PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Wapenstilstand werd getekend S.O.S. in een fles Gandhi eet weer! r Wordt de West niet aangevoeld"? BILT P.S-.V. handhaafde zich Tegenspraak van Marshall. Maandag 19 Jan. 1948 191e Jaargang - No. 15 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg. Drukker^ Fa. F. van de Velde Jr., Vlissingen. Dit blad verschijnt dagelijks, A*gemeen WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Bureaux gevestigd te Vlissingen: Walstr. 58-60, tel. 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 55. tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Gratamastr. 3. tel. 102 - Temeuzen: Brouwerijstr. i - Zierikzee: Nwe Bogerdstr. C 160. tel. 26. ABONNEMENTSPRIJS: 25 ct per week; 1 3.20 per kwartaal; franco per post 1 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. ADVERTENTIEPRIJS: 12 ct. per NEHER'S FIASCO. De heer Neher heeft de we deropbouw en de volkshuisves ting de rug toegekeerd en is benoemd op een der hoogste posten in Indië hoewel hy ge acht mag worden allesbehalve een Indisch deskundige te zyn. onze volksvertegenwoordiging zal daarmee wel accoord gaan, maar wij, eenvoudigen van geest in Zeeland, grijpen ver bijsterd naar onze door zor gen gerimpelde schedels. De heer Neher is geen suc ces geweest als minister van wederopbouw. Toen onder mi nister Ringers de wederop bouw stevig vastgelopen was, kwam de organisator Neher en eerlijk gezegd heeft men aan vankelijk van hem wel goede verwachtingen gehad. In ieder geva Ihoopte men, dat hij de ambtenarij zou kunnen over winnen. Helaas: de heer Neher gaat heen en erkent daarmede, dat hij gefaald heeft. De maanden van zijn minister schap zijn nutteloos geweest. De moeilijkheden zijn groter dan ooit, de vooruitzichten mi serabeler dan toen hij zyn ambt aanvaardde. Het siert minister Neher niet, dat hij zijn departement in de steek laat. Hij was hier nodiger dan in Indië. Maar on begrijpelijk noemen wij het, dat hij, na een falen bij wederop bouw, waarvan do betekenis vermoedelijk slechts door en kelen gemeten kon worden, de moed heeft een functie te aan vaarden, waarvoor hij voor zo ver wij weten geen enkele be kwaamheid bezit. Dit is onverantwoordelijk en het had onmogelijk moeten zijn. Als iemand in een parti culier bedrijf een functie aan vaardt, de verantwoordelijk heid op zich neemt en faalt, wordt hij niet alleen niet ge handhaafd, maar is het ook uitgesloten, dat hij benoemd zou worden op een plaats, waar hij niet thuis hoort. In den Haag geschiedt zulks zon der meer. De heer Neher durft. Maar beschikt Nederland dan waarlijk niet meer over Indi sche deskundigen? Intussen rest het vraagstuk, wie nu Wederopbouw voor zijn rekening moet nemen In dit afbrokkelend kabinet. Zo kort voor de verkiezingen, die dit jaar moeten plaats vinden, zullen er weinig gegadigden zijn. In de noodgebieden evenwel hoopt men. dat dr. Beel geen nieuw experiment zal nemen, maar iemand benoemen zal, die deskundig is en capaciteiten bezit, die vindingrijk is en van doortasten weet. Een vakmi nister, liefst los van de par tijen, die een eventuele rege ringswisseling na de verkie zingen zal overleven. Want men kan nu ln rege ringskringen wel moedeloos de schouders op halen en in arren moede constateren. dat er geen geld is om te bouwen en dat er geen materiaal is en dat er geen arbeiders zijn en dat men de noodgebieden geen voorrang kan verlenen, de noodgebieden mogen daarin niet zonder meer berusten. Het dreigt him ondergang te worden. Daarin berusten zou misda- dig zijn. Met name voor Zeeland feldt, dat men met de we- eropbouw ernst wil maken, maar geremd wordt door aller lei beperkende bepalingen. Men zie eens naar Middelburg, de Zeeuwse hoofdstad. De be volking heeft daar talloze grieven tegen de voor de stad moordende wederopbouwbepa- lingen en vraagt zich wanho pig af, of een lelijke, maar le vende stad niet veel en veel beter zou zijn, dan een archi tectonisch wellicht mooie, maar morsdode stad. Ten overvloede lopen de meningen over de zoetelijke imitatiestijl van deze stad zo ver uiteen, dat men ach terecht afvraagt, of het nu waarlijk nodig is, dat men vast blijft houden aan onuitvoerbare plannen uit 1940. Gooi die plannen in een hoek en bouw! zeggen velen. Bouw desnoods uiterst zake lijk en sober, maar bouw zo goedkoop mogelijk en steun de mensen, die bouwen willen in- plaats van hen te remmen. Met vasthouden aan een utopie komt men er niet. Met nuch tere zakelijkheid wel. Daarom nogmaals: dr. Beel benoeme een vakman, die be grip heeft voor wat deze tijd eist en wat de noodgebieden nodig hebben. Generaal Clay nodigt de Fransen uit. Generaal Clay, de Ameri kaanse gouverneur in Duits land, heeft in een interview met het Duits Nieuwsbureau opnieuw de hoop uitgespro ken, dat Frankrijk zich bij de Brits-Amerikaanse zóne zou aansluiten. „De Fransen zijn herhaalde malen uitgenodigd. De V.S. hopen dat zij het zullen doen". Clay bevestigde nogmaals, dat de toestand in Berlijn geen wijziging zou ondergaan. „Wij zijn op alle eventualiteiten voorbereid". Het Wereldgebeuren Hij rekent er op 125 jaar oud te worden. De heksenketel van Kasjmir, Aan de vijftiende vastperio- do van Gandht is, zoals immer, een eind gekomen net voor de doktoren bedenkelijke gezich ten gingen trekken. In gezel schap van een aantal zijner politieke discipelen, w.o. Pan dit Nehroe en Radjandra, de voorzitter van de constitueren de vergadering, heeft de Ma- hatma na vyf dagen alle voed sel geweigerd te hebben, eer gisteren weer een klein glaas. je sinaasappelsap genuttigd. Daarna ontvingen alle aan wezigen een vrucht, ten teken, dat Gandhi tevreden was ge steld met de belofte, dat de leiders alles zouden doen tot handhaving van de vrede. Hij verklaarde met verdubbelde kracht te zullen proberen de hem toegewezen tijd te blijven leven. Volgens de opinie van geleerden, voorspelde hij opti mistisch, is dat minstens 125 jaar, sommigen menen zefs 135. Als deze geleerden het by het rechte eind hebben is er dus alle kans, dat Gandhi nog eens zal meemaken, dat de bloedige godsdienstonlusten in India ophouden en de strijd in Kasj mir verebt. Zaterdag heeft de Veilig heidsraad haar steentje bijge dragen tot het doen bedaren van „de heksenketel van Kasj mir". Zafroelah, de minister van buitenlandse zaken, kwam eindelijk klaar met een rede, die in lengte alle records sioeg. Het is ons aller verlangen, zei hij, dat Gandhi geen ogen. blik langer dan nodig is pijn zal lijden, maar hij kan ons met zijn vasten niet dwingen tot dat, wat Pakistan niet wil. Wij verlangen, dat allen, die illegaal Kasjmir zijn binnen gekomen er weer uitgaan, ook de troepen van India. Men weet, dat het probleem in grove lijnen is, dat Pakis tan en India elkaar de pro vincie Kasjmir betwisten. Of ficieel is Kasjmir een onafhan kelijk vorstendom met een in hoofdzaak Mohammedaanse bevolking en een leidende Hin- du-klasse. Des butler's dienaar. O. zei iemand tot een onbekende, die zich voor stelde als de butler van een Engels buiten, U werkt dus voor mr. Jo nes? De man keek hem verontwaardigd aan. Absoluut niet, ant woordde hij. ..Mr. Jones werkt voor mij. Iedere morgen staat hij om ze ven uur op en haast zich naar de vuile, stin kende stad om zijn bui ten en mij te kunnen houden... Generaal Kotikof, com mandant van de Sowjet-sector van Berlijn, heeft een verbod uitgevaardigd voor „de uit voer" van goederen uit deze sector. Mohammedaanse groepen zijn tegen dit bestuur in op stand gekomen en worden daarbij gesteund door Pakistan India daarentegen heeft troe pen gezonden om de opstand te onderdrukken. Daarbij spe len nog tal van andere belan gen en factoren er een rol, die het probleem Kasjmir uiterst netelig en ingewikkeld maken, temeer daar Kasjmir aan de Sowjet-Unie grenst. De Veiligheidsraad bleek het probleem geen baas te kun nen en heeft er zich met een Jantje van Leiden vanaf ge maakt. Met 9 tegen 0 stemmen en onthoudingen van de Sowjet- Unie en de Oekraine nam de Raad een resolutie aan. voor. gesteld door de voorzitter, de Belg van Langenhoven. Daarin wordt een beroep gedaan op de regeringen van Pakistan en India onmiddel lijk alle maatregelen te ne men tot verbetering van de toestand en zich te onthou den van alle maatregelen, die de toestand zullen verslech teren. Met deze nietszeggende re solutie, die het gepraat erover niet waard is. heeft de Raad zich dus wijselijk op de vlakte gehouden. Óver 'n „commissie van goede diensten" is niet ge rept... Prinses Margriet, die vandaag 5 jaar wordt. Koninklijke familie bezocht Carré. 'n Blij gegons ging langs de ge heel gevulde rijen van theater Carré te Amsterdam en alle bezoekers stonden op om met luid applaus de Koninklijke fa milie te begroeten, die al thans voor de meeste bezoe kers onverwacht de midden- loge betrad en Zaterdagmiddag de voorstelling van circus Strassburger bijwoonde. Alleen de kleine Prinses Ma rijke ontbrak. Veldmaarschalk Montgo mery is per vliegtuig naar Duitsland vertrokken, waar hij besprekingen zal voeren met de militaire gouverneur van de Britse zóne. i*^ Surinaamse delegatie gearriveerd. Men wil medezeggenschap. Zaterdagmiddag arriveerde per K.L.M.-Constellation uit New-York op Schiphol de de legatie uit Suriname, die aan de Ronde Tafelconferentie, welke omstreeks 23 Januari in Den Haag zal worden gehou den, deelnemen. Het gezelschap bestond uit de volgende leden: mr. dr. J. A. E. Buiskool, president van het Hof tc Suriname, mr. P- Wyngaarde. de heer A. Kara- mat Ali, Statenlid en de he ren J. P. Kaulesar Sukul, Sa- lukin M. Hardjo en J. A. de Miranda, eveneens Statenlid Tevens arriveerde de heer J. A. Drielsma uit Paramaribo, die als adviseur van de minis, ter zal optreden. Mr. Buiskool verklaarde -te genover de pers, dat men wil medewerken aan de volledige liquidatie van het koloniaal regiem. Wij zijn voorstanders van overleg en samenwerking en zien daarin het belang van alle delen van het Koninkryk. dat wy vernieuwen maar in stand willen houden. SCEPTISCH GESTEMD? Het A.N.P heeft een onder houd gehad met de vertegen woordiger van Suriname, te vens lid van do delegatie, mr. R. H. Pos. Deze wees er op. dat gedurende en na de oor log geen tevredenheid bestond in Suriname over de staat kundige status. Te lang heeft men na de bevryding op de uitvoering van in de oorlog gedane beloften moeten wach ten. Een ontwerp inzake een nieuwe regeling vond in Suri name weinig bevrediging. Een advies van de Staten werd door de Staten-Generaal in de wind geslagen. Daarom is de delegatie sceptisch over het nut van de conferentie uit Su riname vertrokken. Men stelt zich voor ogen: volledige zeggenschap over inwendige aangelegenheden, zelfbeschikkingsrecht en me dezeggenschap in Rijksaan gelegenheden. VAAGHEDEN. In het voorlopig verslag der Tweede Kamer over de wets ontwerpen tot wijziging van de Surinaamse en Curaqaose Staatsregeling lezen wy. dat vele leden het betreuren, dat het aanhangig maken van deze voorstellen bij de Staten-Gene. raai zoveel vertraging heeft ondervonden en sceptisch staan tegenover de onderhavi ge voorstellen van wet. Tal rijke leden konden zich niet aan de indruk en onttrekken, dat men op het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen de West niet „aanvoelt". Tegen bepaalde vaagheden van Regeringszijde werd stel ling genomen, terwyl verschil lende wetsartikelen betreffen de bestuur, vertegenwoordi ging. stemrecht en dienstplicht becritiseerd werden. Sjarifoeddin was teleurgesteld Soekarno over de vredelievende weg Zaterdag is aan boord van de „Renville" op de rede van Tandjong Priok de wapenstilstandsovereenkomst tussen de Nederlands-Indische regering en de republiek Indonesia of ficieel getekend. Het juiste tijdstip van de ondertekening was acht uur 25 min. Nederlandse tijd. Rond dezelfde tafel, waar 8 Dec. de besprekingen aanvin gen, hadden de beide delega ties en de commissie van goe de diensten plaats genomen. De zitting werd geopend door het Australische lid Kirby. De bestandsovereenkomst werd di rect getekend. Zy bestaat uit tien punten met een aanhang sel van drie punten. Dan zyn er nog een aantal regelingen voor de uitvoering van de overeenkomst. Tot dez'» rege lingen behoort de afk^ liging van een gelijkluidende order voor de Nederlandse en de re publikeinse troepen betreffen de het vermijden van provoca ties, handhaving van de rust enz. in afwachting van de te treffen maatregelen. De wapenstilstandsover eenkomst wordt effectief op 31 Januari a.s. om 24 uur Ja- vatyd, dus over 14 dagen. Dit is geschied op verzoek van Sjarifoeddin. Als demarcatielijn voor de beide partijen wordt genoemd de Van Mook-lijn, waarlangs gedemilitairiseerde zónes inge steld zullen worden. In deze zones zal civiele politie de or de handhaven. Handel en vol keer zullen zoveel mogelijk voortgang hebben. Republi keinse strijdkrachten achter de Nederlandse linie's zullen zo spoedig mogelijk teruggetrok ken moeten worden. Voorts zijn bepalingen oogenomen te gen sabotage, intimidatie enz POLITIEKE AFSPRAAK Het Australische lid Kirby las ook de twaalf punten voor van de politieke basis, welke voor de besprekingen was aan- Daarin verklaren beide par tyen, dat zy de hulp van de commissie aanvaarden voor oplossing van het politieke ge schil, gebaseerd op de princi pes van Ling~adjati. Punt twee garandeert vrye meningsuiting, punt drie be paalt, dat verandering in de administratie van gebiedsdelen js gebonden aan de instemming van de bevolking. In de vol gende punten komt ter sprake de vermindering van de gewa pende machten, het herstel van de economische activiteit, vrije bepaling van de houding der bevolking tegenover de Ver enigde Staten van Indonesia, en opstelling van de grondwet voor deze Verenigde Staten. Tenslotte zijn vier punten uit de Linggadjati-overeen- komst overgenomen betreffen de onafhankelijkheid van In donesia, de samenwerking met Nederland, en de unie met de andere delen van het Neder landse Koninkrijk. Aan de twaalf punten zijn er zes toegevoegd door de com missie van drie. welke toege voegde punten spreken over het gelnkwaardig deelgenoot schap van de Verenigde Staten van Indonesia in de Nederland se Unie, over de federale raad, die deze Verenigde Staten zal vertegenwoordigen, over de mogelijkheid van toezicht door de commissie van drie op een te houden plebisciet en over de samenstelling van het grond wet-college volgens het bevol kingsaantal der verschillende gebieden. REDEVOERINGEN. Namens de Nederlandse-In dische delegatie dankte de heer WAS HET EEN KWAJONGENSSTREEK? Reddingsboot ging uit. Op het Scheveningse strand vond Zondagmiddag een .jongen 'n fles, waarin zich een briefje bevond met de volgende woorden: „Coaster Annemarie, kapi tein Jongbloed. Verkeer in zinkende toestand 53 gra den Noorderbreedte, 4 gra den 3 m"n. Oost. Radio defect, Kom snel." De jongen bracht het brief je naar de vuurtorenwachter, die onmiddellijk alarm sloeg Iets over vier vertrok de red dingsboot „Dorus Rijkers" uit Den Helder, terwijl ook con tact gemaakt werd met twee op zee vertoevende sleepbo- boten, die zouden uitkijken naar de Annemarie. Intussen werden inlichtin gen ingewonnen bij scheep vaartdeskundigen van wie geen enkele de Nederlandse coas- Goede prestaties van Middelburg en Odio. Temeuzen komt in 't nauw. Ie KLASSE. HelmondiaNAC 01; No- ad—VVV 2—1; Limburgia Sportcl Emma 22; Vl.ssin- genPSV 24; Brabant ia lileijerheide 31. Het is volkomen normaal, dat PSV in Vlissingen baas bleef, doch het is evenzeer prettig, dat Vlissingen uit deze bij voorbaat als kansloos aangemerkte ontmoeting twee doelpunten haalde om het schamele doelpunten-resultaat wat op te knappen. Helmondia heeft zich tegen NAC behoor lijk geweerd en het is voor de Bredanaars een magere overwinning geworden. Ook Noad moest tegen VW met een klein verschil genoegen nemen, maar de punten tellen er niet minder door. Een wei nig fraai resultaat behaalde Limburgia, dat hierdoor nog verder van PSV, dat de titel nu zo goed als in de zak heeft, kwam te staan. Sportclub Em ma echter heeft wel geen den derende plaats op de ranglyst, maar toch het gehele seizoen door behoorlijke prestaties ge leverd. Brabantia deed net goed door Bleijerheide met 'n nederlaag huistoe te zenden. PSV 1511 2 2 37—16 24 NOAD 14 8 2 4 21—20 18 Limb. 15 7 4 4 25—17 18 MVV 13 7 2 4 24—21 16 NAC 13 7 1 5 26—19 15 Bleijerh. 13 6 2 5 39—31 14 Sp. Em. 14 5 4 5 26—28 14 Brab. 13 5 2 6 21—24 12 VVV 14 4 2 8 27—27 10 Helm. 15 3 4 8 23—36 10 Vliss. 13 0 1 12 8—42 1 2e KLASSE. Hero—DOSKO 1—2; RBC Middelburg 02; Terneuzen Goes (afgel.)InternosAl liance 01BreskensDe Zeeuwen (afgel.) Weer klonken juichkreten door Middelburg's straten, nu de groen-witten andermaal twee punten aan hun saldo toevoegden. Het is ook wer kelijk hoopgevend, nu in een uit-wedstrijd tegen het niet te onderschatten RBC een zo aardige overwinning werd be haald. De Middelburgers kry- gen moed op een aftocht van het degradatiespook, dat nu meer en meer neiging vertoont om over de Schelde te trek ken, waar T-^nt-uzen flink in het nauw komt. De race tus sen Dosko en Alliance wordt met dezelfde snelheid voort gezet. Geen van beide kreeg het deze keer cadeau en we zijn geneigd de overwJnning van Alliance iets hoger aan ".e slaan dan die van Dosko. Alliance 1612 3 1 41—15 27 Dosko 15 11 3 1 58—24 25 Goes 14 8 3 3 3617 19 Intern- 17 8 2 7 37—26 18 Hero 14 4 5 5 28—29 13 RBC 15 5 3 7 22—40 13 De Zw. 15 3 4 8 30—37 10 Bresk. 12 2 3 7 1834 7 Midd. 12 3 0 9 19—18 6 Tern. 14 2 210 18—37 6 3e KLASSE E R-vFC—N-' v ror^-ü-t 4— 4; RoburOdio 32; Yerse- keMOC afgel.; Zeelandia Burgh afgel. Het gelijke spel van RKFC tegen Nieuw Borgvliet ligt wel in de lyn, al hadden we van RKFC een taa:er verzet verwacht nu zy door ieder verliespunt hun kleine kans verder zien afbrokkelen. Zo lang echter Odio zich door een ploeg als Robur in de kaart laat kijken is alles mogeljjk en mag zelfs een kleine kans illusies levendig houden. MOC is intussen met deze uitslag het meest gebaat, terwyl Burgh er weer door in het nauw komt. En als de staart zich zo gaat roeren, vinden zelfs RCS, Yerseke en Zeelan dia dat niet prettig. MOC 14 10 3 1 46—23 23 ODIO 1510 3 2 39—12 23 RKFC 15 8 3 4 38—30 19 Zierikz. 15 7 3 5 32—28 17 Nw. B.vl. 15 5 5 5 33—27 15 Zeel. 12 3 3 6 22—31 9 Yers. 13 3 3 7 33—38 9 RCS 13 3 3 7 1528 9 Robur 13 3 2 8 2545 8 Burgh 15 3 210 26—47 8 3e KLASSE F. HulstBiervliet 10; IJzen- dij keHoofdplaat 83; Aar denburgCorn Boys 11 SluiskilSteen afgel.; Honte- nlsse—Clingc 13; Axel Oostburg 30. Er is niet zo heel veel meer voor nodig om Axel te kun nen kronen. Ook voor Oost burg was dit een te zware partij en de uitslag mag voor de bezoekers bevredigend wor den genoemd Corn Boys, hoe wel reeds kansloos voor de eerste plaats, liet in Aarden burg de helft nog zitten te gen de hekkesluiters, hetgeen al een zeer slecht resultaat is. IJzendijke, dat nu op de tweede plaats komt, deea het tegen Hoofdplaat, dat weer naar de rode lantaarn terug keert, heel wat beter. Bier vliet liet het in Hulst ook weer eens l'ggen en mag nu niet teveel gekke dingen meer doen, anders wordt het ernst met de strjjd tegen de onderste plaats. Heel wat be ter deed Clinge het, dat in Kloosterzande een prima over winning boekte en nu even uit de slagen is gekomen. Axel 18 15 2 1 81—14 32 IJzend. 1611 2 3 53—35 24 C. Boys 17 11 2 4 59—24 24 Steen 16 8 4 4 38—15 20 Hulst 18 6 3 9 35—39 15 Hon ten. 15 6 1 8 25—38 13 Clinge 16 6 1 9 29—39 13 Oostb. 16 4 4 8 19—31 12 Sluiskil 14 5 1 8 30—52 11 Biervl. 16 4 210 2112 10 Aard.b. 14 2 5 7 13—36 9 Hoofdpl. 16 4 111 34—82 9 RES 2e KLASSE E. MOC n—Middelburg n 3— 0; Goes HTerneuzen H 3 I; Dosko nBreskens n 8 —2. De groen-witte reserves hebben het ln Bergen op Zoóm niet weten klaar te spelen en MOC II maakt nu een flin ke sprong naar boven. Goes II en Dosko n laten geen van beide los. Dosko H deed het deze keer heel wat over tuigender dan Goes n, maar de Goesse reserves behouden toch hun puntje voorsprong. Goes 2 1413 0 1 46— 9 26 Dosko 2 14 12 1 1 53—11 25 RCS 2 13 5 2 6 20—29 12 Bresk. 2 10 4 3 3 23 -21 11 MOC 2 13 4 1 8 23—26 9 Vliss. 2 10 3 2 5 20--20 8 Midd. 2 11 3 1 7 19—30 7 Tern. 2 13 3 1 9 2546 7 De Z. 2 10 1 1 8 7—24 2 ter Annemarie kende. De heer Knevel, directeur van de Gru- no-scheepvaartmaalschappy, meende het S.O.S.-berichc aan een kwajongensstreek te moe ien toeschrijven. De „Dorus Rykers" werd des avonds te half zes van een vergeefse en vermoedelijk overbodige speurtocht op de woelige zee teruggeroepen. De heer De Booy, directeur van de Noord- en Zuidhollandse rteddingsmy, was zeer ver bolgen over de misplaatste grap, waardoor een reddings boot een uiterst gevaarlijke tocht heeft gemaakt op een woelige zee. Bij nader onderzoek is ge- Dieken, dat op het briefje als datum stond 18 Jan. en als tyd 3 uur. Het werd precies twaalf uur later gevonden en het zou dan in verband met de positie opgave van het semp 60 mjji langs de kust gedreven ziin. Het is vrijwel zeker, dat net hier een kwa jongensstreek betreft, want 't is zeer onwaarschijnlijk, dat "n drijvende fles in zo korte tijd een zo grote afstand zou af- eggen. De Nederlandse marine noudt op het vliegveld Valken burg een Mitchell-toestel ge reed om eventueel Maandag morgen aan de opsporing van de Annemarie deel te nemen indien toch mocht blijken, dat er een schip van die naam vermist wordt. Abdoelkadir de commissie van drie. De heer Sjarifoeddin zeide teleurgesteld te zyn, dat de Nederlandse voorstellen, die zover aflagen van hetgeen de republiek had gehoopt, als ba sis voor de overeenkomst wa ren aanvaard. Hy zegde een oprechte uitvoering van het bestand toe. Tenslotte spraken nog de heren Kirby en Gra ham. SOEKARNO. Soekarno verklaarde in een radiorede, dat thans een over eenkomst was bereikt, die op dit ogenblik voor de republiek nadelig schijnt, maar die toch perspectieven opent voor de toekomst. De vrije en verenigde staten van Indonesia kunnen thans langs vredelievende weg ge vormd worden. Hij zeide, dat de bevolking in de bezette gebieden het ha re kan bijdragen tot het wel slagen van het komende plebis ciet. Na Soekarno spraken Moh. Hatta en generaal Soe- dirman. Zaterdag te 20 uur Java- tyd las generaal Soedlrman voor radio Djoeja de eerste instructie voor betreffende de wapenstilstand, vijandelijkheden, sabotage's Hjj zeide: „Het bestand beoogt de beëindiging van de enz. in de ruimste zin van het woord. Ik moet weder om het uiterste aan discipli ne en besef van onze troepen vragen. Geen bases voor dollars. Marshall heeft verklaard, dat het by het Congres inge diende steunplan voor Europa „niet voorziet in, noch over weegt het verkrygen van mi litaire bases voor de Verenigde Staten in rnil voor economi sche bijstand aan de Europe se landen". Reeds eerder is door een woordvoerder van het departe ment van defensie een gelijke tegenspraak geleverd. De ge wraakte berichten zouden hun oorsprong gevonden hebben in een verkeerde weergave van 'n verklaring van Forrestal waar van wij in het wereldgebeuren van Zaterdag melding maak ten. De grote slag gaat beginnen Militaire regeringskringen in Noord-China geloven, dat de grote slag, die het lot van Mandsjoerije zal beslissen, gaat beginnen. Meer dan 300.000 communistische troe pen zouden tegenover de re geringstroepen staan. Nieuwe nummers voor schoenenbonnen. Het Centraal Distributie kantoor deelt mede, dat in het tydvak van 19 Januari tot en met 13 Maart a.s. een schoe nenbon naar keuze zal wordeD verstrekt aan hen, wier stam kaartnummer eindigt op het cijfer 0, dan wel op de cijfer combinatie 54, 64, 74, 84 en 94 voor zover de bon 612 zich nog aan hun inlegvel bevindt De tweede distributiestam kaart moet worden overgelegd evenals het inlegvel, waarvan bon 612 zal worden verwijderd Omtrent de regeling voor kinderschoenen volgen binnen kort nog nadere mededelingen Duitsers dreigen met „symbolische staking". De 1a Dortmund bijeenge komen vakverenigingsleiders hebben een resolutie aan vaard, volgens welke een symbolische algemene staking in het Ruhrgebied georgani seerd zal worden wanneer de voedselpositie niet snel verbe tert. Zij verklaarden de plaat selijke stakingen uit protest tegen de voedselnood te be treuren. Vandaag wordt Prinses Margriet vjjf jaar. viert Brussel „Vrouwkensavond", ter herinnering aan de te rugkeer van Brusselse kruisvaarders, die onder leiding van Godfried van Bouillon naar Pa lestina waren getogen (1101); is het 100 jaar ge leden dat de musicoloog Hermann Kretzschmar werd geboren; begint de auto- sterrit naar Monte Car lo. Wordt Oost-Europa een federatie Dimitrov heeft op weg naar huis in de trein verklaard, dat hij met betrekking tot het nieuwe verdrag tussen Bulga rije en Roemenië willens en we tens het woord „verbond" had gebruikt. De verdragen, welke Bulgarije met Joego-Slavië, Albanië en Roemenië gesloten had, evenals de verdragen die het nog sluiten zou, waren al len „alliances". „Wy zijn ge allieerden geworden zoals wtf reeds de facto geallieerden der Sowjet-Unie zyn". Volgens het Roemeense nieuwsbureau „Rador" houdt het verdrag samenwerking op alle gebied „ln brocderiyke vriendschap" in. Men veronderstelt, dat deze verdragen de voorbereiding zijn voor federatief Oost-Europa. DE VOORSPELT: BUHG. Geldig van Maandagochtend tot Maandagavond. Matige tot krachtige wind tussen Zuid-West en West. Wisselend bewolkt met voor namelijk in de kuststreken en kele regen-, hagel- of natte sneeuwbuien. Weinig verande- riaff ia temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1