Industrialisatie moet onze welvaart weer op peil brengen M< Conferentie met de West Kappie en de Gouden Hamer BRIEFKAARTEN Velerlei geluiden in Nieuwjaarsboodschappen ORGiMI Regering blijft naar prijsverlaging streven Volgend seizoen meer kolen? Lonica is verloofd worden goedkoper In zHn memorie van antwoord aan de Tweede Kamer be treffende de begroting van economische zaken verklaart mi nister Hutfsmans, dat van een afgleden van het door hem gevoerde beleid in de richting van een conservatlef-llberale politiek geen sprake ls. Het economisch beleid van de regering ls van constructie ve aard en gericht op het algemeen belang. Dit brengt mede, dat het particulier initiatief overal, waar dit In de richting van een gezonde ontwikkeling van onze volkswelvaart in de ruitens te zin des woord» werkzaam is, zoveel mogeiyk wordt gestimuleerd en waar dit nodig is wordt gedirigeerd. Wanneer bijzondere omstandigheden zulks lil het algemeen belang vereisen, wordt niet nagelaten ook rechtstreeks rege lend in te grijpen. Dat deze politiek de kant van principiële staatsonthouding op economisch gebied zou uit gaan, ver mag de minister niet in te zien. INDUSTRIALISATIE. Ook de regering is er van doordrongen, dat in de grond slagen waarop onze vooroor logse welvaart berustte, be langrijke en duurzame veran deringen zijn gekomen, welke het noodzakelijk maken te streven naar een vérgaande en snelle industrialisatie. De minister heeft enige tijd geleden opdracht gegeven een oriënterend industrialisatie schema op te stellen. Om het vooroorlogse con- sumptiepeil te kunnen herstel len en handhaven, zal de In dustriële productie volgens re cente berekeningen me£ ca. 2,7 milliard per jaar moeten worden verhoogd. De voorbereiding van het weder doen herleven van de economische raad ls ver ge vorderd, doch door de ziekte van de minister opgehouden. PRIJSPEIL, In antwoord op de vraag of het geen aanbeveling zal ver dienen een laatste poging te doen om tot een algemene prijsverlaging te komen, ten einde een derde loonronde te voorkomen, kan de minister mededelen, dat de regering er inderdaad naar streeft overal waar dit maar enigszins moge lijk is de prjjzen te verlagen. De minister overweegt de mogelijkheid de prijsvorming voor het gebouwd onroerend goed tot op zekere hoogte vrij te laten. Voorwaarde daarvoor is, dat de handhaving van de beheersing der huren excessen als gevolg dezer vrijlating zal voorkomen. Voor de nieuwe prijzenwet, die de prljsopdrijvings- en hamsterwet 1939 zal moeten vervangen, is een ontwerp ge reed gekomen. UTILITY. Inzake de resultaten van dc Invoering van het utilitysys- teem kan het volgende worden medegedeeld. In de textielsec tor werkt het systeem nog slechts kort. Een prijsverla ging zal kunnen optreden door verschuiving der productie naar de goedkopere soorten. Bg de invoering van het sys teem in de dekenindustrie is tegelijkertijd een prrjsveria- fing van 10 tot stand ge- racht. Begin 1947 is begonnen met de utilityproductie van glas en aardewerk, waar, me de door verlaging der handels marges, een prijsverlaging van 10 kon worden bereikt. Ook hier vond een verschuiving naar goedkopere soorten plaats. De productie van utili- ty-aardewerk verloopt in het algemeen volgens voorschrif ten. Zg ls echter nog niet groot genoeg om ir de be staande behoefte te voorzien. De productie van huishoudelijk glas stagneert nog enigszins door gebrek aan grondstoffen. In de meubelindustrie moe ten de producten in een be paalde verhouding in een vier tal prijsklassen worden ver vaardigd. Er wordt zorg voor gedragen, dat een zo groot mogelijke hoeveelheid meube len in de laagste klasse wor den geproduceerd. De fabri- kantenprijzen zijn nog on langs met 10 verlaagd. VESTIGINGSWET KLEINBEDRIJF. Aan het voorontwerp tot flng van de vestigingswet kleinbedrijf 1937 wordt ten de- partemente de laatste hand gelegd. Hierbij ls tevens ge streefd naar een oplossing In dier voege, dat het thans nog van kracht zijnde besluit al gemeen vestigingsverbod kleinbedrijf na het tot stand komen van de wet kan worden ingetrokken. Aan een tege moetkoming aan de bezwaren, welke de toepassing van de vestigingswet ten plattelande oplevert, is in het nieuwe ont werp bijzondere aandacht be steed. BRANDSTOFFEN. Hel voor de huidige winter periode beschikbaar komende kwantum hulsbrandkolen zal het niet mogelijk maken het algemeen rantsoen hoger te stellen dan 12 eenheden. Voor 1948 wordt een niet onbelangrijke stijging van de binnenlandse productie ver wacht, waardoor de Invoer zou kunnen worden beperkt. Ten aanzien van de huisbrand wordt voor het stookselzoen 1948/49 naar een betere voor ziening gestreefd. Vertegenwoordigers werden reeds benoemd. Bij Kon. Besluit is, gelijk reeds gemeld, bepaald dat de conferentie van vertegenwoor digers van Nederland, Surina me en Curatjao ter voorberei ding van een nieuwe rechtsor de in het bijzonder voor wat de verhouding tussen Neder land en de gebiedsdelen in de West betreft, te 's-Gravenha- ge zal worden bijeengeroepen. De conferentie vangt aan op 21 Januari 1948. Als vertegenwoordigers voor Nederland werden op voor dracht van de raad van minis ters benoemd: Ir. J. W. Albar- de, prof. dr. J. R. M. van den Brink, J. C. Heldring, dr. W. L. P. M. de Kort, prof. dr. J. H. A. Logemann, H. J. W. A. Meyerink, prof. mr. C. P. M. Romme, mr. D. U. Stikker, H. W. Tilanus, mevr. dr. E. F. VerkadeCartier van Dissel. De vervulling van de elfde en twaalfde plaats kan dezer da gen worden verwacht. Voor Suriname werden be noemd: mr. dr. J. A. E. Buls kool, Salikin M. Hardjo, A. Karamat Ali, J. P. Kaulesar Sukul, mr. F. H. R. Lim Apo, J. A. de Miranda, mr. dr. R. H. Pos G. J. C. van der Schroeff, welke personen als zodanig waren aangewezen door de Staten van Suriname. Voor Curagao werden be noemd: Alex Curiel, C. A. Eman, A. D. Gerharts, dr. M. F. da Costa Gomez, I. E. Irausquin, E. Jonckheer, mr. W. van der Meer, W. R. FEUILLETON Naar het Engels VAN BERTA RUCK Door! J. JORIS SEN 85 „Ik ben er zeker van, dat het allerliefst Is", vervolgde ik, „maar de zaak is, dat wij besloten hebben, in Londen te wonen (en niet in hetzelf de huis had lk er aan toe kun nen voegen). „Ziet u, we dach ten het grootste gedeelte van het jaar ln de stad te wonen en voor de zomer kijken we uit naar een soort boerderij, waar een paar huisjes toebe horen, aan zee, weet u. Op op Anglesey denk ik. Ik houd zoveel van dat gedeelte van ons land dat waren onze plannen, Is 't niet?" eindigde ik met een blik op de Baas, die beduidde „zeg toch ook, dat het zo is." „Ja dat hadden wij ge dacht", antwoordde hij, met een blik terug, waaruit ware dankbaarheid sprak. Nu, dat mocht ook wel! Want even voordat ik sprak, was mijn chef weer zo ten einde raad geweest, dat ik voor het eerst, sedert ik hem kende, bepaald medeleden met hem had. Ik beantwoordde zijn blik met een klein, bemoedigend knikje. Dit waren de eerste tekenen van vriendschap, die ooit tus sen ons gewisseld waren. „Luister eens, ik moet je even spreken." Het was mgn chef, die mij haastig achterop kwam, toen ik mij na het onböt naar de veranda begaf. Daar die veranda rondom 't huis gebouwd is, en alle ka mers er op uitkomen, en alle deuren openstaan, kon lk niet nalaten, even rond te kijken, als om te zeggen: „Hier?" „Neen, hier niet", fluister de hg. „Je kunt in dit huis nooit praten ik heb nog nooit zo'n huis gezien! Ik heb ook geen tgd er voor nu. Mgn oom wilde ons meenemen in de auto „Moeten we heus mee?" vroeg ik zacht en wel wat angstig, terwgl ik met mijn rug tegen een van de pilaren leunde. „Neen, dat heb ik afgewim peld. Ik ga golf met hem spelen. Ik heb tegen hem ge zegd, dat je liever met moe der en de meisjes mee naar de kerk ging." „O, wat ben ik blh! Ik dank Ji wel! Ik ga veel liever met en mee." „Dat dacht ik ook. Nu, ik kom niet thuis lunchen met oom. We gaan wel hier of daar heen". Bijna zei ik weer: „O, ik dank je wel". Ik glimlachte ook bijna, toen ik er aan dacht, dat als ie mand ons daar had gadegesla gen, terwgl we zo haastig en fluisterend en zo dicht bij elkaar onder de zachtpaarse trossen van de wistaria ston den te praten, die stellig zou gedacht hebben, dat wij samen overlegden, hoe wrj die prach tige Zondag zoveel mogelijk met elkaar konden doorbren gen, in plaats van gescheiden. „Misschien komen we niet eens met de thee thuis", zei de Baas. (Wordt vervolgd.) (Ingezonden mededeling) Plantz, welke als zodanig wa ren aangewezen door de Sta ten van Curagao. Voorts werden als voorzit ter van de conferentie, met raadgevende stem, aangewe zen de minister van overzeese gebiedsdelen, die zal worden bijgestaan door een drietal ad viseurs, eveneens met raadge vende stem, te weten: J. A. Brielman, dr. W. Ch. de la Try Ellis en mr. H. W. van Hels- dingen. Bovendien is de minis ter van overzeese gebiedsdelen gemachtigd om in het belang der conferentie andere advi seurs daaraan toe te voegen en waarnemers uit Indonesië uit te nodigen tot de bijeenkom sten. HET DOEL DER CONFERENTIE. De omschrijving van het doel der conferentie vindt men neergelegd in het koninklijk besluit in de uitnodiging om „de beginselen te formuleren voor de wenselijk geachte her vormingen in de tussen Suri name, Curasao en Nederland bestaande staatkundige be trekkingen als deel van de staatkundige herbouw van het gehele koninkrijk" en „deze beginselen uit te werken in een of meer ontwerpen tot na dere regeling van de verhou ding tussen deze staatsdelen en tot verwezenlijking van de nieuwe rechtsorde". 40. Signor Rivaldi had één kant van het hek losgeslagen en begon nu de andere kant met zijn hamer te bewer ken, terwgl Kappie nog steeds de ene rare beweging na de andere maakte om de panter af te lelden. Maar het beest werd nu onrustig. Het puntje van zijn staart begon te trillen en hy begon te blazen. „Help! Help!" riep Kappie. „Gauw! Schiet op!" De panter nam een sprong, maar op hetzelfde moment viel het hek voorover. Het kwam precies op Kappie terecht en lichtte Signor Rivalai op, die met een dreunend geluid precies met zgn hoofd tegen de kop van de sprin gende panter opvloog. Het resultaat was, dat Signor Rivaldi nu in het hol van de panter zat en de panter op de plek lag, waar Signor Rivaldi had ge staan en allebei waren ze half bewuste loos, terwijl Kappie door de klap van het hek ook niet goed meer kon den ken. Sport Boodschap van Atilee aan Olympisch Comité. De Britse minister-presi dent, Attlee, richtte Woensdag de volgende boodschap aan „World Sports", het officiële orgaan van het Brits Olym pisch Comité: „Het verheugt ons voor het eerst na 40 jaar weder Olympische Spelen te kunnen organiseren. In Juli a.s. zal ons land onder znn gasten sportvertegenwoordi- gers van meer dan 50 volken tellen en wij zullen hen met blijdschap welkom heten. Wg zullen er naar streven, dat hun verblgf, ondanks de na-oorlog- se moeilijkheden waarmee wjj te kampen hebben, zo aange naam mogelijk zij, en wat wil in materieel opzicht tekort mochten komen, willen wij trachten door de hartelijkheid van onze ontvangst goed te maken. Ik weet, dat het orga nisatie comité vast besloten is van deze Olympische spelen niet slechts een internationaal sportgebeuren van het hoogste belang te maken, maar ze te vens in dienst te stellen van de verbreiding en versterking van het wederzgds vertrou wen, zonder hetwelk de men sen niet lang kunnen genie ten van vrede en de vrg'heid, waar hun verlangens na~~ uitgaan". OLYMPISCH STADION WORDT UITGEBREID. In het komende voorjaar zal het aantal plaatsen van het Olympisch Stadion te Am sterdam aanzienlijk worden uitgebreid. De directeur, de heer Bessen, deelde mede, dat er voor de Marathon-tribune bij grote wedstrijden een hou ten tribune zal worden ge plaatst met ruim 2000 plaat sen. Bovendien zullen twee bovenvlakken van de Noorde lijke tribune en vier boven- vakken van de Zuidelijke tri bune in staanplaatsen worden omgezet. Hierdoor zal de ca paciteit van het Olympisch stadion bij grote wedstrgden ruim 65.000 plaatsen bedragen. BOKSEN WALCOTT KRIJGT WEER EEN KANS. De wereldkampioen zwaar- fewicht, Joe Louis, verklaar- e, dat zijn wedstrijd van de Postspaarbank haalde achterstand goeddeels in. In de memorie van antwoord betreffende de P.T.T.-begro- ting deelt de minister mede, dat in verband met de prijs politiek der regering naar ta riefsverlaging zal worden ge streefd. Zo wordt bevorderd, dat het port der interlocale briefkaarten ingaande 1 Fe bruari a.s. zal worden gebracht evenwel in de bedoeling de te- van IV? op 6 cent. Het ligt evenmin ln de bedoeling ide te legram tarieven te verhogen. Wèl is er een nieuw tarief voor telefoongesprekken in voorbereiding waarbij de au tomatisch tot stand gebrachte gesprekken niet meer met een heden van 3 minuten, doch in overeenstemming met de wer kelijke gespreksduur zullen worden berekend. Verwacht wordt, dat de duur van de ge sprekken daardoor in het alge meen zal worden bekort, doch dat het aantal zal toenemen. Ter vereenvoudiging van de technische apparatuur zal dan tegelijkertijd het aantaj zones van 5 op 3 worden gebracht. SPAARBANK. Het aantal rekeninghouders steeg van 2.766.000 (eind 1944) tot 3.923.000 (eind 1946), het totaal tegoed van 1.008.000.000 tot 1.802.00e 1.008.000.000 tot 1.802.000.000. Deze stijgingen waren ook relatief aan merkelijk hoger dan by de particuliere spaarbanken. Het aantal geblokkeerde spaar bankrekeningen beliep in de honderdduizenden. De achterstand is thans voor een zeer belangrijk deel inge haald. De rente over de jaren 1945 en 1946 is geheel uitge rekend. Het grootste deel der rekeninghouders is thans in de gelegenheid gesteld om de rente over 1945 te doen bg- schrgven. Binnenkort zullen ook de overige rekeninghou ders daartoe in de gelegenheid worden gesteld. Hiermede zal worden voortgegaan, terwijl dan tevens de rente over 1946 in de spaarbankboekjes zal woren bggeschreven. In dit verband zy opge merkt. dat de ervaring heeft uitgewezen, dat nog geen 40 pet. van de rekeninghouders, welke hun boekjes ter rentebij- schrqving hadden kunnen in zenden. daarvan gebruik heeft gemaakt. Van de achterstand in de rentebijschrgving ondervinden de inleggers geen nadeel: de gevolgde methode impliceert bijberekening van rente op rente. De minister zal zich ten aanzien van de wenselijkheid van een verhoging vaii het rentegevend maximum nader met zgn ambtgenoot van fi nanciën verstaan. RADIODISTRIBUTIE. Het ligt in de bedoeling op korte termg'n een ontwerp van wet met betrekking tot de toekomstige exploitatievorm van de radiodistributie aan hangig te maken. komende zomer tegen Jersey Joe Walcott zou gaan, en niet tegen Gus Lesnevitsch, die ook als tegenstander genoemd was. „Ik wil tegen niemand anders dan Walcott boksen", zei Louis, „en dat zal mgn laat ste wedstryd zyn, hoe de uit slag ook wordt". Hy deelde nog mee, dat behalve New York, ook Los Angeles, Chi cago en Philadelphia aan bod znn voor de organisatie van de retummatch. Louis zal tot de match te gen Walcott geen golf meer spelen: hg denkt dat hg er bg het boksen last van onder vindt. HANDBAL HANDBALWEDSTRIJDEN TE GOES. Op het Goesse Sportterrein worden de volgende wedstry. den gespeeld: Heren; HellasMarathon, aan vang 9.30 uur; Volharding-*- Marathon n, aanvang 9.30 uur: Hellas nWalcheren, aanvang 10.30 uur. Dames: HellasMarathon, aanvang 10.30 uur. HELLAS BIJNA KAMPIOEN. De heren van Hellas hebben nog één punt nodig om de kampioensvlag te kunnen hij sen. Zondag komen zg in het veld tegen Marathon. Het kan dug Zondag in Goes spannen. De opstelling van Hellas voor deze belangrijke wedstrijd is: doel: G. Haasdonk; achter: M. Blaasse en H. v. d. Sluis mid den; M. Reyerse. P. van Hese en W. de Vos; voor: J. Leys, C. Zweedyk. M. J. Plulmers. H. Visser A. Heyens. Als scheids- Visser A. Heyens. AI9 scheids. Hogesteger. SCHAKEN OM HET KAMPIOENSCHAP VAN ZEELAND. M. C. Verbure verloor voor de tweede maal van J. J. v d. Ende en is hierdoor uitgescha keld. Van de Ende en A. Dob belaar hebben nu een gelgk aantal punten en zullen nu twee beslissingspartijen spelen. De winnaar zal vier partyen met de heer M. J. Quakkelaar spelen om de titel. VOETBAL De wedstrijd Amsterdams elftalZwaluwen, gespeeld op Nieuwjaarsdag, eindigde in 'n 32 overwinning voor de Am sterdammers. Op 't HFC-terrein te Haar. lem werd de traditionele wed- strijd HFCOud-Internatio nals gespeeld. De Oud-interna tionals -wonnen met 42. RUGBY. De landenwedstriid Ierland Frankrijk, gespeeld op Nieuw jaarsdag, werd met 136 door de Ieren gewonnen. Minister Fièvez tot de strijdkrachten, Voorzieningen voor gedemobiliseerden. (Ingezonden mededeling» De tentoonstelling van PIERRE HOEKS Kunstmuseum, Schut- tershofstr., Middelburg, is op veler verzoek verlengd tot en met ZONDAG 4 JANUARI Geopend v. 1-5 u. n.m. Zondag van 10 5 u. ZON EN MAAN. Zaterdag 3 Januari. Zon: op 8.47. onder 16,39. Maan; op 0.13, onder 12.31. Officiële Publicaties BEKENDMAKING. B. en W. van Middelburg ma ken bekend, dat, ingevolge art. 8 van de heffingsverordening Hondenbelasting, iedere hou der van één of meer honden verplicht is ten kantore van de Gemeenteontvanger van het houden hiervan voor het jaar 1948 aangifte te doen. en wel: a. zij, die op 1 Jan. 1948 houder van één of meer hon den zgn vóór 1 Febr. 1948; b. alle andere: binnen veer tien dagen, nadat zij houder van één of meer honden zyn geworden. Bovenbedoelde aangifte moet geschieden door de inwoners der gemeente en binnen de ge meente verblijvende geëvacu eerd en bij behoorlijk ingevuld en ondertekend biljet, hetwelk vanaf heden kostelooa ten kan. tore van genoemde ontvanger verkrggbaar is op iedere werk dag van 912 uur, behalve des Woensdags en des Zater dags. De aandacht wordt er op gevestigd dat aan hen, die voor het belastingjaar 1947 aangifte hebben gedaan, voor het belastingjaar 1948 een aan giftebiljet zal worden toege zonden. Dit moet behoorlgk in gevuld ten kantore van de Ge meente worden ingeleverd vóór 1 Febr. 1948. Middelburg, 31 Dec. 1947. Naar Duitsland kunnen voortaan brieven tot een maxi mum gewicht van 2 kg. wor den verzonden, De op 21 Sept. ingegane verhoogde winterprins voor kippeneieren, die tot 3 Januari 1948 van kracht zou zgn, I wordt voorlopig gehandhaafd. De minister van Oorlog, tevens van Marine a.i., Fiévez, heeft gisteravond „het grote gezin der Ko- ninklgke Strijdkrachten ter zee, te land en in de lucht", een goed en gelukkig 1948 gewenst, in welke wens hy ook allen, die de militairen lief zyn, betrok. Hy schet ste „de weg terug" voor de leden van landmacht en ma rine, die gedemobiliseerd worden en deelde mede, dat de algemene maatregel van bestuur, houdende de demobilisatie-voorzienin- fen met de daarby behoren- e ministeriële beschikkin gen, de Ministerraad réeds fepasseerd zgn en binnen- ort zullen worden aange kondigd. Deze voorzieningen gaan er van uit, dat zg. die tenminste een half jaar in de tropen hebben gediend, deze dienst op goede wijze hebben ver richt, iedere gedemobiliseer de, die in Nederland aankomt, krijgt een verlof van twee weken per vol jaar in de tro pen, waarbg een periode van ruim 6 maanden, voor een jaar zal gelden. Voorts ontvangt men een bonus van 100, als mede 10 premie voor iedere maand tropenverbiyf, meteen max. van 30 maanden. De ge demobiliseerde uit Indónesië krggt tevens 70 plus punten voor kleding en bovendien 130 textielpunten voor aankoop van ondergoed, e.d. De vraag stukken van arbeidsbemidde ling, scholing, herscholing of omscholing worden aangepakt. Er is een regeling getroffen voor de financiële voorziening tijdens scholing. Voor hen, die niet dadelijk in het arbeids proces worden opgenomen, be staat de mogelijkheid om in een overbruggingsregeling te vallen. Ook In studie-mogelijk heden is voorzien. Buitendien is een regeling voor demobili satie in Indonesië zelf ge reed, aangepast aan de aldaar geldende normen. Minister Fiévez herdacht de gevallenen, wijdde aandacht aan de gewonden en zieken, en dankte alle militairen, in FILMS VAN DE WEEK Shirley Temple als bakvis. De Nieuwjaarsprogram ma's der bioscopen vertonen veel variatie. De aardigste film draait in de Schouwburg te Middelburg, „De bittere waarheid" van David O Selz- nick, met Ginger Rogers en Joseph Cotten in de knap ver tolkte hoofdrollen. In een bh'- rolietje Shirley Temple, inmid dels tot bakvlschje opgegroeid. In „Electro" Middelburg gaat t.m. Vrgdag „De vrouw van Monte Chrisfo" met John Loder en Leonore Aubert en van Zaterdag t.m. Maandag „Ridder der wraak", een Zuid- zeefilm met Gene Tierney en Tyronne Power, twee pittige avonturenfilms, evenals trou wens Gypsy Wildcat" (De zi geunerin), een kleurenfilm vol romantiek, welke in „Al- hambra", Vllssingen, draait. Maria Montez, Jon Hall en Peter Coe in de hoofdrollen. De ietwat overladen Italiaan se rolprent „De zwarte ade laar" met Gina Cervi en Ros- sano Brazzi, kan men in „Luxor", Vlissingen, bewonde ren. VORSTELIJK HUWELIJK IN KLEUREN. De attractie van het nieuwe >rogramma van „Grand Thea- eriGoes, vormt de lange kleurenfilm van het huwelijk van Prinses Elisabeth en Phi lip Mountbatten, een onverge telijke gebeurtenis. Bruce Ca bot, George Sanders en de nieuwe ster Gene Tierney, spe len hoofdrollen in het span nende woestyndrama Sundown (Zonsondergang), een groots opgezette productie van Wal ter Wanged. het byzonder ln Indonesië, voor hun Inspanningen. OPTIMISME EN PESSIMISME. President Truman heeft in een Nieuwjaarsboodschap uiting gegeven aan zrjn ver trouwen, dat de wereld een bruikbare vrede en een juiste vervulling van de taak der V.N. kan bereiken. De Franse minister-presi dent, Schuman, heeft in zyn Nieuwjaarsboodschap aange kondigd, dat er In 1948 geen verdere loonsverhogingen ge geven zullen worden en dat ongeveer 150.000 ambtenaren ontslagen zullen worden. In een korte alloculatie ter gelegenheid van de jaarwisse ling, heeft de Paus o.m. ge zegd, dat hg 1948 niet van te voren tot het somberste jaar van de geschiedenis wil reke nen. Zijn gebeden zullen be stemd zgn voor het welzgn van alle volkeren, zonder onder- scheld. Trygve Lie, secretaris-gene raal der V.N., heeft ver klaard, dat wij de hoop op overeenstemming tussen de naties niet mogen opgeven en nooit mogen ophouden daarvoor te werken. De Ver enigde Naties vormen de sterkste dam tegen de oorlog. De Griekse vice-premier, Tsaldaris, heeft het Griekse volk opgewekt zich teweer te stellen tegen de „communisti sche verraders". „Het uur is critiek en beslissend", aldus besluit zyn Nieuwjaarsbood schap. Maarschalk Tito heeft op Oudejaarsavond de volken van Joego-Slavië aangespoord tot groter krachtsinspanning. (Ingezonden mededeling.) Ter aanvulling vnn Uw voeding en ter vedjoging vnn de weerstand, vooral <0 de winter- en voorjaarsmaanden ü- Radioprogramma's ZATERDAG. Hilversum I: 7 en. 8 Ber.; 9.05 Ochtendcon cert; 11 De Zonnebloem: 12.33 Lunchconcert; 13 Ned. Stryd- kr.; 13.30 Lunchconcert; 13.50 Film en toneel; 14.10 Wiesba- dener Collegium Musicum; 14.20 Engelse les voor begin nelingen; 15.15 Concert der jongeren uit „Huize Kareol" te Hilversum; 16 Melodieën van vroeger; 17 De wigwam; 18 Duo And ré de Raaff en Jacques Schute (piano en or gel); 18.30 Ned. Strijdkr.; 19.15 Volksliederen kwartet; 20 Ber.; 20.30 Lichtbaken door de Z.E. heer Henri de Greeve; 21 Italiaans operaconcert; 22 Weekend-serenade; 23 Ber. Hilversum II: 7 en 8 Ber.; 10.35 Elsa Wolters. piano; 11.45 Bekende marsen en wal sen; 12 Orgelspel door Joh. Jong; 13 Ber.; 13.15 Malando en zijn tango-rumba ork.; 14.15 Marinierskapel der Kon. Mari ne; 15 Interview van Dr. G. Stuiveling met de bekroonde Vlaamse dichter Bert Decorte; 17.15 Volksconcert; 18 Ber.; 19 Octet van Mendelssohn; 20 Ber.; 21.30 Week-end orkest; 22 „Lady dona", hoorspel; 23 Ber. Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee HOOG WATER U:If-NAP u. -f NAP 6.53 1.71 7.23 1.94 7.50 2.03 8.11 1.25 19.29 1.74 19.55 1.98 20.28 2.10 20.45 1.40 laag water U. —NAP U. —NAP 0.40 1.59 1.22 1.80 1.54 1.91 1.36 1.23 13.23 1.92 14.04 2.12 14.35 2.27 14.06 1.62

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 3