PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Orakeltaal van Austin 't Zand wordt een ideaal wooncentrum Er wordt hard gewerkt aan de Ronde Tafel BILT Gottwald heeft een nieuw kabinet Een nieuwe Staat West-Ja va Vandaag 191e Jaargang - No 48 Uitgave van de Firma Provinciale Zee uw si Courant Middelburg Druki-ern Fa F van de Velde J*. Vüssingen dagelijks, Algemeen Dit blad verschil nt behajve op Zon en Christemke feestdagen WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLtSSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag' 26 Febr. '48 AUUNMLlMLb ISHKIJS 43 01 per week i 3.20 pe? kwartaal, franco pet post i 3.45 oei kwartaal Losse nummers a ct ADVtiKrhSN IfciFKIJS vt ct per mm minimum p advertentie 2. Giro nr 359300 PZC Middelburg. Bureaux gevestij,.. te VlissinRen Waistr >8 60 tel 10 en 51 Middelburg .onrtense Kaai 29 -el 2077'en 2924 - Goes L Vorststr 55 tel 2475 ibgg 22281 Oost burg Gratamasti 3. tel >02 Temeuzen BrouwernsU 2 ZleriKze. N weJtoRernsu_t I 26. Het Wereldgebeuren VEILIGHEIDSRAAD PALESTINA Prestige op het spel Dinsdagavond is dan einde lijk in de Veiligheidsraad het debat begonnen over de kwes tie Palestina, Het werd hoog tijd, want de toestand in Jiet Heilige Land gedoogt geen enkel uitstel meer; als niet snel Ingegre pen wordt is een burgeroorlog met alle gevolgen van dien onvermijdelijk. In theorie lijkt de zaak niet zo ingewikkeld. Da Palestina-commissie van de V.N. is in haar rapporten met zoveel woorden tot de conclusie gekomen, dat de Ara bieren niet van zins zijn zich bij het verdelingsbesluit van de Ver. Naties neer te leggen en derhalve een internationale politiemacht nodig Is om aan de beslissing van de U.N.O. kracht bjj te zetten. Blijken immers de Ver. Naties machteloos om de eigen besluiten ten uitvoer te breri- fen, dan is het met het pres- ge gedaan en trekken de Jo den aan het kortste eind. Het zou derhalve voor de hand liggen, dat de Veilig heidsraad een duidelijke waar schuwing liet horen aan de Arabische staten en alvast voorbereidingen zou treffen voor een eventuele militaire actie. In de practjjk staan de za ken echter heel anders. De Ver. Staten, die destijds het hardst geijverd hebben voor 't verdelingsplan, aarzelen en weifelen nu het er op aan komt. De met zoveel spanning af gewachte uiteenzetting door Warren Austin van het Ame rikaanse standpunt, is teleur stellend geweest en heeft te recht in de New Yorkse pers een lauwe ontvangst gekre gen. Austin, die tegenover de Russen nooit gewend is een blad voor de mond te nemen, gebruikte er tegenover de Arabieren minstens tien. Zijn rede evas handig inge kleed, diplomatiek, maar to- BEGON DEBAT OVER KWESTIE. taal nietszeggend, afwachtend en uitstellend. Austin stelde voor onmid dellijk besprekingen te begin nen met Britse, Joodse en Ara bische vertegenwoordigers, alsof het enige zin heeft ver der nutteloos te discussiëren. De Amerikaan wilde verder 'n nieuwe commissie vormen om te bepalen of „de internatio nale vrede wordt bedreigd'-'. Was dat het geval dan zouden de Ver. Staten zich niet ont trekken aan de bepalingen van het handvest, hetgeen echter nog niet betekent, dat de Ver. Staten bereid zouden zijn mee te werken aan dwangmaatre gelen om een binnenlandse Palestijnse kwestie op te los sen, enz. enz. Het kwam hier op neer, dat Amerika nog niet bereid is aan de Arabische weerspannigheid kort en goed een eind te maken, omdat de oliebelangen in het Midden- Oosten te zwaar wegen. Alle spitsvondige interpre taties van het handvest zijn verder bijzaak. Indien dat de door Truman uitgestippelde politiek is, laadt de president een grote verant woordelijkheid op zich. Het wachten is nu op wat do Sowj et- afgevaardigde te berde zal brengen. Bompakketten In Brussel. VOOR ADVOCATEN EN MAGISTRATEN. Toen een hoofdlader bij de Belgische posterijen gistermid dag een postpakket wilde af stempelen, ontplofte dit plot seling met een vreselijke slag. De beambte werd zwaar aan hoofd en buik gewond en over leed korte tijd na de explosie Onmiddellijk na het ongeval werd een strenge contróle in gesteld op de binnengekomen postpakketten van die dag. Het resultaat hiervan was, dat niet minder dan zeven pakket ten meteen dergelijke dode lijke lading werden ontdekt. Alle pakketten waren ge adresseerd aan advocaten en magistraten van de 11de ka mer van. het Brusselse Palds van Justitie, een afdeling, die zich in het bijzonder bezig houdt met de berechting van politieke delinquenten. Britse reserves slinken ZONODIG VERDERE VERSOBERING. De Britse regering heeft bekend gemaakt, dat haar pogingen om het tempo, waarin Groot-Brittannië's goud- en dollarreserves afne men, te verminderen, hebben gefaald. Bjj monde van haar woord voerder, lord Pakenham, deel de zji aan het Hogerhuis me de, dat in 0e maand Janu ari j.l. voor 57% millioen pond sterling aan deze re serves moest worden ont trokken, vergeleken mot' 48 millioen pond sterling in De cember van het vorige jaar. Lord Pakenham deelde in het Hogerhuis nog mede, dat er door het land inderdaad wordt gereageerd op de ver zoeken om grotere productie. Zolang er redelijke noop op Amerikaanse hulp bestaat, is de Britse regering niét ge neigd bii haar maatregelen tot versobering tot het uiter ste te gaan. Zij heeft echter wel berekeningen gemaakt a:e genomen zouden moeten worden, voor het geval zich het ergste zou voordoen. Engels journalist door Russen vastgehouden. Gedye, correspondent van de Daily Herald voor Centraal Europa, is Dinsdag, nadat hij 24 uur door Russische mili tairen werd vastgehouden, vrij gelaten. De Russen beschul digden hem van spionnage, Naar Gedye vertelt, werdén hjj en zijn vrouw te Glogg- n:tz (Oostenrijk) gearresteerd, toen hij in een sneeuwstorm uit zijn auto stapte om de sneeuwkettingen na te zien. De Russen weigerden zijn pa pieren te onderzoeken. Het Britse hoofdkwartier in Wenen slaagde er in het echt paar vrij te krijgen. Osten Unden, de Zweedse mi nister van buitenlandse zaken, die zijn land op de Zwedeno- conferentie vertegenwoordigt. Dat mag niet.. Een jongetje uit Pijnacker had aan een vriendje in Au stralië met wie hij regelmatig correspondeert, een paar ge wone postzegels gestuurd. Zo van een brief geweekt en weer in de brief naar Australië ge stopt. Maar dat gaat zo maar niet. De brief kwam prompt terug met er op gestempeld: „Terug aan afzender. Bevat deviezen, waarvan uitvoer zonder ver gunning Nederlandse Bank verboden." Er is een brief naar Austra lië gestuurd, waarin aan het postzegels verzamelende joch is verteld, dat „het niet mag" van de Nederlandse Regering. Studenten protesteren. In verband met het feit, dat minister Gielen zijn be krachtiging heeft onthouden aan de benoeming van drie der vier professoren van de 7de faculteit der Amsterdam se Universiteit, heeft-zich uit de studenten dezer politiek- soclale faculteit een Initiatief- comité gevormd, dat Vrijdag in een vergadering tegen deze beslissing wil protesteren. Eerlijke automobilisten. De proefneming van de Sin- fina, om hij haar station op de rijksweg Den HaagUtrecht 's nachts blikken benzine voor de automobilisten beschikbaar te stellen, mag geslaagd wor den genoemd. Alleen de perste nacht zrjn een luchtslang en twee blikken benzine gesto len. Verder hebben tot nu toe alleen eerlijke mensen van de ze service gebruik gemaakt. Gemiddeld drie vier per sonen komen per nacht een blik benzine halen. Van het aan de bussen bevestigde stor- tingsformulier en van de gele genheid tot contant betalen in een daartoe opgehangen busje, wordt trouw gebruik gemaakt. is het 125 jaar ge leden dat de eerste pre sident van Peru werd gekozen; is het 5 jaar gele den dat de Sowjet-Rus- sische regering mede deelde dat van een her stel der Poolse Oost grens geen sprake meer zou kunnen zjjn. Arbeidsproblemen in de textielindustrie. Maandag a.s. zal voor de Economische Rechter te Alme lo een principieel belangrijk procres worden gevoerd. Ge dagvaard zq'n de directies van twee Enschedese textielfabrie ken, nl. van de firma's van Heek en Wisselink, die nog steeds te hoge lonen zouden uitbetalen. Voor de gehele Twentse textielindustrie, welke met een ernstig tekort aan arbeids krachten .heeft te kampen, Is dit proces zeer belangrijk. Twaalf niet-communistische ministers. Benesj gaf gedeeltelijk toe. Nadat president Benesj Woensdag tenslotte voor de druk was gezwicht en het ont slag van de twaalf niet-com munistische ministers had aan vaard. heeft Clement Gottwald een nieuw kabinet gevormd. Tot veler verrassing is dit op nieuw een coalitie-kabinet ge worden, waarin ook de natio nale socialisten vertegenwoor digd zijn. De communisten ech ter nemen er een overheersen de positie in, waarvan 12 com munisten, 4 socla'lsten, 2 le den van de Katholieke Volles- partij, een lid van de Slowaak se Partij van de Vrijheid en 2 partijlozen. Gottwald blijft premier, vice-premiers zijn de voorzitters van de communis tische en de sociaal-democra tische partijen en van het vak verbond. Jan Masaryk blijft minister van buitenlandse zaken, gene raal Svoboda minister van verdediging en Nosek, om wie de crisis begon, minister van binnenlandse zaken. Minister van industrie wordt Fierlinger, leider van de linkervleugel in de socialistische partij. „De reactie, die een beslis sende slag tegen onze volks- democratische orde beraamde, is verslagen en vernietigd", al dus zeide minister-president Gottwald, toen hij Woensdag avond de namen van het nieu we kabinet aan de menigte op het Wenceslasplein te Praag meedeelde. Gottwald zeide, det het voor president Benesj niet makke lijk geweest was de voorstellen voor het nieuwe kabinet te aanvaarden. „Het duurde enige tijd voordat de president de noodzakelijkheid van deze maatregelen besefte". De premier was Benesj dankbaar omdat hjj „de wil van het volk had gerespec teerd. zelfs in de zaken, die hjj persoonlijk moeiljjk vond te aanvaarden". Gottwald riep het volk op de arbeid te hervatten om het tweejarenplan te realise ren. „Dit werk zal niet langer door subversieve elementen en saboteurs worden verstoord". JOURNALISTEN ONTSLAGEN. Een Ijjst van journalisten, die ontslagen zijn op voorstel van het actie-comité van de Tsje- cho-Slowaakse vereniging van journalisten, is voor de Praag se omroep voorgelezen. De meesten hunner waren redac teur van het blad van de Nat. Socialistische Partij. Volgens het met Britse licen tie te Wenen verschijnende blad „Weltpresse" is een aan tal vluchtelingen uit Tsjecho- Slowakije te Wenen gearri veerd. Zij zouden verklaard hebben, dat „de terroristische activiteit van de communisti sche actie-comité's hen deed denken aan de moeilijke dagen, toen de Nat.-Sociaiisten het land binnen kwamen. De nieuwbenoemde ministers uit de Volkspartij (katholiek), hebben in een manifest een be roep gedaan op de leden van hun partjj. Zij verklaarden, dat er een nationaal front was gevormd op de breedst moge lijke basis. Bjj een demonstratie van een groep studenten kwam het tot een botsing met patrouilleren de troepen en de politie. Er vielen doden en gewonden. RADIOREDE VAN BENESJ UITGESTELD. De radiorede, die president Benesj Woensdagavond zou houden, is tot Donderdag avond uitgesteld. REPUBLIKEINEN WERKEN TEGEN. Goedhart stelt de minister vragen. De regeringscommissaris voor West-Java heeft in een brief aan de West-Java-confe- rentie als zijn mening te ken nen gegeven, datde staat West-Java (negara Djawa Ba- rat) reeds in wording is. Dat was voor de voorzitter van do conferentie aanleiding om de negara als erkend te beschou wen. hetgeen volgens hem in hield, dat de conferentie tot voorlonige volksvertegenwoor diging gepromoveerd kon wor den. Achter de bestuurstafel werd daaron een witte doek. die over de woorden „negara Uiawa Borat" hing. wegge trokken. Een poging van een Republikein om aan het woord te komen werd genegeerd. Na drie kwartier werd de verga dering d°u ook verdaagd. „De Nieuwsgier" merkt op dat de groen Republikeinen onder leiding van Soeioso vol gens een welberaamd plan te werk gaat om de conferentie te torpederen en de onrichtlng van een staat West-Java te beletten. Het Tweede Kamerlid Goed hart (Arbeid) is het trouwens ook niet eens met de methode van staatjes oprichten. Hjj heeft de minister van overzee se gebiedsdelen schriftelnk ge vraagd of deze niet van oor deel is. dat de RenviUe-over- eenkomst met'de Republiek in gevaar wordt gebracht, wan neer van Ned.-Indische zijde voortgegaan wordt met het stimuleren van een politiek van kleine staten in Indonesië. Boter mag niet bederven. In het orgaan van de Fede ratie van Melkhandelaren-or ganisaties in Nederland wordt de aandacht gevestigd op de grote bot.ervoorraden in ons i?nd, welke tot vorige week. toen het weer eigenlijk steeds buitengewoon zacht voor de winter waa geweest, aanleiding gaven tot bederf. Aangeiien de hoge boterprijs tot gevolg heeft dat ook nu op alle bon nen boter gekozen kan wor den. nog veel margarine wordt verkocht, wordt voorgesteld een extra-rantsoen te verstrek ken. In geen geval mag het voorkomen, dat de boter be derft! Belasting voor nietsnutten. De financiële commissie van de Franse Nationale Vergade ring heeft een wetsontwerp goedgekeurd tot heffing van een speciale belasting van 50.000 francs op de inkomsten van de z.g. ,,nie'-doeners". Dit zijn ajle mannelijke per sonen tussen 18 en 50 jaar, die geen erkend beroep heb ben. Deze belasting zal worden gehalveerd voor degenen, die kunnen aantonen, dat zij hun inkomsten op wettige wijze verkrijgen. Bewoners steken handen uit de mouwen. Veelbelovende plannen wachten op uitvoering. Plannen maken is in deze na-oorlogse tjjd nog niét al tijd plannen uitvoeren. Het tekenpapier is even gedul dig als de verraderlijke hin derpalen, die de plannen- smeders do pas afsneden, talrijk zijn. Daarom moet nog enige reserve in acht worden genomen ten op zichte van de projecten, die het gemeentebestuur van Middelburg zich voorstelt uit te voeren teneinde 't Zand uit te breiden, te ver fraaien en tot een afgerond, prettig wooncentrum te ma ken. Niettemin ia het stre ven van de Middelburgse vroedschap om hiertoe te geraken onmiskenbaar en het spreekt vanzelf, dat niemand daar méér over ver heugd zijn dan de bewoners van 't Zand. Zij hebben be sloten hun blijdschap te to nen door metterdaad aan de verfraaiing en verbetering van hun wjjk mede te wer ken. Dank zij de mededelingen van de direoteur van Gemeen tewerken, de heer A. J. W. Mathijssen, zjjn wjj in staat de sluie:, die over het uitbrei dingsplan Yfps gespreid, op te lichten, daarbij het voorbehoud makende, dat alle plannen nog maar voorlopig zijn. De hoofdaders van de wjjk zijn de Koudekerse-, de Poe- lendale-, de Lange Viele- en de Nw. Vlissingse weg. De De Ruyterstraat wordt doorge trokken en zal, evenwijdig lo pend met de Nw. Vlissingse weg, in de toekomst de ver bindingsweg worden tussen Middelburg en Vüssingen. Do Baarsjessprink zal waar schijnlijk wel gedempt wor den, waarna de Domburgse- en de Vlissingse watergang de af watering overnemen. Aan het einde van de Lange Vieleweg komt een plein, waarop ver schillende straten uitkomen Hier is een kerk geprojecteerd. Ook op de hoek van de De Ruyterstraat en de Lange Vie leweg zal een Godshuls verrij zen. De Laggweg «bljjft ge handhaafd, maar zal naar de richting Koudekerke uit draaien. Hier is een open be bouwing gedacht. TORENVLIET ATIEOORD. RECRE- Ook Torenvliet blijft Intact. Getracht zal worden hiervan een recreatie-oord voor de Zand bewoners te maken. Men wil er een groot bos aanleg gen. Voor de hunkers zal een oplossing worden gezocht, h'i- voorbeeld door er heuveltjes van te maken. De jeugd zal bjj Torenvliet kunnen spelen, kampeerders zullen het een dorado vinden en wellicht kun nen er ook concerten worden gegeven. Er bestaan voorts plannen voor de inrichting van een sportterrein en de bouw van een z.g. buurtgebouw aan het verlengde gedeelte van de La- geweg. In dit laatste kunnen vergaderingen, feestavonden en culturele evenementen plaats vinden, terwijl er bo vendien een exploitatiemoge lijkheid in schuilt, door ver huur aan verenigingen. Het gebouw zal het eigendom van de buurtbewoners worden, die 7,elf aan de bouw zullen mede werken. De benodigde grond zal door het gemeentebestuur gratis ter beschikking worden gesteld. Een Enschedese fabri kant heeft aan de buurtver eniging reeds de toezegging gedaan, dat hij 10.000 metsel stenen kosteloos zal verstrek ken. Voorts heeft deze vereni ging een landelijk fonds om 'n subsidie vjm 100.000 ver zocht. VEILINGHAL EN ZWEM- Inrichting. Schuin tegenover de Melk fabriek zal aan de Nw. Vlis singse weg een grote garage komen van de Stoomtram Walcheren, die echter niet zichtbaar zal zijn van de straat af. Tussen deze straal en de De Ruyterstraat is plaats gereserveerd voor een grote veilinghal, waar dage- 'jjks alle Walcherse groente naar toe gebracht zal worden Daarnaast is een vijver ge dacht, die als zweminrlchtlne dienst zal kunnen doen. com nleet met „pierenbadje" voor de jongste Zand-bewonertjes. Aan de Nieuwe Vlissingse weg komt verder een open bebou wing van kleine landhuisjes. Aan de Poelendale weg ach ter de z.g. Van Haeck-wonin- gen zullen de buurtbewoners eigenhandig, geruggesteund door een gemeentelijke subsi die, een kinderspeelplaats in richten. Hier zijn ook twee openbare scholen geprojec teerd. Bij de maycretewonin- gen komt bovendien een speel weide. Een van de eerste grote werken, die uitgevoerd wor den, is de aanleg van een groenstrook bjj de Langeviele- weg en twee plantsoenen In de onmiddellijke nabijheid. Dit is de eerste gelegenheid voor de bewoners om de handen uit de mouwen te steken. Onder welwillend toezicht van de Plantsoenendienst zullen zjj hiermede beginnen. Het zwaar ste werk is de opruiming en het losbreken van de kelen (kinderkopjes), die nog b|| de Langevleleweg In de grond zit ten en op een hoop liggen. De ze worden met auto's, die hier voor ter beschikking zijn ge steld, naar het Koorkorkhnf en het Industrieterrein ver voerd. Daarna wordt de grond omgespit en van ntenwe aarde voorzien, afkomstig van de f Age weg. Vervolgens kan de beplanting beginnen, waarme de men ln April klaar moet komen. De 't Zand-bewoners, dit werk niet gewend, zullen zeker Ie dere Zaterdagavond in de eerstkomende weken met stij ve ruggen, blauwe plekken er bulten thuis komen. Maar zb Tu"en niet versagen... G*at 't immers niet om hun buurt Acht de minister, zo vraagt hij verder, het bijeenroepen van de West-Java conferentie niet een volkomen ongeschikt mid del om een goede verstand houding tussen Batavia en Djocja te bevorderen? Vindt de minister verder niet dat woordvoerders van de progres sieve concentratie opgenomen hadden moeten worden in de Nederlandse delegatie? De bunker van Seyss Inquart wordt hersteld. De Stichting 19401945 heeft van de bevoegde in stanties toestemming ontvan gen, om de buitengewoon goed toegeruste bunker aan de Loolaan te Apeldoorn, die tijdens de bezetting tot vluchtplaats voor Seyss In quart diende, in zijn oorspron kelijke staat te herstellen en voor het publiek tegen een bepaalde prijs ter bezichtiging te stellen. 4000 paar schoenen verdwenen Aan de ingang van het Leip- zigerstation is een goederen trein ontspoord en over de leuning van het viaduct in de straat terechtgekomen. In de wrakstukken van de wagen bleek echter geen en kei paar schoenen meer over van de 4000 paar nieuwe schoenen, welke in de wagen vervoerd werden. Haast al de inwoners van de Schonefeldwijk dragen echter nieuwe schoenen. Nu reeds 1000ste schip in Rotterdams haven. Sinds 1 Januari is reeds het duizendste schip te Rotterdam gearriveerd, nl. het met ce ment geladen Ned. s.s. „Jura", dat uit Londen kwam. Verle den jaar kwam eerst op 23 Maart het duizendste schip binnen. Gentlemen's agreement tussen fondsen en hu'sart?en. In zijn memorie van ant woord inzake de begroting van sociale werken deelt minister Drees aan de Eerste Kamer mede, dat de onderhandelingen over de samenwerking met do artsen vorderen. Aangenomen mag worden, dat binnenkort een gentlemen's agreement tussen fondsen en huisartsen tot stand zal komen, waarin mede opgenomen is de instel ling van plaatselijke gemeng de commissies van toezicht op het ziekenfondswezen. VERPLEEGSTERS. De minister kan echter niet de juistheid aanvaarden van de mening dat een onvol doende salarisregeüng oorzaak zou zijn van het tekort aan verpleegsters. Er is een alge meen tekort aan vrouwelijke arbeidskrachten. CONSUMENTEXCREDIET Hen centraal bureau voor het Consumentencrediet is ge machtigd aan de districtsra den mede te delen, dat ter te gemoetkoming aan de bezwa ren, verbonden aan de sterke progressie der afbetalings schalen, in gevallen van ver hoging van gezinsinkomsten, de verhoging der afbetalings bedragen overeenkomstig die schalen niet tot het volle be drag aan de credietnemers ln rekening behoeft te worden gebracht. Waarom „J. P. Coen" verboden-werd. In de gemeenteraad van Amsterdam heeft burgemees ter d'Ailly een toelichting ge geven op zijn verbod tot op voering van Slauerhoff s .,J. P. Coen" op de gala-avond voor de boekenweek. Het stuk, zei hjj, schetst een grove koloniale mentali teit, die inmiddels volledig is afgezworen. Het moet uiterst opportuun geacht worden dit stuk te spelen op een gala avond, waarop een lid van de regering en andere hoge be- stuursautoriteiten aanwezig zijn. Het stuk zou een pjjnlüke indruk maken on deze auto riteiten en het volk. Het ligt niet ln de bedoé- ling eventuele verdere opvoe ringen te verbieden. Formulering van beginselen. Sedert de laatste openba re vergaderingen van de con ferentie NederlandSuriname Curagao op Maandag 16 en Dinsdag 17 Februari j.l. heeft de conferentie onmiddellijk het werk in de secties her vat ter bespreking van de bijzondere onderwerpen, die na de algemene beschouwin gen aan de orde kwamen. In verscheidene ochtend- en mid dagvergaderingen zjjn thans besprekingen gevoerd o.m. over de bu'tenlandse betrek kingen, defensie, nationali teit en burgerschap en ver schillende juridische aangele genheden, scheepvaart enz. Voorts kwam Dinsdag de conferentie in comité-gene raal bjjeen met de minister zonder portefeuille, de heer L. Götzen, ter bespreking van de toekomstige economlscne en finaneële samenwerking tussen de gebiedsdelen In verband met de voorbe reidende werkzaamheden, die de redactie-commissie nog te verrichten heeft, kon nog feen datum vastgesteld wor- en voor de eerstvolgende openbare bjjeenkomst. Vliegen in de kerk. De koster van de Venlose H. Famillekerk was zeer verwonderd, toen hjj dezer dagen in dit barre winterse getjj een kleine karavaan dommelige vliegen langs het middenpad van de kerk zag waggelen. Nieuwsgierig volgde hjj het spoor der onwelko me gasten om boven ln de toren tot de verbas terende ontdekking te komen, dat bjjna ae ge hele muur en alle bal ken overdekt waren met een dichte zwarte de ken van vreedzaam sla pende vliegen. Met chrysol en detmoline heeft de gemeentelijke ontsmetingsdienst mil- lioenen vliegen de eeu wige slaap doen in gaan. Gratie verleend. Bjj K. B. is gratie verleenc -\an W. l'Ecluse, tot de dood straf veroordeeld bii sententl' van het Bjjz. Gerechtshof tr Arnhem. De doodstraf is ver wisseld in een levenslange ge vangenisstraf. De redactie-commissie ver gaderde Dinsdagavond voor het formuleren van de con clusies, waartoe de vergade ringen geleid hebben. Woens dag werd de redactie-com missie ontvangen door de voorzitter der Grondwetsher zieningscommissie. FORMULERING VAN BEGINSELEN. In het algemeen kan ge zegd worden, dat na de laat ste openbare vergadering de conferentie vrjjwel zonder op houden aan het w^rk is ge weest. Als resultaat van de ze arbeid kan men zeggen dat de conferentie uit de tase der algemene beschouwingen is getreden in een fase van formulering van de beginse len, die bjj de algemene be schouwingen tot uitdrukking zijn gebracht. Turkije „onder pressie". De Turkse minister van bui tenlandse zaken, Nacmeddin Sadak, heeft tegenover jour nalisten verklaard, dat het feit, dat Turkije gedwongen is de helft van zjjn begroting aan denationale verdediging uit te geven, bewjjst., „dat van allo Europese landen Turkije het meest aan pressie bloot staat. Het gevolg is, aldus de mi nister, een psychose, waar- Staatsprijs voor letterkunde toegekend. De minister van Onderwas, K. en W. heeft de staatsprijs voor letterkunde (P. C. Hooft- Drjjs) voor 1947 toegekend aan wjjlen Arthur van Schen- del voor zjjn roman „Het oude huis" en aan mevrouw Amoe- ne van Haersoite voor haar novellebundel „Sophie ln de Koestraat". D£ VOORSPELT WEINIG VERANDERING. Droog en zonnig weer, met later wat bewolking, voorna melijk in de hogere nlveaux. In de namiddag temperatuur oplopend tot om het vries punt. Vrij krachtige Oostelijke wind.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1