PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Socialisten aanvaarden vrije goudmarkt BILT Vandaag Republikeins kabinet De franc en de gulden Zeeuwse opinie's over de schaderegeling 191e Jaargang - No. 25 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg Drukkerij Fa F van de Velde Jr Vlissmger blad versctujnt dagelijks. Vrijdag 30 Januari 1948 ABU»nmiwVUSW l tsPRUb 25 Ct per week: I 3.20 per kwartaal; franco per post 3.45 per kwartaal Losse nummers 0 ct AL VER 1 tiNTlKPRUS. 12 Ct per WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN g™,- fzc'^SSbw Bureaux gevestigd te Vllssingen Walstr 58-60. tel 10 en 51 Middelburg Londense Kaai 29 tel 2077 en 2924 Goes: L Vorstsö 55 tel 24"5 (bgg 2228) - Oostburg: Gratamastr 3. tel 102 Temeuzen: Brouwerustr Zierlkzee Nwe Bogerdstr C 160 tel 26. DE SCHADE VERGOEDING. Ook de (C.H.) „Nederlan der" wijdt veel aandacht aan de wet vergoeding materiële oorlogsschade, en bracht on der meer interviews uit de noodgebieden. Over de menin gen in Zeeland publiceerde het blad een beschouwing van de hoofdredacteur van ons blad. Aan de „eerste indrukken" van elders ontlenen wij het volgen de: „Mijn indruk, meneer? Wij zijn zo kaal als een geplukte kip en nu kunnen wij, getroffenen, nog eens extra be lastingen helpen betalen om onze eigen aalmoes te bekos tigen". Aldus verklaarde de burge meester van een Noord-Lim burgse gemeente en hij ver volgde: „In m\jn dorp hebben tachtig procent van de mensen alles verloren. Hoort u? Alles! Bijna drie jaar hebben ze nu in zorg en narigheid gezeten, allerlei extra kosten moeten maken om tenminste een dak boven hun hoofd te hebben, en nu krijgen ze niet eens wat hun toekomt: integrale scha devergoeding op basis van de vervangingswaarde. O ja, in de memorie van toelichting wordt wel heel wat verteld over de z. g. betere normen, maar wie vlug met rekenen is, kan zo zien, dat men niet aan het be drag van de werkelijke schade toekomt. Wij hebben niet om die ellende gevraagd. Wij heb ben de klappen opgevangen en nu kunnen wij nog een twee de keer er voor bloeden ook. Tevreden? Nu, ik ben niet te vreden. IJc vind het in één woord schandalig". De verslaggever van „De Ne derlander" hoorde ook gunsti ger oordeel, maar slechts twee personen, die van geen critiek wilden weten. De eerste was een kunstschilder. „Ik ben al m'n bezittingen kwijt geraakt" zei deze, „maar ik heb na de oorlog meer verdiend dan ooit tevoren en ik heb het er weer dik uit. Alle vreemdelingen, die hier komen, kopen een schilde rijtje met een ruïne of een vernield interieur. Ik mag niet mopperen". De tweede was een geeste lijke in het Limburgse land. „Of men al of nief weer voor honderd procent in zijn oude doen komt, staat naar mijn mening op de tweede plaats. In mijn gemeente is, na de oor log, een saamhorigheidsgevoel ontstaan, dat vóór 10 Mei '40 ongekend was. Katholieken en protestanten maken gebruik van één kerkgebouw. Een fa brikant heeft zijn landhuis ter beschikking gesteld van zijn arbeiders en heeft zelf een kleine woning betrokken. En zo zou ik nog tientallen staal tjes kunnen vertellen. Wanneei onze tijdelijke materiële ellen de de prijs is voor deze grote eensgezindheid, dan geloof ik niet, dat deze prijs te hoog Amerikaanse vlootconcen- tratie in haven van Tarente. Het Amerikaanse slagschip „Portsmouth" heeft zich met vice-admiraal Bieri, bevel hebber van de Amerikaanse vlootstrijdkrachten in de Mid dellandse Zee, aan boord, bij de Amerikaanse vloot ge voegd, die zich in de haven van Tarente bevindt. Ver wacht wordt, dat ook het 45.000 ton metende vliegdek- schip „Midway", 2 kruisers van 10.000 ton, de „Little Rock" en de „Providence", en vier andere Amerikaanse oorlogsschepen, binnenkort zullen arriveren. Het vloot- bezoek zal waarschijnlijk en kele weken duren. Big Bussiness en het plan-Marshall. Het Amerikaanse verbond van fabrikanten, dat de di recteuren van de belangrijk ste industrieën en de meeste grote banken van de V. S. vertegenwoordigt, heeft in een verklraing voor de Com missie van buitenlandse za ken van het Huis van Afge vaardigden gezegd, dat de hulp in het kader van het plan-Marshall niet moet wor den verleend aan landen, die voornemens zjjn meer indu strieën onder beheer van de regering te plaatsen. De fabrikanten verzochten de hulpverlening te weigeren aan landen, die er niet naar streven hun begroting in evenwicht te brengen. Pensioenfonds voor tuinders Naar wij vernemen wordt door het centraal bureau voor de veilingen te 's-Gravenhage een plan bestudeerd tot in stelling van een pensioenver zekering voor zelfstandige tuinders. Door op dé veiling- afrekeningen een bepaald per centage van de tuinders als premie in te houden, hoopt men een fonds te stichten. Op het ogenblik wordt bij de aan gesloten veilingen onderzocht in hoeverre er animo voor een dergelijke regeling bestaat Alle bankbiljetten van 5000 francs ingetrokken. Verrassende maatregel. De socialistische fractie van het Franse parlement heeft de regeringsvoorstellen tot in stelling van een vrije goud- markt en intrekking van de bankbiljetten van 5000 frs. aanvaard. De mogelijkhèid be staat, dat slechts de socialis ten zekere amendementen op de oorspronke'ijke voorstellen zullen indienen. In de bijeenkomst van de nationale vergadering van gis teren heeft de Franse rege ring om onmiddellijke behan deling van een wetsontwerp tot intrekking van de bank biljetten van 5000 frs. ver zocht. Het besluit tot intrek king van deze bankbiljetten de grootste in omloop zijn de coupure is plotseling ge nomen en behalve de premier en de minister van financiën wisten slechts weinig minis ters van het plan af. Abelin noemdf deze maat regel de derde van de drie hoofdphasen van de financiële politiek der regering. De voor gaande phasen waren de anti- inflatieheffing en de devalua tie plus het instellen van een vrije goudmarkt. Alle transacties onder beta ling met biljetten van 5000 frs. worden van heden af als nul en van gener waarde be schouwd. J' Kostbare hakjes. B|j controle aan de grenspost te Wemhout, ontdekte de douane, dat een Amsterdamse juf frouw schoenen aan had met holle hakken. Deze hakken bleken ge vuld met 400 gld. Het geld werd in beslag ge nomen en de juffrouw moest haar reis naar .^België opschorten. Plan Marshall te laag geraamd. De president van de wereld bank, John McClay, heeft ver klaard, dat zijn organisatie van mening is, dat de Ame rikaanse regering de behoef ten van Europa voor de eer ste 15 maanden van het Mars hall-plan ongeveer 1 milliard dollars te laag heeft geraamd. Medewerker van Mussert gearresteerd. In samenwerking met de Amsterdamse politie heeft de Belgische staatspolitie te Brussel gearresteerd Georges Willem Ketmann, die een van de naaste medewerkers van Mussert is geweest. Bij zijn aankomst in Bel gië heeft Ketmann zich uit gegeven voor repatriërend politiek gevangene en gezegd, dat hij zijn papieren kwijt was. Hij is ter beschikking gesteld van de procureur des Konings. Nederland zal ver moedelijk zijn uitlevering ver zoeken. Naar van betrouwbare zijde verluidt, wordt het bedrag der bankbiljetten van 5000 frs., welke krachtens besluit van de Franse regering aan de circulatie worden onttroken, geraamd op 330 milliard frs bij een totale bankbiljetten- circulatie van 902 milliard frs Einde 1946 waren ongeveer 270 milliard frs. aan bankbil jetten van 5000 frs. in omloop De premier, Schuman, ver zocht de vergadering om een snelle behandeling van het wetsontwerp. Van communis tische zijde werd luide geroe Den: „dieven-regering". toen Duclos sprak van ernstige ge volgen, welke de intrekking voor de minder-gegoeden zou hebben. NAT. VERGADERING. Een eerste communistische motie werd met 327 tegen 241 stemmen verworpen. René Mayer, de minister van financiën, kondigde aan, dat een onderzoek zal worden ingesteld naar de grote hou ders van 5000 fr. biljetten en snelle maatregelen zullen worden getroffen om de klei nere houders schadeloos te stellen. Het eerste artikel, waarvan de inhoud hierop neerkomt, dat bankbiljetten van 5000 frs met ingang van 29 Januari niet langer als wettig betaal middel gelden, werd met 320 tegen 284 stemmen goedge keurd. Het eerste deel van art. 2 werd door de vergadering éénstemmig aanvaard. Dit deel bevat een socialistisch amendement, dat de staat verbiedt houders van 5000 frs- hilietten tot een gedwongen lening te verplichten of hun een belasting oo te leggen. Premier Schuman verklaar de. dat de regering nimmer het voornemen hiertoe ge koesterd had en dat de voor gestelde» maetrprrel slechts een tijdelijke blokkering van de biliptten betekende. Het tweede deel van art 2 werd met 307 tegen 276 stem men imedcokeurd. Dit behelst, dat de wiize en het tiidstin van de inlevering der biljet ten door de redering zullen worden bekend gemaakt, waarbii rekening gehouden zal worden met de persoon lijke omstandigheden van de houders. AANGENOMEN Het totale wetsontwerp werd ten slotte met onge veer geliike stemmen-verliou- ding aangenomen. Labour verloor een zetel. Sinds de algemene verkie zingen in 1945 heeft de Brit se Labour-partii thans voor het eerst een parlementszetel verloren in de tussentijdse verkiezing te Camlaehie. De conservatief Charles McFarla- ne verkreeg de meerderheid. is het 800 jaar gele den, dat de Vrede van MUnster werd gesloten; ls het 10 jaar geleden, dat Franco tot staats hoofd van Spanje werd geproclameerd; is het 20 jaar geleden, dat een begin werd ge maakt met draadloos te lefoonverkeer tussen Nederland en Amerika; beginnen te St. Mo- ritz de Olympische win terspelen. Schadevergoedingswet dit jaar niet gereed? In parlementare kringen in Den Haag is men van me ning, dat het wetsontwerp vergoeding materiële oor- 'ogsschade te omvangrijk en te ingewikkeld is om het nog voor het einde van het lo nende zittingsjaar door de Tweede en de Eerste Kamer te kunnen laten afhandelen. De Kamers zullen immers bovendien nog allerlei werk ■■ebben te ver-VMen voor zn na aanneming in eerste le zing van een Grondwetsher ziening door ontbinding haar .en Peëinó gen. Het last ri *US «"nripn dat de getroffen gebieden, waar men nu reeds drie jaar op de schadevergoe< nesrege- ing wacht, ook in dit par- 'ementaire jaar nog niet te weten zullen komen, waar zij aan toe zijn. Trygve Lie noemde vier steden. OOK DEN HAAG. De- secretaris-generaal van de Ver. Naties, Trygve Lie, heeft te Londen verklaard, dat hij zg'n keuze van een plaats voor de komende algemene vergadering heeft kunnen be perken tot Genève, Parijs, Brussel en 's-Gravenhage. Radiorede Prof. mr. Gerbrandy. Donderdagavond heeft prof mr. P. S. Gerbrandy voor het eerst na het spreekverbod, dat hem voor de duur van 2 maan den was opgelegd, weer een radiorede gehouden over het regeringsbeleid ten aanzien van Indonesië. Prof. Gerbrandy zeide o.a dat het met de Indië-politiek van het kabinet Beel snel bergafwaarts gaat. Het strekt de Tweede Kamer tot eer dat zij de door dr. Beel afgelegde regeringsverklaring met ijzige kilheid heeft ontvangen. On dertussen vreet het communis tische kankergezwel, dat Re- rmbliek heet, voort, en krijgt gelegenheid zijn ziektekiemen te verspreiden. Wat in deze regeringsverklaring treft, al dus prof. Gerbrandy. is de on- beschaamheid waarmee de grondwetsschennis u thans wordt voorgehouden. Het is alsof de dokter verkondigt: de operatie is geslaagd, doch do oatiënt is dood. Achter de val se gevel van deelstaten ver bergt zich het verlies van mil Marden kanitaal voor en in In- dië besteed, door U en uw voorvaderen in noeste virjt b|i eengesnaard. Tenslotte wees orof. Gerbrandy op de verant woordelijkheid van iedere Ne derlander. H. K. H. Prinses Beatrix, die morgen haar tiende ver jaardag viert, op haar pony in het park van het Paleis te Soest dijk. Frankrijk wil bij de Benelux. Do Franse regering heeft reeds op 12 Januari aan Ne derland, België en Luxem burg voorgesteld, date haar land tot <le Benelux zal toe treden. 3Ien venvacht veel van de aldus te vormen West-Europese Unie. Meer voedsel voor Duitsland in 1949? Op een persconferentie deelde de Amerikaanse militaire gou verneur in Duitsland, generaal Clay, o.m. mee, dat nij zich tot de Amerikaanse congres commissie voor de toewijzingen had gewend teneinde een gift te verkrijgen, die het moge lijk zo uitmaken het dagrant soen voor de dubbele zóne in 1949 op 1800 calorieën te brengen.' Cycloon teisterde Réunion. Het Franse eiland Réunion in de Indische Oceaan is door 'n cycloon van ongekende hevig heid geteisterd. Meer dan 1Ö0 personen zjjrt gedood, duizen den huizen zijn verwoest en honderden andere zijn met hun bewoners door de vloed mee gesleept. Het eiland Réunion is van de buitenwereld afgesneden. De radio-installaties zijn er verwoest. Vijfhonderd Duitse kin- deres uit de Sowjet-Russische zone van Berlijn z|jn voor een vacantie van drie maanden naar Zwitserland vertrokken» De Benelux-conferentie Donderdag is een aanvang femaakt met de besprekingen ussen de Nederlandse, Bel gische en Luxemburgse mi nisters en ambtenaren betref fende de economische samen werking tussen de drie lan den. Hoewel in dit stadium der onderhandelingen nog geen bepaalde mededelingen kon den worden gedaan, meende de Luxemburgse minister van buitenlandse zaken, Bech, te- fenover enkele journalisten och reeds te mogen verkla ren, dat tgdens deze confe rentie belangrijke vorderingen gemaakt zullen worden en definitieve resultaten ver wacht mogen worden. Als punt op de agenda zou voorts z|jn geplaatst het ver zoek van Frankrijk tot de Benelux-overeenkomst te mo gen toetreden. SJAHRIR STEUNT HATTA, MAAR WORDT GEEN MINISTER. Zaterdag pas officiële bekendmaking President Soekarno heeft Donderdag de samenstelling van het nieuwe republikeinse kabinet nog niet bekend kun nen maken. De reden van dit uitstel is, dat verschillende ministers en leden van de re publikeinse delegatie nog te Batavia vertoeven. Het is mo gelijk, dat de bekendmaking Zaterdag zal plaats hebben. Volgens een mededeling in „Merdeka" zal het nieuwe ka- binet-Hatta de volgende poli- Regering teleurgesteld over Franse maatregel. Geen ernstige gevolgen. De koersverhouding tussen franc en gulden is door de Franse maatregelen gew|j- rigd van 44,8975 francs voor een gulden tot 80.8156 francs voor een gulden. Op de vrjie deviezenmarkt, die door de Franse autoriteiten is inge steld, zal de Nederlandse gul den niet worden verhandeld, zodat een vrije koers zich niet zal ontwikkelen. Het in Franse francs luidende saldo van de Nederlandse Bank in de boeken van de Banque de France zal worden verhoogd, zodanig dat de tegenwaarde DE MIDDENSTAND BETAALT HET GELAG. Wederopbouw blijft moeilijk W|j hebben een aantal autoriteiten en deskundi gen in Zeeland een voor lopige indruk gevraagd betreffende het ontwerp wet vergoeding oorlogs schade, welk ontwerp enkele dagen geleden bij de Staten Generaal werd ingediend. Hier volgt een eerste groep van deze opi- nies. Mr. B. Kolff, burgemeester van Vlissingen: De mogelijkheid is nu ge opend, dat de particuliere bouw wat meer op gang kan komen. De mensen, die een pandje in eigendom hadden, dat verwoest werd. weten nu hoe de herbouw gefinancierd wordt. De kans bestaat, dat nu de open vakken uit de itad gaan verdwijnen. Tot nog toe hadden we in Vlis singen vrijwel uitsluitend wo- ningwetbouw, en dat was niet voldoende. A. S. de Jonge, Secretaris Kamer van Koophandel te Middelburg: De schaderegeling is hoogst onbevredigend voor de mid denstand. De middenstand heeft z|jn kapitaal nodig om het bedrijf gaande te hou den en wanneer hij kapitaal daaraan moet onttrekken voor het herbouwen van pan den, dan kan het bedrijf zich niet voldoende ontwikklen. Wethouder ,M. A. van Po- pering te Vllssingen: M|jn eerste indruk is, dat het zeer moeilijk blg'ft wonin gen te realiseren voor de noodgebieden. Ik zie het zeer donker in. Vlissingen verloor 1500 woningen door de ver woesting en daarnaast ver- ioor het een aantal woningen door de noodzakelijke uitbrei ding van het grootste bedrijf in de stad. De wil tot par ticuliere bouw is wel aanwe zig;, maar de moeilijkheden z|jn groot. Vlissingen zou 3 tot 5 jaar prioriteit voor nieuwbouw en wederopbouw moeten hebben om z|jn ach terstand in te halen. Algemene opinie te West- kapeïle: Dit dorp komt er b|j de nieuwe schaderegeling niet slecht af. Het grootste deel van de getroffenen behoort tot de groep, die volledige vergoeding krijgt. Voor de middenstanders is het een hard aelag, dat z|j niet de vergoeding krijgen, waarop z|j toen in feite recht hebben J. C. Vogelaar, burgemees ter van Hoedekenskerke, de zwaarst getroffen gemeente van Beveland: Een belangrijk deel van de schade in m|jn gemeente komt onder de gevallen, die bh di 35 behoren, welke vrgwel volledige vergoeding kragen. Hoewel mijn aanvankelijke indruk van de voorstellen niet ongunstig was, is toch mnn eindconclusie, dat de re geling voor Hoedekenskerke onbevredigend is. Met deze regeling komt Hoedekens kerke er niet. Mr. K. Hoekzema, burge meester van Oostburg: Voor de arbeidersbevolking zal de herbouw eenvoudiger worden, voor de middenstand echter moeilijker en dat vormt het grote probleem voor Oostburg. A. Hoolhorst, voorzitter van de vereniging West- Zeeuwsch Vlaanderen: Voorzover ik deze schade regeling uit de dagbladen heb bekeken, is de eerste indruk gunstig, speciaal wat betreft de huisraadschade, die prac- tisch ieder in W. Zeuwsch- Vlaanderen heeft. Ook voor het minst draagkrachtige deel van de bevolking, ate meest allen een eigen huisje bezaten, evenais voor de klei ne middenstand zal deze schaderegeling een uitkomst zijn. Funest is zij echter voor de verdere middenstand, aar, wie het heel moeilijk wordt gemaakt te bouwen. De onze kerheid blijft wat betreft de credieten én die onzekerheid was tot nog toe voor ve len een reden om niet te bouwen. J. H. van Kampen, wet houder en voorzitter van de Oostburgse winkeliersvereni ging: Ik ben zeer teleurgesteld. Waarom moeten w|j weer al leen de dupe worden? Ik ben faarne bereid een offer te rengen, maar 90 van de Nederlandse bevolking heeft zaak en huis onbeschadigd, terwn'l wij reeds drie jaar in de ellende zitten. Voor de gehele middenstand is deze schaderegeling uit de boze. We-1 verwacht ik, dat er wanneer het bouwplan een maal is goedgekeurd toch gebouwd zal worden. W. van den Berg Dzn., bur gemeester van Bruinlsse: Wij hebben veel grote scha degevallen in Bruinisse en wjj komen er niet met deze regeling. De middenstand is zwaar getroffen en hjj zal een aardig bedrag van het eigen kapitaal moeten aan spreken ook al omdat de wederopbouwtaxaties zo laag zijn. De gedupeerden zijn niet over de regeling te spreken. Ook degenen, die voor hun oude dag wat geld In huisjes hadden belegd, zjjn er bij deze regeling slecht aan toe. Ik mag wel zeggen, dat de voor uitzichten wat de schaderege ling betreft voor Bruinisse zeer slecht zijn. in Nederlandse guldens gelijk bl|jft. Wat de materiële gevolgen van dc devaluatie aangaat aldus verneemt het A.N.P. bij informatie in bevoegde kringen heeft de stap van de Franse regering in Ne derland teleurstelling veroor- raakt. In de eerste plaats is de «ositie van het monetaire fonds door de Franse maat regel verzwakt. In de tweede olaats wees men er op, dat rekening moet worden gehou- len met de mogelijkheid dat de instelling van een vrjje valutamarkt in Frankr|jk t handelsverkeer tussen de bei de landen zal bemoeilijken. Men gaf te k -•i, dat dc •Lie van de Franse ranc voor de positie van de gulden geen rechtstreekse gevolgen heeft en dat Neder- and zijn tot dusver gevoer- le nol)M*»?t voortzetten. ongewijzigd zal „Waarheid" beledigde dr. Beel niet. Veertien dagen geleden stond de vroegere hoofdredac teur van het dagblad „De Waarheid", de héér A. J. Koejemans, terecht voor de Amsterdamse rechtbank, om dat hij op 24 September j.l. een caricatuur in z|jn blad had op genomen, welke het openbaar ministerie beledigend achtte voor minister-president Beel. Men zag deze afgebeeld met een jachtgeweer, terwijl er voor hem op de grond een man lag, die uit het hoofd bloedde. Mr. B. Kist, officier van jus titie, eiste toen 500 boete of 25 dagen hechtenis. De rechtbank sprak thans de heer Koejemans vrij. Z|j was van mening, dat de beledigen de vorm van de plaat niet was bewezen. „De caricatuur brengt weliswaar tot uitdruk king, dat de regering verzet tegen troepenuitzendingen naar Indië op bloedige wijze onderdrukt, maar dit 4s rege ringsplicht, zodat in het bij zonder hier van een beledi ging geen .iprake is", aldus het vonnis. tieke samenstelling hebben: Vier leden der P.N.I. (na- ionalisten), vier leden der Masjoemi, drie leden van de partijen van de linkervleugel, twee partijlozen en een verte genwoordiger van de Parkin do (Partai Kristen Indonesia). Volgens „Merdeka" zullen de volgende persoonsbezettin gen plaats hebben: Hadji Agoes Salim weer minister van buitenlandse zaken, Mo- hamed Roem binnenlandse za ken, Mohamed Natsir, voor lichting, Sjarlfoeddin Prawira- negara, welvaart. Verder bl|jft ir. Djoeanda, minister voor communicatie, Ali Sas- triamidjojo, voor onderwijs en ir. Lach voor openbare wer ken. Moh. Hatta zou zelf de portefeuille van defensie ne men. Soetan Sjahrir zou geen zit ting hebben in het kabinet, hij steunt Hatta ten volle, blijft de post van gevolmach tigd gezant der republiek in algemene dienst bekleden. Volgens „Merdeka" deelde de heer Prawiranegara in een Interview mede, dat de hui dige regeringspolitiek ver schilt van de vroegere. Het zwaartepunt ligt thans niet b|j strijd, doch bij wederopbouw en stabilisatie. HET BESTAND. De militaire besprekingen tot uitvoering van de wapen stilstand hebben in West-Java een zeer gunstig verloop ge had, meldt een correspondent van Aneta, die enkele plaat sen, waar de besprekingen plaats vonden, heeft bezocht. De eerste contingenten der te evacueren republikeinse troepeneenheden worden Vrh- dag of Zaterdag op de vast gestelde punten verwacht. De juiste aantallen en sterkte van die groepen z|jn echter nog niet bekend. Te Tasikma- laja worden 5000 man ver wacht, die via Bandoeng, Poerwakarta en Cheribon per trein naar republikeins ge bied zullen worden afgevoerd. De correspondent van Ane ta meldt nog, dat in West- Java door sabotage aan een brug een werktrein gedeelte lijk in een rivier stortte. Er waren drie doden en 28 ge wonden. Het ijshockey-conflict. In de vergadering van het Zwitserse organisatiecomité voor de Olympische Winter spelen was vgf uur voor de aanvang van de openings plechtigheid nog geen be slissing genomen inzake het Amerikaanse IJshockey con- f'ict. Men overweegt beide Amerikaanse ploegen van deelneming uit te sluiten. DE VOORSPELT: AANHOUDEND ZACHT WEER. Geldig tot Vrijdagavond. Aanhoudend zacht weer met aanvankelijk enige tijdelijke opklaringen en later weer toe nemende bewolking. Nu en dan harde wind uit Zuidelijke rich tingen, later tijdelijk naar Zuid-West of West ruimend.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1