PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT De Westeuropese Unie BILT Federale interim-regering thans samengesteld De Joden in de steek gelaten Alle geïnundeerde gronden Nederlandse adviseurs-generaal Voorlopige federale vertegenwoordiging van 30 leden op komst Sowjels verklaren Londense conferentie onwettig. Vandaag Qok de overzeese gebiedsdelen van de vijf landen de komende Unie in Economische samenwerking komt op de eerste plaats over enkele jaren weer normaal Belangrijk werk van het Bodem- kundig Laboratorium van de N.O, Polderwerken. DE MOORD OP ANNE HAGEL. Communisten uit de Bestuursorganen 191e Jaargang - No. 58 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Middelburg. Drukkerij Fa. F. van de Velde Jr. Vlisslngen. Dinsdag 9 Maart 1948 ABU«N)Üftle,W 1 SUUUJ25 ct per week: 3.20 per kwartaal; franco per post 3.45 dci kwartaal Losse uummere 5 ct Dit blad verschijnt dagelijks, SSëteeujk°ePfeSd"agem Algemeen WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Ü?™- p_«dvertenüe t 2. ADVERTls.NTliiPKXJS; 12 ct per ■mm., minimum p advertentie 1 2. Giro nr 359300 PZC. Middelburg. Bureaux gevestigd te Vlissingen: Walstr 58-Cv. tel 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29 tel 2077 en 2924 - Goes. L Vorststr 65. tel 247a (b.g.g 2228) Oostburg Gratamastr 3, 'el 102 Temeuzen Brouwertjstr 2 Zierikzee Nwe Bogerdstr C 160. tel 26. De interim-regering:, waarin de voorlopige Federale Raad voor Indonesië Is opgegaan, bestaat behalv^ uit de Lt.-Göuv.- Generaal uit elf secretarissen van staat (hoofden van depar tementen van algemeen bestuur), twee secretarissen van stat met een bijzondere taak, voorts de commandant van het leger als hoofd van het departement van oorlog, de comman dant zeemacht als lioofd"van het departement van marine en de procureur-generaal. De secretarissen van staat, hoofden van algemeen bestuur, worden, waar zulks wenselijk blijkt te zijn, terzijde gestaan door een adviseur-generaal, in welke functie thans twee per sonen benoemd zijn. Mogelijk zal de functie van adviseur- generaal beperkt blijven tot de overgangsperiode, zulks ter latere beoordeling op basis van de praktijk. De adviseur-gen« raai is een ervaren Nederland se departementsfiguur, die de nieuwe Indonesische staatsse cretarissen in hun kwaliteit van departementshoofd zal bij staan. De kwestie van de aanstel ling van eventuele secretaris sen-generaal bij de departe- menten zal in de komende maanden opgelost worden, zo dra de interim-regering zal zijn geïnstalleerd en daarmede de principiële hoofdzaak haar beslag heeft gekregen, die hierin bestaat, dat de Indone siërs een overwegend aandeel hebben in de regering van het eigen land: de toekomstige Ver. Staten van Indonesië. MINISTERLIJST. De interim-regering voor Indonesië ziet er nu als volgt uit: Lt. gouverneur-generaal dr. van Mook: voorzitter; Raden Abdoeikader Widjojoatmodjo: secretaris van staat voor alge mene zaken en plaatsvervan gend voorzitter. Dan volgén elf departemen ten van algemeen bestuur met aan het hoofd een „secretaris van staat": Justitie: mr. Dzoel- karhain; Financiën: E. W. Alons; Binnenlandse zaken: H. van der Wal; Gezondheid: dr. J. E. Karamoy; Opvoeding, K. en W.: prof. dr. P. A. Hoesein Djajadiningrat; Economische zaken: mr. J. E. van Hoog straten; Visserij" (tevens bos bouw en veeteelt)M. Wisak- sono Wirjodihardjo; Water staat en wederopbouw: ir. A. M. Semawi; Verkeer, energie en mijnwezen: ir. C. J. War ners; Sociale zaken: B. Krij ger; Scheepvaart: B. S. van Deinse. De bijzondere taken, waar mede een secretaris van staat is belast, zijn: 1) binnenlandse veiligheid: Raden Soeria San- toso (omvattend coördinatie van alle politionele gezagsap- paraten, alsmede de voorbe reiding" van een toekomstig departement van defensie). 2) zelfbestuurszaken: Pangeran Kartanegara (wellicht zal de ze bijzondere taak aanleiding geven tot vorming van een af zonderlijk departement). 3) buitenlandse zaken: prof. Hoe- De Sowjet-regering heeft thans meegedeeld, dat Zater dag aan de ministeries van buitenlandse zaken van de Ver. Staten en Frankrijk een nota is overhandigd, waarin wordt verklaard dat de Sow jet-regering dc op de Londen se conferentie inzake Duits land genomen besluiten als onwettig beschouwt. Volgens-de nota hebben de andere drie landen, terwijl de S. U. voortdurend een poli tiek van eensgezindheid tus sen de vier mogendheden aanhangt, een dergelijke poli tiek al in 1946 direct verwor pen. Verder woedt in de nota verklaard, dat-met z.g. Ameri kaanse plan voor Europa. Duitsland inbegrepen, de ba sis is geworden van de poli tiek, die „agressieve kringen" in deze drie landen voeren met als doel West-Duitsland in een kolonie om te zetten. FINNEN GAAN NAAR MOSKOU. De Finse regering heeft be sloten een delegatie naar Mos kou tc zenden om te onder handelen over een pact van militaire bijstand en vriend schap als door Maarschalk Stalin in., zyn brief aan presi dent Paasikivi werd voorge steld. sein Djajadiningrat, die dus twee functies heeft. (Deze taak dient tot voorbereiding van een departement van bui tenlandse zaken). Onderdelen van de rege- ringstaak, waarvan de leiding voorshands blijft zoals zij is, vormen voorts: Oorlog: Lt. generaal S. H. Spoor; Marin%: vice-admiraal A. S. Pinke; Hoofd parket: mr. H. W. Fel- derhof. Tot adviseurs-generaal zijn benoemd: mr. A. H. C. Gieben voor Justitie; dr. R. W. van Diffelen voor opvoeding, kun sten en wetenschappen. TOELICHTING. De voorlopige Federale Raad werd ingesteld op 13 Januari en had als voornaamste taak het voorbereiden van een inte rim-regering en een senaat. De eerste zou in de overgangs tijd naar de Ver. Staten van Indonesië het regeringsbeleid mede bepalen en uitvoeren, de laatste zou een meervoudige functie vervullen als forum voor de interim-regering, ad viserend lichaam en „consti tuante". In overeenstemming met het beginsel van de souvereiniteit van het Koninkrijk in de over gangsperiode blyft uiteraard de grondwettelijke positie van de lultonant-gouverneur-gene- raal en daarmede zijn dejure verantwoordelijkheid onveran derd. Daarnaast echter zal ook naar buiten duidelijk dienen te spreken, dat de defacto re- geringstaak zal berusten in handen van de lt. gouverneur- generaal plus de interim-rege ring. Zulle een daadwerkelijke deelname aan het beleid is op korte termijn te verwezenlij ken zonder omslachtige proce dure van grondwetsherziening, omdat immers met toepassing van de noodregeling D 65 thans alle wetgevende arbeid geschiedt „in. overeenstemming met de raad van departe mentshoofden", welke ver antwoordelijkheid automatisch kan worden overgedragen op de interim-regering, welker leden de positie van departe mentshoofden hebben. VERTEGENWOORDIGEND LICHAAM. De eerste gedachten gingen uit naar het Amerikaanse systeem, waarbij hot parle ment zou bestaan uit een Huis van Afgevaardigden en een Senaat. Zolang echter tot sa menstelling op democratische wijze van 'het Huis van Afge vaardigden niet kan worden overgegaan, is deze gedachte moeilijk tc verwezenlijken. De kwestie van de vertegenwoor diging der deelstaten in de Senaat is slechts een van de vraagstukken, die in dit sta dium nauwelijks bevredigend kunen worden opgelost. In verband hiermede zal het werkcomité aan een straks byeen te roepen conferentie van vertegenwoordigers der deelstaten voorstellen doen tot instelling van een „voorlopige federale vertegenwoordiging", die een voor de overgangspe- is het 100 jaar ge leden, dat by de Tweede Kamer het wetsontwerp tot wijziging van de Grondwet werd inge diend, dat tenslotte leid de tot aaneming van een nieuwe grondwet; is het 60 jaar gele den, dat Keizer Wilhelm I van Duitsland over- leed; is het 6 jaar gele den dat Rangoon, de hoofdstad van Birma, door de Japanners werd bezet. riode aanvaardbaar pompro- niis-krakter zal dragen. Dit college denkt men zich als sa mengesteld uit dertig leden. Het college zal permanent bij een moeten zijn en zal verte genwoordigers van' alle deel staten onder zijn leden .moe ten tellen. Het college zal te vens liet podium voor de min derheden moeten bieden, Voor dit forum zal de interim-rege ring kunnen treden. Verwacht wordt, dat een conferentie om over boven staande materie te beslissen op korte termijn bijeen zal worden geroepen. Het Wereldgebeuren Arabische bedreigingen hebben succes. Palestina-kwestie in verward stadium. De U.N.O. heeft de laatste maanden minder invloed dan ooit te voren op de gang van zaken in de wereld. Bij het opstellen van verdragen en plannen worden in de regel nog wel beleefdheidsbuigink jes gemaakt naar het hand vest der V.N., maar de be langrijkste ontwikkelingen, het plan-Marshall, het plan- Bevin, de vorming van een Slavisch blok, gaan geheel bui ten Lake Success om. Voor de discussies in de Veiligheidsraad* bestaat weinig belangstelling meer. Het ge brek aan besluitvaardigheid maakt, dat men zich gaat af vragen wat voor zin al die ellenlange redevoeringen nog hebben. Om met vrucht te kunnen discussiëren moet men 't in principe eens zijn, zegt !n Frans spreekwoord, en aange zien dat niet het geval is zijn de discussies vrij dor en vruch teloos. Er was een lichtpunt: Pa lestina. Voor het eerst namen in Dec. vorig jaar de Ver. Na ties een besluit, dat een op lossing scheen in te houden vóór een probleem, waarmee een der grote mogendheden, Engeland, geen raad meer wist. Dat ene lichtpunt is prac tised uitgedoofd sinds de laat ste zittingen van de Veilig heidsraad. De U.N.O. is terug gekrabbeld voor de consequen ties van zijn eigen besluit en de Grote Vijf hebben de heren van de Palestina-commissie in hun hemd laten staan en be sloten de zaak verder in een onder-onsje in het kantoor van Gromyko uit te vechten. Het meest teleurstellend is de houding van de Ver. Sta ten geweest. De Amerikaanse regering, een der grootste ijveraars voor het verdelings plan, heeft, nu het puntje by paaltje komt, de Joden le lijk in de steek gelaten. Sena tor Austin, gedelegeerde irr-de Veiligheidsraad, sprak heel omzichtig en tot niets ver plichtend en stelde voor het helè plan nog eens nader te bezien. i De Rus Gromyko liet tot ve- Maandagmorgen hebben de gedelegeerden van Groot-Brit- tannië, Frankrijk en de Beneluxlanden in de groene kamer van het Belgische departement van buitenlandse zaken het werk hervat aan de opstelling van de tekst van het te slnl- ten vyfmogendhedenverdrag. Gedurendo de Zondag zijn tussen de in Brussel achterge bleven gedelegeerden informele besprekingen gevoerd, ter wijl de afvaardigingen van Nederland en Luxemburg in eigen land in overleg traden met de regering. Ook Pierre Chauvel, de secretaris-generaal van het Franse ministerie van buiten landse zaken, pleegde te Parijs overleg met zyn regering. Eveneens bracht sir George Rcndel, de Britse ambassadeur in Brussel, namens de Britse delegatie verslag uit aan zijn regering. Zoals reeds gemeld bevat ten de jongste Brits-Franse voorstellen, volgens inlichtin gen uit gewoonlijk welingelich te kringen, punten, welke een aanzienlijke uitbreiding bete kenen van de oorspronkelijke voorgestelde omvang van een vijfmogendheden verdrag. Naar verluidt zou een be ier verbazing de unieke gele genheid om met recht de En gelsen in staat van beschul diging te stellen voorbijgaan. Hij was het bij wyze van uit zondering; eens volkomen met de Amerikaan eens. Zo'beleeft Lake Success het schouwspel, dat dreigende taal van de Arabieren een V.N.- besluit voorlopig omver heeft gekegeld. Het ware natuurlijk een koud kunstje geweest voor de Grote Drie gezamenlijk de Arabische Liga tot bedaren te brengen. Temeer daar de Ara bieren in Palestina zelf lang niet zo fanatiek zijn als die erbuiten. De zaak is echter, dat men er in Washington, Londen en Moskou weinig voordelen in ziet als pleitbezorger voor de Joden op te treden. De Ameri kanen voelen er niets voor hun oliebelangen in het Mid den-Oosten op het spel te zet ten. De Russen zijn op hun beurt niet van plan de Ara bische wereld naar de Britse kant toe te dryven. De Engel sen hebben -er schoon genoeg van en wensen van elke ver dere verantwoordelijkheid ont slagen te worden. Voor de Joden is deze ont wikkeling een tegenvaller, voor de Ver. Naties een nieu we klap voor het toch al reeds magere prestige. langryk nieuw punt worden uitgemaakt door voorzieningen voor inschakeling van de over zeese gebiedsdelen van de le den-landen in de geprojecteer de unie, welke voorstellen worden gebruikt als punt van uitgang voor het opstellen van de verdragtekst met inachtne ming van een eerder door de Beneluxlanden aan de confe rentie voorgelegd memoran dum. 4Iet accent ligt bij de be sprekingen in hoofdzaak op de economische samenwerking. In dit opzicht zou er geen en kele grens zijn getrokken en het einddoel zou zijn een eco nomische unie in de geest zo als die door de landen der Beneluxgroep wordt nage streefd. NOG GEEN DETAILS. Hoewel de details nog ont breken over de wijze waarop men zich de economische sa menwerking denkt, is het niet onmogelijk dat tijdens de con ferentie zal worden overge gaan tot de oprichting van de organismen, die een progres sieve samenwerking op econo misch gebied tussen de vijf landen zullen bevorderen en die de commissies zullen samen stellen, welke de respectieve economische stelsels zullen coördineren. Waarschijnlijk is evenwel, dat men, alvorens tot het oprichten dezer organis men te besluiten, eerst het verloop van de conferentie der 16 landen te Parijs en de re sultaten hiervan zal afwach ten. 50 JAAR. De maatregelen, die door een samenwerking tussen de vijf landen der Westerse Unie moe ten worden genomen, zullen op Zeeland kreeg een afdeling te Goes. Hoevelen hebben zich in 1944, toen de inundatieramp. zich in Zeeland voltrok en millioenen kubieke meters zout water over de vrucht bare akkers van Walcheren, Tholen, Schouwen en. andere f«bieden vloeiden, met be- orgdheid afgevraagd wat er van deze kostbare landbouw gronden terecht zou komen. Wanneer nu, ongeveer drie jaar later, kan wor den vastgesteld dat bij voorbeeld in Tholen prac- tïsch geen zout meer in de grond valt te bespeu ren en deskundigen van mening zjjn dat In '50 of in '51 in alle geïnundeerd geweest zynde gebieden van Zeeland de grond ver normaal zal ?4in» dan mag men bij de on noemelijke schade die ove rigens in deze omgeving werd aangericht, toch niet geheel ontevreden zijn. In tegendeel. Velen hadden zich ongetwijfeld de ge volgen nog erger gedacht. HET BODEM ONDERZOEK. bat deze gunstige resulta ten binnen een zo betrekke lijk korte tijd bereikt kon den worden, is zeer zeker voor een niet gering deel te danken aan de wijze waarop de wetenschap de Zeeuwse boer te hulp is gekomen. Een van de diensten die hierby onschatbare diensten heeft bewezen, is het Bodemkundig Laboratorium van de N. O. olderwerken, dat tijdelijk te Joes werd gevestigd. Reeds in 1944 bij het be kend worden van de berich ten over de eerste inundaties, werden by de betrokken de partementen plannen beraamd om de getroffen gebieden, zo dra dit mogelijk was, weten schappelijke hulp te bieden. Voor net grondonderzoek werd aangewezen het Bodem- kundig Laboratorium van de N. O. Polderwerken, een on derdeel van de Directie Wie- ringermeer, dat zich reeds lang had toegelegd op vrij uitgebreide onderzoekingen op zoute gronden en zich ook had bezig gehouden met het onderzoek van de gronden welke in 1940 door het Ne derlandse leger werden ge- inundeerd, o.a. bij Kruimn- gen. HET BEGIN. Zo arriveerden eind April 1945 de eerste mensen van deze dienst in Zeeland en werd in Mei 1945 onder lei ding van iry B. Verhoeven begonnen met het omvangrij ke werk van het bodemon derzoek. Aanvankelijk gingen de monsters grond nog ter onderzoek naar het laborato rium te Kampen, doch in Juni 1945 kreeg men de be schikking over een laborato rium in de Rijkslandbouwwin- terschool te Goes. Hoewel de beschikbare ruimte zeer klein was, konden daar tot 1 Ja nuari 1946 toch 4000 mon sters worden onderzocht. Be gin 1946 kreeg de dienst daarop een eigen home aan de Singelstraat te Goes. Welk een massa werk daar verzet is, moge blijken uit de volgende cijfers: In 1946 werden 23000 en in 1947 16000 monsters grond onderzocht. In 1948 zal dit aantal onge twijfeld veel minder zijn, daar het werk in Zeeland op zyn eind begint te lopen. Ver wacht wordt dat men dit jaar gereed komt, waarna de vas te kern weer naar Kampen terug keert. Er bestaat echter een goede kans dat na het vertrek van de dienst, het laboratorium voor Zeeland behouden blyft voor nor maal grondonderzoek. Zo dit een feit wordt, dan zal hiermee zeker aan een wens van vele boeren vol daan worden DE INZAAI. Een van de belangrijke ta ken van het Laboratorium was de Landbouwvoorlich- tingsdienst en Landbouwher- stel van zoveel mogelijk cij fers omtrent het zoutgehalte e.d. te voorzien. Dit in ver band met de door deze dien sten te geven adviezen voor de inzaai op de geïnundeerd geweest zijnde gronden. In 't voorjaar van 1946 werden hiervoor niet minder dan 10.000 analyses gemaakt. Om dit grote aantal te kunnen bereiken, werden de modern ste middelen toegepast. Zo zijn hetgeen tot dusver in ons land niet eerder plaats vond de zoutcyfers van de gronden electrisch gemeten. Hierdoor konden 300 analy ses per dag worden verkre gen. WETEN SCHAPPELIJKE ONDERZOEKINGEN. Een andere taak van de dienst is, over de door de inundatieramp ontstane toe stand zoveel mogelijk gege vens voor de landbouwweten schap te verzamelen, om in de toekomst bij dykvallen enz., waarbij zich zoutwater problemen voordoen, opnieuw langdurige en kostbare onder zoekingen te kunnen vermij den. Hiertoe zijn in het voor jaar van 1946 op verschil lende plaatsen in Zeeland, zg. standaardplekken gekozen, die regelmatig bemonsterd wor den. Ook kan thans worden nagegaan hoeveel water een gewas nodig heeft, hetgeen van zeer veel belang voor de landbouwwetenschap is. Voorts kan aan de hand van de zoutgehalte-cyfers worden berekend hoeveel water in de winter door de grond pas seert en hoeveelmeststoffen hierdoor regelmatig wegspoe len. Op deze wijze wordt dus, gebruikmakend van de om standigheden, naast het her- stelwerk, een goede bijdrage ter vervolmaking van de landbouwwetenschap geleverd. Dat voor dit onderzoekings werk grote belangstelling be staat, bewyst wel het feit, dat zelfs uit België, Frank rijk, Engeland en Zweden hierover inlichtingen zijn ge vraagd. HOE LIGT DE GROND ER NU VOOR? Deze vraag kan in gunsti ge zin beantwoord worden. Bij de eerste onderzoekingen was het zoutgehalte ongeveer 20 h 25 gT. per liter, doch dank zij de vele regens zijn deze cijfers bijna overal on der de 1 gr. per liter gedaald, hetgeen niet meer schadelijk voor de landbouw genoemd lean worden. De lichte gron den blijken ,zich vlugger te herstellen dan de zware. In Tholen vertonen vele per celen alweer een normaal uiterlijk. Over het algemeen zal de structuur van de grond, van jaar tot jaar beter wor den en in 1950 of 1951 zal de toestand ver normaal zijn. Speciaal de grondbewerking zal echter de eerste jaren nog niet te diep mogen zyn. ZOUT NIET HET VOORNAAMSTE PROBLEEM. ^oor de leek zal het wel licht vreemd klinken, doch by de gehele inundatie is voor de deskundigen het zoutpro- bleem niet het belangrijkste geweest. De oudste „zout"- literatuur, daterend van 1825, leert reeds dat het zoutge halte van geïnundeerd ge weest zijnde gronden niet het ergste is. Door de regenval wordt dit in 2 a 3 jaren ver holpen. Het grootste probleem is echter steeds geweest, dat door inundatie de structuur van de grond zich wijzigt, 't Herstel hiervan is een veel langduriger proces. Landbouwherstel heeft hier toe zeer grote hoeveelheden gips ter beschikking gesteld, en hoewel somtnige boeren te gen het gebruik hiervan aan vankelijk enigszins sceptisch stonden, heeft de praktijk ge leerd dat toevoeging van gips aan dc grond, het herstelpro ces zeer aanmerkelijk ver sneld. Het zal daarom thans niet meer voorkomen dat een boer hem gratis toegewezen gips om niet aan zijn buur man geeft, omdat hij er zelf weinig heil van verwacht! Tenslotte nog een vermel denswaardige ontdekking," welke bn ae onderzoekingen werd gedaan, nl. dat de bac teriën in de grond niet veel van de inundatie geleden hebben. Dit is van veel be lang voor bijv. de teelt van lucerne-klaver. die bacteriën nodig heeft. De afdeling voor microbiologisch onderzoek heeft hier een speciaal on derzoek naar ingesteld, doch de bacteriën waren nog aan wezig, zodat enten, zoals dit in de Wieringermeer moest geschieden, hier niet nodig bleek. Ook heeft deze micro biologische afdeling het by deze inundaties voor het eerst opgetreden en veelbesproken „Wonder van Tholen" onder zocht. Zoalsmen zich zal herinneren waren daar na de inundatie zeer goede gewas sen, hetgeen toegeschreven moet worden aan een tijdelijk abnormale stikstofrijkdom van de grond. bepaalde punten echter afwij ken van die, welke op basis van het plan-Marshall nood zakelijk zijn. Met betrekking hierop wordt er aan herinnerd, dat het verdrag voor een Westerse Unie van kracht zal zyn gedurende 50 jaar, terwijl in het plan-Marshall een tijds duur van vier jaar is voorzien. MILITAIRE SAMEN WERKING. De kwestie van de militaire samenwerking tussen de vyf landen zal niet worden behan deld door de conferentie te Brussel, doch door een com- misie van deskundigen. In politieke kringen te Brus sel is men van oordeel dat West-Duitsland door bemidde ling van de bevelhebbers der drie bezettingszones uitgeno digd zal worden aan de con ferentie te Parys over- het plan-Marshall deel te nemen. Een Belgische en een Britse officiële woordvoerder hebben meegedeeld, dat de vijf mo gendheden het eens zijn ge worden over zeven punten. De zeven punten zijn niet uitslui tend van economische aard. Er zijn enige principiële verkla ringen by. In de commissie voor het ontwerp heeft o.a. de Neder landse gedelegeerde prof. Francois zitting. Van welingelichte zijde ver neemt Reuter nader, dat de juridische adviseurs een arbi trage-clausule ontwerpen, vol gens welke het internationale hof in Den Haag zal beslissen, indien er meningsverschilien tussen de vijf landen ontstaan. Over de problemen met be trekking tot de overzeese ge biedsdelen zou geen volledige overeenstemming bereikt zyn. De toelating van andere lan den tot het pact zou eerst dan ter sprake komen, wanneer de Westerse Unie der vyf landen werkelijkheid zou worden. Verwacht wordt, dat de con ferentie haar werkzaamheden tegen Woensdag voltooid zal hebben. Interpellatie v. d. Goes van Naters uitgesteld. De interpellatie van der Goes van Naters over het buiten lands beleid van de Nederland se regering, welke deze week zou worden gehouden, is voor lopig tot volgende week uitge- Woensdag komt in de Twee de Kamer de Enquêtewet in behandeling. Dader legt bekentenis al. Maandag omstreeks het mid daguur heeft de 21-jarige M. W. uit Amsterdam, die ver dacht wordt van de moord op de 10-jarige Anneke Hagel en thans wordt, verpleegd, tegen over de officier van justitie bij de Amsterdamse arrondisse mentsrechtbank in het Wilhel- minagasthuis een volledige be kentenis afgelegd. Tevens Is komen vast te stacfn, dat het hier een zedenmisdrijf betrof. K.V.P. Leiden wil uitsluiting door de Grondwet. In de dezer dagen gehouden vergadering van de kring Lei den der Katholieke Volkspartij is na ampele bespreking met algemene stemmen een motie ondersteund, waarin de afde ling Wassenaar vaststelt, dat de Katholieke Volksparty in haar stryd tegen het commu nisme nog niet tot die actie is overgegaan, als waartoe zij op grond van het beginselpro gramma verplicht is. De afd. Wassenaar, stelt voor, dat door de kring Lelden een motie wordt ingediend op de eerstvolgende partijraads vergadering, inhoudende, dat bij de komende grondwetswij ziging do ommunistische In vloed in do bestuursorganen wordt uitgesloten. Doodstraf tegen Puls bevestigd. De bijzondere raad van cas satie heeft het doodvonnis te gen de Amsterdamse verhui zer A. Puls bevestigd. Zoals bekend maakte P. zich schul dig aan arrestatie van Joodse landgenoten en haalde ln dienst van de „Einsatzstab Rosenberg" op grote schaal huizen van gearresteerde en gedeporteerde Joden leeg. Zijn medeplichtige, de Am sterdamse agent F. M. W. Meyer, die te Amsterdam tot 18 iaar werd veroordeeld, hoorde zyn beroep door de raad van cassatie verwerpen. Op 24 Maart zal de schrijfster Top Naeff haar ze ventigste verjaardag vieren. DE VOORSPELT: VRIJ ZACHT. Geldig tot Dinsdagavond. Matige, aan de kust krachti ge Westelijke wind. Meest zwaar bewolkt, doch overwe gend droog weer. Vrij zacht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1