PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Wereldvakverbond splitst zich in tweeën De Veiligheidsraad over Indonesië Balkan-partisanen waren vogelvrij Crisis in Praag BILT Vandaag Staat Madoera gevormd Centrae watervoorziening voor Walcheren 191e jaargang - No. 44 (Jllguve van de Firma Fruvincialc Zeeuws* Courant Middelburg Drukten.) Fa F van de Velde Jr VUssmgen Dit Zaterdag 21 Febr. 1948 ABUNNfcMt-N lÜFKIJb 40 el p€T week r 3.2U per kwartaal, franco per pnsl i 3.45 oer kwartaal Losse nummers 0 ct oiad verscbnnt dageltlks. ADVBHTKN11KFKW3 13 ct per behaive op zon en Algemeen WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN gfo ffnSSS £ZCwM> "rwbur* Christemke feestdagen Bureaux gevest)*,- te Vlissingen Walstr tel 10 en 51 Middelburg: .ondense Kaar 29 cel 2077 en 2824 Goes L Vorststr 55 tel 2475 ibgg 2228» Oosthurg Gratamastr 3. tel 102 Terneuzen Bronwertistr 2 Zlerlkzec Nwe Rogerrtsu IKO i «l 28. Het Wereldgebeuren Aparte conferentie der Marshall-bonden. T.U.C. hakt de knoop door. Louis Saillant, de secretaris generaal van het wereldvak verbond staat op het ogenblik voor een taak, die het uiterste van zijn krachten zal vergen de taak om een dreigende splitsing in het verbond te voorkomen- Zulk een splitsing schijnt welhaast onvermijdelijk ge worden sinds de beide Angel saksische vakbonden, het Amerikaanse A.E.L. en het Britse T.U.C. bij het bureau van het wereldvakverbond hebben .ingedrongen op het spoedig bijeenroepen van een conferentie over het plan Marshall. De- Britten gingen zelfs zo ver te verklaren, dat zjj het zelf zouden doen als het W.V V. er niet toe overging. De 22 Februari 1946 Walcheren behouden. Morgen is het twee jaar geleden, dat de di recteur-generaal van de Rijkswaterstaat na een inspectietocht langs de herstelwerkzaamheden van Walcherens droog making, verklaarde dat het eiland was behou den! Dit betekende dat de strjjd tegen het drei gende water was vol- streden. Onwillekeurig gaan de gedachten terug naar de grauwe Octo- berdagen van 1944, toen de dijken van Zee- land's tuin bezweken onder het geweld van de zware bommen, die door de R.A.F. terwille van Europa's bevrijding werden afgeworpen. Het waren dagen van grote beproeving voor Wa'cherens bevolking. Doch direct reeds werd het herstelwerk ter hand genomen: September 1945: het gat in de Nollednk dicht, October 1945: het gat te Westkapelle en het gat te Veere, Februari 1946: het gat te Ritthem. Het opbouwwerk heeft sindsdien niet stil gestaan. Wij behoeven alleen maar te herinne ren aan de Boomplant- dag om ons te realise ren, dat er op Walche ren wordt gewerkt. Truman luidt de verkiezingsstrijd in. In een rede, waarmee hij officieel zijn verkiezingscam pagne voor het president schap Inzette, heeft president Truman der V.S. een tien-ja rentirogramma voor de uit breiding van de landbouw productie, voor werkverrui ming en voor verhoging der minimum-lonen ultgestiopeld Reuter voegt hier aan toe. dat Truman gewezen heeft op de liberale aspecten van de democratische partij met het oog op de kiezers, die zich achter Wallace geschaard mochten hebben, hoewel Tru man Wallace's naam niet ge noemd heeft. Truman zei voorts, dat de „samengetrok ken macht en rijkdom in be dwang gehouden moet wor den." RAPPORT TRUMAN EN MARSHALL OVER WERK DER V.N. President Truman en minis ter Marshall hebben bij het Congres een gemeenschapDe- Ijjk rapport Ingediend van het werk der V.N. Ondanks de teleurstellingen vordert de organisatie der V N.." aldus Truman. „De organisatie der V.N. gaat goed vooruit ondanks het gebrek aan inschfkkt lijkhelri van een numeriek kleine min- derh«id". aldus Marshall. Gedetailleerde plannen voor de contróle op de atoomener gie kunnen volgens het rap port niet uitgewerkt worden aleer er een zekere mate van eenstemmigheid bereikt wordt over fundamentele kwesties. De staking op Schiphol. In de situatie op Schlohol is geen wijziging gekomen. Nauwkeurige cijfers maken melding van 300 stakers onder de ongeveer 600 arbeiders, die tot Woensdag werkzaam wa ren. Men meent, dat 1 Maart de kritieke datum zal zijn, wan neer de nieuwe C.A.O. in wer king zal treden. STAKING OVERBODIG. Het college van Rtjksbemid delaars heeft medegedeeld, d*' aan de eisen ven de stakers r het bouwbedrijf in geen enkel geval sal worden voldaan. communistisch geïnfecteerde vakbonden, in het bijzonder de Russische, hebben zich van zelfsprekend tegen dit voor nemen gekant en getracht de zaak op de lange baan te schuiven. Een telefoongesprek tussen Saillant en Kuznetsov, de lei der van het Russische ver bond, leverde geen enkel resul taat op. Kuznetsov gaf alleen te kennen, dat hij de zaak eerst grondig wilde bestude ren en in geen geval zou zwichten voor een Brits ulti matum. Onder deze omstandigheden heeft het T.U.C. besloten de knoop door te hakken en het initiatief te nemen voor een, conferentie van vakbonden der „Marshall-landen". Daar toe zullen ook de vakvereni gingen van Duitsland worden uitgenodigd, terwijl het Fran se C.G.T. en het ItaHaanw vakverbond, die zich op het Russische standpunt plaat sen, wel niet voor deelname in aanmerking komen. Het is duidelijk waar de gro te scheidingslijn ligt. De „Wes telijke" vakbonden, in ons land het N.V.V., stellen zich, gezien het belang ervan ook voor de arbeiders, achter het plan Marshall, waaraan zij de vol le medewerking willen verle nen. De „Oostelijke" vakbonden, in ons land de E.V.C.. koersen in Komlnform vaarwater en staan afwijzend tegenover dp steunverlening, dat als een uiting van Amerikaanse impe rialisme beschouwd wordt. On de duur moet deze tegen stelling funest worden. Tot nu toe probeert men nog althans de schijn van eenheid op te houden door een regelrechte botsing in een conferentie te voorkomen. Dat zal echter niet lang vol te houden zijn. zeker niet als de Kominform zijn sabotage-plannen zal doorzetten. Een splitsing zou zeker te betreuren zHn. Het W.V.V met zijn millioenen leden is de grootste internatinale or ganisatle, waar Oost en West elkaar nog kunnen ontmoeten Als ook deze organisatie door de allesoverheersende „koudp oorlog" in tweeën valt, is de kloof weer dieper geworden. Marken geïsoleerd. De Gouwzee ligt vol drijf- •js, terwijl het Monnikendam Tiergat ai geheel dicht zit De met verlof komende mill tairen zullen hun familie op Marken niet kunnen bereiken laar alleen boten met zeer sterke motoreu er in zouden slagen door het drijfijs, dai bier en daar reeds vast begint te vriezen, heen te breken. T.B.C. beroepsziekte. Op het ministerie van so ciale zaken is een aanvulling van de ongevallenwet in voor- rereiding, die o.a. ten doe beeft de tuberculose voor be naaide beroepen oa. ver nleeersters als beroepsziek te aan te merken. Moord na vier jaar opgehelderd. DB „SPREEUW" Na jarenlang BEKENDE ontkend te hebben Iets te maken te heb ben gehad met de i op 4 April 1944 ln de buurt Plaswyck te Breda gepleegde moord, waar- bjj de tuindersknecht van Son werd doodgeschoten en de heer Kroes door een kogel zwaar werd gewond, heeft de S.S.-er A. J. uit Oosterhout eindelijk bekend de moord op zjjn ge weten te hebben. J. staat in ztfn woonplaats bekend onder de bijnaam „de Spreeuw". Destijds ts hij voor de moord gearresteerd, loch men moest hem weei vrijlaten wegens gebrek aan voldoende bewijs. Op de be wuste avond is hjj in de buuri Plaswyck als een ware wil deman tekeer gegaan. Hi) drong woningen binnen en oerste de bewoners geld af. De tuindersknecht van Son werd daarbij door hem dood geschoten. is het 5 jaar geleden dat de Nederlandse bisschoppen openlijk te gen de Jodenvervolging en arbeidersdeportatie protesteerden; is het 2 jaar geleden, dat het gat bij Ramme- kens werd gedicht, waardoor Walcheren werd (drooggelegd. Voetbal en korfbal gaan niet door. De Kon. Ned. Voetbalbond deelt mede, dat alle, voor Zaterdag 21 en Zondag 22 Febr. vastgestelde wedstrijden in het verband met de ter reingesteldheid zjjn afgelast De programma's worden verschoven naar Zaterdag 2# en Zondag 29 Febr., a.s. Ook ln de afd. Zeeland zjjn alle wedstrijden afgelast. De Ned. Korfbalbond maak te eveneens bekend, dat geer wedstrijden zullen doorgaan. Nog steeds geen beslissing. In de Veiligheidsraad van de V.N. is het geschil tus sen Nederland en de Repu bliek van Djocja weder tct sprake gekomen. De vertegen woordiger van de Verenigde Staten wees er op, dat bel ie partijen het eens zijn over het streven naar vrijheid en democratie. De vertegenwoordiger van India. Pillai, meende, dat de „Renville -overeenkomst hoofdzakelijk was te danken aan concessies van de Repu bliek. Pillai ondersteunde Kirby's voorstel om de commissie van Drie grotere bevoegdhe den te geven, wat het doen van zelfstandige voorstellen betreft. Het Chinese lid, de heer Tsilang, verlangde, dat er geen toestemming meer gege ven zou worden tot vorming van nieuwe staten. Ook wilde hij aan de Commissie van Drie behalve het recht tot doen van eigen voorstellen ook het recht van arbitrag» geven bjj verschil van mening over uitlegging van bepalin gen. Cadogan (Engeland) was tegen arbitraire bevoegdheid maar voor de mogelijkheid van eigen voorstellen door de Commissie van Drie. Parodi (Frankrnk) waar schuwde tegen wijziging in het karakter der Commissie De Veiligheidsraad moet nie' mterven'ëren, aldus dit lid De IL-gonvemeur-generaa' 'Ir. H. van Mook, heeft Zater dag een deereet, uitgevaardigd volgens hetwelk het eiland Madoera ten Noord-Oosten va- Tava als „aparte politieke een held" in de Archlnel wordt er 'rend. Madoera zal als georga "iwrdtï rtaat ln de toekom sHge sonverplne Verenigd Staten van Indonesië worder ongenomen. en hg moet geen koers dic teren. Nadat nog andere sprekers- aan het woord geweest wa ren en de vertegenwoordigd van de Oekraïne, Tarasenko 1e aanval van Gromvko op de Nederlanders had ge steund. volgde verdaging van de zitting. Munitie-ontploffing te Cairo. Te Caïro heeft zich een em stige munitieontploffing voor gedaan. Volgens een hoofdof Ficier van politie, is de explosie veroorzaakt door een granaat die ontplofte en die andere munitie, welke in het hoofd kwartier opgeslagen was, ge •eed om naar Palestina gezon Jen te worden, tot explosif tracht. Op het tijdstip van de ontploffing werd in het hoofd kwartier der Mohammedaanse broederschap eea af scheids- eest gehouden voor" vrjjwilli gers, die Zaterdag naar Pa- iestina zouden vertrekken. Het Tantal slachtoffers is nog niet bekend. MIRIN DAJO HEEFT „DISCIPELEN". De Haarlemmer Mirin Da- jo, die vorig jaar sensatie ver- .vekte door zich met steekwa- ■oenen te laten doorboren zon Ier dat verwondingen optra len, heeft medegedeeld, dal njn optreden in Zwitserland Tanleiding heeft gegeven toi ie oprichting van een „Verein von Freunde Mirin Dajo". Mi •ln Dajo meent, dat hij een .Goddelijke zending" heeft te vervullen met als doel de men ;en zich meer van hun levens 'lichten bewust te maken. Hi \eeft reeds twee „discipelen tangenomen. In Nederland ziji gjn demonstraties in het open oaar echter verboden. Mirir bajo is nu van plan een tour tée door de Ver. Staten te mfc-en. KORTE PRED1CATIE HET LICHT DER WERELD. „Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld: wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben". Joh. 8 12. We zijn gewoon Alle nadruk te leggen op dit „wie m'i volgt". En we denken aan héé' moei'jjke eisen, die voor ons haast niet te vervullen zijn Laat hier dan niet van uiter lijkheden worden gesnroken. wat in Joh. 8 voorAf gaat maakt ons ln dat onzlcht voor zichtig. We moeten toch wé' denken, zo nemen we aan- zelfverloochening, zijn kru's op zich nemen, Alles over heb ben voor God. En wie van ons kAn dat Opnieuw worden wij gesteld voor het wonder, dat Jezus niet vraagt, maar geeft. Ziin nodiging: „volg mij" Vtekent niet- nu moet ge dit of dat, al dit moeilijke voo» mij doen, me ar is voor ons* de weg ter ontkoming. Ons die van God wegvluchtend op een gegeven moment ont dekken: „in de duisternis t* wande'en" volslagen een zaam te ztjn wordt het toe- geroenen: „Ik ben het Licht". Tn Zijn Liefde zoekt God ons. 7üo zoeken is: Jezus Chrlfltu® God is niet in Zijn Malestel* *n Heiligheid ongenaakbaar °n onaantastbaar buiten de -iutstemis van deze werei* •»ebieven. Jezus zegt: „Ik ben het". „Het Licht schijnt ln de ln'st.ernis". Wanneer Jezus van de wep tnreekt dan van Zi1n wep en die weg gaat tot aan he* kruis. Het Wkt wel alsof „he* Licht" tot duisternis wer voor óns door ons om ons in het Licht te doen zijn „Wie mij volgt" neen. d- moge,Kkhe'ien liggen niet in ons. Het is van uit de zekpr beid van Zün overwinning, dp* Tezua snreekt en ons roept 'Faar Hij roept ons! Groede. M. P STOL Merkwaardige uitspraak van het Hof in Neurenberg. Een Amerikaans militair gerechtshof ln Neurenberg heeft veldmaarschalk List en generaal Kuntze tot levens lange gevangenisstraf veroor deeld, wegens het plegen van oorlogsmisdaden op de Bal kan. Andere generaals kregen straffen, variërend van 720 De generaals Förtsch en von Geitner werden echter vrijgesproken, daar het Hof van oordeel was, dat de par- tlsanen, die de Duitse bezet ters bestookten, geen aan spraak konden maken on be scherming door het Interna tionale recht, In de aanspraak wordt o.m. gezegd, dat de gevangenge houden leden van „onwettige groepen" niet het recht had den. als krijgsgevangenen te worden behandeld en aan de beklaagden kan wegens het' doden van zodanige verzets leden geen misdaad ten laste worden gelegd. Het Hof voeg de hieraan toe: „Wjj zjjn niet bevoegd, het internationale recht te forinuleren zoals wij bet zouden willen hebben. Wij hebben het eenvoudig toe te oassen, zoals wjj het vinden. Alle beklaagden voerden te hunner verdediging aan, dat de terechtgestelden 63.000 'ij zei a ars in Griekenland, Huid-Siavië en Albanië -(ftrtisanen waren. Het A.N.P. heeft over deze Tangelegenheid het oordeel gevraagd van de advicaat-fls- •aal bij de bijzondere raad van •assatie, prof. mr. G. O. Lpngemeller. Deze légde er de nadruk op dat het doodschieten van SEN SAMENZWERING ZOU ONTDEKT ZIJN. Ministers traden af De Tsjechoslowaakse rice minister-president Peter Zenkl de minister van onderwijs Ja roslav Stransky, en de mi nister van justitie Prokor Drtina, alle nationale socialist zjjn Vrijdag afgetreden. Ook drie tot de Volkspartï (Kath.) behorende ministers hebben gistermiddag premin Gottwald hun ontslag aange boden. Het zjjn Hala (P.T.T.) Prochazka (Volksgezondheid) "n Sbramek (een der rice-pre miers). Naar Radio Praag bericht hebben Vaclav Nosek, de Tsjechoslowaakse communist! sche minister van binnenland se zaken, en generaal Lnriril 39.000 sigaretten in beslag genomen De Amsterdamse politic leeft een inval gedaan in eer 'erceel aan de Linaeuspark Iwarsstraat en daar 38.980 si Taretten in beslag genomen Hen 47-jarige vertegemvoordi ger werd gearresteerd. Svoboda, partijloos minister van defensie, ln een gemeen- ichappeljjko verklaring bekend gemaakt, dat een gewapende samenzwering ln Tsjechoslo- wakije ontdekt is. De samenzwering zou voor bereid zijn door aanhangers van generaal Pzchale, die in 1945 gedegradeerd - werd om dat hij zich tijdens dc oorlog /erzet had tegen de Tsjecho- ilowaakse regering in Enge- 'md. De leider zou een zekere 3aihl zjjn. Ex-koning Carol niet langer Roemeen. De naam van ex-koning Ca rol van Roemenië staat aan het hoofd van een lange lijst van namen van personen, van wie de Roemeense minister raad gelast heeft, dat hun het staatsburgerschap ontnomen *al worden, aldus meldt Ra ior, het Roemeense nieuws agentschap. GROTE WERKEN MOETEN WORDEN UITGEVOERD. Concentratie van bedrijven ln voorbereiding. De organisatie van de watervoorziening van Wal cheren vormt reeds jaren een onderwerp van ern stige studie voor allen, die O bjj deze materie be trokken zjjn en de proble men, welke daarbij opge lost moeten worden, zgn er door de oorlog en de ver woestingen niet eenvoudi ger op geworden. Een volledig overzicht te geven van de bestaande toe stand. zou te veel van onze beperkte plaatsruimte vorde ren. Wjj volstaan hier dus met er op te wijzen, dat deze ingewikkeld is. Buitengewoon ingewikkeld zelfs. In de eerste plaats zjjn er op dit toch niet zo heel gro te eiland niet minder dan vijf exploiterende maatschap pijen, t.w. de gemeentelijke waterleidingbedrijven van Middelburg. Vlissingen, Dom burg en Oost- en West-Sou burg. met daarnaast de N.V. Waterleiding-Mij. „Midden- Zeeland", welke laatste ln hoofdzaak de overige dorpen van het eiland van water beeft te voorzien. Hoewel administratief en ook technisch volkomen ge scheiden, grjjpt de organisa tie van deze vjjf bedrijven toch weer in zoverre ineen, dat zjj voor de waterlevenn,< ten dele van elkander afhan kelijk zgn en alle tezamen weer van de grote zus, de N.V. Waterleiding-Mij. „Zuid Bevel and" En het wordt no' gekker, wanneer men be denkt. dat het zelfs zó gaat dat bijv. Middelburg van .Midden-Zeeland" water in koopt om dit aan de andere kant van het eiland weer af te leveren aan„Midden- Zeeland". die daar wel water in de dorpen levert, maar dit zelf met kan aanvoeren. OORLOGSSCHADE EN HERSTEL. Wjj schreven hiervoor reeds, dat het oorlogsgeweld ook op waterleidinggebied op Wal cheren heel wat heeft ver nield: aan transoortleidingen, pompstations, zinkers, waterto rens, enz. Maar gelukkig kon er ook reeds het een en an der hersteld v orden, zjj het in vele gevallen slechts voor lopig. Een van de belangrijk ste werken betrof overigens de watervoorziening van Westkapelle, waar reeds twee maanden na het sluiten van Ie overeenkomst water gele verd werd. terwjjl daarnaast nóg plm. 1600 nieuwe aan sluitingen gemaakt en plm. 2000 oude gecon*róleerd of op nieuw aangesloten werden. juk werden reeus zes mnkext gelegd. DE TOEKOMS1 Maar nu de plannen vooi Je toekomst! Die zjjn niet gering. Opstelling van een plan voor centrale drinkwa- .ervoorzie-ning voor Walche ren, dat in combinatie met i ».an „Weldevoorzleningen" ui Je toekomst aan mens en dïei op Walcheren een behoorlijk oorziening van drinkwater moet waarborgen. En dar Jaarnaast nog plannen en be sprekingen om te komen tol >am?nvoeging van de bedrjj ven van Vlissingen, Souburg Domburg en de Waterleiding- .lljj. „Midden-Zeeland". Dal hierdoor een belangrjjke star vooruit zou worden gedaan, behoeft natuurljjk geen na der betoog. Het nieuwe plan voor cen trale drinkwatervoorziening vormt ten dele het resultaat van de arbeid van de inter departementale commissie, welke onder voorzitterschap van prof. Krul, directeur van het Rijksinstituut voor de Drinkwatervoorziening, de watervoorziening van de ge troffen gebieden in studie heeft genomen. De totale bouwkosten voor alle getrof fen gebieden zjjn voorlopig feraamd op 30 milUoen gul- en, zodat van Rijkswege jaarljjks een subsidie van 800.000 nodig zal zijn. Door minister Drees is reeds toegezegd, dat hiermede op de Rjjksbegroting rekening zal worden gehouden, heteeen inmiddels ook in de cjjfer? tot uitdrukking Is gekomen. Voor Walcheren ging het aanvankelijk om het gehele eiland met uitzondering van Middelburg en Vlissingen, doch later werd medewerking ver kregen om ook Vlissingen in het plan te betrekken. BELANGRIJKE WERKEN. Het plan voor Walcheren omvat in hootdzaak de voor ziening van Rittnem. Koude- kerke. Biggekerke, St Jans- .torke, MeTiskerJ<e, Westka- uelle, Aagtekerke, Grjjpsker- ke en een deel van Seroosker- Ke. Verschillende belangrjjke «verken zullen natuurljjk no- Jig zfln, waarvan als de voor naamste moeten worden ge noemd een tweede transport- .eiding van de Sloedam naar Vlissingen en een hoogreser- voir op een van de duintop pen tussen Biggekerke en Zoutelande. Een zo efficient mogeljlke verdeling van de op Vvalcne- ren beschikbare waterhoeveel- held zou moeten worden ver kregen, door het platteland te voorzien van Biggekerke en de Oranjezon uit. De win- plaats te Middelburg heeft voor de toekomst echter niet voldoende water in de Oranje zon beschikbaar om hiervan maar zonder meer te verko pen. Het voor de plattelands voorziening ln te kopen wa ter, zal dus in Middelburg moeten worden teruggeleverd en in de toekomst zelfs meer dan dat. In Vlissingen zullen aan het oude bedrjjf verschillende sane- ringswerken moeten worden uitgevoerd, zoals herstel van de watertoren eventueel zelfs bouw van een nieuwe om bijv. de Boulevards vol doende druk tb geven bouw van een nieuw kantoor en een magazijn, uitbreiding van het hoofdbuizennet, enz. Dit laatste moet ook gebeu ren in Souburg, waar het aantal aansluitingen sedert de bevrjjding reeds met pl.m. 400 is toegenomen. Het pompsta tion te Biggekerke dient te worden gemoderniseerd. Ook de waterleiding-mij. .Zuid Beveland", van welke grote hoeveelheden water zul- 'en moeten worden ingekocht, zal in verband hiermede be- ■angrjjke werken moeten uit voeren, zowel op haar win- olaats te Ossendrecht als aan Je transportleidingen. VOOR HET VEE. Het plan-weidevoorzlening, waarover wjj hiervoor ook reeds spraken, betreft de drinkwatervoorziening van het vee in de laag gelegen weide gebieden van het eiland. Vo rig jaar heeft men kunnen ervaren tot welke moeilijkhe den en kosten het watertrans port in een droogteperiode aanleiding kan geven. Een ruil- of herverkaveling zonder behoorlijke watervoorziening zou dan ook niet compleet zjjn. Een commissie onder voorzitterschap van de heer C. Zwagerman, Rjjkszuivel- consulent te Middelburg, heeft deze kwestie in studie geno men. NOORD-BEVELAND. Ten slotte kan nog wor den medegedeeld, dat ook Noord-Beveland de volle aan dacht van de Waterlcldlng- Mjj. „Midden-Zeeland" heeft. In samenwerking met het Rijksinstituut en de Inspectie Volksgezondheid worden plan nen beraamd om dit eiland eveneens op zo kort mogeljjke bermjjn van water te voor zien. Noord-Beveland kon na tuurljjk moeilijk ln de rege ling voor getroffen gebieden worden opgenomen, wel In die voor do niet-rendabele gebie den, masfr hiervoor stelt de regering thans geen gelden meer beschikbaar. franctlreurs in het volken recht vrjjwel onbetwist als ge oorloofd geldt. Men bedenke echter zeide hjj dat dc grens tussen franc-tireurs en een wettige krijgsmacht niet altijd zo gemakkeljjk te trek ken is. Wat het doodschieten van gijzelaars betreft, dit punt is in de volkenrechtelijke litte ratuur veel meer betwist. De weergave van de uitspraak van het tribunaal, welke de indruk maakt sterk bekort te zijn aldus prof. Lange- mejjer doet denken, dat het tribunaal het doodschieten van gijzelaars geoorloofd zou achten als uiterste middel om het bezettende leger ten be veiligen tegen franc-tireurs, indien deze practlsch niet te achterhalen zjjn. Opnieuw verhoren voor de Enquêtecommissie. De parlementaire enquête commissie. die o.m. een onder zoek instelt naar het Rege- geringsbeleid in oorlogstijd, heeft weer een aantal getui gen opgeroepen. Op 24 Febr. worden over het militaire be leid in de Meid" gen van 1940 «n voor en na die periode ge hoord gep. gen. Winkelman, ihr. de Geer, gep. ltn.-gen. Baron van Voorst tot Voorst, oud-commandant veldleger en gep. gen.-maj. Baron van Voorst tot Voorst, oud-chef van de gen. staf Op die da tum zullen tevens verhoren plaats vinden over het finan ciële- en aankoopbeleid. Op 25 Febr. worden o m. verhoord gep. ltn.-gen. jhr. Roëll, oud-commandant veld leger, dr. ir. Ringers, voorrn. technisch adviseur defensie werken, ltn.-gen. mr. Kni's en dr. Van Diik. oud-mm'ste? van Defensie over het militair be leid. De Nederlandse kermis exploitanten in Egypte. Dezer dagen wordt de uit spraak verwacht in het proces, dat een aantal Nederlandse lunaparkexploitanten is be gonnen tegen de Egyptenaar Ali Hassan, die zonder dat er de nodige vergunningen waren, een Nederlandse lunaparkex peditie liet overkomen. On danks de gerezen moeilijkhe den is een aantal van de klei nere exploitanten toch weer met Ali'Hassan in contact ge treden. Een heeft zelfs rijn inrichting aan hem verkocht en enkele anderen zijn in Has san's dienst getreden. De grotere exploitanten, on derhandelen nog steeds met dc heer Halim, de organisator van de a.s. Wereldtentoonstelling te Kaïro, voor de exploitatie van een lunapark. Traan van de „Willem Barendsz" op weg naar Nederland. Tot en met Zaterdag 14 Februari iL had de „Willem Barendsz' geproduceerd 50.480 barrels (8.413 ton) traan en 6.309 barrels (1.051 ton) spermolie. De transporttanker „Mij drecht" heeft op 16 Februa ri de „Willem Barandsz" ver laten en is thans op de thuis reis met een lading var. ca. 9.500 ton traan en spermolie. Inmiddels heeft de Ned. Mjj. voor de Walvisvaart N.V. haar verslag over het eerste boekjaar (22 Febr.—30 Juni 1947) bekend gemaakt. Aan traan en bijproducten werd voor ruim 12 millioen gulden omgezet. Het voordelig saldo bedroeg 933.392. Jacht op smokkelauto Ambtenaren van de C.C.D. te Alphen, die een tip had den gekregen, dat een auto smokkelwaar zou gaan ha len aan de Belgische grens, zjjn er na een wilde achter volging in geslaagd de inzit tenden bjj Helvoirt te vatten. De auto bleek bjj onderzoek 19 balen garen en een baal met 184 badhanddoeken te bevatten. De achtervolgde auto werd pas ingehaald nadat ze was vastgelopen op een zandweg. VOORSPELT: AANHOUDENDE VORST. Geldig tot Zaterdagavond; Enkele overdrjjvende wol- ;envelden. Bijna overal droog weer. Iets afnemende, maar l.ideljjk nog krachtige Ooste lijke vrind. Stenge tot matige

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1