PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Grote opkomst bij Italiaanse verkiezingen Koning Leopold uitbundig in Rotterdam ontvangen Veiligheidsraad aanvaardt wapenstilstandsresolutie BILT Problemen, in de Oesterwereld 191e Jaargang - No. 91 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg. Drukkerij Fa. F. van de Velde Jr. Vlissingen. Maandag 19 April 1948 ABONNEMENTSPRIJS: 23 Ct. per week: 3.20 per kwartaal: franco per post 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. Dit blad verschijnt daselliks ADVERTENTIEPRIJS: 12 ct. per behalve Zo^" en Algemeen WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN g"£ „TS'o"gz&im&mï. Bureaux gevestigd te Vlissingen: Walstr. 58-60, teL 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaal 29. tel 2(^7 en 2924 - Goes: L Vorststr. 55. tel. 2475 (b.g.g. i - Oostburg: Gratamastr 3. tel 102 - Terneuzen: Brouwerljstr. 2 Zierikzee: Nwe Bogerdstr C 160. tel 26. Stemming verliep overal vrij rustig. Togliatti wil communisten in de regering. In geheel Italië is Zondag druk gestemd. De opkomst van de kiezers Was ais gevolg van de campagne tegen de thuis blijvers, bijzonder groot, het geen als oen gunstig teken voor de anti-communistische partijen wordt beschouwd. Te gen 10 uur 's avonds werden de stembureaus gesloten. Van. daag begint het stemmen op nieuw. De eerste resultaten zullen eerst Maandagavond be kend zjjn. In een officieel communiqué van dé regering werd gezegd, dat de stemming in alle dis tricten zonder belangrijke inci denten is verlopen. ENORME QUEUE'S. Zondagmorgen vormden zich voor de stembureaux te Rome queues van een lengte als men nog nooit tevoren bij Italiaan se verkiezingen heeft gezien. Vooral in de provincie was men, ondanks de bewolkte lucht, die regen voorspelde, reeds vroeg op en begon men queues te vormen, voordat de bureaux geopend waren. Togliatti, de leider der com. munistische partij, verscheen een half uur na het begin van het stemmen. Daar het uit brengen van zvjn stem enige vertraging ondervond door de batterij van film- en foto-toe- stellen, die op hem gericht werd, maakte hg excuus tegen over de verkiezingsambtena. ren, voor de moeite, die hg hun bezorgde. De Gasperi, de Christelijk- Democratische minister-presi dent, werd bij aankomst met gejuich begroet. Saragat, leider der gematig de socialisten, die als lid van de regering niet in de queue behoefde te staan, gaf er de voorkeur aan met dé ahdere mensen zgn beurt af te wach ten. Nenni, leider der socialisti. sche meerderheidsparty, moest in de queue gaan staan. Patrouilles, bestaande uit dri: tanks, een pantserwagen en een auto met soldaten, gin gen in de hoofdstraten van het centrum van Rome rond. Sol daten stonden op wacht voor het post- en telegraafkantoor" en het radio-station. Ook op Sicilië werd druk gestemd. De stemming verliep in volmaakte rust en orde, ondanks het slechte weer aldaar. TOGLIATTI WAARSCHUWT. In het orgaan van de U. "i. aan se communistische party, de „Unita", heeft Togliatti c n ondertekend artikel gëschre- T«n, waarin h\J zegt, dat „Ita lië een slechte toekomst tege moet gaat indien er geen com munisten in de regering opge. nomen zouden worden". Naar zijn mening wordt Ita lië bedreigd door de terugkeer van een reactionnair en zelfs een fascistisch regiem. VREES. De „Corriere della Sera" schrijft in een hoofdartikel, dat menigeen zodanig beïnvloed is door „bedriegelgke alarmeren de propaganda", dat men naar Zwitserland is uitgeweken zon der zelfs de uitslag van de ver kiezingen af te wachten. AANSLAG BIJ PAVIA. Volgens berichten uit Pavia, aldus Reutel", hebben soldaten, die het kruitmagazgn moesten bewaken, gepoogd te schieten op de officier, die 's avonds kwam inspecteren. De officier, zo gaan de berichten verder, heeft een hunner gewond t en beiden zgn gearresteerd. Zg bekenden, dat zg betrokken waren „in een communistisch complot" om het kruitmaga zijn op te blazen. In het hoofdkwartier van het nationale bloc te Lecce is een bom ontploft. Er zgn geen persoonlgke ongelukken ge beurd. In Calabrië en Apulië vindt de politie nog steeds illegale wapenvoorraden. De repatriëring van militairen. Nog geen mededelingen over de 7-Decèmber-divisie. Omtrent de aflossing van 7 December Divisie kan nog ereen enkele mededeling wor den gedaan, Wel zullen dit jaar alle troepen terugkeren, die* vóór de 7 December-divi- sie^in Indlë zijn aangekomen. Eind April begint de versche ping. De eerste groep waartoe zjj behoren, die vóór 1 Juni 1946 in Indië waren, zal in de periode van April tot en met September van dit jaar naar huis varen. De tweede groep, n.l. zy die nk 1 Juni 1946, doch vóór de 7 December-di- visie in Indië binnenkwamen, zal onmiddellijk daarna vol gen. Dit werd Zaterdagavond In het programma voor de Ne derlandse strgdkrachten in een toespraak via de radio medegedeeld door luitenant kolonel Pruis, directeur voor de demobilisatie der Kon. Landmacht in Nederland. Lui tenant-kolonel Pruis hield de ze rede ter inwijding van een nieuwe wekelgkse rubriek in het programma voor de Ne derlandse Strgdkrachten. Deze rubriek is gewijd aan de de mobilisatie en de daarmee sa menhangende vraagstukken. Honderden Belgen doorbraken het politlecordon. Schiphol zwaar bewaakt. Londen, zetel van vijf-landen-pact. Van welingelichte zijde ver neemt Reuter, dat het per manente lichaam, dat zorg moet dragen voor de uitvoe. ring van het vijfmogendhe- denverdrag zijn zetel te Lon den zal krijgen. De permanente raad zal zijn eerste vergadering op 24 April a-s. beleggen. De wereld voor een keerpunt. BEDE VAN TRUMAN. President Truman heeft op het jaarlijks diner van de Amerikaanse vereniging van dagbladredacteuren ver klaard. dat ,.de wereld op een der beslissende punten van de geschiedenis staat". Hij verzocht steun voor het anti-inflatieprogram. „De kern van onze steun aan die volken, die hun be schaving willen opbouwen in overeenstemming met princi pes van democratie en vrij. beid, is economische bijstand- Om doeltreffend te zijn. moet deze echter worden gepaard aan voldoende militaire kracht teneinde de vrije vol ken der wereld enig gevoel van zekerheid bij hun op bouw te geven. Minister Gielen heeft- Zaterdag de opening bijge woond van de Kanttentoon stelling in 's-Hettogenboch. Koning Leopold van België, die Zondagochtend vanuit Ha vanna met het schip de „Eemdijk" van de Holland Amerikaiyn, op doorreis naar Zwitserland in Rotterdam aankwam, werd daar uitbun dig begroet door een groot aantal Belgen, die zich bijde haven verzameld hadden. Door talloze, met juichende Belgen volgeladen plezierbo ten begeleid, arriveerde de „Eemdyk" in door de nevels heenbrekend zonlicht voor de Wilhelminakade te Rotterdam. Onder de genodigden bg de aankomst van Koning Leopold te Rotterdam bevond zich ook luit. ter zee le kL baron van Bóetzelaer, vertegenwoordiger van H. M. de Koningin. Om streeks' half negen kwamen de heer Nemry, burgemeester Oud en andere genodigden van boord en begaven zich naar de loods, waar dichtbij de in gang een groene vierpersoons auto, waarop de Kon. Stan daard prykte, gereed stond. VIVE LE ROI". Bg de Ingang van de loods werd de koning bestormd door journalisten, terwijl hier en daar reeds het „vive le roi" opklonk. De koning, prinses de Rethy t prins Boudewyn namen daarop naast elkaar op de achterbank van de wagen plaats en terwijl de auto de loods uitreed, klonk uit tien tallen kelen de kreet „vive le roi". „leve de koning". Een kreet die buiten door honder den Belgen werd overgeno men. Massa's zwart-geel-rode vlaggetjes komen in hevige beweging. UITBUNDIGE ONTVANGST. De auto kon zich ternau wernood door de menigte dringen, die het politiecordon Tegen knal-kauwgom. Het gebruik van de zogenaamde knallcauw- gom door schoolkinderen is dermate toegenomen, dat langzamerhand van een misbruik gesproken moet worden. De leerlin gen van verscheidene scholen te Venlo kwa men deze week thuis met een circulaire van het onderwijzend personeel, waarin om krachtige be strijding van het euvel door de ouders werd ver zocht. Verreweg de meeste ouders, die aan schoteltjes, bedstijlen of op de meest onverwach te plaatsen in een kauw gompropje grepen, zeg den spontaan medewer king toe... Socialistische conferentie in Parijs. Op uitnodiging van de Fran se socialistische en de Labour- partg zijn een dertigtal leden van de socialistische parle. mentsfracties uit Frankrgk, Engeland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, België, Neder land, Zwitserland, Italië, Oos- tenrgk en Duitsland te Pargs bijeengekomen. Tgderis twee zittingen zijn voorbereidende besprekingen gehouden voor de conferentie over Europese een heid, die binnenkort te 's-Gra. venhage gehouden wordt. doorbrak. De mensen spron gen op de treeplank. Vrouwen zowel als mannen omhelsden de koning. Princesse de Rethy werd door een Inspecteur van politie tegen de opdringende mensenmenigte beschermd. Tenslotte kon de koninklijke auto de Parallelweg opzwen ken, nagejuichfc en nagewuifd door talloze enthousiaste Bel gen, die voor het eerst na negen jaar van aangezicht tot aangezicht met hun ko ning hebben gestaan. SCHIPHOL AFGESLOTEN. Om negen uur begaf de koning zich per auto naar Schiphol. Toen de koning daar arriveerde was de lucht haven schier hermetisch afge sloten. Op uitdrukkelyke wens van koning Leopold, die incognito reist, kon geen enkele pers man hem benaderen. Om de wens van koning Leopold te doen* eerbiedigen, had een legertje rgkspolitie het terrein afgezet. Tijdens hot verblijf van ko ning Leopold op Schiphol was de wachtkamer en het plat form voor geen enkele jour nalist of persfotograaf toe gankelijk. Ook de weg, die koning Leopold per auto van Rotterdam naar Schiphol af legde, was bewaakt. Koning Leopold is met een speciaal gecharterd K.L.M.- toestel naar Zwitserland ge vlogen. Seyss-lnquart-bunker ter bezichtiging. Voor het perceel Loo- laan 54 te Apeldoorn is in 1943 onder de grond een 30 meter lange bun ker gebouwd, welke de toenmalige rgkscommis- saris Seyss Inquart, die toen heni in het Wes ten de grond te warm onder de voeten werd in dit grote herenhuis zijn verblijf had geves tigd, tot bescherming moest dienen bg lucht aanvallen. Behalve de 1% meter dikke muren moesten ook een dubbel stel zwa re gasdeuren en een luchtzuiveringsinstalla tie met enkele handpom pen de veiligheid verze keren. Voorts was een speciale telefooncentrale aangebracht, waarmede langs ruim 50 lynen rechtstreekse verbinding met de belangrijkste au toriteiten van die tijd in binnen- en buitenland zou zijn verzekerd. De bunker is thans ter beschikking gesteld van de Stichting 1940-'45. die het bouwsel zoveel mosrelgk in de oorspron- kelgke staat heeft terug gebracht en nu tegen 'n geringe entreeprgs gaat openstellen, ten einde haar inkomsten te vër- - groten. De Gaulle wil algemene verkiezingen. Generaal de Gaulle heeft op het R.P.F.-congres te Marseille op de Fransen een beroep ge daan zich tegen het communis me te verenigen en gevraagd om algemene verkiezingen om de huidige regering te vervan gen. Hjj verklaarde, dat Schu- man's regering „de steun van het volk en de controle over de politieke en economische toe stand" had verloren. In zijn rede veroordeelde hg een parlementaire of andere x-egeling, „waardoor de huidige situatie slechts geprolongeerd zou worden". Het is onze taak, aldus de Gaulle, het Franse volk de weg naar de redding te wijzen. Wy vervullen onze zending langs de weg en met de mid delen van de democratie. Volgens vooraanstaande Gaullistische functionarissen doet de rede van de Gaulle verstaan, dat de R.P.F., welke thans anderhalf millioen le den zou tellen, indien nodig, met geweld verzet zal bieden aan elke poging tot een conK munistisclfc staatsgreep. Treinbotsing in Engeland. Zaterdagochtend vroeg is de posttrein van Londen naar Schotland bij Winsford od de personentrein van Glasgow naar Londen gelopen. Er zijn veertien doden te betreuren en zijn elf personen zwaar gewond. Twintig hebben een schock gekregen of liepen minder ernstige verwondin gen op. Beperkt afzetgebied en goede oogst. Kwekers zoeken ook zelf naar oplossing. In de kringen der belang hebbenden bij de oesterver. zending kan men een zekere spanning constateren. Die spanning is niet van vandaag of gisteren; zij is er reeds lang.'Eigenlijk gedurende het gehele seizoen 1947-'48 reeds was er de vraag: wat zal er gebeuren? Want men kon op z'n duimpje natellen, dat het, zoals het dit jaar in de oester wereld reilde en zeilde, niet voortgaan kon- Wat was n-1. het geval? Over het algemeen was men het er over eens, dat de voorraad oesters na de bar strenge winter vorig jaar niet groot zou zijn. men schatte tot 50 sterfte. Later bleek dit niet zó hoog te zijn, hoe wel men er toch van verze. kerd scheen, dat de voorraad consumptieoesters beperkt zou zijn. De abnormaal goede groei vorige zomer haalde een, in dit geval gunstige streep door de rekening, toen bij de aanvang van het sei zoen bleek, dat de oesters, die in normale groeijaren eerst een volgend jaar goed zouden zijn geweest, zoveel bleken ten zijn gegroeid, dat ze reeds in t seizoen 1947-'48 als con sumptieoester zouden kunnen worden verhandeld. Dus veel groter aanbod dan werd ver wacht! DE MOEILIJKHEDEN. Daarmee ontstonden de moeilijkheden in feite. Ware hun product te blijven zitten het nu zo geweest, dat men over een uitgebreid afzetge bied. met veel koopkracht be-, schikt had, welk laatste eer ste vereiste is voor 'n weelde- art. als de oester, dan zou alles normaal zijn gebleven hadden de exporteurs mis schien alleen hun commer. ciële voelhorens wat verder uitgestrekt dan voorheen. Echter, men is wat betreft de oesterhandel thans in hoofd zaak op België, in mindere mate op binnenland en Enge. land aangewezen, gebieden allen te samen, die maar niet ongelimiteerd oesters kunnen afnemen, mede als gevolg van de verarmde toestand waarin ons werelddeel zich bevindt. Het gévolg was, dat de ver zenders, wetend dat het niet meevallen zou. hun productie naar bovengenoemde gebie. den te spuien, de vrees om het hart sloeg, en ieder zich ten zeerste ging beijveren, om ervan te maken wat er van te maken viel. ER DREIGDEN RARE DINGEN. Indien er geen minimum exportprijzen gesteld waren, zouden we rare dingen heb. ben gezien. Rare dingen, met prijs en gewicht. Gedurende de eerste maanden ging het echter nogal tamelijk goed. doch toen ook de kwekers met flinke partijen aan de wal kwamen, en ook al weer uit vrees, anders met Posthume onderscheiding voor president Roosevelt. Mevrouw Roosevelt zal vandaag ook over Walcheren vliegen. H. IVL de Koningin heeft in de registers van de Militaire Willemsorde doen inschrijven als ridder le klasse (ridder grootkruis) wglen President Roosevelt, als erkenning van y.yn daden als opperbevelheb ber en leider van hst Ameri kaanse volk gedurende de tweede wereldoorlog. HET BEZOEK VAN MEVR. ROOSEVELT Mevrouw Roosevelt wordt vandaag per auto uit Brussel in Den Haag verwacht. Tegen 11 uur zal zg bij het Huis ten Bosch aankomen, waar zg door Prinses Juliana zal wor den ontvangen. Mevrouw Roo sevelt begeeft zich vervolgens naar de Ridderzaal, waar zij namens de Nederlandse vrou wen zal worden gehuldigd. Des middags wordt een vliegtocht gemaakt boven enige gedeelten van het land zoals Walcheren, Rotterdam en de Betuwe. Het vliegtuig zal op Soesterberg landen, waarna mevrouw Roosevelt tegen half 6 op Soestdgk ver wacht wordt. Hier zullen, na een diner, nog enige films vertoond worden van de ver woestingen en de wederop bouw in Nederland. Dindag is de ere-promotie te Utrecht. H. M. de Konin gin en verscheidene ministers zgn voornemens de plechtig heid bg te wonen. Mevrouw Roosevelt begeeft zich na afloop rechtstreeks naar Soestdgk, waar H. M. de Koningin een diner zal aan bieden. Grote heidebrand op de Veluwe. Zaterdagmiddag brandde 't weer eens op dg Veluwe. In de omgeving van het natuur reservaat Gerrits Fles tussen Harskamp en Kootwijk brak een heidebrand uit, die. Aan gewakkerd door de felle wind, onrustbarende afme tingen aannam. De bosbrandweren van Ede. Harskamp, Kootwijk "en Ug- chelen bonden, geassisteerd door een hondertal militairen uit de legerplaats Harskamp, de strijd tegen de vuurzee aan. Na enkele uren slaagde men er in de toestand meester te worden, zij het dan ook nadat een oppervlakte van plm. 80 ha. voornamelijk be groeid met heide en bunt, gras. was vernield. Gromyko onthield zich van stemming. De Veiligheidsraad heeft met 9 stemmen voor en onthoudin gen van de Sowjet-Unie en de Oekraine, de Amerikaanse re solutie aangenomen, waarin c wapenstilstand In Palesti na wordt geëist. De .resolutie werd aangeno men na een lange nachtzitting. Gromyko verzette zich tegen verscheidene punten van de resolutie „omdat zij niet billijk waren tegenover de Joden". Hij wenste ook, jlat de Arabi sche strijdkrachten, die vanuit naburige landen waren bin nengekomen, zich weer zouden terugtrekken. De Raad verwierp ook een voorstel tot instelling van een wapenstilstandscommissie, na dat Syrië had voorgesteld dat Republikeinen willen de schade vergoeden. Besprekingen te Kalierang zullen worden voortgezet. Agence France Presse meldt, dat officieel is bekend gemaakt, dat de besprekingen tussen Nederland en de Repu bliek Indonesia te Kalioerang voortgezet zullen worden. Van welingelichte zijde werd meegedeeld, dat zij Maandag hervat worden. Het besluit werd aangekon digd op een gezamenlijke persconferentie van Abdoelka- dir en Roem te Kalioerang. De republiek zal maatrege len nemen tegen de personen, die verantwoordelijk zyn voor het gebeurde l>lj de aankomst van ae trein niet de delegatie te Djocjakarta- Roem ver klaarde namens de republiek dat hij gaarne wilde verne men, of wellicht leden van de delegatie schade hadden gele den, daar de republiek deze wil vergoeden. De Commissie van Goede Diensten heeft met voldoe ning kennis genomen van de verontschuldigingen van de republikeinse delegatie en de republikeinse regering alsme de van de gegeven verzeke ringen, dat dergelgke voorval len zich niet meer zullen her halen. Te 's-Gravenhage is over leden mr. J. P. Graaf van Lim burg Stirum, oud-gouvemeur- generaal van Nederlands-In- dië en oud-gezant te Londen. de consuls van Amerika, Bel gië en Frankrijk in Jeruzalem dezr taak op zich zouden ne men. Djamal Hoesseini van het Arabische Hoge £omité ver klaarde, dat een wapenstil. stand geen effect zou hebben „indien de Joodse terroristi sche benden niet uit het land gewezen werden". Het Arabi sche Hoge Comité wenste een wapenstilstand, die tot een duurzame regeling zou lelden. JOODSE KLACHT. Het Joods bureau heeft in ec- brief aan de Commissie voor Palestina der V.N., de klacht geuit, dat het Arabisch legioen „abnormaal grote" wa penvoorraden ontvangt. In de brief wordt het „een groot ge vaar" genoemd, dat het Ara bisch legioen en zgn uitrusting voortdurend uit Britse bron versterkt wordt. Uit Cairo wordt gemeld, dat de inspecteur-generaal van het Arabische bevrijdingsleger. Safwat Pasja, heet meege deeld, dat „de Joden in Pales tina veel sterker zgn dan zij schgnen. Zg bezitten kleine wapenfabrieken en hun geoe fendheid en discipline zijn gro ter dan die der Arabieren. Hun leiders bezittqn grote technische kennis van de mo derne oorlogvoering en kunnen de Arabische bewegingen ge makkelijk neutraliseren". De Hulpverleningsdienst van de Marine Mgnoprulfnings- dienst heeft al heel wat gevaarlyk oorlogstuig ter hoog te van Cadzand in zee laten verdvvynen. Hier ziet men hoe een bom van een L. T. „gelost" wordt. de oesters voor lage wal. prijzen aan de verzenders gingen aanbieden, was het hek van de dam en begon eerst recht het geknoei op grote schaal. Aftrekken van percentages van de op de uit voervergunningen als mini. mum-exportprijs vermelde bedragen liepen door tot tien procent en zelfs daarboven, terwijl ook de gewichten der oesters zodanig werden opge. voerd, dat er van de maxi mum gewichten, die waren vastgesteld niets meer heel bleef. DE GEVOLGEN. Deze zeer onbevredigende toestand had gevolgen. Ten eerste waren er de werkelijk bonafide handelaren. die practisch geen afzetgebied meer voor hun product von. den en het met lede ogen moesten aanzien, dat hun. het minder nauw nemende, collega's er met de buit van door gingen. Zij staken zulks niet onderstoelen of banken en protesteerden heftig tegen deze gang van zaken. Verder gevolg was, dat de Nederl. staat op die manier stil aan voor ettelijke duizenden gul. dens werd benadeeld, wat uiteraard ook niet kon wor den getolereerd. Hét in deze verantwoordelijk orgaan, het Bedrijfschap voor Visserij, producten, heeft zich eindelijk doch niet dan nadat er reeds heel wat in de geest van het hierboven gestelde was ge beurd. genoodzaakt gezien in te grijpen en door het instel, len van een controle over de geldelijke opbrengsten van de oesterverzending over de maand November 1947 laten zien, dat men van overheids wege niet van plan was deze gang van zaken zo te doen voortgaan. EIGEN HULP? Deze eerste maatregel van het Bedrijfschap is net geweest, die in de verzen derskringen tot nadenken heeft gestemd en de vrees ontstaan deed. dat de moge- lij khpid niet uitgesloten was, dat men van hogerhand dus danig toeslaan zou. dat er van de vrijheid van handelen van het, over het algemeen zozeer vrijheidslievende oes- terverzenderskorps, niet veel meer overblijven zou. En zij, die als concurrenten fel te genover elkaar gestaan had den, kwamen nu bijeen ten einde de middelen te zoeken, die in de toekomst het ge knoei zouden moeten tegen, gaan. middelen, die hen dan tevens in staat zouden moe ten stellen, de dreigende re. geringsbemoeiingen af te wenden. Hierover een volgendel keer. Volgende week meer melk. Moeilijkheden met de rijst-aankoop. (Van onze Haagse redacteur) In de bonnenlijst van dc volgende week zullen de ge bruikelijke rantsoenen voor koffie en thee (resp. 125 .en 50 gram) weer worden aan. gewezen. Tevens zal dan de verhoging van het raelkrant- soen voor volwassenen van 4 op 5 liter ingaan. Daarmee gepaard gaat een verruiming van de kamemelkverstrek- king (3 liter karnemelk op 1 liter volle melk, inplaats van 2 op 1, zoals tot dusver ge bruikelijk was) en een ver hoging van het vetgehalte der karnemelk (van 0-1 tot ten minste 0-4 pet.). Een bon voor cacao zal nog wel geruime, tijd op zich la ten wachten; vermoedelijk zal er niet voor eind Aug- weer een rantsoen verstrekt kunnen worden .De voor. ziening met zuidvruchten blijft nog onzeker, na de hal vering van het lopende xanl- soen als gevolg van de af- leveringsmoeiliikheden met dc Spaanse sinaasappelen. Daarbij komt als ongunstige omstandigheid, dat de oogst van deze vruchten in Surina me vrijwel ten einde is. De veelbesproken krenten en rozijnen, die rechtstreeks naar de bakkers gaan. zullen tegen Pinksteren tot uitge steld Paaskrentenbrood hun weg naar het publiek vinden. NOG GEEN RIJST. Rijst is een artikel. dat reeds geruime tijd in het distributiepakket wordt ge. mist. Wel heeft Nederland voor dit jaar een internatio nale toewijzing van 5000 ton ontvangen, maar het is nog de vraag, of men er in zal kunnen slagen deze hoeveel heid ook inderdaad aan te kooen. De sterk gestegen prijs van de rijst op de we reldmarkt ten naaste bij tienmaal zo hoog als voor de oorlog spreekt daarbij ook een woordje mee. In het gunstigste geval kan dit jaar op zeer beperkte schaal een hervatting van de rijstdistri- butie ten behoeve der jongste kinderen tegemoet worden gezien. Gelden van overleden makkers verduisterd. De Krijgsraad te Velde krijgt op 21 April een zaak tegen een Nederlandse kapi tein, F. H„ te behandelen. P,e?,ezou tijdens zijn ver. blijf m Engeland gelden van gesneuvelde kameraden heb ben verduisterd tot een be drag van vele tientallen pon den sterling door middel van valsheid in geschrifte. DE VOORSPEL T. MEER BEWOLKING. Geldig tot Maandagavond. Meer bewolking dan Zon dag met hier en daar on weer. Plaatselijk ochtend mist. Weinig verandering in temperatuur- Meestentijds zwakke wind-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1