Kappie en de Gouden Hamer M< Vlissingen~P*S*V* 2-4 Heerenveen geslagen Nederlandse rijders trainen te St. Moritz WEI AETHER onica is verloofd :M ec-'l Afgekeurd doelpunt. Gebrek aan schotvaardig- fceid is weer de voornaamste •oorzaak, dat Vlissingen zijn zoveelste nederlaag heeft ge leden. Steeds weer worden de aanvallen goed opgebouwd, steeds weer worden er kan sen geschapen, maar er is in de voorhoede geen speler aan te wijzen, die op het juiste ogenblik een gevaarlijk schot kan lossen. Technisch schoot de thuisclub bij de bezoekers veel te kort, maar het over wicht, dat men van een kop- ploeg ten opzichte van een staartploeg verwacht, was toch ver te zoeken. De verde diging van de leiders was al lesbehalve solide. De verdedi ging van de thuisclub was er deze middag wel bijzonder goed in. Met K. Burgerhof aan het hoofd werd herhaal delijk en met succes de bui- tnespelval toegepast. HET SPELVERLOOP. De wedstrijd begon met het windvoordeel voor de thuis club. Gevaarlijke situaties ont stonden er het eerste kwar tier niet. Het spel golfde wat heer. en weer maar beide kee pers behoefden nog niet han delend op te treden. Lang zamerhand werden de Vlis- singse aanvallen iets gevaar lijker. V. d. Velde kon zelfs uit een corner scoren, maar dit doelpunt werd wegens free-kick afgekeurd. De thuis club gaf de moed echter niet on en bleef stevig aanvallen. Vooral de linkervleugel schiep aardige kansen. H. Burgerhot kreeg nog een prachtige kans, maar schoot te kort m snel heid. In de nu volgende perio de kwamen de Philipsroannen er beter in. Vooral de straffe voorzetten van linksbuiten Mulders bezorgden Struiwigh moeilijkheden. Uit een hoge zeilbal van rechts wist mid- voor Bloem sma ten slotte zijn club voor het eerst de leiding te geven. Met een 01 stand ging de rust in. DE TWEEDE HELFT. Na de rust daalde het peil aanmerkelijk. PSV kreeg ge leidelijk aan het spel in han den en het Vlissmgse doel kwam onder hoge druk te staan. Struiwigh kreeg nu zijn handen vol, terwijl de PSV- vqrdediging ver naar voren kon komen. Toch viel het spel der Eindhovenaars tegen. Het positiekiezen was verre SCHAATSEN Nederlanders naar Hamar en Helsinki. Broekman en Langedijk zul len deelnemen aan de Europe se kampioenschappen, welke 14 en 15 Februari a.s. te Hamar in Noorwegen worden gehou den. Twee weken daarna zullen zij starten voor de wereldkam pioenschappen, welke te Hel sinki plaats vinden. Na de Olympische Winter spelen zullen onze beide land genoten met het zelfde vlieg tuig naar Oslo reizen, als waarmede de Noorsff rjjders uit Eiirich vertrekken. De moge lijkheid is niet uitgesloten, dat nog een derde Nederlandse rijder aan de Europese kam pioenschappen zal deelnemen. OLYMPISCHE SPELEN. Het Amerikaans Olympisch Comité heeft een ploeg van 15 spelers als de officiële Ameri kaanse ploeg aangewezen. De ploeg, die aangewezen is door de Amateur Hockey Associati on is reeds onderweg naar St. Moritz. De medailles voor de Olym pische kampioenen zullen dit jaar niet van goud, maar van verguld zilver zijn. Ir. Paulen, voorzitter van de K.N.A.U., is belast met het keuren van de sintelbaan en het materiaal voor de werp- nummers voor de Olympische spelen. HOCKEY. De districtswedstrijd West Zuid eindigde in een 101 overwinning voor West. IJSHOCKEY. De landenwedstrijd Zwitser landHongarije eindigde in een 132 overwinning voor de Zwitsers. De Haagse club H.H.Y.C. verloor in Bern met 95 van de S. C. Bern. In Januari zullen de nationa le Hongaarse ploeg, de Tsje chische ploeg „Budejovice" en de Zwitserse ploeg „Mora" en kele wedstrijden in Holland spelen. SCHAATSEN. De Noor Odd Lundberg is Zondag Noors kampioen schat- senrijden geworden. ZWEMMEN. Alex Jany verbeterde Zater dagavond het Schotse record 220 yords borstcrawl. H\j barcht het op 2 min. 13.1 sec. WIELRENNEN. In de Tour de France 1948 zullen zes Nederlandse renners tezamen met 4 Luxemburgers een ploeg vormen. SCHERMEN. Mej. A. Secrêve (Den Haag) behaalde het kampioenschap floret schermen voor dames. van goed en het spel werd veel te kort gehouden. Toch konden de belde binnenspelers, met overigens weinig fraaie doelpunten, de score tot 03 opvoeren. Geleidelijk aan wist de thuisclub enigzins onder de druk van PSV uit te komen en eindelijk werd v. d. Kastee- le in staat gesteld om met 'n tam schot keeper Stijger het nakijken te geven. Na dit te- genpunt kreeg de thuisclub weer een beetje moed en we zagen weer enige aardige aan vallen. Toch vergrootte links buiten Mulders de voorsprong nog met een ver schot. Twee minuten voor het einde pas seerde v. d. Kasteele, op de hielen gezeten door de beide Philipsbacks, keeper Stijger voor de laatste maal (24). Met deze stand kwam het einde. BOKSEN Van DamCerdan In Mei. De Nederlandse middenge- wichtkampioen, Luc van Dam, zal begin Mei a.s. in Oostende, Brussel of Antwerpen in een match om de Europese mid- dengewichttitel tegen de Fransman Marcel Cerdan uit komen. De Fransman heeft het con tract voor deze match in 'het begin van de afgelopen week getekend. Voordien zal onze landge noot nog een wedstrijd boksen tegen de winnaar van de palty Declannoit-Deauthiïle, die a.s. Zaterdag in Brussel gebokst wordt. Voor van Dam echter weer een wedstrijd bokst, zal hij eerst een kleine operatie moe ten ondergaan aan de linker knie. De bekende chirurg, dr. Koopmans, heeft namelijk ge constateerd, dat van Dam een „voetbalknietje" heeft. Twaalf dagen na de operatie zal onze nationale kampioen echter weer in training kunnen gaan. WIELRENNEN VOORLOPIGE SELECTIE AMATEUR-WEGRENNERS. De N.W.U. heeft reeds ver schillende amateur-wegrenners aangewezen, die in aanmer king komen voor de extra voeding, die aan Olympische candidaten verstrekt wordt. Het zijn: H. v. d. Elshout (Made); J. Hennink (Alk maar); Jan Gieseler (Rotter dam); P. Peters (Heemstede); J. Kettenls (Den Haag); Hfl- zelendoorn, Faanhof en Har mans, allen uit Amsterdam. Het is natuurlijk niet ze ker dat uit deze 9 renners de officiële Olympische ploeg fekozen zal worden, daar et zeer wel mogelijk is, dat in het a.s. seizoen nieu we serieuze candidaten zich zullen aanmelden. Daar er van de zijde der renners geen be langstelling .bestaat voor het tandemnummer, heeft de N. W. U. besloten ditmaal geen tandemploeg naar Londen af te vaardigen. DAMMEN DE COMPETITIE. Voor de competitie le klas se van de Zeeuwse Dambond speelde Krabbendijke I tegen Kamperland II. Kamperland II won met 128. De gede tailleerde uitslag luidt: J. ZwemerM. Nieuwen- huizen 0—2; P. SchrierM. Meeuwse 20; J. de Smit Joh. van Oosten 02; P. Wil- deromJ. v. d. Parel 02; G. LeendertseE. Henneky 11; Th. KooleL. Zuidweg 11; J. F. BouwenseC. A. van Oosten 20; H. de Bruine J. van de Vrede 20; D. Jil- leJ. van Noorden 20; J. WilderomC. Prevo 20. GOES n VERLOOR MET 3—17 VAN SOUBURG I. De gedetailleerde uitslagen: E. EkkelenkampJ. van Eenennaam 02; L. Dekker C. de Zeeuw 02; J. Beha- geL. Leijnse 11; D. van Hese—G. W. de Mos 0—2; H. H. SteimeierA. Kats 02; W. van DalenM. Pluimers 0 2; P. BliekB. van Eenen naam 11; P. H. Haverhoek H. Roelse 0—2; M. Kik—Q. de Pagter 02; J. RoversP. van Sorge 11. 54. Nadat Kappie de Zwarte Gedaante stevig vast had gebonden, pakte hij de gouden hamer en de zak met edelste nen, en liep hij weer terug naar Signor Rivaldi, die net weer bijgekomen was. „Mij arme kophoofd!", klaagde Signor Rivaldi. „Kijk eens!" zei Kappie en hij liet trots de gouden hamer zien. „De Zwarte kerel heb ik met een touw vast gebonden!" „Signor Capitano! Bravo!" riep Signor Rivaldi. „Ik ga directo die gouden ha mertje en die edelstenenschat naar mijn voorvadertie brengen en ik zal hem weer in die dekselkist laten ligrusten. Memento. Signor Capitano!" Signor Ri- valdo holde weg en kwam na een poosje weer voldaan terug. „Mijn voorvadertje is nu blij," zei hij. „Kom. Signor Capitano, laat ons die dief schurk gaan kijkzien! Actio del tem po!" BILJARTEN Van Hassel Europees kampioen. In de beslissende partij tus sen van Hassel en van de Pol wist de Belg in 13 beurten de 400 vol te maken, terwijl onze landgenoot op 300 bleef staan. Van Hassel veroverde hierme de de titel van Europees kam pioen anker cadre 45/2. De eindstand liudt: 1. van Hassel (B.): 2. van de Pol (N.); 3. Gabriëls (B.); 4. Chassereau (F.); 5. Albert (F.); 6 van Vliet (N.); 7. Reicher (Oost.); 8. Nusber- ger (Zwits.) Gabriëls vestigde met een algemeen gemiddelde van 49,92 een nieuw Europees re cord. Het oude record stond met 48,27 op zijn naam. EDO DOOR FEIJENOORD GEPASSEERD. Gemiste kansen in district 1. DISTRICT I. HaarlemDe Voiewtfckers 33; 't GooiXerxes 10; AjaxZeeburgla 1l; Neptu- nusH.B.S. 2—2; R.F.C.—V.S. V. 2—2. De leiders blijven op geluk kige manier aan de kop nu zij nog net een puntje uit hun ontmoeting tegen Volewnckers wisten te halen. Een uitslag, welke voor de Haarlemmers tegenvalt. Overigens heeft Xerxes een handje geholpen door het verliezen van beide punten aan 't Gooi. De staart- clubs weerden zich trouwens toch behoorlijk deze middag, want ook R.F.C. peurde een winstpunt uit de ontmoeting tegen V.S.V. Het nog steeds bestaande kleine kansje van Ajax zou nog sterker gedeci meerd zijn door ook al een ge lijk spel tegen Zeeburgia, als de kopploegen niet alle veren hadden gelaten. Het vierde gelijke spel in deze klasse tus sen Neptunus en H.B.S. is mis schien de enige normale uit slag. Tenslotte echter hebben èn kop èn staart uitloopkansen gemist en vooral onderaan spant het behoorlijk. DISTRICT H: StormvogelsBlauw Wit 00; A.D.O.—Sparta 3—1; D.F.C. D.H.C. 32; Feyenoord E.D.O. 1—0; D.W.S.—Excel sior 00. Zou het dan toch nog een eindspurt worden van Excel sior? Het is geen geweldige prestatie tegen D.W.S. gelijk te spelen, doch het leverde weer een punt op en het is voor de Rotterdammers nog niet te laat. Bij E.D.O. zit de klad er een beetje in en de reeds lang verwachte nederla gen beginnen zich aan te die nen. Toch heeft Feyenoord er behoorlijk wat moeite mee ge had om door de E.D.O.-gren- del heen te breken. Intussen hebben de Rotterdammers de kop genomen en het zal nu wel full speed op een kam pioenschap afgaan. D.F.C. blijft dapper volhouden en D.H.C. werd nu het kind van de rekening. Met die Excel sior uitlooppogingen voor ogen is dit voor de Delftenaren niet bepaald geruststellend. Blauw Wit, in dezelfde positie, zal het aan Stormvogels ontfutsel de puntje dan ook wel waar- Weer wilde zwijnen in de Peel. In de Rips (Deume) werden weer wilde zwij nen opgemerkt. Door 'n dertig man werd er jacht op gemaakt. ^>e jachtop ziener de Bie schoot een zwijntje van ongeveer 35 kilo neer. Door het in vallen van de duisternis moest de jacht de derde al in enkele dagen tijds gestaakt worden. Een woordvoerder van 't Spaanse ministerie van buiten landse zaken heeft medege deeld, dat de regering van Franco „met genoegen" kermis heeft genomen van de opmer king van Marshall, dat Spanje wellicht deel zou kunnen heb ben aan het plan voor het Eu- i deren. En zelfs Sparta zou te gen A.D.O. liever een ander resultaat gezien hebben, want de twee nu verloren punten, zouden hen een heel eind naar de definitieve veilheid ge bracht hebben. Di^tRICT m. HeraclesZwolsche Boys 0—0; Vlt©sseWageningen 1 2; Enschedesche Boys Quick 1—1; A.G.O.V.V.—Go Ahead 32; Be QuickEn schede afgel. Het rammelde weer geducht in de kop en nu was Heracles aan de beurt om in de knel te komen. Alleen A.G.O.V.V. be reikte een goed resultaat door zich Go Ahead van het lijf te houden, dat nog met prima kansen naar Apeldoorn trok. Door 't geljjke spel van Quick tegen de Boys en van Heracles tegen de Zwolsche Boys is de situatie voor Go Ahead niet zoveel slechter geworden. Wa geningen had de nodige moeite, met Vitesse en het was voor Wageningen nodig, dat het uit eindelijk goed afliep, want ook de Zwolsche en de Enschede sche Boys haalden buit binnen. Vitesse echter zit nu lelijk in 't hoekje. DISTRICT IV. JulianaDe Baronie D.N.L. 31; EindhovenMaurits 2 1; Sitt.sche BoysB.V.V. 0 0; T.S.C.De Spechten 32; LongaHelmond 21. Het puntloze gelQke spel tussen Sittardsche Boys en B. V.V. maakt de zaak in IV niet duidelijker, want hoewel de Boys nu een gelijk aantal punten en een wedstrijd minder gespeeld hebben, ziet het er naar uit, dat zij deze voor sprong nog wel eens verliezen, want met hun ploeg is geen onweerstaanbare en niet te stuiten race naar de titel te verwachten. De overwinning van Eindhoven op Maurits brengt deze ploeg op gelijke hoogte met de runners up en ook Juliana is in dezelfde po sitie gekomen door Baronie te kloppen. Willem n, dat een vrije dag had, kan dezelfde nog bereiken. Eigenlijk dus nog vijf gegadigden voor de troon. T.S.C. veroverde tegen De Spechten een kostbare winst, welke dubbel telt nu Helmond het tegen Longa liet zitten. DISTRICT V. VeendamSneek 0—4; Em- menLeeuwarden 4—0; Frisia Heerenveen 21; Achilles H.S.C. afgel.; Be Quick—G.V. A.V. 3—1. Goed werk van Emmen en Sneek, die Leeuwarden en Veendam nog eens extra naar onder drukten om eigen positie daarmee te verbeteren. Achil les houdt hen daar gezelschap en heeft ondanks het punt voorsprong ook nog enkele duistere weken in het voor uitzicht. Prettig voor de span ning is, dat Be Quick door 'n mooie overwinning op nummer drie, G.V.A.V., zich op gelijke hoogte stelde met Heerenveen, dat voor de verrassing van de dag in het Noorden zorgde door voor de tweede maal in dit seizoen te verliezen. Frisia zorgde voor deze verrassing. Goede tijden van een Koreaan. Koninklijke onschendbaarheid. In een nota naar aanleiding van het eindverslag van de commissie van rapporteurs der Eerste Kamer over het voor stel tot wijziging van enige bepalingen der wet tot rege ling van het recht van onder zoek (enquête) zegt de voor zitter der enquêtecommissie o.m.: De enquête-commissie staat op het standpunt, dat het In de Grondwet neergelegde be ginsel der Koninklijke on schendbaarheid onvoorwaar delijk moet worden in acht genomen, weshalve zU beslo ten heeft bü de verhoren in breuken daarop niet toe te laten en eventuele pogingen tot zulke inbreuken niet in het stenogram der verklarin gen te doen opnemen. De scholen en de feesten van 1948. De minister van O. K. en W„ dr. J. J. Glelen, heeft aan alle hoofden van onderwijsin stellingen een brief verzonden, waarin hij de leerkrachten opwekt om met de leerlingen een werkzaam aandeel te ne men in de organisatie en de uiting van de feestelijke her denkingen in 1948. De minis ter zou het toejuichen, wan neer de scholen door het or ganiseren van goed geleide ex cursies e.d. de gedenkdagen zouden maken tot belangstel lingscentra, waardoor de on derwijsresultaten gunstig beïn vloed worden. Nieuw lid der Eerste Kamer. In de vacature van wijlen mr. J. C. A. M. van de Mortel te Tilburg, is benoemd ver klaard tot lid der Eerste Ka mer de heer Th. R. J. Wjjers te Vught. Afwikkeling geldzuivering Het ministerie van finan ciën heeft enkele aanvullende mededelingen gedaan over de afwikkeling van de geldzuive ring. Wat betreft de tegoeden op de optierekening, welke tegoeden belegd kunnen wor den in een staatslening, wordt verklaard, dat de uitgifte van deze staatslening te zijner tijd zal geschieden aangepast aan de dan geldende marktverhou dingen. Wat de inschrijvingen in Grootboek 1946 betreft, daar van blijft vaststaan, dat ze uiterlijk 1 Maart 1949 vrij verhandelbaar zullen zijn, Het veroordelen van twee Chinezen te Hongkong tot gevangenisstraf, heeft tot an ti-Britse demonstraties in Centraal-China geleid. Te Canton werden de Brit se consulaire gebouwen en kantoor van Reuter in brand gestoken en geheel vernield. UIT DE DINSDAG. Het Radio-Phllharmonisch orkest o.l.v. Albert van Raalte brengt de eerste uit voering in Nederland van het Concert voor viool en orkest van de Bourguignon. Verder wordt in dit pro gramma uitgevoerd de Symphonie nr. 31 in D („Mit dem Homsignal") H.I. 20.12. In de pauze van het concert spreekt P. F. S. Swillens over „Het karakter van de Nederlandse Schil derkunst". Hilversum n besluit de dag met Dvorak's Symphonie „Uit de nieuwe wereld": 23.15 Berliner Phllharmoniker. Hilversum I: 7 en 8 Nieuws; 9.30 Yehudi Menuhin, viool en Hepzibath Menuhin, piano; 11.40 Koor van het Pauselijk College Russicum; 12.03 Piano recital door Jan Nederpelt; 12.33 en 13.20 Omroeporkest o.l.v. Hugo de Groot; 12 Ne derlands Kamerkwartet; 15 Rie Hendriksv. d. Bom, viool en Martien Bresser, piano; 16 De Zonnebloem; 18 Franse chansons; 18.20 Sportpraatje door Jan Cottaar; 19.15 Or gelmuziek van de 15e tot en met de 20e eeuw; 20 Nieuws; 20.12 Het Radio Phllh. orkest o.l.v. Albert van Raalte; 22.30 Nieuws. Hilversum II: 7 en 8 Nieuws; 10.35 Serge Prokofleff, piano; 11 Orgelconcert door W. HUls- man te Gouda; 11.45 Voor dracht door Emile Kellcnaers; 13 Nieuws; 13.45 Anna del Rio en Carlos Gardel; 14.30 Opera Rigoletto Verdi; 16.30 Henri Temianka, viool; 17.30 Het stakmuziekcorps; 18 Nieuws; 18.30 Radio Volks universiteit; 19.15 De serena de in de kamermuziek (7e concert); 20 Nieuws; 20.15 Bonte Dinsdagavondtrein; 21.20 Contact; 22.30 Beroem de liederenreeksen (10e con cert); 23 Nieuws; 23.15—24 Philharmonlseh orkest van Berlijn oJ.v. Herbert Karajan. Scheepvaartberichten Gepasseerd n. Antwerpen 16 Januari Boskoop v. Amster dam. Constant v. Londen. Brinda v. Rotterdam. Gepasseerd v. Antwerpen 16 Januari Hos n. Amsterdam. Schepen van en naar Indonesië. Van Indonesië: Batavia pas seerde 16 Januari Maladiven. Kaliande 16 Januari van Co lombo. Oranje 17 Januari van Suez. Johan v. Oldenbamevelt 16 Januari van Batavia. Kota Bargo 16 Januari van Batavia. Kota Inten 16 Januari van Belawan. Sloterdijk pesseerde 16 Ja nuari Perim. Volendam passeerde 17 Ja nuari Algiers. ropeoe herstel. Zaterdag en Zondag zijn te St. Moritz de kampioenschap pen van Zwitserland in het hardrijden gehouden. Verschei dene Olympische deelnemers kwamen buiten mededinginj uit op de 500, 5000, en 150< meter. Ook onze vier landge noten reden op de 500 en 1500 meter, maar hadden de op dracht gekregen het kalm aan te doen, aangezien zij nog maar kort in St. Moritz zijn en het acclamatiseren geleidelik aan dient te geschieden. Toch bleek wel, dat over de vorm van de rijders niet te klagen is en de officieuze tij den van enkele ronden stem den bijzonder hoopvol. De Ko ning heeft een beetje last ge had van de sterk gewijzigde omstandigheden, maar Zon dagochtend reed hij al weer in goede vorm. Vrijdag kon men niet trainen, omdat de baan was ondergesneeuwd, maar Zaterdag en Zondag liep de or ganisatie weer uitstekend, zo dat Canadezen, Amerikanen, Koreanen, Nederlanders, Fin nen en Zweden hun baantjes konden trekken. De Finnen zijn Zaterdag aangekomen on der leiding van Ossi Blomqvist Groot is hun aantal niet, maar de cracks Parkkinen, Ojala en Laitinen zijn er bij, terwijl ook de Zweden Hedlund, Seyffarth en Jasson aan het werk wa ren. Een 500 meter, na afloop van de Zwitserse kampioen- schapnen gehouden en waar aan alleen de Amerikanen, Ca nadezen en één Koreaan, Lee genaamd, deelnamen, had het volgende resultaat: 1. Henry (V. S.) 43.5 sec.; 2. Blum (V. S.) 43.7 sec.; 3. Lamb (V. S.) 43,9 sec.; 4. Fitzgerald (V. S.) 44 sec. De Koreaan Lee werd achtste in 45.8 sec. en de Belg Huylebroeck deed er 49.6 sec. over. Op de 5000 meter werden geen bijzondere tijden ge maakt, met uitzondering van Lee (Korea), dte een tjjd no teerde van 8 min. 51.7 sec. Al le Amerikanen bleven boven de negen minuten-grens. Za terdag was het ijs niet bijzon der hard, maar er stond geen wind en dat is een uitzondering voor St. Moritz. Zondag, op de 1500 meter, werd Lee weer eerste met een tijd van 2 min. 24 sec., gevolgd door Worker in 2 min. 25.6 sec. en zijn landgenoot Blum, die er 0.2 sec. langer over deed. Het ijs was toen iets beter, maar de wind was komen opzetten, vooral in de middaguren, toen de Zwitsers de 10.000 meter moesten rijden en er tijden van meer dan 21 minuten werden genoteerd. ATHLETIEK NEDERLANDSE DAMES NAAR ITALIË? Naar de Athletiekwereld verneemt, bestaat er grote kans dat de Nederlandse da- mes-athletiekploeg zal wor den uitgenodigd voor een lan denwedstrijd in Italië. Deze wedstrijd zou nog vóór de Olympische Spelen worden ge houden. Officiële Publicaties HINDERWET. Verdaging der beslissing op een verzoek om vergunning. B. en W. van Vlissingen, ge let op het verzoek, onder dag tekening van 3 Nov. 1947, in gediend door de Coöp. Veren, tot exploitatie van een open baar slachthuis in de gemeente Vlissingen U. A. te Vlissingen, waarbij vergunning wordt ge vraagd tot het uitbreiden van de bestaande darmslijmerij door het bijplaatsen van een electromotor van 2 P.K. voor het drjjven van een darmen- slijmmachine en een idem van 0.5 P.K. voor het drijven van een frigidair. in het perceel terrein Buitenhaven; gelet op het verzoek, onder dagteke ning van 25 Nov. 1947, inge diend door Shell Nederland N. V. te 's Gravenhage, waarbij vergunning wordt gevraagd tot het uitbreiden van de be staande benzine-installatie door het bijplaatsen van een electr. gedreven aftapinrich ting en het plaatsen van 2 on dergrondse benzine-reservoirs, elk met een inhoud van 6000 L. bij het perceel P. Kruger- straat-hoek Singel; overwegende, dat de beslis sing op deze verzoeken niet kan worden genomen binnen de termijn, bepaald in art. 8, eerste lid der Hinderwet, op grond dat het technisch onder zoek nog niet is beëindigd; gelet op art. 8, 2e lid der Hinderwet; besluiten: de beslissing op voormelde verzoeken te verdagen. Vlissingen, 15 Januari 1948. FEUILLETON Naar het Engels VAN BERTA RUCK Door: J. JORISSEN 97 Hoe kon ik ooit gedacht hebben, dat zelfs een verbluf op Ballycool Castle dragelijk was met een man, die zulk< dassen droeg! Ik zou binnen een week al weggelopen zjjn! Neen, ik zou het niet eens met hem aangedurfd hebben Onmogelijk Sydney stak weer een siga ret op, en het gesprek begon te kwijnen. Niemand sprak. Midaen in die akelige pauze had ik een ingeving. Ik dacht, daar beide jonge mannen zongen en een van hen zelfs componeerde, dat muziek een geschikt onder werp van gesprek zou zijn, O, waarom deed ik het? Het was het laatste, waar over ik had moeten beginnen! Sydney Vandeleur stak on middellijk van wal met de liedjes uit de elfde eeuw en meneer Waters vroeg, of hh ze niet te tier vond; dat hij vreesde dat hij tenminste ze niet tot hun recht zou laten komen. Daarop neuriede Sydney paar Celtische deuntjes, niet veel moderner dan ae andere een er van was over „Lief lijke bloemen, te ras ver welkt." Meneer Waters beweerde daarop, dat hij meer van fris se dan van verwelkte bloemen hield, en voegde er ronduit bij, dat hij zich aan de zijde van Koningin Elizabeth schaarde, die ook niet van dat gejammer hield en delerse barden in haar tijd verbood, op straffe des doods, verzen te maken over iets anders dan over haar zelf. Toen verviel Sydney weer in zijn eerste pose. Hij glim lachte pijnlijk, en zijn gelaat droeg de uitdrukking, die ook in de ogen van een hond te lezen is, die zijn meester door de dood verloren heeft. Daar- -? vroeg hij mfl, of ik die mu- ,ek nog had, die hij voor mij gemaakt had op dat versje: ,,Ik drukte een kus op haar lokken en zette me aan haar voeten neer." Ik voelde, dat ik tot achter de oren bloosde. Er was wer kelijk een kus op mijn haar gedrukt, wat hij gelukkig niet wist, en die ik zo heel graag wilde, dat in het ver geetboek zou geraken Wel wat kortaf antwoord de ik: „O, dat liedje ja, dat moet hier of daar in eenlade liggen." „Als het u niet te veel moei te is, juffrouw Trant, zou ik het graag nog eens van u le nen. Ik Heb er geen afschrift van", zei Sydney zacht en vol uitdrukking. „Ik zal er dadelijk even naar kijken", antwoordde ik en voegde er aan toe: „Cice ly, kom jij dan even mee, om mij te helpen zoeken." Cicely volgde mij, en de twee anderen moesten elkaar nu maar zien bezig te houden. Hoe zij daarin slaagden, zal ik wel nooit te weten komen. „Wel, Cis, en hoe maak je het?" vroeg ik, zodra ik de deur achter ons gesloten had. „Je voet is wer in orde, zie ik en je bent zo weer aan het werk gegaan?" „Ja, maar niet bij Chériset- te, weet je; daar tegenover in Bond Street b(j Madame Laiqaire. Meneer Vandeleur bezorgde mij een introductie van zijn getrouwde zuster, die haar kent. Ik heb er een be ter salaris en ze zijn veel ge schikter dan Chérlsette. Hij is erg vriendelijk voor me ge weest, Tots!" „Zo? Heb Je hem dan nog al eens ontmoet?" „Hij is hier verscheidene malen geweest, maar" met een verwijtende blik „al leen om over jou te praten". „Dat is lief van hem", zei ik. Cicely keek nog meer ver wijtend „Hij zegt, dat ie alle kleur uit zrjn leven hebt ge nomen." (Wordt vervolgd). (Ingezonden mededeling) ZON EN MAAN. Dinsdag 20 Januari. Zon; op 8.37. onder 17.03. Maan: op 12.04, onder 2.05. Vlissingen Temeuzen Hansweert Zierikzee HOOG WATER U. '4-NAP u. -f-NAP 7.42 1.37 8.07 1.60 9.58 1.76 104.5 1.16 20.21 1.46 20.42 1.68 22.48 1.65 23.04 1.01 LAAG WATER U. —NAP u. —NAP 1.29 1.33 2.01 1.53 3.29 1.86 3.26 1.34 14.11 1.63 14.42 1.85 16.24 1.84 16.10 1.30

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 3