Een „dagboek" van Eva Braun j^Lonica Kappie en het Olifanten-kerkhof KLANKEN AETHER Viissingen kampioen van 2A Terneuzen van 2B SPORT EN WEDSTRIJDEN Vlissingén-Brabantia is verloofd WALCHEREN AMERIKAANSE UITGEVERS VOELEN ER NIETS VOOR. ECHT OF VALS Hans Habe schrijft in het Zwitserse weekblad „Die Weltwoche", dat Eva Braun, dia in een bunker te Berlijn enkele uren voor haar dood met Hitier in het huwelijk trad, in 1944 de Duitse film- speler, regisseur en bergbe klimmer Louis Trenker, vol gens zijn eigen voor een nota ris onder aanwezigheid van getuigen gedane mededeling haar dagboek heeft overhan digd, dat de vol led ge geschie denis van Hitler's particuliere leven van het ogenblik van haar eerste kennismaking met hem tot eind 1944 bevat. Eva Braun had aan Tren ker, die te Bozen woonde, ver klaard, dat zij twee redenen had om hem dit dagboek te overhandigenten eerste vreesde zij dit dagboek bij 'n geallieerd bombardement te verliezen, ten tweede hoopte Eva Braun, die zich tot het toneel doelde aangetrokken, dat Hollywood zich na de „wapenstilstand" zou haasten de ..Pompadour van het derde rijk" te engageren als hoofdrol speelster in een autobiografi sche film met 't dagboek als libretto. Uit een authentieke brief van Eva Braun blijkt vol gens Habe ook, dat zij jaloers was op Leni Riefenstahl, die geregeld van Hitier bloemen kreeg toegezonden, terwijl „Adi zoals Eva haar gelief de steeds in het dagboek noemt, haar daar n:et mee be dacht en zich ook niet om haar garderobe bekommerde. Het dagboek is door Tren- wood doorgestuurd en tenslot te bij de uitgeversfirma Rey- nal en Hitchcock terecht geko men. Deze uitgevers hebben echter besloten aan de Arae- kaanse regering de beslissing te laten, of het dagboek ge deeltelijk gepubliceerd zal wor den, daar het volgens Habe 'n „aaneenschakeling van porno grafische obsecemteiten van de ergste soort" is. Bovendien is het lang niet zeker, dat het hier geen falsificat'e betreft, want uit niets valt de echtheid van het dagboek te conclude ren. 'S HEER ARENDS KERKE WON VAN MIDDELBURG IC Donderuag speelde 'a Heei ArenusKenve te&en iviiddeiourfc aai. s neer AreauskerKe wou ueze wedstrijd met 6&3Vfc. De gedetailleerde uitslag luidt: K. BeekeJ. Montiee. 10; P. WeststrateJ. A. Verdonk 01; J. Tholenaar Sr. K. Holster L. Bak kerG. Boot 0—I; A. Fou- draineL. J. Woudstra 10; J. Tholenaar Jr.J. Goedbloed 10; J. KoleA. W. de Huy 1—0; W. Kole—C. D. Waarden burg 01; J. NieuwenhuizeJ. J. Meyer 10; L. MeyersP. J. Bor 10. TAFELTENNIS COMPETITIE. Slechts enkele wedstrijden vonden doorgang. De uitslagen waren: SorryOrvio 6—4: Sla Raak I—S.O.S. I 10—0; C.J.M.V.—Orvio III 10—0. Boksen op een eiland. Tijdens de Olympische Spe len zullen de bokswedstrijden plaats hebben op een „eiland je" midden in een zwembassin dat meer dan 3 mtllioen liter water bevat. De organisato ren moeten tot deze regeling hun toevlcht nemen omdat er maar één dag, een Zondag, beschikbaar is om van het zwemmen naar 't boksen over te schakelen, wat niet genoeg is om 't bassin te ledigen en te overdekken. Daarom willen ze het water er in laten en bo ven het midden van het bassin een ring bouwen, met er om heen plaatsen* voor de jury en de officials. Twee „bruggen" zullen het „eiland" met de vaste wal verbinden. Momenteel is bet bassin te Wembley in gebruik als kunst ijsbaan. Maar een maand voor ker aan een vriend in Holly- de ^anvang der spelen zal hel Voelbalprogramma Onbelangrijke wedstrijden. Ie KLASSE. ViissingenBrabant'a; liley- orheideMVV: Helmondia Limburgia; PSVNAC; Spr. Emma—VVV. De competitie spoedt ten einde. Er rest niet veel be- langrHks meer en hoewel de kampioenen of degradatie- canaldaten in diverse klas sen nog op zich laten wach ten, kunnen we die toch zo goed als aanwijzen, 't Wordt dan ook een laatste ronde, zonder spanning. Viissingen mag in de - laatste wedstrij den haar reputatie weer wel eens wat ophalen, want te gen Bleyerheide kreeg deze een behoorlijke duw omlaag. Tot een overwinning komt t ook nu wel niet vrezen we. Ook MVV krijgt aan Bleyer heide de handen vol. Helmon dia wacht nog steeds op dat ene theoretische benodigde puntje en dat zit er te ten Limburgia wel niet in. Voor PSV is NAC een zware kluif en het zou zelfs geen verras-' sing zijn als Rijvers c.s. een bres in het PSV-bolwerk scho ten. VVV komt waarschijnlijk tegen de Sportclub te kort en zal met een zeer beschei den resultaat tevreden moe ten zijn. 2e KLASSE. Goes—Middelburg; Bres ken sDe Zeeuwen. Twee wedstrijden waarbij en die als 'n welkome oefen gelegenheid beschouwd moet worden. Middelburg kan mis schien in Goes wat bereiken en ook De Zeeuwen hebben wel kans om de gastheren iets at te snoepen. 3e KLASSE E. RKFCZeelandta. Er is niet veel kans, dat Zeelandia uit deze wedstrijd punten haalt en toch is dit hoogst noodzakelijk. Intussen kan natuurlijk de misstap van Robur nog wat helpen, indien althans winstpunten bij dit elftal gekort worden. Zeelandia is dit jaar wel le lijk in de verdrukking ge raakt. 3e KLASSE F. Hontenisse—Biervliet; Uzen- dykeSteen; OostburgAar denburg; Hoofdplaat—Clinge. Biervliet krHgt een wed strijd te spelen, waaruit winst gehaald zou moeten worden, omdat een tegen stander van minder zwaar formaat wel niet meer te bekampen zal zjjn dit jaar. Of het gelukken zal is nog wel zeer de vraag. In IJ zen- dijke kan het een aard gé krachtmeting worden tussen twee prominenten van het tweede plan. De bezoekers hebben de beste papieren o.i. Voor Aardenburg zal het veel inspanning kosten om zich Oostburg van het lijf te hou den. Met een gelijk spel zou den beide tevreden moeten niets meer op het spel staat zijn. Hoofdplaat staat er pre- geschikt gemaakt worden voor de zwemwedstrijden, wat o.m. betekent dat ijzeren steiger palen tot een lengte van 10 mijl afgebroken moeten wor den, evenals een buizen-sy steem voor de bevriezing tot een gezamenlijke lengte van 3 mijl. WORSTELEN NEDERLAND DENEMARKEN. Op Maandag 26 April zal in de Dierentuin te Den Haag een wedstrijd gehouden worden tus sen de Olympische worstel- ploegen van Nederland en van Denemarken. WINTERSPOR1 Kees Broekman won weer. Dinsdag werden te Gjoevik wedstrijden op de 500 en 5001V meter hardrijden gehouden, waaraan de beste internatio nale rijders deelnarpen, onder wie Kees Broekman en Jan Langedrjk. De 5000 meter werd ander maal een overtuigende over winning voor de ïonge Neder lander. Op de korte afstand was zijn tijd echter niet zo best, zodat hij in het eindklas sement op de derde plaats kwam. De resultaten waren: 5000 meter: 1. Kees Broek man (Nederland) 8 min. 24.8 sec.; 2. Henry VVahl (Noorwe gen) 8.37.7; 3. Odd Lundberg 8.41; 4. Pajor (Hongarije) 8.24.1; 5. Reidar Liakley (Noorwegen) 8.43.6. Jan Langedijk (Nederland) 8.50.6; 7. Johnny Werket (VS.) 8.52.5; 8. Mackay (V.S.) 8.53.5; 9. Ken Henry 9.00.4, Het totaal klassement luid de: 1. Odd Lundberg (Noor wegen) 97.000; 2. J.ohnnv Werket (V. S.) 97.120; 3.-Kees Broekman (Nederland) 97.380; 4. Ken Henry 97.740. cies zo voor als Biervliet, in de ontmoeting tegen Clinge zit een kans, welke benut moet worden. 4e KLASSE E. Virtus—EMM. Weer een Brabantse reis voor de Vlissingers, welke veel geld kost, maar nog niet direct punten behoeft op te leveren. RES. 2e KLASSE E. Breskens IIViissingen II; Middelburg II—RCS O. Twee aardige wedstrijden, waarbfj de thuisspelende elf tallen goede kansen hebben als ze de bezoekers, die in staat moeten worden geacht voor een verrassing te zor gen, niet onderschatten. fiECILLErON"! Naar het Engels VAN BERTA RUCK Door: J. JGRISSEN 119 Maar mijn chef wist niet, dat Sydney "zijn affecties op een ander had overgebracht Hoe zou hij ook? Hij denkt waarschijnlijk, neen, zeker, dat de zaken staan, zoals zij een? hadden kunnen staan. Zou hij denken, dat het£ een afspraak was? „Natuurlijk ken je haar. maar niet zoals ik haar nn ken", ging Sydney weer voort, „de laatste weken. Wij zijn nog als eens naar het Café Roval geweest! Ik ga haar schilde ren. Wat een teint heeft zij! Je moest het costuum eens zien. dat ik voor haar getekend heb voor het bal van „Schone kun* sten". Het geeft geheel de in druk vanHet is helemaal. zoals het toen was. Wie er dus verstand van heeftZe is zo zacht, vindt je ook niet?" Maar Sydney praatte lang zamerhand voor dove oren. Al mijn gedachten werden bepaald bij heel iemand anders Hij zal toch niet denken, dat ik zo iets zou doen? Als hij het denkt, kan ik het hem toch niet uitlegden, tenzij hij er naar vraagt. En als hij er naar vraagt, wat zou ik dan moe ten zeggen? Hoe zou .ik het hem kunnen uitleggen? O, waarom kan ik deze laat ste maanden niet ongedaan maken Maar wat had ik dan met Jack moeten beginnen? Ja, dan zou ik Sydney achter de hand gehad hebben maar dan had ik mij moeten engageren met hem en o. als ik aan zijn kleding dacht en de hoed, die hij nu op had en aan al zijn geschetter over Cicely!... Als hfi die andere man maar wist, hoe ilc over Syd ney denk! „Stel je voor!" zei ik op goed geluk in antwoord op het ge babbel, van de man tegenover mij „Nu, ik hoop, dat alles in orde zal komen". Ik nam een van de tijdschrif ten die mijn chef op mijn schoot gegooid had en begon er in te lezen, vastbesloten, dat voort te zetten gedurende do hele verdere reis. Sydney, verbaasd en knorrig, nam zijn eigen tijdschrift ter hand. Even later vroeg hij mf flauwtjes, of ik mee naar de restauratiewagen ging, maar ik bedankte, en hij liet mij an derhalf uur alleen, want waar de liefde ons vrouwen, dikwijls allen eetlust beneemt, schijnt zij een man zelfs hongerig te maken. „Euston!" klonk het einde lijk. en ik stapte uit aan Euston station. Het was mij vremd nadat ik dc laatste weken zo verwend was gewor den in dat oozicht, om nu weer zelf voor mijn bagage en een taxi te moeten zorgen. Als een man verliefd is, verwacht Je geen bijzondere attenties van hem, maar die andere nam toch nog de vormen in acht. niettegënstaande Odette en haar handschoenen. Sydney be hoort dus zeker tot "het "type. dat denkt, dat het een eerbe- wijzing aan de Geliefde is. als ïe onbeleefd tegenover alle an dere vrouwen bent. Ik zag niets van hem. totdat Ik zijn aanbod om een taxi voor me aan te roepen al met een dank u" kon beantwoorden door het raam van de taxi heen. „Mag ik hem zeggen, dat hi.] u naar Marconi Mansions bren- gep moet, juffrouw Trant?" „Ik heb het hem al gezegd dank u. „Wat is het warm in Londen en zo benauwd zo'n verschil met buiten!" zei ilc. „Ja, vind u ook niet?" Mijn enige troost is, dat zg nu ge niet in fic heerlijke, zachte, zui vere lucht van Baliycool. Goe de nacht, jufrouw Trant". Een goede nacht, dat was het laatste wat ik dacht te hebben, maar toen ik eenmaal op mijn veldbed in Marconi Mansions lag, in een katoenen neignoir gewikkeld, want Cice ly had geen lakens uitgelegd, viel ik van vermoeidheid on middellijk in slaap. En ilc sliep als een blok die nacht. (Volgende dag). Het is of ons flat gekrom pen is, sedert ik er de laatste keer was, en wat ziet het er overal uit! Cecely heeft het ver van netjes' achtergelaten! Het is, of ze alles verplaatst heeft. De tafel staat zelfs niet meer in het midden van de ka mer. Hoe kon ze die toch in die hoek schuiven? Ik kan er niet bij. Waar ican ze die plaat van Kitty Fisher gelaten hebben, die altjjd hing, waar nu dat ding in olieverf hangt. Nog wel met 'n lijst er omheen! Wat zou het moeten voorstellen? Het lijkt wel. of Blossom, mijn kunstenaar van het trottoir het geschilderd heeft. Het heeft het meeste van ,die veelkleuri ge das van Sydney. Er hangt werkelijk nog een etiket aan met „Verkocht". Hij heeft het dus zeker op de tentoonstelling in Grafton Gallery voor haar gekocht. De rustbank ligt ook al vol! Wat een boeken! MarinettiSchnltzer TangoreStrindherg's „Een sterke vrouw"En wat zoti dat kleine boekje wezen? O „De Eeuwige Genade". Aan Ci cely van S. V. (Wordt vervolgd) 19. De maat liep verder om het Paleis van Keizer Napoleon Sneewwit heen en stoorde zich niet aan de man, die door één van de ramen stond te loeren. En net toen hg weer bij de trappen kwam. liepen daar de Keizer en Kappie naar beneden. „Waarom ben je niet aan boord geble ven, Meet?" vroeg Kappie streng. „Je mag de Kraak niet onbewaakt laten. We varen trouwens dadelijk weer verder. We stomen de rivier op „En wjj maak een tochtje door die oer woudbosjes." vulde de Keizer aan. „Oerwouden! De rivier op!" riep de Maat. „Maar de rKaak behoort toch op zee te varen en niet op een rivier... Daar komt niet dan ellende van! Let op mijn woorden! Ellende en narigheid! ,.wy gaan zoek leuke geheimpjes en als wjj geheime dingetjes vinden, ik lou geef een hoog hoedje en een tiktak", zei de Keizer tegen de Maat toen ze de valreep van de Kraak opliepen. UIT DE VRIJDAG. Een interesante radiodag: Hendrik Andriessen speelt César Franck's Choral I en n (H. I 19.30). „Peter and the Wolf" van Prokofiev door het Concertgebouwor kest, onder leiding van Eduard van Beinum. Decla matie: Paul Huf (H. II 20.05). Tussen twaalf en zestien: Willem Andriessen spreekt over de tg'd dat hij „zo oud was als jullie". (H. H 15.30) Wouter Paap spreekt over Albeniz. Tenslotte Beetho- vens Leonore Hl en tweede Symphonie (H. n 23.15). Het schijnt dat onze om roepverenigingen aan het sparen zijn geweest, om hun goede dingen op één dag te kunnen spuien. Hilversum I: 7 en 8 Nieuws: 9 Ochtendconcert; 10.40 Ge deelten uit „Othello" v. Gui- seppe Verdi; 11.45 Radio Phil- harmoniscb orkest o.l.v. Albert v. Raalte; 12.03 Pianorecital: 12.33 Het orkest zonder naam o.l.v. Ger de Roos: 13 Nieuws: 13.35 Terance Casey, orgel: 14 Gevarieerd Middagconcert: 15.30 Weens Philh. orkest o.l v. Bruno Walter; 16.30 Het Metropole orkest o.l.v. Dolf- v d. Linden; 18 Het Boston Pro menade orkest; 18.30 Ned Strijdkr.; 19.30 Orgelmuziek van de 15e tot en met de 20e eeuw; 20 Nieuws; 20.12 De Zilvervloot; 21 Omroeporkest o.l.v. Marinus van 't Woud; 22.30 Arturo Benedetti Michal- angeli, piano; 23 Nieuws. Hilversum n. 7 en 8 Nieuws; 9.35 Brandenburg concert. Bach; 10.45 Hans Schouwman, piano, Beethoven en Chopin: 11.35 Licht orkestconcert; 12 The Skymasters; 12.38 Zweeds programma; 13 Nieuws; 14.20 Symphonie-orkest o.l.v. Bruno Walter; 15 Ons volk in zgn dichters; 16 Omroepkameror- kest o.l.v. Anton Krelage: 16.30 Tusen twaalf en zestien: 18 Nieuws; 18.35 Metro-Sax- Quintet, piano-duo André de Raaff en Jacq. Schutte; 20 Nieuws: 20.05 Het Concertge bouworkest o.Lv. Eduard van Beinum; 21 Men vraagt... en wij draaien: 21.50 Op vleug'- len van muziek: 23 Nieuws: 23.1524 Symphonlsch con cert. Scheepvaartberichten Viissingen ^aangekomen 17 Feb. Limburg v. Antwerpen: Viissingen vertrokken 18 Febr. Limburg n. Cork. Gepasseerd n. Antwerpen 18 Febr. Antilo- oe uit zee; Teribla v. Rotter dam; Leuvenhaven uit zee: Bill S v. Yarmouth. Gepasseerd v Antwerpen 17 Febi\ June n Kingslyim. Schepen van en naar Indonesië. Naar Indonesië: „Willem Ruys", 18 Febr. te Southamp ton. K.fJ V-B afd Zeeland Sluis en Ria strijden verder le KLASSE A. De verre reis naar Zonne- maire vond voor de Schelde- ooys slechts een magere be loning in de vorm van een gelijk spel. Ook dit mag voor Scheldeboys niet meer baten en de rode lamp is en blijft nun deel (11). Schouwen zag kans om Luctor nog een plaatsje omlaag te drukken (1—0). le KLASSE B. In deze klasse blijven Ria en Sluis elkaar het leven zuur maken en het is wel waarschijnlijk, dat uiteindelijk de wedstrijd Ria WSluisde doorslag zal moeten geven. Koewacht, dat tot het laatst goed gevolgd heeft, moest toch loslaten en kreeg Zondag j.l. in Schoondijke de gena deslag (40). Ria W deed het tegen Vogelwaarde betel (13) en ook Sluis wist thuis tegen DSW het wieltje van de fcopploeg Ria te hou den (31). Onbelangrijk maar verrassend was het resultaat in Rapenburg, waar PSK met 52 werd geklopt. RES. le KLASSE A. Robur HZeelandia II 4 0. (Zierikzee II kampioen). RES. le KLASSE B. Steen nBiervliet n 21; Aardenburg IIHontenisse H 31; Hoofdplaat nCorn Boys H 07; Oostburg II Clinge II 62; IJzendijke II —Sluiskil II 2--7. 2e KLASSE A. Middelburg IIIDe .Zeeu wen III afgek.; Viissingen III Domburg I 4—0. (Viissingen III kampioen). 2e KLASSE B. Rapenburg IIPSK n 1— 1; (Terneuzen III kampioen). 2e KLASSE C. IIKruiningen II Patrijzen 0—6. Zierikzee 0—1. 2e KLASSE D. VZierikzee IV 3e KLASSE A. HlZeelandia Kruiningen UI 26—0. 3e KLASSE B. EMM IVOostburg UI 2 3; Viissingen IV—Aardenburg IU 7—1; Breskens UI—DSW U 10—0. 3e KLASSE C. Terneuzen IVGraauw 11 30; Ho enisse III—Rapen- ourg III 61; Kru'ningen IV —Steen III 1- 9: Hulst III- MÉP C Hl—Hulst IV 8—0. 1 ZATERDAG COMPETITIE. le KLASSE. Yerseke IIINieuwdorp 1 17Wissekerke IKloetln- ge I 2—3. 3e KLASSE A. Cortgene INieuwdorp n 14—0. 2e KLASSE B. Kats II's-Heer Hendriks- kinderen I 14; Krabbendg- ke IIColijnspl. Boys U 6 1; Kioptïnge IIHansw. Boys UI 3—5. JUNIORES Groep II: De Zeeuwen- Middelburg 13; Viissingen —Middelburg 10. Groep lil: SluisViissin gen I 2—1. Groep tV: Viissingen UI RCS III 1—0. Groep V: SteenHulst 0— 2; Rapenburg—Vogelwaarde 0 —11; i ->ntenlsse I—Graauw 121; Hulst II—Hontenisse U 0—2. Groep VI: AxelCorn. Boys Officiële Publicaties VERKOOP WONINGEN. B. en W. van Goes brengen ter kennis, dat voor gegadig den de gelegenheid bestaat een of meer van de aan de Leliestraat te bouwen 9 mid denstandswoningen van de ge meente te kopen tegen kost prijs. Aan de eventuele ko per (s) zal toekomen de jaar lijkse bijdrage van het Rijk ingevolge art. 11 van de Fi nancieringsregeling Woning bouw 1947 en de te zijner tgd ingevolge art. 12 van die re geling plaatshebbende uitke ring Ineens ter grootte van de nlet-rendabele bouwkosten, zo als deze op dat tijdstip naar een alsdan op te stellen bere kening met inachtneming van de in art. 11 gestelde regelen zijn. Eventueel verder verlangde inlichtingen kunnen worden bekomen ter gemeente-secre tarie, le afdeling. B. en W. van Middelburg brengen ter openbare kennis, dat vanaf 16 Februari 1948 eenvparkeèrverbod is ingesteld voor de Vlasmarkt en de Kromme Weele. Middelburg DE WITTE KLIPPEN VAN DOVER. De Chr. Filmactie te Mid delburg gaf Dinsdag de eerste van een serie vertoningen van de reeds eerder hier vertoonde Metro-Goldwyn-Mayer-jubl- leumfilm „De witte klippen van Dover". Deze rolprent, waarvan de titel ontleend Is aan een be kend gedicht, geeft de geschie denis weer van een Ameri kaanse vrouw uit een provin ciestad, die in Engeland trouwt, doch haar man in de eerste wereldoorlog verliest In de tweede oorlog wordt zfl hoofdzuster in een hospitaal, terwijl haar inmiddels volwas sen zoon dienst neemt. Ook hem moet z\] verliezen. Gezien deze inhoud, was het te verwachten, dat men een grote dosis sentimentaliteit opgediend krijgt. Dit is Inder daad het geval, doch daar staat tegenover, dat de ver schillende rollen zo voortref felijk worden gespeeld en de film door Clarence Brown met zoveel vakmanschap is ge maakt, dat zjj, ondanks de grote lengte, voortdurend boeit. Irene Dunne speelt de hoofd rol en wordt terzijde gestaan door typische karakterspelers als Alan Marshall. C. Aubrey Smith, Dame May Whitty. Van Johnson en Frank Mor gan. De Engelse sfeer werd goed getroffen. Arnemuiden JAARFEEST. Vrg'dag hield de meisjesver eniging „Wees een zegen" op Gereformeerde Grondslag te Arnemuiden haar 2e jaarfeest De Presidente Mej. F. Poort vliet opende dit jaarfeest en verwelkomde alle aanwezigen De jaarverslagen van secreta resse en penningmeosteressc werden voorgelezen. Door af gevaardigden van verschillen de verenigingen werden felici taties overgebracht. Ook de kerkeraad en kerkvoogdij wa ren op deze avond aanwezig Tn de pauze werd gerracteerd De presidente sloot deze druk bezochte bijeenkomst met dankgebed. N Veere JAARVERGADERING. „ALGEMEEN BELANG". De weegbrug „Algemeen Be lang" te Veere, hield te Vrou wenpolder haar jaarvergade ring. onder voorzitterschap van de heer P. Melis. Uit het ver slag van de penningmeester bleek, dat er een goed slot van f 932.41 is. Gewogen werden 5.248.445 kg. bieten enz. De heer P. Melis werd herkozen als voorzitter Uitgekeerd werd 7 rente. Voor de a.s. bietencampagne moet de brug vernieuwd wor den. Plannen bestaan om het weegtarief te verlagen. Vrouwenöolder PRAATAVOND VOOR LANDBOUWERS. Onder voorzitterschap van de heer J. Frangois werd te Vrouwenpolder een praatavond gehouden, georganiseerd door de Landbouw Voorlichtings dienst en Landbouwherstcl. Door de heer J. G. van Lle- re werd een causerie gehouden over zaaiplan en bemesting in 1948. Een levendige bespreking volgde hierop. Ir. C. W. C. van Beekom behandelde de Chemi sche Onkruidbestryding en Werktuigencoöperatie. De heer A. D. G&nzeman, stond na enige woorden te hebben ge wijd aan de herverkavelings werkzaamheden, uitvoerig stil bij de financiering van oorlogs- en bczcttingsschade. Erg optimistisch bleek deze spreker niet gestemd tc zgn. O - en W.-Souburg STRAAT VOOR 1— TE KOOP! De Van Doornlaan en de Kerklaan, te Souburg, aange legd in 1938 en 1939 door de heer M. de Wolf en de Julia na- en Beatrixstraat, aange legd in 1939 en 1940 door de heren A. C. Haeck en D. Ruis- Vlissmgen Terneuzen Zierikzee 10.28 1.06 HOOG WATER +NAP u. -fNAP 22.11 1.39 22 40 1.61 23.06 1.78 23.24 1.06 9.22 1.36 9.47 1.57 LAAG WATER U. —NAP u. —NAP 2.51 1.43 3.24 1.65 3.50 1.79 3.56 1.23 16.40 1.60 16.14 1.82 16.44 1.96 16.33 1.35 sen, zgn nog steeds eigendom van deze aannemers. De eige naren zgn bereid de straten in eigendom aan de gemeente over te dragen voor de J#>m van 1.per straat. NIEUWE STRAATNAMEN. B. en W. van Souburg heb ben aan de Raad de volgende namen voor nieuwe straten voorgesteld: Middenhofsingel, K.i'omwege- en Zeewijksingel (genoemd naar de hofsteden, die aan de gemeentelijke uit breiding ten offer vielen), Doomluststraat (genoemd naar de vroegere buiten plaats), Zeelandiaplein (ge-1 noemd naar de Rotterdamse ver. „Zeelandia", die dit pleintje op haar kosten wil beplanten), Oude waterlaantje (genoemd naar de gemeente Oudewater, die tot de herbe planting heeft bijgedragen), Poortugal-, Haaksbergen-, Nieuwer Amstel- en Steen wijkstraat (genoemd naar de gemeenten, die Souburg heb ben geadopteerd), Emmastr., Jacob Isaac Sandersestraat (genoemd naar de laatste bur gemeester van Oost-Souburg) en Pieter Louwersestraat (ge noemd naar de schrijver van kinderboekjes). WONINGBOUW B. en W. van Souburg heb ben aan de Raad voorgesteld te besluiten aan de Ver. tot Verbetering van de Volks huisvesting te Viissingen en omliggende gemeenten de fi nanciële medewerking te ver lenen voor de bouw van 149 woningen aan de Zeewijk- en Kromwegesingel en aan het Rijk om een bijdrage te ver zoeken in het exploitatiete kort van die woningen. Maandagavond bracht het muziekcorps „Cresendo" te Oostkapelle een serenade aan het echtpaar Lampers-Schoe die die dag hun 50-jarig hu welijk herdachten. Amsterdamse»beurs 17 Febr. 18 Febr. N.I. Hand. B. Ned. Hand. Mij. A.K.U. Calvé Unilever Fokker V Ned. Ford Kon. Petr. Amst. Rübb. H.A. Ljjn Scheepv. U. H.V.A. Deli Mij. Nederland 1938 idem 1947 idem 1937 Do^ar lening Op de effectenmarkt werd heden de toon aangegeven door Kon. Olie. die een onver wacht vaste houding aan de dag legde. Concrete aanwijzingen, die een verklaring voor dit koers avance konden geven, waren niet aanwezig, wel waren di verse geruchten In omloop met name het stopzetten van verkopen voor rechtsherstel en de vrees voor een mogelij ke gedwongen liquidatie van Amerikaanse fondsen, waar door vraag naar aandelen in de hand werd gewerkt. Dien tengevolge sleepte Koninklijke ook de andere fondsen mee, waardoor de gehele markt ten slotte een zeer vast aanzien kreeg. De omvang van de stij ging was echter zeer uiteen lopend. Opmerkelijk was de koersverheffing b.v. voor Uni lever, die opende op 309 en zich geleidelijk verhieven tot 315 om op 320 de markt te verlaten. Philips volgde slechts aarzelend, maar kon zich uit eindelijk niet aan de algeme ne tendens onttrekken, waar door dit fonds op 400 beland de, dus een achttal punten ho ger. De overige industriëlen waren alle enige procenten be ter, o.a. Hoogovens op 212, A. K.U. op 186. Ook de Indische fondsen lieten zich niet onbe tuigd, al bleven de koersstij gingen hier tot enkele punten beperkt. ZON EN MAAN. 20 Februari. Zon: op 7.47. onder 18.—. Maan: op 12.07, onder 5.09.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 3