Het vertrek van de Mijnen-opruimingsdienst NIEUWS UIT ZEELAND Soekarno wil vrede Noord-Zeeuws verkeer Veesmokkelaars zijn actief «wnvden. Officieel dankwoord. De Marine Mynen-Oprui- mingsdienst to Vlissingen is verdwenen. De luitenant ter zee le klasse C. H. C. Vier hout en zijn mannen kunnen met voldoening op hun werk terugzien. Duizenden mijnen, bommen, granaten en andere gevaarlijke explosteven wer den opgeruimd. „Het is mon nikenwerk geweest" zegt lui tenant Vierhout. „Centimeter voor centimeter hebben mjjn mannen dc grond met hun detectors afgezocht en soms vonden zij vele munitie-dumps onder het zand". En nog steeds wordt er allerlei ge vaarlijk materiaal gevonden. Daarom blijft de mijnende- monteur, bootsman van Roon, met nog tien man achter om te waken voor de veiligheid van de strandbezoekers. De burgemeesters van de verschillende kustgemeenten hebben waarderende woorden gericht aan het adres van dc opruimingsdienst. De mannen van deze dienst verdienen de ze waardering. Bij Westka- pelle hebben zy eens een 4- tons bom laten springen zon- dar dat er één ruit sprong! Tijdens de strenge winter '46- '47 zijn de mannen gewoon doorgegaan. Men werkte zelfs liever in de winter dan in de zomer. In de zomer had men soms een uur werk om de „vrijende paartjes" van de springplaats te verwijderen! Luitenant Vierhout is opge togen over de medewerking, welke hij altijd van de burger bevolking heeft ondervonden. De mensen reageerden onmid dellijk op de aanwijzingen van de man met de rode vlag. De gehele kust van Walche ren, Zeeuwsch-Vlaanderen en Schouwen en Duiveland is thans door de Marine Mijnen opruimingsdienst explosief-vrij gemaakt. Zonder ophef heeft de dienst altijd gewerkt, zon der ophef is zij verdwenen. B. en W. van Vlissingen hebben luitenant Vierhout en zijn mannen op het gemeente huis uitgenodigd om hen te huldigen. Maar dezd" marine klanten zijn afkerig van der gelijk eerbetoon. Zy hebben er pleizier in om er een steen tje toe bij te dragen, dat de herinneringen aan de oorlog uitgewist worden. Wanneer u straks aan het strand ligt te zonnebaden, wees er dan yan doordrongen, dat de Mijn en- Opruimingsdienst dat voor u mogelijk maakte. BRIEF VAN B. EN W. VAN VLISSINGEN. Ten slotte laten wij hier volgen de brief, die B. en W. van Vlissingen aan de man nen van de mijn-opruimings dienst schreven. Nu uw dienst met 1 Januari a.s. Vlissingen gaat verlaten, hebben wij gemeend, dat dit niet mag plaats hebben, zon der dat wij tegenover u en uw ondergeschikten uiting hebben gegeven aan de ge dachten, die by ons opkomen, wanneer wij op uw werkzaam heden in Vlissingen in de af gelopen jaren terugzien. Er was wellicht aan het einde van de oorlog geen plaats in Nederland, waarvan ilc wateren en stranden in zo hoge mate gevaarlijk waren Nederlands gezantschap in Iran. Naar wij vernemen is bin nenkort de benoeming te ver wachten van de heer W. P. Montijn tot H. M.'s buitenge woon gezant en gevolmachtigd minister te Teheran. De heer Montijn is thans tijdelijk zaak gelastigde aldaar. Nieuwe secretaris-generaal bij' buitenlandse zaken. Bij Kon. Besluit is met in gang van 1 Januari 1948 aan jhr. A. M. Snouck Hurgronje op zyn verzoek eervol ontslag verleend als secretaris-gene raal van het ministerie van buitenlandse zaken. Jhr. mr. A. M. Snouck Hur gronje is met ingang van de zelfde datum benoemd tot ad viseur honorair van het mini sterie van buitenlandse zaken. De heer A. H. J. Lovink. ambtenaar van de buitenlandse dienst der eerste klasse van het ministerie van buitenland se zaken, «s oenoemt tot se cretaris-generaal. Nat. Federatieve Raad van het Verzet. Het bestuur van de Nationa le Raad van het voormalig Verzet is als volgt samenge steld: B. Diamant (Amster dam) voorzitter. P. J. Hagen doorn (Utrecht) secretaris, dr. J. H. Renke (Schcrpenzeel), ir. S. G- L. C. Langendam (Maartensdfo'k) en A. van der Meulen (Rotterdam). Door het in het leven roepen van d? Nationale Federatieve Raad als overkoepelend, representa tief lichaam, dat per 1 Janu ari zijn werkzaamheden is begonnen, is de bundeling van de oud-verzetsstrijders de finitief tot stand gekomen. Willem Landré overleden. De bekende Nederlandse componist Willem Landré is op Nieuwjaarsdag op 73-jarige leeftyd te Eindhoven overle den. door gelegde mijnen en achter- I gelaten springstoffen van ve lerlei aard, als Vlissingen. Reeds kort na de bevrijding werd een begin gemaakt met het opruimen en nog steeds herdenkt de bevolking met dankbaarheid het veilig maken van het badstrand voor de zomer van 1945. Veel en ge vaarlijk werk werd door u zonder aarzelen en zonder ongelukken met koelbloedig heid en voorzichtigheid ver richt. Aan iedere waarschu wing, die u van de zijde der bevolking bereikte, werd altijd dadelijk de vereiste aandacht besteed. Wij hadden gemeend u en de uwen op het stadhuis te moeten uitnodigen, om de gelegenheid te hebben u dit te zeggen, maar u hebt ons te kennen gegeven, dat uw dienst van dergelijk eerbetoon afkerig is. Wij moeten dus volstaan met langs deze weg u en de uwen de grote dank van de bevolking over te brengen voor hetgeen in haar belang door uw dienst is ver richt, en jegens u en uw man nen onze beste wensen uit te spreken voor hun verdere loopbaan, die hen wellicht nog wel eens naar Vlissingen zal terug leiden. In afzonderlijke enveloppe voegen wij een bescheiden be drag hierbij, dat van verschil lende kanten ter beschikking gesteld is en dat u wel wil storten in het bij het Karei Doormanfonds behorénde fonds, dat bestemd is voor de nagelaten betrekkingen van hen, die bij de door uw dienst verricht wordende werkzaam heden om het leven zijn ge komen. Tolhek ging nog niel in het water. Oudejaarsdag zouden de burgemeesters van Gouda, Reeuwtjk, Bode graven en Zwammerdam ae tollen op de straat weg Gouda-Bodegraven officieel opheffen en de tolhekken verwijderen. Het tolhek van de Oud- Reeuwfjksehe tol zou door de Edelachtbare heren in het water van de Breevaart, die naast de straatweg loopt, wor den geworpen. De administratie, die aan de overdracht van de weg aan de provincie en de liquidatie van de tollen gepaard ging, kon niet tijdig genoeg afge werkt worden, zodat de tollen, die meer dan honderd jaren honderd duizenden weggebruikers ergerden, nog een dag of tien hun dienst zul len verrichten. Meel uit Amerika. Nederland heeft In de Ver. Staten het restant van zijn Februari-toewijzing, groot 12.000 long ton meel, uitge drukt in tarwe-"quivalent, aangekocht. De laatste aanko pen betroffen merendeels een kleine hoeveelheid meel van zachte tarwe van 80 uitma- lingspercentage, tegen prijzen, variërend van 7,70 tot 7,64 dol lar. De Franse omroep is met een nieuwe uitzending begon nen, genaamd „Internationale tribune". Oud-premiers van verschillende naties hebben van gedachten gewisseld over de internationale toestand. De bankbedienden in Ita lië zijn in staking gegaan. Hun aantal wordt op 100.000 geschat. Derde West Java-conferentie kan beslissend zijn Wat doet Sjahrlr Soekarno heeft Donder dagavond voor radio-Djok- ja een nieuwjaarsrede uit gesproken, waarin hij o.m. zeiue, dat de republiek de voorstellen van do Com missie van Goede Diensten voor het bereiken van een overeenkomst langs vreed zame weg in principe accep teert. Soekarno zeide ver der, dat de republiek de wapens slechts had opge nomen wanneer zy werd aangevallen en immer ln het defensief was gebleven. Hy verklaarde deze rede te richten tot de gehele we reld en ook tot de Neder landers en zeide te hopen, in dit nieuwe jaar de Ne derlanders in vriendschap de hand te kunnen schud den. S.JAHRIR Naar „Merdeka" uit repu blikeinse kringen vernam, heeft de republikeinse regering Soe- tan Sjahnr, die momenteel te Singapore vertoeft, verzocht, zich zo spoedig mogelijk naar Djokja te begeven. Het blad zegt tevens, dat het kabinet- Sjaril'oeddin mogelijk wederom wyziglngen zal moeten onder gaan, teneinde de huidige si tuatie het hoofd te kunnen bieden. Naar Aneta's correspondent te Singapore meldt, heeft Sjahrir verklaard, zjjn toe komstige plannen te laten af hangen van de >olitieke ont wikkelingen in de komende twee weken. Hg noemde drie mogelykheden: n.l. 1. benoe ming tot hoofd van de „Good will -missie naar China; 2. verdediging der Indonesische belangen in de Veiligheidsraad in Februari a.s. en 3. terug keer naar Indonesië. KIR BY IN BATAVIA TERUG Het Australisch lid der Com missie voor Goede Diensten, Kirby is met z'n echtgenote ge heel onverwacht uit Australië te Batavia teruggekeerd. OP DOOD SPOOR? (Telegrafisch van onze Indische correspondent.) De hoop, dat 1947 nog de oplossing van de nijpendste problemen zou brengen ging niet in vervulling en het ergste is, dat het nieuwe jaar „op dood spoor" begint... Als voorbeeld van het schier hopeloze der situatie kan die nen het tweeledig plan van de Boterbonnen vervalst. Het gelukte aan ambtenaren van de C. C. D. in samenwer king met de politie en de rijksrecherche, de hand te leg gen op een aantal personen die de laatste tijd valse toewij zingen voor boter en margari ne in omloop hadden gebracht. Eén der beklaagden, de cliché tekenaar B. uit Amsterdam, verklaarde tijdens het verhoor dat hij voor het vervaardigen van de cliché's slechts 1000 ontving. De drukkers V.. P. en S.. van wie V. een oud-S.S.-er bleek te zijn. rekenden voor 'n toewüzing van 100 rantsoenen gemiddeld 200. Duizenden van deze toewijzingen zijn in omloop zebracht. zodat mei deze vervalsingen vele duizen den guldens zijn verdiend. Commissie voor goede dien sten betreffende stopzetting der vgandelijkneden en de po litieke verhouding. Het eerste deel liep vrijwel Darallel met de Nederlandse opvatting, het tweede niet, was zelfs onaan vaardbaar genoemd. De repu bliekdacht juist omge keerd! Maar het plan moest in zijn geheel worden aan vaard; daarom werd toen de conferentie op de „Willem Ruys" ontworpen en het scheen tenslotte mede dooi de uitvoerige Nederlandse mo tivering of Djokja wel oren had tot aanvaarden. Men weet tenslotte, tot welke officiële verklaringen het gekomen is. Intussen zal veel afhangen van de medio-.lanuari te ver wachten derde West-Java con ferentie, die wel eens van be slissende betekenis zou kun nen worden. Mislukt zij, dan is, voorlopig de interim-rege ring van de baan. Natuurlijk heeft het bezoek van dr. Beel aan Setiadjlt sensatie ver wekt, doch de resultaten kun nen gevoegelijk als nihil wor den beschouwd. Voorts is uitgelekt, dat Soe- kiman. voorzitter der Masjoe- mi. een bezoek gebracht heeft aan Hoessein Djajadeningrad, voorzitter van het comité In donesia Serikat, maar om trent de resultaten is al evenmin veel optimisme ge wettigd. Daarom nogmaals het nieuwe jaar krijgt de volle last der vraagstukken van het oude mee! In de Brabants-Belgische grensstreek is het thans, voor zover het de veesmokkel be treft, zeer rustig. Dit in tegen stelling met andere jaren toen de donkere jaargetijden een gerede aanleiding waren om op grote schaal te gaan smokkelen. Maar sinds gerui me tijd ts er zo'n strenge con trole in de grensstreek, dat het met de veesmokkel prac- tisch is gedaan. Door een nauwe samenwer king tussen de rijkspolitie, marechaussee, ambtenaren van de C C.D. en de invoerrech ten en accijnzen, kan men een dusdanige contróle op de grenswegen uitoefenen, dat het wel heel toevallig is als veesmokkelaars er door heen komen. Bovendien schrikken de hoge straffen, die de Bij zondere politierechter telken male oplegt, de heren-smok kelaars dermate af. dat zij hun donker bedrijf liever staken. De laatste aanhouding ge schiedde voor het eerst sinds een paar maanden met Kerst mis. toen bij Wouw een pant serauto, waarin zich vee be vond, kon worden gepakt. Het bleek vee uit Friesland te zijn, dat op de veemarkt te Rot terdam aan de man was ge bracht. Tien jaar voor ex-hoofdredacteur. Conform de eis veroordeel de het Amsterdamse Bijz. Ge rechtshof de ex-hoofdredacteur van het voormalig dagblad .Het Volk". W. Goedhuys. tot een gevangenisstraf van tien laar. Voorts werd Goedhuys voo,. de duur van het leven ontzet uit beide kiesrechten en het recht een journalistieke functie te bekleden. Mattheus-passion te Hulst. De plannen tot uitvoering der Mattheus-Passion in de Basiliek te Hulst, zijn, na het ovenvinnen van vele moeilijk heden, thans in een zo ver ge vorderd stadium gekomen, dat kan worden overgegaan aan deze plannen een grotere be kendheid te geven. Op Zondag 14 Maart 1948, Passiezondag, zal het Amster damse Oratoriumkoor (250 zangers), begeleid door de Haarlemse Orkestvereniging (45 musici), met bekende so listen, allen onder leiding van de heer P. van Egmond, de Mattheus-Passion van J. S. Bach ten gehore brengen in de Basiliek te Hulst. Gezien echter de grote en financiële risico's, die vanzelf sprekend aan een zo groots opgezette uitvoering zyn ver bonden, hoopt de commissie van voorbereiding,, dat velen nu reeds een plaats willen re serveren ad 10.per plaats. Ieder, die zich reeds nu voor ziet van deze aangeboden plaatsen, krijgt daardoor een gereserveerde plaats in het middenschip der Basiliek; te vens weet hrj dat hg door deze handelwijze aan de com missie de zo hoog nodige ga rantie biedt. De termijn van inschrijving voor deze gereserveerde plaat sen sluit op 1 Februari 1948. PROMOTIES TER PROV. GRIFFIE. In de op 30 December ge houden vergadering van Ge deputeerde Staten van Zee land werden met ingang van 1 Januari 1948 tot hoofdcom- cies ter Prov. Griffie bevor derd de commiezen J. Goed- bloed en A. P. Stufkens en tot commies de adj.-commiezen mej. H. A. van Visvliet en J. Parent Directeur Prov. Opbouw- orgSan Zeeland benoemd. Tot directeur van het pro vinciale opbouworgaan Zee land is door Gedeputeerde Sta ten benoemd de heer J. Lijn zaad te Arnhem, thans werk zaam bij de provinciale dienst voor culturele verzorging van wederopbouwarbeiders in Gel derland. Spoorlijn Mechelen Terneuzen. Ove incmen door Belgische en Nederlandse spoorwegen. Afgevaardigden van de Ne derlandse en Belgische spoor wegen en van de ministers van buitenlandse zaken en ver keerswezen, hebben 30 Dec. j.l. te Brussel besprekingen ge voerd over de overname van de particuliere spoorlijn MechelenTerneuzen door de Belgische en Nederlandse spoorwegen. De deskundigen zijn tot een accoord gekomen dat thans aan de beide rege ringen ter bekrachtiging zal worden voorgelegd. Naar ver zekerd werd, zullen de rech ten van het personeel en de gepensionneerden van deze spoorlyn door de overdracht niet worden aangetast. Verbetering van de weg Bergen o. Zoom-Vlissingen? Dc A.N.W.B. heeft zich tot het Prov. Bestuur van Noord- Brabant gewend inzake de weg Bergen op Zoom-Hooger- heide-Putte. Deze weg vormt voor wat betreft het gedeelte Bergen op Zoom-Korteven, 'n onderdeel van de rijksweg Bergen op Zoom-Vlissingen. De intensiteit van het ver keer over deze weg is tame lijk groot, zowel wat betreft het gemotoriseerde als het wielrijdersverkeer. De A.N.W. B. heeft er thans op aange drongen, dat dit weggedeelte van vrijliggende rijwielpaden wordt voorzien, zoals dit re-»ds op grote gedeelten, van de weg naar Vlissingen, het ge val is. Opnieuw treinontsporing. In de nacht van Dinsdag op Woensdag zijn op het traject Zevenbergen-Lage Zwaluwe drie wagons van een goede ren crein ontspoord. Het trein verkeer DordrechtRoosen daal werd versperd en moest omgeleid worden over Breda. Dit is de tweede ontsporing die deze week op dit traject plaats had. WALCHEREN Middelburg Adjunct-directeur van gemeentewerken. Tot adjunct-directeur van femeentewerken te Middel- urg is met ingang van 1 Fe bruari a.s. benoemd de heer W. H. M. Bleyenberg te Gorcum. De heer Belyenberg. die 33 jaar oud is, was tevoren werk zaam bij de Ned. Spoorwegen. Gemeentewerken Amsterdam en gemeentewerken Gorcum. KERSTAVOND VAN DE R.K. VROUWELIJKE JEUGD. Voor een tot de laatste plaats bezette Schouwburg zaal. verzorgde de R.K. vrou welijke jeugdbeweging te Mid delburg een afwisselend win teravond programma. Na een alleraardigst pop penspel door de kabouters, kwam de zangclub „De Jonge Zeemeeuwen" voor het voet licht, dat enige tweestemmige liederen zeer zuiver ten ge hore bracht. Vervolgens speel den de gidsen een vrolijke één-acter. Het dameszangkoor „Ani- mato",' onder leiding van mevr. E. Kuiler, vertolkte op voor treffelijke wijze composities van Orlando di Lasso, Flor Peeters en Jac. Bonset. Vooral de première van het ,,Avc Maria" va.i Jan Kuiler, die het koor zelf begeleide, oogstte veel bijval van de toe hoorders. Na de pauze bracht de ros se gloed van het kampvuur, een romantische sfeer, waarin zang, spel en dans domineer den. NIEUW RAADSLID. Naar wg vernemen zal de heer L. A. Schenk, die dezer dagen bedankte als lid van de P. v. d. A. en zijn raadszetel ter beschiking stelde, worden opgevolgd door de heer H. Flierman, belastingconsulent alhier. Vlissingen „MODERN VOETBAL". Dinsdagavond hield Ir. A. van Emmenes, redacteur van Sport en Sportief, voor de ver enigingen E.M.M., de Zeeuwen en Vlissingen een lezing over „modern voetbal" in het R.K. verenigingsgebouw te Vlissin gen. Spreker behandelde achter eenvolgens het belang van de techniek, de tactiek, kennis der spelregels, enz. Uit het aantal vragen, dat hij na af loop van zijn lezing te beant woorden kreeg, bleek met wel ke aandacht de aanwezigen de causerie gevolgd hadden. Meliskerke Landbouwvereniging protesteert. De plaatselijke Landbouw vereniging te Meliskerke hield wederom een drukbezochte le denvergadering. Het gesprek over de bedrijfsmoeilijkheden Verband met de inundatie werd voorgezet. Door 44 ingelanden is ver zocht o:n uitstel van betaling voor het Dgkgeschot 1947 der Polder Walcheren. Men achtte de Stichting van Gedupeerde Grondgebruikers de stichting voor het gedupeerde platteland. Wat de Stichting Nielw Wal cheren betreft constateerde men met instemming, dat de massa der gedupeerde platte landsbevolking niet had willen meedoen aan de boomplanting van 4 Nov. Ook meende men, dat de bezoekers van elders op die dag niet direct sobere rei zen hadden gemaakt. Met veel instemming had men echter kennis genomen van de rede, die de Commissaris der Konin. gin op 4 Nov. hield. Het beplanten der erven zal voorlopig uitgesteld worden. Besloten werd alsnoe een gips- gift te vragen bij landbouwher- stel. Met de wederopbouw van boerderijen en panden wilde men wachten tot dat de defi nitieve schaderegeling bekend is. Dankbaar was men voor het bezoek van minister Lieftinck, maar over de weinige toczeg- gineen was men diep teleurge steld. Geprotesteerd werd tegen het feit. dat men de gedupeer de grondgebruikers wil laten bestaan van de „kale kosten". Een tweede voorschot op de eindafrekening achtte men dringend nodig. Ook op de huisraadschadeuitkering kan niet langer worden gewacht. Dat met 1 Nov. de grendel op de voorschotdeur is gescho ven. is voor gedupeerden niet aanvaardbaar. Komt er geen verandering dan kan een pe- tieonnement nit uitblijven. Westkapelle GEMEENTSBEGROTING 1948 VASTGESTELD. Maandagmidag vergaderde de gemeenteraad van West kapelle onder voorzitterschap van burgemeester jhr. mr. A. F. C. de Casembroot. Eervol ontslag werd verleend aan de heer P .de Vos als hoofd der o.l. school. In zijn plaats werd benoemd de heer I; v. d. Sande. Besloten werd in de kosten van de cursus Landbouwhuis- houdkunde 30 bij te dragen. De gemeenterekening 1945 werd met een nadelig slot van 29.347,71 vastgesteld wat de gewone dienst betreft en met een batig slot van 35.627.63 wat betreft de kapitaalsdienst. Zonder vergunning van B. en W. mag voortaan geen woon gelegenheid worden betrokken. In principe besloot de raad de herbouw van woningen te financieren op grond van de regeling 1947. De huur van de woningen in het Zwitserse ba rakkenkamp werd vastgesteld op 2.25 per week. De begroting 1948 werd vastgesteld voor de gewone dienst op 223.127,66 in ont vangst en uitgaaf; voor de ka pitaalsdienst op 2.506.381.16. Bij de rondvraag verzocht de heer L. Minderhoud de ijsbaan droog te zetten, hetgeen werd goedgekeurd. De heer P. Ver- hage wees op de noodzaak de waterleidinghuizen te be schermen tegen vorst. Spr. be pleitte de aanleg van een licht punt in de Oost-Koestraat. Hij klaagde er over, dat vele be- Beroepskeuze voorlichting In Zeeland. Met ingang van 2 Januari zal de nieuwe ufdeling Be roepskeuze-voorlichting van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Middelburg beginnen te werken. Hierdoor wordt aan iedereen de mogelijkheid gebo den om kosteloos adviezen te krijgen over en zich te laten testen voor het voor hem of haar meest geschikte beroep of schoolopleiding. Dit geldt niet slechts voor jongeren, doch ook voor ouderen, die in hun tegenwoordig beroep geen bestaansmogelijkheid meer kunnen vinden of die van be trekking willen veranderen. Voorlopig bestaat alleen in Middelburg gelegenheid tot het inwinnen van adviezen en het testen. Het ligt echter in de bedoeling, dat t.z.t. ambtena ren van het Gew. Arbeidsbu reau ook zittingen zullen hou den in andere Zeeuwse ge meenten. Benoeming directeur wederopbouw en volkshuisvesting Zeeland. Binnenkort is de benoeming te verwachten van de heer H. D. M. Glerum te Kessel (L.) tot opvolger van jhr. ir. J. de Ranitz, als uoofdingenieur-di- recteur van de wederopbouw en volkshuisvesting in Zeeland. De heer Glerum is momenteel werkzaam bij de directie van de wederopbouw, de volkshuis vesting en de bouwnijverheid in Limburg, met standplaats Venlo. woners him afvalwater niet in de riolering werpen. Ook wilde hy jonge mensen laten wonen in het Zwitsers barakkenkamp en aan ouderen een noodwo ning geven. De heer K. Min derhoud vroeg een straatje aan te leggen in het Kerkpad. Na nog een enkele opmerking volgt sluiting met de beste wensen voor 1948. O.- en W.-Souburg CHR. BESTURENBOND. Vrijdag 9 Januari zal de Chr. Besturenbond te Sou burg haar 30-jarig bestaan op feestelijke wijze herdenken. Een aantrekkelijk program ma is hiervoor samengesteld, terwijl een hoofdbestuurslid van het C.V.V. de feestrede zal uitspreken. Zoutelande NIEUWE ORGANIST. In de plaats van de heer K. Wouters, die de Hervormde ge meente te Zoutelande ruim 30 jaar als organist gediend heeft, is met ingang van 1 Jan. benoemd de heer J. Louws. Nieuw- en St. Joosland HET UITBREIDINGSPLAN. De raad van Nieuw- en St. Joosland kwam Maandag in openbare vergadering bijeen onder voorzitterschap van bur gemeester mr. F. S. K. J. graaf van Randwijk. De heren A. de Kraker, J. de Klerk, J. Knugt en I. Pleiite werden aangewezen tot net volgen van de cursus bevelvoering brandweercommandant. B. en W, zullen nader met voorstel len komen over al of niet invoering van vermakelijk heidsbelasting. Medewerking zal worden verleend aan de lagere landbouwschool van de Z.L.M. te Middelburg. De subsidie aan de Stichting Her stel Zeeland zal voortaan wor den verleend aan het Econo misch Technologisch Instituut. B. en W. kregen machtiging tot het bouwrijp maken van een terrein, behorende tot het uitbreidingsplan, waarmede een bedrag van 50.606 ge moeid zal zijn. Hierbij werd I Directrice Temeuzen's ziekenhuis benoemd. Zuster Slotboom, directrice van het Hospitaalschip „Ca nada" te Terneuzen, zal met ingang van 1 Januari tevens de leiding van het ziekenhuis aldaar op zich gaan nemen. I Veldpredikers voor Indië. Naar wij vernemen hebben de Ned. Herv. predikanten, ds. J. H. Boerlijst te Goes en ds. H. M. Strating te 's-Heer Abtskerke het verzoek ont vangen zich beschikbaar te stellen voor het werk als veldprediker in Indië. De haringvisserij. De haringvisserij bij Bres- kens big ft weinig opleveren. Het vorig jaar omstreeks deze tgd werden Breskens en Vlis singen letterlijk overstroomd met verse haring. De verwach ting is, dat, wanneer de wind Oostelijk wordt, de visserij weer zal gaan opleven. een voorstel aangenomen van de heer v. Nimwegen, om de aannemer de verplichting op te leggen de nodige werkne mers, voor zover niet beho rende tot de vaste kern van zijn personeel, te doen be trekken uit inwoners van deze gemeente onder nadere goed keuring van B. en W. Medede lingen werden gedaan inzake de komende woningwetbonw. Bij het voorstel van B. en W. om de jaarwedderegeling voor de secretaris en ontvan ger aan te vullen met een re geling voor de vergoeding van verplaatsingskosten, staakten de stemmen. Tenslotte dankte de voorzit ter allen, in het bijzonder wet houders en secretaris, voor al datgene wat in het afgelopen jaar voor de gemeente is ver richt Hierna sluiting. Arnemuiden KERSTVIERINGEN. Te Arnemuiden werd op Eer ste Kerstdag een Kerstdecla- matorium opgevoerd door de Gereformeerde jongeren. De avond, die in de Gereformeerde kerk werd gehouden, stond on, der leiding van ds. P. M. Veld huizen. De heer J. Nijsse sprak over „Kerstfeest 1947". Muzi kale medewerking werd ver leend door de her^Ti J. J- C. v. d. Graaff, P. Th. van Belzen en W. Willeboordse. De Chr. Bewaarschool vier de Tweede Kerstdag in de Ned. Herv. kerk het Kerstfeest. Mej. Poortvliet vertelde het Kerst verhaal. De Zondagsschool vierde 'ij- avonds Kerstfeest. Het kerst verhaal werd verteld door de heer F. Poortvliet, de kerstge schiedenis door de heer K. v. d. Ketterij. VOETBALVERENIGING „ARNEMUIDEN". Zaterdag vergaderde te Ar nemuiden de voetbalvereniging „Arnemuiden" onder voorzit terschap van de heer C. de Nooijer. In zijn openingswoord deelde de voorzitter mede dat het er met de vereniging uiterst slecht voor staat. Spr. hekelde de verhouding van de spelers onderling en wees er opdat slechts door samenwer king goede resultaten verkre gen kunnen worden. De heer J. Allaart werd gekozen tot secretaris en de heer K. van Belzen werd voorgedragen als consul. Tenslotte werd beslo ten omstreeks Februari a.s. een feestavond te organiseren. Kerknieuws CHR. GEREF. KERKEN. Beroepen te Zwolle M. W. Nieuwenhuyze te 's-Graven- hage-C. GEREF. GEM. Beroepen te Borssele T. Dorrestein te Opheusden. De R.T.M. wil het autobusvervoer monopoliseren. Nieuw kapitaal nodig. In verband met de pre caire finantiële toestand, waarin de R. T. M., die 'n belangrijk deel van het ver keer op de Zuid-Hollandse en Noord-Zeeuwse eilanden bedient, reeds verscheidene javen verkeert, is destgds een commisle ingesteld, die de reorganisatie van deze maatschappij zou bestude ren. Deze commisie was voorna melijk tot stand op aandringen van de Rotterdamse Kamer van Koophandel nadat vele klachten over de R. T. M. waren geuit. Thans lezen wg in het Al gemeen Dagblad, dat deze commissie binnenkort haar advies zal uitbrengen aan de Staten-Generaal. Het blad meent, dat de commissie aan de R. T. M. de hand boven 't hoofd zal houden, mede ln verband met het feit, dat de provincie Zuid-Holland en het Rijk reeds voor ruim vier millioen gulden aan renteloze voorschotten hebben verleend om de R. T. M. overeind te houden. Uiteraard blijft deze ver wachting geheel voor rekening van het Algemeen Dagblad. Het ligt in de rede, dat bij een handhaving van de R. T. M. op de huidige voet niet voortgegaan kan worden met het verkeer op het traject, dat deze maatschappij tnans bedient en dat met name voor de Noord-Zeeuwse eilanden aanmerkelijke verbeteringen dringend geboden zijn. Wordt de R. T. M. gehand haafd, dan zal vermoedelijk een beroep op Rijk, Provincie en de gemeente Rotterdam gedaan moeten worden om 't bedrgf financieel op de been te houden. Wellicht zal ook de provincie Zeeland dan in de zak moeten tasten. Met het R. T. M. probleem is ten nauwste verbonden het bouwen van een brug bij An na Jacobapolder om Schouwen en Duiveland een betere ver binding te geven. De R. T. M. commissie zou daarvoor sterk geporteerd zijn. Gevreesd moet worden, dat bij een herleving der R. T. M. de pogingen om de autobus diensten binnen haar ver voersgebied geheel onder haar contróle te brengen, geïnten siveerd zullen worden en dat verscheidene van deze parti culiere vervoersondernemingen in haar bestaan bedreigd zul len worden. Het advies van de reeds genoemde commissie namelijk ln de richting van intensieve re bemoeienis met het auto- busverkeer gaan.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 2