PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Moskou breekt Franse handelsbesprekingen af Grote Vier welwillend tegenover grenscorrectie Grenswijziging Vlissingen BILT Kabinetscrisis in Oost-Indonesië Stak ng in Frankrijk geëindigd 190e Jaargang - No.291 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Middelburg. Drukkerij Fa F van de Velde Jr. Vlissingen Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 10 Dec. 1947 ABONNEMENTSPRIJS: 25 ct. per ween. i 3.20 per kwartaal; franco per post i 3.45 per kwartaal Losse nummers 5 ct ADVERTENTIEPRIJS: 12 ct per mm., minimum p. advertentie I 2. Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstr 53-60. tel 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29. el 2077 en 2924 Goes L Vorststr 55. tel 2475 (bgg. C228) - Oostburg. Gratamastr 3. tel i er neuzenBrouwertjstr 2 - Postrek nr P Z C Middelburg. Hel Wereldgebeuren FRANSE R3PATRIËRINGS-COMMISSIE MOET RUSLAND VERLATEN. Radio Moskou heeft bekend gemaakt, dat de Sowjet-rege- ring Dinsdag de handelsbesprekingen met Frankrijk heeft af gebroken „met het oog op de vijandige houding, die de Fran se regering tegenover de Sowjet-Unie heeft aangenomen". Frankrijk hoopte een contract af te sluiten voor de versche ping van 300.000 ton graan uit de Sowjet-Unie in ruil voor Franse Industrieproducten. Onvriendelijke Sowjet-nola Het afbreken der onderhan delingen hierover werd, aldus radio Moskou, medegedeeld in een nota aan de Fran e zaak gelastigde te Moskou waarbij de Franse repatriëringsm'ssie in de Sowjet-Unie werd bevo len onmiddellijk het land te verlaten. De Sowjet-nota, die door Ra. dio Moskou werd bekend ge maakt, verwijst narr een Fran, se mededel'ng van 6 Decembe:. die „aantoont dat de Franc, regering de So.vjet-Russ'sch Franse repatriëringsovereen- komst van 29 Juni 1945 annu leert en het werk van de Sovv- jet-repatriëringscommissie wil beëindigen. Vei der beschuldig de Frankrijk twee leden' var. deze commi sie van „revolu- tiennaire acties tegen Frank rijk". „De Sowjet-regr r ng", zo gaat de nota ver" er. „be schouwt deze beschuldiging te gen twee leden van da Sowjet- repatriëringscomm'ssle als ge mene laster d;e meet dienen om de niaatregelftn t.a.v. Sow- jet-burgers in het kamp Beau. regard en Sowjet-burgers in Frankrijk te rechtvaardiger en het Franse volk om de tu - te le'.den. De Sowjst-regcrin' beschouwt dergelijke dad. van de Franse regering als vij andi.g en in strijd met de gec van het verbond van weder zijdse bijstand tussen de Sow- Wonlngbouw zeer beperkt. STOPZETTING ONDERHOUDSWERK. Volgens de Haagse redac leur van „Trouw" zou het bouwprogramma 1948 niet openbaar gemaakt worden, omdat de Nederlandse rege ring de neerdrukkende uit werking van een teleurstel lend resultaat wil voorkomen. Voor 1948 is een milliard gul den uitgetrokken voor bouw doeleinden, maar voor het dekken van de minimale bouwbehoeften zou twee mil liard nodig zijn. Het normale onderhouds werk aan gebouwen zal van 1 April tot 1 November wor den stopgezet. De woningbouw zal zeer beperkt blijven. Bij de bouw van kerken en ziekenhuizen zal men zich moeten bepalen tot semi-permanente bouw Aanleg van vliegvelden en haveninstallaties en bouw van kazernes zal niet worden toe gestaan. Bouw voor de spoorwegen zal evenmin plaats hebben. Foster Dulles confereerde met de Gaulle. Volgens Reuter's correspon dent te Parijs beschouwt men aldaar het onderhond van 152 uur, dat John Foster Dulles, de Republikeinse adviseur van de Amerikaanse min ster van Buitenlandse Zaken Marshall, met generaal de Gaulle heeft gehad, als de belangrijkste di plomatieke gebeurtenis van de laatste maanden. Men ach het onderhoud dat gekenmerkt werd door wederzijdse harte- lijlcheid en wederzijds begrip, een erkenn:ng van het mini sterie van buitenlandse zaken, dat men met de Gaulle moet rekening houden als met de mogelijke minister-president in ePn niet al te verafgelegen toekomst. Bijzondere beteken s hecht men aan het feit, dat Dulles en de Gaulle het eens werden over de kwestie Duits land, daar het verschil van me ning tussen Frankrijk en de "Westelijke geallieerden over de behandeling van Duitsland een h:nderpaal is gebleken voor gezsmelijke actie in West- Duitsland. Communistische verliezen in Baden. Naar radio Hamburg meldt, hebben de communisten bij de gemeenteraadsverkiezingen in Wiirttemberg-Baden (Ameri kaanse zóne) zware verliezen geleden. De christen democra ten verloren 6 pet. van hun stemmen, doch zij beh elden de leiding, terwijl de sociaal democraten 2 pet. wonnen. De Duitse volkspartij handhaafde zich. jet-Unie en Frankrijk. Zij stelt de Franse regering aansprake. lijk voor de gevolgen hiervan". Het afbreken van de han delsbetrekkingen volgde vlak op een Russi;ch bevel aan de Franse zaakgelastigde te Mos. kou, onmiddellijk de Franse re patriëringscommissie de Sow- jet-Unre te doen verlaten. Deze commissie vergemakkelijkt zo. veel mogelijk Franse burger" die nog door de een of andere oor-raak in Rusland vertoefden de terugkeer naar het vader land. Het is duidelijk, dat de plot. ^efng verkoelde houding van Moskou tegenover Frankrijk 'n verband staat met de ont wikkeling van de toestand daar. De stakingsactie ls mis lukt en de communistische par tij s geheel geïsoleerd in dc verdediging gedrongen. Naar mate de Franse regering zich meer op Washington gaai 'rlëuterpn het onderhoud Foster Duliesde GauHe is er een teken van valt een nog grotere verkoeling te verwach ten. Azzam Pasha, de secretaris generaal van de- Arabische IJgs Prins Bernhard reikte onderscheidingen uit. Dinsdagmiddag vond op het Vrijthof te Maastricht de olechtigheïd plaats van de uit reikmg der Militaire Willem.' orde 4e klasse aan ir. A. Pau len, reserve-kolonel in alge mene dienst u't Heerlen en var een groot aantal oorlogsonder- rcheidingen als bronzen leeuw bronzen krirs en kruis var verdiensten aan leden der Ne derlandse koopvaardij en K.N I.L., aan Nederlandse strijd krachten én enige burgers vooi betoonde daden van dapper heid. De uitreiking, welke door Prins Bernhard werd ver richt. trok grote belangstellin0 niet alleen van de zijde der autoriteiten maar ook van de Maastrichtse bevolking. Zaak tegen Rauter snoedig in behandeling Onderzoek thans afgesloten Het politieonderzoek tegen de gewezen Duitse commissaris- generaal voor de „openbare veiligheid", Rauter, is thans gesloten. Het onderzoek is geschied door de inspecteur Th. J. van Dien die ook het politie-onder- zoek tegen Mussert heeft ge leid. Het wachten op bepaalde documenten uit Duitsland was de oorzaak, dat het onderzoek langer moest duren dan werd verwacht. Het dossier is In handen gesteld van de procu reur-fiscaal bij het Bjjz. Ge rechtshof te 's-Gravenhage. Nieuwe secretaris-generaal voor Economische Zaken. Dezer dagen is een Kon. Be. sluit te verwachten, waarbij di D. P. van der Koov. directeui van de economische voorlich tingsdienst, benoemd wordt tor cecietaris-generaal van hef miniserie van economische za ken. V andaag viert de Duitse gra- pholoog, psycholoog en philosoof Ludwig Kla- ges zijn 75e verjaardag. is het 125 jaar ge leden, dat de beroemde Belgische componist, Cé- sar Franck, te Luik werd geboren; Commandant bewarings- kamp zelf in bewaring. Onlangs is als commandant van het bewaringskamp in de Karei Koenraadpolder, onder Finsterwolde, ontslagen J. A., wonende te Zeegse, gemeente Vries. Dit kamp staat onder het directoraat-generaal voor dé bijzondere rechtspleging. Ei rezen reeds genfme trjd aller lei klachtpn over het beheei van dit kamp en in het bijzon der over het optreden van V. Een langdurig onderzoek heeft aan het licht gebracht dat V. allerlei verduisteringen van materialen gepleegd zou heb ben. De rijksrecherche is daar om overgegaan tot V.'s ar restatie. Hij is dezer dagen voorgeleid voor de rechter commissaris te Groningen. Motie van vertrouwen in regerinsj-W met ifrote meerderheid verworpen. Militaire overeenstemming mei Republiek in zicht in de zitting vau U;ns daguchfcemi heeft het Oust- inuunesische pari.'inent hi kabinet-Vvarouw ten va: ge bracht. De door de minis ter-pres dent ingediende motie van vertrouwen, weril verworpen met 57 tegen 14 stemmen. Hiermede heeft de voorlo pige volksvertegenwoordiging met meerderheid van stemmen de verantwoordelijkheid aan vaard voor een kabinetscrisis De volgende parlementsverga dering zal 'over 3 dagen plaats hebben. Direct bij de opening van de zitting van Dinsdag werd net woord aan ninïster-presideni Warouw verleend. Deze zeide, 1at een zodanig groot en alge meen principieel verschil van inzicht over de voornaamste nunten van het staatkundig en algemeen beleid tussen- rege ring en parlement aan het licht was getreden, dat nu diende te worden vastgpste'd of samen werking tussen het huidige ministerie en het vertegen woordigend lichaam moge'iik ts of niet. Hij verlangde een dui delijke en openbare uitspraak van het par'ement omtreni deszelfs bereidhe d tot samen werking en stelde de volgend* formulering voor: „Het voor lopig vertegenwoordigend li chaam van Oost-Indones acht gehoord de namens het Oost- Indon. kabinet uitgesproken regeringsverklaring nopens hei algemeen en staatkundig be leid. samenwerking met hel hu'dige ministerie mogelijk, en verklaart zich in beginsel tot deze samenwerking be reid." De gehele zitting duurde een uur. Naar Aneta verneemt, is Anak Agoeng Gde Agoeng. minister "ran binnenlandse za ken. hoogstwaarschijnlijk de nieuwe kabinetsformateur. DE BESPREKINGEN OP DE „KEN VILEE". De Commissie van Goede heus ten heelt aan de Neder landae en republikeinse deiega ties een voorlopige procedure regel ng voorgelegd. Dit ge ichiedde in de tweede verga dering der delegaties, welke Dinsdagmorgen aan boord var de „Renville' was belegd. De Commissie voor Goede Diensten stelde voor, beide de legaties afzonderlijke, infor mele besprekingen met verte genwoordigers van de Com missie voor Goede D ensten te doen houden. Beide delegaties stemden hiermede in. De eerst komende dagen zullen deze in formele besprekingen plaats hebben. arlfoeddin en 7 andere re- ouh'ikeinse gedelegeerden heb ben dc nacht aan boord door gebracht. In de zitting van vandaag zullen de voorzitters der beide delegaties hun (Standpunten t. a v. de voorgestelde procedure uiteenzetten. Dinsdagmiddag zullen de militaire commissies aan boord van de „Renville" in vergade ring bijeenkomen. Reuter verneemt uit vvelln gelirhte republ'keinse bron 'lat de Nederlandse en repu blikeinse vertegenwoordigers "en overeenstemming betref fende de uitvoering van de or der tot het staken der vijan '<>'Htch"rion dichter zjjn gena 'lerd en dat zji de laatste voorstellen va de Commissi*' voor Goede Diensten betref fend*' dit punt hebben aan vaard. Journalisten in beroep Naar wij vernemen zil'n bn ie Raad van Beroep voor de °erszu'vering tot dusverre "üftie zaken in beroen nanhan gig gemaakt. De eerste zaak zal 27 December in behandel:n" worden genomen. Gevulde chocola bonvrij Op het ministerie van Land bouw, Visserij en Voedselvoor ziening wordt, volgens ..'/et Vrije Volk", een voorstel be studeerd tot wijziging van de distributie van versnaperingen. Met name wordt de mogelijk held onder het oog gezien, voortaan alleen gevulde choco, lade op de binnenlandse markt te brengen en deze bonvrij te maken. Een beslissing is nog niet genomen. Rode Kruis-bestuurders protesteren. Naar wij vernemen, heeft het hoofdbestuur van het Ne derlandse Rode Kruis, dat tij dens de bezetting zijn functie hier te lande vervulde, bij de commissie-Vorrink een pro test-schrijven ingediend Het zal dezer dagen een verweer schrift indienen bij het thans fungerende hoofdbestuur. Kan de Genie haar 200-jarIs: bestaan vieren De pioniers- en met hen de Genietr. hopen in 't komende vooriaar de dag te herdenken waaron voo» 200 iaar het eer ste regiment „mineurs en sap ooiurp" werd ongericht '15 Me: 17481. Hpt -7.al ppn grote dar •;'n voor dit onderdeel van de '"on Landmacht De vreugd' zou noo p-yntor 7tin. indien dar het 200-ia rig bestaan gevierd zou kunnen worden Doorda' 'ohtpv hh' de oprichting van de '^on Landmacht in 1814 d'f 'aar als begindatum gesteld verd voor alle legeronderdeler met u't-7npdor!ng van het 'ornp riidendp artillerie), i.c t nog niet mogelfik. Nog niet want van verschillende zijde' worden nu nogingen in he* werk gesteld deze reeds jarer "lenende kwestie defin tief te '•ege'en en wel <n die zin. dat de regimentpn de traditie van vóór 1814 moo-pp onnemen. NederlandsBritse inspectietocht langs de grens. Naar dc correspondent van het A.N.P. van <le zijde van het ministerie van buitenlandse zaken verneemt, bestaan er gegronde redenen aan te nemen dat de Belgische en Neder landse territoriale eisen ten aanzien van Duitsland welwil lend worden beoordeeld. De minister van buiten landse zaken heeft dezer dagen ter inzage van de le den van de Eerste en Twee de Kamer toegezonden een exemplaar van een door dr. ir. J. A. Ringers uitge bracht rapport betreffende een Inspectietocht welke dit jaar van de Nederlands- Duitse grens door een Nederlands-Britse delega tie werd gehouden. De Engelse regering heeft zich destijds bereid verklaard om een inspectie te doen hou den van het gebied, dat in het Nederlandse memorandum was genoemd. Deze inspectie heeft plaats gevonden van 22 April tot 16 Mei 1947. De Engelse commissie stond onder leiding van brigadier Prain. De Nederlandse commissie stond onder lei- ling van dr. H. M. Hirsch- feld en na diens ver trek naar Indië onder de lei ding van dr. ir. J. A. Ringers. De commissie kon uiteraard geen beslissingen nemen t.a.v. de vraagstukken verbonden aan de grenscorrecties. De opdracht van de En gelse comnrssie was, dat zij •.oveel mogelijk gegevens moest /erzamelen en slechts feite- ijkheden had te constateren. Het was een „fact finding commission." Bij dit onderzoek vond een /oortreffelijke en vriendschap- lelijke samenwerking plaats met de Engelse groep. Het oe ïoeft niet te verwonderen, dat lier en daar afwijkende menin gen geconstateerd werden bij ie beoordeling van de feiten loor de verschillende delega tes. Als voorbeeld noemt net rapport, dat men van Engelse C.G.T. geeft bevel tot hervatting van het werk. De meerderheid in de C. G. die tot nu toe op dit punt onverzettelijk is geweest, heeft bevel gegeven tot algemene hervatting van het werk in Frankrijk, met ingang van V oensdagochtend. Het besluit werd genomen na een noodbyeenkomst van het nationale stakhigscomité, waarin de leiders van de twintig stakende vakverenigingen zitting hebben. CG.T. COMMUNIQUÉ. Het communiqué van het narionale stakingscomité zegt, dat het comité op 9 Decem- oer de vertegenwoordigers der oij de C. G. T. aangesloten vakbonden heeft gehoord en dat het, zijn plicht tegenover le arbeiders vervullend, besluit om met ingang van Woensdag net werk te doen hervatten Voorts worden allen, die aan de strijd hebben deelgenomen of hem hebben gesteund, ge lukgewenst. Er zal een verkla ring aan de Franse arbeiders worden opgesteld, die alom ge- oublieeerd zal worden. De ar- 5 riders dienen bun eenheid linnen de C. G. T te verster ken. Er worden fondsen ter ■tesehikking geste cl voor farm lies van „helden, die geduren de de strijd gevallen of gear resteerd zijn." Het communiqué legt er dt nadruk op, zo meldt A. F. P no£ nader, dat op 9 December ruim één mi'ïioen vijfhonderd Heeft niet de volle instemming van B. en W. Oplossing yan Gedeputeer den is niet afdoende. B. en W. van Vlissingen hebben aan de gemeente raad medegedeeld, dat de door Gedeputeerde Staten voorgestelde uitbreiding van de gemeente Vlissingen, slechts in beperkte mate door B. en W. kan worden gewaardeerd. Zij merken °P, dat het ont werp grenswijziging weliswaar tegemoet komt aan het ge brek zowel aan woon- als aan industrieterrein, maar dat al leen een samenvoeging van Vlissingen met de gemeente Oost- en West Souburg waar borg biedt voor een harmoni sche verdere uitbreiding van hte Vlirsings industrie- en wooncomplex. De lintbebouwing in de ge meenten, die Vlissingen omrin gen, is in hoofdzaak ontstaan door de toenemende werkgele genheid in Vlissingen en deze gang van zaken heeft eer krachtige ontwikkeling van de stad Vlissingen in overeen stemming met haar welvaarts. bronnen tegengewerkt. SOUBURG. Wanneer straks Vlissingen de industrie- en binnenhaven terreinen ten Westen van het Kanaal door Walcheren, in be drijf zal hebben gebracht, dan zal dit complex zich tot West- Souburg uitstrekken en de mensen die daar werken zul len Souburg als woonplaats kiezen. Op die wijze kan van een harmonische ontwikkeling niet gesproken worden, B. en W. zjjn van mening, dat een samenvoeging van Vlissingen met Oost- en West Sonburg voor goed een bevredigende toestand zou scheppen. De gemeente Ritthem zon dan eventueel met Nieuw- en St. Joosland samengevoegd kunnen wor den. Wat nu de huidige planner an Gedeputeerde Staten be treft. wijzen B. en W. op het onregelmatige beloop van de grenslijn benoorden het ont worpen haventerrein* In verband met de moge lijke terugkeer van de Ko nlnklijke Marine naar Mis- singen bestaat de noodzaak om op het onderhavige punl grond te hebben voor sport velden, schietbanen en voor barakkenbonw. Het zou zeer te betreuren zijn In dien de mogelijkheden, die hier voor Vlissingen liggen, in gevaar gebracht zouden worden of hun verwezenlij king ernstig zou worden bemoeilijkt. Ook tegen de nieuwe grens lijn bezuiden het Marnixplein in West-Souburg hebben B. en W. ernstig bezwaar. Zoals de grens nu is geprojecteerd zal een deel der terreinen onbruik baar blijven of door de ge meentegrens doorsneden wor den, wat een onaanvaardbare toestand is. KOUDEKERKE. Wat de nieuwe grens met Koudekerke betreft wijzen B. en W. er op, dat door het her verkavelingsplan een deel van de Kleiweg toch weer op Kou dekerks grondgebied zal komen te liggen. Aan gedeputeerden zal wijziging van deze grens eevraagd worden. Nu de waterwinplaatsen van Vlissingen op grondgebied van Koudekerke en Biggekerke blij ven liggen, stellen B. en W. vast. dat indien geen bevred:- gende oplosring met deze ge meenten verkregen kan wor den. toevoeging van dat gebied aan de gemeente VPssingen on der de ogen gezien moét wor den. Tenslotte hebben B. en W. bezwaar tegen de ontworpen "•renslrin in de nabijheid van de kust. Zij wyzen er op, dat de ontwikkeling van een nieuw modern badcentrum ten N.W. van Zwanenburg tot de taak van de gemeente Vlissingen behoort. Als tussen-oplossing bevelen B. en W. aan een ver zoek tot gedeputeerden te richten om althans Westduin, de daarbij gelegen duinover- gane- en het strandvak waarin paal 20 staat, bij Vlissingen te voegen. Tenslotte verzoeken B. en W. aan de raad toestemming om de aandacht te vragen voor het spoedeisende karak ter van de grenswijziging met de gemeente Koudekerke en voorts willen zij een uitspraak dat de raad weliswaar de ver langens ten aanzien van Oor/ en West-Souburg steunt, maar het zou betreuren indien een nu ter hand te nemen na dere uitwerking der planner zou leiden tot vertraging bij de grenswijziging met Koude kerke, duizend personen in staking waren en dat de mijnen en de havens geheel stil lagen. „Evenwel is de reactie er in geslaagd ons front op ver scheidene plaatsen aan te tas ten. Zij hoopt een beslissende slag aan de arbeidersklasse en aan de C. G. T. toe te bren gen. Wij zullen n-'et toestaan, dat de strijdkrachten der ar beiders één voor één verslagen worden." Het nationale stakingscomi té, dat zijn taak volbracht heeft, heeft besloten zichzelf e ontbinden. DE RESULTATEN. In het communiqué vindt men voorts een opsomming van de resultaten van de sta king: Er zal een nieuw mini mumloon gelden met ingang van 1 December. Stakers en niet-stakers krijgen famriie- toelagen, welke met twintig orocent verhoogd worden. Er komt een maandelijkse duur- tetoeslag van 1500 francs voor alle arbeiders, met terugwer kende kracht tot 24 Novem ber. Er zullen maatregelen worden genomen ter stabilise ring van lonen en prijzen tot 1 Juni. Pindakaas voor de rijpere jeugd. Uit de aanvoer van grond- noten zal binnenkort een hoe veelheid van ongeveer 350 ton worden beschikbaar gesteld aan de fabrikanten van pinda kaas, ten einde deze in staat te stellen voor het eerst sinds 1940, een beperkte hoeveelheid van dit voedingsmiddel te pro duceren. Uiteraard kan het product niet vrij worden verkocht. Het zal op bon aan de rijpere jeugd (houders van levensmid delenkaarten B) worden be schikbaar gesteld, t.w. een potje van ongeveer 370 gram per persoon. Admiraal Pinke voor besprekingen in Nederland. Dinsdagmorgen kwam met de Constellation uit Batavia o.m. vice-admiraal A. S. Pinke op Schiphol aan. Op uitnodiging van de mi nister van Marine, tot het voe ren van besprekingen over de aard van deze besprekingen zeide hij zich niet te kunnen uitlaten zal de vice-adml- raai gedurende ongeveer 14 dagen in Nederland verblijven. zijde het belang van de be trokken grensstrook voor de Duitse voedselvoorziening aan zienlijk hoger aansloeg, dan door de Nederlandse deskundi gen geschiedde. Aan de hand van de ervarin gen, die opgedaan werden tij dens de inspectietocht, werd 'n nieuwe kaart opgesteld over de correcties van de Neder lands-Duitse grens. Hoewel hier en daar uiter aard locale wijzigingen wense lijk bleken, zo werd toch naar Nederlands oordeel de oor spronkelijk getrokken lijn in hoofdzaak juist geacht. Voordat net rapport van ir. Ringers afgesloten werd, vond te 's-Gravenhage nog een be spreking plaats met leden van ae Engelse commissie waarbij de arbeid der commissies op verschillende punten werd ver geleken, ten einde ten aanzien van verschillende technische kwesties eventueel misver stand uit te sluiten. Sindsdien heeft de Neder- lanlse regering omtrent deze aangelegenheid geen verdere mededelingen ontvangen. Mr. Ud'n k ten Cate eist 50.000 schade vergoeding. Voor de rechtbank te Den Haag is de zaak behandeld, die mr. J. Udink ten Cate aanhan gig heeft gemaakt tegen mi nister Neher, ir. Keiler en Het Parool naar aanleiding van de publicatie in dit blad van een interv;ew, dat minister Neher Het Parool had gegeven in za ke de gebeurtenissen rondom het reconstruction-command Netherlands. M. M. Hartog, die voor de heer Ten Cate pleitte, achtte het geven van het in terview onjuiPt en kwam op te. gen de wijze van publicatie er van. die hij beledigend noemde. De tweede pleiter voor de heer Ten Cate, mr. J. M. Ba rents, verklaarde, dat zijn cliënt wegens het beledigende artikel, geba?eerd op gegevens van minister Neher en iri Kei ler, 50.000 schadevergoeding vroeg. Mr. Scholten, voor de mi nister en lr. Keiler optredende, ontkende dat de laatste inlich tingen aan het Parool had gegeven. Wèl heeft de minister de heer Ekker van dit blad een interview toegestaan. Als de vorm van publicatie beledigend is, komt dit ten laste van Het Parool. Mr. Jolles betwistte voor Het Parool, dat de publicatie een beledigend karakter zou heb ben. De bedocl:ng stond voorop, het algemeen belang te dienen. Dat de minister de heer Ek ker bii zich liet komen om hem de Inlichtingen te verstrekken, die laatstgenoemde aan 's mi nisters departement had ver zocht, bewijst dat de minister voor de publ'catie ten slotte veranwoordelijk is. Uitspraak 8 Januari. Distributlepersoneel nog niet tevreden. Het hoofdbestuur van de Ver. van Dlstributiepersoneel .n Nederland, dat onlangs een telegram aan de ministerraad verzond, waarin op de ont stemming onder het distribu tie-personeel werd gewezen, heeft in een aanvullend schrij ven daarop een toelichting ge geven. Het wijst op de onbillijkheid, dat voor het personeel van het d'rectoriaat-generaal van de bijz. rechtspleging, dat hoog stens 2jaar in overheids dienst is geweest, wel een de finitieve vvachtgeidregelng be staat pn niet voor het distrlbu- tiepersoneel. waarvan vele le den reeds 8 dienstjaren heb ben. Gehuwde vrouw vóór 1950 uit de P.T.T.-dienst. By circulaire is aan de ge huwde ambtenares of arbeids- contractante by de P.T.T. me degedeeld, dat zU vóór 1 Ja nuari 1950 als zodanig de dienst moeten verlaten. OE VOORSPELT: OVERDRIJVENDE WOEKKNVERDEN. Weersverwachting, medege deeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Woensdag ochtend tot Woensdagavond. Matige tot zwakke wind uit Noord-Oo«-teliikc richting, óverdrijvende wolkenvelden. Bijna overal droog weer. In de ochtend hier en daar nevel of mist. Overdag ongeveer dezelf de temperatuur als gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1