VAN GRAAFEILANO Vorst voorspeld In plaats van kaarten. Ds. en Mevrouw OTTE HELMSTRIJD geven met blijdschap kennis van de ge boorte van hun Zoon CORNELIS ANDRIES. Veere, 30 December 1947. Met dank aan God en grote blijdschap geven wtf kennis van de geboorte van ons Zoontje en Broertje FRANS JAN. A. P. LOUWERSE. J. LOUWERSE—LUIJK. CATRIENTJE. Gapinge, 30 December 1947. Vogelenzang B 128. Met grote blijdschap geven wy kennis van de geboorte van ons Dochtertje en Zusje ERICA. R. v. HOEYDONCK. E. v. HOEYDONCK— WALRAVEN. JO. RUDL Vlissingen, 31 December 1947. Molenstraat 43. Tijd.: St. Joseph-Ziekenhuis. Op Zondag 4 Januari a.s. hopen onze geliefde Ouders en Behuwdouders JOHANNIS VAN STEL HELENA VAN STEL— HE IJSTEK, hun 25-jarig huwelijk te herdenken. Dat zij nog tal van ja- jj. ren voor ons gespaard mogen blijven, is de wens van hun dankbare Kinde- ren en Behuwdkinderen. Wemeldinge, Jan. 1948. Sluisplateau 22. Op 5 Jan. hopen onze geliefde Ouders MARINES WEEZEPOEL en J MAATJE QÜINTEN, hun 20-jarige echtvereni- ging te herdenken. Dat zij nog lang ge- spaard mogen blijven, is de wens van hun dank- bare Kinderen. Kattendyke, 2 Jan. 1948. Hiermede betuigen wij onze dank voor de vele belangstel ling die wij mochten onder vinden bij ons veertigjarig huwelijk op 19 December. M. MURRE. A. MURRE—JEREMIASSE. Baarland, December 1947. Voor de vele blijken van belangstelling van hier en el ders op 17 December ontvan gen, betuigen wij onze harte lijke dank. P. FRANCKE. C. FRANCKE—JANSE. Zoutelande. Voor de overgrote belang stelling, betoond bij de ope ning van Hotel-Café-Restau rant „TI VOLT' zeggen wij U allen hartelijk dank. De Exploitant-Eigenaar, H. HUIGE. Goes, December 1947. Vereen, van Vrijz. Godsd. {e Goes. Zondag 4 Januari a.s. 's middags half vijf Ds. H. Cramer, Renesse. Gebouw Turfkade 1. Gelieve mijn FOTO's, voor Dec. ter inzage mede gegeven, zo spoedig mogelijk terug te zenden. VAN WEZEL, Steenhouwerij, Singel 148 Vlissinger Ver. van Vrijz. Hervormden te Middelburg. Zondag 4 Januari, v.m. 10 uur, in de Doopsgezinde kerk, Ds. H. Cramer, Renesse. Van de Middelburgse TAXI bedrijven Is A.S. ZONDAG OPEN voor ziekenvervoer en alle voorkomende ritten Turfkaai 11 - Tel. 2337 Zie a.s. Vrijdag. Heden overleed in het ziekenhuis „Bethesda" te Vlissingen ons geliefd Zoontje en Broertje WIM, in de leeftijd van ruim 3 maanden. Zyn bedroefde Ouders, J. MAAS M. MAAS—MAAS en Kinderen. Koudekerke, 29 Dec. 1947. B 473. Heden werd te Borssele gevonden het stoffelijk overschot van onze op 10 Nov. j.L bij de vissers ramp van de „Br. 27" omgekomen innig gelief de Broeder, Behuwd- broeder, Oom en Zwa ger JOSEPHUS TANGHE, in de leeftijd van bijna 38 jaar. N.-Amerika: P. DATYN—TANGHE en Kinderen. Vlissingen: L. TANGHE en Kinderen. Sluiskil: A. J. v. PAMMELEN- TANGHE en Kinderen. Z wij ndr echt: C. TANGHE— DE CALUWfi en Kinderen. Breskens: P. VERDUYN TANGHE en Kinderen. Dordrecht: H. J. TANGHE— VERSCHUUR. Breskens, 28 Dec. 1947. Heden overleed, nog plotseling, in het St. Jo- sephziekenhuis te Vlis singen, tot onze diepe droefheid, onze geliefde Man en der Kinderen zorgzame Vader, CORNELIS GLERUM, in de leeftijd van 47 jaar. P. A. GLERUM— GOMBERT. RINUS. INEKE. Vlissingen, 30 Dec. 1947. Boulevard de Ruyter 6. De begrafenis zal plaats hebben op Zaterdag 3 Ja nuari 1948, om 2 uur, vanaf Boulevard de Ruy ter 0. Liever geen bezoek. Op Nieuwjaarsmorgen overleed, na een kort stondig lijden, in volle vrede, onze innig gelief de Man, Vader, Behuwd- en Grootvader PAULUS HOGESTEGER, in de ouderdom van ruim 70 jaar. Goes: Wed. A. HOGESTEGER- BOEY W. BLIEK— HOGESTEGER. J. BLIEK en Kinderen. Vlissingen: M. v. d. BERG— HOGESTEGER. M. v. d. BERG en Kinderen. Goes, 1 Januari 1948. 's-HeerH.K.dyk 10c. De begrafenis zal plaats hebben 3 Januari 1948 op de Algemene Begraaf plaats te Goes. Vertrek sterfhuis 1 uur. Algemene kennisgeving. Heden overleed onze lieve Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootva der, de Heer HENDRIK STROO, in de ouderdom van 82 jaar. Uit aller naam, M. STROO. Vlissingen, 30 Dec. 1947. Bonedijkestraat 2. De begrafenis zal plaats hebben op heden, Vrij dag 2 Januari, om 2 uur, vanaf Sottegemstraat 78. Mijn oprechte dank aan al len die tijdens ziekte en over lijden van mijn lieve Vrouw steeds behulpzaam zijn ge weest. A. DOURLEIN. Abeelse Zandweg 12, W.-Souburg. Heden overleed na een langdurig, geduldig ge dragen lijden, onze ge liefde Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootva der, de Heer MARINUS DE WAARD, in de gezegende ouder dom van 81 jaar en 3 maanden. De diepbedroefde familie, JOHa. DE WAARD— VAN DER HOOFT. A. DE WAARD, F. DE WAARD— DE JONGE. C. M. TRAMPER DE WAARD. F. TRAMPER. M. C. SMIT- DE WAARD. C. M. SMIT. Kleinkinderen en Ach terkleinkind. Yerseke, 31 Dec. 1947. Oude Torenstraat 37. De teraardebestelling zal plaats vinden op Za terdag 3 Jan, om 1 uur. Strekkende tot alge mene kennisgeving. Heden overleed, tot on ze diepe droefheid, na een geduldig gedragen lyden, zacht en kalm, on ze geliefde Echtgenote, Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, Mejuffrouw VADER, geboren FRANCINA SÜZANNA BREEL, in de ouderdom van 84 jaar. P. VADER. J. A. VADER. P. VADER DE VISSER. A. C. VINKE— VADER. J. C. VINKE. C. A. DE PLAA VADER. A. DE PLAA. F. S. JOZIASSE VADER. J. JOZIASSE. A. J. WIELEMAKER— VADER. A. WIELEMAKER. A. J. VADER. A. M VADER DE VISSER. J. A. BASSIE— VADER. IZ. BASSIE. Klein- en Achterklein kinderen. Middelburg, 31 Dec. 1947. Noordweg 25. Voor de vele blijken van belangstelling cn deelneming, ons betoond bij het overlijden van onze innig geliefde Va der, Behuwd- en Grootvader, Broer en Oom, de Weled. Heer JOHANNES MARINUS HUIGE, betuigen wij hiermede onze hartelijke dank. Fam. HUIGE. Goes, December 1947. Coöp. Boerenleenbank, Zoutelande. Aan de spaarders en reke- kening-courant-houders wordt verzocht hun boekjes op o.s. tijden op het kantoor der bank in te leveren voor ren te-bijschrijving en controle. Inlegvellen mede te brengen. Op 6 Jan. worden geen bank zaken gedaan. 1948, 6 Jan.: 9—12 en 2—5 u., 7 en 8 Jan.: 912 en 25 u., 9 Jan.: 912 uur. Voor boekjes, die op boven staande tijden niet zijn inge leverd, wordt 0.50 kosten per boekje in rekening ge bracht. De Zeeuwse Landbouw Maatschappij vraagt voor de door haar op te richten Lage re Landbouwschool te Krui- ningen een hoofd der school, van Christelijke beginselen, per 1 Mei 1948. Voor het ver vullen van deze functie wordt vereist de Hoofdakte en Land- bouwakte. Tuinbouwakte strekt tot aanbeveling. Wo ning beschikbaar. Salariëring volgens Rijksregeling. Uitvoe rige sollicitaties te richten tot de secretaris van bovenge noemde Maatschappij, Grote Markt 28, Goes, vóór 15 Janu ari 1948. H. JOOS5E-GOE5 LANGE \7QR&TSTBAAT 51-53 Besteedt Uw punten goed Dames-wintermantels, in pracht stoffen en modellen, heden leverbaar. Gevraagd BAKKERSLEERLING op opgeleid te worden in Je banketbakkerij. Niet beneden de 16 jaar. Fa A. L. VAN MELLE, Goes. JONGSTE BEDIENDE gevraagd op handelskantoor te Vlissingen. Brieven lett. J 37, Bur. P.Z.C., Vlissingen. Gevr. wegens dienstplicht van de zoon een FLINKE JONGEN voor winkel en wijk-bedie- ning. J. v. d. WEELE, Levens- middelenbedrijf, Voorstad 12, Goes. Korp. JOOP LICHTENBERG wenst familie, vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar toe. No. 251213114, 4-10 R.I. Veldpost, Batavia. „Concertgebouw", Vlissingen. Zaterdag 3 en Zondag 4 Jan. 's avonds 812 uur BAL. Entrée 1.en bel. Militai ren genieten 50 reductie. Diverse attracties en prijs- dansen. Komt U ook eens kijken 7 Bus voor Souburg en Middel burg om 12 uur; vertrek van het Concertgebouw. DE DIRECTIE. Ter gelegenheid van haar 40-jarig jubileum presenteert de „Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders (sters)" het gezelschap van „TEUN KLOMP EN ZIJN MAKKER" o.l.v. JAN BLOK in de revue „DAAR ZIT WAT IN op Zaterdag 3 Januari 1948 in het „Schuttershof" te Goes. Aanvang 8 uur. Na afloop bal tot 2 uur met medewerking van „The Or- pheans" o.Lv. C. BROERE. Kaarten a 1.20 (bel. inbe grepen) verkrijgbaar bij: Mej. BIL, Westsingel 45 en J. GEENE, Scheldestraat 1, en voor zover nog voorradig Za terdagavond aan de zaal. Rijkslandbouw voorlichtingsdienst Vergaderingen v. d. Rijkslandbouw- voorlichtingsdienst op: Dinsdag 6 Januari, Oostkapelle, 7 uur, café Helmstrijd; Vrijdag 9 Januari, Zou telande, 7 uur, in de Noodkerk. Onderwerp Vragen rondom de Walcherse land bouw (zaaiplan 1948, behandeling grasland, coöp. gebruik van land bouwwerktuigen, chemische on- kruidbestrijding, enz.) Sprekers: ir. C. W. C. VAN BEE- KOM, Rijkslandbouwconsulent, en J. G. VAN LIERE. Tevens gelegenheid tot stellen van vragen betreffende Landbouwher- stel. Let de jaren komt de wijsheid, jonge vriend en.... die lit hem niet in de baard. In liet oude jaar dat voor mij nu afgelopen is was ik nog de ouderwetse idee toegedaan, dat als Vader Tijd, mijn baard een noodzakelijk attribuut was. Neem jij - jeugdige opvolger, bezield met goede voornemens in het nieuwe jaar een waardevolle raad van mij mee. Scheer je, zodra straks mét de ervaring je baard groei begint. Scheer je dan dagelijks! Scheer je met NATIONAAL 1948 zal dan in elk geval een jaar zijd, waarin je glad en fris door het leven gaat en als je dan, aan het einde ervan, óók voor de spiegel staat, heb je tenminste één reden meer om tevreden te zijn, dan ik. Dank zij SCHEERMESJES A.s. Zondag te Goes Goes IMiddelburg I. Per autobus naar het veld, prijs 1.— Opgeven bij: W. LEUVENS, Gortstraat 77, Middelburg. De Haagse Toneelcombinatle brengt na „Moeder, vergeef mij", op Zaterdag 3 Januari, 8 uur, in „Het Wapen van Rilland", het prachtige volks stuk „DE TWEE JANTJES", spel van het zeemansleven, door Cor Bremers. Een toneelspel om niet te ver geten Een lach. Een traan. Kaartverkoop voor deze bij zondere opvoering vanaf he den. Entréeprijs 1.10. Wij brengen U 100 procent amusement DANSEN Donderdag, Zaterdag en Zon dag, 7.3011.30 uur, met een groot Orgel-orkest. Prima consumpties en billijke prijzen. Beleefd aanbevelend, C. J. DUIVENVOORDE. Café „AMUSEMENT", Kinderdijk 94 Telefoon 2890 Middelburg. Grand-Theater - Goes. Zaterdagmiddag 3 en 4 uur speciale journaal-voorstelling van de Huwelijksplechtigheid te Londen. Toegang elke leeftijd. Prijzen: balcon 55 cent, zaal Hierbij betuigen wij onze oprechte dank aan vrienden en kennissen voor de deelne ming, betuigd gedurende de ziekte en na het overlijden van onze lieve Dochter WILLY HOZEE. Uit aller naam, H. J. HOZEE. Middelburg, 27 Dec. 1947. Denkt er om bij invallende vorst Uw waterleiding tijdig te laten leeglopen en Uw watermeter afdoende tegen bevriezen te beschermen. Vraaqt ons zo nodig inlichtingen De Directies der Waterleiding bedrijven op Walcheren. A. C. POLDERDIJK en Echtgenote, Nieuw- en St. Joosland, Timmerbedrijf, wensen Familie, Vrienden en relaties een gelukkig 1948 toe. G.N. A. BOOGERLAND, PetrolenmhandeL, 's-H. Hendriks kinderen. J. ZUIDIJK. vertegenwoordiger Mflnsber- gens glasslijperfl, Goes, wenst familie en cUëntèle een geluk kig 1948. Gelukkig Nieuwjaar aan fa milie, vrienden en begunstigers C. L. ZUIDHOF— HOONDERT Winkel, Lewedorp. P. J. GELUK—SCHIPPER, wenst zijn cliëntèle, vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar. Goes Westhavendijk 41 DE WEGER. Onze geachte cliëntèle en begunstigers een voorspoedig 1948 toegewenst. „CEVEA", TH. BICKELMEYER Centrale Verwarmingsaanleg, Oostwal 53, Goes. A. VAN DOORN, Vertegen w. Lever's Zeepmaatschappij N.V Goes. p.f De „Prins van Oranje" Goes. ZATERDAG 3 JANUARI DANSEN vanaf 8 uur. Dagelijkse expeditiedienst GoesO. -Zeeuwsch-Vlaande ren v.v. Fa. TRAAS en DE JONG, Hoedekenskérke. Tel. K 1193-213. Bodehuis: Goes, Slot Ostende, Tel. 2283; Neuzen, Burgem. de Geilstraat. Tel. 2471. G.N. Bodedienst Goes-Hoedekenskerke v.v., WED. J. TRAAS, Kerkstr. A 17. Tel. K 1193-213 Hoedekenskerke. Stichting Protestantse Zie kenzorg „Zeeuwsch Vlaande ren" vraagt voor onmiddellij ke indiensttreding hoofdverpleegster, verpleegster, om opgeleid te worden voor operatiezuster. 2 gedipl. verpleegsters (Diploma A). Vereisten: Prot. Godsdienst- Wie helpt Zeeuwsch Vlaan deren Brieven met uitvoerige in lichtingen, opgaaf verlangd salaris en Referenties te rich ten aan de Secretaris der Stichting J. HUIJSSEN, Axel- sestraat 198, Terneuzen. GEVONDEN ZILVEREN BROCHE (2 rondjes). Tramstraat A 110, Koudekerke.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 4