Schippers en de Benelux NIEUWS UIT ZEELAND Walcheren s Polderbestuur vergaderde De aanhouding van het Tribunaallid Zeesluis bij Cadzand werkt slecht WALCHEREN EEN ROMANTISCH VERHAAL. Oplichting of niet Achter de aanhouding van het Tribunaallid G. W. te Axel, schuilt een romantische ge schiedenis. In Zecuwsch-Vlaanderen weet men te vertellen, dat W. op de een of andere manier aan de weet is gekomen, dat de hoge autoriteit weigerde ac- coord te gaan met net advies van de Temeuzense Tribunaal kamer om aan G. J. F. v. d. P. te Temeuzen, als straf op te leggen de verbeurdverklaring van 150.000 aandelen van de N.V. „De Hoop" aldaar, een handel in bouwmaterialen, van welke v. d. P. directeur was en welke aandelen hem toebehoor den. In November werd de zaak opnieuw behandeld, waar- by een nieuw onderzoek werd gelast. W. zou toen hangende dit on derzoek met bemiddeling van een zekere D. aan v. d. P. heb ben doen voorkomen, dat hfl wel kans zag deze verbeurd verklaring belangrijk te doen verzachten als de zaak op nieuw zou dienen voor het Tri bunaal te Goes. Lukte dit, dan moest hem 10 procent worden uitbetaald van het bedrag, waarmede de boete verlaagd zou worden. Van de P. ging op dit aan bod in en in een fabriek te Antwerpen vond een bespre king plaats, op 27 December verleden jaar. Van der P. had echter voorzorgen genomen. Er werden opnamen op gramo- foonplaten gemaakt, een steno grafisch verslag werd ver vaardigd. zelf zouden er foto's of een film gemaakt ztfn door verdekt opgestelde personen, die al dan niet tot de rechter lijke macht behoorden. Van der P. had namelijk Belgische rechercheurs op de hoogte gebracht en toen later 4e zaak bekend werd, werd W. gearresteerd. W. geeft evenwel te kennen, dat hij meende, dat v. d. P. fet Tribunaal voor de gek had gehouden, met name inzake „Sommelsdijk" gaal koning Leopold halen. Het s.s. „Sommelsdijk" is Zaterdagmiddag om half één van Rotterdam vertrokken op zijn wel zeer bijzondere reis. In Lissabon begeeft zich Koning Leopold van België met zijn gevolg aan boord, met bestem ming Havana. Ook deze haven zal in afwijking van de nor male route door de „Sommels dijk" worden aangedaan. Nieuw leven In de W.F.A. Dc nieuw benoemde voorzit ter van de „World Friendship Association", Mc. Taggart, heeft do georganiseerde W.F.A. 25.000 pond sterling aangebo den om baar in staat te stel len haar schulden te voldoen en haar werk voort te zetten. De W.F.A. maakt thans plannen om dit jaar 10.000 Britse kinderen naar het bui tenland te zenden, van wie 6000 naar Nederland. Nationale Verlrouwensraad geïnstalleerd. In een bijeenkomst in hotel Wittebrug te 's-Gravenhage is Zaterdagmiddag de nationale vertrouwens raad van de ge meenschap oud-Illegale wer kers Nederland plechtig ge ïnstalleerd. H. M. de Koningin had zich bij deze plechtigheid doen ver tegenwoordigen door haar secretaresse, mej. J. Geldens. De vooizitter van de G.O.L W.N., dr. ir. N. A. J. Voor hoeve (Eindhoven), hield een uitvoerige installatierede, waarin hij erop wees, dat de G.O.LW.N. onlangs heeft be sloten tot een belangrijke re organisatie, waartoe ook be hoort de instelling van een na tionale vertrouwensraad. De raad zal voor de G.O.I.W.N. naar buiten moeten optreden op dc gebieden van rechtsher stel, zuivering en berechting. In de nationale vertrouwens raad heeft zitting: voor West- Brabant en Zeeland F. Huson, Souburg, plv. mr, van der Pijl, Goes. Overval was verzonnen. Op 9 December werd bij de politie te Bergen op Zoom aangifte gedaan van een roof overval, waarvan een fa brieksarbeider het slachtoffer zou zijn geworden. Gebleken is, dat deze overval gefingeerd was. Op de Moerstraatsebaan had zich het slot van een lief deshistorie afgespoeld in een vechtpartij, waarbij de fa brieksarbeider G. B. het on derspit had moeten delven. Om zijn figuur te redden had hij de overval verzonnen. Weer brand in Amsterdamse petroleumhaven. Voor de tweede maal in en kele maanden is brand uitge broken in de Amsterdamse ge meentelijke petroleumhaven aan het Noordzeekanaal. Op nieuw ontkwam dc ha\ren aan een catastrophe, eensdeels ten gevolge van de gunstige Wes telijke wind, anderdeels door 't byzondcr snelle ingrijpen van de brandweer van de Prinsen gracht. zijn financiële positie en op de ze wijze trachtte achter de waarheid te komen. Wat is in dit geval dc waar heid? Voorlopig is het moeilijk om op deze vraag antwoord te ge ven, want aan W. is natuurlijk nog geen cent uitbetaald en dus valt er moeilijk iets te be wijzen. Het is evenwel opvallend, dat W. niet tevoren de justitie van zjjn voornemen op de hoogte heeft gebracht. Hij had zich daardoor moeilijkheden kunnen besparen. De waarde der landbouw producten. De totale waarde der land bouwproducten in het oogst jaar 1946'47 bedroeg een be drag van 1344.5 millioen, vergeleken met 874.3 millioen in 1945—'46 en 737.5 millioen in 1938—'39, aldus het C.B.S. Hiervan bedroeg de totale waarde van akkerbouwproduc ten 458.6 millioen, van dier lijke producten zonder zuivel 331.8 en van zuivel 554.1 millioen. In de eerste tien maanden van 1947 heeft Nederland aan land- en tuinbouwproducten geëxporteerd voor een waarde van 434.546.000. tegen een bedrag van 208.074.000 in de zelfde periode van 1946. Te Krakau zijn 23 bewa kers van het concentratiekamp Ausschwitz terechtgesteld. WANHOPIGE STRIJD TEGEN VERZANDING Overlast van het water. Nu door de vele regens der laatste weken de landerijen in W. Zw.-Vlaanderen op vele plaatsen onder water staan, de sloten tot de rand zijn gevuld en de waterlozing niet voldoen, de kan functlonneren, is de aandacht weer in verhoogde mate geconcentreerd op de ho peloze toestand van de zeesluis te Cadzand-haven. De laatste weken is aldaar met man en macht gewerkt om het zand voor de haven te verwijderen opdat wanneer bij laag water, de sluis kan wor den opengezet, het water van het land naar zee zou kunnen stromen. Zodra de waterstand het toe laat, hetzij bij dag of nacht, is een ploeg van 60 70 arbei ders daarmee doende, maar reeds meermalen bleek het behaalde resultaat bij een vol gend getij te zijn verdwenen en al het werk nutteloos te zijn geweest Speciaal tijdens de stormen van de laatste dagen werd telkens veel zand door de Franco wordt populair In Zuld-Amerika. Enrique Canas Flores, voor- ziter der buitenlandse commis sie van de Chileense Kamer van afgevaardigden, deelde in een Interview mede, dat in Latijns Amerika Franco meer en meer populair wordt en dat verscheidene Zuid Ameri kaanse Staten er zelfs over denken, de diplomatieke be trekkingen met Spanje te hernieuwen. Volgens Flores moet de oorzaak daarvan wor den gezocht in de groeiende afkeer van het communisme in die landen. Flores was van oordeel, dat de beweringen van de Repu blikeinen over een krachtige ondergrondse beweging in Spanje overdreven zijn. F (U. P.) Wallace gispt de oorlogspolitiek. Henry Wallace, de onafhan kelijke candidaat voor het presidentschap van de V. S., heeft in een rede op de twee de jaarvergadering van de „vooruitstrevende burgers van Amerika" de Truman-leer en het plan-Marshall aangemerkt als voortbrengselen van de „oorlogspolitiek der grote za kenwereld". Wallace verklaarde, dat „slechts een-tiende procent" van zijn aanhang voor de pre sidentsverkiezing van com munistische zyde kwam Britse en Franse deskun digen hebben van gedachten gewisseld over een eventuële tunnel onder het Kanaal tus sen Frankrijk en Engeland. zee aangevoerd, zodat de ge graven geul weer opnieuw was verzand. Wij zijn ter plaatse eens 'n ktjkje wezen nemen en hebben ons deskundig laten voorlich ten. Het is ons gebleken dat de toestand aldaar practisch on houdbaar is geworden, daar de zeesluis in zeer slechte toe stand verkeert. De funderingen vertonen overal scheuren, scheuren waar men een hand in kan leggen. De muren zftn zo vergaan, dat telkens stenen afbrokkelen. Het bedienings apparaat spoelt btf storm fi naal onder water. Het zeewa ter dringt dan, aan de zijkan ten van de sluis, door de scheu ren heen en komt zo terecht in de vroegere spuikom. waar bij de dijk op sommige plaat sen wordt ondermijnd, en de grond wegzakt. Is voor een leek aan de sluisdeuren niets te zien, naar men ons verze kerde is het binnenwerk zeer slecht en is het alleen maar de vraag hoelang deze sluis het nog zal houden. Zou de sluis het begeven, dan zou het leed van W. Zw.-Vlaanderen niet te overzien zijn, daar dan vele vruchtbare landerijen door zout water zouden worden overstroomd. GEEN WACHTSLUIS MEER. Zoals bekend was er Vroe ger een tweede sluis, n.l. een wachtsluis. Deze wachtsluis lag 1600 meter in het land achter de zeesluis, waardoor er een ruime spuikom werd gevormd. Deze wachtsluis is bij de bevrijding vernield. Was er vroeger nu weinig of geen water te lozen, dan werd deze wachtsluis geregeld ge vuld met zeewater en bij een volgend tij werd dat weer af gevoerd. Öp deze wijze hield men de geul naar zee open, dus vrij van zand. Dit nu is thans niet meer mogelijk, waardoor tijdens de abnormaal droge zomer het zand zich voor de haven heeft kunnen verzamelen. Voeg daarbij dat de golfbre kers aan de ingang van de haven eveneens zijn vernield, waardoor de geul veel breder is geworden, dan is het te be grijpen, dat het een onbegon nen werk is, deze geul op diep te te houden. Speciaal bij N.- W.-storm komt het voor dat de verzanding in één tij plaats heeft. Men werkt nu wel met heel veel arbeiders om althans enig succes te bereiken, doch on danks de hoge uitgaven, wordt weinig resultaat bereikt. Hier dient de overheid in te grijpen! DISCUSSIE OVER GRIFFIERSSALARIS. Betere jaarwedden vóór administratief personeel. Zaterdagmorgen heeft het bestuur van de Polder Wal cheren in een buitengewone algemene vergadering, die ge houden werd in de bestuurs kamer van het P.Z.E.M.-ge- bouw te Middelburg, een kor te agenda, waarop echter eni ge belangrijke punten voor kwamen, afgewerkt. Langdurig werd gediscussi eerd over een voorstel van het Dagelijks Bestuur tot het aangaan van een dading in hetproces met Smit's Intern. Sleepbootdienst te Rotterdam, dat destijds begonnen is in verband met de stranding van het Italiaanse sleepschip „Co- mitas" op de oever van de Zuidwatering. De schade, door deze stranding veroorzaakt, was aanzienlijk en werd in de daaropvolgende jaren door de stroming 'nog groter. Mr. P. Loeff vroeg de wnd. voorzitter, mr. Th. Portheine, of de schuld van Smit vast staat. Het aanbod van deze maatschapoij tot schikking doet dit* wel vermoeden. Voorts vroeg hij, of men Smit niet een hoger bedrag kan la ten betalen, want de „Coml- tas" was geabandonneerd, zo dat de sleepdienst de aanspra kelijkheid had voor dit schip en de hierdoor veroorzaakte schade. De wnd. voorzitter ant woordde, dat de eis van de Polder niet hoger kan worden opgevoerd dan het zeerecht toestaat, doch dat de laatste opmerking in gedachten zal worden gehouden. De Raad A. Jeronimus oordeelde het nut tig, dat het voorstel wordt aangenomen, want dan krijgt het Dag. Bestuur vrijheid van handelen om na overleg met de advocaat de dading aan te gaan (er is een termijn ge steld) óf zo nodig het proces te continueren. Hiermede ging de vergadering accoord, ook Zij hebben het niet gemakkelijker gekregen. Men schrjjft ons' uit Hans- weert: Nu do Benelux-overeen- komst enkele weken in wer king is, blflkt, dat vele schip pers. die met hun schepen op do internationale vaart zijn en daarbij het kanaal door Beveland passeren, nogal te leurgesteld zijn. De verwachting bestond, dat de overeenkomst een aanzien lijke vergemakkelijking van 't scheepvaartverkeer tussen Ne derland en België zou bren gen, maar de werkelijkheid is anders. De schippers klagen er over, dat de paperassen-winkel is toegenomen. Zij moeten name lijk by al hun andere papie ren nu ook nog papieren heb ben, waaruit precies blijkt van welke herkomst de goederen zijn, die zij geladen hebben, opdat aan de hand van die herkomst het invoerrecht vastgesteld kan worden. Er zijn al schippers geweest, die deze papieren niet konden otnen. Zij mochten hun ladin gen niet inklaren, alvorens de ze papieren beschikbaar wa- Deze week liep een kust vaarder met bestemming De nemarken de haven van Hans- weert binnen in verband met het slechte weer. De schipper wilde door het kanaal varen en naar de Vlierede gaan. Hij had geen Benelux-papieren en men moest hem de raad ge ven naar de haven van Vlis- singen te gaan en daar beter weer af te wachten. Na enig telefoneren met de Belgische douane kwam deze kwestie tenslotte in orde. Dit voorbeeld illustreert de mening van de schippers: we hebben het door de Benelux- overeenkomst niet gemakkelij ker, maar moeilijker gekre gen. Grote brand verwoest vier woningen. Een ernstige brand, waar van de oorzaak nog onbekend is, heeft in de nacht van Za terdag op Zondag een viertal woningen aan de Antwerpse straatweg te Bergen op Zoom vrijwel in de as gelegd. De totale schade kan op ongeveer 40.000 worden geschat. mr. Loeff, die echter gaarne wilde, dat er een expert op het gebied van het zeerecht zal worden geraadpleegd. GELUKWENSEN VOOR GRAAF VAN LYNDEN Het verzoek van de nieuwe voorzitter, mr. dr. R. W. Graaf van Lynden, om eervol ont slag als griffier, bracht mr. Portheine er toe hem van harte geluk te wensen met z\jn benoeming, die de volle dige instemming heeft van alle commissarissen. „Wij ho pen en vertrouwen, dat onder Uw leiding de samenwerking die onder Uw voorganger steeds heeft bestaan, zal wor den bestendigd en dat tal van jaren de opperste leiding van de Polder in Uw bekwame handen zal mogen rusten", al dus spreker. Namens alle commissarissen sloot de heer J. C. Blaupot ten Cate zich by de rondvraag by deze woor den aan. Het voorstel tot herziening van de jaarwedde van de grif fier lgeidde tot een langdurig debat. De heer A. Staverman zou het salaris in overeen stemming willen zien met dat van de burgemeesters van Middelburg en Vlissingen. De komende griffier zal 'n moei- lqke taak hebben, mede in verband met de herverkave ling. Deze functie mag geen springplank zijn naar een be ter betaalde betrekking. Bo vendien worden door een te laag griffiers-honorarium de salarissen van de andere Pol derambtenaren gedrukt. Zijn woorden vonden instemming bij de heren C. Holthuijzen en J. L. van der Harst. JAARWEDDE NIET TE LAAT. De wnd. voorzitter bleek 't er echter niet mee eens te zijn. Hij vond het voorgestel de honorarium, dank zjj de toeslagen, niet te laag. Wan neer dit geiyk wordt aan de genoemde burgemeesterssala rissen raken de verhoudingen zoek. Aan de verbetering van de salarissen van het admini stratieve personeel wordt ge werkt. De heer Staverman was niet overtuigd en stelde voor om minimum en maxi mum met 1000 per jaar te verhogen. Raad Koster drong aan op voorzichtigheid met de salari ëring in verband met de ver hoging van polderlasten en de heer J. Bosselaar wees op de onzekere tgd. Mr. J. A. Dumon Tak voel de meer voor een flinke sala risverhoging na één jaar. Het amendement-Staverman werd hierna met 21 tegen 5 stemmen verworpen, waarme de het voorstel van het be stuur was aanvaard. Volgens inlichtingen uit gezaghebbende bronnen zal 't oasisciifer voor de sterkte van het Franse leger op 660.656 man, van wie 36.309 officieren, worden gesteld. De raad der Arabische Liga zal aan India en Pakistan een nota sturen, waarin be middeling in het geschil tussen beide landen met betrekking tot Kasjmir wordt aangeboden. Eino Pekkala, dc Finse minister van justitie, is afge treden wegens „verschil van mening" met minister-presi dent Paasiklvi. Het Zeeuws bataljon voor de radio. De „Johan van Oldenbarne- velt", met aan boord het Zeeuwse O.V.W.-bataljon, is Vrgdag 16 Januari van Ba tavia naar Amsterdam ver trokken. Er is een alleraar digste radio-reportage van dit vertrek uitgezonden, die door velen in Zeeland met grote belangstellingis gevolgd. Vissersscheepje vergaan. Een viskottertje uit Harlin- gen, de „HA 305", is bij Zou- telande op een wrak gestoten en daarna op een paalhoofd gelopen. De vier opvarenden zijn door een Vlissings vaar tuig aan wal gebracht. De vissers hadden de tocht naar de Scheldemonden onderno men in verband met de rijke haringvangst. Het scheepje is naar alle waarschijnlijkheid verloren. Liberty-schip in tweeën gebroken. Het Amerikaanse Liberty- schip „Simon Bolivar" is Za terdagmorgen bij het fort Philippe bij Antwerpen aan de grond gelopen en later op de dag in tweeën gebroken. Men poogt de lading, bestaan de uit graan en meel, met be hulp van zuigers te lossen. Vergadering gedupeerde grondgebruikers op Walcheren. De Stichting Gedupeerde Grondgebruikers op Walche ren zal Donderdag 29 Januari a.s. in het Schuttershof te Middelburg bijeenkomen, ter bespreking van maatregelen, die genomen moeten worden ter opheffing van de finan ciële nood. Middelburg „Overschotje" bracht een uitstekende revue. Buziau treedt weer op....„ Buziau treedt niet meer op.. De Middelburgers, die Zater dagavond de grote zaal van het Schuttershof tot in alle hoeken vulden, hebben zich hierover het hoofd niet ge broken, doch zich in afwach ting van Buus' terugkeer al vast uitstekend geamuseerd met de revue „Zoek op zijn tijd wat vrolijkheid", die „Het Overschotje" daar op de plan ken bracht. Van het komische begin af tot de charmante sprookjes finale, waarin zelfs onze dier bare Kappie en de Maat niet ontbraken, was deze revue een groot succes en amuseer de zeker even goed als de kostbaarste Bouwmeester schouwspelen en grappigste Snip en Snap-vertoningen. In de sketches, die steeds op peil stonden en nimmer zouteloos waren, werd géspééld, niet een lesje opgezegd, zoals zo vaak bij dilettanten het geval is, de zangnummers waren uitstekend, de shows een ple zierig kijkspel en grime, cos- tuums en décors tot in de puntjes verzorgd. De dans- nummers lieten wel wat te wensen over, met name de „Javaanse" dans door een aantal lieftallige meisjes, ge huld in lakens en dressoirkle- den, en de zangscène „bij de open deur" paste niet erg in het geheel, doch het enthou siasme, waarmede dit alles gebeurde, maakte weer veel goed. Een bal besloot deze,^ door spelers en bezoekers zéér ge apprecieerde avond. AANDEELHOUDERS VERGADERING ZEEUWSE VOEDER- EN KUNSTMEST HANDEL. In een vergadering van aandeelhouders in de Zeeuw se Voeder- en KunStmesthan- del N.V. te Middelburg werd mr. dr. R. W. Graaf van Lyn den als commissaris herbe noemd. Er werd besloten evenals vorig jaar 13 divi dend uit te keren. DEMOBILISATIE. Op 26 Januari zal met het s.s. „Volendam" de Middel burgse militair P. J. Contant uit Indonesië naar Nederland terugkeren. PIET BAKKER OVER DE WEST. Vrijdagavond hield de Ver eniging voor Ziekenhuisverple- ging afd. Zeeland een propa- ganda-bijeenkomst in de socië teit „De Vergenoeging" te Middelburg. Na een kort openingswoord van dr. Brongers gaf ir. P. A. Heeres, voorzitter van het lan delijk hoofdbestuur een uiteen zetting van het belang der vereniging, gevolgd door een opwekking om lid te worden. Een belangwekkende toegift was een causerie van de be kende journalist Piet Bakker over de „West". Bakker heeft kort geleden tezamen met Jo Spier een reis van zeven we ken door Curagao en de Bo venwindse Eilanden gemaakt. Het vlotte en boeiende relaas, dat Piet Bakker gaf van zijn ervaringen en indrukken was niet zo vleiend voor Neder land. Ondanks de grote mogelijk heden, die de West biedt, wordt dit gebiedsdeel van het Ryk stiefmoederlijk verwaas- loosd. De grote verarming, die er heerst, was voor Bakker een onprettige openbaring, evenals de onwil van Nederland er kapitaal te investeren. HET GEVAARLIJKE KRUISPUNT. Het gevaarlijke kruispunt MolenwaterV erverij straat Molstraat te Middelburg heeft al heel wat aanrijdingen ver oorzaakt. Donderdagmiddag botsten hier twee personen auto's tegen elkaar. Er deden zich echter geen persooniyke ongelukken voor en de mate riële schade was niet aanzien lijk. Naar de schuldvraag wordt een onderzoek ingesteld. MARKTDIEVEGGE. De wekelijkse markt te Mid delburg is een dankbaar jacht terrein voor dieven en zakken rollers. Reeds herhaalde malen werden hier grotere en kleine re diefstallen geconstateerd. De politie houdt een oogje in 't zeil en betrapte Donderdag op heterdaad C. S.van K. uit Middelburg, toen zij van een stalletje haakgaren wegnam zonder hiervoor te betalen. De vrouw liep een proces-verbaal op. Vlissinqen FILMAVOND C.K.W.O. In het Concertgebouw te Vlissingen werd Vrijdagavond door de vereniging C.K.W.O. een vertoning gegeven van de film Ik en mijn naaste". De voorstelling werd ge opend door de heer J. J. Laer- noes, die er op wees dat het noodzakelijk was dat ook Christelijke kringen zich met het filmprobleem bezig houden. Wij zullen dit echter in eigen sfeer en in eigen kring moeten oplossen, aldus spr. Voor deze avond bestond veel belangstelling. LEZING DR. W. H. C. TEN HAEFF. Vrijdag hield te Vlissingen dr. W. H. C. ten Haeff voor de Z.V.U.-leden een lezing over het vraagstuk der buitenzin- tuigelijke waarneming. Dr. ten Haeff werd ingeleid door mevr. L. P. C. KempertBlankert. DE STRIJD TEGEN DE RATTEN. Zeeland ving vorige week aan met de grote rattenbe- strijdingscarnpagne. In vele Zeeuwse gemeenten werd het rattengif huis aan huis ver spreid en er werden reeds kort na het begin van de actie successen gemeld. In Vlissingen, dat enorm veel ratten nerbergt, verza melden zich Zaterdag een groot aantal padvindsters in de garage van de gemeen- te-renigingsdienst, waar de pakken met het gif opgesla gen lagen. De meisjes hadden tot taak de blokjes in gif ge drenkt brood, huis aan huis te verspreiden. In groepjes van vier trokken zij er enthou siast op uit. De jongens hadden een an dere taak gekregen. Die moes ten namelijk de gebieden rond om de stad te „ontratten". De Nolledijk, de Singel en de bun kers kwamen voor hun reke ning, terwijl de zeeverkenners hun activiteit botvierden op de oevers van het kanaal en de binnenhavens. Overal zagen wg de pad vinders bezig rattenholen op te sporen. Het begin is er dus. Er is gegronde hoop, dat binnen weinige dagen Vlissingen heel wat ongewenste kostgangers minder ryk zal zijn. JEF LAST OVER „CHINA". Vrijdagavond sprak in ge bouw „Concordia" te Vlissin gen voor het instituut voor Arbeidersontwikkeling de heer Jef Last. In een boeiende voor dracht vertelde de heer Last van zijn ervaringen en bele venissen in China. Met enkele geestige historische gebeurte nissen wist hy de vele aanwe zigen van het begin tot het eind te boeien. In het eerste gedeelte van zijn lezing behan delde spreker de cultuur en de philosofie van China. Enke le grote Chinese philosofen werden door hem op onderhou dende wijze besproken. Het tweede gedeelte handelde over de grote Chinese wijsgeer Con- fusius (Kung Tse), die reeds 500 jaar voor Christus zijn so ciale theorieën de wereld in zond. In het derde gedeelte van zijn lezing sprak de heer Last over het moderne China, waar in hy vooral nadruk legde op het grote aandeel van China in de overwinning op Japan. Woningbouw In recordtijd. In Kapelle, dat in de oor logsjaren van 1940 allerminst zonder kleerscheuren uit de strijd is gekomen, pakt men flink aan. Van verwoeste of beschadigde woningen is niets meer te bespeuren, doordat de welgesteldheid van de bevol king herbouw mogelijk maak te, zonder dat de schaderege ling afgewacht behoefde te worden. Het dorp Schore kreeg voor 1944 reeds 7 Woningwetwo ningen en half Maart zullen er in Kapelle 24 en in Bieze- linge 16 betrokken kunnen worden. De bouw van de laatste 40 huizen geschiedde voor Zeeland in recordtijd. In Juli werd hiermede begonnen en thans staan de woningen onder de kap en zjjn glas- dicht. Dezer dagen zal begon nen worden met de bouw van nog 42 woningen. Voor zover bekend zullen dit jaar reeds 7 particulieren tot nieuwbouw overgaan. Met de verbetering van de wegen is men gereed geko men. Voorts is het Uitbrei dingsplan herzien in verband met aankoop van een land goed, midden in het dorp. Ook op deze plaats zal nieuw bouw komen. De aanleg van straten is reeds aanbesteed. Een strook grond langs het Kanaal bij Schore kon wor den ontsloten. Er bestaan plannen hier een industrie terrein van te maken. JAARVERGADERING „SCHUTTEVAER." De afdeling „Schouwen en Duiveland" van de schippers vereniging „Schuttevaer" hield te Bruinisse haar 50ste jaarvergadering. De heren Jac. de Rijke en P. J. v. d. Doe werden bij acclamatie herkozen. In de vacatures wer den gekozen de heren S. Beek man en L. Jumelet. Tijdens de rondvraag ontspon zich 'n discussie over havenlichten, boeien en de watervoorziening in de havens. Tot afgevaar digde naar de algemene ver gadering, die in Februari te Delft gehouden zal worden, werd benoemd de heer P. v. d. Doe. Donderdag werd in hotel Storm het 50-jarig bestaan gevierd, met medewerking van de toneelvereniging „Al tijd wat". Burgemeester v. d. Berg van Bruinisse sprak de vereniging toe. De avond werd besloten met een gezellig bal. Tragisch overlijden. Vrijdagmorgen werd het echtpaar PolsEckhardt te Yerseke levenloos in de wo ning aangetroffen. De man is vermoedelijk door hartver lamming getroffen, de vrouw was reeds enige tijd ziek. Als tragische bijzonderheid zij vermeld dat de beide kinde ren niet thuis waren. De dochter vertoeft in een zie kenhuis, terwijl de zoon als militair arts in Indië verblijft. „SYSTEEM LEENDERTSE" VERBETERD. De heer M. Leendertse, oud waterbouwkundig ambtenaar vn het calamiteuze water schap Bruinisse, heeft zijn uit vinding, de betonblokglooiing volgens het „systeem-Leen- dertse" in waterbouwkunde kringen alom bekend, verbe terd. Er werd een materiaal besparing verkregen. De kop maat der blokken wordt thans 35 x 35 cm. De dikte 1525 cm. of meer. Het transport wordt door het verminderde gewicht veel gemakkelijker. Arnemuiden DELVING VAN ARNEMUIDSE WATERGANG. Donderdagmiddag is in het gebouw van de Technische Dienst van de Polder Walche ren bestek no. 75, het delven van de Amemuidse water gang in de Zuidwatering met bijkomende werkzaamheden, aanbesteed. De volgende in- schryvingen waren binnenge komen: Fa. gebr. van Oord, Werken dam 12.937.fa. J. D. Jan- se, Coiynsplaat 14.516.ge br. Geldof, Serooskerke 15.307.fa. gebr. van 't Verlaat, Hardinxveld 15.500. Tevens werd aanbesteed be stek no. 76, de afrastering van de duinen in de gemeenten Zoutelande en Westkapelle. Er was ingeschreven door de fa. gebr. van Oord, Werkendam voor 3200; G. J. Eland, Vlis singen voor 3500; A. C. Haeck, Souburg voor 4993; gebr. Geldof, Serooskerke voor 5422; Kret en Steenwoerden, Voortwijk voor 18.590 en fa. M. C. T. van Tevelen, Rotter dam voor 20.950. Oostkapelle VERGADERING „HELPT ELKANDER". Woensdagavond hielden de leden van het Varkensfonds „Helpt Elkander" te Oostka pelle haar gewone jaarverga dering in café „de Vriend schap" onder voorzitterschap van de heer A. Bimmel. Vol gens het jaarverslag van de secretaris bleek dat het leden tal 101 is en dat in het afge lopen jaar voor vijf gestorven varkens vergoeding is uitge keerd. De maandelijke contri butie werd van 0.50 op 0.70 gesteld. Besloten werd een wij ziging in het reglement aan te brengen, waarin bepaald wordt dat personen die voor een an dere varkensverzekering wer ken geen lid van „Helpt elkan der" kunnen zijn. De aftreden de bestuursleden, de heren F. Boone en P. Wijkhuijs, wer den herkozen. Tot bode weid benoemd de heer F. Eoone»

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 2