Heropening FOTO'S TEKENTAFELS Werkkleding Bevahuis W. Bos VAN MIERT ALLEEN DAT IS VIM Vereniging voor Ziekenhuisverpleging drukwerk Kanaalstraat 69, Souburg ZATERDAG 21 Februari a.s. Fa. van Dort H.H. Zekenaars in diverse uitvoeringen FIRMA J. ROSKAM houdt alles langer mooi! LET OP DE GELE BUS MET DE DRIEHOEK N.V. Stoomtram Walcheren H. Jl inteiir sokVenmachines MONTEUR Algemene kennisgeving. Heden overleed, zacht en kalm, onze geliefde Vader, Behuwd-, Groot- en Pleegvader, de heer DAVID MALIPAARD, Weduwnaar van CORNELIA KAMP, in de ouderdom van ruim 67 jaar. Vlissingen: D. DEN OUTER— MALIPAARD. M. I. DEN OUTER en Kinderen. F B. MALIPAARD. J.' A. MALIPAARD— DRONKERS en Kind. Souburg: C. M. BRONKE— KAMP. A. BRONKE en Kinderen. Souburg. 17 Febr. 1948. Burchtstraat 49. De begrafenis zal plaats hebben op Zater dag 21 Februari a.s., om 12 uur, vanaf het sterf huis. Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank voor de deel neming na bet overlijden van onze geliefde Man, Vader, Broeder, Zwager, Oom en Neef, ANTHONY LUTEIJN. F. C. LUTEIJN—LE GRAND. H. LUTEIJN. Oostburg, Februari 1948. Voor de vele bewijzen van deelneming, ons betoond na het overlijden van ons lief Zoontje en Kleinzoontje, BEREND DOUWENGA, betuigen wij onze oprechte dank. Aliwal (Z.-Afr.): A. DOUWENGA. L DOUWENGA— SCHIPPERS. Fam. SCHIPPERS. Fam. DOUWENGA. Kortgene; Februari 1948. ALG. BOND VAN AMBTENAREN. Afdeling Vlissingen. De leden worden herinnerd aan de vergadering op Vrij dag 20 Febr. a.s., des avonds 8 uur in het „Concertgebouw", waar hoofdbestuurder j. j. STAAL spreekt over „De a.s. wijziging van de pensioenwet". HET BESTUUR Gevraagd voor zo spoedig mogelijk in gezin met 2 kl. k. te Den Haag een NET MEISJE v. d. en n. Kinderjuffr. en werkster aanw. Mevr. DOR- HOUT MEES, Hoogwerflaan 5 (Marlot), Den Haag. Ter overname gevraagd Walchers- of Zuid-Bevelands costuum voor jong meisje. Brieven no. .147, bur P.Z.C., Middelburg. Gevraagd net dagmeisje van 9 uur v.m. tot 5 uur n.m. .Mevrouw PROPER Nieuwe Vlissingseweg 249, W. Sou burg. wordt vervaardigd door Fa. F. v. d. Velde Walstroa! 58-60, Telefoon 10 (2 lijnen) VLISSINGEN iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir- Gevraagd op middelgrote machinefabriek in West-Bra bant Ie TEKENAAR CONSTRUCTEUR, met ervaring op het gebied van speciaal-gereedschappen, bij voorkeur in het bezit van M.T.S.-diploma, afd. werk tuigbouw. Bij gebleken .geschiktheid z(jn goede vooruitzichten en opname in pensioenfonds ver zekerd. Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen onder na 154, Bur. P.Z.C., Middelburg. van ons geheel ge moderniseerd filiaal Alle soorten vis, kaas, annex klompenhandel. Middelburg. Uit voorraad Tekenborden Tekenmallen Cell, driehoeken Cell, linialen Transparantpapier Arceer-apparaatjes Stifthouders Tekens t if ten Rekenlinialen Rekenschijven Passerdozen Losse passers enz. enz. TEL. 2727 MIDDELBURG KROMME WEELE 1 Schildersbedrijf Lange Giststraat 23 Middelburg, Tel. 2267 Voor grote en kleine schilderwerken. Voor spoedige indiensttre ding gevraagd een in het bezit van rybewys. Kermis als monteur strekt tot aanbeveling. Alleen schrifte lijke sollicitaties aan: N.V. POLAK ZOON, Oude Werfstraat 2729, Middel burg. Boekhoudbureau te Middel burg vraagt voor spoedige indiensttreding: bediende (vr.) voor kantoorwerkzaamheden en typewerk. Sollicitanten moeten in het bezit zijn van diploma machineschrijven. Brieven letter no. 152, bur. P.Z.C., Middelburg. Boekhoudbureau te Middel burg vraagt voor spoedige indiensttreding BOEKHOUDER. Reflectant fnoet in het bezit zijn van practijkdiploma Boekhouden. Uitvoerige solli citaties onder no. 151, bur. P. Z.C., Middelburg. De Amsterdamsche Bank N.V. Breskens, vraagt voor spoedige indienst treding ERVAREN BEDIENDE en JONGSTE BEDIENDE. B.z.a. gehuwde ervaren chauffeur voor autobus of luxe wagen. Tevens ook auto-monteur Br. no. 8, Bur. P.Z.C., Zierikzee. De gootsteen* nog even smetloos als foen ik voor hel eersf in de keuken stond De millioenen zeldzaam fijne mineraaldeeltjes nemen 't vuil rap en veilig weg, zonder iets aan te tasten. Elk deeltje is door zeep omhuld I Daar door schuimt VIM, kan het niet krassen, spaért het Uw huisraad I Vraag dus om VIM en laat U nooit iets anders geven I Want VIM is onvervangbaar. DE REUZENBUS IS HET VOORDELIGS! Z.- EN N.-BEVELAND TE GOES. Voorstellen voor de e.v. algemene vergadering moeten vóór 7 Maart a.s. worden ingediend bij de secretaris-penning meester, Wilhelminastraat 9 te Goes. Nota's betreffende ziekenhuisverpleging, alsmede die van vervoer (waarbij medische verklaring moet worden over gelegd) en de specialisten-nota's, alle betrekking hebbende op 1947, moeten ten spoedigste, doch uiterlijk 28 dezer, wor den ingediend bij hetzelfde adres. Verder wordt er aan herinnerd, dat ziekenvervoer per auto (behalve in spoedgevallen) steeds vooraf moet worden aan gevraagd op een formulier, verkrijgbaar bij H.H. artsen en in de ziekenhuizen. Tenslotte worüt er op gewezen, dat de lèdeh geheel vrij zijn in de keuze van ziekenhuis. Bij opname buiten Zeeland moet echter ten spoedigste hiervan bericht worden gedaan, onder bijvoeging van medisch advies. Namens het Bestuur, A. DE LANGE, secretaris-penningmeester. Alom waar genoten wordt van distinctie en goede smaak, wordt VS-PEPERMUNT gepresenteerd en dankbaar aanvaard: als verkwikking en als dè versnapering, die in goed gezelschap past. MEDICINALE PEPERMUNT Qauoo*, aJU ^oud? Lijn MiddelburgVlissingen. In verband met de afsluiting van de Paul Krugerstraat en Scheldestraat te Vlissingen, wordt de route der autobussen tijdelijk omgelegd langs Koningsweg, Aagje Dekenstraat, Betje Wolffplein, Badhuisstraat, waardoor de halte Ford- garage tijdelijk komt te vervallen. DE DIRECTEUR. In doktersgezin zonder kin deren, wordt een flinke dienstbode gezocht, die zelfst kan wer ken Meerd. hulp aanwezig. Mevr. WEGGEMAN, Stations straat 15, Bergen op Zoom. VERLOREN dameshorloge, omgeving Ou- delande. Tegen beloning te rug te bezorgen A 22, Oude- lande. Flinke zelfstandige dienstbode gevraagd. JANSEN—OUWE HAND, Singel 24c, Vlissin gen. NET MEISJE gevraagd voor de mórgenuren. Mevr VAN GEEL, Badhuisstraat 98, Vlissingen. DIENSTMEISJE gevraagd. 2 meisjes aanwe zig. Mevr. VERMEUL, Bad huisstraat 3, tel. 70, Vlissin gen. LANGS \*ÖO&TSTRAAT 51-S3 Ontvangen mooie geruiie voorjaars meisjes-man tels, geheel gevoerd, in de lengten 80 t.m. 100 cm. ACTIEF PERSOON oud 21 jaar, zag zich gaarne zo spoedig mogelijk op een handels- of accountantskan toor geplaatst. Diploma's aan wezig. Brieven A 17, bur. P. Z.C., Goes HUISNAAISTER heeft nog enige da^en in de week vrij om aan huis te naaien in Goes. Br. no. A 18, Bureau P.Z.C., Goes. Gevraagd zelfstandig NET MEISJE, v.d.e.n. Goed kunnende wer ken en koken en liefde voor kinderen Mevr. v. DORP, Sweelincklaan 29, Bilthoven. Met spoed gevraagd een MEISJE voor de morgenuren of een dagmeisje. J. C. DE HOOGE, Nadorstweg 28, Middelburg. Jongeman vraagt typewerk, in bezit van machine Brieven no. 150, bur. P.Z.C., Middel burg. Apotheek A. J. VAN OCKEN- BURG, Walstraat 54, Vlissin gen, vraagt WERKVROUW voor enige ochtenden per week. In fabriek van sökken en sport kousen in Gronin gen is plaats voor een prima bekend met en kel en dubbel cylindermachi- nes. Voor goede vakman een goed betaalde levens positie. Ook heren, die 'n overeenkomst op korte termijn wil len aa^jaan, ge lieven te sollicite ren. Brieven no. 148, bur. P.Z.C., Middelburg. Gevraagd wegens huwelijk per 1 Maart een dienstbode (huishoudster) bij J. GLE- RUM, Oranje-Park F 20, Bie- zelinge Mevrouw VAN DEINSE, Balans 13, Middelburg, vraagt een NET MEISJE voor dag en nacht. Zich aan te melden tussen 7 en 8 uur n.m. Voor direct gevraagd een flinke bakkersknecht of halfwas. Hoofdzakelijk bak- kerijwerk. Loon volgens con tract. D ROELSE, brood- en banketbakker, Koudekerke, Biggekerkse straatweg 1. Een smidsknecht of aankomende gevraagd bij A. JANSEN, smid, Groede. Een ELECTRICIEN en LEERLING gevraagd, ten spoedigste. BROMBACHER, N. Vliss. weg 9, Souburg. Voor direct gevraagd leerling-stoffeerder en leerling-winkelbediende Tevens voor kantoorwerk zaamheden. A. J. M. JACOBS, woninginrichting, L. Kerkstr. 11—17, Goes Ten behoeve van een nieu we folder, doet de V.V.V. te Vlissingen, een ernstig be roep op alle fotografen en amateur-fotografen, hun fo to's, die propagandistische waarde voor onze badplaats hebben, ter beschikking van de V.V.V. te stellen. Aanbiedingen spoedig. Verkeershuis Coosje Bus- kenstraat, Vlissingen. BON H één en L één geldig Op bon H kunnen wij uit voorraad leveren: Jongens overalls. 10—17 jaar Mansoveralls blauw, wit, groen, khaki Blauwe jassen en broeken Dames- en Heren stofjassen Op de L-bon: Blauwe en grijze jassen Blauwe en grijze broeken Ribcord en beaverteen- broeken Slagersjassen Kruideniersjassen PAPEGAAISTRAAT 4 GOES

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 4