreieder het grootste res pect voor deze mannen. Daar om heeft hij Berlijn er toe bewogen, hen niet te doen fusilleren. Ze blijven in leven. En ze worden goed behan deld, zodra ze maar gepraat hebben. IN ONZEKERHEID. En tofch leeft Schreieder in voortdurende onzekerheid. Deze mannen zullen toch in Londen wel een bepaalde be veiliging geleerd hebben? Een afgesproken woord, dat fout geseind moet worden. Een cij fer dat omgekeerd moet wor den doorgegeven. Of een zeer aparte woordgroepering, waar uit Londen weten kan, dat de agent gevangen zit. Wie zou in Londen de telegrammen opvangen De agenten zeg gen, dat dit deel van het werk in Engelse handen is. Leggen die Engelsen de te legrammen wel voor aan de Nederlanders? Of zijn ze in Londen allemaal gek gewor den? Schreieder begrijpt het niet, Giskes begrijpt het niet, May en Harster begrijpen het niet. De stroom containers uit En geland houdt maar aan; keu rig worden ze in talloze nach ten op de vq'f aangewezen droppmgvelden neergeworpen. De S.D. heeft het materiaal maar voor het oprapen. Loh- den zendt wapens, munitie»- springstoffen, schoenen, siga retten, chocolade, thee, geld en opdrachten. Honderden en honderden zware containers komen er naar beneden. Het lijkt wel een transportbedrijf met vaste losplaatsen En vanwege de agenten, die - Londen laat parachuteren, wordt het gewoonweg druk Graven van 1000 vóór Cbr, in Oost-Brabant. Diep weggedoken in het ruige Brabantse landschap, ten Westen van Eindhoven, ligt het gehucht Halvemi.il, dat slechts uit enkele-boerde rijen bestaat. Op het ogenblik staat Halvemiil echter in de belangstelling van oudheid kundig Nederland, want de omgeving van het ge hucht zijn, over een afstand van enkele kilometers, een dertigtal grafheuvels ont dekt, die door de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodem onderzoek o.Lv. prof. A- E. van Giffen afgegraven wor den. Gebleken is dat het hier araven betreft uit de mid den-bronstijd (ongeveer 1000 jaar vóór Chr.). Tien grafheuvels lopen ge vaar als slachtoffer van de ontginning te verdwijnen en dit gevaar zal wel niet meer afgewend kunnen worden. De resterende graven zullen in een klein reservaat ver- zameld worden en aldus ge spaard blijven voor het na geslacht. Van der Waals als bruidegom, een „rol" welke hjj tijdens de bezetting enige malen heeft gespeeld. op de heidevelden. Steeds va ker komt het voor, dat de S.D.-ers elkaar telefonisch op de hoogte brengen van - de door .Londen aangekondigde komst van een parachutist. Ze hebben er een eenvoudige formule voor gevonden,- die iedere betrokkene kent. „Es geht los heute Abend; mit [enrenbesuch",* zegt een stem in de telefoon. Dat betekent.: vanavond verzamelen op het Binnenhof, er moet weer een agent worden opgevangen! Steeds meer dappere Ne derlandse kerels worden door het ontvangstcomité onder leiding van Slagter of Poos begroet, uitgehoord en in han den van de wachtende Duit sers gedrevenSteeds meer cellen worden gevuld in het seminarie van Haaren. DE VIJFTIGSTE. In Februari 1943 valt reeds de vijftigste Nederlandse agent in Duitse handen. Dat feit wordt gevierd met een groot feest in het Gaslno aan de Oude Scheveningse weg te 's-Gravenhage. Alle deelne mers aan het England-Spiel (ruim zestig Duitsers en Ne derlanders) zijn aanwezig: Schreieder noemt 't het feest van de heidemaatschappij! Op de heide immers wordt het rote werk gedaan. Poos en jlagtcr heffen de glazen en klinken met Van der Waals, Brigadefuchfer dr. Harster deelt enveloppen met geld uit: een jubileumgave, die ver diend is. Heert Londen niet draadloos zjjn ingenomenheid betuigd met het schitterende verloop van de droppings? Vooral Anton van der Waals kan tevreden zgn. Hoeveel belangrijke zaken heeft hg al tot «en goed einde gebracht voor zgn .opdrachtgevers? Hg heeft de agent Jordaan in Baarn opgevist en hem in Rotterdam doen arresteren; een eenvoudig karwei: de op gevangen agent Ras had het Baarnse telefoonnummer in zgn zakhoekjeDe agent Schot heeft hij te pakken ge kregen doordat hg zich in drong bij diens ouders in het Oosten van het land. Jhr. Ernst de Jonge ving hg juist pp diens verjaardag tegelijk met Lex Althof in de flat woning van de heer Van Drlel van Wageningen te Rotter dam. In Februari 1943*komt de KX.M.-st.ewardes Beatrix Ter- windt als agente naar bene den, zjj wordt op het drop- plngveld gearresteerd en biylct fn het bezit van een opdracht en 20.000 gulden voor de heer Smit van de Bally-schoenzaak In de Veenestraat te 's-Gra venhage. Van der Waals dringt zich bjj Smit in, hoort de man uit en laat hem een paar dagen later op het Bui tenhof arresteren. De illegale werker Elders laat hg arresteren bij het Staatsspoon te Den Haag; de man wordt met een' overval wagen naar liet Binnenhof gebracht en probeert bij het uitstappen te vluchten. Van der Waals trekt zgn revolver en schiet. Zwaar gewond brengt de S.D. de man naar het ziekenhuis, waar hij sterft tijdens de operatie. GELUK! Soms heeft de schurk on gelooflijk veel geluk! Dat was bijvoorbeeld het geval, toen hg Wirti Niermeyer arresteer de. Een bijzonder geval! Wil lem Johan Niermeyer. die bp 2 Mei 1914 te Alkmaar werd geboren, kwam in 1938 met zijn familie naar Delft. Een begaafde jongen, met litterai re bekwaamheden. Bij liet uit breken van de oorlog vertoef- le hij in Zweden, "ging naar Engeland en werd opgeleid voor agent. In het voorlaar van 1942 is hg in Nederland gedropt met de speciale op dracht spoorweg-spionnage te bedreven. Meestal wérkte hij in Utrecht, soms ook in Am sterdam, waar hij zijn zender opstelde in het huis van een tante aan de Okeghemstraat, Niermeyer heeft in geldge brek verkeerd spionnage is duurder dan men gewoon lijk in Nederland beseft! en heeft Londen herhaalde malen gevraagd, geld te zen den. Eindelgk is het geko men, per container. Schreie der heeft het gevonden: een bedrag van 10.000 gulden, verstopt in de battery van 'n zender. En een nieuw per soonsbewijs, met de foto van Niermeyer er op geplakt Daarmee is Van der Waals naar het opgegeven adres in Amsterdam gegaan; heeft de tante van Niermeyer het por tret laten zien en heeft ver teld dat hij de chef van Wim is. Wim Niermeyer was niet thuis. Maar op het moment, dat Van der Waals met de tante spreekt, gaat de tele foon. "O Wim, zegt de tante, het is goed dat je opbelt. Er is hier juist iemand voor je, die je dringend moet spreken. Ik kom drect met de tram, zegt Wim Niermeyer aan de andere kant van de draad. Hij is er binnen een kwar tier, gaat met Van der Waals in een anderekamer om ver trouwelijk fra spreken en ver dwijnt, een half uur later met de verrader in het stadsge woel van Amsterdam. Op die regenachtige Octoberdag van het- jaar 1942 heeft de tante van Wim Niermeyer haar neef voor het laatst gezien. Hjj is niet levend weerge keerd...... In Ede rolt Van der Waals de groep d'Aquin op; een aan tal dappere en uiterst be kwame illegale werkers. Even later wordt een ravage aan gericht in groepen van de O. D. En zo gaat het maar door. Waar Van der Waals op duikt vallen dc slachtoffers. Hg is altgd elegant, gekleed, vergeet nooit zijn handschoe nen, brengt chocolade mee voor de, kindeken, stoeit, met de" dienstmeisjes, eet. mee aan tafél.en verraadt ajles en iedereen. - LEZERS SCHRIJVEN Rondom steden en dorpen blinken hel rode daken je te. gen en die vertéllen je, dat er al weer heel wat nieuwe huizen verrezen zijn en deels alweer bewoond en je denkt ook aan die vele huizen, die weer inwendig opgeknapt en bewoonbaar gemaakt zijn. En als je dan door het land van Walcheren rijdt, dan zie je de versgegraven nieuwe sloten en je ziet hoe overal de uitgegraven grond over 't land verspreid wordt. Je denkt dan aan de vele handen, die ons Zeeland weer bewoonbaar helpen maken, en we zijn hun veel dank verschuldigd. Een groot deel van dit Nederlands telepaath wekt sensatie in Gent: De Nederlandse telepaath, Peter Hurkos, die reeds eerder een moordzaak in België aan het licht bracht, heeft opnieuw van zich doen spreken. Toen hg enkele dagen gele den in de Scaleschouwburg te Gent een demonstratie gaf van zgn helderziendheid, overhan digden familieleden van een verdwenen lid van het onder gronds verzet, Peter Hurkos een enveloppe waarin zich het portret van de betreffende per soon bevond. Men kan zich de ontsteltenis van de mensen in de zaal voorstellen, toen de helderzien de zeide: „zijn lgk ligt begra ven op 14 km van hier op een erf, ik ken de dader, doch zal zijn naam niet in het publiek mededelen". Intussen schijnt de Belgische recherche haar' onderzoek naar de moord op de verzetsman aan de hand van de aanwij zingen van Peter Hurkos voort te zetten en geheel Gent wacht in spanning de uitslag hiervan af. werk wordt gedaan door de mannen van de wederop bouw en van de D-U-W., en die zijn onze belangstelling wel waard, want het valt niet mee om week in week uit, ver van huis je werk te zoe ken en in kampen te wonen en dat duurt zo jaren, daar gaat ie leven zich op insteL ,len. Wat komt er van hun gezins-leven terecht, wat zien zij van het opgroeien van hun eigen kinderen? WE MOETEN IETS DOEN. Wij kunnen weer iets voor deze mensen doen. Velen hebben nog een goede herin nering aan de Kinderactie 1947. We hebben toen 110 kinderen op Walcheren te lo geren gehad gedurende 2 weken van htm zomervacan- tie. Bij welhaast iedereen is deze logeerpartij best beval len. De kinderen waren in feeststemming bij. aankomst en vertrek. Ze hebben ge zien, waarom Vader elke Maandag van huis gaat en waar hij werkt. Overdag hebben ze vader opgezocht op zijn werk of in het kamp en 's avonds kwam vader bij de familie op visite en zo kregen deze arbeiders een huiselijk contact, dat in som mige gevallen tot een blij vende band leidde. Zowel van de ontvangende gezinnen als van de arbeiders heb ik opgewekte berichten ontvan gen. die me de overtuiging gaven, dat deze actie een succes was. Welnu, we willen het weer proberen. Wie wil deze zo mer gedurende 14 dagen een arbeiderskind uit de' grpte steden te logeren hebben? U bouwt daardoor mee aan de verbetering van |de ver houdingen in ons volk, U 'geeft een stadskind een pret tige vacantie,' U toont Uw waardering voor hun werk, Mr. Briault krijgt er grijze haren van. Willen de deelnemers aan de Olympiade, die 29 Juli a.s. te Londen begint, goede, prestaties leveren, dan zullen ze ook goed moeten eten, aldus verklaarde James Briault, de voedseldeskundige van de Olympische spelen- Het suc ces van dit internationale sporttoumoÓi hangt min of meer af van de kwaliteit eii de hoeveelheid voedsel, die^ dc deel nemers'naar binnen werken. Het organisatiecomité is zich hiervan volkomen bewust. De voedselvoorziening van de Olympiade-mensen is dan ook een probleem, dat niet zo maar eventjes een-twee.drie kan worden afgedaan.' Het gaat er niet alleen om' de deelnemers goed te laten eten en drinken, maar ze moeten bovendien eten krij gen, dat ze lusten. Men kan moeilijk een athleet uit India een bord boerenkool met rookworst voorzetten of een Zweed een of ander Aziatisch gerecht. De Olympiade-koks staan voor moeilijke opga ven! Eerst moeten ze b.v. bo terhammetjes smeren en met een plakje kaas beieggen voor een Nederlandse *hard- loper, daarna gaan ze met Gelders comité vraagt om grenswijziging met Duitsland. Als betaling van Duitse schuld. Op initiatief en onder lei ding vanfce Commissaris van de Koningin in de provincie Gelderland heeft op 16 Febru ari j.l. een bespreking plaats gehad met de burgemeesters der grensgemeenten over de grenswijziging. Er werd behoefte gevoeld aan goede voorlichting voor allen die dit onderwerp raakt. Daarom heeft zich, op Za terdag 3 April jl., een comité van voorlichting gevormd on der leiding van ir, S. van Schalk, directeur van de A.K. U., oud-minister van verkeer en energie. In een inleiding in deze ver gadering door ir. A. G. Maria, hoofdingenieur-directeur van de rijkswaterstaat in de di rectie Gelderland, gehouden, werden de volgende punten naar voren gebracht. 1. Duitsland heeft een schuld tegenover Nederland. 2. Europa moet zich zo snel mogelijk herstellen. 3. Nederland kan hierbfj een belangrijke actieve rol spelen dpor onontgonnen kolenlagen, die slechts uit de Maas goed bereikbaar zijn,"in exploitatie te nemen. 4. Een economisch gezond Nederland kan alleen tot stand komen als in versterkte mate tot industrialisatie wordt overgegaan. Industrialisatie is niet uit voerbaar indien niet over vol doende kolen in eigen bódem wordt beschikt. De aanwezige kolen in Limburg raken bin nen afzienbare tijd op. 5. Gebiedsafstand van Duits land aan Nederland, inhouden de voldoende kolèn om indus trialisatie van Nederland te kunnen realiseren, moet als basis van schulddelging met kracht van overtuiging door de Nederlandse regering wor den bepleit. Belgen beialen meer belasiing. In België is de verkeersbe lasting voor particuliere au to's en touringcars verhoogd. Een bijkomende belasting - is ingesteld ten laste van win naars van voetbalpools op het netto-winstbedrag. Tevens is een ontwerp ingediend ter verhoging van de weeldebe lasting van 7,5 procent tot 10 procent bij verkoop aan de consument, van 10 pro cent tot 12.procent bij ver koop door de fabrikant of by import. kerry. werken voor 'n hockey speler uit Birma,- plotse ling komt een Franse voet baller. die gesteld is op zgn Parijse schoteltjes, mét een goed glas wijn. Het is nog niet zo eenvoudig voor de ridders van de pollepel. Zes duizend sportmensen uit meer dan 50 verschillende landen moetde „mond- ge stopt worden". IEDER HET ZIJNE. „Wilt u wél geloven, dat ik ffrijze haren van het puzze- eri over al dat eten krijg?" zegt James Briault. Het bleek al spoedig, dat hté onmogelijk was, de men sen uit ieder, land te- geven, wat ze gewoon waren, zonder een goed uitgewerkt, schema. We hebben daarvoor het hoogsté rantsoen genomen, dat we in Engeland kennen, namelijk dat voor zware ar beid. Daarna zijn een aantal doktoren, die deskundig wa ren op dit gebied, aan het werk gegaan en zg hebben nauwkeurig vastgesteld, hoe het voedsel het beste kon worden verwerkt voor ieder land afzonderlijk. Maar dat was nog niet voldoende- De aldus. vastgestelde -menu's zijn aan de verschillende lan den toegezonden, het comité heeft ér een briefje bij ge daan: „Kijk eens hier mensen we vinden het fijn, dat jullie bii ons komen sporten. maar wat de hap betreft, we kunnen je niet meer aanbie den. Per slot van rekening hebben we pas een oorlog achter de rug. Zo kon elk. land vast stel. len of er riog' wat extra's meegebracht moest worden. Dit was vooral belangrijk voor die lui, die er een natio naal gerecht op na houden, zoals b.v. Chinezen, rijst haaien vinnen en zo meer. Om dit-alles op te vangen heeft het ministerie van voedselvoorziening elk team toegestaan, datgene in te voeren wat het nodig heeft Zo brengen alleen de Zuid- Afrikaanders al 15.000 kg. aan eten mee! Met de Britse bakkers houdt het voèdsel- comité gewichtige conferen. tiès over de verschillende ty pen brood, die er moeten worden gebakken- NOG MEER PROBLEMEN. Nu hebben we dat alle maal netjes voor elkaar, zei mr. Briault, maar nu moet U niet denken, dat we er al zijn, o neen, lang niet. We kunnen hier in Londen wel vast stellen wat mr. Chang Che uit Sjanghai zal moeten eten, maar als die mijnheer het niet lust, dan zitten we er mee. Daarom hebben we elke deelnemende ploeg ge vraagd om een paar stan daard-menu's. Gelukkig kre gen we bericht, dat de mees te teams hun eigen koks mee. brengen. Daarmee komen we al weer een- eind verder. Van overal hebben we verder gif ten in natura binnengekre gen: eieren uit Ierland, blik jes vruchten uit Zuid.Afrika, rundvlees. schapenvlees, kalfsvlees, ham en spek uit de Verenigde Staten, vis uit Noorwegen- Aardappelen (bijna 4000 kg-), vlees (1500 kg.), meel (1000 kg.), choco lade (1000 kg. repen), staan boven aan het cadeaulijstje. Ook boter, eieren, kaas en biscuits zullen er in over vloed zijn. Al met al zijn er ongeveer 50 verschillende ar tikelen. Er zijn specerijen, laurierbladen, gember, kor. rie, peper, alle mogelijke groenten en vis. Zelfs, aan kruiden ife gedacht! Argentinië brengt, zoals viel te verwachten, meer dan 10-000 kg. vleees mee- Spag hetti. rijst, tarwe en groen ten zullen eveneens in grote hoeveelheden worden aange voerd Verder wijn en olie. Tenslotte maken glucose' en vitamine H en C de lijst com. pleet. ZWARTE MARKT. Er zijn strenge maatrege len genomen om te voorko men, dat dit voedsel op de zwarte markt verdwijnt. De voorraden worden opgesla gen onder toezicht van het ministerie van voedselvoor ziening. Mr- Briault verklaarde, dat het transport van de opslag plaatsen naar -de kampen waar de deelnemers verblijf houden, onder toezicht zal gebeuren. Met alcohol zal voorzichtig worden omgesprongen. Na tuurlijk krijgen de Fransen en de Portugezen hun slokje wiin, maar verdergeen borrels op de Olympiade! Geen bars in de kampen! Al. leen eerste klas melksalons. Er is misschien een voor deeltje voor Engeland aan verbonden, zo besloot mr. Briault glimlachend. Immers alles wat te veel is gezonden of wat over blijft komt ten goede aan de Britse voedsel voorziening-! Ho!iywood-„invasie" in Europa Sam Bennet, correspondent van Reuter, meldt, dat film producenten der .Ver. Staten, het plan hebben om „binnen te vallen" in landen zoals Duitsland, Frankrijk, Italië, Zweden en Zwitserland ten einde daar films te produce ren. Volgens filmkringen, zo zegt de correspondent, is het de bedoeling de in deze lan den geblokkeerde gelden nuttig te besteden. Een andere belangrijke fac tor, zo gaat de correspondent voort, zijn de hoge productie kosten te Hollywood. De lei der van de Hollywoodse „in vasie" is de producent David dat hier in Zeeland verricht wordt en „last not least"» U vervult de wil van Christus. Er is in deze wereld zo*n schreeuwend tekort aan lief de. Hier is Uw kans ora lief de te geven. De meest geschikte tfcd is van Maandag 16 Aug. tot Vrijdag 27 Aug. De leeftijd der kinderen is beperkt tus. sen 6 en 12 jaar. De kinde ren reizen zoveel mogeluk met hun vaders mee. Wie graag hetzelfde kind van vo rig jaar wil ontvangen, wie wel kinderen wil ontvangen, maar op andere data, stelt U dit niet voor, als het anders kan, want het geeft extra reismoeilijkheden en wie andere bijzondere wensen Tieeft, vermelde dit bij aangifte. U kunt ook op geven of U liefst een jongen of een meisje hebt niet al lemaal meisjes, de jongens zijn ook aardig en aan welke leeftijd U de voorkeur geeft, maar heeft U geen voorkeur, laat U het dan aan ons over. De gezinnen zullen weer zoveel mogelijk in de steden worden opgezocht, zodat we van te voren een rapport over het kind en het gezin .ontvangen. AANGIFTEN VÓÓR 1 MEI. De aangiften kunnen, liefst vóór 15 Mei," worden inge. diend voor: Middelburg, Koudekerke. Biggekerke, bii: H. Barnard, Gerei. Pasto rie, Koudekerke: Vlissineen en Souburg bij: Ir. P. Ph. Steneker, Kanaalstraat 91, Souburg: Breskens, Groede, Schoondijke, Oostburg, Sluis bij: M. J. v. d. Ende, Groede A 29: Aardenburg bij: Ds. D. v. d. Meulen, Aardenburg; Westkapelle en Zoutelande bij: Ds. W. Oosthoek: Aagte- kerke bij: Ds. L- H. W. Theu- nissen: Serooskerke bii: Ds- S. v. Wou we; Grijpskerke bij: Ds. I. Dorst: Zuid-Beveland bij: Ds. R. A. Flintcrhian, Goes of Ds. G- Nutbey, Wil. helminadorp: Zierikzee en Kerkwerve bij: Ds. S. Gre- ving. Zierikzee: Brijdorpe bij: Ds. F- Kouwenhoven te Brouwershaven: Noordwelle bij: Ds. H. Cramer te Renes- se. Namens de I.K.O-.contact- commissie voor de Geestelij ken verzorging in de Weder- Opbouw-kampen, 1 Ir. P. PH. STENEKER. Doodstraf in Engeland afgeschaft. De Engelse minister van binnenlandse zaken, heeft in 't Lagerhuis bekend gemaakt, dat de doodstraf in Engeland voor lopig wordt gewijzigd in dwangarbeid voor het leven. Wanneer echter de wet tpt afschaffing van de doodstraf voor vjjf jaar, waarin ook af schaffing van geseling, dwang arbeid ett tuchthuisstraf wórdt verordera is aangenomen, zal de doodstraf gewijzigd worden De wet is thans door het La gerhuis aangenomen en onmid dellijk doorgezonden naar het Hogerhuis, waar zy direct in eerate lezing gegeven werd. Lord Winterton. een tegen stander van de afschaffing 'der doodstraf, noemde de nieuwe clausule „het handvest der gangsters". De Amerikaanse minis ter van luchtvaart heeft voor de commissie voor de gewa pende diensten van het Ame rikaanse Huis van Afgevaar digden verklaard, dat de „luchtvloot van de Sowjet* Unie groter is dan de Amerh kaanse en snel groeit". De Russen bouwen 12 maal zo veel als de Amerikanen. Aardige reclamefolder. De V.V.V. te Zierikzee heeft een nieuwe, aardige reclame folder uit gegeven, die zowel door de aardige tekst, als door de origlnèle -illustraties de aan dacht trekt. De omslag bestaat uit een reproductie van de oude kaart van Blaue uit 1646- Voor het overige is de foto geïllustreerd met tekeningen, die alleen uit omlijningen ber staan, maar het buitengewoon goed doen. Voor wie Zierikzee niet van nabg kent bevat het foldertje een aardige naamsverklaring, terwgl van zelfsprekend wordt ingegaan op de prachtige be waarde oude schoonheid der stad. Het vouwblad eindigt met NOORD WELLE-BRUG TE ZIERIKZEE een advies: Begin, bjj uw be zoek aan Zierikzee, met een palingbroodje, typisch Zierik- zees gerecht 'n smakelijke wor steling met broodkruimels, pa ling en...graAt. Wendt u daar na tot 't bureau der V.V.V. Getuige wilde geen verklaringen afleggen. Als getuige opgeroepen in een zaak tegen de luitenant van de staatspolitie Kramer, die zich Vrgdag voor het Am sterdamse Gerechtshof moest verantwoorden weigerde een vrouwelijke getuige verklarin gen af te leggen. Zg beriep er zich op, dat de bijzondere rechtspleging ongrondwette- ïyk is. De president van het Bij zonder Hof, zeide hierop: „Ik wens niet te discusseren over de theoriën van prof. Poot- ies." Hg gelastte de rijkspo litie de getuige in arrest te nemen en in gijzeling te slui ten wegens weigering de eed af te leggen. JEUGDIGE REDDERS BELOOND. De drie Haagse jongens, die enige dagen geleden door hun optreden het leven van een leerling-vlieger redden, nadat hij met zgn toestel in zee stortte, zullen een re tourvlucht maken op ccn bin nenlandse lijn der K. L. M. Een van de jongens die werkloos was, zal ais instru mentmaker in dienst treden van de K. L. M.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 5