nnnviuriAiE 7EEIIWCE milium Indijking Zuid-Sloe in het voorjaar devo,aejr- rtvll w B11 IjIffbL bLLUvTuL UUUKrill I Guerilla-nederlaag bij Konitza Han van Meegeren plotseling overleden Bekvechterij liep op doodslag uit BILT Dr. Beel naar Australië Weer 20 textielpunten. Ex-koning Michaël Brits transport genationaliseerd. Bijna 500 auto's bij het M G. verdwenen. Vader en kind verdronken. Wat zal er met de grond gebeuren? 191e Jaargang - No. 1 Zeeuwse Courant, Middelburg. U B If BBH SS 9 Hm R B™1 M Hf™ B B Eg™ B B B fl H B B 11 DB B ABONNEMENTSPRIJS: 25 ct. per Dit blad verschijnt dagelijks, nummers 5 ct. chSUk=Pfeï°.3;g6™ ""m™ WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN fl Vrijdag 2 Januari 1948 Bureaux gevestigd te Vlissingen: Walstr 58-60, tel 10 en 51 Middelburg Londense Kaal 29. tel 2077 -n 2924 Goes: L Vorststr 55. tel 2475 (bg.g 2228) Oostburg: Gratamastr 3, tel 102 - Terneuzen: BiouweriJslr. 2 - Postrek nr 5 P Z.C., Middelburg. Het Wereldgebeuren Rapport van de Balkan-commissie naar Lake Success. Geen oplossing mogelijk. De guerilla-strijd in Grie kenland schijnt de laatste da gen ten gunste van de rege ringstroepen te verlopen. Za terdag hebben deze de brug van Borazani, dicht bij de Albanese grens, heroverd. De brug ligt 'op de voornaamste ontsnappingsroute van de guerilla's. Het garnizoen van Konitza, dat zwaar belegerd werd, bood nog steeds weer stand en slaagde er zelfs in telefonisch contact tot stand te brengen met de ontzet tingstroepen. Zondag werden in Athene berichten ontvangen, dat de strijd bij Konitza op een al gemene vlucht is uitgelonen. Overal zouden de guerilla's overhaast de hardnekkig ver dedigde heuvels bij deze stad ontruimen. Indien deze berichten juist zijn, betekenen zij een be langrijke overwinning voor de regering van Athene, die het toch al geringe prestige van de regering Markos niet ten goede zal komen. Intussen heeft de Balkan commissie van de Ver. Naties, die nog steeds actief is, van uit Saloniki een tussentijds rapport naar Lake Success gezonden over de jongste ge beurtenissen. T^t het vaststellen van de ze commissie werd in Nov. besloten op de alg. vergade ring van de V.N., ondanks heftig Russisch verzet. Zij kreeg tot taak namens de Ver. Naties een waakzaam oog te houden op de ontwik keling in Griekenland en in terventie van buurstaten on middellijk te rapporteren. Ir het rapport wordt als conclusie uitgesproken, dat het onmogelijk is onder de huidi ge omstandigheden tot een vreedzame oplossing van de kwestie te komen. De landen, die er het meest bij betrokken zijn, Joego-Slavië, BHgarije en Al banië, verlenen geen mede werking en daardoor kan de commissie in het geheel niet vorderen met haar werk zaamheden. Bovendien boy cotten de vertegenwoordigers van Polen en de Sovjet-Unie het werk der commissie. Dat alles zou de commissie ertoe kunnen brengen, aldus het r; port, een speciale zitting van de alg. vergadering van de V.N. aan te bevelen. De Australische regering heeft dr. Beel uitgenodigd be gin 1948 een bezoek aan Australië te brengen teneinde belangwekkende wederzijdse problemen van Nederland en Australië te bespreken, aldus verneemt A.F.P. uit regerings kringen te Camberra. Het C.D.K. deelt mede, dat wederom 20 punten op de tex- tielkaarten VA 705 worden aangewezen. Met ingang van 1 Januari 1948 worden geldig verklaard do bonnen gemerkt: „textiel G-één punt", „textiel G-vijf punten", „textlel-H één punt" en „textiel H-vyf punten". De bonnen „textiel G reser ve" en „textiel H reserve" zyn derhalve niet aangewezen voor de aankoop van textielgoede- ren. gaat naar Zwitserland Prinses Anne wist niets van de abdicatie af. ALLES THANS STAATSEIGENDOM. Weinig Britten zullen giste ren, toen zij in trein, bus, tram of rijtuig stapten, eraan heb ben gedacht, dat zij van nu af mede-eigenaar zijn geworden van 60 spoorwegondernemin- fen met 83.668 km. spoorlijn, 0.500 locomotieven, 1.200.000 goederen- en 40.000 personen- wagons, 13.500 stations, 70 hotels, 50.000 andere gebou wen, 9000 paarden, 11.000 vrachtauto,s, ruim 100 stoom schepen, 53.000 bussen, kana len en waterwegen ter lengte van 3.320 km., alsmede 450.000 andere transportvoertuigen en wat al niet meer. Toch is dit zo. Zonder officieel vertoon, zijn op Nieuwjaarsdag de spoorwe gen, kanalen, transportmidde len, kortom het gehele ver voerswezen, in staatsbezit overgegaan, precies een jaar, nadat de steenkoolindustrie genationaliseerd werd. Een „commissie van vervoer" zal voortaan het beheer voeren, een commissie, die is samen gesteld uit een voorzitter en vier leden, die vijf directeuren Wezen. Britse blokkade doorbroken. Een schip met illegale Jood se immigranten ls door de Britse blokkade heengebroken en te Nahariya, een kolonie van Duitse Joden, ten Noor den van Haifa, geland. Naar verluidt werden de immigran ten door „commissies van ontvangst" begroet. Een aantal Britse luchtlan dingstroepen spoedde zich naar het strand en zette onmiddel lijk de omgeving af. De 500 Joden, die zich nog aan boord bevonden, werd de ontscheping belemmerd Op de 200, die reeds landinwaarts waren ge vlucht, werd een vervolging ingezet. Tornado verwoest stadje in Amerika. Een tornado heeft het stad ie Cotton Valley in de Ameri kaanse staat Louisiana, ver woest. 19 mensen zijn gedood 200 gewond. Meer dan 500 hui zen, een derde van het stadje, werden verwoest. Michaël houdt zijn vermogen. Ex-koning Michaël van Roemenië heeft de jaarwisse ling nog in het kasteel te Si- naia gevierd. De koninklijke trein, waarmee hij over twee of drie dagen Roemenië zal verlaten, bevindt zich reeds te Sinaïa. De ex-koning, die door een gevolg van 10 a 15 personen wordt vergezeld, zal zeer waarschijnlijk Zwitserland als eerste bestemming kiezen. Hij zal in Roemenië terug kunnen komen, wanneer hij wil. Het persoonlijk vermogen van de koning, 10 millioen gulden, blijft onaangetast. PRINSES ANNE VOLGT MICHAËL. De correspondent van het Londense avondblad De Star meldt uit Kopenhagen, dat prinses Anne de Bourbon Parma heeft verklaard, dat zij ex-koning Michaël zou volgen, waarheen hij ook ging Zij zeide niet te weten, wat zijn plannen waren en het nieuws van zijn abdicatie slechts door de radio gehoord Het in Alaska verongelukte vliegtuig. Zoals reeds gemeld is in Alaska een B 29 met negen personen aan boord veronge lukt Volgens radioberichten worden pogingen om eventuele overlevenden te redden bemoei lijkt door de zwaarste sneeuw val, ooit in het betrokken dis trict waargenomen. Het vliegtuig had San Fran cisco verlaten voor een obser- vatievlucht van meteorologi sche aard. Het is volgens waarnemers op een vliegveld, in de buurt waarvan de ramp plaats had, uit elkaar gespron gen-. Kort voordat dit gebeurde werd uit het vliegtuig per ra dio meegedeeld, dat een der motoren weigerde. Anti-inflatiewet aangenomen. De Franse Nationale verga dering heeft met 352 tegen 185 stemmen de anti-inflatie wet van René Mayer aangeno men. De wet maakt het mo gelijk de overmatige winsten zwaarder te belasten. Voor de grote gezinnen betekent zij echter een verlichting van de belasting. Inkomens beneden de 96.000 francs per jaar zijn belastingvrij. Voorheen was de grens 80.000 francs. Een belasting van 50.000 francs zal dienen te worden betaald door alle Fransen be neden de 60 jaar, die geen be taalde arbeid verrichten. Ook de luxe zal worden belast, zo als het houden van een dienst bode of een auto. Overstromingen in Frankrijk. De Franse ministerraad heeft besloten de nationale vergadering om een noodlening te verzoeken voor de gebieden, die te lijden hebben van de overstromingen. In No'ordoost Frankrijk zijn talrijke gezinnen dakloos en vele steden hebben geen ver lichting of brandstof. Nancy is geheel geïsoleerd. 18 ton voedsel van de Amerikaanse „Vrlendschapstreln" zal naar de overstroomde gebieden ge zonden worden. De bewoners van kelderwo ningen in Keulen en andere steden worden bedreigd door het rijzende water. Uit het oule gedeelte van Keulen be gint men reeds te evaeuëren. Dc overstromingen in het ge bied van de Beneden-Rijn zyn het ergst sedert vijftig jaar. te hebben. Zij noemde het be richt, dat koninj Michaël met zijn moeder op weg was naar Zwitserland „het beste nieuws dat zij ooit gehoord had". Prinses Anne had 24 uur op een telefoontje van Michaël gewacht, daar zij Boekarest niet telefonisch kon bereiken. Zij verklaarde, dat men te Londen van liefde op het eerste gezicht had gesproken. Men verwacht, dat prinses Anne zich bij de ex-koning zal voegen als hij in Zwitser land zal aankomen, terwijl zijn moeder naar Kopenha gen zal gaan om de voorbe reidingen voor het huwelijk te treffen. Vandaag is het 6 jaar geleden, dat dr. H. J. van Mook werd benoemd tot luite nant-gouverneur-gene raal van Ned. Oost- Indië; is het 25 jaar geleden, dat te Parijs een inter nationale conferentie werd gehouden, waarop Frankryk de bezetting van het Roergebied aan kondigde; is het 6 jaar geleden, dat Manilla, de hoofd stad der Philipptjnen door de Japanners werd bezet. Prinses Anne, ex-boning Mlchaël's liefde op het eerste gezicht. Nieuwe bonnen voor fietsbanden. Het C.D.K. deelt mede, dat tot en met 29 Februari 1948 op de bon D 46 van het in- schrijvingsbewijs voor vervan ging van fietsbanden B I 701 een toerbinnenband verkrijg baar is. Verder is eveneens tot en met genoemde datum op de bonnen A 04, A 19 en A 23 van de inschrijvingsbewyzen voor eerste montage een buiten band en op de bonnen B 04, B 19 en B 23 van deze inschrij vingsbewyzen een binnenband verkrijgbaar. Wrak van de Skoghaug waarschijnlijk ontdekt. De stoomtrawler YM 58, die Woensdag van Grimsby in En geland terugkeerde naar IJmuiden, heeft 10 myl ten N. W. van IJmuiden twee masten boven het zee-oppervlak zien uitsteken. De beide masten, waarvan de voorste een gaffeltje en de achterste een lantaarn cfraagt, wijzen de ligging van een wrak aan, dat ongeveer 8 myi uit de rede van Egmond aan Zee ligt, circa drie mijl buiten de geveegde route. Men neemt aan, dat hiermede dc plaats ontdekt is van het Noorse s.s. ..Skoghaug". dat vorige week is vergaan tengevolge van een explosie, bij welke ramp 26 personen het leven verloren. Minister Fiévez heeft thans geantwoord op de vragen van het Tweede Kamerlid Ruys de Beerenbrouck betreffende de ontvreemding van auto's bij het Mil. Gezag. Uit het ant woord van de minister blijkt, dat er van de 13.410 motor voertuigen, welke bij het voor malig M. G. in administratie waren, er 329 administratief zijn zoek geraakt en 154 ont vreemd. Victor Emanuel begraven. Woensdag is ex-koning Vic tor Emanuël van Italië met de eerbewyzen, te Alexandrië begraven. Ümberto kwam te laat te Alexandrië aan, om het lyk van zijn vader nog te zien. De kist was reeds verzegeld. Op Oudejaarsmorgen had te Vepndam een zeer ernstig on geluk plaats. Drie kinderen uit het gezin Buurmeijer, jongens van 7, 11 en 12 jaar, speelden op een brug over het Beneden- Oosterdiep, waarvan het dek zeer glad was door sneeuw en ös. Op een gegeven moment gleed de jongste van het drie tal, Hendrik Jan, in het ka naal, waarop de twee andere jongens om hulp riepen. De vader kwam op het hulp geroep uit zijn woning gesnei en sprong het ventje, dat mid den in het kanaal spartelde, na. De man kon echter niet zwemmen en hij verdween dan ook onder water eer hij zijn jongen had bereikt. Toegesnelde omwonenden trachtten de man zowel als de jongen niet behulp van twee ladders te redden, doch toen de jongen op het droge was ge bracht, bleken de levensgees ten reeds te zyn geweken. De vader kwam niet meer boven en pas om vier uur 's middags gelukte het de politie hem op te dreggen. Het slachtoffer was 30 meter afgedreven. De weduwe blyft met 9 kin deren achter. De nieuwe ambassadeur van de Sowjet-Unie in de Ver. Staten, Panyoesjkin, heeft Truman zijn geloofsbrieven overhandigd. Gedesillusioneerd kunstenaar ging valse Vermeers schilderen. In de Valerius-klinfek te Amsterdam is op 58-jarige leeftijd overleden dc kunst schilder Han van Meege ren. Direct na het proces, dat tegen hem werd gevoerd in verband met zjjn „Ver- meers" moest van Meege ren tei- verpleging worden opgenomen. Han van Meegeren werd in 1889 te Deventer geboren. Na zijn HBS-tijd studeerde hij eerst voor bouwkundig inge nieur aan de Technische Hoge school te Delft. Zijn picturale aanle gbleek echter sterker dan zijn architectonische. Reeds op de Hogeschool kwam hij als overwinnaar te voor schijn uit een wedstrijd, waar bij hij de tekening van feen kerkinterieur inleverde. Zon der veel moeite verwierf hy zich de acte middelbaar teke nen. Het aanbod leraar te worden aan de tekenacademie te 's- Gravenhage. wees hy af, om dat hij zelfstandig wilde wer ken. Éen tijdlang- was hij in Noodlottige twist over zuivering te Retranchement. Dader gearresteerd. In het anders zo rustige dorpje Retranchement heerste op Nieuwjaarsdag grote verslagenheid. Een der ingezetenen, de onge veer 45-jarige loondorser A. Verkeste, is op deze eerste dag van het nieuwe jaar in het ziekenhuis te Oostburg aan de bij een vechtpartij opgelopen verwondingen bezweken. Het feitelijke drama heeft zich afgespeeld op de avond van Eerste Kerstdag. In een café werd een prijskamp op het biljart gehouden, waar voor vrij veel belangstelling bestond. Zoals gebruikelijk werd daarbij veel gedronken. Onder de bezoekers bevond zich ook de loondorser V. en de ca. 35-jarige oud-bewaker Drissen, eveneens in Retran chement woonachtig. Er ont stond een woordentwist tus sen beide mannen over de zuivering. Een dochter van V. is namelijk geïnterneerd ge weest. Niemand van de aan wezigen hechtte enige bete kenis aan de bekvechterij tus sen beide mannen, die ten slotte het café verlieten. Op straat werd de ruzie voortgezet, totdat er een handgemeen ontstond. D. diende V. een klap toe, waarop deze viel en zo on gelukkig met zijn hoofd op een steen terecht kwam, dat hij bewusteloos bleef lig gen Dokter de Hullu uit Aarden burg verleende eerste hulp. Het bleek, dat V. een zware hersenschudding had opgelo pen. Hij werd in ernstige toe stand naar het ziekenhuis te Oostburg overgebracht, waar hij op Nieuwjaarsdag is over leden. Nadat burgemeester Leen- houts het eerste onderzoek had geleid, arriveerde Oude jaarsdag het parket, waarop de dader naar het huis van bewaring te Middelburg is overgebracht. de residentie zeer eu vogue door zijn portretten, kerkinte rieurs en strandlevens. Lang zamerhand begon de critiek hem echter te beschouwen als een kunstenaar van het twee de plan. Men ging hem steeds met anderen vergelijken en. wees er op. dat iets in zijn werk aan de oude meesters herinnerde. Gedesillusioneerd begaf de schilder zich -naar Parijs, waar hij in contact kwam met vermogende Engel sen en Amerikanen, die hem belangrijke opdrachten gaven. DE VERMEERS. Toch kwam hy de misken ning in igen land niet te bo ven en rancune dreef hem er toe „Vermeers" te gaan ver vaardigen. voor welke schilder hij een zeer grote bewondering koesterde. Na een uitvoerige studie van de technische mid delen om oude meesters te maken, schilderde hy in de ja ren 19371939 zijn Vermeers. Het zesde doek ,.de Voetwas- sching" ontstond later te La ren. Tenslotte kwamen, de falsificaties aan het licht. Bij de rechtzitting in Octo ber te Amsterdam hoorde hij 2 jaar gevangenisstraf tegen zich eisen en ten slotte zon hij een jaar in de gevangenis hebben moeten doorbrengen, doch de toestand waarin hij dé laatste tijd verkeerde, maakte dit onmogelijk. Het stoffelijk overschot van Van Meegeren zal Zaterdag ochtend te Westerveld worden gecremeerd. Uit Russisch gebied ontsnapt. Sinds de bevrijding werd niets meer vernomen van de heer A. J. Peters uit Berlicum. die tijdens de Duitse bezetting in Frankrijk was tewerkge steld. Thans ls hy echter bij vrouw en kinderen terugge keerd. Hij is er in geslaagd, uit Russische kampen, waar hij nabij de Poolse grens was te werk gesteld, met enkele Fransen te ontsnappen. Het gelukte hem na een lange zwerftocht het vaderland en zijn gezin weer te bereiken. Het Rijk zal de plannen uitvoeren In de Decembervergadering der Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten medegedeeld, dat even vóór de aanvang van deze bijeenkomst de plannen voor de bedyking van het Zuid-Sloe van de minister van Verkeer en Waterstaat waren binnen gekomen. Uit de plannen blykt, dat het de bedoeling is, zo spoedig mogelyk met de werkzaamheden aan te vangen. Aangenomen mag worden, dat dit in het voorjaar zal geschieden. De inpoldering zal, zoals reeds bekend was geworden, een gebied omvatten van 425 ha. De dyk, die het water van de in te polderen gronden weg zal houden, zal lopen tussen een punt in de Zuid Kraaijertpolder (Zuid Beveland) ten Zuiden van de haven van Nieuvvdorp en een punt in het Zuiden van de Bijleveldtpolder op Walcheren. Vermeldenswaard is, dat in tegenstelling tot hetgeen by vroegere inpolderingen het geval was, ditmaal het Ryk als ondernemer en uitvoerder zal optreden. Eerstdaags zullen dc volledige plannen, met kostenbegro- ting e.d., ter inzage worden gelegd op de Provinciale Griffie en in een der drie bij de inpoldering belanghebbende gemeen ten ('s Heer Arendskerke, Nieuw en St. Joosland en Ame- muiden). Gedurende 14 dagen zaldaarna voor belanghebbenden de gelegenheid bestaan om eventuële bezwaren tegen de plan nen Jvenbaar te maken aan Gedeputeerde Staten. Bovenstaand nieuws mag voor Zeeland in hoge mate verblijdend worden genoemd. Het staat hiermede immers vast, dat met de Sloe-inpolde- ring op zeer korte termijn een begin zal worden gemaakt. Dit was trouwens hoognodig, omdat zich op deze uitermate vruchtbare grond een kleilaag vormde, die van jaar tot jaar dikker werd en bij verder uit stel der inpoldering weldra een zodanige dikte zou hebben bereikt, dat de grond met paardentractie niet langer te bewerken zou zrjn. Ook liggen de gronden in net Zuid-Sloe reeds thans aanmerkelijk ho ger, dan de omliggende pol ders, zodat de grond meer dan rijp voor bedyking mocht worden geacht. WAT GAAT ER MET DE GROND GEBEUREN? Van grote betekenis is na- tuurlyk wat er gebeuren gaat met de aan te winnen 425 ha. nieuwe grond. In de jongste vergadering der Provinciale Staten hebben Gedeputeerden reeds te ken nen gegeven, dat zy de aan spraken op 3000 ha. grond in de Noord Oostpolder ten be hoeve van de boeren, die in verband met de herverkaveling van Walcheren zullen moeten vertrekken, niet op wensen te geven. Zij beogen de grond in het Zuid-Sloe te reserveren voor jonge boeren, die op Walcheren, ondanks de her verkaveling nog geen arbeids veld zouden kunnen vinden. In de Eerste Kamer werd reeds het denkbeeld in over weging gegeven om de nieuwe grond in pacht te geven aan inwoners van de gemeenten 's Heer Arendskerke, Arne- muiden en Nieuw en St, Joos land. Dit ontmoette echter by de minister bezwaren, daar er een aantal boeren op Walche ren is, voor wie verplaatsing naar de Noord Oostpolder bij zonder bezwaarlyk moet wor den geacht. Voor zover dit mogelyk ls, zal aan deze boe ren grond in het Sloe worden fegeven. Bovendien kunnen e Sloegronden gebruikt wor den ter vergroting van boe- renbedryven in de omgeving, die te klein zijn, waarbij rui ling van grond plaats zou kunnen hebben. Voorkeurs rechten zullen evenwel, naar de minister heeft medegedeeld, niet verleend worden, omdat de oppervlakte aan nieuwe grond, 425 ha., ring is. hiervoor te ge- MEER INPOLDERING BLIJFT NOODZAKELIJK. Hier raakt minister Mans- holt een probleem, dat voor Zeeland van het hoogste be lang ls. Er is namelijk niet al leen in het Zuid-Sloe grond, die ryp is voor inpoldering. Het Noord. Sloe biykt in te- genstelling tot hetgeen steeds 1 krijgen. door de Rijkswaterstaat is be weerd, uitstekende cultuur grond te zyn, zodat ook hier inpoldering mogelyk is. De grond in de Braakman ver zandt: goede landbouwgrond wordt hier ziender ogen van mindere kwaliteit en de Braakman schreeuwt dus als het ware om ingepolderd te worden. Ook het land van Saeftinge, de schorren ten Zui den van de Kreek rakdam en het verdronken land van Zuid Beveland is ryp voor bedijking. Al deze grond kan voor het geboorteoverschot van Zee- lands landbouwende bevolking van grote waarde zyn en ver dere inpoldering is voor Zee land daarom een levensbelang. Vermoedelyk zal in 1949 met de Braakman begonnen wor den. Met klem dient er echter by het Ryk op aangedrongen te worden, dat het daarbij niet blyft. HET RIJK ALS ONDERNEMER. Zoals reeds gezegd treedt het Ryk by de Sloe-inpoldering als ondernemer op. Volgens de uit 1904 daterende wet op het ondernemen van droogmake rijen en indijkingen kunnen de ze slechts uitgevoerd worden uit hoofde van een door de Kroon na advies van Ged. Sta ten verleende concessie. Tot dusver werden dan ook steeds aan derden dergelijke conces sies verleend. Ditmaal echter zal het Rijk zelf als onderne mer optreden, hetgeen een ver standige oplossing schynt te zyn. Het mag immers de vraag worden geacht, of er In het verarmde Zeeland instanties te vinden zijn, die de inpoldering voor hun rekening zouden kun nen nemen zonder dat het Rijk toch voor de financiën moet zorgen. Dit is belang. Hoofdzaalc is, dat eindelijk met de inpoldering een begin wordt gemaakt en dat Zeeland er weldra waardevolle, vrucht bare landbouwgrond bij zal echter van bykomstig Ganzen maaklen een vos af. Een vos van flinke afmetingen, die in de nacht voor Oudejaars dag in de buurt van Londen een omheining was binnengeslopen, waar zich 14 ganzen be vonden, werd de volgen de morgen door de gan- zeneigenaar morsdood met weggepikte ogen en opengereten zyden aan getroffen. De eigenaar van het moedige gevo gelte, dat op die dag geslacht had moeten worden voor de dis van Oudejaarsavondvier- ders, besloot een gent en drie ganzen te spa ren om dit strijdlustige ras niet te laten uitster ven. De vos wordt ter herinnering aan deze heldhaftige strijd opge zet. Hoog water op de Waal. Moest de dienst van de Rijkswaterstaat in de afgelo pen zomer in verband met de abnormaal lage waterstand van onze grote rivieren de scheepvaart beperkingen op leggen, thans is de waterstand zo hoog, dat de scheepvaart van de snelle stroom grote hinder ondervindt. Ook het verkeer wordt door het hoge water gehandicapt. Donderdagavond werden t*e Tiel de laatste rij- en voer tuigen overgezet. Vanaf van daag kunnen alleen voetgan gers van het veer Tiel-Wamel gebruik maken. De productie van de „Willem Barendsz". Blijkens door de directie van de Ned. Maatschappij voor de Walvischvaart ontvangen ge gevens bedroeg de productie van de „Willem Barendsz" tot 20 Dec. 7.256 vaten (1.200 ton) traan en 4.081 vaten (680 ton) sperolie. DE VOORSPELT: ZEER ZACHT VOOR DE TIJD VAN HET JAAR. Geldig tot Vrydagavond: Zwaar bewolkt met tijdelijke onklaringen en later opnieuw enige regen. Matige aan de 'rust vrii H.Wes- teljjke wind. Temperatuur ver boven normaal.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1