PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Rechtsherstel vordert Joodse boerderijen terug Dertig maal de aarde rond Gromyko beschuldigt BILT Speldeprik voor de Britse leeuw De woningnood ONTPLOFFING IN VUURWERKFABRIEK .r Stopzetting van scheepsbouw. De staat West-Java 191e Jaargang - No. 42 Donderdag 19 Febr. '48 ABONNfclMKN'l'SFttDS 25 ct per week. 1 3.20 per kwartaal; franco per post r 3.45 oer kwartaal Losse uummers ct ADVBRTKWHISPH1JS; 12 ct. per WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Giro' nf1 "339300 p ZC. ^lirtrlelburg. Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Middelburg. Drukkem Fa F. van de Velde Jr. VUssingen behaive3'op ^cm^en ^gemeen uia adiu adacuaucu nc Minnn DIIDftCC Wl ICCIMACP GrtCCC RDCCKtTNQr nOIIDANT FM 1/RI.1F STEMMEN P Christellike feestdagen Bureaux gevestigd te VUssingen- Walstr j8-60. tel 10 en 51 - Middelburg: .ondense Kaai 29 iel 2077 en 2 Goes: L Vorststr 55. tel 2475 (b.gg 2228) - Oostburg: Gratamastr 3. tel 102 - Terneuzen Brouwertlstr 2 Zlertkzet Nwe Bogerdstr C 160 1 ?l *1 26 Het Wereldgebeuren Openbaar excuus voor President Videla opent Chileense bases op Greenwlch-eiland. FALKLAND-EILANDEN IN HET GEDING. Tussen de grote wereldcon flicten door is begin deze week plotseling een klein con flict je ontstaan tussen Enge land en, een tweetal Zuid- Amerikaanse republieken. Dictator Juan de Peron en president Videla van Chili hebben de Britse leeuw een speldeprik gegeven, waardoor deze' verwoed met de staart is gaan kwispelen. De plaats van de prik is het Zuidpoolgebied, de uiterste punt van Zuid-Amerika, waar de Falkland-eilanden een stuk Brits gebied vormen. Tot de Falkland-eilanden behoren on geveer 200 eilandjes, met als voornaamste stadje de plaats Stanley, dat een bevolking van 1246 zielen telt. De eilanden zijn om twee redenen van strategisch be- lang. In de eerste plaats - om dat er marine-bases gevestigd zijn, die hun nut bewezen heb ben. In de eerste wereldoorlog behaalde bij de Falkland-eilan den een Brits eskader een be slissende overwinning op een Duits onder vice-admiraal von Spee. De Gneisenau en de Schamhorst gingen hierbij ten onder. Verder lopen er geruchten, dat uranium aanwezig is in het - Zuidpoolgebied en dat maakt in deze tijd steunpun ten in de buurt ervan wel zo wenselijk. De Britten zijn dan ook niet van plan afstand te doen van hun rechten op de Falkland- eilanden, noch om op enigerlei wijze afbreuk ervan toe te la ten. De bedreiging komt vooral van de zijde van Argentinië. Het land van Peron heeft de Britse aanspraken altijd be twist en herhaalde malen luid ruchtig te kennen gegeven, dat het de Britse kruisers lie ver vandaag ziet vertrekken dan morgen. Zolang het brj woorden bleef heeftmen in Londen gewillig naar de Ar gentijnse klachten geluisterd en getracht de zaak te sussen. In de loop van vorige week echter is Argentinië, gesteund door Chili, tot daden overge gaan. Zeestrijdkrachten van beide landen hebben met voor bijgaan van elk diplomatiek fatsoen troepen op Brits grondgebied aan .and gezet. Sterker nog: president Videla van Chili heeft gisteren op Greeenwich-eiland in het ge bied der Falkland-eilanden een nieuwe Zuidpoolbasis^ van de Chileense vloot ingewijd met de woorden: verdorven en ver sleten imperialisme dreigt ge wapenderhand Chili en Argen tinië uit dit, ons grondgebied, te verdrijven. - In Londen is men door deze tartende uitdaging niet over gekookt van verontwaardiging, evenmin zijn vlammende pro testen de wereld ingestuurd. Nuchter en beheerst heeft MacNeil in het Lagerhuis me degedeeld, dat stappen zijn ondernomen om de gouverneur van de Falkland-eilanden de nodige bescherming te verle nen. De 8000 ton metende kruiser, „Nigeria" is onder- Wellicht werkt dit kalme rend op de Zuid-Amerikaanse onstuimigheid. Chili althans wil de deur voor een vriend schappelijke regeling open houden. Het zal niet zover komen, dat er geschoten moet wor den. Voor Engeland is het niet temin een prestige-kwestie, dat het zich niet door een paar marine-eenheden en veel grote woorden uit het Zuidpoolge bied laat wegdringen. Zó ver is het met het eertijds mach tige imperiitfp nog niet geko- meri: Algemeen wordt verwacht, dat Londen het conflict zal voorleggen aan het. Hof van Intern. Justitie te Den Haag. Reuter meldde intussen, dat twee Argentijnse kruisers op weg zijn naar het Zuidpoolge bied. belediging. Op grond van een opschrift in een der Nederlandse dag bladen stelde de heer Zwols- man te 's-Gravenhage destijds een civiele eis wegens beledi ging in* De heer Zwolsman is na de bevrijding door de pro cureur-fiscaal van liet Haagse bijzondere gerechtshof ver volgd op verdenking van 'on vaderlandslievende daden. In het betreffende dagblad ver scheen indertijd een opschrift boven een verslag van de te rechtzitting, dat hem als „landverrader" aanduidde. De héér Zwolsman werd echter 'geheel vrijgesproken. Gistermorgen heeft het dag blad, bij monde van de hoofd redacteur, ten overstaan van het hof spijt over het betrok ken opschrift betuigd en om verontschuldiging daarvoor verzocht met de verklaring, dat hij de eiser voor éen man van eer houdt. Het blad werd voorts ver oordeeld „tot vergoeding der schade en tot betering van het nadeel, in eer en goede naam geleden", aan de heer Zwolsman, krachtens diens eis, een gulden te betalen. Na afloop van de spijtbetui ging schudden de heer Zwols man en de hoofdredacteur elk aar de hand. Senaats-commissie keurt hulpverlening goed. De Amerikaanse Senaats commissie voor buitenlandse betrekkingen heeft in een for mele stemming unaniem het wetsontwerp tot hulpverlening aan Europa, waaraan zij in geheime zitting heeft gewerkt, goedgekeurd. Het wetsontwerp tot be schikbaarstelling van 5.300.000.000 dollar voor de hulpverlening aan Europa ge durende de eerste 12 maanden verkreeg hierbij de titel: „wet tot economische samenwerking 1948". De Senaat zal 1 Maart met het debat over «het wetsont werp beginnen. Overwinning voor de „Wallace-partij" By een speciale verkiezing voor het Ameriakanse Congres, gehouden in Bronx (een ge deelte van New-York), is de candidaat van de American Labor Party, Leo Isacson, die door Henry Wallace wordt ge steund, met meer stemmen dan de drie andere candidaten sa men gekozen. Deze verkiezing wordt be schouwd als een wetssteen voor de „derde party" van Wallace, die als leider van deze partij candidaat is voor de aanstaan de presidentsverkiezingen. HET BRITS-ARGENTt INSE CONFLICT -BRITS GS BIED Een gevaar vqpr de Volksgezondheid. Motie van Nederlandse artsen. De Nederlandse maat schappij tot bevordering der geneeskunst heeft de vol gende motie ter kennis ge bracht van de leden der Eerste en Tweede Kamer van de Staten Generaal en van de minister van binnen landse zaken: „De Nederlandse artsen, in vergadering bijeen op de alge mene vergadering der Neder landse maatschappij tot be vordering der geneeskunst, geven als hun mening te ken nen, dat de heersende woning nood een zeer ernstig gevaar oplevert voor de volksgezond heid, zoals hen dagelijks blijkt uit de gevolgen, die zich on der andere uiten in sterke de moralisatie en vele stoornis sen van geesteltjk evenwicht, benevens toeneming van ge slachtsziekten en tuberculose. dat by het thans bestaande tempo van de wederopbouw dit leidt tot een catastrophale tocsta!hd, dat mede daarom het pro- Crisis dreigt in Tsjecho-Slowakije. COMMUNISTISCHE EISEN. De Tsjecho-Slowaakse com munistische party eiste Dins dag de ontbinding van de uit zeven partyen bestaande coali tie, die de Tsjechische rege ring beheerst. In een communiqué van de communistische party werden de andere partyen ervan be schuldigd door obstructie een regeringscrisis te veroorzaken, waardoor het voor de huidige regeringscoalitie onmogelyk wordt naar programma af tc werken. Het communiqué doet 'n be roep op de arbeiders op hun hoede te zyn en al hun krach ten aan te wenden om elke reactionnaire activiteit te weer staan. De eis van de commu nisten werd geformuleerd na een stormachtige zitting van het kabinet over de controle van de politie, die door de minister-president, de commu nist Gottwald, werd ver daagd. Politieke kringen in Praag zijn van mening, dat een cri sis btfna onvermijdelijk is en dat zulk een crisis byna on middellijk nieuwe verkiezin gen noodzakelijk zou maken, omdat de communisten weige ren met het Nat'onale Front in zijn huidige vorm samen te werken. (Un. Press.) bleem van de volkshuisvesting een uiterst belangrijk binnen lands vraagstuk is, 0 dat desnoods met voorbij gaan van andere belangrijke problemen onmiddellijke en radicale behandeling vereist." ZESTIG DOODEN. In een vuurwerkfabriek bij Galle op Ceylon, op ongeveer tachtig kilometer afstand van Colombo, heeft zich een ont- nloffing voorgedaan terwijl 'n negentigtal mannen, vrouwen en kinderen in het gebouw aan het werk was. Na de ontplof fing brak een brand uit, waar door weer nieuwe explosips veroorzaakt werden. Men heeft tot nog toe slechts een dertig tal personen uit de niïnes kun nen bevryden. Achttien meisj'es gedood bij spoorweg-ongeluk. Twintig personen, onder wie 18 meisjes, zyn gedood en tien ernstig gewond, doordat een goederentrein van achteren op een passagierstrein gelopen is. Het ongeluk vond Dinsdag plaats bij Thumeries (Noord- Frankrijk). Men meent, dat een signaalfout de oorzaak is. De machinist van de goederentrein werd eveneens gedood en de stoker ernstig gewond. De boer.... hij ploegde voort. Vierlingsbeek, het Bra bantse dorp, dat zo zwaar getroffen werd tijdens de bevrijdingsda gen, wordt nogal eens in zijn rust gestoord door ontploffende granaten of mynen, maar dezer da gen stiet de landbouwer A. D. met zijn ploeg op een landmijn, die niet ontplofte. Natuurlijk was de landbouwer blij, dat hij aan de dood ontsnapt was en hij ploegde rus tig voort, totdat hij tot zijn ontsteltenis even la ter een' granaat van 50 kg. omploegde, di^ ge lukkig evenmin ontplof te. In Spanje zyn weer drie „anarchisten" ter dood ver oordeeld. VAN MEEGEREN II Reeds enige tijd be rustte bij een verkoop zaal te Gent een schil derstuk, dat aan de Bel gische kunstschilder James Onsor werd toege schreven. Daar de stad Oosten de, waar de byna 88- jarige oude kunstenaar James Ensor geboren is, als gevolg van de oor logsomstandigheden geen werken meer had van deze schilder, werd door het stadsbestuur dezer dagen een bod van fr. 100.000 gedaan. De eigenaar stemde toe en het doek werd Inmiddels ondergebracht bij de burgemeester van Oost ende. Wie schetst echter dc verbazing van deze bur gervader, toen tijdens een bezoek dat hy aan de bejaarde kunstenaar bracht en waarbij hij hem het schilderstuk voorlegde, deze ontkende er de vervaardiger van te zijn James Ensor wist te verklaren, dat dit niet de eerste maal was, dat men een doek aan hem wilde toeschrijven, dat hij nooit heeft geschil derd. De personen, die het doek voor een Ensor wil len doen doorgaan, hou den vol dat het van de schilder is, doch dat de ze zyn vroeger werk om een persoonlyke reden ais zodanig niet meer wil erkennen. Hoe het ook zij, de gemeenteraad van Oost ende heeft het zekere voor het onzekere geno men en heeft het koop contract niet getekend. Verjaarscadeaux voor Prinses Marijke, Een redacteur van het A.N P. was gisteren in de biblio theek van het Paleis Soestdyk in staat het jarige Prinsesje Maryke te feliciteren en een kijkje te nemen bij de cadeaux die zij had gekregen. Het kleine meisje is opge groeid tot een flinke en stevi ge baby, die vol bewondering luisterde naar de muziek uit de muziekspeeldoos, aangebo den door het personeel van het ooglijdersgasthuis te Utrecht, en met haar stevige knuistjes vol belangstelling greep naar de leuke speelgoed- beestjes, haar gestuurd door de militairen in de ziekenhui zen in Indië. De jongens, die in de handarbeid-afdelingen in de diverse hospitalen aldaar hun uiterste best hebben ge daan om deze aardige atten tie te verzorgen, hebben eer van hun werk. Gezamenlijk gebruik van Rijnschepen. In een rapport over de Eu ropese transportproblemen dringt de commissie voor bui tenlandse hulpverlening var het Huis van Afgevaardigden er op aan, dat de Verenigde Staten aan Nederland en Bel gië zullen voorstellen, een over eenkomst te sluiten 'tot ge meenschappelijk gebruik van schepen en haveninstallaties voor de Rynvaart. De commissie is van oordeel, dat Amerika vóór eind Juli 1949 twintig duizend spoorweg wagons naar Europa zal moe ten zenden. Om de explbitatie van het spoorwegnet te vereen voudigen, zouden de Europese landen hun wagontypes diénen te normaliseren. Overigens zyn de Amerikanen van oordeel, dat de landen die van het Marshall-plan willen orofiteren, hun staal voorlopig beter voor andere dingen dan voor de bouw van zeeschepen kunnen gebruiken. U.S.A. wil 500 Liberty-, Victory- en an dere schepen afstaan en meent dat daarmee de scheepvaart van de toekomstige Marshall- landen wel veilig gesteld is. DERDE CONFERENTIE OP 23 FEBR. A.S. Officiële erkenning Van bevoegde zyde te Ba tavia wordt medegedeeld, dat de derde West Java-conferen- tie, waarvan de opening op 23 Februari te Bandoeng zal plaats vinden, uitvoering zal geven aan een resolutie, welke is aangenomen door de tweede conferentie van vorig jaar December. Deze resolutie zegt „dat op de derde West Java-confe- rentie een voorlopige rege ring voor West Java wordt ingesteld. Deze zal zyn ge baseerd op de status van deelstaat en met een volks vertegenwoordiging". Deze beslissing van de vo rige conferentie bepaalt in Boeren in het Noorden protesteren. Er had geen terugbetaling plaats. Te Groningen kwam Dins dagmiddag 'n aantal landeige naren uit de provincies Gro ningen, Friesland en Drenthe bijeen om' te protesteren tegen de wijze waarop momenteel de Conferentie van vakbonden te Londen. De algemene raad van het Britse verbond van vakvere nigingen (T.U.C.) heeft Woensdag besloten een con ferentie oijeen te roepen van vakverenigingen uit de Mars- hall-landen, die in Londen van 8 tot 10 Maart gehouden zal worden. Overeengekomen werd voor de conferentie niet-communist!sche vakbon den uit te nodigen van U. S. A., Frankrijk, België, Zwit serland, Luxemburg en Ne derland en enkele vakbond secretariaten in de vier zóriè£ van -Duitsland. Anti-Sowjetlectuur in beslag genomen. In de Sowjet-sector van Ber lijn heeft de Duitse politie Woensdagmiddag op last van de Sowjet-autoriteiten alle voorradige exemplaren van drie Amerikaanse geschriften met uittreksels van het boek van Byrnes „Speaking Fran- ly", een boek van 'Nagj* de voormalige Hongaarse premier, getiteld „Hoe de Sowjets mijn -regering ten val brachten" en 'n artikelenreeks van de New- York Herald Tribune: Bevin over Jeruzalem. De verdediging van Jeruza lem valt nu onder de verant woordelijkheid van de V. N. Engeland kan deze niet op zich nemen, aldus heeft Be- vin in het Lagerhuis geant woord op de vraag van Sir Patrick Hannon, conservatief parlementslid. Met bijna 1 y2 millioen passagiers De Auto Mij. „Zeeland' in 1947. De Auto-Mij. „Zeeland", een combinatie van drie busonder nemers uit Borssele, Hans- weert en Wemeldinge, welke de verbindingen tussen ver schillende dorpen op N.- en Z.- Beveland verzorgt, met Goes als centrale punt, mag zich in een stijgende publieke belang stelling verheugen. Alleen reeds de cijfers over 1947 to nen duidelijk aan welk een rui me plaatst de busdiensten in het verkeerswezen zijn gaan innefnen, een verschijnsel dat overigens wel algemeen ge noemd mag worden. De A.M.Z. vervoerde vorig jaar niet minder dan 1.467.492 passagiers, terwijl haar bussen in 1947 in totaal 1.237.694 km. d.i. ongeveer dertig maal de omtrek van de aardbol af legden. Een sprekend voorbeeld van druk busverkeer vormt wel de dienst BorsseleGoes. In 1945 werden sinds 19 Maart op deze lijn 88.500 personen vervoerd in 1946 steeg dit aantal tot 168.500 en in 1947 tot zelfs 175.000! Deze getallen zeggen voldoende in welke grote be hoefte deze diensten voorzien. In dit verband zy daarom nog eens herinngrd aan de slechte toestand waarin verschillende wegen in de Zak van Zuid-Be veland verkeren en waarover dit massale vervoer moet plaats vinden. Naar wij verna men hebben Ged. Staten er in middels by enkelegemeenten op aangedrongen verschillende weggedeelten in zo goed moge lijk berijdbare staat te bren gen. NIEUW %ATERIAAL. Het laat zich begrijpen dat voor het massale vervoer heel wat materiaal nodig is. De drie ondernemers kwamen de oor log uit met totaal 15 btissen, vanzelfsprekend geheel onvol doende om Zuid- en NoordrBe- veland te bedienen op een wijze zoals dit thans geschiedt. Di rect na de bevrijding kwamen er enkele bellenwagens by, waarna sinds 3946 geregeld nieuwe bussen het wagenpark kwamen vergroten. Momenteel heeft de A.M.Z. de beschikking over 37 bussen op Zuid-Beve land en 3 op Noord-Bevelahd. Juist dezer dagen zyn nog 4 nieuwe, keurig ingerichte bus sen, nl. 2 31-pers. Bedford, 1 31-pers. Chevrolet en 1 39-pers. International gearriveerd. Vóór de zomer verwacht men nog 13 nieuwe bussen, w.o. 2 fraaie 44 persoons Guy, drie 39-pers. In ternational, drie 34-pers. Interr national, één 34-pers. Guy en twee 34-pers. Reo. Hiervan ko men er 10 op Zuid-Beveland en één op N.-Bevcland te rijden. Wanneer al deze nieuwe bussen gearriveerd zijn, kan de A.M.Z. voorlopig vooruit, terwyl het dan mogelyk is dat by de zo merdienstregeling nog enkele wensen voor nieuwe verbindin gen ve-vuld worden. landerijen, welke in 1943 eigendom waren van Joodse families en destyds werden verkocht, door „Rechtsherstel" terug worden gevorderd. In 1943 moesten de Joden al hun landeryen verkopen op last van de bezetter. Tal van boeren in'ons land kochten de ze landerijen, waarvan een no tariële acte word opgemaakt. Thans echter willen de voormalige eigenaren de landerijen terug vorderen zonder dat zy hier geld voor betalen. Zy gaan hierby van de stelling uit, dat destyds de koop onder pressie ge schiedde en niet rechtsgel dig is. Er zouden reeds ge vallen bekend zyn,' waar de huidige eigenaar zijn lande rijen zonder betaling zou hebben moeten teruggeven en ook nog de hypotheek, welke op deze landeryen rustte, moest af betalen. Op initiatief van enkele boe ren uit óns land- werd een ver eniging gesticht, die zich tot taalt heeft gesteld hiertegen te prot'esteren. Eventuele ver zoeken, welke geregeld de landeigenaren bereiken om af stand te doen van hun destijds van Joden gekochte landerrj wezen de agenda der komende conferentie, aldus deze be voegde zyde. Op deze grondslag zal de derae conferentie zich dienen uit te spreken over de orga nisatievorm der „Negara Dja- wa Barat" (deelstaat West Java) en over de in dit gebied in te stellen staatkundige or ganen, zodat dan de conferen tie zich zal kunnen reconstru eren in een vertegenwoordi gend lichaam van deze deel staat en zal kunnen overgaan tot instelling en benoeming ener voorlopige regering. Op deze beslissingen zal bij gou vernementsbesluit sanctie Run nen worden verleend door een officiële erkenning, zowel van de deelstaat als van de con ferentie in haar hoedanigheid als volksvertegenwoordiging. Met deze officiële erkenning zal dan de conferentie ophou den, een conferentie te zyn en haar verdere vergaderingen zullen dan zyn zittingen van de volksvertegenwoordiging van de jonge staat. De overdracht van bevoegdheden zal by or donnantie geschieden. Tot zo ver de zegsman van Aneta. Zoals reeds gemeld werd. heeft de republikeinse delega tie voor de onderhandelingen met Nederland, aan de Com missie voor Goede Diensten 'n brief gestuurd met het ver zoek, te voorkomen, dat dc derde VWest Java-conf eren tic zal worden gehouden. Geen voetbalpools in Nederland. De minister van justitie heeft een aantal aanvragen voor het exploiteren van voet balpools afgewezen op grond dat zodanige exploitatie onder dc huidige loterij wet niet mo gelyk is. "1 Keuzebonnen 14 dagen geldig. De keuzebon voor vermicelli evenals die voor gebak zal 2 weken geldig blijven. Bekend making der broodbonnen voor twee weken tegelyk blykt evenwel nog zodanige bezwa ren te hebben, dat van de zijde van het bakkerijbedrijf ver zocht is deze maatregel voor alsnog niet in te voeren. Wel zullen de keuzebonnen veertien dagen geldig blijven. Voorts zal er naar gestreefd worden de broodbonnen op zodanige wirjze aan te wyzen, dat daarop en, zullen niet worden onder-1 steeds veelvouden van 400 gr. tekénd.' verkrijgbaar zullen zyn. Commissie van goede diensten zou Nederland bevoordeeld hebben. De Veiligheidsraad heeft Woensdag zrjn besprekingen ovev* de Indonesische kwestie voortgezet. De Sovjet afgevaardigde, Gromyko beschuldigde de con sulaire commissie èr van. Ne derland te hebben begunstigd. Ook de Commissie van Goe de Diensten zou Nederland bevoordeeld hebben. Hy beschuldigde de com missie er van, dat zij de Raad voor een fait accompli heeft gesteld en de instruc ties hiervan niet opgevolgd heeft in zover zij faalde in het tot stand brengen van 'n onmiddellylce wapenstilstand, terwijl zy trachtte een beslis sing bij de Indonesiërs af te dwingen. Gromyko betuigde uitvoe rig, dat de bezetting van Ma- doera door de Nederlanders een aanval was, die de reso lutie van de Veiligheidsraad schond. De Commissie zou het ma teriaal, dat voor de Neder- Eerste suiker uit Ned. Indië. Op 8 dezer is het het s.s. „Roe pat" van de Maatschappy „Ne derland" een kwantum van 2000 ton suiker uit Neder lands Indië naar Nederland verzonden. Het betreft hier de eerste zending van een groter kwantum van 15.000 ton, het welk met Nederland voor direc te levering (d.w.z. voor 1 Juli a.s.) is gecontracteerd. Britse artsen contra Bevin. De bond van Britse artsen heeft de uitslag gepubliceerd van een meningsonderzoek on der 58.000 artsen ten aanzien van de wet op de organisatie van de gezondheidsdienst. 89 der artsen staat afwy zend tegen de wet in haar huidige vorm. Met 25.340 tegen 4080 stemmen hebben de artsen be sloten geen praktyk utt te oefenen in het kader van de nieuwewet. KONING VAN JEMEN OVERLEDEN. De Koning van Jemen Iman Jehya, is op 85-jarige leeftijd overleden. landers ongunstig was, achter gehouden hebben, hetgeen tot resultaat had, dat de Neder landers zich vrij voelden hun militaire operaties voort tc zetten, totdat zij het groot ste deel van de belangrijke republikeinse gebieden oezet hadden. Gromyko verzekerde, dat de plannen tot oprichting van de Ver. Staten van Indonesië behoren tot de Nederlandse middelen „tot vestiging van toekomstige heerschappij over Indonesië Hij noemde de „Renville"- overeenkomst een verraad van de belangen^ van het Indone sische volk. EEN RESOLUTIE. Spr. hernieuwde zyn voor stel tot terugtrekking van de Nederlandse troepen op de demarcatielijnen van voor de politionele actie. De vertegen woordiger van Canada, gene raal Mac Naughton, introdu ceerde een resolutie, welke inhoudt: „De Veiligheidsraad neemt met voldoening kennis van de ondertekening van de „Renville"-overeenkomst en beveelt aan, dat de Commis sie haar goede diensten zal voortzetten en verzoekt beide partyen en de Commissie van Goede Diensten do Veilig heidsraad direct op dc hoogte te stellen van de vorderingen inzake de politieke oplossing van het conflict." Hierna werd de zitting ver daagd tot Vrijdag a.s. Na afloop der besprekin gen vernam Aneta dat Aus tralië zal trachten tijdens in formele besprekingen de •Ca nadese resolutie uit tc brei den in die zin, dat de Com missie. van Goede Diensten tevens de bevoegdheid kr(jgt zelf voorstellen te formuleren en openbaar te maken. DE VOORSPELT: AANHOUDENDE VORST. Geldig tot donderdagavond Meest matige wind tussen Oost en Noord. Wisselende be wolking met op enkele plaat sen een licht sneeuwbuitje. In de nacht lichte tot matige vorst. Overdag lichte vorst tot temperatuur om het vriespunt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1