Tussen de schoenmaker en de keizer Zeeuwen koloniseerden Suriname meest besproken componist De massa loopt achter de sterke man aan Stemmen uit de Kerken Een Spaanse Grande TWEEDZ BLAD pzovinc:alz zzzu vvsz courant ZATERDAG 21 FEBRUARI 1948 Duitse volk wil bevolen worden (Van onze reizende redacteur). HANNOVER, Februari. Een Brits officier heeft een ge sprek.met een lid van de Landstag, het parlement, van een der zestien Duitse landen over het begrip self-responsibility, dat het best te vertalen is met persoonlek verantwoordelijk heidsgevoel. Voor hem, de Engelsman, is het vanzelfsprekend,, dat hg verantwoordelijk is voor wat hij doet of nalaat. Voor de Duitser is dat iets volkomen vreemds; hij handelt immers in opdracht van een hoger geplaatste, zodat de opdrachtgever de verantwoordelyheid draagt, tenzij die hetgeen meestal wel het geval is zich kan beroepen op een opdracht van een nog hoger geplaatste.De Engelsman legt met veel geduld uit, waarom dat oer-Duitse stelsel niet deugt en wat er dar. voor in de plaats moet komen. Het kost de ander al de grootste moeite zich het begrip alleen maar voor te stellen Tenslotte zegt hij„Dus u bedoelt, dat ik 'S ochtends voor de spiegel moet gaan staan om me zelf een bevel te geven". Schouderophalend loopt de officier weg; een hopeloos ge val Dit is geen grapje, maar een ware geschiedenis met 'n diep tragische inhoud. Zij toont maar al tc duidelyk aan, dat een geheel volk van tientallen millioenen zielen want het geval is karakteristiek ge wend is slechts te handelen op bevel, niets te doen uit eigen beweging. De Duitsers hebben nooit geleerd zich af te vra gen wat goed is en wat ver keerd, zij kiezen uit hun midden een leidende figuur en volgen hem blindelings. Hein- rich Kopf, minister-president van Nedersaksen, is zulk een figuur; hij staat aan het hoofd van een coalitiekabinet, dat al le partijen omvat, van com munisten tot liberalen, van katholieken tot socialisten. Dr. Kurt Schuhmacher, voor zitter van de Duitse sociaal democratische party, is er ook een. Eeide dragen het aureool der ex-concentratiekampge vangenen, beide bezitten een krachtige persoonlijkheid en een paar dwingende ogen August Schmidt, voorzitter van het Mijnwerkersverbond in de Britse zóne, behoort er ook toe. Hun volgelingen zijn veeleer bewonderaars van de persoonlijke hoedanigheden hunner leiders dan overtuigde geestverwanten, die uit him midden die leiders naar voren hebben geschoven, omdat er organisatorisch ergens een top moet zyn. GEVAARLIJK VERSCHIJNSEL Dit verschijnsel is enerzijds door innerlijke leegte verontrustend, anderzijds ge vaarlijk, omdat een fanatieke machtswellusteling onder zul ke oppervlakkige massa's ge makkelijker iets bereiken kan dan wanneer hij temidden van nuchterlingen zijn stem -ver heft. In het Roergebied is het altijd zo geweest, dat dertig procent der arbeiders voort durend zoekt naar een politiek onderdak en het tot dusver niet bljjvend gevonden heeft. In 1931 stemde deze dertig procent bij de vakbondsverkie zingen voor de revolutionnaire oppositie, in 1933 voor de na^ tionaal-socialistische bedrijfs- gezellen-organisatie, in 19'15 op de communistische candi dates Zij kunnen de socia listen aan de absolute meer- Stilte in de Antwerpse haven Sinds de aanvang van dit laar is de bedrijvigheid aan de Antwerpse haven geringer dan tijdens de laatste maan den van het vorige jaar. Van de meer dan 16.000 ingeschre ven havenarbeiders zyn er een goede negen duizend aan de arbeid, terwyl er zowat 7000 voor steun in aanmerking ko men. De oorzaken van deze af name zyn te zoeken in de toe nemende bedrijv'gheid van Duinkerken en in de vermin dering van de invoer sinds het in werkir.g treden van het Benelux-accoord. In het voor uitzicht van verhoogdè invoer rechten op sommige waren werden deze tfldens de laatste maanden van 1947 zeer druk aangevoerd, en de nieuwe in voer zal slechts beginnen na gedeeltelijke uitputting van de aldus geschapen voorraden. Kampeerrallye te Breedene. In de loop van de maand Juli a.s. zal te Breedene aan de Belgische kust een kam- peer-rallye worden georgani seerd, waaraan kampeerders uit Nederland, Zwitserland, Luxemburg en België zullen deelnemen. Deze rallye gaat vooraf aan de internationale rallye, welke op 28 Juli te Londen zal beginnen. De boycot der Australische havenarbeiders. De Australische minister president J. B. Chifley deelde heden in het parlement mede dat, naar de Australische re- Sering hoopte, de boycot, door e Australische havenarbeiders toegepast op de Nederlandse scheepvaart naar Indonesië zal worden opgeheven, als een gevolg van de onlangs tot ■tand gekomen wapenstilstand. derheïd helpen, maar ook de katholieken, doch men weet nooit tevoren wat zij doen Meestal volgen zij hen, die het meest beloven. Gisteren Hit- Ier, Vandaag Rieclt, morgen...? Dr. Schuhmacher probeert mij uit te leggen hoe belang rijk de politiek in Duitsland wel' is; het blijkt, dat hij bit tere verwijten heeft te richten aan het adres van Jakob Kai- zijn katholieke tegenspe Ier. Heeft hij gelijk? Het is moeilijk voor mg het te beoor delen, want Kaiser krijg ik niet te pakken. SCHUHMACHER. Schuhmacher wordt op de handen gedragen door een groeiend aantal oudere arbei ders, die oud3 normen trach ten terug te vinden. Kaiser wordt als Duitslands toekomstige -grote man be schouwd door personen uit •zeer uiteenlopende kringen. Hecht er geen waarde aan. zeggen de Britse politici, over twee jaar zullen geheel andere figuren naar voren zyn getre den. Wacht u voor alle grote man nen In Duitsland, zeggen de Fransen, want z\j zullen wraak nemen als zij or kans toe zien. Met politiek maakt men géén sluitende rekening, is de opvatting der Amerikanen die liever met pientere zaken lieden te doen hebben en het partijge'doe als een on schuldige afleiding beschou wen. Wij hebben onze eigen plan nen en onze eigen mensen, denken de Russen, maar zij la ten er zich niet over uit. Tussen de schoenmaker en de keizer zwalken de zowel materieel als geestelijk have loze millioenenmassa's heen en weer, tastend in het duister, zoekend naar een houvast, vervuld van te veel zorgen belast met teveel verleden om de dingen zuiver te kunnen zien. Waar zullen zij terecht ko nen? (Nadruk verboden HET EVANGELIE IN DE BIOSCOPEN. Te Bradford zijn de Angli caanse kerk en ae vrije ker ken begonnen met het geven van korte christelijke getui genissen in de bioscopen van de stad gedurende ae voor stellingen. Het was de directeur van één- van de grootste biosco- pe.i, d'e daartoe het initia tief heeft genomen, terwijl een groep belangstellende le den aer Kerken zich dadelijk bere'd verklaarden dit werk te doen. Plet concern Rank, dat in het hele land vele bi oscopen bezit, heeft het plan gesteund. Dit concern Rank is zelf een eeri ernstig Chris ten heeft reeds een paai jaar na elke Zondagsvoorstel ling een korte godsdienstige film gegeven en heeft op de Zondagvoormiddag zijn loka len beschikbaar gesteld voor Zondagsscholen. Verplaatsing van de Hemelvaartsdag. Verleden jaar werden door de Noorse in meerderheid socialistische regering de eerste en de zeventiende Mei tot feestdagen verklaard, da gen, waarop alle arbeid zal rusten. Bovendien wilde zij aan de arbeiders een betaalde vacan- tie van drie weken geven. Het productieproces kon echter niet zovele dagen missen/ en daarom stelde dezelfde rege ring voor een paar bededagen en de Hemelvaartsdag te ver- nlaatsen naar de volgende Zondag. Zo zou men dan weer een paar dagen winnen!! Over zo'n voorstel moeten echter eerst de kerkeraden en de gemeenteraden advies uit brengen. De 29e September zond het ministerie van ere dienst aan die lichamen een schrijven met verzoek om advies. Sedert dien kan men elke dag lezen hoe een of andere kerkepaad of gemeen teraad beslist had. Van de plattelands gemeen teraden hebben 83 zich tegen de i verplaatsing van Hemelvaartsdag naar de vol gende Zondag verklaard: van de stedelijke gemeenteraden 63 Wat de vcrpla^sing van de bededagen betreft, hebben 68 van de stedelijke ge meenteraden zich verklaard voor de verplaatsing: van de plattelandsgemeenten waren 61,5 tegen. De leden van de kerkeraden zijn practisch allen tegen hél verzetten van de Hemel vaartsdag naar de volgende Zondag. Waar het de bede dagen aangaat, is er een klein getal, dat geen bezwaar zou hebben tegen de verplaatsing naar de voorafgaande of vol- "endi Zondag. In het orgaan van de Room se Kerk in Noorwegen wordt eenvoudig geschreven, dat men een voorspel, dat zozeer in striid is met de Biibel en tegen de traditie van het Christendom ingaat, niet in behandeling Kan nemen. Een verrdaatS'ng van de Hemel vaartdag zou het respect voor het h;sforische verzwak ken en *~en droevige overw'n nine ziin van de geest der secularisering tot schade van de Christeliike cultuur. Benjamin Britten: Op 9 jarige leeftijd een strijkkwartet - op 26 jarige leeftijd beroemd Kluizenaar in een Suffolkse molen Henry Ford do tweede, die een reis maakt door Europa, staande by de eerste auto, die naar de Ver. Staten geëxporteerd zal worden. Benjamin Britten de meesé» besproken componist van onze tijd, een meteoor aan de muzikale hémel Eenzaam leeft hij met zyn moeder en zuster in een wind molen bij Aldeburgh in Suf folk. Hy weigert bezoekers te ontvangen, beantwoordt geen énkele brief werkt onophoudelijk. Slechts bij uit zondering laat hy zich over halen. om een1 concertreis te maken. Een van deze reizen voert hem thans naar Nederland en in Nederland ook naar Zeeland. Bracht geheel Arizona in onrust. Hield zijn oplichterij tien jaar vol I Baron de Arizonaca en Ca- oellero de los Colorados: zo noemde zich James Addison Reavis, toen hy op 9 Mei 1881 het stadje Phoenix in Arizona in zijn rust verstoofde, door met protserige en schreeuwe rige aanplakbiljetten bekend te maken, dat elke duim grond .vaarop Phoenix gebouwd was, zijn eigendom was. Hy zou t.500.000 ha grond in de om trek van het stadje bezitten met alle daarin liggende ko- oer-, goud- en zilvermijnen ieder, die „zyn" land op de een of andere manier exploi teerde, moest van nu af adn nachtgeld betalenArizona ivaa het slachtoffer geworden van een der meest doortrapte misdadigers, die de geschie denis ooit kende. HANDTEKENINGEN VERVALSER. De grondslag voor zijn mis dadige loopbaan legde Reavis, toen hij in zyn diensttijd in zichzelf een geniale vervalser van handtekeningen ontdekte: fantastisch zuiver wist hy de handtekening van zyn kapitein na te bootse^ Langzamerhand Kwam het plan in hem op de ze gave u't te bulten. Toen hij uit het leger kwam, kreeg hy een job op een bureau voor onderzoek naar Spaanse !and-„claims". De Spaanse koningen uit vroe ger tyden hadden de gewoonte de goede diensten van hun ca- belleros te belonen met grote stukken land. Reavis vatte het plan op, om zichzelf door middel van zyn vervalsersta lenten zo'n stuk land te ver schaffen. Hij ging oud-Spjmns stu deren. Dag en nacht werkte hy om de taal, die tn de oude documenten gebruikt werd, machtig te worden. Hy experimenteerde met pennen en fabriceerde er tenslotte één, waarmee hij het vergeelde papier kon beschryven, zonder dat er onderscheid met het oude schrift te bespeuren was. Tenslotte had hij zich zo ge specialiseerd, dat hy zyn tijil gekomen achtte. Hy ging naar Spanje en wist daar in archieven door te dringen, waar hij oude documenten vervalste en „aanvulde".- MIGUEL DE PERALTA. Hij verzon een naam, waar aan hy 'n hele reeks titels ver bond: Miguel de Peralta, zoon van José Gaston Gomez de Silva y Montux de Oca de la Cerda y de Caullo de Peralta de los Falces de la Vega en van Dona Francesca Anna Maria Garcia de la Cordoba y Muniz de Perez. Op geniale wyze knoeide hij zijn denkbeel- dtge familie tot eigenaresse van grote stukken grond. Nu moest hij nog een aannemely- ke relatie verzinnen tussen Maar verkochten het weer voor t 260-000. Piet Hein en Crijnsen de grote mannen Wanneer men u zou vragen: Waar ligt Domburg?, dan zoudt ge de vrager wellicht met onverholen geringschatting 4 over zulk een flauwe aardigheid aankyken en hem het ant woord weigeren. Een vraag: waar ligt Domburg? Er ligt een kaart voor ons van het Noordeiyk gedeelte van Zuld-Amerika, v.vurop de drie Guyana's, Venezuela en een stuk van Brazilië voorkomen. Tussen deze staten ingedrukt: Nederlands Guyana, beter bekend ais Suriname met de hoofd stad Paramaribo. Dan, even Zuideiyk aan de Paramaribo-rivier ziet ge Ineens dat stukje Walcheren: Domburg. Waar ligt Domburg? En hoe is het te verklaren, dat Dom burg juist bier ligt? Heeft Suriname dan iets met Zeeland, althans met Zeeuwen te maken? Ja, inderdaad. Het waren Zeeuwen, die hier de spits af beten. En hoe! De Spaanse ontdekkingsrei zigers hebben zich door geen teleurstellingen uit het veld laten slaan. Doorzetters als zy waren, voeren zy met hun schenen, waar de wind hen bracht en zy rustten niet voor zij weer aan nieuw land voet aan wal hadden gezet. Zy be reikten inderdaad de Noord kust van Zuid-Amerika en zy kwamen ook in de buurt van de Guyana's, maar aan land gingen" zy niet. Op de Middelburgse Markt werd een boom geplant. In het nieuwe uitbreidingsplan is echter op deze plaats geen beplan ting gedacht, zodat men het boompje weer uit de grond hééft gehaald. Thans prijkt het in de Koorkerkstraat. Toen, een gerucht. Het ver spreidde zich onder allen, die zich met de ontdekkingsreizen bezig hielden. Er waren Indi anen. die gouden sieraden droe gen. En met verdubbelde ener gie toog men op onderzoek uit: goud! Nederlandse ruilhandelaren kwamen hun geluk beproeven op de wilde kust van Noord- Amerika en er ontstond een levendige handel, waarbij men intussen ook de roverij niet schuwde. Nederland was im mers in oorlog met Spanje en de ruilhandelaren maakten van de geboden gelegenheid een dankbaar gebruik. Piet Hein was een van de grote mannen, die de kanovaart met veel succes beoefende. DE ZEEUWEN AAN BOD. Toen kwamen de Zeeuwen aan bod. Zy voelden zich tot de wilde kust sterk aange trokken en trachtten er neder zettingen te vestigen. Waarom juist de Zeeuwen? Gevoelden zy zich er wellicht bijzonder toe aangetrokken ook hier, eelyk ln het eigen land, de strtfd met de slykeri- ge watermassa's aan te bin den? Het zal wel niet ver be- zijden de v.'Jarheld zyn. Hier vonden zy althans Iets terug van dat eigen land, dat hun hun stoerheid, hun onverzette lijke dadendrang had gegeven: do laaggelegen cn vochtige kleibodem, de dwang om zich steeds weer te meten met die onverzoeniyke vjjand: het wa ter. West-Indië staat als gevolg van de Ronde tafel-conferentie in het brandpunt der belang stelling. Helaas: eeuwen lang is deze belangstel ling veel te gering ge weekt. Hoeveel Zeeuwen herinneren zich, dat het hun voorvaderen waren, die Suriname verover den en koloniseerden Hoeveien, dat Suriname eens een zuiver Zeeuwse kolonie was? ZEEUWSE KOLONISTEN. Er waren heel wat tegensla gen en meer dan één nederzet ting moest worden prijsgege ven. En toch, bijna iedere ka- pervloot van de W. I. C. bracht Zeeuwse kolonisten naar Guy ana en zij stichten telkens nieuwe nederzettingen, alle zelfstandige vestingen van particuliere ondernemers een vrijbuiterij, waaraan ten slotte een einde moest komen, toen de Compagnie zich rechtstreeks met de Surinaam se aangelegenheden ging be moeien. Maar hoezeer deze onderne mingen de Zeeuwen aan het hart heeft gelegen blijkt wel uit een versje ,dat mr. Van Balen in zijn populaire boekje over Suriname vermeldt: het antwoord van een vader aan de jongeman die om zijn doch ter vrijde: „Gy waerde vrint begeert mijn dogter tot u zoete Hef, Ik zal haer wel seecker geven tot u gerief; Maer toon my eerst, dat gy besit als man goeden moet, En dat ghy vooraf de rijs naar Surinaeme doet, Zooals van outs iéder opregt Zeeuws joncman past Dien eene Zeeuwsche maeght door haer schoonheyt heeft verrast". Suriname was geen veilig bezit en het wisselde nogal eens van eigenaar. Vooral de Engelsen maakten het ons da nig lastig en weer waren het de Zeeuwen, die besloten aan het spel radicaal een eind te maken. EEN ZEEUWSE KOLONIE! Een vloot onder aanvoering van Abraham Crynsen vol bracht het stoute stukjè. Dat gebeurde ln 1667 en bij de vre de van Breda werd Suriname aan Nederland toegewezen in zichzelf en de familie Peralte. Op geraffineerde wyze loste hij dit op. Hy maakte kennis met een zekere George Willing, die hij voor een gering bedrag het gehele landgoed van zijn „ar- chievenfiguur", Miguel Peral ta, liet kopen. Willing zou dan het land aan hem doorverko pen. De opzet lukte, en kort na de transactie stierf Wil ling. Niemand weet waaraan... EIGENAAR VAN HET LANDGOED. Nu stond de weg voor Rea vis open om zijn financiële in triges tegen de boeren en ar beiders van Arizona te begin nen. Met de valse documenten, die hy van WilUng zogenaamd had gekocht, maakte hij zich eigenaar van het landgoed der Peraltas. In 1881 verschenen zijn bekendmakingen op de muren van Phoenix* gebou wen. Op grond van de vervals te napleren verklaarde hy de Pacific Railroad Company, de Silver King Mine en de Wells Fargo Express tot zijn eigen dommen. Advocaten kregen geen vat op zijn meesterlijke vervalsin gen en moesten hun cliënten adviseren hun zaken met Rea vis zo gunstig mogelijk te re gelen. Uit Spanje kwamen na melijk telkens bevestigingen van zyn aanspraken. DE BARONESSE DE PERALTA. Nu Reavis zijn doel bereikt had, wilde hij gaan trouwen. Hy besloot de laatste afstam melinge van de Peralta's te gaan ontdekken. Na lang zoe ken viel zijn oog op een 14-ja- rig meisje, dat op een boerde rij in Arizona werkte. Weer met valse papieren toonde hij aan. dat zij de laatste nako melinge was van de Peralta's. Hij nam haar mee naar Cali- fornië, waar hij haar op een school liet „opleiden". Toen zij oud genoeg was trouwde hij haar en 'gaf zichzelf de klin kende titel van Don James Addison de Peralta-Reavis, Baron of Arizona. SPAANSE PRINSEN. Nu brak voor Reavis een periode van pompeuze groot doenerij en buitensporige luxe aan. Voorlopig ging alles goed. De famlUe werd uitgebreid met een tweeUng, twee jon gens, die gekleed werden als Spaanse prinsen. Wanneer de familie uitging kwam er een rijtuig, bespannen met zes witte paarden voor. Elke ver schijning in het openbaar was een ware parade. Eerst 10 jaar later, ln 1891, kwamen Reavis' vervalsingen aan het licht. Agenten van het Amerikaanse „Court of. Private Land Grant Claims" waren er door fotografische en chemische onderzoekingen achter gekomen, dat er met de oude documenten in Spanje betreffende een zekere familie Peralta iets niet klopte. Na een uitgebreid onderzoek kwam aan het licht, wie de ,fbaron" en de „baronesse" eigenlijk waren. Reavis werd veroor deeld tot zes jaar gevangenis straf. Zijn vrouw en de twee ling werden in vrijheid ge steld. Zes jaar gevangenis strafwegens valsheid in geschrifte Een oude gebroken man was de baron geworden, toen hij na zes jaar de gevangenis mocht verlaten. Zrjn laatste levensdagen sleet hy in de bi bliotheek van Phoenix, waar hjj de vele verhalen verslond, die in de dagbladen over hem geschreven waren (Nadruk verboden). BLIKSEMSNELLE CARRIèRE. Benjamin Britten is een componist met een carrière, die doet denken aan de blik semsnelle rijpwording op zeer jeugdige leettiid van genieën als Mozart, Chopin, Beetho ven en hun gelyken. Hij werd geboren .op 22 Nov. 1913. En op zyn 9e jaar had hy reeds een strijkkwartetvol tooid! Beroemd werd hy in 1940. 26 jaren oud, toen hy eens klaps voor de dag kwam met een opera, getiteld Peter Gri mes, een compositie die vol komen afweek van wat men daaronder gewoonlyk pleegt te verstaan. Sedert Juni 1945 werd deze opera niet minder dan 115 maal opgevoerd in de hoofdsteden der wereld. Een verbluffend succes! OPERA NO. t. Een jaar later reeds Was de tweede opera „The rape of Lucretia" voltooid. Dit mu ziekdrama werd voor het eerst opgevoerd ter gelegen heid van het 20ste festival van de International Society for Contemporary Music te Londen in 1946. Willem Pti- per schreef naar aanleiding van deze opvoering, dat Brit ten „een aantal eigenschap pen bezit, welke hem als 't ware predestineren voor de opera: een ongewoon vlot me tier, invallen die in toneel- verband uitermate werkzaam mogen heten, zin voor het Italiaanse belcanto, het ver mogen een goed klinkend vo caal ensemb.e te schreven en een vrbwel ontbreken van be langstelling voor contrapun- tiscne en constructieve pro blemen." De Engelse criticus Des- mond Sh awe Taylor werd zelfs poëtisch: Tranen van nederige dankbaarheid verduisteren onze ogen. Zo veel schoonheid is ln dc laat ste jaren in deze wereld te loor gegaan en hier wordt ons ae ledige beker weer tot de rand gevuld." CRITIEK. Dc Engelse critici hebben Britten geadopteerd als een nationale held. Nu „bemoe deren" ze hem als een stel letje oude theetantes. Criticus nr. 1 zegt be zorgd: „dan, je schrijfi veel te veel, te gemakkelijk, te vlug". Deze heer vergeet dat Mozart in d* 35 jaar van zyn leven byna 50 symphonieën en meer dan 500 andere werken schiep. Criticus nr. 2 meent dat Britten niet origineel ge noeg is. Er zyn in z'n werk invloeden van andere compo nisten te vinden. Britten werkt evenwel on verstoorbaar verder: „Waar om zou ik me opsluiten lin nen de enge muren van een louter eigen idioom?" Hö gaat rustig zyn eigen gang, terzijde gestaan door zyn vriend Peter Pears, een zan ger met byna volmaakte stem. Voor de geneuchten des dagelyksen leven gunt hij zich geen tijd, hij werkt alleen..., werkt hard. De nieuwste composities, die hij onder handen heeft, zijn een choral-symphonie voor Koussevitzky (de diri gent die hem destijds financi eel in taat stelde „Peter Gri mes" te componeren) en nieuwe muziek bij de „Drie stuivers opera." ruil voor Nieuw Nederland en Nieuw-Amsterdam. Suriname was aan Zeeland f ekomen, plus een buit van 4 on. De gehele expeditie had de Zeeuwen ruim 280.000 ge kost en zy beschouwden Suri name als een eigen kolonie. Daartegen rezen wel protes ten, maar Zeeland wist van geen wyken, kon niettemin op de duur de koloniale plichten niet voldoende nakomen en in 1682 droegen de Staten de ko lonie voor 260.000 over aan de West-Indische Compagnie, die op haar beurt korte tijd later haar rechten afstond aan de stad Amsterdam en Van Aerssen van Sommelsdyck. Als Zeeland nu Suriname nog eens hadZouden er dan wederopbouwproblemen zyn? (Nadruk verboden). Interview met Costetlo. John Costello, Eire's nieuwe premier, heeft in een interview met Reuter verklaard, dat zijn regering „vriendschappelijke betrekkingen met alle Christe lijke volken" wenst. „Wy ge- s lovenJn individuele vrijheid cn wij beschouwen het Britse ge menebest van volken als een groot bolwerk van individuele vrijheid". Politieke waarnemers wilden er zich gisterenniet over uit laten, hoe lang naar hun me ning Costello's coalitie, die geen antecedent heeft, zich staande zal houden. Zij zyn van mening, dat de Valera zijn nieuwe taak als leider der op positie met nauwgezetheid zal vervullen en zijn tyd af zal wachten, tot hij een geschikte gelegenheid vindt om zyn voor malig ambt opnieuw te aan vaarden. Franse intellectuëlen steunen leider Viëtnamese delegatie. Tran Nogoc Danh, leider van de permanente delegatie der republiek Viëtnam in Frank rijk, die onlangs gearresteerd werd, heeft een scherp, protest geuit tegen zyn arrestatie. Dit protest wordt gesteund door een aantal intellectuelen, die zjjn onmiddellijke invrij heidstelling verlangen. Tot dc ondertekenaren behoren de Franse Nobel-pryswinnaar Jo- liot-Curie, prof Cholloy. de schilder Léger, Jean Cas'sou en de filmregisseur Marcel Camé. Kunstschatten naar Amsterdam. Het staat thans vast, dat de meesterwerken uit de oude Pinakotheek te München naar het Rijksmuseum te Amster dam komen. Ongeveer 150 schilderijen zullen naar Ne derland komen met inaranr van half Juli.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 5