Profiteert nu van Uw punten en van onze uitgebreide collectie VROomEDrceesmaim J. G. Boshuizen Zoon Firma Wed. V. Cracau Zonen CALVE'S PUDDING CALVÉ jg|a DELFT mmmmm B. C. GEERS Ook wij wensen al onze vrienden, bekenden en begunstigers een voorspoedig 1948 Jac. Hubregtse - Grossierderij „De Tabaksspecialist" MIDDELBURG Wensen alle cliënten, vrien den en kennissen een geluk kig Nieuwjaar en hopen U in 1948 ook de schaarse artike len te mogen leveren. Prima stofzuigers en strijk ijzers uit voorraad leverbaar. In Januari weer een partij keukengerei. Zie onze sortering verlich tingsartikelen. Ons devies is „goede waar voor weinig geld". W. J. LAHR, Oranjeplein 41, Souburg.. Fa. P. J. LA SOE, Vlissingse straat 63, Souburg, Zuivelproducten en levens- middelenbedrijf, wenst vrien den en relaties een gelukkig 1948 toe. Sigarenmagazijn „Speciaal". W. A. BARENTSEN— SUÜRMOND, Kanaalstraat 49, Souburg p. f. CH. L. HEIJDENS, Melk- en Zuivelproducten, Havendorp 409 Vlissingen. G.N. Sigarenmagazijn A. C. KESTELOO, Havendorp 412, Vlissingen, wenst allen een gelukkig en voorspoedig 1948. Ondergetekende wenst al zijn familieleden, vrienden en kennissen in en buiten Nieuw en Sint Joosland een geluk kig en voorspoedig 1948 toe. Sold. H. PLEYTE Pz., Staf 4-3 R.I., Veldpost, Bandoeng. Sold. Ie klas J. SLABBEKOORN, 2-2-14 P.I., Padang, wenst alle familie, vrienden en bekenden een gelukkig en voorspoedig 194Q toe. Van uit de Rimboe wens ik familie, vrienden, vriendinnen en bekenden een gelukkig Nieuwjaar toe. Sold. A. P. VERBOM. Te velde. Van uit Indië wens ik fa milie, vrienden en bekenden een gelukkig en voorspoedig 1948. Verpl. Ie kl. G. CABBOORT, Bindsjai (Sumatra). Mijn beste wensen voor het jaar 1948. M. J. ROBUN, Sergt. der Mariniers, a.b. „Volendam". Ondergetekenden wensen aan familie, vrienden en cliën- tèle een gelukkig Nieuwjaar. F. MINNAARD. J. MINNAARDLOKERSE. 't Hof de Palmboom. 's-Gravenpolder, Tel. K 1103—300. Dpi. sold. J. BULTHUIS, 260-117086 2 pel.-5-IV-3 R.I., veldpost Bandoeng, wenst alle vrienden en bekenden een ge lukkig Nieuwjaar. TIMMERMAN EN AANNEMER, Walstraat 62 boven, Telefoon 265, Vlissingen, wenst alle vrienden, bekenden en cliënten een VOOR SPOEDIG 1948. VLISSINGEN - TERNEUZEN, wenst alle vrienden en cliënten een VOORSPOE DIG 1948. FA, DE MUYNCK DE KAM Aannemers, Vlissingen, wensen hun clientèle een VOORSPOEDIG 1948 toe. A. LUNSE, Slagerij, Kanaalstraat 9, O.-Souburg. p.f. B. VERBEEM, Café Dorpzicht, Oranjeplein 1, O.-Souburg. p.f. A. C. HAECK, Aannemer, Oranjeplein 48, Souburg. Telef. 226 K 1183. p.f. L. BOSSCHAART, Groen tenhandel, Ritthemsestraat 37, Souburg. p.f. A. VAN DAMME, Banketbakkerij, Vlissingsestraat 3, Souburg, wenst vrienden en relaties een gelukkig 1948 toe. J. N. LAHR, Stoffeerder, Braamstraat 20, Souburg. p.f. Wed. L. HERMES, Rijwielhandel, Kanaalstraat 1, Souburg. p.f. J. C. v. DIJK, Schildersbedrijf, Paspoortstr. 13, O.-Souburg, Telef. 284. p.f. J. FRANCKE, Timmer-Metselbedrijf, Nieuwstraat 61 Souburg. Td A. WILLEBOORDSE, Schildersbedrijf, Nieuwstr. 7, Souburg. p.f. DE VLIEGERS BAKKERIJ Marnixplein 14, W.-Souburg. p.f. M. C. WIJSVELD, Kruidenierswaren, Tuinstraat 2, W.-Souburg. p.f. BAZAR DE HEMA, Paspoortstraat 5, Souburg. p.f. BODE GESCHIERE, Souburg, wenst al zijn relaties een ge lukkig 1948. en ook CUSTARD en *MAIZENA DE MIDDELBURGSE TAXI-ONDERNEMERS wensen hun geachte cllëntèle, vrienden en kennissen een Ge lukkig Nieuwjaar. De Firma GROENENBERG en VINKE, Aannemers, Kou- dekerkse weg 51132, wensen hun geachte Cliëntèle een Ge lukkig Nieuwjaar. De Fam. NORTIER—KOOP MAN wenst al zijn vrienden •en bekenden een gelukkig Nieuwjaar toe. Oostkerkplein 8, Middelburg. J. DINGEMANSE, Collecteur Staatsloterij, Herengracht 4, Middelburg, p.f. Een voorspoedig 1948 toege wenst door G. A. FLIPSE, Timmerman en Aannemer, Koudekerkseweg 88, Middel burg. Veel heil en zegen In 1948. Flessenhandel J. MINDERHOUT-POOTJES, Spanjaardstr. 34, Middelburg. F. J. DE KONINK Zn. Kuiperij, Vlissings wagenplein 13, Mid delburg, wensen cliëntèle een voorspoedig 1948. p.f. Noordpoortstraat 2 Middelburg piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^i De Vlissingse Bestuurdersbond wenst j alle leden van deaangesloten afdelingen een voorspoedig 1948 (ll!ll[!llllllilllllll!lllllllll[lini!llll!ll[ll!ll!llll!llll!]llllll!llll[llll!ll!l[ll!ll]IIIin[!lll!!l!ll!lillII[lini!llll!l!IIIIIN[|llllll!ll|j!liïi MAISON VAN WESTEN Lange Vorststraat 76 78, Goes, wenèt familie, vrienden, kennissen en cliëntèle een GEZEGEND NIEUWJAAR toe. Nutricia-zuigelingenvoeding in de fles (karnemelk en zure vollemelk) is gecondenseerd. D.w. z. alle overbodige watir is er aan onttrokken. Ze kan dus in aanmerkelijk kleinere flesjes worden verkocht dan nor maal gebruikelijk. Denk echter niet, dat baby ook maar iets te kort komt. Want deze kleinere flesjes bevatten dezelfde hoeveelheid voeding als grote flessen. Onze ge- condenseerde zuigelingenvoeding is dus helemaal niet duurder in het gebruik. Ondergetekenden wensen vanuit de tropen hun verloof den, fam., vrienden en be kenden een gelukkig Nieuw jaar. J. KOPPEJAN. JAC. RIEMENS. W. J. PLEIJTE. Allen 3 III 3 R.L D. P. ANTHEUNISSE, 5 III r R.I. Bindjai, Sumatra. Nieuwenhovense weg 4 - Middelburg J. DE KLERK en gezin wensen de familieleden, vrien den en bekenden een geluk kig en voorspoedig 1948 toe. p.a. J. JOOSSE, Samio R.R. 2, Ontario, Canada Sold. H. B. TRES, 4-H1 3 R.I., wenst Ouders, Broers, Zuster, familie en vrienden, een gelukkig Nieuwjaar. Boharok (Sumatra). Vanuit Engeland wensen wij langs deze weg onze lieve Ouders, Behuwd- en Groot ouders, Broers, Zusters en verdere familie in Arnemui- den een gelukkig en voor spoedig Nieuwjaar. CORRIE SUTCLIFFE VAN BELZEN. ALAN SUTCLIFFE. PETERTJE. England (Alton). Dpi. Sold. J. v. BROEKHUIZEN wenst familie en alle beken den een gelukkig Nieuwjaar No. 260905072, T Brigade 31e Hp. V.A., Semarang Aan familie, vrienden en bekenden een voorspoedig 1948 toegewenst, van Sold. Ie kl. M. BEENHAK KER 1-2-14 R.I.; Sold. J. VAN SCHAIK, Sold. C. JANSE Az., Sold. Ie kl. C. CARELS, allen 1-2-14 R.I. Thuis varend. Vanuit Sumatra wens ik mijn familie, vrienden en ken nissen een gelukkig Nieuw jaar toe. Sold. Ie k( J. J. DE GROOT, Lgn. 261207066, 8e Afd. Art. Y Brigade, Veldpost Palembang. De Marechaussee SCHOON DERWOERD te Soerabaja wenst zijn lieve Ouders, Ar- beidstraat te Vlissingen. een en een voorspoedig '48 Vanuit Indië wens ik mijn familie, vrienden en vriendin nen een gelukkig Nieuwjaar toe. Soldaat P LIEVEN SE 250808040, 3e reg. 7 Dec. divisie, Veldpost Batavia. C. KASSE Molenaar, Souburg. pi. J. A. LABRUIJÊRE, Stalhouderij, Hofplein of Lam- brechtstr. 1, hoek K. Noord- str. Telef. 2309, Middelburg. P-*- W. D. v. d. BERG Selsweg 228. Middelburg. G.N. A. P. TRES, Bebangery Stoffeerder^, Zandstraat 60, Middelburg. P-*- BAKKERIJ DE LA VIENNE wenst allen een gelukkig en voorspoedig 1948. p.f. J. SMAARDIJK, Rijwielhandel Korte Noordstraat 50, Middelburg. A. D. BAKKER en Kinderen, (hoeve Klarebeek) Middelburg LevensmiddelenbedriJf A. FRANSOOIJS Lageweg 58, Middelburg, wenst alle cliëntèle een voor spoedig Nieuwjaar. L. WOUTERS Timmer- en Metselbedrijf, Middelburg, wenst zijn geach te cliëntèle. vrienden en be kenden een gezegend 1948 toe. Ondergetekende wenst vrien den en begunstigers een ge lukkig Nieuwjaar. J. DEY, Rijwielhandel, Noordweg 16, Middelburg. DL POUWELSE Groenten- en Aardappelhan- del, Bree 8, Middelburg. pS. Bij de wisseling van het jaar wensen wij onze geachte cliëntèle, zo wel binnen als bu-i ten Middelburg, een Gelukkig en Voorspoedig 1948. Fa. v. SCHAIK EN GILDE, Aannemers, N. Vliss.weg 188—264. Fam. J. LABRUIJÊRE Koudek.weg 75, Middelburg. Telef. 2742. p-f. DE KAM's SCHILDERSBEDRIJF Molenberg 23 Middelburg. p.f. VUSSIWGEM Clientèle, vrienden en be kenden worden een voorspoe dig 1948 van mij toegewenst. Tabak, Sigaren en Sigaretten Hurgronjestr. 10. Vlissingen. Handel in bouwmaterialen van D. M. BOONE Korendijk 18-28, Middelburg. pi. Ondergetekende wenst zijn geachte cliëntèle een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar toe. J. HEYNSDIJK St. Janstraat 40, Middelburg. Sigarenmagazijn ,,'t Wapen van Zeeland" A. VAN KRIEKEN Markt, Middelburg. pi. Vrachtautodienst M. A. BARENTSEN, Vlissingsestr. 30, Middelburg, wenst zijn cliëntèle een voor spoedig 1948 toe. De Bezorger van de „Pro vinciale Zeeuwse Courant' en het „Algemeen Handelsblad" wenst zijn geachte abonné's een gelukkig en een voor spoedig 1948 toe. A. J. VERBEEK. Middelburg Molenberg 9. BLOEMISTERIJ J. RIEMENS Nieuwe Oostersestraat 28, Middelburg Telefoon 2496, wenst haar cliëntèle, vrienden en bekenden een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar. Vanai 5 Januari STAATSLOTEN verkrijgbaar bij J. DINGE MANSE, Collecteur der Staatsloterij, Herengracht 4, Middelburg. Telef. 2671. Post giro 6849.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 6