Staatsmijnen gaan een nieuwe schacht bouwen De koude oorlog Meer Joden naarPalestina Retranchement tweede blad provinciale zeeuwse courant vrijdag 2 januari 1948 Snelverkeer op honderden meters diep Even peultjes Zeeuwen naar de Elfstedentocht? een oord van rust Mijnbouw in hei sfenen tijdperk Tal van maatregelen zijn hetzij in voorbereiding hetzij in volle gang om het mijnverkeer aanzienlijk te verbeteren. Men Is doende de laatste lift, die nog door een stoommachine be kend wordt, te elect r.f ice ren; men is doende een onderaardse verbinding tussen de staatsmijnen Maurits" te Lutterade, „Emma" 'te Hoensbroek en „Hendrik" te Brussum over een lengte van 17 km. en op een diepte van meer dan 400 meter in gereedheid te brengen; eTi men is doende de eerste ha»d te leggen aan de bouw van een nieuwe mijnschacht de 30ste in Zuid-Limburg ergens in het vrije veld tussen Schinne en Spaubeek waar eerlang demijnzetél „Emma II" zal wor den gevestigd. Over die electrlficatie zal ik u maar niet te veel vertellen. Er zijn in de loop der laatste tientallen jaren zoveel duizen den stoommachines, van wel ke aard ook, vervangen door electrische werktuigen, dat er niets interessants meer te ver tellen valt. En die onderaard se verbinding is eigenlijk ook geen grote sensatie voor wie enigsz'ns op de hoogte is met het verkeer onder de grond. Tot nu toe heeft elke mijn haar eigen tramwegnet op on geveer 400, 600 of 800 meter dienfe dan wel op alle drie te gelijk al naar de werkzaamhe den. Zulk een net, beneden door motortreintjes voor het vervoer van kolen, mijnhout. gereedschap en arbe ders de onderaardse personentreintjes lijken soms aardig op een Am sterdamse tram! heeft door gaans een lengte van verschel dene kilometers; het bestaat uit lijnen, die alle op hetzelfde punt uitkomen: de -schacht. Vandaar af gaat het verkeer loodrecht omhoog, naar het aardoppervlak, met een snel heid van 30 km. per uur. En met dezelfde snelheid gaat het tegengestelde verkeer beneden, waarts. Nu zal men dan voor het eemt drie mijngebieden met elkaar verb nden. Veel verkeer zal er onderling niet zijp. In hoofdzaak ls een ander be doeld als een veilgheidsr-- eet regel. Is er bij de een stagna- tie, dan kan men binnendoor naar die ander. Ook voor het overbrengen van materialen kan dat van belang zijn, al zal dat evenmin dagelijks voorko- men. ALS IN 1772 Bij Schinne is nog niet veel te zien: een bouwkeet je, een muur voor een gebouwtje, wat paaltjes en planken. Maar wie thuis is in de annalen van de heerlijkheid Schinne vindt ver meld. dat ongeveer terzelfder glaatse in 1772 ook een poging gedaan om een mijnschacht te bouwen. DE OUDSTE SCHACHTEN „Van wanneer", zo vraagt men zich onwillekeurig- af, „da. teren dan wel de mijnschach ten in Limburg?" Ik leg de vraag voor aan ir. C. E. P. M. Raedts, bedrijfsingenleur van de Oianje-Nassaumijnen te Heerlen, een kenner-bij-uitstelj van de geschiedenis van het mijnwezen ;n ons land. Hij glimlacht en zegt: „Uit het Stenen Tijdperk". Mijn wenkbrauwen gaan om. hoog. Is dat een grapje of is het werkelijk mogelijk, dat wij tot lang voor de Christelijke jaartelling moeten teruggaan. „Op het plateau van Eysden heeft men bij St. Geertrui in de Maasvallei", zo vertelt hij on gevraagd, „de onmiskenbare sporen gevonden van mijn. schachten in de krijtrotsen. Die d 'enden echter niet om steenkool, maar om vuursteen- lagen te bereiken. Onze voor ouders uit die dagen hadden geen andere middelen dan hertshoorn pn pikhouwelen en stenen hamers om tot in de ber? door te dringen. De ge reedschappen zijn ook ter. plaatse gevonden. En tevens trof men er honderden voor werpen aan, die van vuurste nen waren gemaakt, waaruit men kan afleiden. dat naast de steengroeven z'.ch de werk plaatsen bevonden.: Er zijn re denen om aan te nemen, dat met die stenen voorwerpen ruilhandel gedreven werd bij naburige stammen. Op het ogenblik hebben wij naast de kolenmijnen fabrie ken om cokes te maken, waar mee wij ook ruilhandel drijven met onze buren. Veel is er niet veranderd sedertdien". TWEE METHODEN „Maar de kolenmijnen zijn toch van veel jongere datum..." „Ja", vervolgt de heer Raedt?, „alleen de Domaniale te Kerkrade. v-^^er eigendom van het Klooster aldaar, is heel oud. Toen men daar niet meer ln dagbouw kon werken en evenmin door middel van horizontale of dalende in de wanden van de groeve of het dal van de Worm iets kon be reiken, ging men er schachten bouwen, eerst kleine in de vas te rots, later grotere. Zij zijn er nog, alle vijf". Voor het overige zijn de mijn schachten niet veel ouder dan een halve eeuw, ten dele veel jonger zelfs. De vier „Oranje- Nassau"-mjjnen hebben er sa men acht, de „Wjllem Sophie" twee, de „Laura" twee, de „Ju lia" twee, de „Maurits" twee, de „Wilhelmina" twee, de „Hendrik" drie en de „Em ma" drie, waarvan er één nog niet ln gebruik is. Die is in 1942 gereed gekomen, maar de noodzaak om haar in dienst te stellen heeft zich er nog inet voorgedaan. Het prachtige be tonnen gebouw, dat er boven staat, lijkt in de verste verte niet meer op het ijzeren steket- sel met het traditionele grote wiel, dat zo karakterist ek is voor het mijnlandschap. En het is niet alleen het ui terlijk. dat- sterk veranderd is Jarenlang ls men doende ge weest die derde schacht voor de „Emma" te bouwen. Zij staat midden in de bebouw de kom en men mocht dus geen enkel risico van grondver- olaatsingen nemen. Vandaar, dat men de veiligste weg heeft gekozen en de bevriesmethode heeft gevolgd: d.w.z. de losse deklaag boven de rots ls ter plaatse afgekoeld tot 22 gra den onder nul, waardoor zij ook de hardheid van een rots bodem kreeg, zodat men er rustig in werken kon zonder gevaar voor instorting of grondvaten. Die bij Schinne echter zal volgens de methode van prof. Hon gmann gemaakt worden. „Friedrlch Honigmann", aL dus de heer Raedts, „kwam in 1893 uit Aken naar Heerlen om er volgens zijn werkwijze de eerste schacht voor de O.N. te maken. Hij begon met een gat te boren in de losse bodem en dat gat te vullen met een mengsel van water en kiel, dik- spoelinrr genaamd. Die modder had voldoende druk om in storting te voorkomen. In het aldus ontstane gat liet hij ijze ren ringen op elkaar zakken van een Iets kleinere middellijn dan zijn boor had. De onderste ring was van een bodem voor zien. zodat de modder aan de bu'tenzijde van de cuvelage omhooggedrukt werd. Had hij zo de vaste rots bereikt dan liet hii beton storten bissen de cuvelage en de wand van het gat. zodat er een betonnen met ijzeren beklede schachtwand ontstond. scheldene schachten gebouwd, echter alleen in Zuid-Limburg en het aangrenzende Du.tse kolenbekken. De laatste tijd dreigde de maar de bevriesmethode is stukken duurder, terwijl men Honigmanns werkwijze boven dien heeft weten te verbete ren, zodat men er nu weer toe overgaat. De <?chacht van Schinne moet in 1952 gereed zijn doppen Verkeersve rwarring. Hier is het adviee van dr. N. V. Paele, predikant te Man hattan, aan mensen, die met hun auto ln een verkeersknoop zitten: „Jengel niet voortdu rend op je hoorn, maar be steed eens een paar minuten aan een stil gebed". Kleine Wereld. In het Engelse plaatsje Zuidbank reed Jan Zuid met z'n auto in Oostelijke richting, toen hij in botsing kwam met Robert Noord, die met z'n auto in Westelijke richting reed. OOM EN NICHT. In Chelmsford werden twee babies gedoopt. Het waren oom en nicht, want de ouders van de ene zijn de grootouders van de andere. Walter Winchell contra Winsjitisky. Radio-propaganda. De verhouding Ver. Staten en Rusland is niet lang gele den ln de Amerikaanse pers gekarakteriseerd als „the cold war", de koude oorlog. Hoe weinig koelte en hoe veel oorlog er ln vele hoofden heerst, blijkt uit een Ueel van het wekelijks raport van Wer ner ln de New-York Herald Tribune, dat handelt over Walter Winchell. De radio-journalist Walter Winchell verbrak een paar weken geleden de diplomatieke betrekkingen met Andrei Wi sjinsky omdat de Russische plaatsvervangende minister van buitenlandse zaken Win chell in z\jn gruwelkamer van oorlogsophitsers had gezet. Winchell vergeeft geen onbe leefdheid en vergeet geen smaad. Gedurende zijn radio uitzendingen op Zondagavon den, waarnaar meer mensen luisteren dan naar enige ande re radiocommentator, be spreekt hij gewoonlijk de be langrijkste huwelijks- en-echt scheidingsschandaaltjes. Maar enkele weken geleden wijdde hij een geheel programma aan een zorgvuldig gedocumenteer de aanval op Wisjinsky en hij werd zelfs niet onderbroken door Jengens' Haarwater, dat Ondanks Arabische tegenstand. Nieuwe cijfers. (Van een U.P.-coirrespondent) Duitsland's Joodse „ver plaatste personen" zullen voorrang krijgen voor immi gratie in Palestina, die zal toenemen ondanks de drei ging van oorlog in het Heilige Land. De Joden uit de Duit se „D.P.-kampen", waar schijnlijk het grootste reser voir van „illegale immigran ten' naar Palestina voor de verdeling, zullen echter niet de enigen zijn, die onmiddel lijk de nieuwe staat zullen binnengaan, zo vertelde dr. Chalm Hoffman, voorzitter in de Amerikaanse zóne van het Joodse agentschap voor Pales tina. „De kampbewoners heb ben de voorrang ,maar niet het exclusieve immigratie- Groeiende belangstelling voor de schaatssport. Er wordt reeds getraind. Geruime tijd beschikte Zee land op het gebied van de schaatsensport over enkele krachten van betekenis. Hier bij denken we aan de gebr. Jan èn Gillis de Jager te Wol- faartsdijk. Vooral eerstge noemde blonk in vele wedstrij den die in ons land werden verreden, in de jaren 1930— 1940 uit, en klopte o.a. op en kele afstanden Ir. van der Scheer, die toen nog in zijn beste tijd was. We denken o.a. aan de wed strijden te Hoofddorp op 1 Fe bruari 1940, toen Ir van der Scheer op zijn specialiteit, de 500 m., zijn meerdere moest erkennen in de Jager, die de tweede plaats innam in de al gemene rangschikking. G de Jager heeft wel nooit de hoogte van zijn broer be reikt, maar sloeg zeker geen slecht figuur op vele wedstrrj- den. Beiden zijn thans vanwege hun leeftijd vrijwel op non-ac tief, hoewel Jan de Jager in de afgelopen winter nog ln enkele wedstrijden uitkwam. Hij plaatste zich te Breda derde en bij de Zeeuwse kampioenschap pen als tweede in het algemeen klassement. Hoewel hg toen ongetraind aan de start ver scheen, gaf hg toch nog vele jongere rijders een lesje op het gebied van stijl en bochten techniek. Deze Zeeuwse rijder heeft in de tijd dat hij te Da- vos en Noorwegen vertoefde weel opgestoken waaraan zijn vooruitgang na die tijd niet niet vreemd is, en hij Zeeland op het gebied van schaatssport een naam gaf. JONGE RIJDERS IN OPKOMST. Zijn plaats wordt nu ingeno- Als de regen komt.. Te Piazza Santagosti- na in Italië zijn tenge volge van de aanhou dende regen enkele mu ren van gebombardeer de gebouwen omgeval len. Door een schok vie len stukken pleister van andere muren naar be neden en zo ontdekte een bankemployé een wandschildering, die la ter van de hand van de 15de eeuwse schilder Luca Signorelli bleek te znn, een Madonna met kind, omringd door ver schillende heiligen, voor stelt. Te Ede slipte de 29-jarige motorrijder A. P. v. T. met zijn motorrijwiel juist toen een vrachtauto passeerde. De be stuurder werd op slag gedood. De vrouw van het slachtoffer was op enkele meters afstand toevallig getuige van het on geval. NIEUWE BOEKEN. Wie? Wat? Waar? Jaarboek 1948. Uitg. A. W. Sythoffs Uitg. Mij. Leiden. Jeanne van Schaik-Willing: Leerschool, (novellen). Uitg. J. M. Meulenhoff, Amsterdam 1947. men door zijn 21-jarige broer Jaap de Jager, te Kapelle, de Zeeuwse kampioen 1947. Deze jonge rjjder is de toekomstige vertegenwoordiger van het ras echte schaatsgeslacht der de Jagers. Hg is taai en vasthoudend: beschikt over een dubbele ener gie en een uithoudingsvermo gen om trots op te zijn. Van wege studie werd zgn training in de afgelopen winter ver waarloosd Dit jaar is dit ech ter anders! Samen met enkele andere jonge Zeeuwen wordt elke week aan droogtralning gymnastiek en hardlopen 'ge daan. Dit groepje waarvan wij op verzoek geen namen willen noemen, komt straks zekei niet ongetraind aan de start en wij verwachten van hen be hoorlijke prestaties. De jonge de Jager heeft al enige wed strijdroutine opgedaan, maar de anderen staan nog pas aan het begin van de weg. Afge wacht dient nog te worden of ze moreel sterk genoeg zgn om tegenslagen te overwinnen. Het is niet uitgesloten dat drie hunner zullen starten in de Elfstedentocht, als deze verre den mocht worden. Op Wolfaartsdgk traint Raas van Heinkenszand, onder de deskundige leiding van J. de Jager. Deze rijder toonde op de Zeeuwse kampioenschappen van dit jaar over de nodige wilkskracht te beschikken, om iets te bereiken. Zeer zeker zijn er in Zeeland nog meer jeugdige krachten waar iets in schuilt. Deze zul len echter vooral niet moeten vergeten dat in de schaatssport niets „vanzelf" komt. Er zgn slechts weinige takken van sport die zulk een lenigheid eisen als het schaatsenrijden. Daarom mag men niet wach ten tot er ijs is om in training te gaan. Zich lichamelijk fit en startklaar maken voor die tijd, moet het parool zijn voor alle Zeeuwse jongeren die ln deze fraaie wintersport, welke echter zoveel lichamelijke trai ning vraagt, iets willen berei ken. DE BRUGGEN NOG NIET HERSTELD. De oude molen. Kilometer na kilometer voert de weg ons door het vlakke polderiand naarRetranche ment. Aan weerszijden, zover het oog reikt, de vette, vrucht, bare kleigronden, grotendeels in ruste, doch gedeeltelijk reeds bedekt met een groen dek van de opkomende wintertarwe. Hier en daar een boerderij of een molen. Vet is de klei van het land, vet zijn de wegen en is men tenslotte de Tol gepas seerd, dan is de wee verder naar dit kleine grensplaatsje. in een erbarmelijk slechte toe stand. Maar daarin zal spoedig ver andering komen, want zodra de nieuwe verkeersweg naar Sluis gereed zal zijn gekomen, zal ook de weg naar Retranche ment ePt1 stenen dek krijgen. WEINIG SCHADE. Al hobbelend komen we ten slotte toch op de plaats van bestemming en dan komt de bezoeker onherroepelijk onder de bekoring van de rust die er heerst in dit dorpje, dat ge lukkig weinig oorlogsschade heeft bekomen. Tn totaal zijn er in Retran chement slechts 9 woningen verwoest en 4 zwaar bescha digd. Wanneer wij in het ge. meentehuis komen blijkt de burgemeesterskamer bezet te zijn door enkele klassen van de openbare lagere school en daarom resideert burgemeester Leenhouts zolang bij zijn amb tenaren. Deze toestand is ech ter maar tijdelijk, omdat de la. gere schooi, die zwaar is be schadigd, thans een algeheel herstel ondergaat. Het hoofd van de school, die nog met een deel van leerlingen in een der lokalen is gehuisvest, heeft het minder prettig. De kacheT- warmte heeft hier weinig ef fect, daar de hemel door het plafond zichtbaar is. Men is verbaasd over het- feit, dat in eo'n hok nog zo lang school is gehouden. Bij de verbouw wordt alleR radicaal verbeterd. Er wordt een nieuwe gang aangebouwd, waarop de toilet ten zullen uitkomen, terwijl ook waterspoeling- wordt aan gebracht. OPEN STANDAARDMOLEN. Al heeft. Retranchement wei nig schade, er wordt hard ge werkt om de gemeente een fraaier aanzien te geven. Twee won ngwetwoningen zijn bijna gereed, andere herstelwerk zaamheden worden uitgevoerd of staan op het programma. De reeds aangevangen restauratie van de N. H. kerk is welsiwaar weer stilgelegd omdat er nog enige formaliteiten vervuld moeten worden, doch men ver wacht dat deze stagnatie niet te lang zal duren. Zeer verblijdend is dat de zwaar beschadigde open standaardmolen, die staat in de kom van het dorp hersteld zal worden. Tot de bouw van deze molen is besloten bij resolutie van de Raad van State van 24 Jul 1643. Deze molen is niet de oude vestingwerken (aange legd in 1604 door Prins Mau rits) vergrijsd. Zij horen bij elkaar De Rijkscommissie voor Monumentenzorg was van oordeel dat met het verdwij nen van deze enige open- standaardmolen in West-Z.- Vlaanderen een bouwwerk van historische waarde zou worden vernietigd en zij heeft derhalve in 1947 voornoemde molen als monument erkend. Het herstel zal in het voorjaar 1948 woi- den uitgevoerd door de firma Gebr. Beijk te Afferden. Het benodigde materiaal is reeds aanwezig. Aan de roeden zullen aangebracht worden de z.f.n. Fok wieken (systeem Faül). Het is de eerste standaardmo len in Nederland, waarop dit systeem zal aangebracht wor den. recht." Zo zullen b.v. de Jo den, die in Engelse kampen op Cyprus verblijven tegelijk met de nieuwkomers uit Duitsland toegelaten worden. 6000 PER MAAND. Ondanks de Arabische tegen stand zal de immigratie ver groot worden. „Natuurlijk" zegt dr. Hoffman. Begin vol gend jaar zal het immigratie quotum waarschijnlijk reeds boven het huidige van 1500 per maand uitkomen, al zul len vervoersmogelijkheden nog oeperkt zijn. Omstreeks Oc tober 1948 hoopt men even wel de maandelijkse toevloed van Joden in Palestina reeds op 6000 per maand gebracht te hebben. De „verplaatste personen" in de kampen der Amerikaanse zóne - 150.000 Joden willen voor 90 per cent naar Palestina. Daarbii zullen jonge mensen de voor keur hebben, want zeker de helft van de in Palestina toe te laten kolonisten zullen tot productieve-arbeid in staat moeten zijn. Wel zullen de eerste transporten de weinige overgebleven slachtoffers uit Hitler's gruwelkampen naar Palestina brengen. TWEE DOORGANGS KAMPEN. Het Joodse agentschap zal de Internationale Vluchtelin gen Organisatie om financ ële steun vragen, zo zeide Hoff man. Bovendien zal het Agentschap verzoeken twee doorgangskampen in te rich ten, waar aanstaande immi granten reeds zullen worden onderricht omtrent de levens toestanden in Palestina en omtrent de inrichting van de nieuwe Joodse staat. „Ons werk zal meer en meer op immigratie gericht worden. De blijkens de berichten voortdurende controverse tus sen de terroristische organi satie Irgoen Zwai Leoe- mi en de voormalige onder grondse beweging Haganah zal van geen invloed zgn op de ontwikkeling van de plan nen van het Joodse Agent schap voor toenemende immi gratie. „Want over deze kwes tie zijn beide groepen het nim mer oneens geweest", zegt dr. Hoffman. Van de 10 percent Joodse „D.P.'s", die uit de kampen in de Amerikaanse zóne niet naar Palestina willen, zullen slechts zeer weinigen in Duitsland blijven. De Joden, met uitzondering van een paar heel oude mensen, wil len Duitsland niet. Van de 80.000 Duitse Joden in Pales tina zijn ook slechts twee fa milies in Duitsland terugge keerd Gladheid eist slachtoffers. De gladheid eiste Dinsdag twee slachtoffers. Op de rijks weg AmsterdamDen Haag is een auto van de Franse Am bassade achter op een z.g. Amerikaanse lijn wagen van de Wereldomroep gereden. De voorzijde van "xle ambassade wagen werd geheel in elkaar gedrukt. De bestuurder, de 27- jarige adjunct-attaché d'infor- mation v. d. V., werd op slag gedood. De standaardmolen te Retranchement voor de verwoesting. VESTINGWERKEN. De door de Stichting Menno van Coehoorn ontworpen plan. nen tot restauratie van de wal- lpn kunnen voorlopig niet ver wezenlijkt worden, in verband met de ongunstige financiële toestand van rijk, provincie en gemeente. De provincie heeft evenwel indertijd reeds in be ginsel besloten tot subsidiëring van dit werk. Door het Sfaats- boschbeheer wordt voor het waterschap „Het Vrije van Sluis" een plan ontworpen tot bebossing van deze wallen. VTLLABOUW. Door ir. Dingemans is een Uitbreidingsplan voor de ge meente ontworpen, waarbij de toekomstige bouw geprojec teerd blijft binnen de wallen. In de kuststrook van deze ge meente, welke in hoofdzaak in. genomen wordt door het prach tige natuurreservaart „Het Zwin", is bij de planologische indeling eveneens een beperkte bebouwing.villabouw geprojec. teerd. JEUGDHERBERG. De Ned. Jeugdherbergcentra le zal binnen korten tijd over gaan tot de verbouwing van het voormalige raadhuis tot jeugdherberg. Het betreffende huurcontract met de gemeen te is reeds gesloten. Deze jeugdherberg, de eerste in Zw.- Vlaanderen. zal voorlopig be schikken over 40 bedden, ter wijl uitbreiding in de naaste toekomst mogelijk is. TFRHOFSTEDE. Tot Retranchement behoort de buurtschap Terhofstede, welke buurt, naar verhouding, het meest door de oorlogshan delingen is getroffen. Deze buurt heeft een typische be bouwing. Zij wordt aan de ene zijde afgesloten door de zwaar beschadigde Steil ngmolen en aan de andere zijde door het machtige Bastion. Een pracht plekje, dat ban wedijveren met het zo bekende St. Anna ter Muiden. Daar de molen niet meer in bedrijf is. zal het herstel zeker niet gemakkelijk gaan, wat heel jammer is. VERNIELDE BRUGGEN. Alle bruggen (n.l. zes), over het afwateringskanaal „Der Sluis aan de Wielingen" zijn in deze gemeente verwoest, waarbij zich een paar tram overgangen bevinden. Geen en kele brug is nog hersteld en hoewel het gemeentebestuur een open oog heeft voor de grote moeilijkheden van „Het Vrije van Sluis", ware het toch het programma betaalt. Aan vragen voor exemplaren van Winchell's radiorede stroom den van alle kanten binnen en Winchell zelf bedrukte het ge heel in z\jn kolom, die in een record aantal kranten ver schijnt. Wisjinsky had het uitgelokt en Winchell deed geen half werk met hem, noch met zgn regering. Maar in een radio rede keerde Winchell terug tot zijn gebruikelijke hysterie, die een essentieel onderdeel is van zgn populariteit telkens wan neer hij de society verlaat om over te gaan tot de internatio nale politiek. Ditmaal ver klaarde hg Rusland practlsch de oorlog. „IK ZEG UM „Ik zeg u", zei Winchell, „dat ons land thans veel gro ter gevaar loopt van Rusland dan Engeland in 1934 van Hit terDe communisten zijn klaar voor een bacteriën-oor logZe werken hard aan de atoombomWanneer de communisten klaar zijn, dan zal er geen oorlogsverklaring voglen, maar vijftig Pearl Har volgen, maai1 vijftig Pearl Har- zullen atoomexplosies zgn, dia onze steden van de kaart zul len wegvagen." Dit was er op berekend om millioenen Amerikanen te la ten trillen in hun stoel. Zoiets had de radio niet gebracht sinds Orson Welles' hoorspel over de invasie van de Mars bewoners. Maar Winchell ging nog verder. „Men verdenkt de Sovjet Urne er in het buiten land van", zo verzekerde hfl zgn millioenen luisteraars, „dat de cholera-cpidemie lij Egypte een Russische proefne* ming is. Die epidemie in Egyp te heeft zeer verdachte kan ten. hoewel er geen positieve bewijzen te brengen zgn." Dit zijn de dingen, die Wi* sjinsky door de Verenigde Volg ken uit de vrije pers en uit d£ radioprogramma's wil houden. Maar het is onwaarschijnlijk, dat wh, aldus Werner, er in zullen toestemmen om Winchell tof iemand anders te stoppen, wat we ook den ken mogen van hun intelligen tie of bevliegingen. Maar in dezelfde radio-uitzending werd Winchell- precies zo totalitair als Wisjinsky. Hg zei: „Wan neer de Amerikaanse ambas sadeur in Moskou pewaakt wordt, waarom gebeurt dan niet hetzelfde met zgn Russi sche collega in Washington? Wanneer Amerikaanse journa listen in Rusland niet kunnen werken, waarom laten we hun z.g. reporters dan hier toe?" Dit argument zal niet nala ten indruk te maken op vele Amerikanen, hoewel sommigen van ons zelfs Winchell niet willen verbergen voor toekij kers. De „rooien"-jacht is nog feller dan in 1919, toen bewo ners van East Side, die 's avonds te laat bleven praten in café's, in het politiebureau werden opgesloten, en toen vgf socialistische gemeenteraads leden, die naar recht en wet waren gekozen, werden uitge sloten van de New Yorkse raad. Dergelijke gebeurtenissen werden eerst beschamend, toen we onze bezinning hadden her kregen. en men kan zich af vragen. of we ditmaal de tijd zullen hebben onze bezinning te henvinnen voordat de hel losbreekt. gewenst dat er aan het herstel van deze bruggen werd begon, nen, opdat ook Retranchement eens uit zijn isolement bevrijd wordt. VREEMDELINGEN VERKEER. Hoewel in Retranchement de landbouw hoofdzaak is. is het vreemdelingenverkeer voor de ze gemeente van niet te onder schatten belang. Cadzand en Retranchement liggen slechts 4 K.M. van elkaar. Toch heb ben beide gemeenten een eigen ftfeer en verschilt de bevolking ook in mentaliteit. Maar ze hebben ook hun ge meenschappelijke belangen, daar in beide gemeenten voor het vreemdelingenverkeer gro te perspectieven liggen. Zij kunnen aanvullend werken. Retranchement heeft zgn mooie Zwin, Bastions en mo lens; Cadzand heeft zijn historisch kerkgebouw, zg'n ge. restaureerde Beltmolen en zijn zo voor bebouwing geschikte kuststrook. Wanneer mén verder in aan merking neemt dat het inter nationale vliegveld „Het Zou te" in de onmiddellijke nabij heid ligt van Retranchement, dan bestaan ei voor de toe komst zeker nog voldoende mo. gelgkreden. Burgemeester Leenhouts, die zowel over Cadzand als Re tranchement de scepter zwaait, zal ongetwijfeld al zijn krach ten inspannen om deze moge lijkheden tot ontplooing te brengen. FILM EN MUZIEK. Tot slot nog enkele typische bijzonderheden, die karakte ristiek zijn voor de bevolking van Retranchement. Door de oudercommissie van de O. L. schooi is een projector aange schaft, waardoor Retranche ment dc enige gemeente is in W.-Zw.-Vlaanderen waar on- derwijsfilms worden vertoond. Er is een zeer behoorlijke muziekvereniging. Dank zij dc uitkering van Volksherstel en de opbrengst van een gehou den bazar krijgen de muzi kanten binnen korten tijd allen een nieuw muziekinstrument. Dat deze muziekvereniging reeds meer dan 200 donateurs lelt en dat met een zielenaan tal van 700, toont o.i. wel dui delijk de belangstelling van de bevolking.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 5