I ALHAM3RA Gloria Jam HEROPENEN J. Lambooy GRAND LUXOR ELECTRO voorjaarscollectie s.o.s. „LEWA" CALVÉ.L lc;,foen C.P.M.B. FASTENAU Voor schilder- en behangwerk P. J. Mommaas Het is goed bewaard BY0U BY0Ü van den Driest SPRUYT'S Heden werden wij verblijd met de geboorte van een Dochter JOHANNA WIL HELMIN A (JOKE). A. J. VERMEULE J. W. VERMEULE— POORTVLIET. Middelburg, 17 Februari 1948 Langevieleweg 42. j D.V Zaterdag 21 Febr. j a.s. hopen onze geliefde Ouders en Grootouders G. DE BREE A. DE BREE—THEUNE, hun 40-jarige echtvereni- ging te herdenken. Namens Kinderen, Be- huwd- en Kleinkinderen: J. DE BREE. Middelburg, Febr 1948. Schroeweg 9. Gelegenheid tot felicite- ren in het Ned. Koffie- huis, Dam, van 56 uur. Zondag 22 Februari a.s. zijn onze lieve Ouders en !-j- Grootouders, J. JANSE en AL JANSE— BASTIAANSE, 25 jaar getrouwd. Nog heel veel jaren worden hun toegewenst door hun Kinderen en Kleinkind. M. KLOET—JANSE. J. KLOET CORRIE JANSE. THIJS JE KLOET. 's Heer Arendskerke, Wachtpost 48. ************X»X x-x**** Bij mijn terugkeer irit Indië vond ik zo'n geweldige ont vangst en belangstelling, dat het onmogelijk is U allen hiervoor persoonlijk te dan-1 ken. Daarom op deze wijze, ook namens mijn ouders, onze hartelijke dank voor dit alles en deze waardering. JACKY DE LAINGE. Gortstraat 54* Middelburg. De gewone audiëntie van de Commissaris der Koningin in Zeeland op Donderdag 16 Fe bruari a.s. zal niet doorgaan, in plaats daarvan Vrijdag 27 Februari. WEET JIJ CHRECT WATJ£\ y,- NEEMT OPZO'N\*> KEUZEBON? A ra ALTUO' I JE NEEMT WAT IEDER GRAAS LUST, DUS.... PUDDING VAM, CALVE T/S EVEN VREDIG AIS IN LUILEKKERLAND NA 'T GENIETEN VAN HEERLIJKE EN VAN ZON CALVE'S PUDDING METEEN LEKKERE PUDDING STEELT U IEDERS HART. MAAR KIES OOK HIER HET ALLERBESTE OP UW BON. DUS... PUDDING THEATER GOES. TeL 2153 Vanaf Vrijdag 20 t.m. Maandag 23 Februari ING RID BERGMAN en GREGORY PECK in OBSESSIE de meest verbijsterende film van ALFRED HITCHCOCK. Aanvang: Vrijdag en Maandag 8 u. Zaterdag 7 en 9 uur. Zondag 37 en 9 uur. Plaatsbespreking: dage lijks van 1112 uur. 18 jaar. THEATER VUSSINGEN THEATER VLISSINGEN BIOSCOOP MIDDELBURG Tel. 2181. SCH0UW3UR6 BIOSCOOP MIDDELBURG' TEL. 2110. Vanaf Vrijdag 20 tm. Donderdag 26 Februari het wonder van Lourdes op fijnzin nige wijze verfilmd. JENNIFER JONES, WILLIAM EYTHE en CHARLES BICKFORD. in FRANZ WERFEL'S onsterfelijke roman HET LIED VAN BERNADETTE een 20 th. Century Fox film der M.P.E.A. Aanvang voorstellingen: iedere avond 8 uur. Zaterdag 5 en 8 uur, Zondag 2, 5 en 8 uur Prijzen der plaatsen uitsluitend voor deze film: 1.70, 1.40, 1.05 en 75 cent. Plaatsbespreking:ftdage- lyks van 1011 uur. Alle leeftijden Vanaf Vrijdag 20 t.m. Alaandag 23 Februari DE JUNGLE-KONINGIN 2e deel: De vlucht naar de vrijheid. Aanvang: iedere avond 7 en 9 uur en Zondagmiddag 3 uur. Plaatsbe spreking: dagelijks van 1011 uur. 14 jaar. GEORGE BRENT, ILONA MASSEY, BASIL RATHBONE in SPI01AGE IN NEW-YORK (INTERNATIONAL LADY) Een spionnage-film vol actie en spanning. Neaerland film. Toegang 14 jaar. Aanvang der voorstellingen 7 en 9.15 uur. Zondag 3.30 Matinée. MICHAEL REDGRAVE, MERVYN JOHNS, BASIL RADFORD, in HET GEVANSEN HART (THE CAPTIVE IIEART) Eagle Lion Film. Het verhaal van een groepje Engel se militairen, die in 1940 in Frank rijk gevangen genomen zijn. Aanvang der avondvoorstelling 8 uur. Zondag 2.30 uur Matinée. Toegang alle leeftijden. Transport Colonne v. d. Ned. Roode Kruis Afd. Vlissingen. FEESTAVOND op Zaterdag 21 Februari a.s. Opgevoerd wordt de vrolijke klucht „DE RIDDER VAN DE KOUSENBAND". Bal na. Kaartverkoop bij de volgen de adressen: W. SCHOUTEN DE JEL, Bonedijkestraat 21 CH. KOKELAAR. Asterlaan 1; P. CASTELEIJN, Badhuis straat 6; M. VOLKERS, VerL Gravenstraat 6 en Boekhan del MATTHIJSSEN, vil. Bon- gers, P. Krugerstraat. Toegangsprijs: voor leden v. d afd. 0.60, voor niet-leden 1.20, belasting inbegrepen. Voor zover aanwezig ook kaarten 's avonds aan de zaai. Aanvang 7.45 uur. HET BESTUUR. Bij Lensvelt kopen, k geld besparen I Op de suikerbon: alle soor ten jams vanaf 53 ct. p. pot met -1 rol pepermunt, chocoL hagel, chocol. pasta, gest. muisjes, stroop, gekl. hagel, puur chocolade art. enz. Verder biscuits, ontbijtkoek, beschuit en wat meer op de bon wordt aangewezen. Ook kinderbiscuits, 4 pak op een bon. Voorts prima erwten, witte bonen, havermout, griesmeel, puddingsaus, heerlijk zoet, voor gebruik gereed. Vanille suiker, Vanille stokjes, molbo- nen, gepofte gort, boekweit- meel, boekweitgrutte, gort enz. Besteed uw bonnen by ons, U ontvangt dan een beker ap pelstroop. Depót Nutricia. Speciaal adres voor baby voeding. Fa. LENSVELT Co. Nieuwendijk 27. Telef. 249. Ook voor wijn moet U bij Lensvelt zijn 0 deze week; lie JOOrt Reine Claude van- Aardbeien van Framb. Bessen van Abrikozen van Kersen v.n \r a" Ntct om bet gewin, Huishoud,am) Per pot 7' cf- voor 65 cf. 71 cf. voor 65cf. 7J cf. voor 65 cf. 71 cf. voor 65 cf. 76 cf. voor 69cf. 86 cf. voor 79d. """"voor bet gezi„] SLUIT U AAN KOOP BIJ DE MIOEfcl ANDit. Vf RBRUIKSCOÖPtR ATI ES FO.S'bUS 6000 ROTTE RDAM Meisjes van Biggekerke en omstreken! Jullie worden al len verwacht op de oprich tingsvergadering van de Christelijke Plattelands Meis- jesbond, welke gehouden zal worden op Zaterdag 21 Fe bruari, om half 3, in de Chris telijke school te Biggekerke. Openbare verkoping te ARNEMUIDEN. Notaris J. L. HERTOGS te Middelburg zal Woensdag 3 Maart 1948, te 14.30 uur (n.m. half drie), in café „Spoor- zicht" te Arnemuiden, voor de Erven wijlen dhr. L. POL DERDIJK Pzn., in het open baar verkopen: Het woonhuis en erf met tuin te Kleverskerke, nummer 6, kadastraal bekend in ge meente Arnemuiden, Sectie A nummer 259, ter grootte van 6 aren 50 centiaren. Grondbelasting 1948 14.17 Dijkgeschot 1948 - 3.95 18.12 Ontruimd te aanvaarden 1 April 1948. De veilingkosten bedragen: 27.50 5 Yz der koopsom, te vermeerderen met liet ver schuldigde evenredig regis tratierecht. De betaling der koopsom met de veilingskosten moet in vrij geld geschieden binnen 14 dagen na de veiling. De belastingen komen voor rekening van de koper van 1 Januari 1948 af en moeten te gelijk met de betaling der koopsom over het lopende dienstjaar worden bijbetaald. Bezichtiging: 2 Maart van 1012 en van 24 uur, en 3 Maart van 1012 uur. Nadere inlichtingen te be komen ten kantore van voor noemde Notaris, Houtkaai 5 te Middelburg. Op Zaterdag 21 Febr,. des namiddags 2 uur, wij onze geheel gemoderniseerde speciaalzaak in Damesconfeciie. Wij nodigen onze Clientèle gaarne uit tot een bezoek, ter bezichtiging van de nieuw samengestelde Firma Badhuisstraat 39, Vlissingen. Telefoon 277 VIER MATROZEN in Indië, zouden gaarne cor responderen met vier aardige meisjes, leeftijd 1720 jaar. Brieven aan matr. Ille klas W. DUCHATEAU, Stbn. 26694, a.b. Hr. Ms „Banda", Marinepostkantoor, Batavia. Burgemeester en Wethou ders van 's Heerenhoek zullen op Vrijdag 27 Februari 1948, des namiddags 2 uur, in het gemeentehuis van 's Heeren hoek in het openbaar aanbesteden het leggen van een riole ring en bestrating in het nieuwe bouwplan ten N. van de Burgemeester Tie- mansweg in de gemeente 's Heerenhoek. Bestek en voorwaarden met tekening zijn vanaf heden verkrijgbaar op het Bureau Dienst Openbare Werken Be- velanden, Schoolstraat 1, Goes, tegen betaling van 7.50 per stÈd. Restitutie voor onge schonden exemplaren op de dag der besteding 5. Voor al uw vervoer kunt U zich wenden tot Wegtransport Goes, Vlasmarkt 18, Tel. 2273. Te koop aangeboden: vrij staande badkuip; nieuwe in- bouwbadkuip; gasgeyser en kolenbadgeyser. Brieven lett H 59, bur P.Z.C., Vlissingen. Te koop mooie BIGGEN. L. VERHAGE, Koudekerke. 2e strooit van tmuqde -V- I het ör nieuwe Kinderstoel van Langeviele 65, Middelburg ook in KINDERWAGENS en OBXEN grote sortering. Terstond gevraagd flinke BAKKERSKNECHT. S. BLOMMAARD, Lewe- straat, Kloetinge. DEMONSTRATIE van de nieuwste modellen radio's vanaf 210, op Vrij dag 20 Februari in café „Dorpszicht", Oost-Souburg en Dinsdag 24 Februari in de „Prins van Oranje" te Goes FIRMA VAN DEN BURG. In Goes wordt Inwoning aangeboden aan een klein gezin, dat be reid is ook het huishouden, enz. waar te nemen bij een man met 1 kind. Brieven no. A 21, Bur. P.Z.C., Goes. Voor de verkoop van fyn waardevol reclame-artikel, in verband met jubileum-jaar, vragen wy voor de provincie Zeeland actief verkoper(ster) op provisie-basis. Object is geschikt voor elke branche. Brieven met ref. onder no, 155, Bur. P.Z.C., Middelburg. Ingenieursgezin met 4 kin deren en dienstbode, dat ge heel buiten zyn schuld, 29 de zer, letterlijk door speciale omstandigheden op straat komt te staan, zoekt woonge legenheid. Parklaan 1, Mid delburg. Ciuyslaan 1, Vlissingen. Uit voorraad leverbaar: aanaard wiedmachine; tractor-eggen; „Vicon" aardappel- pootmachine; Melotte één- en twee-scliarige wendploegen; brede ketting-eggen; kunstmeststrooiers; 2 Mtr. zaaimachizies (met autostuur). Inlichtingen verstrekken wij U gaarne. Fa. W. Schipper Zn. Nieuwst 45, Goes, Tel. 2383. Landbouwmachinehandel. Hotel GOES te Vlissingen vraagt DEPENDANCE vanaf 15 Juni t.m. 15 Sept Tevens flinke hulp in de huishouding gevraagd. Neemt eens proef met onze kabeljauw-filé. Zowel gekookt als gebak ken smaakt het overheerlijk. Machinaal gesneden bokking, 35 cent per 100 gram. WolteringV erburg Kerkstraat 5 Telefoon 518 Vlissingen. in een portemonnaie van Wij hebben voor dames portemon- naies Box leder vanaf 2.60; da- v mes portem. met portef. vak, van af 3.75; in alle moderne kleuren. Komt U eens kyken by HET LEDERHUIS Korte Delft 44, M'burg. De zaak met de grootste sortering. Op handelskantoor te Mid delburg wordt gevraagd JONGSTE BEDIENDE, mann. of vrouwel. Brieven letter B, Boekhandel SAN- DIJCK, Middelburg. Rijwielen vrij vlot leveren wij Passende fietsen voor iedere hoogte en beurs. NU is de kans er, laat ze niet ontglippen. Herenstraat 13, Middelburg. ELECTRISCHE WEIDE-AFRASTERING A. DE LIGNY, Duinweg 2, Oostkapelle, Telefoon 251 (K 1188). Terugkerende onkosten per jaar 12.50 voor batterij. Voorjaarstijd is schoonmaaktijd Verf, vernis, kwasten, beits, prima boenwas, terpetina, plakmeel, grondpapier, behang, vanaf 56 cent, enz. enz. Alles volop verkrijgbaar Maar dan moet U zijn bij Verf, vernis- en glashandel, Kromme Wele 19, Middelburg Te huur 615 roeden lucerne klavers. B LOUWERSE, B 48 d, Big gekerke.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 6