PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Truman's begroting Nieuwe voorstellen in Indonesië Het beroepsgeheim van de journalist Plattelands-cultuur in Zeeland BILT Koning Leopold naar Havanna. Stemrecht voor de jongens in Indonesië. Eretekens voor orde en vrede. Geen bunkerko!en in Amsterdam en Rotterdam Brand op dodenschip 191e Jaargang - No. 10 Drukkerij Fa F van de Velde M Vlissiugen Dit blad verschunt dagelijks behaive op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 13 Jan. 1948 ABONNEMENTSPRIJS 25 Ct per week: t 3,20 per kwartaal; franco per post t 3.45 Der kwartaal Losse nummers 5 ct ADVERTENTIEPRIJS. 12 ct. per mm minimum p advertentie l 2. Giro nr 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaux gevestigd te Vlissingen- Walstr tel 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29. tel 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr 55, tel. 2475 (b.g.g. - Oostburg: Gratamastr 3, tel. 102 Temeuzen BrouwerUstr. 2 - Zierikzee: Nwe Bogcrdstr. C 160. tel. 26. AMERIKANA- Op een regenachtige Zon dagmiddag kan .een nieuw jaarsboodschap van president Truman belangwekkende lec tuur zijn. Nederland is géén paradijs, we weten het allemaal. De prijzen zijn te hoog, de lonen te laag, de belastingen bezor gen ons vroegtijdig grijze ha ren, de regering, brengt er veel minder van terecht, dan de meeste Nederlanders ervan terecht zouden brengen. Kort om: hebben we reden tot mopperen, of hebben we dat niet? Neen, dan Amerika! Daar worden, naar mister Truman mededeelde, verbazingwekken de economische vorderingen gemaakt, daar werken tien millioen man meer dan in 1938, daar is de productie maar eventjes met 66 ge stegen, daar hebben in geen jaren alle mensen zoveel ver diend als tegenwoordig... De heer Truman vertelde evenwel nog meer en helaas is daar weinig van in de Euro pese pers gekomen. Hij vertelde, dat een vijfde van alle Amerikaanse gezin nen minder dan 850 dollar per jaar te verteren heeft, dat is dus rond 20ü0. Dat millioe- nen en nog eens millioenen mensen in krotten wonen. Dat tallozen niet in staat zijn om een dokter öf een ziekenhuis te betalen. Dat er voor mil lioenen kinderen geen behoor lijke scholen zijn en niet vol doende onderwijzers. Dat mil lioenen Amerikanen geen werk lozensteun genieten, geen ouderdomssteun, geen steun voor weduwen en wezen. Dat de hoge lonen onbelangrijk zijn omdat ook in Amerika de prijzen stijgen, dat de huishu ren er tot een fantastische hoogte zijn gestegen en dat mililoenen gezinnen gebrek lij den. Zie, dat zijn dingen, die ook wel eens bekend mogen worden cn die een Nederlander wel licht wat tevredener zullen stemmen. Als vreemdelingen ons land bezoeken nemen zij, zelden een slechte indruk mee. De woorden van Truman be vestigen, dat ook in Amerika de toestanden allesbehalve ideaal zijn. Truman deed een^ voorstel De winsten der vermootschap- pen zyn nog nooit zo groot geweest als in 1947. Daarom wilde de president deze ven nootschappen, die 17 milliard dollar .winst maakten!, drie en een half milliard dollar laten betalen om daardoor de belas ting voor de minst draag krachtige Amerikanen te kun nen verlagen. Truman kreeg geen applaus bij deze passage van zijn rede en onmiddellijk stonden na de zitting de critici gereed om te verklaren, dat Trumans belas tingprogramma de, productie zal schaden.. Veel kans schijnt het voorstel niet te hebben... Zié, dat zijn dingen, die men in ons land ook wel eens we ten mag. Niet alleen omdat we er uit kunnen leren, dat Ame rika ook geen paradijs is, maar ook (undat Amerika financieel meer eh meer aan de Neder landse touwtjes begint te trek ken. Het Marshall-plan zal ons waarlijk wel offers kosten Want ..Zaken zijn zaken" is 'n stelregel, waaraan de Ameri kaan meer dan wie ook vast houdt. Duitse technici naar Joego-Slavië. Ongeveer 80 bekwame Duit se technici vertrekken iedere maand per speciale trein onder geleide van Joego-Slavische manschappen zonder speciale uitreisvisa uit Berlijn om in Joego-Slavië te gaan werken, aldus wordt uit Britse bron te Berlijn vernomen. Het zouden vooral ambachtslieden, spoor weg- en myndeskundigen zyn, die door Joego-Slavische offi cieren in de Sowjet-Russische sector van Berlijn aangeworven yorden. Alleen technici, die men niet in de Sowjet-Unie zelf nodig heeft, zouden worden aangenomen en aangespoord worden een contract voor vijf jaar te tekenen onder gunstige condities van loon en arbeids omstandigheden. Blijft Berlijn hoofdstad? Binnenkort zal te Berlijn een conferentie worden gehouden, waarvoor vertegenwoordigers van alle bezettingszones wor den uitgenodigd, om de vraag te bespreken of Berlijn al of niet zal worden gehandhaafd als de hoofdstad van Duits land. Jaloerse man schoot op zijn vrouw. Een bewoner van de Tuin straat te Amsterdam, de 36- jarige de V., heeft Zondag avond uit jaloezie een schot ge lost op zijn echtgenote. Deze Werd in de linkerbovenarm ge troffen, doch kon, oa in het Binnengasthuis behandeld te zijn, naar huls terugkeren. De dader is voortvluchtig. Het Wereldgebeuren Enorme bedragen voor verdediging en hulp aan andere landen. Crisis in Maart. Meer dan ooit worden de begrotingen van vrijwel alle landen beheerst door oorlog.. Hetzij door de gevolgen van de laatste, hetzij door militaire voorbereidingen voor een even tuele volgende oorlog. Nog al tijd doet het oude gezegde: Als ge vrede wilt, bereid U ten oorlog, opgeld. De begroting van de Ver. Staten voor het fiscale jaar 19481949 maakt daarop geen uitzondering; 79 van de uit gaven weerspiegelt op de een of andere wijze de huidige on prettige wereldsituatie. De nationale verdediging maakt 28 uit van de begro ting. Voor de luchtmacht eis 9P0 millioen - dollar, 15Q mil lioen meer dan vorige keer, uitgetrokken. 312 millioen is bestemd voor de bouw van marineschepen. Aanzienlijke sommen zijn bestemd voor atoomonderzoek, maar over de wijze van besteding hiervan worden geen bijzonderheden verstrekt. 18 van de begro ting is ondergebracht onder het hoofd hulp aan het bui tenland, meer dan ooit in de geschiedenis van de Ver. Sta ten. Een groot'deel daarvan valt onder het program voor de bezette gebieden. Deze gelden, die beheerd worden door het leger, zijn voornamelijk be stemd voor de verscheping van goederen om ziekte en onrust te voorkomen. In totaal staat aan de uit gaven-kant van de begroting 37.7 milliard dollar tegenover 44.5 milliard aan inkomsten. De regering zqu dus in staat zijn de openbare schuld met 7.5 milliard te verminderen. President Truman heeft bij het indienen vay deze begro ting gewaarschuwd, dat de hulp van 7 milliard dollar aan andere landen absoluut nood zakelijk is. Als geen econo- Als kinderen de kachel aanmaken In de Solostraat te A'dam wilde Zondag ochtend een driejarig jongetje zijn wat oudere zusje behulpzaam zrjn bij het aanmaken van de kachel. De ouders lagen nog te bed. Het knaapje wierp daarbij de inhoud vag. 'n blikken trommeltje in het vuur. Het trouw boekje en alle distribu tiebescheiden van de fa milie gingen daarbij door de schoorsteen. Ex-koning Michaël's omgeving verontrust. De omgeving van ex-koning Michaël is ernstig verontrust over de financiële toekomst van de koning, in het bijzon der over de mogelijkhe.d de verblijfkosten in Zwitserland te betalen. Als de berichten uit Boeka rest, dat al de bezittingen van de koning door de regering ge- confisceerd zullen worden, waar zijn, zal Michaël de eer ste Balkan-vorst in de geschie denis zijn, die voor koninklijke begrippen zijn lai.d practisch platzak heeft moeten verlaten. Reeds heeft het gevolg van Michaël zijn intrek moeten ne- m8n in. minder luxueuze hotels dan dat, waarin de koning en zijn moeder resideren. Het ziet er verder naar uit, dat Michaël een deel van zyn personeel de raad zal moeten geven naar een ander baantje om te zien. Michaël verliet zijn «'paleis met weinig bagage en zonder zijn kroonjuwelen. Hij heeft wel de Russische Orde van Ver dienste bn .zich, -die hem twee jaar graden door de Sowjet- regering geschonken werd en men neemt aan, det deze Orde enkele kostbare stenen bevat, die handelswaarde hebben.. Moordaanslag in een trein. In de trein, die Vrijdagavond om 18.50 uur uit Leeuwarden vertrok in de richting Gronin gen, is tussen Veenwouden en Zwaagwesteinde een moord aanslag gepleegd. Bij aan komst in Zwaagwesteinde vond men in een donkere coupé de 53-jarige W. Vlietstra uit Gro ningen, die hevig bloedde uit verschillende hoofdwonden Een militaire arts, die met de zelfde trein reisde, kon hét slachtoffer verbinden. Twee personen, die bij V. in de cou pé hadden gezeten, waren ver dwenen. Waarschijnlijk zijn zij kort voor de aankomst uit de nog rijdende trein gesprongen De politie arresteerde S. en W. uit Zwaagwesteinde, die reeds een volledige bekentenis hebben afgelegd. Het slacht offer, dat het thans redelijk wel maakt, had een bedrag van f 1400 bö zich. maar de aan randers waren er niet in ge slaagd hem dit te ontroven. President Truman. misch herstel in Europa tot stand komt, zou dit wereld deel aan totalitaire overheer sing worden prijsgegeven. In dat geval zouden de Ver. Sta ten zich op nog1 veel groter schaal moeten herbewapenen, waarvan de kosten die voor economische hulp verre zou den overtreffen. Door deze begroting wordt het Congres nog meer over stelpt met werk. Op het pro gramma staan verder de anti- inflatiewetgeving, maatrege len tot graanbezuiniging en de bespreking van het plan- Marshall. De tijd dringt, daar al deze voorstellen vóór Maart aangenomen moeten zijn, wil een crisis, zoals deskundigen die voorspellen, voorkomen Mforden. Vandaar dat redevoe ring volgt op redevoering, waarschuwing op waarschu wing en hetgeen in het Con gres gebeurt zo in het cen trum der belangstelling staat Truman is in tijdnood en het ligt aan de Republikeinen of hij zijn economische zetten binnen de daarvoor vastgestel de tijd zal kunnen doen. Tweemaal per week naar Johannesburg. Met ingang van 10 Februari a.s. zal de K.L.M. de frequen tie van haar dienst Amster damJohannesburg verhogen tot tweemaal in de week. na dat sedert 16 Augustus 1916 eens in de week werd gevlo gen. Met het instellen van de tweemaal wekelijkse diëtist zul len de vliegtuigen (Lockheed Constellation) op Dinsdag en Zaterdag uit Amsterdam ver trekken (aankomst Johannes burg resp. Donderdag en Maandag). Vertrek uit Johan nesburg op Dinsdag en Vrijdag aankomst te Schiphol Woens dag en Zaterdag. Op de heen reis zullen de toestellen te Leopoldville een nacht overblij- ven, op de thuisreis wordt 's nachts doorgevlogen. De Prinsesjes gingén een cadeautje kopen. Als er een kameraad je van jé verjaart, ga je een cadeautje voor hem kopen. Zo dachten Bea trix, Irene en Margriet er ook over. En dus 'to gen zij vergezeld van een hordame, naar de Galeries Modern es te Utrecht. Beatrix nam meteen de leiding en ter wijl haar zusjes belang stellend toekeken, maak te zij allerlei dozen open. Ten slotte kon een tafel biljart de goedkeuring der prinsesjes wegdra gen. Na de prijs gecon troleerd te hebben zij -mochten niet hoger gaan dan 7.50 vertrokken de prinsesjes. Trix mocht het pakje dragen Jammer dat het pu bliek, .toen het de kin deren herkende, weer opdringerig werd waar door het winkelen voor de prinsesjes toch nie.t zo plezierig was. Met de Holland-Amerika lijn Koning Leopold van België heeft passage besproken op het s.s. „Sommelsdijk" van de HolIand-Amerika-lijn, dat op 17 dezer uit Rotterdam ver trekt. Op 20 Januari zal de koning scheep gaan in Lissa bon, om vandaar uit een va- cantiereis naar Havanna te ondernemen. OOST-SUMATRA PROTESTEERDE FEL TEGEN „APARTJES". Geen ultimatum. Naar Reuter te Batavia verneemt, is er een nieuwe ontwikkeling ontstaan, die zal kunnen leiden tot een compro mis tussen Nederlanders en Republikeinen in de kwestie van liet «taken der vijandelijk heden. Deze laatste ontwikkeling betreft voorstellen, welke naar Den Haag zyn doorgege ven. Reutei; meldt verder dat de Nederlandse regering niet zal blijven staan op haar eis tot definitief antwoord betreffen de het staken der vijandelijk heden, voordat de Commissie voor Goede Diensten naar Ba tavia is teruggekeerd. VERKLARING DR. VAN MOOK. Dr. van Mook heeft in een interview te Batavia ten stel ligste ontkend, dat niet-aan- nemen door de republiek van ,de Nederlandse voorstellen betreffende „staakt het vu ren" onvermijdelijk hervat ting van de politionele actie zou betekenen. Op een vraag, of Nederland inderdaad Dinsdagmiddag als uiterste termijn heeft gesteld voor de ontvangst van het re publikeinse antwoord, zeide HET GEVAL LUNSHOF IN HOGER BEROEP. Een verloren zaak "Op 16 October 1947 werd de heer H. A. Lunshof, voormalig hoofdredacteur van „Elseviers Weekblad",'door de rechtbank te Amsterdam- veroordeeld tot een geldboete van 10 subs, tien dagen hechtenis omdat hij voor de rechtercommissaris geweigerd had de naam te noe men van degene, die hem in lichtingen had verschaft over de geheime notulen van Ling- gadjati. De heer Lunshof ging in ho ger beroep en Maandag diende de zaak voor het Gerechtshof te Amsterdam. Voor de procureur-generaal mr. J. Fabius, zijn requisN >i» uitsprak, werd de heer J. M. Lucker, hoofdredacteur van de Volkskrant, als getuige de charge gehoord. Deze ver klaarde, dat de journalist wel iegelijk de verplichting heeft onder bepaalde omstandighe den de naam van zijn zegsman te verzwijgen. In dit verband wees hij op de vertrouweliik- oersconferenties, die wel eens door ministers worden gegeven en waarbij uitdrukkelijk he' voorbehoud wordt gemaakt dat de naam van de minister vordt verzwegen. DE JOTTRNALISTENSTANT" Een der raadsheren meende, dat de' journalisten geen apar te stand vormen en dus geen eigen tuchtrecht hebber Hierop antwoordde de heer Lucker, dat met de invoering van de collectieve arbeidsover eenkomst voor journalisten sinds 1 Januari inderdaad een journalistieke stand is ont staan. De journalist is ver plicht lid te zijn van een jour- nalistenorganisatie. die hem kan uitstoten, .indien hij zich onbehoorlijk gedraagt. VERLOREN^pAAK. De procureur-generaal, mr. J. Fabius. zeide in zijn re quisitoir, dat deze zaak eigen lijk van tevoren een verloren zaak is, Het enige nut van be handeling in hoger beroep is, volgens hem, dat opnieuw de aandacht wordt gevestigd op ..een onbevredigende toestand." Mr. Eabius meent, dat het be roep op geheimhouding voor de journalist niet bestaat. Hij be sloot zijn requisitoir met te verklaren, dat de zaak Lunshof geenszins als ..testcase" moet worden >pgevat, en eiste een geldboete van 250 of 1 maand hechtenis. De verdediger, mr. S. Ger- bamdy, bepleitte overmacht omdat een journalist, die zich niet houdt aan zijn beroeps moraal, zyn beroep niet meer kan uitoefenen. De uitspraak volgt op 26 Ja nuari. HEEMKUNDE EN LECTUURVOORZIENING.^ betekenen, Streekbibiiotheken mogelijk L Over de nationale boe- rencultuur in haar geweste lijke en dus Zeeuwse bete kenis, heeft kort geleden de Sociale en Culturele Com missie van de Z.L.M. een bescheiden rapport Is opge steld. Het rapport is behandeld in een vergadering van de Z.L.M., maar het verdient meer alge mene bekendheid, omdat het als werkbasis kan dienen voor belangrijk werk ten bate van het Zeeuwse platteland. Het rapport stelt vast, dat de hui dige moeilijkheden voor de handhaving en de uitbouw van de plattelandsbeschaving met haar eigen structuur en eigen karakter tweeërlei oorzaak hebben: er is een overwoeke ring van de agrarische cultuur door de stadscultuur en het ontbreekt aan een weloverwo gen aanpassing van de agrari sche cultuur bij het moderne leven. De commissie, die deze oor zaken overwoog, kwam tot de conclusie, dat men de steedse elementen moet afwijzen voor zover zij 'n verarming van de plattelgndscultuur en dat daarnaast vernieuwing en uitbouw van het platteland zelf dient uit te gaan. Handhaving, vernieuwing en uitbouw der eigen levensvor men is nodig en die kan zich alleen daar voltrekken, waar men zich bezint op de eigen plattelandsgemeenschap en zich door die gemeenschap Iaat voortstuwen. Door overtuiging en traditie heeft het levensgevoel van de plattelander in Zeeland een onmiskenbaar Christelijk stempel, waarom de commis sie zich op het standpunt stelt, dat een werkelyk gewestelijke, ja zelfs nationale boerencul- tuur zich alleen kan ontwik kelen op de grondslag van het Evangelie. EIGEN STREEK. Als een voornaam middel om de aantasting van de agra rische cultuur door de stads cultuur tegen te gaan, be schouwt de commissie de stu die van het eigen woongebied Door vertrouwd te worden met het historisch gewordene uit het eigen milieu zal de bete kenis van de eigen levensvor men beter begrepen worden De Z.L.M. kan eventueel in samenwerking met andere or ganisaties een instantie in het leven roepen, die op dit gebied van voorlichting kan dienen. LECTUUR. Een belangrijk punt voor Zeeland is ook de lectuurvoor ziening. Tengevolge van de excentrische en verspreide lig ging van de bevolkingscentra, die vaak ook klein zyn, zijnde contact-mogelijkheden kleiner en daarom dient aan de lec tuurvoorziening bijzondere aandacht besteed te worden De commissie zou graag zien. dat tussen dolvele bibliotheek jes die than^de lectuurvoor ziening verzorgen, een zekere samenwerking tot stand ge bracht kon worden. Wellicht zouden er streekbibiiotheken kunnqn komen, waarin dc min der gevraagde boeken opge borgen worden, terwijl de meer gevraagde by de kleine biblio theken blijven. Ook zouden dan de locale bibliotheekjes elkaar onderling kunnen helpen. Een speciale commissie, die dit probleem aanvat en over de nodige deskundige hulp be schikt, zal nuttige assistentie kunnen verlenen. Tenslotte wordt in het bijzonder aan dacht gevraagd voor de land- bouwgeschiedenis, waarover prof. Bouwman in zijn „Ge schiedenis van de Zeeuwse Landbouw" zegt: „Indien aan de landbouw- maatschappijen ln de toekomst een culturele en sociaal-paeda- gogische taak Is toebedacht, zal bljjken. van welke waarde landbouwgeschiedenis is om de boer begrip voor zijn plaats in de Nederlandse samenleving bij te brengen". (Wordt vervolgd). van Mook: „Wij verwachten antwoord, als de Commissie voor Goede Diensten uit Djocja is teruggekeerd en natuurlijk niet op het daar voor vastgestelde tijdstip. Er bestaat niet zo iets als een uiterste termijn vqor het re publikeinse antwoord". PROTEST VAN OOST- SUMATRA. De Voorlopige Raad van Oost-Sumatra heeft een tele gram gezonden aan zijn verte genwoordiger te Batavia, waarin geprotesteerd wordt te gen de uitnodiging van de re publiek aan Oost-Indonesië voor het voeren van afzonder lijke besprekingen betreffende de oprichting van de Ver. Sta ten van Indonesië. De raad deelt in dit telegram mede, dat besprekingen dienen te worden gehouden met alle deelstaten gezamenlijk en niet in Djocja. maar te Batavia. De Oost-Indonesis'^ie mi nister-president, Anak Agoeng Gde Agoeng, de minister van economische zaken, Hoessein, en de plv. voorzitter van het parlement, Monomutu (die te vens leider van de progressie ve fractie is) zijn te Batavia aangekomen voor het voeren van enkele besprekingen. ONTVOERING. Aneta meldt, dat Zaterdag avond een vrachtwagen met een aantal passagiers op de weg Tjiandjoer naar Ban doeng werd beschoten. Acht Chinezen werden hierbij ge wond. De wagen kon echter doorrijden, maar een .luxewa gen, welke achter de vracht wagen reed, werd aangehou den en de vier inzittenden wer den ontvoerd. De auto werd in brand gestoken.' Omtrent de identiteit van xle inzittenden bestaat nog geen zekerheid. Nederlandse militairen' heb ben het gebied van tjiand joer onderzocht. Bij de Tweede Kamer is in gediend een wetsontwerp re gelende het deelnemen aan verkiezingen door militairen, die zich buiten het Rijk in Europa bevinden. Volgons de ontworpen rege ling zullen deze militairen in 1948 tot welk jaar het voorstel beperkt is bij een verkiezing hun stem bij vol macht kunnen uitbrengen in de gemeente, waar zy in het bevolkingsregister zijn inge schreven, mits zy uiterlijk 20 dagen voor dc dag der verkie zing hiertoe een verzoek heb ben Ingediend hij de burge meester dezer gemeentè. Voorts is ingediend een wets ontwerp tot wijziging van de Kieswet, waarbij in de eerste plaats een aantal tekortko mingen, o.m. in verband met het ontnemen van kiesrechten aan politieke delinquenten, wordt gecorrigeerd, terwijl voorts enige beperkende bepa lingen worden voorgesteld in verband met de materialen- schaarste. Voorgesteld wordt o.m. de mo gelijkheid om deel te nemen aan Kamerverkiezingen te ver ruimen voor personen, die in het Centraal Bevolkingsregis ter zijn opgenomen. Ingesteld voor militairen in Indonesië. "Bü K. B. is ingesteld een ereteken voor ordo en vrede, waaraan gespen kunnen wor den verbonden. Het ereteken wordt toege kend aan de militairen van de Kon. Marine, van de Kon. landmacht en van het Kon. Ned.-Indische leger, die in Ned.-Indië en aangrenzende zeegebieden ln het tijdvak, aan vangend op 3 September 1945 en eindigend op een by K. B. nader vast te stellen datum, ten minste drie maanden in wérkelijke dienst zijn geweest. Bovendien worden gespen toe gekend aan hen, die recht streeks bi militair verband te gen kwaadwilligen hebben moeten optreden. De doIlaLkwestie De voorraden bunkerkool in de Amsterdamse haven zyn sinds enige dagen zo sterk ge slonken, dat het Rykskolenbu- reau geen toewijzingen aan schepên meer kan verstrekken. De toestand heeft zich dien tengevolge zodanig toegespitst dat vaartuigen, Nederlandse zowel als buitenlandse, die hier kolen willen innemen, de/bood schap krijgen zich naaip Ant werpen te begeven. Ook in Rot terdam moeten de schepen naar Antwerpen venvezen worden. Deze situatie is ten dele een gevolg van onvoldoende kolen- aanvoer uit de Ver. Staten, verbandhoudend met onze de viezenpositie, ten dele van de hoge waterstand, waardoor de Roep de politie. .„Ik niet" klonk hot vorige week angstig door de luidsprekers tij dens een fineert van het Röntgen-tno over Hil versum n, waarop een bulderende basstem kortaf beval: „Waar schuw de politie". De stom-verbaasde luisteraar, die juist ge noot van het „Mit inni- gen Ausdrück" uit Schu mann's Trio in F., heeft zich ongetwijfeld allerlei mogelijkheden voor de geest gehaald, wat deze volkomen onverwachte en sensationele woorden te betekenen hadden. Een juist ontdekt mis drijf? Moord in de stu dio?» Het antwoord is min der sensationeel. Het Röntgen-trio speelde in de AVRO-studio, terwijl in een andere «zaal opna men werden gemaakt van een VARA-hoorspel Juist op het moment, dat de acteur de politie wilde laten roepen raak ten een technicus bij 't klinkerbord in de war met de vele draden en stak de stekker van de VARA-opnamen in het verkeerde - stopcontact, met het gevolg, dat dc zinsnede tydens het Röntgen-concert in de aether werd geslingerd. - In Overloon reed een auto met voetballers Zondag middag tegen- een noodwoning op. Dwars door de gevel heen kwam de auto in de slaapka mer terecht. aanvoer uit Westfalen heeft gestagneerd. De vooruitzichten zijn nog zeer onzeker, doch men hoopt, dat het Rijkskolenbureau spoe dig een oplossing zal weten te vinden. DOLLARS VOOR KOLEN. Inmiddels blijkt uit een spe ciale circulaire van „The Bal tic and International Maritime Conference" te Kopenhagen, hoe de reactie is op de bepa lingen volgens welke betaling van in Nederland door buiten landse schepen ingenomen bun kerkolen in dollars verlangd wordt. Indien de bétrokken Ne- derlandsé autoriteiten hun bui tenlandse klanten wensen te behouden, aldus de circulaire, zullen zy haar politiek dienen te herzien. De reders zouden anders moeten aandringen op betaling in dollars voor ladin gen. De maatregel fnzake dol larbetaling schijnt niet in de lijn te liggen van het plan- Marshall, zodat, de bepaling wellicht slechts tot 1 April zou kunnen gelden. Op de Atlantische Oceaan is brand uitgebroken op het Ame rikaanse dodentransportschip „Joseph V Connolly" waardoor het schip onbestuurbaar werd. Alle 46 opvarenden zijn gered. Het dodentransportschip was op weg naar Antwerpen 'met 5000 doodkisten om gesneuvel de Amerikanen naar Amerika te vervoeren. Prof. Berven uit Moskou vertrokken. De Zweedse kankerspeciqlist, professor Berven, die naar de Sowjet-Unie was geroepen voor 'n onbekende patiënt, is Maan dagmorgen per vliegtuig naar Stockholm teruggekeerd. Hierop deden geheel onbe vestigde berichten in Zwitser land de ronde, dat Stalin dood zou zjjn. DE VOORSPELT: STORMACHTIG. Geldig tot Dinsdagavond. Meest zwaar bewolkt met nu dan regen of motregen. Stormachtige Zuid-Westely- ke wind. Zeer zacht voor de tijd van het jaar.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1